Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5158/39 din 13 decembrie 2002

cu privire la aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor Protocolului incheiat intre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 4.969/2001 - 110.049/2002 privind parteneriatul in organizarea si desfasurarea procesului de invatamant preuniversitar si a formarii continue a adultilor in domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII


SmartCity3

              Nr. 5.158 din 13 decembrie 2002
              MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
              Nr. 39 din 22 ianuarie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 219 din  2 aprilie 2003

    In baza prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 3 din Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 4.969/2001 - 110.049/2002 privind parteneriatul in organizarea si desfasurarea procesului de invatamant preuniversitar si a formarii continue a adultilor in domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic si al Protocolului-anexa la acelasi ordin,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei si cercetarii si ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emit prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de aplicare a prevederilor Protocolului incheiat intre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 4.969/2001 - 110.049/2002 privind parteneriatul in organizarea si desfasurarea procesului de invatamant preuniversitar si a formarii continue a adultilor in domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic. Metodologia mentionata este inclusa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Directia generala pentru invatamant preuniversitar, Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si Serviciul cercetare, invatamant si consultanta din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor vor duce la indeplinire prezentul ordin.

                      Ministrul educatiei si cercetarii,
                            Ecaterina Andronescu

            p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                 Petre Daea,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                                METODOLOGIA
de aplicare a prevederilor Protocolului incheiat intre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 4.969/2001 - 110.049/2002 privind parteneriatul in organizarea si desfasurarea procesului de invatamant preuniversitar si a formarii continue a adultilor in domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic

    CAP. 1
    Invatamant preuniversitar in domeniul agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic

    Art. 1
    (1) Reteaua invatamantului preuniversitar profesional si tehnic in domeniile agricultura, agromontan, de industrie alimentara si silvic, organizata in parteneriat, se actualizeaza cuprinzand acele unitati de invatamant preuniversitar care in ultimii patru ani si-au mentinut in oferta educationala peste 50% meserii si specializari din aceste domenii.
    (2) In vederea actualizarii retelei scolare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, denumite in continuare I.S.J., in colaborare cu directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare D.G.A.I.A., verifica indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) si transmit la Ministerul Educatiei si Cercetarii lista unitatilor de invatamant preuniversitar din domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic pana la data de 15 decembrie a fiecarui an scolar.
    (3) Ministerul Educatiei si Cercetarii stabileste, cu consultarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, dupa actualizarea datelor cu privire la locurile de munca disponibile in domeniul agriculturii, puse la dispozitie de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Strategia dezvoltarii agriculturii, industriei alimentare si silviculturii in Romania in perioada actuala si in perspectiva anului 2010, precum si planul de scolarizare pentru invatamantul agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic.
    (4) Termenul de realizare a activitatilor prevazute la alin. (3) este 15 decembrie a fiecarui an scolar.
    Art. 2
    La cele doua ministere se constituie, in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentei metodologii, un grup de lucru interministerial, in componenta caruia sunt desemnati, prin ordin al ministrului, experti ai directiilor de profil, juristi si specialisti in domeniul integrarii europene din cele doua institutii, care elaboreaza actele normative specifice formarii initiale si continue pentru calificarile din invatamantul agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic si compatibilizarea legislatiei invatamantului de profil cu prevederile acquisului comunitar si cu acordurile si angajamentele internationale la care Romania este parte. Grupurile de lucru se actualizeaza ori de cate ori este nevoie.
    Art. 3
    (1) Pentru realizarea programelor de colaborare a unitatilor de invatamant preuniversitar de specialitate cu organisme locale, nationale si internationale, cele doua ministere urmaresc crearea unor subcomisii pentru dezvoltarea parteneriatului la nivel local, care fac parte din Comitetul local pentru dezvoltarea parteneriatului social in formarea profesionala, alcatuite din reprezentanti ai I.S.J., D.G.A.I.A., agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, unitatilor scolare si autoritatilor locale.
    (2) Grupul de lucru interministerial elaboreaza, pana la inceputul fiecarui an scolar, planul de actiune pentru colaborarea cu organismele locale, nationale si internationale, in scopul imbunatatirii procesului instructiv-educativ din unitatile de invatamant si al asigurarii bazei materiale a scolilor.
    Art. 4
    Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor elaboreaza lista atributiilor ce le revin celor doua ministere partenere pentru domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic, ca urmare a aplicarii metodologiei de revizuire anuala a nomenclatorului ocupatiilor, meseriilor si specializarilor pentru domeniile precizate.
    Art. 5
    Cele doua ministere elaboreaza, pana la data de 31 iulie 2003, un studiu privind modalitatile de modernizare a bazei materiale de instruire practica in domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic, corespunzator nevoilor scolilor.
    Art. 6
    Pentru realizarea perfectionarii cadrelor didactice de specialitate, reprezentanti ai Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor elaboreaza, pana la data de 31 august 2003, un studiu privind perfectionare si formarea continua a cadrelor didactice de specialitate care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant preuniversitar de profil. Studiul si propunerile concrete de optimizare vor fi inaintate celor doua ministere.
    Art. 7
    (1) La unitatile de invatamant din domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic, directorul este, de regula, cadru didactic a carui specialitate coincide cu profilul scolii.
    (2) La concursul pentru functia de director la unitatile de invatamant agricol, Ministerul Educatiei si Cercetarii poate aproba participarea, in calitate de observator, a unui reprezentant al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, care sa puna la dispozitia comisiei continutul interviului privind managementul fermei didactice si pregatirea in meserii specifice agriculturii.
    Art. 8
    La inceputul fiecarui an scolar reprezentantii grupului de lucru interministerial stabilesc calendarul manifestarilor stiintifice organizate in parteneriat.
    Art. 9
    Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor elaboreaza, pana la data de 31 iulie 2003, metodologia privind monitorizarea de catre I.S.J. si D.G.A.I.A. a utilizarii terenului agricol aflat in proprietatea sau folosinta unitatilor de invatamant preuniversitar de specialitate.
    Art. 10
    (1) Pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an scolar, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor poate propune membri, profesori din invatamantul preuniversitar, in cadrul comisiilor nationale pentru examenele de absolvire in invatamantul profesional si postliceal din domeniul invatamantului agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic. La nivel local, D.G.A.I.A. pot propune membri in cadrul comisiilor judetene pana la aceeasi data.
    (2) Pana la data de 15 februarie a fiecarui an scolar, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor propune experti in cadrul comisiilor nationale pentru olimpiadele la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" si pentru concursurile pe meserii, in domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic.
    (3) Ministerul Educatiei si Cercetarii solicita Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, pana la 31 ianuarie a fiecarui an scolar, propuneri privind sprijinirea organizarii si desfasurarii olimpiadelor interdisciplinare si a concursurilor pe meserii in domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic.
    Art. 11
    Specialisti din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in calitate de consultanti, participa alaturi de cadrele didactice de specialitate din invatamantul preuniversitar de profil, in conformitate cu graficul stabilit de comun acord, la elaborarea si revizuirea planurilor de invatamant si a programelor scolare din cadrul ariei curriculare "Tehnologii" pentru invatamantul agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic.

    CAP. 2
    Formarea profesionala continua

    Art. 12
    Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor inainteaza propuneri Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, in termen de 90 de zile de la adoptarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, referitoare la un regulament privind formarea profesionala continua in domeniul agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar.
    Art. 13
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor inainteaza Ministerului Educatiei si Cercetarii propuneri privind criteriile si procedurile de evaluare a furnizorilor de formare profesionala, in vederea autorizarii sau retragerii autorizatiei, precum si propuneri privind metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor in domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic.
    Art. 14
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor propune experti sau colaboratori in comisiile judetene pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala, pentru expertizarea resurselor si avizarea tehnica in domeniile specifice ministerului.
    Art. 15
    Ministerul Educatiei si Cercetarii, de comun acord cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, propune Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor unitatile specializate pentru pregatirea si perfectionarea formatorilor din domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic (Centrul de Formare si Inovatie in Carpati, casele agronomului, institute si statiuni de cercetare agricola etc.).
    Art. 16
    Ministerul Educatiei si Cercetarii colaboreaza cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru identificarea nevoilor locale de formare profesionala.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 39/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 39 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu