Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5158/39 din 13 decembrie 2002

cu privire la aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor Protocolului incheiat intre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 4.969/2001 - 110.049/2002 privind parteneriatul in organizarea si desfasurarea procesului de invatamant preuniversitar si a formarii continue a adultilor in domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII


SmartCity3

              Nr. 5.158 din 13 decembrie 2002
              MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
              Nr. 39 din 22 ianuarie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 219 din  2 aprilie 2003

    In baza prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 3 din Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 4.969/2001 - 110.049/2002 privind parteneriatul in organizarea si desfasurarea procesului de invatamant preuniversitar si a formarii continue a adultilor in domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic si al Protocolului-anexa la acelasi ordin,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei si cercetarii si ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emit prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de aplicare a prevederilor Protocolului incheiat intre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 4.969/2001 - 110.049/2002 privind parteneriatul in organizarea si desfasurarea procesului de invatamant preuniversitar si a formarii continue a adultilor in domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic. Metodologia mentionata este inclusa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Directia generala pentru invatamant preuniversitar, Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si Serviciul cercetare, invatamant si consultanta din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor vor duce la indeplinire prezentul ordin.

                      Ministrul educatiei si cercetarii,
                            Ecaterina Andronescu

            p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                 Petre Daea,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                                METODOLOGIA
de aplicare a prevederilor Protocolului incheiat intre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 4.969/2001 - 110.049/2002 privind parteneriatul in organizarea si desfasurarea procesului de invatamant preuniversitar si a formarii continue a adultilor in domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic

    CAP. 1
    Invatamant preuniversitar in domeniul agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic

    Art. 1
    (1) Reteaua invatamantului preuniversitar profesional si tehnic in domeniile agricultura, agromontan, de industrie alimentara si silvic, organizata in parteneriat, se actualizeaza cuprinzand acele unitati de invatamant preuniversitar care in ultimii patru ani si-au mentinut in oferta educationala peste 50% meserii si specializari din aceste domenii.
    (2) In vederea actualizarii retelei scolare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, denumite in continuare I.S.J., in colaborare cu directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare D.G.A.I.A., verifica indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) si transmit la Ministerul Educatiei si Cercetarii lista unitatilor de invatamant preuniversitar din domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic pana la data de 15 decembrie a fiecarui an scolar.
    (3) Ministerul Educatiei si Cercetarii stabileste, cu consultarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, dupa actualizarea datelor cu privire la locurile de munca disponibile in domeniul agriculturii, puse la dispozitie de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Strategia dezvoltarii agriculturii, industriei alimentare si silviculturii in Romania in perioada actuala si in perspectiva anului 2010, precum si planul de scolarizare pentru invatamantul agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic.
    (4) Termenul de realizare a activitatilor prevazute la alin. (3) este 15 decembrie a fiecarui an scolar.
    Art. 2
    La cele doua ministere se constituie, in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentei metodologii, un grup de lucru interministerial, in componenta caruia sunt desemnati, prin ordin al ministrului, experti ai directiilor de profil, juristi si specialisti in domeniul integrarii europene din cele doua institutii, care elaboreaza actele normative specifice formarii initiale si continue pentru calificarile din invatamantul agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic si compatibilizarea legislatiei invatamantului de profil cu prevederile acquisului comunitar si cu acordurile si angajamentele internationale la care Romania este parte. Grupurile de lucru se actualizeaza ori de cate ori este nevoie.
    Art. 3
    (1) Pentru realizarea programelor de colaborare a unitatilor de invatamant preuniversitar de specialitate cu organisme locale, nationale si internationale, cele doua ministere urmaresc crearea unor subcomisii pentru dezvoltarea parteneriatului la nivel local, care fac parte din Comitetul local pentru dezvoltarea parteneriatului social in formarea profesionala, alcatuite din reprezentanti ai I.S.J., D.G.A.I.A., agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, unitatilor scolare si autoritatilor locale.
    (2) Grupul de lucru interministerial elaboreaza, pana la inceputul fiecarui an scolar, planul de actiune pentru colaborarea cu organismele locale, nationale si internationale, in scopul imbunatatirii procesului instructiv-educativ din unitatile de invatamant si al asigurarii bazei materiale a scolilor.
    Art. 4
    Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor elaboreaza lista atributiilor ce le revin celor doua ministere partenere pentru domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic, ca urmare a aplicarii metodologiei de revizuire anuala a nomenclatorului ocupatiilor, meseriilor si specializarilor pentru domeniile precizate.
    Art. 5
    Cele doua ministere elaboreaza, pana la data de 31 iulie 2003, un studiu privind modalitatile de modernizare a bazei materiale de instruire practica in domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic, corespunzator nevoilor scolilor.
    Art. 6
    Pentru realizarea perfectionarii cadrelor didactice de specialitate, reprezentanti ai Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor elaboreaza, pana la data de 31 august 2003, un studiu privind perfectionare si formarea continua a cadrelor didactice de specialitate care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant preuniversitar de profil. Studiul si propunerile concrete de optimizare vor fi inaintate celor doua ministere.
    Art. 7
    (1) La unitatile de invatamant din domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic, directorul este, de regula, cadru didactic a carui specialitate coincide cu profilul scolii.
    (2) La concursul pentru functia de director la unitatile de invatamant agricol, Ministerul Educatiei si Cercetarii poate aproba participarea, in calitate de observator, a unui reprezentant al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, care sa puna la dispozitia comisiei continutul interviului privind managementul fermei didactice si pregatirea in meserii specifice agriculturii.
    Art. 8
    La inceputul fiecarui an scolar reprezentantii grupului de lucru interministerial stabilesc calendarul manifestarilor stiintifice organizate in parteneriat.
    Art. 9
    Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor elaboreaza, pana la data de 31 iulie 2003, metodologia privind monitorizarea de catre I.S.J. si D.G.A.I.A. a utilizarii terenului agricol aflat in proprietatea sau folosinta unitatilor de invatamant preuniversitar de specialitate.
    Art. 10
    (1) Pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an scolar, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor poate propune membri, profesori din invatamantul preuniversitar, in cadrul comisiilor nationale pentru examenele de absolvire in invatamantul profesional si postliceal din domeniul invatamantului agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic. La nivel local, D.G.A.I.A. pot propune membri in cadrul comisiilor judetene pana la aceeasi data.
    (2) Pana la data de 15 februarie a fiecarui an scolar, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor propune experti in cadrul comisiilor nationale pentru olimpiadele la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" si pentru concursurile pe meserii, in domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic.
    (3) Ministerul Educatiei si Cercetarii solicita Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, pana la 31 ianuarie a fiecarui an scolar, propuneri privind sprijinirea organizarii si desfasurarii olimpiadelor interdisciplinare si a concursurilor pe meserii in domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic.
    Art. 11
    Specialisti din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in calitate de consultanti, participa alaturi de cadrele didactice de specialitate din invatamantul preuniversitar de profil, in conformitate cu graficul stabilit de comun acord, la elaborarea si revizuirea planurilor de invatamant si a programelor scolare din cadrul ariei curriculare "Tehnologii" pentru invatamantul agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic.

    CAP. 2
    Formarea profesionala continua

    Art. 12
    Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor inainteaza propuneri Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, in termen de 90 de zile de la adoptarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, referitoare la un regulament privind formarea profesionala continua in domeniul agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar.
    Art. 13
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor inainteaza Ministerului Educatiei si Cercetarii propuneri privind criteriile si procedurile de evaluare a furnizorilor de formare profesionala, in vederea autorizarii sau retragerii autorizatiei, precum si propuneri privind metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor in domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic.
    Art. 14
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor propune experti sau colaboratori in comisiile judetene pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala, pentru expertizarea resurselor si avizarea tehnica in domeniile specifice ministerului.
    Art. 15
    Ministerul Educatiei si Cercetarii, de comun acord cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, propune Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor unitatile specializate pentru pregatirea si perfectionarea formatorilor din domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic (Centrul de Formare si Inovatie in Carpati, casele agronomului, institute si statiuni de cercetare agricola etc.).
    Art. 16
    Ministerul Educatiei si Cercetarii colaboreaza cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru identificarea nevoilor locale de formare profesionala.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 39/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 39 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu