Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 382 din 10 septembrie 2009

pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI

ACT EMIS DE: INSPECTIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 677 din 9 octombrie 2009Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare,

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,

inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. 1. - Incepând cu data emiterii prezentului ordin se aprobă Metodologia privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Persoanele fizice şi juridice care doresc să presteze activităţi de operator RSVTI trebuie să se autorizeze în condiţiile prevăzute în metodologia menţionată la art. 1.

Art. 3. - Persoanele fizice atestate ca formatori, precum şi persoanele juridice şi fizice care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au autorizaţii valabile, emise potrivit dispoziţiilor Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţiilor şi a modelului Autorizaţiei pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, pot continua prestarea activităţii în domeniul RSVTI până la data expirării valabilităţii acestora.

Art. 4. - La data expirării perioadei de valabilitate a autorizaţiilor emise în temeiul Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 333/2006, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice care doresc dobândirea unei noi autorizaţii de operator RSVTI vor îndeplini condiţiile prevăzute în metodologia menţionată la art. 1.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţiilor şi a modelului Autorizaţiei pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,

Mircea Vasile Zegrean

ANEXA

METODOLOGIE

privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1

Scopul metodologiei

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie are ca scop formarea operatorilor RSVTI în conformitate cu cerinţele specifice ale prescripţiilor   tehnice   privind   siguranţa   în   funcţionare   a instalaţiilor/echipamentelor, pe domeniul instalaţiilor sub presiune, al instalaţiilor de ridicat şi al aparatelor consumatoare de combustibil.

(2) Prezenta metodologie urmăreşte ca formarea operatorilor RSVTI să se facă unitar, cu organizatori avizaţi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), pe baza unor programe care pun la dispoziţia participanţilor informaţiile necesare în vederea desfăşurării activităţii.

SECŢIUNEA a 2-a

Termeni şi definiţii

Art. 2. - In sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) autorizare - activitatea de evaluare şi atestare, efectuată de ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura activităţile prevăzute de prezenta metodologie;

b)  atestat - document, eliberat de ISCIR, care atestă absolvirea unui program de instruire în domeniu, obţinut pe baza unei evaluări scrise;

c)  avizare - procedură prin care ISCIR, în urma unor verificări, admite ca un organizator persoană juridică să deruleze programe de instruire pentru dobândirea calităţii de formator în domeniul RSVTI;

d) deţinător- persoana fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o instalaţie/un echipament în exploatare;

e)  formator- persoana fizică atestată potrivit dispoziţiilor legale;

f) întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;

g)  întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa;

h) operator RSVTI - operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;

i) organizator al programului de instruire - orice persoană juridică care organizează programe de instruire referitoare la activitatea de operator RSVTI şi îndeplineşte condiţiile prezentei metodologii;

j) persoană juridică - orice entitate constituită potrivit legii naţionale, precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacă acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridică;

k) persoană juridică de altă naţionalitate - entitate constituită potrivit legii altui stat membru şi care îşi are sediul social pe teritoriul acestuia;

l) persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă;

m) subdiviziuni ale persoanei juridice - sedii secundare ale persoanei juridice, respectiv filiale, sucursale, agenţii, puncte de lucru, reprezentanţe sau alte asemenea sedii;

n) supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor - totalitatea activităţilor desfăşurate pentru respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prescripţiilor tehnice aplicabile, desfăşurate de către operatorul RSVTI în scopul funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;

o) utilizator- persoana fizică sau juridică ce are în folosinţă o instalaţie/un echipament.

SECŢIUNEA a 3-a

Sfera de aplicare

Art. 3. - Deţinătorii/Utilizatorii de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de forma de constituire şi proprietate, au obligaţia să numească un operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, denumit în continuare operator RSVTI.

Art. 4. - (1) Activitatea de operator RSVTI poate fi prestată de persoane fizice sau juridice în baza autorizaţiei emise de ISCIR.

(2) Persoana fizică poate fi autorizată de ISCIR ca operator RSVTI dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are exerciţiul drepturilor civile;

b)  este aptă din punct de vedere medical pentru prestarea activităţii de operator RSVTI, aspect dovedit prin fişa de aptitudini medicale eliberată de un medic de medicina muncii;

c) are studii medii sau superioare tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii;

d)  are cunoştinţele necesare în vederea prestării activităţii de operator RSVTI, aspect dovedit prin atestat eliberat de ISCIR în urma promovării examenului de absolvire a unui program de instruire efectuat de un organizator avizat ISCIR.

(3) Persoana juridică poate fi autorizată de ISCIR ca operator RSVTI dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)   are ca obiect de activitate principal sau secundar desfăşurarea de activităţi de testări şi analize tehnice, aspect dovedit prin certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului;

b) desfăşoară activitatea de operator RSVTI prin cel puţin două persoane fizice autorizate ca operator RSVTI angajate, aspect dovedit prin contractele individuale de muncă ale acestora.

(4)   Condiţia prevăzută la alin. (3) lit. b) se consideră îndeplinită şi în cazul în care persoana juridică face dovada existenţei unor raporturi contractuale cu persoane fizice autorizate (PFA), în condiţiile legii.

(5)  Persoanele fizice constituite potrivit art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, vor putea să îşi desfăşoare activitatea de operator RSVTI.

Art. 5. -Activitatea de operator RSVTI se poate presta în una dintre următoarele modalităţi:

a) în temeiul unor raporturi de muncă;

b) ca activitate independentă, în condiţiile legii;

c) ca activitate societară, prin intermediul persoanei juridice autorizate.

CAPITOLUL II

Atestarea operatorului RSVTI

SECŢIUNEA 1

Generalităţi

Art. 6. - (1) Persoanele fizice care doresc autorizarea ca operator RSVTI sunt examinate de către ISCIR după participarea la un program de instruire.

(2)  Programele de instruire se organizează de persoane juridice avizate.

(3) Avizarea persoanelor juridice se face de către ISCIR. In acest scop persoana juridică depune la ISCIR următoarele:

a) adresa de solicitare a avizării;

b)  dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională, conform actelor constitutive;

c)   programa analitică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

d) suportul de curs.

(4) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (3) şi, în cazul în care acestea corespund, eliberează adresa de avizare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani.

(5) Persoana juridică avizată poate să organizeze programe de instruire cu respectarea următoarelor condiţii:

a) să deruleze programele de instruire cu formatori atestaţi conform prevederilor legale şi acceptaţi de către ISCIR;

b) să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a programului de instruire.

SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea programelor de instruire în vederea atestării

Art. 7. - (1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi doresc înscrierea la un program de instruire în vederea obţinerii atestatului de operator RSVTI depun la organizatorul programului de instruire următoarele documente:

a) copia diplomei de studii tehnice;

b) curriculum vitae;

c) copia actului de identitate;

d)  fişa de aptitudini medicale, eliberată de un medic de medicina muncii.

(2) Pentru actele solicitate în copie, persoanele fizice şi juridice vor certifica conformitatea acestora cu originalul pe propria răspundere.

Art. 8. - (1) Pentru organizarea unui program de instruire, persoana juridică avizată depune la ISCIR, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea programului, următoarele:

a)   adresa de anunţare a organizării unui program de instruire, în care trebuie să se precizeze perioada şi locul de organizare a programului;

b) copia adresei de avizare a persoanei juridice;

c)   programa analitică, dezvoltată pe teme, zile, ore şi formatori;

d) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor atestaţi;

e)  tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor, precum şi codul numeric personal.

(2) Se admite modificarea listei cursanţilor numai în intervalul rămas până la începerea programului, cu obligaţia informării ISCIR în legătură cu modificările intervenite.

(3) In cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), ISCIR transmite persoanei juridice avizate o adresă prin care comunică acceptul deschiderii programului de instruire.

Art. 9. - La sfârşitul programului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor documentul care să facă dovada de participare la programul de instruire.

Art. 10. - Organizatorul programului de instruire care nu anunţă organizarea unui program de formare profesională cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 8 nu poate elibera participanţilor documentul care să ateste participarea la programul de instruire.

Art. 11. - Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a programului de instruire.

SECŢIUNEA a 3-a

Organizarea examenului în vederea atestării

Art. 12. - (1) ISCIR stabileşte tematica pentru examen şi verifică dosarele candidaţilor în vederea examinării.

(2)  Responsabilitatea îndeplinirii condiţiilor de admitere la examen a participanţilor revine organizatorului programului de instruire.

(3)  La terminarea programului de instruire, organizatorul solicită la ISCIR examinarea absolvenţilor.

Art. 13. - (1) Participanţii care absolvă programul de instruire pot fi examinaţi după terminarea acestuia, în baza cererii formulate de organizatorul programului de instruire, sau pot fi programaţi la o dată ulterioară.

(2)  In vederea programării susţinerii examenului la o dată ulterioară, absolvenţii programului de instruire depun la ISCIR următoarele documente:

a) cererea de programare la examen;

b) copia actului de identitate;

c)    copii ale actelor doveditoare privind absolvirea programului de instruire.

(3)  Nota minimă de absolvire a examenului în vederea obţinerii atestatului este 6 (şase).

(4)  In urma promovării examenului, ISCIR eliberează un atestat conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 14. - (1) Atestatul eliberat de ISCIR are o valabilitate nelimitată.

(2) Pe baza atestatului eliberat, candidatul admis poate solicita eliberarea autorizaţiei de operator RSVTI.

Art. 15. - (1) Persoanele care nu promovează examenul în vederea obţinerii atestatului pot participa la reexaminare în baza unei cereri scrise formulate într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii programului.

(2) In cazul depăşirii termenului prevăzut la alin. (1) sau, după caz, al nepromovării reexaminării, participantul trebuie să urmeze un nou program de instruire.

Art. 16. - Persoanele care au ocupat timp de 2 ani funcţia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR sau care au coordonat activitatea au dreptul de a participa la examinarea pentru dobândirea calităţii de operator RSVTI, în urma achitării tarifului de examinare şi eliberare a atestatului, fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire.

Art. 17. - Tarifarea activităţilor prevăzute în prezentul capitol se face potrivit listei de tarife aprobate în vigoare.

CAPITOLUL III

Autorizarea operatorului RSVTI

SECŢIUNEA 1

Eliberarea autorizaţiei

Art. 18. - Persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 pot solicita eliberarea autorizaţiei de operator RSVTI.

Art. 19. - Cererea de eliberare a autorizaţiei de operator RSVTI pentru persoane fizice se adresează inspecţiei teritoriale în raza căreia solicitantul îşi are domiciliul, însoţită de următoarele acte:

a) adeverinţa eliberată de ISCIR, în copie;

b) actul de identitate, în copie.

Art. 20. - (1) Cererea de eliberare a autorizaţiei de operator RSVTI pentru persoane juridice se adresează inspecţiei teritoriale în raza căreia solicitantul îşi are sediul principal sau, după caz, locul de stabilire declarat pe teritoriul naţional, însoţită de următoarele acte:

a) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte datele de identificare şi obiectul de activitate ale persoanei juridice, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte;

b) autorizaţiile de operator RSVTI pentru personalul propriu, valabile la data formulării cererii, în copie;

c) documente care atestă existenţa la data formulării cererii a raporturilor contractuale între persoana juridică şi cel puţin două persoane fizice autorizate ca operator RSVTI, în copie.

(2) Persoanele care îşi desfăşoară activitatea potrivit art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, depun certificate specifice pentru dovedirea datelor de identificare şi a obiectului de activitate.

(3) Persoanele juridice de altă naţionalitate depun documente echivalente emise de organismele omoloage competente din statele membre.

Art. 21. - In urma verificării documentelor prevăzute la art. 19 şi 20, ISCIR eliberează solicitantului, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, o autorizaţie-tip, conform modelului din anexa nr. 4.

Art. 22. -Autorizaţia are un termen de valabilitate de 4 ani începând cu data eliberării şi se prelungeşte o dată la 4 ani.

Art. 23. - (1) In cazul pierderii/deteriorării autorizaţiei, pentru eliberarea unui duplicat, persoana fizică depune la inspecţia teritorială emitentă a autorizaţiei următoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea duplicatului;

b) actul de identitate, în copie;

c) adeverinţa eliberată de ISCIR, în copie;

d)   declaraţia pe propria răspundere privind pierderea/ deteriorarea autorizaţiei.

(2) In vederea eliberării unui duplicat al autorizaţiei, persoana juridică va depune următoarele acte:

a)  cererea pentru eliberarea duplicatului, semnată de reprezentantul legal al acesteia;

b)  autorizaţiile operatorilor RSVTI ai societăţii şi dovada că aceştia se află în raporturi contractuale cu persoana juridică la data formulării cererii, Iîn copie;

c)  declaraţia pe propria răspundere privind pierderea/deteriorarea autorizaţiei, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice.

(3) Duplicatul se emite în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete.

SECŢIUNEA a 2-a

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei

Art. 24. - Persoana fizică autorizată ca operator RSVTI poate obţine prelungirea valabilităţii autorizaţiei, cu respectarea următoarelor cerinţe:

a) îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4;

b) autorizaţiei iniţiale nu i-a încetat valabilitatea de drept, nu a fost retrasă de ISCIR sau anulată, în condiţiile legii;

c) dovedeşte participarea, cu cel mult un an înainte de data încetării valabilităţii autorizaţiei, la cel puţin un program de instruire în domeniu, efectuat de un organizator avizat ISCIR.

Art. 25. -In vederea prelungirii perioadei de valabilitate a autorizaţiei, persoana fizică va depune la inspecţia teritorială emitentă o cerere însoţită de următoarele documente:

a) actul de identitate, în copie;

b) autorizaţia iniţială, în original;

c)  fişa de aptitudini medicale, eliberată de un medic de medicina muncii;

d) dovada absolvirii unui program de instruire în domeniu, urmat în perioada de valabilitate a autorizaţiei şi efectuat de un organizator avizat ISCIR, în copie.

Art. 26. - (1) Persoana juridică autorizată ca operator RSVTI poate obţine prelungirea valabilităţii autorizaţiei prin dovedirea respectării în continuare a condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) şi (4), dacă autorizaţia iniţială nu a încetat de drept, nu a fost retrasă de ISCIR sau anulată, în condiţiile legii.

(2) In vederea prelungirii perioadei de valabilitate a autorizaţiei, persoana juridică depune la inspecţia teritorială emitentă o cerere însoţită de următoarele documente:

a) autorizaţia iniţială, în original;

b)   certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte datele de identificare şi obiectul de activitate ale persoanei juridice, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte;

c) autorizaţiile de operatori RSVTI pentru personalul propriu, valabile la data formulării cererii, în copie;

d) dovada existenţei la data formulării cererii a raporturilor contractuale dintre persoana juridică şi operatorii RSVTI - personal propriu, în copie.

(3) Pentru persoanele juridice de altă naţionalitate, precum şi pentru cele înfiinţate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. 20 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 27. - In urma verificării documentelor prevăzute la art. 25 şi 26, ISCIR eliberează solicitantului, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, o nouă autorizaţie, având aceeaşi perioadă de valabilitate cu cea iniţială.

SECŢIUNEA a 3-a

Organizarea programelor de instruire în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei

Art. 28. -In perioada de valabilitate a autorizaţiei, operatorul RSVTI trebuie să urmeze un program de instruire.

Art. 29. - (1) Programul de instruire se organizează de persoane juridice avizate de către ISCIR în condiţiile cap. II secţiunea a 2-a.

(2) Programa analitică tip B pentru programele de instruire este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 30. - Pentru participarea la programul de instruire, solicitantul depune la organizator următoarele documente:

a) cererea de participare la programul de instruire;

b) copia autorizaţiei care urmează a fi înlocuită.

Art. 31. - (1) La sfârşitul programului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor documente care atestă participarea la programul de instruire.

(2) In baza documentelor eliberate de organizator, participanţii pot solicita eliberarea unei noi autorizaţii de operator RSVTI.

Art. 32. - ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a programului de instruire.

CAPITOLUL IV

Obligaţiile şi drepturile operatorului RSVTI

Art. 33. - (1) In exercitarea activităţii, persoanele fizice şi juridice autorizate ca operator RSVTI au îndatorirea să supravegheze ca măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea, exploatarea, precum şi întreţinerea şi reparaţiile instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice aplicabile.

(2) In acest sens, în afara obligaţiilor prevăzute în cap. III din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul RSVTI mai are şi următoarele obligaţii specifice:

a)  identificarea tuturor instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale deţinătorului/utilizatorului;

b)  efectuarea demersurilor necesare în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor pentru care autorizarea funcţionării se face de către ISCIR, potrivit prescripţiilor tehnice aplicabile;

c)  înregistrarea tuturor echipamentelor/instalaţiilor deţinătorului/utilizatorului, supuse autorizării ISCIR, la inspecţia teritorială de care aparţin;

d) admiterea funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, care se face de către operatorul RSVTI, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;

e)  efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiile pentru care prescripţiile tehnice solicită acest lucru;

f) verificarea existenţei documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

g) întocmirea şi actualizarea evidenţei centralizate pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR;

h) instruirea şi examinarea anuală a personalului de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât şi cel instruit intern, în conformitate cu instrucţiunile de exploatare a instalaţiilor/echipamentelor ISCIR, puse la dispoziţie de către producători, şi cu instrucţiunile tehnologice ale liniei tehnologice în care este încadrată/încadrat instalaţia/echipamentul, puse la dispoziţie de către proiectantul liniei tehnologice;

i) afişarea la loc vizibil a instrucţiunilor de exploatare a instalaţiilor/echipamentelor ISCIR, precum şi a celor ale liniei tehnologice în care este încadrată/încadrat instalaţia/ echipamentul;

j) oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice oficiale;

k) informarea în scris a conducerii deţinătorului/utilizatorului despre planul de verificări tehnice aferent anului următor, în vederea planificării condiţiilor de pregătire a instalaţiilor/ echipamentelor;

l) urmărirea realizării în termen a dispoziţiilor date prin procese-verbale de verificare tehnică;

m) examinarea şi vizarea registrelor de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, în termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile;

n) pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale şi participarea activă la efectuarea acestora;

o) verificarea ca instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR să fie deservite de personal autorizat, conform cerinţelor prevăzute în prescripţiile tehnice aplicabile;

p) anunţarea de îndată a inspecţiei teritoriale de care aparţine despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţă;

q) participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele/instalaţiile ISCIR pe care le are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

r) informarea în scris a inspecţiei teritoriale unde este înregistrată/înregistrat instalaţia/echipamentul, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deţinător de echipamente/instalaţii, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţă asupra acestor bunuri;

s) anunţarea inspecţiei teritoriale unde este înregistrată/ înregistrat instalaţia/echipamentul, în vederea scoaterii din evidenţă în cel mult 15 zile de la data casării, precum şi prezentarea documentelor de casare;

t) întocmirea unui proces-verbal de oprire din funcţiune pentru instalaţiile care intră în conservare şi transmiterea acestuia la ISCIR în termen de 15 zile;

u) anunţarea în scris a conducerii deţinătorului/utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalaţii sau echipamente ISCIR din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;

v) anunţarea în scris a inspecţiei teritoriale care a eliberat autorizaţia, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării raporturilor contractuale cu deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/ echipamentului;

w) desfăşurarea activităţii cu respectarea obligaţiilor şi răspunderilor prevăzute în prescripţiile tehnice ISCIR şi în celelalte dispoziţii legale în domeniu.

(3) în afara obligaţiilor prevăzute la alin. (2), persoana juridică autorizată ca operator RSVTI are şi următoarele obligaţii specifice:

a)   transmiterea către inspecţia teritorială a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/ desemnaţi pentru fiecare deţinător/utilizator;

b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizaţi să respecte obligaţiile prevăzute la alin. (2) şi cele din prescripţiile tehnice aplicabile;

c)  informarea în scris a inspecţiei teritoriale emitente a autorizaţiei, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei.

Art. 34. -In exercitarea activităţii sale, operatorul RSVTI are următoarele drepturi:

a) operatorul RSVTI are dreptul de a-şi comanda şi realiza o ştampilă, ca mod suplimentar de identificare pe documentele pe care le întocmeşte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

b)  operatorul RSVTI are dreptul de a păstra originalele autorizaţiei şi atestatului eliberate de ISCIR, unitatea la care acesta este angajat sau cu care are raporturi contractuale de altă natură neputând să le reţină;

c) operatorul RSVTI are dreptul să primească informaţiile şi documentele solicitate cu privire la echipamentele/instalaţiile pe care le are în evidenţă de la reprezentanţii unităţilor deţinătoare/utilizatoare;

d) operatorul RSVTI care îşi desfăşoară activitatea în temeiul unor raporturi de muncă are drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă.

CAPITOLUL V

Obligaţiile unităţilor deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR

SECŢIUNEA 1

Obligaţii specifice

Art. 35. -In afara obligaţiilor prevăzute la cap. IV din Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR mai au şi următoarele obligaţii specifice:

a) să numească operatori RSVTI pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le deţin/utilizează;

b) în cazul în care deţinătorul/utilizatorul are subdiviziuni/ puncte de lucru ale persoanei juridice care deţin echipamente/instalaţii din domeniul ISCIR, în raza de competenţă teritorială a mai multor inspecţii teritoriale, are obligaţia să numească câte un operator RSVTI pentru fiecare dintre acestea;

c) să identifice şi să înregistreze, împreună cu operatorul RSVTI, toate echipamentele/instalaţiile supuse autorizării ISCIR pe care le deţin;

d) conducerea unităţii este obligată ca la normarea timpului de lucru al RSVTI - angajat propriu - să ţină cont de numărul de echipamente/instalaţii, complexitatea şi vechimea acestora, precum şi de amplasarea lor pe o anumită arie geografică;

e) conducerea unităţii este obligată să asigure RSVTI pentru fiecare punct de lucru unde se desfăşoară activităţi cu echipamente/instalaţii din domeniul ISCIR;

f) înlocuirea/suplinirea personalului care desfăşoară activitatea de operator RSVTI poate fi dispusă de către conducerea unităţii, aceasta asigurând derularea activităţii tot cu personal autorizat RSVTI, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

g) supravegherea şi verificarea tehnică în funcţionare reprezintă o activitate desfăşurată de către operatorul RSVTI, continuu ori la intervale predeterminate (stabilite pe parcursul fiecărei zile de lucru), dispuse de către deţinător/utilizator.

SECŢIUNEA a 2-a

Inregistrarea echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR

Art. 36. - (1) Unitatea deţinătoare/utilizatoare de echipamente/instalaţii din domeniul ISCIR are obligaţia să le înregistreze la inspecţia teritorială ISCIR de care aparţine.

(2) In acest sens, unitatea deţinătoare va transmite la inspecţia teritorială următoarele acte:

a)  cererea scrisă prin care solicită luarea în evidenţă ca unitate ce beneficiază de serviciile unui operator RSVTI;

b) evidenţa centralizată, în original, semnată de conducătorul unităţii, a echipamentelor/instalaţiilor ISCIR pe care le deţine unitatea, conform tabelului prevăzut în anexa nr. 6;

c)    copia deciziei conducerii unităţii deţinătoare de echipamente/instalaţii prin care s-a numit operatorul RSVTI sau copia documentelor care atestă raporturile contractuale stabilite între operatorul RSVTI şi unitatea deţinătoare;

d) copia autorizaţiei operatorului RSVTI.

Art. 37. - Tarifarea înregistrărilor, modificarea sau completarea datelor de către deţinătorii/utilizatorii de echipamente/instalaţii din domeniul ISCIR se face de către inspecţia teritorială ISCIR, potrivit tarifelor aprobate, în vigoare.

CAPITOLUL VI

Incetarea de drept, suspendarea şi retragerea autorizaţiei de operator RSVTI

Art. 38. - Autorizaţia de operator RSVTI îşi încetează valabilitatea:

a) ca urmare a decesului titularului autorizaţiei;

b) de la data radierii persoanei juridice autorizate, ca efect al lichidării judiciare sau voluntare;

c) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, atestărilor ori diplomelor de studii necesare pentru exercitarea activităţii de operator RSVTI;

d) de la data la care pierderea capacităţii depline de exerciţiu sau pierderea capacităţii de folosinţă a fost constatată printr-o decizie a autorităţilor sau organismelor competente, potrivit legii;

e) ca urmare a anulării acesteia, potrivit legii;

f) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia.

Art. 39. - (1) In cazul în care persoana juridică autorizată ca operator RSVTI nu mai are raporturi de muncă cu cel puţin 2 operatori RSVTI persoane fizice, autorizaţia acesteia se suspendă.

(2)  Suspendarea operează de drept de la data la care condiţia nu mai este îndeplinită şi durează până la îndeplinirea acesteia, fără a prelungi valabilitatea iniţială a autorizaţiei.

(3) In perioada suspendării, persoana juridică nu are dreptul de a exercita activităţi de operator RSVTI, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei.

Art. 40. - (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor menţionate la cap. IV de către persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate se sancţionează administrativ, în funcţie de natura acestora, cu:

a) avertisment;

b)   suspendarea, pe o perioadă de până la 6 luni, a autorizaţiei eliberate de ISCIR;

c) retragerea autorizaţiei eliberate de ISCIR.

(2) Aplicarea în termen de 6 luni a două avertismente atrage suspendarea, pe o perioadă de până la 6 luni, a autorizaţiei eliberate de ISCIR.

(3) Aplicarea în termen de un an a două sancţiuni precizate la alin. (1) lit. b) atrage retragerea autorizaţiei eliberate de ISCIR.

(4)  Contestarea deciziei de sancţionare se face conform legislaţiei privind contenciosul administrativ.

Art. 41. - Persoana fizică sau juridică căreia i s-a retras autorizaţia de operator RSVTI are dreptul să solicite eliberarea unei noi autorizaţii după cel puţin un an de la data aplicării măsurii administrative de retragere a autorizaţiei.

Art. 42. - Regimul sancţionator prevăzut de prescripţiile tehnice ISCIR şi de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în raport cu obligaţiile operatorilor RSVTI, precum şi ale deţinătorilor/utilizatorilor de echipamente/instalaţii din domeniul ISCIR, se aplică în conformitate.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 43. - (1) Persoanele fizice şi juridice care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii deţin autorizaţii valabile, emise potrivit dispoziţiilor Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţiilor şi a modelului Autorizaţiei pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor, pot continua prestarea activităţii de operator RSVTI până la data expirării valabilităţii acestora, fără a mai fi necesară vizarea o dată la 2 ani.

(2) Ştampilele operatorilor RSVTI îşi păstrează valabilitatea până la data expirării autorizaţiilor emise în temeiul Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat nr. 333/2006.

Art. 44. - (1) La data expirării perioadei de valabilitate a autorizaţiilor emise în temeiul Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 333/2006, persoanele fizice şi juridice care doresc dobândirea unei noi autorizaţii de operator RSVTI vor îndeplini condiţiile prevăzute în prezenta metodologie pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de operator RSVTI.

(2) Persoanele juridice care au dobândit dreptul de a organiza cursuri în domeniul RSVTI până la data intrării în vigoare a prezentului ordin pot continua prestarea acestei activităţi până la data expirării valabilităţii avizării primite de la ISCIR.'

Art. 45. -Tarifarea activităţilor ISCIR prevăzute în prezenta metodologie se face potrivit listei de tarife CR 1-2009, prevăzută în Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR, indicativ CR 1-2009.

Art. 46. -Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

Programa analitică A a programului de instruire este următoarea:

Tema

Număr ore de predare

Legislaţia din România referitoare la domeniul de activitate al ISCIR:

Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 182/2005 privind unele măsuri pentru reorganizarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat si înfiinţarea Societăţii Comerciale „ISCIR - CERT" - S.A.

Hotărâri ale Guvernului care transpun directive europene specifice (Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale*), Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane, cu modificările şi completările ulterioare)

Prescripţii tehnice

6

Responsabilităţile operatorului RSVTI la instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat

Responsabilităţile operatorului RSVTI persoană fizică

Responsabilităţile operatorului RSVTI persoană juridică autorizată

Responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR (instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat)

Cercetarea avariilor şi accidentelor

Autorizarea funcţionării instalaţiilor

Autorizarea funcţionarii instalaţiilor sub presiune:

Cazane de abur şi apă fierbinte

Cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune

Aparate consumatoare de combustibil

Recipiente sub presiune

Conducte de abur şi apă fierbinte

Conducte pentru fluide sub presiune Autorizarea funcţionării instalaţiilor de ridicat:

Macarale

Mecanisme de ridicat

Stivuitoare

Nacele şi platforme autoridicătoare

Elevatoare pentru vehicule

Trape de scenă şi trape de decoruri

Echipamente de agrement Modul de întocmire a proceselor-verbale de verificare tehnică Verificarea instalaţiilor în timpul exploatării, periodic, la scadenţă sau după reparaţii Instalaţii sub presiune:

Cazane de abur şi apă fierbinte

Cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune

Aparate consumatoare de combustibil

Recipiente sub presiune

Conducte de abur şi apă fierbinte

Conducte pentru fluide sub presiune Instalaţii de ridicat:

Macarale

Mecanisme de ridicat

Stivuitoare

Nacele şi platforme autoridicătoare

8

*) La data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 se abrogă.

Tema

Număr ore de predare

Elevatoare pentru vehicule

Trape de scenă şi trape de decoruri

Echipamente de agrement

Modul de întocmire a proceselor-verbale de verificare tehnică

Autorizarea/prelungirea valabilităţii autorizaţiilor personalului de deservire la instalaţii sub presiune:

Fochişti

Laboranţi operatori pentru tratarea apei

Automatişti pentru supraveghere şi întreţinere

Operatori la instalaţiile de alimentare cu GPL auto

Autorizarea/prelungirea valabilităţii autorizaţiilor personalului de deservire la instalaţii de ridicat:

Macaragii

Legători de sarcină

Manevranţi

Stivuitorişti

Liftieri

Mecanici trolişti Modul de întocmire a proceselor-verbale de examinare a personalului de deservire

2

Programa analitică B a programului de instruire în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei este următoarea:

Tema

Număr ore de predare

Modificări legislative şi prescripţii tehnice ISCIR

4

Efectuarea verificărilor tehnice periodice prin prisma modificărilor legislative la instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat

4

Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfăşurată ca operator RSVTI

2

Aplicaţii practice, studii de caz rezultate ca urmare a activităţii de operator RSVTI

2

ANEXA Nr. 2 la metodologie

ADRESA

de avizare a programei şi suportului de curs

Antetul ISCIR..............................                                                                          Nr. înregistrare............................

Către

........................................

Adresă ............................

CUI.................................

Tel./Fax...........................

In atenţia..........................

Având în vedere Cererea dumneavoastră nr............/.............., înregistrată la ISCIR cu nr................../...............privind solicitarea de avizare a programei şi suportului de curs pentru programul .................................., pentru ocupaţia/calificarea ........................., cod COR/cod Nomenclator calificări ..............................., vă comunicăm avizul nostru favorabil/respingerea solicitării.

Programa de pregătire şi suportul de curs respectă prevederile...................................şi ale legislaţiei în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.

Avizul ISCIR are în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru   această  verificare  se  va   plăti  suma  de   ..................   lei,   reprezentând   contravaloarea  facturii  fiscale nr................./....................., conform tarifelor stabilite în Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ICSIR, indicativ CR1-2009, în contul ISCIR nr. RO08TREZ7005025XXX000281, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 4 ani, conform legislaţiei în vigoare.

Inspector de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,

......................................................................................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 3 la metodologie

Model de atestat eliberat de ISCIR

Antet ISCIR

ATESTAT

nr................

In conformitate cu prevederile Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009, se atestă că:

Dl/Dna.........................., CNP..............................................................., a făcut dovada cunoştinţelor necesare pentru desfăşurarea activităţii de operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor-operator RSVTI -

Prezentul atestat conferă titularului drepturile prevăzute de reglementările în vigoare.

Inspector de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,

......................................................................................................

Data eliberării............................

ANEXA Nr. 4 la metodologie

Model de autorizaţie a operatorului RSVTI persoană fizică*)

(faţă)

(verso)

Posesorul prezentei autorizaţii are obligaţiile şi răspunderile prevăzute în prescripţiile tehnice ISCIR şi în celelalte dispoziţii legale în domeniu;

acesta   răspunde,   împreună   cu deţinătorul/utilizatorul,   de   luarea măsurilor pentru aplicarea acestor prevederi legale specifice.

Inspecţia   Teritorială   ISCIR  care a   eliberat   autorizaţia   poate   să   o suspende sau să o retragă în baza documentului de constatare a încălcării prescripţiilor tehnice ISCIR sau a celorlalte dispoziţii legale în acest domeniu.

La expirarea autorizaţiei posesorul acesteia poate solicita reautorizarea.

Neîndeplinirea   de   către   titularul   autorizaţiei   a   condiţiilor   iniţiale minimale de autorizare duce la retragerea autorizaţiei RSVTI,

*) Modelul de autorizaţie a operatorului RSVTI persoană fizică este reprodus în facsimil.

Model de autorizaţie a operatorului RSVTI persoană juridică

Antet ISCIR

Nr...............

AUTORIZAŢIE

pentru operatorul responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI

(conform Procesului-verbal nr.....)

1. Persoana juridică:

2.  Domeniul autorizaţiei:

- activităţi de supraveghere şi verificare tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor ce intră sub incidenţa ISCIR, aflate în dotarea sau folosinţa deţinătorilor/utilizatorilor, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR.

3.  Personal autorizat:

- operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI):

Menţiuni:

Modificarea datelor din prezenta autorizaţie este anunţată de către titularul prezentului document la inspecţia teritorială ISCIR care a eliberat-o, în termen de maximum 15 zile lucrătoare.

Inspecţia teritorială ISCIR care a eliberat autorizaţia poate să o suspende sau să o retragă, în baza documentului de constatare a încălcării prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR sau a celorlalte dispoziţii legale în acest domeniu.

Neîndeplinirea de către titularul autorizaţiei a condiţiilor iniţiale minimale de autorizare poate duce la retragerea autorizaţiei de RSVTI.

Termenul de valabilitate a autorizaţiei:

Inspector-şef,

................................................................

ANEXA Nr. 5*) la metodologie

Modelul ştampilei RSVTI

Diametrul maxim al ştampilei este de 2,5 cm.

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 6 la metodologie

EVIDENŢA  CENTRALIZATĂ  A   INSTALAŢIILOR

Nr. crt.

Denumirea instalaţiei/echipamentului

Nr. de fabricaţie/an de fabricaţie

Nr. autorizaţiei ISCIR

Parametrii

Scadenţă

In funcţiune/In conservare

Observaţii


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 382/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 382 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu