Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3855 din 26.05.2016

privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, în anul şcolar/universitar 2016-2017
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 493 din 01 iulie 2016SmartCity1

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,În baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.158/2016 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017,având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, în anul şcolar/universitar 2016-2017, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală învăţământ superior şi Direcţia generală buget-finanţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Gigel Paraschiv, secretar de stat ANEXĂMETODOLOGIE de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, în anul şcolar/universitar 2016-2017 Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Pentru scopul prezentei metodologii, cetăţenii străini sunt persoanele care nu au cetăţenie română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, precum nici cetăţenii care solicită sau au dobândit o formă de protecţie în România sau apatrizii a căror şedere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii. Articolul 2(1) Şcolarizarea în România a cetăţenilor străini se realizează astfel:a)pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă în învăţământul obligatoriu în România; b)pe locuri de studii cu plata taxelor de şcolarizare în valută, în învăţământul preuniversitar secundar superior, în învăţământul terţiar nonuniversitar şi în învăţământul superior de stat şi particular acreditat din România. (2) Locurile de studii prevăzute la alin. (1) se ocupă în limita capacităţii de şcolarizare în conformitate cu procedura de admitere a fiecărei instituţii de învăţământ.(3) Şcolarizarea în România a cetăţenilor menţionaţi la art. 1 se realizează şi în cadrul învăţământul militar, de ordine publică şi siguranţă naţională, numărul locurilor prevăzut pentru cetăţenii străini şi organizarea testelor de aptitudini fiind stabilite de către instituţiile de resort. Capitolul IIAdmiterea la studii Secţiunea 1Studii în limba română Articolul 3La programele de studii în care procesul de învăţământ se desfăşoară în limba română, admiterea este condiţionată de dobândirea cunoştinţelor necesare de limba română. Articolul 4(1) Elevii străini pot fi înscrişi la Cursul de iniţiere în limba română în unităţile şcolare care vor fi nominalizate de inspectoratele şcolare judeţene (ISJ)/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB).(2) Durata cursului de iniţiere în limba română este de 1 an şcolar. Articolul 5(1) Cetăţenii străini pot fi înscrişi la studii universitare în limba română după absolvirea anului pregătitor, în cadrul căruia îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limba română la nivel B 2.(2) Durata anului pregătitor pentru studii universitare de licenţă este de 1 an universitar, iar pentru studii universitare de masterat, doctorat şi învăţământ postuniversitar inclusiv în domeniul sănătate este de cel puţin 6 luni.(3) Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române sunt prevăzute în lista din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie. Articolul 6Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta atestatul de absolvire a cursului de iniţiere, respectiv a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane: a)care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, într-o unitate şcolară din sistemul naţional din România; b)care, în vederea înscrierii în învăţământul preuniversitar, participă la sesiunea de evaluare a competenţelor lingvistice conform reglementărilor legale în vigoare; c)care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de specialitate formată din cadre didactice având cel puţin funcţia didactică de lector; examinarea poate fi făcută în instituţia de învăţământ superior la care candidatul doreşte să studieze, dacă această instituţie de învăţământ superior desfăşoară o specializare/un program de studii de limba şi literatura română autorizat provizoriu sau acreditat sau în cadrul altei instituţii de învăţământ superior acreditate care desfăşoară o astfel de specializare/un program de studii. În urma acestei examinări se va elibera un certificat de competenţă lingvistică; d)care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, prezintă certificate sau atestate de competenţă lingvistică nivel minim B2, după caz, eliberate de Institutul Limbii Române. Secţiunea a 2-aStudii în limbi străine Articolul 7(1) La programele de studii în care procesul de învăţământ se desfăşoară în limbi străine, admiterea este condiţionată de promovarea unui test de cunoştinţe lingvistice organizat de fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar, conform metodologiei proprii.(2) Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care se efectuează cursurile şi care dovedesc, cu documente şcolare, că au urmat cursurile în acea limbă. Secţiunea a 3-aÎnscrierea în învăţământul preuniversitar Articolul 8Pot fi înscrişi în învăţământul preuniversitar din România elevii străini care: a)au documente care atestă cetăţenia statului respectiv; b)au unul dintre părinţi, tutori sau susţinători legali încadraţi în una dintre următoarele situaţii: este repatriat; are prin căsătorie domiciliul în România; este posesorul unui permis de şedere în România; desfăşoară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, activităţi pe teritoriul României; se află la studii în învăţământul universitar sau postuniversitar de stat/particular acreditat din România; este membru de familie al personalului misiunilor diplomatice străine în România; c)au acceptul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat sau particular acreditate sau al unei instituţii furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (Registrul ARACIP), în care doresc să studieze; d)promovează testele de aptitudini, organizate pentru învăţământul de artă şi sportiv, după caz. Articolul 9(1) Dosarul elevului conţine următoarele documente:a)copii ale documentelor de identitate ale elevului şi ale părinţilor/tutorelui/susţinătorului legal (paşaport elev, paşaport părinţi, permis de şedere elev, permis de şedere părinţi, dacă posedă); b)copie şi traducere legalizată a certificatului de naştere al elevului; c)copie a hotărârii judecătoreşti privind încredinţarea copilului minor, după caz; d)copii şi traduceri autorizate ale situaţiilor şcolare; e)cerere de înscriere la studii, avizată de conducerea unităţii de învăţământ la care se va face înscrierea şi de ISJ/ISMB pe raza căruia se desfăşoară activitatea de învăţământ, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. (2) Dosarul cu acte de studii se depune în termen de 5 zile de la obţinerea avizului conducerii unităţii de învăţământ de către părinte/tutore legal la sediul ISJ/ISMB pe raza căruia se află unitatea de învăţământ solicitată.(3) Dosarul se transmite în termen de 5 zile la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) - Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene (DGRIAE), de către ISJ/ISMB pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ pentru care are acceptul. Articolul 10(1) MENCS-DGRIAE verifică existenţa în dosar a documentelor prevăzute la art. 9 şi, în cazul în care constată că dosarul nu este complet, înştiinţează ISJ/ISMB în vederea transmiterii documentelor care lipsesc.(2) Evaluarea documentelor şcolare presupune analizarea foilor matricole din străinătate sau de la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul ARACIP, şi identificarea claselor efectuate în străinătate sau la organizaţiile menţionate.(3) Recunoaşterea se realizează fără măsuri compensatorii, pentru toate clasele absolvite în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul ARACIP, cu clasele corespunzătoare sistemului de educaţie românesc. Articolul 11La solicitarea părinţilor/tutorelui/susţinătorului legal, înscrierea elevului se poate realiza şi într-o clasă inferioară nivelului rezultat din actele de studii. Articolul 12Înscrierea se realizează prin eliberarea aprobării de către MENCS-DGRIAE, conform termenului prevăzut în reglementările legale în vigoare. Articolul 13Elevii străini pot fi înscrişi peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. Articolul 14Elevii străini beneficiază de: a)finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pentru cursul de iniţiere de limba română, după caz, pentru învăţământul obligatoriu; b)finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pe durata învăţământului obligatoriu; c)asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemoepidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare; d)tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic, conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 15În învăţământul liceal secundar superior, elevii străini plătesc taxe de şcolarizare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010. Articolul 16(1) Cetăţenii străini care au finalizat studiile liceale în alt sistem de învăţământ şi nu sunt posesori ai unei diplome de bacalaureat sau echivalentul acesteia pot susţine, la cerere, examenul naţional de bacalaureat, în funcţie de profilul studiilor preuniversitare absolvite, într-un centru de examen stabilit de către comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti.(2) Susţinerea examenului naţional de bacalaureat de către cetăţenii străini care au finalizat studiile liceale în alt sistem de învăţământ şi nu sunt posesori ai unei diplome de bacalaureat sau echivalentul acesteia este condiţionată de achitarea taxei de şcolarizare, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010. Secţiunea a 4-aCiclul I - Admiterea la studii universitare de licenţă Articolul 17Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de licenţă în învăţământul superior acreditat din România dacă: a)au documente care atestă cetăţenia statului respectiv; b)sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie. Articolul 18Dosarul de candidatură conţine următoarele: a)certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; b)copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; c)copie de pe paşaport; d)cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie, completată la toate rubricile, în două exemplare; e)copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; f)copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenţii anului curent; g)foile matricole - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; h)atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz; i)certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Articolul 19Procedura de admitere, aplicată candidaţilor de la art. 17, se desfăşoară astfel: a)dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează; b)instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarele, conform reglementărilor legale în vigoare, şi comunică MENCS-DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii; c)lista candidaţilor va fi transmisă MENCS până cel târziu la data de 12 august a fiecărui an, conform machetei prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta metodologie; d)lista va fi însoţită de o copie a dosarului candidatului conform art. 18; e)numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în limita a 10% peste numărul aprobat de ARACIS; f)după analiza dosarului, MENCS emite scrisoarea de acceptare la studii în limba engleză sau franceză, după caz; g)scrisoarea de acceptare la studii este singurul document necesar şi obligatoriu pentru înmatricularea la studii în România a cetăţenilor străini; h)MENCS transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice; i)dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţiile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către MENCS; j)dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de instituţiile de învăţământ superior în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. Articolul 20(1) Cetăţenii străini care au efectuat studii parţiale într-un alt stat pot să îşi continue studiile în învăţământul superior acreditat din România, la studii universitare de licenţă, dacă:a)au documente care atestă cetăţenia străină; b)sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform anexei nr. 2; c)au fost înmatriculaţi la o instituţie de învăţământ superior recunoscută de autorităţile statului respectiv; d)deţin foi matricole şi programa analitică aferente studiilor efectuate; e)au acceptul instituţiei de învăţământ superior acreditate, din România, în care doresc să studieze. (2) Continuarea studiilor în instituţiile de învăţământ superior din România se poate realiza după primul an şi până la sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare.(3) Înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar. Articolul 21Dosarul de candidatură conţine următoarele: a)certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; b)copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; c)copie de pe paşaport; d)cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii prevăzută în anexa nr. 3, completată la toate rubricile, în două exemplare; e)copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; f)foile matricole şi programa analitică - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; g)adeverinţa oficială din care să rezulte sistemul de notare aplicat în instituţia în care a studiat, precum şi echivalarea acestuia în sistemul ECTS şi traducerea legalizată, după caz; h)atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz; i)certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie; j)procesul-verbal al comisiei de echivalare din care să rezulte anul de studii în care pot fi înscrişi candidaţii şi eventualele examene de diferenţă de susţinut, stabilite de fiecare universitate/facultate, prin compararea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice. Obligativitatea verificării autenticităţii documentelor prezentate revine instituţiei de învăţământ, prin corespondenţă directă cu instituţiile de învăţământ emitente ale actelor de studii. Articolul 22Procedura de admitere, aplicată candidaţilor de la art. 20, se desfăşoară astfel: a)dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează; b)instituţiile de învăţământ superior acreditate evaluează dosarele, conform reglementărilor în vigoare, şi transmit MENCS-DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii şi copia dosarelor; c)lista candidaţilor va fi transmisă MENCS până cel târziu la data de 30 septembrie a fiecărui an, conform machetei prevăzute în anexa nr. 4; d)numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în limita a 10% peste numărul aprobat de ARACIS; e)după analiza dosarului, MENCS emite scrisoarea de acceptare la studii în limba engleză sau franceză, după caz; f)scrisoarea de acceptare la studii este singurul document necesar şi obligatoriu pentru înmatricularea la studii în România a cetăţenilor străini; g)MENCS transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice; h)dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţiile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către MENCS. Secţiunea a 5-aCiclul II – Admiterea la studii universitare de master Articolul 23Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de master, la programe de studii acreditate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, dacă: a)au documente care atestă cetăţenia statului respectiv; b)sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia. Articolul 24Dosarul de candidatură conţine următoarele: a)certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; b)copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; c)copie de pe paşaport; d)cererea de eliberare a scrisorii de acceptare la studii prevăzută în anexa nr. 3, completată la toate rubricile, în două exemplare; e)copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; f)copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau echivalentul acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; g)foile matricole - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; h)atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz; i)certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Articolul 25Procedura de admitere, aplicată candidaţilor de la art. 23, se desfăşoară astfel: a)dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează; b)instituţiile de învăţământ superior acreditate evaluează dosarele, conform reglementărilor în vigoare, şi comunică MENCS-DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii; c)lista candidaţilor va fi transmisă MENCS până cel târziu la data de 19 august a fiecărui an, conform machetei prevăzute în anexa nr. 4; d)lista va fi însoţită de o copie a dosarului candidatului conform art. 24; e)numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în limita a 10% peste numărul aprobat de ARACIS; f)după analiza dosarului, MENCS emite scrisoarea de acceptare la studii în limba engleză sau franceză, după caz; g)scrisoarea de acceptare la studii este singurul document necesar şi obligatoriu pentru înmatricularea la studii în România a cetăţenilor străini; h)MENCS transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice; i)dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţiile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către MENCS; j)dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de instituţiile de învăţământ superior în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. Articolul 26Studiile universitare de master se derulează pe o perioadă de 1-2 ani şi se încheie cu susţinerea unei disertaţii şi obţinerea unei diplome de master. Secţiunea a 6-aAdmiterea în învăţământul postuniversitar în domeniul sănătate (rezidenţiat) Articolul 27Cetăţenii străini pot accede în învăţământul postuniversitar în domeniul sănătate din România dacă: a)au documente care atestă cetăţenia statului respectiv; b)sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau diplomă echivalentă cu aceasta cu structură, durată şi un număr de credite cel puţin egal cu cele din România. Articolul 28(1) Candidaţii absolvenţi ai unor studii universitare de licenţă în profil medico-farmaceutic uman cu o structură, durată sau cu un număr de credite de studii transferabile mai mici decât cele din România pot susţine, la cerere, cu aprobarea universităţii, examene de diferenţă, în vederea completării studiilor.(2) Examenele de diferenţă vor fi susţinute în comisii organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior de stat, în cadrul cărora fiinţează facultăţi de profil medico-farmaceutic.(3) Dovada promovării acestor examene va fi reflectată întro adeverinţă emisă de universitatea în cauză şi nu va conduce la obţinerea unei diplome. Articolul 29Dosarul de candidatură conţine următoarele: a)certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; b)copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; c)copie de pe paşaport; d)cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii prevăzută în anexa nr. 3, completată la toate rubricile, în două exemplare; e)copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; f)copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau echivalentul acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; g)copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de licenţă pentru absolvenţii anului curent, după caz; h)foile matricole - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; i)Atestatul de absolvire a anului de limbă română sau Certificatul de competenţă lingvistică, după caz; j)rezultatul testului de cunoştinţe lingvistice pentru cetăţenii străini, absolvenţi cu diplomă de licenţă, în profil medico-farmaceutic uman, obţinută la programele de studii cu predare în limbi străine, în România; k)certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Articolul 30Procedura de admitere, aplicată candidaţilor de la art. 27, se desfăşoară astfel: a)dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează; b)instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarele, conform reglementărilor în vigoare, şi comunică MENCS -DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii; c)lista candidaţilor va fi transmisă MENCS până cel târziu la data de 10 martie a fiecărui an, conform machetei prevăzute în anexa nr. 4. d)lista va fi însoţită de o copie a dosarului candidatului conform art. 29; e)după analiza dosarului, MENCS emite scrisoarea de acceptare la studii în limba engleză sau franceză, după caz; f)scrisoarea de acceptare la studii este singurul document necesar şi obligatoriu pentru înmatricularea la studii în România a cetăţenilor străini; g)MENCS transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice; h)dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţiile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către MENCS; i)dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de instituţiile de învăţământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. Articolul 31Rezidenţiatul se efectuează numai în limba română şi se derulează pe perioade între 3 şi 6 ani, potrivit Nomenclatorului specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice, pentru reţeaua de asistenţă medicală. Se încheie cu susţinerea unui examen, prin promovarea căruia se obţine certificatul de medic specialist. Secţiunea a 7-aCiclul III - Admiterea la studii universitare de doctorat Articolul 32Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de doctorat în învăţământul superior din România dacă: a)au documente care atestă cetăţenia statului respectiv; b)sunt absolvenţi cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Articolul 33Dosarul de candidatură conţine următoarele: a)certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; b)copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; c)copie de pe paşaport; d)cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii prevăzută în anexa nr. 3, completată la toate rubricile, în două exemplare; e)copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; f)copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau echivalentul acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; g)copie şi traducere legalizată a diplomei de master sau echivalentul acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; h)copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de licenţă pentru absolvenţii anului curent; i)foile matricole - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; j)Atestatul de absolvire a anului de limbă română sau Certificatul de competenţă lingvistică, după caz; k)certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Articolul 34Procedura de admitere, aplicată candidaţilor de la art. 32, se desfăşoară astfel: a)dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează; b)admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c)admiterea la studii universitare de doctorat este condiţionată de promovarea examenului organizat de instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD); d)instituţiile de învăţământ superior comunică MENCS - DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, potrivit calendarului fiecărui IOSUD, conform machetei prevăzute în anexa nr. 4; e)lista va fi însoţită de o copie a dosarului candidatului conform art. 33; f)după analiza dosarului, MENCS emite scrisoarea de acceptare la studii în limba engleză sau franceză, după caz; g)scrisoarea de acceptare la studii este singurul document necesar şi obligatoriu pentru înmatricularea la studii în România a cetăţenilor străini; h)MENCS transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice; i)dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţiile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către MENCS; j)dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de instituţiile de învăţământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. Articolul 35Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani, cu excepţia doctoratului în învăţământul superior medical uman, medical veterinar şi farmaceutic, care are o durată de 4 ani şi se încheie cu susţinerea publică a tezei şi dobândirea titlului de doctor. În situaţii speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile. Secţiunea a 8-aMobilitate academică internă definitivă Articolul 36(1) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează conform Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor, cu acceptul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, de provenienţă, respectiv primitoare şi cu acordul MENCS, prin eliberarea unei noi scrisori de acceptare la studii.(2) Mobilitatea academică internă definitivă se poate realiza după primul an şi până la sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare.(3) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează numai după sfârşitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerinţelor prevăzute în programul de învăţământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar. Articolul 37Dosarul de mobilitate academică internă definitivă trebuie să conţină următoarele: a)copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; b)copie de pe paşaport; c)copie de pe permisul de şedere; d)cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii prevăzută în anexa nr. 3, completată la toate rubricile, în două exemplare; e)foile matricole/situaţiile şcolare - copii conforme cu originalul; f)atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz; g)procesul-verbal al comisiei de echivalare din care să rezulte anul de studii în care pot fi înscrişi candidaţii şi eventualele examene de diferenţă de susţinut, stabilite de fiecare universitate/facultate, prin compararea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice. Obligativitatea verificării autenticităţii documentelor prezentate revine instituţiei de învăţământ, prin corespondenţă directă cu instituţiile de învăţământ emitente ale actelor de studii. Articolul 38Scrisoarea de acceptare la studii este singurul document necesar şi obligatoriu pentru înmatricularea la instituţia de învăţământ superior acreditată. Capitolul IIIÎnmatricularea la studii Articolul 39Înmatricularea cetăţenilor străini se va realiza conform calendarului stabilit de instituţia de învăţământ superior primitoare, până cel târziu la sfârşitul semestrului întâi al anului universitar pentru care s-a emis scrisoarea de acceptare la studii, potrivit legislaţiei în vigoare. Articolul 40La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de candidatură în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu viză valabilă în scop „studii". Articolul 41După înmatriculare, cetăţenii străini sunt înscrişi în registrul matricol sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi. Articolul 42Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia încheierii contractelor de studii între studenţii înmatriculaţi şi rectorul universităţii, conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 43La înmatriculare, instituţiile de învăţământ superior vor înscrie în documentele şcolare numele cetăţenilor străini conform datelor din paşaport. Acelaşi nume va fi înscris şi pe documentele eliberate la finalizarea studiilor (diplomă, suplimentul diplomei). Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 44Cuantumul minim al taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii străini din statele terţe este prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010. Articolul 45Cetăţenii străini care dobândesc cetăţenia română, precum şi cetăţenii români cu domiciliul stabil în străinătate care dobândesc domiciliul în România pot ocupa un loc de studii finanţat de la bugetul de stat sau în regim cu taxă, la cuantumul stabilit de senatul universităţii pentru cetăţenii români, cu condiţia promovării concursului de admitere organizat într-o sesiune legal stabilită, conform reglementărilor proprii fiecărei universităţi. Articolul 46Scrisoarea de acceptare este valabilă doar pentru instituţia de învăţământ superior pentru care a fost emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost emisă şi pentru ciclul universitar respectiv. Orice schimbare în parcursul universitar, ce contravine înscrisurilor din scrisoarea de acceptare iniţială, va fi reglementată, la solicitarea instituţiei de învăţământ implicate, prin emiterea de către MENCS a unei noi scrisori de acceptare. Articolul 47Înscrierea, înmatricularea la studii, mobilitatea academică, temporară sau definitivă, şi schimbarea domeniului de studii, reînmatricularea, întreruperea studiilor se realizează exclusiv cu aprobarea MENCS. Articolul 48Cetăţenii străini au următoarele obligaţii: a)să respecte Constituţia României şi legile statului român; b)să respecte regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei de învăţământ superior acreditate în care îşi desfăşoară activitatea; c)să respecte prevederile prezentei metodologii. ANEXA Nr. 1LISTA instituţiilor de învăţământ superior care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române Instituţii de învăţământ superior de stat 1. Universitatea din Bucureşti 2. Universitatea Politehnica din Bucureşti 3. Academia de Studii Economice din Bucureşti 4. Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 5. Universitatea din Bacău 6. Universitatea „Transilvania" din Braşov 7. Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca 8. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 9. Universitatea „Ovidius" din Constanţa 10. Universitatea din Craiova 11. Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi 12. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 13. Universitatea din Oradea 14. Universitatea din Piteşti 15. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 16. Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu 17. Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava 18. Universitatea de Vest din Timişoara 19. Universitatea „Valahia" din Târgovişte 20. Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu 21. Universitatea „Petru Maior" din Târgu Mureş Instituţii de învăţământ superior particular 22. Universitatea „Dimitrie Cantemir" din Bucureşti 23. Universitatea „Spiru Haret" din Bucureşti 24. Universitatea Româno-Americană din Bucureşti 25. Universitatea „Titu Maiorescu" din Bucureşti NOTĂ: Pentru învăţământul preuniversitar, şcolile în care se organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române vor fi nominalizate de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. ANEXA Nr. 2LISTA diplomelor de finalizare a studiilor preuniversitare care permit accesul la studii universitare în România

Ţara Diploma
Statul Islamic Afganistan Baccalaureat Certificate/12 Grade Graduation Certificate
Republica Africa Centrală Baccalauréat/Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du Second Degré*
Republica Africa de Sud National Senior Certificate - 7 materii din care 3* promovate cu 60%
Republica Albania Deftese Pjekurie*
Republica Algeriană Democratică şi Populară Diplôme de Bachelier de l’enseignement secondaire général - punctaj final minim 12/20 pentru domeniul sănătate; minim 11/20 pentru celelalte domenii
Republica Angola Certificado de Estudios Pre-Universitarios*/Habilitaçoes Literárias*
Regatul Arabiei Saudite Tawjihiya (General Secondary Education Certificate) - punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*
Republica Argentina Titulo de Bachiller*
Australia ACT Year 12 Certificate*/Higher School Certificate*/Examination Result Notice (minimum 11 units) */Northern Territory Certificate of Education (NTCE)*/South Australia Certificate of Education of Northern Territory*/Student Education Profile (Queensland Senior Certificate) */South Australian Certificate of Education (SACE)*/Tasmanian Certificate of Education (TEC)*/Victorian Certificate of Education (VCE)*/Western Australian Certificate of Education (WACE)*
Republica Austria Reifezeugnis/Reifeprüfungszeugnis/Reife-und Diplomprufungszeugnis
Bacalaureat European Diplôme du Baccalauréat Européen*/Europeisk Baccalaureat Diploma*
Bacalaureat Internaţional International Baccalaureate Diploma*
Regatul Bahrain Tawjihiya (Secondary School Leaving Certificate) - punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*
Republica Populară Bangladesh Higher Secondary Certificate Examination - punctaj final minim 80/100; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*
Regatul Belgiei Diploma van secundair onderwijs/Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (C.E.S.S.) (Section générale)/Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts (allgemein bildender und künstlerischer Sekundarunterricht)
Republica Benin Baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré*
Ţara Diploma
Regatul Bhutan Bhutan Higher Secondary Education Certificate (Class XII) - Indian School Certificate examination*
Statul Plurinaţional al Boliviei Diploma Bachiller en Humanidades*
Bosnia şi Herţegovina Diploma o polozenom zavrsnom ispitu/Diploma o Zavrsenoj Srednjoj Skoli
Republica Botswana Botswana General Certificate of Secondary Education* - minimum B
Republica Federală a Braziliei Diploma de Ensino Médio/Certificado de Conclusao de Segundo Grau/Certificado de Conclusao do Ensino Medio + punctaj final 60% la Exame Nacional do Ensino Médio*/Vestibular*
Brunei Darussalam Brunei/Cambridge Advanced Level Certificate of Education - 2 materii*, minimum C
Republica Bulgaria Diploma za Sredno Obrazovanie
Burkina Faso Baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré*
Burma (Myanmar) Basic Education High School Examination/Standard X Examination (Matriculation)*
Republica Burundi Diplôme d’Etat*
Regatul Cambodgiei Certificate of Upper Secondary Education*/Senior High School Certificate*/Attestation de Fin d’Etudes Secondaires de l’Enseignement Général*
Republica Camerun Sistem britanic: Cameroon GCE Ordinary Level Examinations - Cameroon GCE Advanced Level Examinations - 3 materii*, minimum B Sistem francez: Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire - 3 materii*, punctaj final 12/20 pentru domeniul sănătate, minimum 11/20 pentru celelalte domenii
Canada (Alberta) General/Advanced High School Diploma (Alberta)*
Canada, British Columbia Secondary School Diploma*/Senior Secondary Graduation Diploma (Dogwood Diploma)*
Canada, Manitobia High School Graduation Diploma*/Final Secondary School Leaving Certificate*
Canada, New Brunswick High School Graduation Diploma*/Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires*
Canada, New Foundland and Labrador High School Graduation Diploma*
Canada, North West Territories NWT High School*
Canada, Nova Scotia Nova Scotia High School Graduation Diploma*/High School Completion Certificate*
Canada, Nunavut High School Graduation Diploma*/School Leaving Certificate*
Canada, Ontario Ontario Secondary School Diploma (OSSD) (Advanced level)*
Canada, Prince Edward Island High School Graduation Diploma*
Canada, Quebec Diplôme d’Etudes Secondaires (DES) Grade XI + Diplôme d’Etudes Collégiales*
Canada, Saskatchewan Complete Grade 12 Standing*/Division IV Standing (Record of High School Standing)*
Canada, Yukon Secondary School Graduation Diploma*
Republica Capului Verde Ensino Secundario - 2 ◦ ciclo*
Caraibe (Anguila/Antigua şi Barbuda/ Barbados/Belize/Insulele Virgine Britanice/ Insulele Cayman/Dominica/Granada/Guyana/ Jamaica/Montserrat/St. Kitts & St. Nevis/ St. Lucia/St. Vicent & Grenadines/Trinidad &Tobago/Turks & Insulele Caicos) Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) + Caribbean Advanced Proficiency Certificate (CAPE) - 2 materii* A-level, minimum C
Republica Cehă Vysvédceni o maturitni zkousce obţinută la un Gimnaizum/Vysvedceni o maturitni zkousce (educaţie generală) de la Stredni odborna skola
Republica Chile Bachillerato en Ciencias/Licencia de Enseñanza Media Humanístico/Científica*
Republica Populară Chineză Senior Secondary Graduation Examination
Republica Ciad Baccalauréat*
Republica Cipru Lise Diplomasi + Lisans Yerleştirme Sınavı - punctaj final minim 185, 3 materii*/Apolytirion
Ţara Diploma
Republica Columbia Bachiller Academico*
Republica Democratică Congo (Zair) Diplôme d’Etat d’Etudes secondaires du Cycle long/Baccalauréat - punctaj final minim 12/20; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*; pentru celelalte domenii - 11/20
Republica Congo (Brazzaville) Baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré (Enseignement Général) - punctaj final minim 12/20; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*; minim 11/20 pentru celelalte domenii
Republica Coasta de Fildeş Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du Second Degré*
Republica Coreea Ilbankye Kodung Hakkyo (General High School Diploma)/Certificate of Graduation*
Republica Costa Rica Bachillerato/Diploma Conclusión de Estudios de Educación Diversificada/ Bachiller Educación Media*
Republica Croaţia Svjedodžba o zavrsnom ispitu/Svjedodzba (drzavnoj) o maturi
Republica Cuba Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras*/Título de Bachiller (nivel medio superior de la Education General)*
Regatul Danemarcei Højere Handelseksamen (HHX) */Højere Teknisk Eksamen (HTX) */Bevis for Højere Forberedelseseksamen (HF)/Studentereksamensbevis (STX)
Republica Djibouti Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire*
Republica Dominicană Diploma Bachiller+Pruebas Nacionales de Conclusion de la Educación Media*
Republica Ecuador Título de Bachiller Unico Integral/Diploma Bachiller en Arte/Ciencias + Cursos pre-universitarios*
Republica Arabă Egipt Thanaweya Am’ma (General Secondary School Certificate) - punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*
Republica Elenă Diploma de finalizare a studiilor liceale + pentru domeniul sănătate - media finală 10/20 la examenele naţionale pentru liceu general (Panellinies Exetaseis); pentru celelalte domenii - media finală 8/20 la examenele naţionale pentru liceu general (Panellinies Exetaseis)
Republica El Salvador Diploma Bachiller General*
Confederaţia Elveţiană Certificat de Maturité/Maturity Certificate/Maturitätszeugnis/Maturitatsausweis
Emiratele Arabe Unite Shahadat Al-Thanawiya Al-Amma - punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*
Statul Eritreea Eritrean Secondary School Education Certificate Examination (ESECE)*
Republica Estonia Gümnaasiumi lõputunnistus + Riigieksamitunnistus*
Republica Federală Democrată Etiopia Ethiopian Higher Education Entrance Examination - 5 materii, din care 2* promovate cu 50 de puncte/minimum C/Grade Point Average 3
Republica Insulelor Fiji New Zeeland School Certificate/Seventh Form Examination Certificate/Fiji School Leaving Certificate Examination - 3 materii*
Republica Finlanda Ylioppilastutkintotodistus (Studentsexamensbetyg)
Republica Franceză Diplôme du baccalauréat
Republica Gaboneză Baccalauréat*
Republica Gambia West African Examinations Council Senior Secondary School Leaving Certificate/West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) - 3 materii* promovate cu C6
Republica Federală Germania Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur)
Republica Ghana Senior Secondary School Certificate Examination (SSSCE) - cel puţin 6 materii, din care 2* promovate cu minimum C
Guadalupe Baccalauréat Deuxième Partie*
Republica Guatemala Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras*
Republica Guineea Baccalauréat 2ème Partie - punctaj final minim 12/20; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*; minim 11/20 pentru celelalte domenii
Republica Guineea Bissau Certificado de Conslusao do Ensino Secundario*
Ţara Diploma
Republica Haiti Certificat de Fin d’Etudes Secondaires Classiques (Première + Deuxième Partie)*/Diplôme d’Etudes Secondaires (Première + Deuxième Partie) (système traditionnel)*/Baccalauréat/Diplôme d’Enseignement Secondaire (système réformé) *
Republica Honduras Bachillerato Universitario*/Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras*
Hong Kong Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE) - 3 materii* A Level, minimum C
Republica India All India Senior School Certificate (AISSC) de la Central Board of Secondary Education (CBSE)/Indian School Certificate (ISC) de la Council for the Indian School Certificate (CISCE)/Higher Secondary Certificate (HSC)/Intermediate Certificate, punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii* cu punctaj minim de 70%
Republica Indonezia IJAZAH Sekolah Menengah Atas*/Madrasah Aliyah (SMA/MA)*
Regatul Haşemit al Iordaniei Tawjihi - punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*
Republica Irak Al-Edadiyah/Al-Idadiyah Sixth Form Baccalaureat - punctaj final minim 70%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*
Republica Islamică Iran Diplom-e-Motevasete + Peeshdaneshgahe* (Pre-University year)
Republica Irlanda Leaving Certificate (Ardteistmeireacht) cu cel puţin şase materii, din care 2* promovate la nivel avansat (Higher level) C2, şi C3 pentru celelalte domenii
Republica Islanda Stúdentspróf (Matriculation Examination)* - punctaj minim 6/10
Statul Israel Israil Te’udat Bagrut *
Republica Italiană Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (...)/Diploma di Maturita (...)
Japonia Kotogakko Sotsugyo Shomeisho (High School Certificate of Graduation)
Republica Kenya Kenyan Certificate of Secondary Education (KCSE) - 8 materii, din care 3* promovate cu minimum C+
Kosovo Diploma de finalizare a studiilor liceale (Matura/Diploma për kryerjen e shkollës së mesme te pergjithsme - gjimnazin) + Testi i Maturës Shtetërore*
Statul Kuweit Shahadat Al-Thanawiya-Al-A’ama - punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*
Republica Populară Democrată Laos Baccalauréat de l’Énseignement General - 3 materii *, punctaj minim 6/10 pentru fiecare materie
Regatul Lesotho Cambridge Overseas School Certificate - 2 materii* „pass with credit"
Republica Letonia Atestäts par visparejo videjo izglitibu*
Republica Libaneză Baccalauréat général (Libanais), punctaj final minim 60% sau 12/20 pentru domeniul sănătate, 3 materii*
Republica Liberia Senior High School Certificate (SHCE) - 8 materii, din care 3* minimum „Good"
Republica Libia Secondary Education Certificate - punctaj minim 60%, pentru domeniul sănătate 3 materii*
Principatul Liechtenstein Maturazeugnis des Lichtensteinischen Gymnasiums
Republica Lituania Brandos atestatas (Maturita-certificate)*
Marele Ducat al Luxemburgului Diplôme/Certificat de Fin d’Etudes secondaires*
Republica Macedonia Svidetelstvo za polo en maturski ispit*
Republica Madagascar Baccalauréat de l’Enseignement secondaire - punctaj final minim 11/20
Republica Malawi Malawi School Certificate of Education*
Federaţia Malaeziei Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia - pentru domeniul sănătate 3 materii*
Republica Mali Baccalauréat Malien - 2ème Partie*
Republica Malta Matriculation Certificate*, minimum C
Regatul Maroc Attestation/Diplôme du Baccalauréat* - punctaj final minim 12/20 pentru domeniul sănătate, pentru celelalte domenii - punctaj minim 11/20
Ţara Diploma
Republica Islamică Mauritania Diplôme du Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire*
Republica Mauritius General Certificate of Education Advanced Level - 2 materii*, minimum C
Statele Unite Mexicane Diploma de Bachiller General*
Republica Moldova Diploma de bacalaureat
Principatul Monaco Baccalauréat de ľEnseignement Général
Republica Mozambic Certificado de Habilitaçoes Literarias*
Republica Muntenegru Diploma o Završenoj Srednjoj Školi/Diploma o polozhenom zavrshnom ispitu (Secondary Schoool Leaving Certificate)*
Republica Namibia Namibia Senior Secondary Certificate (Higher and Ordinary level) - 6 materii, din care 3* la nivel avansat (Higher), notă minimă 3
Regatul Nepal School Leaving Certificate + Higher Secondary Certificate - punctaj final 70%, 3 materii*
Noua Zeelandă National Certificate of Educational Achievement Level 3* - minimum 42 de credite
Republica Nicaragua Bachillerato en Ciencias y Letras*
Republica Niger Baccalauréat - 3 materii*
Republica Federală Nigeria Senior School Certificate - 5 materii, din care 3* promovate la nivel B3/West African Senior School Certificate - 5 materii, din care 3* promovate cu minimum 3
Regatul Norvegiei Vitnemål videregående opplæring (generell studiekompetanse)* Eksamenskarakter nota minimă 4 pentru domeniul sănătate
Sultanatul Oman Thanawiya Amma (General Certificate/General Education Diploma) - punctaj final minimum 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*
Republica Islamică Pakistan Higher Secondary School Certificate (recunoscute de Inter Board Committee of Chairmen), punctaj final minim 80%, 3 materii* cu un punctaj minim 80%
Palestina Tawjihi eliberat conform curriculum-ului egiptean sau iordanian - punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*
Republica Panama Diploma Bachiller*
Papua Noua Guinee Higher School Certificate + one-year foundation course*
Republica Paraguay Diploma Bachiller*
Republica Peru Certificado de Educación Secundaria Comun Completa + Curso preparatorio*
Republica Polonia Świadectwo dojrzałości Liceum Ogólnoksztalcacego*
Republica Portugheză Diploma de estudos/ensino secundários/Certidao de habilitacoes + Exames Nacionais do Ensino Secundario - 2 materii* promovate cu minim 10/20
Statul Qatar Al-Thanawiya Aama Qatari (Qatar General Secondary Education Certificate) - punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*
Regatul Ţărilor de Jos Diploma Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord General Certificate of Secondary Education + General Certificate of Education - 2 A Level, minimum B pentru domeniul sănătate; minimum D pentru celelalte domenii
Republica Rwanda Diplôme de Fin d’Etudes secondaires*/Certificat du Cycle Supérieur de l’Enseignement Secondaire*
Scoţia Scottish Certificate of Secondary Education/Scottish Qualifications Certificate - 5 materii, din care 2* Advanced Higher
Republica Senegal Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire (Série L and S) - 12/20 pentru domeniul sănătate, 11/20 pentru celelalte domenii
Republica Serbia Diploma o polozenom maturskom ispitu/Diploma o Završenoj Srednjoj Školi/Diploma o polozhenom zavrsnom ispitu
Republica Sierra Leone West African Senior School Certificate Examination - 5 materii, din care 2* promovate cu minimum 6/General Certificate of Education (GCE) - cinci (5) materii, din care 2* A-level, minimum C
Ţara Diploma
Republica Singapore Cambridge General Certificate of Education Ordinary + Cambridge General Certificate of Education Advanced Level - 2 materii* AL, minimum C
Republica Arabă Siriană Al Shahâda Al Thânawiyya al-Imma (General Secondary School Certificate) - punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*
Republica Slovacă Vysvedcenie o maturitnej skuske (Gymnazium)*
Republica Slovenia Spricevalo o splosni maturi (Splosna Matura)*
Somalia Shahaadada Dugsiga Dare (Secondary School Leaving Certificate) cu 3 materii relevante pentru domeniul sănătate
Regatul Spaniei Titulo de Bachiller + Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad (Selectividad), calificación Apto, 2 materii*; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate - nota minimă 6/10
Republica Democrată Socialistă Sri Lanka Sri Lanka General Certificate of Education Ordinary Level - 6 materii + Sri Lanka General Certificate of Education Advanced Level (A level)*
Statele Unite ale Americii High School Graduation Diploma/GED/High School Equivalency Diploma + Scholastic Aptitude Test (SAT) - condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate - minimum 600/800 la 2 materii*; pentru celelalte domenii - minimum 420/800 la 2 materii/AP Test - condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate - minimum 3/5 la 2 materii*, pentru celelalte domenii - minimum 2/5 la 2 materii
Republica Sudan Higher Secondary School Certificate - punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate - 3 materii*
Regatul Suediei Slutbetyg Fran Gymnasieskola/Kommunal Vuxenutbildning/Komvux - punctaj minim 2350 credite - 2 materii* nivel A, calificativ VG
Republica Surinam Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Regatul Swaziland Cambridge Overseas School Certificate (COSC) A level, 2 materii*, minimum C
Şcoli internaţionale Diplome de studii liceale emise de instituţii de învăţământ particulare care desfăşoară activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară decât cel al ţării în care funcţionează instituţia respectivă şi sunt emise conform sistemului educaţional adoptat.
Taiwan Senior High School Diploma/Senior High School Certificate of Graduation + Designed Subjects Examination - 2 materii*
Regatul Thailandei Certificate of Secondary Education/Certificate of Completion grade 12 *
Republica Unită Tanzania Advanced Certificate of Secondary Education - cinci materii, din care 2* A-level, minim C
Republica Togoleză Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du Troisième Degré*
Regatul Tonga Tonga National Form Seven Certificate + Pacific Senior Certificate*
Republica Tunisia Diplome de Bachelier de l`Enseignement secondaire - punctaj final minim 12/20 pentru domeniul sănătate, minim 11/20 pentru celelalte domenii
Republica Turcia Lise Diplomasi
Ţara Galilor Welsh Baccalaureat-Advanced diploma 2 AL*, minimum B pentru domeniul sănătate, minim D pentru celelalte domenii
Republica Uganda Uganda Certificate of Education (UCE) + Uganda Advanced Certificate of Education – 2 materii AL*, minimum C
Ungaria Gimnazium Érrettségi Bizonyitvány
Republica Orientală Uruguay Bachillerato – 2 materii*
Republica Bolivariană a Venezuelei Titulo de Bachiller + Prueba de Aptitud Academica*
Republica Socialistă Vietnam Bang Tót Nghiep Phó Thông (Certificate of Secondary School Graduation)
Republica Yemen Al Thanawiya - punctaj final minim 70%, 3 materii*
Republica Zambia Zambian School Certificate - 6 materii, din care 2* promovate cu nota 4
Republica Zimbawe Cambridge Higher School Certificate (HSC) - 2 materii*, minimum C/General Certificate of Education A Level - 2 materii*, minimum C

*Materii relevante pentru domeniul la care se solicită înscrierea. ANEXA Nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 4Rugăm să se completeze foile de lucru (sheet-urile): „licenta", „master", „rezidentiat", „doctorat" şi „dateDeContact", astfel: Conform modelului de mai jos [cu aceleaşi caractere (litere mici/mari)], fără diacritice, fără mai mult de un spaţiu şi cratimă între cuvinte Data calendaristică astfel: ZZ. LL.AAAA Mediile astfel: XX. XX sau X.XX (Dacă media este un număr întreg, de exemplu 8.00, se va completa doar 8.) Codul universităţii conform foii de lucru <ListaUniv> Se va copia denumirea universităţii din foia de lucru <ListaUniv>. Se redenumeşte prezentul document „u XX straini cpv 2016 doc nr X" astfel: Exemplu - Universitatea Politehnica din Bucuresti - „u 01 straini cpv 2016 doc nr 1", dacă se trimite o altă adresă se va redenumi „u 01 straini cpv 2016 doc nr 2", ş.a.m.d. Foaia de lucru: <dateDeContact> se va completa pentru informare. Important Foile de lucru „licenta", „master", „rezidentiat" şi „doctorat" au coloane ascunse şi sunt setate pe printare format A3. Instrucţiuni: Între cuvinte se apasă doar o singură dată spacebar (tasta spaţiu). Nu se foloseşte opţiunea de <merge cells> (unire celule). Nu se adaugă, mută, redenumesc, şterg sau ascund coloanele. Nu se ascund linii. Nu se lasă linii necompletate în „corpul" foii de lucru (dpdv informatic fişierul se sfârşeşte la prima linie albă întâlnită). Nu se adaugă, mută, redenumesc foile de lucru. Documentul se transmite pe e-mail la adresele: oana.nitu@edu.gov.ro, marijanne.ciofu@edu.gov.ro, alexandra.coltan@edu.gov.ro

Informaţii solicitant Solicită studii la: Informaţii relevante pentru înscrierea la studii de licenţă Informaţii relevante pentru înscrierea la studii de master/rezidenţiat/doctorat
Nr. crt. Codul universităţii Nume (conform datelor din paşaport) Prenume (conform datelor din paşaport) Ţara de origine Data naşterii Locul naşterii Prenume părinţi Paşaport Solicită an pregătitor, DA sau NU Domeniul de studii/ Specializarea Anul de studii (cu cifre arabe) Taxa anuală de studii Limba de predare Denumirea diplomei de bacalaureat/ Nr. şi seria diplomei/ autoritatea emitentă/ anul absolvirii Rezultatele obţinute la materiile relevante pentru domeniul la care se solicită înscrierea Rezultat examen de bacalaureat Denumirea diplomei de licenţă/ Nr. şi seria diplomei/ autoritatea emitentă/ anul absolvirii Denumirea diplomei de master/ Nr. şi seria diplomei/ autoritatea emitentă/ anul absolvirii Rezultatele obţinute la studiile de licenţă pe ani academici Rezultat examen de licenţă Rezultat examen de master
Tata Mama Serie şi număr Ţara emitentă Data expirării Materia 1 Nota obţinută la materia 1 Materia 2 Nota obţinută la materia 2 Materia 3 Nota obţinută la materia 3 An I An II An III An IV An V An VI
1 10 AL MOHD OMAR ISRAEL 25.11.1997 ORASUL... ABEL SMERA HG1456768 ISRAEL 30.02.2018 DA medicina 1 5500 romana litere mici anatomie 8.50 chimie 9.00 fizica 8 9.12 litere mici litere mici
2 7 AL HAWAMDA YOUSEF SIRIA 01.01.1995 ORASUL... ANOUAR ALIA ED1265576 SIRIA 18.08.2020 NU economie 2 5000 engleza litere mici economie 8.20 geografie 10.00 matematica 7.80 8.75 litere mici litere mici
3 1 AL HOURANI ANOUAR PAKISTAN 10.02.1998 ORASUL... BASSEL NAHID UAE13456 PAKISTAN 16.09.2017 DA inginerie 3 4500 franceza litere mici matematica 10.00 fizica 6.00 chimie 7.00 9.00 litere mici litere mici
4 19 ALRMDAN MHMOD IORDANIA 15.04.1996 ORASUL... AREF SILFANA EL2345677 IORDANIA 16.11.2019 NU stiinte umaniste 4 4250 romana litere mici francezaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3855/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3855 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3855/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu