Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 383 din 12 iulie 2004

privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 698 din  3 august 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.624/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei,
    in temeiul art. 16 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003,
    in temeiul art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Referatului de aprobare nr. 190 din 11 iunie 2004 al Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba standardele de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Persoanele implicate in organizarea si functionarea unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie au obligatia de a respecta standardele prevazute in prezentul ordin.
    Art. 3
    Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 septembrie 2004.
    Art. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                               Elena Dumitru

    ANEXA 1

                                 STANDARDE
pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie

    Standarde pentru serviciile de asistenta sociala acordate in centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie, denumite in continuare adaposturi

    I. Standarde referitoare la informare si relatii cu comunitatea
    1. Adaposturile vor colabora cu autoritatile administratiei publice centrale si locale in campaniile de informare si promovare a serviciilor oferite in vederea combaterii fenomenului violentei in familie.
    2. Adaposturile private pot avea si propria lor campanie de promovare a serviciilor.

    II. Standarde referitoare la interventie in caz de urgenta
    3. Adaposturile vor lua masuri in vederea asigurarii securitatii si sigurantei victimelor violentei in familie.
    4. Adaposturile asigura ingrijirea medicala a victimelor violentei in familie, conform conventiilor de colaborare incheiate cu spitalele sau cu unitatile sanitare.
    5. Adaposturile asigura asistenta psihologica a victimelor violentei in familie.
    6. Adaposturile colaboreaza cu organele de politie sau, dupa caz, cu comandamentele de jandarmi judetene, respectiv cu Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucuresti, in situatiile in care le sunt semnalate cazuri de comitere a actelor de violenta in familie, conform protocoalelor de colaborare semnate cu acestea.
    7. Consultanta juridica este gratuita, iar primarul, la sesizarea asistentului familial, in cazurile sociale grave, aproba suportarea de la bugetul local a cheltuielilor pentru intocmirea actelor juridice. Adaposturile pot incheia conventii in vederea oferirii serviciilor de consultanta juridica.
    8. Locatia adaposturilor nou-infiintate nu va fi cunoscuta publicului larg. Adaposturile existente, a caror locatie este cunoscuta la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, vor functiona in continuare.
    9. Adaposturile, in cazul in care constata acte de violenta in familiile cu copii, au obligatia de a sesiza serviciul public specializat pentru protectia copilului de la nivel local, in vederea asigurarii protectiei acestora.
    10. Primirea victimelor in adapost se face numai in caz de urgenta. Aprobarea scrisa a asistentului familial se obtine la cel mult 48 de ore de la primirea in adapost.
    11. La cererea victimei, se asigura protectie impotriva agresorilor, cu consimtamantul scris al acesteia sau, dupa caz, al reprezentantului legal.

    III. Standarde referitoare la consilierea victimelor
    12. In cadrul adapostului se asigura servicii de consiliere victimelor violentei in familie pentru depasirea situatiilor de criza. Adaposturile pot incheia conventii in vederea oferirii acestor servicii.
    13. Victimele sunt informate in legatura cu drepturile de care beneficiaza prin oferirea de servicii de consultanta juridica de specialitate.
    14. Toate conventiile prevazute la pct. 4, 7 si 12 vor fi incheiate cu respectarea confidentialitatii asupra identitatii persoanelor asistate.

    IV. Standarde referitoare la resursele umane
    15. Personalul care lucreaza in cadrul adapostului are pregatirea de specialitate necesara desfasurarii activitatilor specifice domeniului si este angajat cu respectarea conditiilor legislatiei in vigoare.
    16. Fiecare adapost este obligat sa angajeze cel putin un asistent familial pentru asigurarea asistentei specifice relatiilor familiale, conform prevederilor art. 12 alin. (1) si (4) din Legea nr. 217/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    17. Fiecarui angajat al adapostului i se intocmeste fisa postului, in care se prevede in mod obligatoriu pastrarea confidentialitatii asupra identitatii si dificultatilor persoanelor asistate.
    18. Numarul personalului trebuie sa fie conform prevederilor regulamentului de organizare si functionare al institutiei.
    19. Personalul adapostului este cuprins in programe de formare profesionala continua, vizand cunoasterea formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.
    20. Voluntarii din cadrul adaposturilor vor fi cuprinsi, in limita resurselor financiare, in programe de formare profesionala continua, vizand cunoasterea formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.
    21. Voluntarii din cadrul adaposturilor isi desfasoara activitatea in baza unor contracte care prevad in mod obligatoriu pastrarea confidentialitatii asupra identitatii si dificultatilor persoanelor asistate, in acord cu legislatia in vigoare.
    22. Intregul personal care isi desfasoara activitatea in cadrul adaposturilor este evaluat periodic, cel putin o data pe an, in conditiile legii.

    V. Standarde referitoare la administrare si management
    23. Adapostul este infiintat cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si are avizul de infiintare de la Agentia Nationala pentru Protectia Familiei.
    24. Adapostul are un regulament de organizare si functionare din care rezulta ca are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale in scopul prevenirii si combaterii violentei in familie.
    25. Adapostul functioneaza intr-un spatiu special amenajat, avand autorizatie sanitara de functionare valabila, emisa de directia de sanatate publica.
    26. Conducerea adapostului are obligatia sa elaboreze fisa postului pentru fiecare angajat, in care se stipuleaza atributiile acestuia si obligativitatea pastrarii confidentialitatii.
    27. In regulamentul de functionare al adapostului sunt prevazute facilitatile necesare (spatii, echipamente, personal) pentru asigurarea conditiilor de cazare si hrana, precum si a desfasurarii activitatilor specifice adapostului.
    28. Conducerea adapostului este responsabila de transmiterea lunara a rapoartelor statistice privind activitatile desfasurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru (numarul de beneficiari, varsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupatia, veniturile, starea civila, numarul de copii aflati in intretinerea lor, relatia de rudenie cu agresorul, frecventa si natura agresiunii) compartimentelor specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    29. Gazduirea in adaposturi a victimelor violentei in familie va fi pe o perioada determinata, cuprinsa intre 7 si 60 de zile.

    Standarde pentru serviciile de asistenta sociala acordate in centrele de recuperare pentru victimele violentei in familie, denumite in continuare centre de recuperare

    I. Standarde referitoare la informare si relatii cu comunitatea
    1. Centrele de recuperare vor colabora cu autoritatile administratiei publice centrale si locale in campaniile de informare si promovare a serviciilor oferite in vederea combaterii fenomenului violentei in familie.
    2. Centrele de recuperare private pot avea si propria lor campanie de promovare a serviciilor.
    3. Centrele de recuperare, in cazul in care constata acte de violenta in familiile cu copii, au obligatia de a sesiza serviciul public specializat pentru protectia copilului de la nivel local in vederea asigurarii protectiei acestora.

    II. Standarde referitoare la reabilitare si reinsertie sociala
    4. Centrele de recuperare colaboreaza cu organele de politie sau, dupa caz, cu comandamentele de jandarmi judetene, respectiv cu Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucuresti, in situatiile in care le sunt semnalate cazuri de comitere a actelor de violenta in familie.
    5. Primirea sau asistarea in centrul de recuperare se face pe baza evaluarii cazului de catre persoanele desemnate si numai cu acordul scris al victimelor.
    6. Centrele de recuperare asigura, prin consiliere juridica si psihologica, sprijin in vederea adaptarii la o viata activa, insertia sociala si profesionala a victimelor.
    7. Centrele de recuperare pot incheia conventii in vederea oferirii serviciilor de consiliere juridica si psihologica, cu respectarea confidentialitatii asupra identitatii persoanelor asistate.
    8. Centrele de recuperare vor incheia conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene in vederea acordarii suportului pentru integrarea in munca, readaptarea si recalificarea profesionala a persoanelor asistate.

    III. Standarde referitoare la resursele umane
    9. Personalul care lucreaza in cadrul centrului de recuperare are pregatirea de specialitate necesara desfasurarii activitatilor specifice domeniului si este angajat cu respectarea conditiilor legislatiei in vigoare.
    10. Fiecare cadru de recuperare este obligat sa angajeze cel putin un asistent familial pentru asigurarea asistentei specifice relatiilor familiale, conform prevederilor art. 12 alin. (1) si (4) din Legea nr. 217/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    11. Fiecarui angajat al centrului de recuperare i se intocmeste fisa postului, in care se prevede in mod obligatoriu pastrarea confidentialitatii asupra identitatii si dificultatilor persoanelor asistate.
    12. Numarul personalului trebuie sa fie conform prevederilor regulamentului de organizare si functionare al institutiei.
    13. Personalul centrului de recuperare este cuprins in programe de formare profesionala continua vizand cunoasterea formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.
    14. Voluntarii din cadrul centrelor de recuperare vor fi cuprinsi, in limita resurselor financiare, in programe de formare profesionala continua, vizand cunoasterea formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.
    15. Voluntarii din cadrul centrelor de recuperare isi desfasoara activitatea in baza unor contracte care prevad in mod obligatoriu pastrarea confidentialitatii asupra identitatii si dificultatilor persoanelor asistate, in acord cu legislatia in vigoare.
    16. Intregul personal care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de recuperare este evaluat periodic, cel putin o data pe an, in conditiile legii.

    IV. Standarde referitoare la administrare si management
    17. Centrul de recuperare este infiintat cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, are avizul de infiintare de la Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, precum si un regulament de organizare si functionare din care rezulta ca are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale in scopul prevenirii si combaterii violentei in familie.
    18. Centrul de recuperare are autorizatie sanitara de functionare valabila, emisa de directia de sanatate publica.
    19. Conducerea centrului de recuperare are obligatia sa elaboreze fisa postului pentru fiecare angajat, in care se stipuleaza atributiile acestuia si obligativitatea pastrarii confidentialitatii.
    20. In regulamentul de functionare al centrului de recuperare sunt prevazute facilitatile necesare (spatii, echipamente, personal) pentru asigurarea conditiilor de cazare si hrana, precum si a desfasurarii activitatilor specifice acestuia.
    21. Conducerea centrului de recuperare este responsabila de transmiterea lunara a rapoartelor statistice privind activitatile desfasurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru (numarul de beneficiari, varsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupatia, veniturile, starea civila, numarul de copii aflati in intretinerea lor, relatia de rudenie cu agresorul, frecventa si natura agresiunii) compartimentelor specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    22. Gazduirea in centrul de recuperare va fi pe o perioada determinata, de maximum 90 de zile, iar in situatii exceptionale pana la 180 de zile.

    Standarde pentru serviciile de asistenta sociala acordate in centrele de asistenta destinate agresorilor

    I. Standarde referitoare la informare si relatii cu comunitatea
    1. Centrele de asistenta destinate agresorilor vor colabora cu autoritatile administratiei publice centrale si locale in campaniile de informare si promovare a serviciilor oferite in vederea combaterii fenomenului violentei in familie.
    2. Centrele private de asistenta destinate agresorilor pot avea si propria lor campanie de promovare a serviciilor.

    II. Standarde referitoare la consilierea agresorilor
    3. In cadrul centrului de asistenta destinat agresorilor se asigura servicii de consiliere si mediere a conflictului pentru partile implicate, in vederea depasirii situatiilor de risc.
    4. Centrele de asistenta destinate agresorilor pot incheia conventii in vederea oferirii serviciilor de consiliere si mediere, cu respectarea confidentialitatii asupra identitatii persoanelor asistate.
    5. Agresorii sunt informati si in legatura cu posibilitatea accesului la tratamentele psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau dezintoxicare, dupa caz.
    6. Centrele de asistenta destinate agresorilor asigura si faciliteaza accesul la tratamentul psihologic, psihiatric, de dezalcoolizare sau dezintoxicare al agresorilor, conform conventiilor de colaborare incheiate cu spitalele sau unitatile sanitare.

    III. Standarde referitoare la resursele umane
    7. Personalul care lucreaza in cadrul centrului de asistenta destinat agresorilor are pregatirea de specialitate necesara desfasurarii activitatilor specifice domeniului si este angajat cu respectarea conditiilor legislatiei in vigoare.
    8. Fiecare centru de asistenta destinat agresorilor este obligat sa angajeze cel putin un asistent familial pentru asigurarea asistentei specifice relatiilor familiale, conform prevederilor art. 12 alin. (1) si (4) din Legea nr. 217/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    9. Fiecarui angajat al centrului de asistenta destinat agresorilor i se intocmeste fisa postului, in care se prevede in mod obligatoriu pastrarea confidentialitatii, in acord cu legislatia in vigoare.
    10. Numarul personalului trebuie sa respecte prevederile regulamentului de organizare si functionare al institutiei.
    11. Personalul centrului de asistenta destinat agresorilor este cuprins in programe de formare profesionala continua vizand cunoasterea formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.
    12. Voluntarii din cadrul centrelor de asistenta destinate agresorilor vor fi cuprinsi, in limita resurselor financiare, in programe de formare profesionala continua, vizand cunoasterea formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.
    13. Voluntarii din cadrul centrelor de asistenta destinate agresorilor isi desfasoara activitatea in baza unor contracte care prevad in mod obligatoriu pastrarea confidentialitatii, in acord cu legislatia in vigoare.
    14. Intregul personal care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de asistenta destinate agresorilor este evaluat periodic, cel putin o data pe an, in conditiile legii.

    IV. Standarde referitoare la administrare si management
    15. Primirea sau asistarea in centrul de asistenta destinat agresorilor se face pe baza evaluarii cazului de catre persoanele desemnate si numai cu acordul scris al persoanelor asistate.
    16. Centrele de asistenta destinate agresorilor colaboreaza cu organele de politie sau, dupa caz, cu comandamentele de jandarmi judetene, respectiv Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucuresti, in situatiile in care constata existenta comiterii actelor de violenta in familie.
    17. Centrele de asistenta destinate agresorilor colaboreaza cu serviciul de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate de pe langa tribunalul judetean.
    18. Centrele de asistenta destinate agresorilor sunt infiintate cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, au avizul de infiintare de la Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, precum si un regulament de organizare si functionare din care rezulta ca au ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale in scopul prevenirii si combaterii violentei in familie.
    19. Centrele de asistenta destinate agresorilor au autorizatie sanitara de functionare valabila, emisa de directia de sanatate publica.
    20. Conducerea centrului de asistenta destinat agresorilor are obligatia sa elaboreze fisa postului pentru fiecare angajat, in care se stipuleaza clar atributiile acestuia si obligativitatea pastrarii confidentialitatii.
    21. In regulamentul de functionare al centrului de asistenta destinat agresorilor sunt prevazute facilitatile necesare (spatii, echipamente, personal) pentru asigurarea conditiilor in vederea desfasurarii activitatilor specifice centrului.
    22. Conducerea centrului de asistenta destinat agresorilor este responsabila de transmiterea lunara a rapoartelor statistice privind activitatile desfasurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru (numarul de beneficiari, varsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupatie, venituri, stare civila, numar de copii aflati in intretinerea lor, relatia de rudenie cu victima, frecventa si natura agresiunii) compartimentelor specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 383/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 383 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu