Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 383 din 12 iulie 2004

privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 698 din  3 august 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.624/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei,
    in temeiul art. 16 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003,
    in temeiul art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Referatului de aprobare nr. 190 din 11 iunie 2004 al Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba standardele de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Persoanele implicate in organizarea si functionarea unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie au obligatia de a respecta standardele prevazute in prezentul ordin.
    Art. 3
    Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 septembrie 2004.
    Art. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                               Elena Dumitru

    ANEXA 1

                                 STANDARDE
pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie

    Standarde pentru serviciile de asistenta sociala acordate in centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie, denumite in continuare adaposturi

    I. Standarde referitoare la informare si relatii cu comunitatea
    1. Adaposturile vor colabora cu autoritatile administratiei publice centrale si locale in campaniile de informare si promovare a serviciilor oferite in vederea combaterii fenomenului violentei in familie.
    2. Adaposturile private pot avea si propria lor campanie de promovare a serviciilor.

    II. Standarde referitoare la interventie in caz de urgenta
    3. Adaposturile vor lua masuri in vederea asigurarii securitatii si sigurantei victimelor violentei in familie.
    4. Adaposturile asigura ingrijirea medicala a victimelor violentei in familie, conform conventiilor de colaborare incheiate cu spitalele sau cu unitatile sanitare.
    5. Adaposturile asigura asistenta psihologica a victimelor violentei in familie.
    6. Adaposturile colaboreaza cu organele de politie sau, dupa caz, cu comandamentele de jandarmi judetene, respectiv cu Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucuresti, in situatiile in care le sunt semnalate cazuri de comitere a actelor de violenta in familie, conform protocoalelor de colaborare semnate cu acestea.
    7. Consultanta juridica este gratuita, iar primarul, la sesizarea asistentului familial, in cazurile sociale grave, aproba suportarea de la bugetul local a cheltuielilor pentru intocmirea actelor juridice. Adaposturile pot incheia conventii in vederea oferirii serviciilor de consultanta juridica.
    8. Locatia adaposturilor nou-infiintate nu va fi cunoscuta publicului larg. Adaposturile existente, a caror locatie este cunoscuta la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, vor functiona in continuare.
    9. Adaposturile, in cazul in care constata acte de violenta in familiile cu copii, au obligatia de a sesiza serviciul public specializat pentru protectia copilului de la nivel local, in vederea asigurarii protectiei acestora.
    10. Primirea victimelor in adapost se face numai in caz de urgenta. Aprobarea scrisa a asistentului familial se obtine la cel mult 48 de ore de la primirea in adapost.
    11. La cererea victimei, se asigura protectie impotriva agresorilor, cu consimtamantul scris al acesteia sau, dupa caz, al reprezentantului legal.

    III. Standarde referitoare la consilierea victimelor
    12. In cadrul adapostului se asigura servicii de consiliere victimelor violentei in familie pentru depasirea situatiilor de criza. Adaposturile pot incheia conventii in vederea oferirii acestor servicii.
    13. Victimele sunt informate in legatura cu drepturile de care beneficiaza prin oferirea de servicii de consultanta juridica de specialitate.
    14. Toate conventiile prevazute la pct. 4, 7 si 12 vor fi incheiate cu respectarea confidentialitatii asupra identitatii persoanelor asistate.

    IV. Standarde referitoare la resursele umane
    15. Personalul care lucreaza in cadrul adapostului are pregatirea de specialitate necesara desfasurarii activitatilor specifice domeniului si este angajat cu respectarea conditiilor legislatiei in vigoare.
    16. Fiecare adapost este obligat sa angajeze cel putin un asistent familial pentru asigurarea asistentei specifice relatiilor familiale, conform prevederilor art. 12 alin. (1) si (4) din Legea nr. 217/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    17. Fiecarui angajat al adapostului i se intocmeste fisa postului, in care se prevede in mod obligatoriu pastrarea confidentialitatii asupra identitatii si dificultatilor persoanelor asistate.
    18. Numarul personalului trebuie sa fie conform prevederilor regulamentului de organizare si functionare al institutiei.
    19. Personalul adapostului este cuprins in programe de formare profesionala continua, vizand cunoasterea formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.
    20. Voluntarii din cadrul adaposturilor vor fi cuprinsi, in limita resurselor financiare, in programe de formare profesionala continua, vizand cunoasterea formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.
    21. Voluntarii din cadrul adaposturilor isi desfasoara activitatea in baza unor contracte care prevad in mod obligatoriu pastrarea confidentialitatii asupra identitatii si dificultatilor persoanelor asistate, in acord cu legislatia in vigoare.
    22. Intregul personal care isi desfasoara activitatea in cadrul adaposturilor este evaluat periodic, cel putin o data pe an, in conditiile legii.

    V. Standarde referitoare la administrare si management
    23. Adapostul este infiintat cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si are avizul de infiintare de la Agentia Nationala pentru Protectia Familiei.
    24. Adapostul are un regulament de organizare si functionare din care rezulta ca are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale in scopul prevenirii si combaterii violentei in familie.
    25. Adapostul functioneaza intr-un spatiu special amenajat, avand autorizatie sanitara de functionare valabila, emisa de directia de sanatate publica.
    26. Conducerea adapostului are obligatia sa elaboreze fisa postului pentru fiecare angajat, in care se stipuleaza atributiile acestuia si obligativitatea pastrarii confidentialitatii.
    27. In regulamentul de functionare al adapostului sunt prevazute facilitatile necesare (spatii, echipamente, personal) pentru asigurarea conditiilor de cazare si hrana, precum si a desfasurarii activitatilor specifice adapostului.
    28. Conducerea adapostului este responsabila de transmiterea lunara a rapoartelor statistice privind activitatile desfasurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru (numarul de beneficiari, varsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupatia, veniturile, starea civila, numarul de copii aflati in intretinerea lor, relatia de rudenie cu agresorul, frecventa si natura agresiunii) compartimentelor specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    29. Gazduirea in adaposturi a victimelor violentei in familie va fi pe o perioada determinata, cuprinsa intre 7 si 60 de zile.

    Standarde pentru serviciile de asistenta sociala acordate in centrele de recuperare pentru victimele violentei in familie, denumite in continuare centre de recuperare

    I. Standarde referitoare la informare si relatii cu comunitatea
    1. Centrele de recuperare vor colabora cu autoritatile administratiei publice centrale si locale in campaniile de informare si promovare a serviciilor oferite in vederea combaterii fenomenului violentei in familie.
    2. Centrele de recuperare private pot avea si propria lor campanie de promovare a serviciilor.
    3. Centrele de recuperare, in cazul in care constata acte de violenta in familiile cu copii, au obligatia de a sesiza serviciul public specializat pentru protectia copilului de la nivel local in vederea asigurarii protectiei acestora.

    II. Standarde referitoare la reabilitare si reinsertie sociala
    4. Centrele de recuperare colaboreaza cu organele de politie sau, dupa caz, cu comandamentele de jandarmi judetene, respectiv cu Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucuresti, in situatiile in care le sunt semnalate cazuri de comitere a actelor de violenta in familie.
    5. Primirea sau asistarea in centrul de recuperare se face pe baza evaluarii cazului de catre persoanele desemnate si numai cu acordul scris al victimelor.
    6. Centrele de recuperare asigura, prin consiliere juridica si psihologica, sprijin in vederea adaptarii la o viata activa, insertia sociala si profesionala a victimelor.
    7. Centrele de recuperare pot incheia conventii in vederea oferirii serviciilor de consiliere juridica si psihologica, cu respectarea confidentialitatii asupra identitatii persoanelor asistate.
    8. Centrele de recuperare vor incheia conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene in vederea acordarii suportului pentru integrarea in munca, readaptarea si recalificarea profesionala a persoanelor asistate.

    III. Standarde referitoare la resursele umane
    9. Personalul care lucreaza in cadrul centrului de recuperare are pregatirea de specialitate necesara desfasurarii activitatilor specifice domeniului si este angajat cu respectarea conditiilor legislatiei in vigoare.
    10. Fiecare cadru de recuperare este obligat sa angajeze cel putin un asistent familial pentru asigurarea asistentei specifice relatiilor familiale, conform prevederilor art. 12 alin. (1) si (4) din Legea nr. 217/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    11. Fiecarui angajat al centrului de recuperare i se intocmeste fisa postului, in care se prevede in mod obligatoriu pastrarea confidentialitatii asupra identitatii si dificultatilor persoanelor asistate.
    12. Numarul personalului trebuie sa fie conform prevederilor regulamentului de organizare si functionare al institutiei.
    13. Personalul centrului de recuperare este cuprins in programe de formare profesionala continua vizand cunoasterea formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.
    14. Voluntarii din cadrul centrelor de recuperare vor fi cuprinsi, in limita resurselor financiare, in programe de formare profesionala continua, vizand cunoasterea formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.
    15. Voluntarii din cadrul centrelor de recuperare isi desfasoara activitatea in baza unor contracte care prevad in mod obligatoriu pastrarea confidentialitatii asupra identitatii si dificultatilor persoanelor asistate, in acord cu legislatia in vigoare.
    16. Intregul personal care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de recuperare este evaluat periodic, cel putin o data pe an, in conditiile legii.

    IV. Standarde referitoare la administrare si management
    17. Centrul de recuperare este infiintat cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, are avizul de infiintare de la Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, precum si un regulament de organizare si functionare din care rezulta ca are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale in scopul prevenirii si combaterii violentei in familie.
    18. Centrul de recuperare are autorizatie sanitara de functionare valabila, emisa de directia de sanatate publica.
    19. Conducerea centrului de recuperare are obligatia sa elaboreze fisa postului pentru fiecare angajat, in care se stipuleaza atributiile acestuia si obligativitatea pastrarii confidentialitatii.
    20. In regulamentul de functionare al centrului de recuperare sunt prevazute facilitatile necesare (spatii, echipamente, personal) pentru asigurarea conditiilor de cazare si hrana, precum si a desfasurarii activitatilor specifice acestuia.
    21. Conducerea centrului de recuperare este responsabila de transmiterea lunara a rapoartelor statistice privind activitatile desfasurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru (numarul de beneficiari, varsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupatia, veniturile, starea civila, numarul de copii aflati in intretinerea lor, relatia de rudenie cu agresorul, frecventa si natura agresiunii) compartimentelor specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    22. Gazduirea in centrul de recuperare va fi pe o perioada determinata, de maximum 90 de zile, iar in situatii exceptionale pana la 180 de zile.

    Standarde pentru serviciile de asistenta sociala acordate in centrele de asistenta destinate agresorilor

    I. Standarde referitoare la informare si relatii cu comunitatea
    1. Centrele de asistenta destinate agresorilor vor colabora cu autoritatile administratiei publice centrale si locale in campaniile de informare si promovare a serviciilor oferite in vederea combaterii fenomenului violentei in familie.
    2. Centrele private de asistenta destinate agresorilor pot avea si propria lor campanie de promovare a serviciilor.

    II. Standarde referitoare la consilierea agresorilor
    3. In cadrul centrului de asistenta destinat agresorilor se asigura servicii de consiliere si mediere a conflictului pentru partile implicate, in vederea depasirii situatiilor de risc.
    4. Centrele de asistenta destinate agresorilor pot incheia conventii in vederea oferirii serviciilor de consiliere si mediere, cu respectarea confidentialitatii asupra identitatii persoanelor asistate.
    5. Agresorii sunt informati si in legatura cu posibilitatea accesului la tratamentele psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau dezintoxicare, dupa caz.
    6. Centrele de asistenta destinate agresorilor asigura si faciliteaza accesul la tratamentul psihologic, psihiatric, de dezalcoolizare sau dezintoxicare al agresorilor, conform conventiilor de colaborare incheiate cu spitalele sau unitatile sanitare.

    III. Standarde referitoare la resursele umane
    7. Personalul care lucreaza in cadrul centrului de asistenta destinat agresorilor are pregatirea de specialitate necesara desfasurarii activitatilor specifice domeniului si este angajat cu respectarea conditiilor legislatiei in vigoare.
    8. Fiecare centru de asistenta destinat agresorilor este obligat sa angajeze cel putin un asistent familial pentru asigurarea asistentei specifice relatiilor familiale, conform prevederilor art. 12 alin. (1) si (4) din Legea nr. 217/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    9. Fiecarui angajat al centrului de asistenta destinat agresorilor i se intocmeste fisa postului, in care se prevede in mod obligatoriu pastrarea confidentialitatii, in acord cu legislatia in vigoare.
    10. Numarul personalului trebuie sa respecte prevederile regulamentului de organizare si functionare al institutiei.
    11. Personalul centrului de asistenta destinat agresorilor este cuprins in programe de formare profesionala continua vizand cunoasterea formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.
    12. Voluntarii din cadrul centrelor de asistenta destinate agresorilor vor fi cuprinsi, in limita resurselor financiare, in programe de formare profesionala continua, vizand cunoasterea formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora.
    13. Voluntarii din cadrul centrelor de asistenta destinate agresorilor isi desfasoara activitatea in baza unor contracte care prevad in mod obligatoriu pastrarea confidentialitatii, in acord cu legislatia in vigoare.
    14. Intregul personal care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de asistenta destinate agresorilor este evaluat periodic, cel putin o data pe an, in conditiile legii.

    IV. Standarde referitoare la administrare si management
    15. Primirea sau asistarea in centrul de asistenta destinat agresorilor se face pe baza evaluarii cazului de catre persoanele desemnate si numai cu acordul scris al persoanelor asistate.
    16. Centrele de asistenta destinate agresorilor colaboreaza cu organele de politie sau, dupa caz, cu comandamentele de jandarmi judetene, respectiv Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucuresti, in situatiile in care constata existenta comiterii actelor de violenta in familie.
    17. Centrele de asistenta destinate agresorilor colaboreaza cu serviciul de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate de pe langa tribunalul judetean.
    18. Centrele de asistenta destinate agresorilor sunt infiintate cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, au avizul de infiintare de la Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, precum si un regulament de organizare si functionare din care rezulta ca au ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale in scopul prevenirii si combaterii violentei in familie.
    19. Centrele de asistenta destinate agresorilor au autorizatie sanitara de functionare valabila, emisa de directia de sanatate publica.
    20. Conducerea centrului de asistenta destinat agresorilor are obligatia sa elaboreze fisa postului pentru fiecare angajat, in care se stipuleaza clar atributiile acestuia si obligativitatea pastrarii confidentialitatii.
    21. In regulamentul de functionare al centrului de asistenta destinat agresorilor sunt prevazute facilitatile necesare (spatii, echipamente, personal) pentru asigurarea conditiilor in vederea desfasurarii activitatilor specifice centrului.
    22. Conducerea centrului de asistenta destinat agresorilor este responsabila de transmiterea lunara a rapoartelor statistice privind activitatile desfasurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru (numarul de beneficiari, varsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupatie, venituri, stare civila, numar de copii aflati in intretinerea lor, relatia de rudenie cu victima, frecventa si natura agresiunii) compartimentelor specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 383/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 383 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu