Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 383 din 12 iulie 2004

privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 698 din  3 august 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.624/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei,
    in temeiul art. 16 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003,
    in temeiul art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Referatului de aprobare nr. 190 din 11 iunie 2004 al Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba standardele de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Persoanele implicate in organizarea si functionarea unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie au obligatia de a respecta standardele prevazute in prezentul ordin.
    Art. 3
    Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 septembrie 2004.
    Art. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                               Elena Dumitru

    ANEXA 1

                                 STANDARDE
pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie

    Standarde pentru serviciile de asistenta sociala acordate in centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie, denumite in continuare adaposturi

    I. Standarde referitoare la informare si relatii cu comunitatea
    1. Adaposturile vor colabora cu autoritatile administratiei publice centrale si locale in campaniile de informare si promovare a serviciilor oferite in vederea combaterii fenomenului violentei in familie.
    2. Adaposturile private pot avea si propria lor campanie de promovare a serviciilor.

    II. Standarde referitoare la interventie in caz de urgenta
    3. Adaposturile vor lua masuri in vederea asigurarii securitatii si sigurantei victimelor violentei in familie.
    4. Adaposturile asigura ingrijirea medicala a victimelor violentei in familie, conform conventiilor de colaborare incheiate cu spitalele sau cu unitatile sanitare.
    5. Adaposturile asigura asistenta psihologica a victimelor violentei in familie.
    6. Adaposturile colaboreaza cu organele de politie sau, dupa caz, cu comandamentele de jandarmi judetene, respectiv cu Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucuresti, in situatiile in care le sunt semnalate cazuri de comitere a actelor de violenta in familie, conform protocoalelor de colaborare semnate cu acestea.
    7. Consultanta juridica este gratuita, iar primarul, la sesizarea asistentului familial, in cazurile sociale grave, aproba suportarea de la bugetul local a cheltuielilor pentru intocmirea actelor juridice. Adaposturile pot incheia conventii in vederea oferirii serviciilor de consultanta juridica.
    8. Locatia adaposturilor nou-infiintate nu va fi cunoscuta publicului larg. Adaposturile existente, a caror locatie este cunoscuta la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, vor functiona in continuare.
    9. Adaposturile, in cazul in care constata acte de violenta in familiile cu copii, au obligatia de a sesiza serviciul public specializat pentru protectia copilului de la nivel local, in vederea asigurarii protectiei acestora.
    10. Primirea victimelor in adapost se face numai in caz de urgenta. Aprobarea scrisa a asistentului familial se obtine la cel mult 48 de ore de la primirea in adapost.
    11. La cererea victimei, se asigura protectie impotriva agresorilor, cu consimtamantul scris al acesteia sau, dupa caz, al reprezentantului legal.

    III. Standarde referitoare la consilierea victimelor
    12. In cadrul adapostului se asigura servicii de consiliere victimelor violentei in familie pentru depasirea situatiilor de criza. Adaposturile pot incheia conventii in vederea oferirii acestor servicii.
    13. Victimele sunt informate in legatura cu drepturile de care beneficiaza prin oferirea de servicii de consultanta juridica de specialitate.
    14. Toate conventiile prevazute la pct. 4, 7 si 12 vor fi incheiate cu respectarea confidentialitatii asupra identitatii persoanelor asistate.

    IV. Standarde referitoare la resursele umane
    15. Personalul care lucreaza in cadrul adapostului are pregatirea de specialitate necesara desfasurarii activitatilor specifice domeniului si este angajat cu respectarea conditiilor legislatiei in vigoare.
    16. Fiecare adapost este obligat sa angajeze cel putin un asistent familial pentru asigurarea asistentei specifice relatiilor familiale, conform prevederilor art. 12 alin. (1) si (4) din Legea nr. 217/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    17. Fiecarui angajat al adapostului i se intocmeste fisa postului, in care se prevede in mod obligatoriu pastrarea confidentialitatii asupra identitatii si dificultatilor persoanelor asistate.
    18. Numarul personalului trebuie sa fie conform prevederilor regulamentului de organizare si functionare al institutiei.
    19. Personalul adapostului este cuprins in programe de formare profesionala continua, vizand cunoasterea formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.
    20. Voluntarii din cadrul adaposturilor vor fi cuprinsi, in limita resurselor financiare, in programe de formare profesionala continua, vizand cunoasterea formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.
    21. Voluntarii din cadrul adaposturilor isi desfasoara activitatea in baza unor contracte care prevad in mod obligatoriu pastrarea confidentialitatii asupra identitatii si dificultatilor persoanelor asistate, in acord cu legislatia in vigoare.
    22. Intregul personal care isi desfasoara activitatea in cadrul adaposturilor este evaluat periodic, cel putin o data pe an, in conditiile legii.

    V. Standarde referitoare la administrare si management
    23. Adapostul este infiintat cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si are avizul de infiintare de la Agentia Nationala pentru Protectia Familiei.
    24. Adapostul are un regulament de organizare si functionare din care rezulta ca are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale in scopul prevenirii si combaterii violentei in familie.
    25. Adapostul functioneaza intr-un spatiu special amenajat, avand autorizatie sanitara de functionare valabila, emisa de directia de sanatate publica.
    26. Conducerea adapostului are obligatia sa elaboreze fisa postului pentru fiecare angajat, in care se stipuleaza atributiile acestuia si obligativitatea pastrarii confidentialitatii.
    27. In regulamentul de functionare al adapostului sunt prevazute facilitatile necesare (spatii, echipamente, personal) pentru asigurarea conditiilor de cazare si hrana, precum si a desfasurarii activitatilor specifice adapostului.
    28. Conducerea adapostului este responsabila de transmiterea lunara a rapoartelor statistice privind activitatile desfasurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru (numarul de beneficiari, varsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupatia, veniturile, starea civila, numarul de copii aflati in intretinerea lor, relatia de rudenie cu agresorul, frecventa si natura agresiunii) compartimentelor specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    29. Gazduirea in adaposturi a victimelor violentei in familie va fi pe o perioada determinata, cuprinsa intre 7 si 60 de zile.

    Standarde pentru serviciile de asistenta sociala acordate in centrele de recuperare pentru victimele violentei in familie, denumite in continuare centre de recuperare

    I. Standarde referitoare la informare si relatii cu comunitatea
    1. Centrele de recuperare vor colabora cu autoritatile administratiei publice centrale si locale in campaniile de informare si promovare a serviciilor oferite in vederea combaterii fenomenului violentei in familie.
    2. Centrele de recuperare private pot avea si propria lor campanie de promovare a serviciilor.
    3. Centrele de recuperare, in cazul in care constata acte de violenta in familiile cu copii, au obligatia de a sesiza serviciul public specializat pentru protectia copilului de la nivel local in vederea asigurarii protectiei acestora.

    II. Standarde referitoare la reabilitare si reinsertie sociala
    4. Centrele de recuperare colaboreaza cu organele de politie sau, dupa caz, cu comandamentele de jandarmi judetene, respectiv cu Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucuresti, in situatiile in care le sunt semnalate cazuri de comitere a actelor de violenta in familie.
    5. Primirea sau asistarea in centrul de recuperare se face pe baza evaluarii cazului de catre persoanele desemnate si numai cu acordul scris al victimelor.
    6. Centrele de recuperare asigura, prin consiliere juridica si psihologica, sprijin in vederea adaptarii la o viata activa, insertia sociala si profesionala a victimelor.
    7. Centrele de recuperare pot incheia conventii in vederea oferirii serviciilor de consiliere juridica si psihologica, cu respectarea confidentialitatii asupra identitatii persoanelor asistate.
    8. Centrele de recuperare vor incheia conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene in vederea acordarii suportului pentru integrarea in munca, readaptarea si recalificarea profesionala a persoanelor asistate.

    III. Standarde referitoare la resursele umane
    9. Personalul care lucreaza in cadrul centrului de recuperare are pregatirea de specialitate necesara desfasurarii activitatilor specifice domeniului si este angajat cu respectarea conditiilor legislatiei in vigoare.
    10. Fiecare cadru de recuperare este obligat sa angajeze cel putin un asistent familial pentru asigurarea asistentei specifice relatiilor familiale, conform prevederilor art. 12 alin. (1) si (4) din Legea nr. 217/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    11. Fiecarui angajat al centrului de recuperare i se intocmeste fisa postului, in care se prevede in mod obligatoriu pastrarea confidentialitatii asupra identitatii si dificultatilor persoanelor asistate.
    12. Numarul personalului trebuie sa fie conform prevederilor regulamentului de organizare si functionare al institutiei.
    13. Personalul centrului de recuperare este cuprins in programe de formare profesionala continua vizand cunoasterea formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.
    14. Voluntarii din cadrul centrelor de recuperare vor fi cuprinsi, in limita resurselor financiare, in programe de formare profesionala continua, vizand cunoasterea formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.
    15. Voluntarii din cadrul centrelor de recuperare isi desfasoara activitatea in baza unor contracte care prevad in mod obligatoriu pastrarea confidentialitatii asupra identitatii si dificultatilor persoanelor asistate, in acord cu legislatia in vigoare.
    16. Intregul personal care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de recuperare este evaluat periodic, cel putin o data pe an, in conditiile legii.

    IV. Standarde referitoare la administrare si management
    17. Centrul de recuperare este infiintat cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, are avizul de infiintare de la Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, precum si un regulament de organizare si functionare din care rezulta ca are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale in scopul prevenirii si combaterii violentei in familie.
    18. Centrul de recuperare are autorizatie sanitara de functionare valabila, emisa de directia de sanatate publica.
    19. Conducerea centrului de recuperare are obligatia sa elaboreze fisa postului pentru fiecare angajat, in care se stipuleaza atributiile acestuia si obligativitatea pastrarii confidentialitatii.
    20. In regulamentul de functionare al centrului de recuperare sunt prevazute facilitatile necesare (spatii, echipamente, personal) pentru asigurarea conditiilor de cazare si hrana, precum si a desfasurarii activitatilor specifice acestuia.
    21. Conducerea centrului de recuperare este responsabila de transmiterea lunara a rapoartelor statistice privind activitatile desfasurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru (numarul de beneficiari, varsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupatia, veniturile, starea civila, numarul de copii aflati in intretinerea lor, relatia de rudenie cu agresorul, frecventa si natura agresiunii) compartimentelor specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    22. Gazduirea in centrul de recuperare va fi pe o perioada determinata, de maximum 90 de zile, iar in situatii exceptionale pana la 180 de zile.

    Standarde pentru serviciile de asistenta sociala acordate in centrele de asistenta destinate agresorilor

    I. Standarde referitoare la informare si relatii cu comunitatea
    1. Centrele de asistenta destinate agresorilor vor colabora cu autoritatile administratiei publice centrale si locale in campaniile de informare si promovare a serviciilor oferite in vederea combaterii fenomenului violentei in familie.
    2. Centrele private de asistenta destinate agresorilor pot avea si propria lor campanie de promovare a serviciilor.

    II. Standarde referitoare la consilierea agresorilor
    3. In cadrul centrului de asistenta destinat agresorilor se asigura servicii de consiliere si mediere a conflictului pentru partile implicate, in vederea depasirii situatiilor de risc.
    4. Centrele de asistenta destinate agresorilor pot incheia conventii in vederea oferirii serviciilor de consiliere si mediere, cu respectarea confidentialitatii asupra identitatii persoanelor asistate.
    5. Agresorii sunt informati si in legatura cu posibilitatea accesului la tratamentele psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau dezintoxicare, dupa caz.
    6. Centrele de asistenta destinate agresorilor asigura si faciliteaza accesul la tratamentul psihologic, psihiatric, de dezalcoolizare sau dezintoxicare al agresorilor, conform conventiilor de colaborare incheiate cu spitalele sau unitatile sanitare.

    III. Standarde referitoare la resursele umane
    7. Personalul care lucreaza in cadrul centrului de asistenta destinat agresorilor are pregatirea de specialitate necesara desfasurarii activitatilor specifice domeniului si este angajat cu respectarea conditiilor legislatiei in vigoare.
    8. Fiecare centru de asistenta destinat agresorilor este obligat sa angajeze cel putin un asistent familial pentru asigurarea asistentei specifice relatiilor familiale, conform prevederilor art. 12 alin. (1) si (4) din Legea nr. 217/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    9. Fiecarui angajat al centrului de asistenta destinat agresorilor i se intocmeste fisa postului, in care se prevede in mod obligatoriu pastrarea confidentialitatii, in acord cu legislatia in vigoare.
    10. Numarul personalului trebuie sa respecte prevederile regulamentului de organizare si functionare al institutiei.
    11. Personalul centrului de asistenta destinat agresorilor este cuprins in programe de formare profesionala continua vizand cunoasterea formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.
    12. Voluntarii din cadrul centrelor de asistenta destinate agresorilor vor fi cuprinsi, in limita resurselor financiare, in programe de formare profesionala continua, vizand cunoasterea formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.
    13. Voluntarii din cadrul centrelor de asistenta destinate agresorilor isi desfasoara activitatea in baza unor contracte care prevad in mod obligatoriu pastrarea confidentialitatii, in acord cu legislatia in vigoare.
    14. Intregul personal care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de asistenta destinate agresorilor este evaluat periodic, cel putin o data pe an, in conditiile legii.

    IV. Standarde referitoare la administrare si management
    15. Primirea sau asistarea in centrul de asistenta destinat agresorilor se face pe baza evaluarii cazului de catre persoanele desemnate si numai cu acordul scris al persoanelor asistate.
    16. Centrele de asistenta destinate agresorilor colaboreaza cu organele de politie sau, dupa caz, cu comandamentele de jandarmi judetene, respectiv Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucuresti, in situatiile in care constata existenta comiterii actelor de violenta in familie.
    17. Centrele de asistenta destinate agresorilor colaboreaza cu serviciul de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate de pe langa tribunalul judetean.
    18. Centrele de asistenta destinate agresorilor sunt infiintate cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, au avizul de infiintare de la Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, precum si un regulament de organizare si functionare din care rezulta ca au ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale in scopul prevenirii si combaterii violentei in familie.
    19. Centrele de asistenta destinate agresorilor au autorizatie sanitara de functionare valabila, emisa de directia de sanatate publica.
    20. Conducerea centrului de asistenta destinat agresorilor are obligatia sa elaboreze fisa postului pentru fiecare angajat, in care se stipuleaza clar atributiile acestuia si obligativitatea pastrarii confidentialitatii.
    21. In regulamentul de functionare al centrului de asistenta destinat agresorilor sunt prevazute facilitatile necesare (spatii, echipamente, personal) pentru asigurarea conditiilor in vederea desfasurarii activitatilor specifice centrului.
    22. Conducerea centrului de asistenta destinat agresorilor este responsabila de transmiterea lunara a rapoartelor statistice privind activitatile desfasurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru (numarul de beneficiari, varsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupatie, venituri, stare civila, numar de copii aflati in intretinerea lor, relatia de rudenie cu victima, frecventa si natura agresiunii) compartimentelor specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 383/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 383 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu