Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3804 din 10.11.2015

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 849 din 16 noiembrie 2015SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile:Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013;

Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 242/2013 cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentelor de implementare a Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, cu modificările şi completările ulterioare;

Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar SEE dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Norvegiei şi Guvernul României şi a prevederilor Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei şi Guvernul României,în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 242/2013, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului fondurilor europene nr. 1.683/659/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 22 octombrie 2013, se abrogă. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici p. Ministrul fondurilor europene, Mihaela-Maria Ciuciureanu, secretar de stat ANEXĂNORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014Capitolul IProgramarea bugetară a fondurilor aferente grantului şi a contribuţiei publice naţionale Articolul 1(1) Sumele reprezentând contravaloarea grantului şi contribuţia naţională publică pentru fiecare program se cuprind la nivel de credite de angajament şi credite bugetare, conform prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 242/2013, denumită în continuare Ordonanţă, în formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget. (2) În baza prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanţă, precum şi în baza prevederilor art. 4 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, promotorii de proiecte şi partenerii acestora instituţii publice, precum şi beneficiarii, instituţii publice care implementează proiecte pe principiul prefinanţării, cuprind în anexa reprezentând fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, la bugetul acestora, creditele de angajament aferente grantului şi contribuţiei naţionale publice, după caz, pe baza contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare încheiate cu operatorul de program sau cu punctul naţional de contact, precum şi a propunerilor de proiecte. (3) Sumele aferente cheltuielilor neeligibile la nivel de proiect se asigură de către promotorii de proiecte/parteneri de proiecte şi/sau beneficiari, din bugetul propriu.(4) În cazul necesităţii angajării unor cheltuieli neeligibile aferente proiectelor aflate în implementare, promotorul de proiect şi/sau beneficiarul, instituţie publică, supune aprobării ordonatorului de credite sau persoanelor abilitate o notă justificativă privind necesitatea angajării cheltuielilor neeligibile. Articolul 2(1) Sumele necesare finanţării valorii aferente cofinanţării publice se cuprind conform art. 6 din Ordonanţă, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a programelor, şi se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat, cu ocazia rectificărilor bugetare sau pe parcursul întregului an conform art. 9 alin. (5), precum şi în conformitate cu art. 18 alin. (61) din Ordonanţă, respectiv cu ocazia aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM).(2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1), precum şi pentru reflectarea sumelor de la art. 1 alin. (1), toţi operatorii de program au obligaţia să completeze formularele bugetare aferente programului pe care îl gestionează, conform prevederilor sau instrucţiunilor prevăzute în metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.(3) Direcţia abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite, prin bugetul căruia se asigură sumele prevăzute la alin. (1), cuprinde în buget sumele respective în baza formularelor prevăzute la alin. (2).(4) Direcţia abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului principal de credite în anexa căruia se reflectă sumele de la art. 1 alin. (1) cuprinde în anexă sumele, pe baza formularelor întocmite de către operatorii de program. Capitolul IIFluxuri financiare şi evidenţă contabilă Articolul 3(1) Valoarea totală a contractelor şi/sau a deciziilor de finanţare încheiate între operatorii de program (OP) şi/sau punctul naţional de contact (PNC) şi promotorii de proiecte (PP) şi/sau beneficiari, care fac obiectul finanţării externe nerambursabile, se exprimă în lei, calculată la cursul InforEuro valabil în luna semnării contractelor şi/sau deciziilor/ordinelor de finanţare.(2) Excepţie de la alin. (1) fac contractele prevăzute la art. 7 alin. (10) din Ordonanţă, acestea fiind exprimate în euro.(3) Sumele în euro reprezentând grantul sunt transferate de către statele donatoare în conturi distincte de disponibil deschise la Banca Naţională a României (BNR), pe cele două mecanisme financiare, pe numele Autorităţii de certificare şi plată (ACP) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) care efectuează transferul în euro a acestor sume, OP şi/sau PNC în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii.(4) Transferul în euro al sumelor reprezentând contravaloarea grantului din conturile ACP în conturile OP şi/sau PNC, deschise la bănci comerciale, se realizează pe baza documentelor prevăzute în acordul încheiat de către ACP cu operatorii de program sau cu PNC.(5) Sumele reprezentând grant, transferate de către ACP în conturile în euro ale OP şi/sau PNC, se transferă de către aceştia, după conversia în lei, în conturile deschise la Trezoreria Statului pe numele lor, pentru fiecare program sau fond gestionat în parte, în vederea efectuării de plăţi către promotorii de proiecte şi/sau beneficiarii fondurilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi i) din Ordonanţă în baza cererilor de plată/rapoartelor intermediare de progres transmise de către aceştia, iar pentru fondurile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g), h) şi j) din Ordonanţă pe baza activităţilor prevăzute în cadrul deciziei/ordinului de finanţare.(6) Sumele gestionate de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) ca operator de program, reprezentând contribuţia naţională publică, se vor pune la dispoziţia acestuia de către MFP în baza acordului de implementare a programului şi conform reglementărilor agreate în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014, după transmiterea solicitării de alimentare a conturilor de trezorerie. Solicitarea este supusă vizei de control financiar preventiv propriu şi este autorizată prin semnătură de către persoanele autorizate din cadrul FRDS.(7) FRDS poartă răspunderea integrală asupra sumelor solicitate MFP, răspunzând totodată şi de recuperarea, împreună cu instituţiile publice abilitate în acest sens, a eventualelor sume considerate neeligibile în cadrul mecanismelor de finanţare SEE conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor aplicabile în cazul recuperării fondurilor publice.Articolul 4Aplicarea modelului prefinanţării presupune: 1. În cazul PP şi al beneficiarilor asistenţei financiare nerambursabile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi g)-i) din Ordonanţă, instituţii publice, se aplică modelul de prefinanţare cu excepţia beneficiarilor de la lit. d) şi e), pentru care la tranşa finală se poate aplica modelul rambursării, astfel: a)sumele aferente finanţării din grant, pentru cheltuielile ce urmează a fi efectuate, conform contractului, deciziei sau ordinului de finanţare, se virează în lei de către OP şi/sau PNC din conturile de disponibil în conturile de venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile deschise pe numele PP şi/sau ale beneficiarilor; b)sumele aferente cofinanţării publice de la bugetul de stat, pentru cheltuielile ce urmează a fi efectuate, conform contractului şi/sau deciziei de finanţare, se virează în lei de către operatorul de program din conturile prevăzute la cap. VI în conturile de venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile deschise pe numele PP şi/sau ale beneficiarilor pentru tipurile de asistenţă financiară prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi g)-i) din Ordonanţă; c)în cazul proiectelor implementate în parteneriat, sumele prevăzute la lit. a) şi b) se virează de către operatorul de program/PNC, după caz, în contul de disponibil deschis pe numele liderului de proiect; d)liderul de proiect virează în lei sumele încasate potrivit lit. c) în conturile proprii de venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile, în cazul în care acesta este instituţie publică, precum şi in conturile de venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile ale partenerilor instituţii publice înregistraţi fiscal în România, sau în conturile de disponibil ale partenerilor înregistraţi fiscal în România, alţii decât instituţii publice, după caz, potrivit prevederilor acordurilor de parteneriat; e)în cazul proiectelor implementate în parteneriat cu entităţi străine, promotorul de proiect instituţie publică, în calitatea sa de lider de proiect, efectuează plata în euro către partenerul cu sediul în statele donatoare sau statele beneficiare ale asistenţei financiare acordate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, precum şi organizaţii interguvernamentale, astfel: virează din contul de disponibil în contul propriu la banca comercială sumele necesare în vederea schimbului valutar pentru transferul în euro către partener.2. PP, liderii de proiect pentru sumele proprii şi partenerii acestora, după caz, şi/sau beneficiarii, instituţii publice, îşi majorează veniturile şi cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile cu sume încasate potrivit pct. 1 lit. a), b) şi d). Întrucât bugetul fondurilor externe nerambursabile este exprimat în mii lei fără zecimale, majorarea cu sumele încasate în lei se rotunjeşte din leu în leu, în plus, până la mie. Această operaţiune, precum şi fişele actualizate ale proiectelor respective vor fi comunicate lunar MFP de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat pentru sumele încasate de către aceştia şi/sau instituţiile finanţate integral sau parţial din bugetul ordonatorului principal de credite respectiv. Se autorizează MFP ca, pe baza comunicărilor transmise de către ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor încasate. 3. În cazul PP, liderilor de proiect şi partenerilor acestora, şi/sau al beneficiarilor, alţii decât instituţii publice, sumele aferente finanţării din grant şi cofinanţării publice de la bugetul de stat, pentru cheltuielile ce urmează a fi efectuate, conform contractului sau deciziei de finanţare, se virează de către OP şi/sau PNC din conturile prevăzute la cap. VI în conturile de disponibil ale PP, liderilor de proiect şi/sau ale beneficiarilor. Liderul de proiect virează în lei sumele încasate, în contul propriu de disponibil deschis în calitate de PP şi/sau beneficiar, precum şi în conturile de venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile ale partenerilor instituţii publice înregistraţi fiscal în România sau în conturile de disponibil ale partenerilor înregistraţi fiscal în România, alţii decât instituţii publice, după caz, potrivit prevederilor acordurilor de parteneriat. 4. Sumele virate de către OP sau PNC în conturile PP, liderilor de proiect şi/sau ale beneficiarilor, conform pct. 1, sunt acordate în vederea efectuării plăţilor aferente proiectelor, pe toată perioada de implementare a proiectelor, în condiţiile şi pe baza documentelor prevăzute prin contractele sau deciziile de finanţare, precum şi conform procedurilor interne de lucru ale OP sau PNC. 5. Sumele virate de către OP sau PNC către PP şi/sau beneficiari se stabilesc pe baza procentajului prevăzut în contractul sau decizia de finanţare (pentru avans) şi pe baza rapoartelor financiare intermediare sau finale de program (pentru prefinanţare). Articolul 5Aplicarea modelului rambursării presupune: 1. În cazul cheltuielilor eligibile angajate şi plătite de către beneficiari instituţii publice, sumele aferente fondului de asistenţă tehnică (AT) şi fondului bilateral naţional (FNB), după autorizarea cheltuielilor de către PNC, se virează în conturile de venituri ale bugetului din care au fost asigurate iniţial. 2. În cazul cheltuielilor eligibile angajate şi plătite de către beneficiari instituţii publice finanţaţi integral de la bugetul de stat, alţii decât OP, sumele aferente fondului bilateral la nivel de program pentru cheltuielile eligibile aferente costurilor de pregătire a programului se virează de către OP după autorizarea cheltuielilor, astfel: a)sumele aferente finanţării din grant, în conturile de venituri ale bugetului de stat; b)sumele aferente cofinanţării publice, în contul de cheltuieli bugetare din care a fost efectuată cheltuiala în cazul în care sumele provin din finanţarea anului curent, sau potrivit prevederilor art. 1 din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, în cazul în care sumele corespund unor plăţi efectuate în anii precedenţi.3. În cazul cheltuielilor eligibile angajate şi plătite de către beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la pct. 1 şi 2, sumele aferente fondului de asistenţă tehnică, fondului bilateral naţional şi bilateral la nivel de program, după autorizarea cheltuielilor de către OP sau PNC, se virează în conturile specificate în contractul de finanţare sau deciziile de finanţare. 4. În cazul cheltuielilor eligibile angajate şi plătite de către PP implementate din fondurile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţă, alţii decât instituţiile publice, sumele reprezentând grantul şi cofinanţarea publică, după autorizarea cheltuielilor de către OP, se virează în conturile specificate în contractul de finanţare sau deciziile de finanţare. 5. Sumele virate de către OP sau PNC în conturile PP sau ale beneficiarilor, conform pct. 1-4, reprezintă rambursarea cheltuielilor angajate şi plătite de către aceştia şi se realizează în condiţiile şi pe baza documentelor prevăzute prin contractele sau deciziile de finanţare. Articolul 6Plăţile se efectuează: a)prin sistemul Trezoreriei Statului - în lei,

OP sau PNC transferă în lei sumele cuvenite PP ori beneficiarilor înregistraţi fiscal în România, în conturile acestora deschise la trezorerie sau la bănci comerciale;

în cazul proiectelor implementate în parteneriat, promotorul de proiect sau beneficiarul, în calitatea sa de lider de proiect, transferă sumele în lei în conturile proprii şi/sau în conturile partenerilor înregistraţi fiscal în România, conform prevederilor acordurilor de parteneriat, în conturile acestora deschise la trezorerie sau la bănci comerciale; b)prin bancă comercială - în euro,

OP sau PNC transferă în euro sumele cuvenite PP sau beneficiarilor, în cazul contractelor încheiate în euro conform art. 7 alin. (10) din Ordonanţă;

promotorul de proiect, în calitatea sa de lider de proiect, efectuează plata în euro către partenerul cu sediul în statele donatoare sau statele beneficiare ale asistenţei financiare acordate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, precum şi organizaţii interguvernamentale. Articolul 7(1) Sumele reprezentând grantul acordat de către statele donatoare, solicitate de către OP sau PNC şi transferate înaintea efectuării cheltuielilor de către statele donatoare pe toată perioada de implementare a programelor sau fondurilor de AT şi FNB, conform acordurilor de program sau contractelor de finanţare încheiate, sunt supuse îndeplinirii cerinţelor prevăzute de art. 8 din Regulamentele de implementare a mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2009-2014.(2) În cazul proiectelor implementate de către PP sau beneficiari, alţii decât instituţii publice, pentru care contractele de finanţare prevăd doar avans şi plată finală, avansul se poate acorda în cotă de maximum 90%, regularizarea efectuându-se în baza raportului financiar final conform Regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2009-2014. Articolul 8(1) Sumele acordate în avans în cadrul proiectelor finanţate din mecanismele financiare SEE şi norvegian 2009-2014 se justifică prin rapoarte financiare intermediare sau finale, în conformitate cu prevederile stabilite prin contractele de finanţare.(2) PP/Beneficiarii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a sumelor primite în avans în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică, prin raport financiar intermediar sau final, utilizarea sumelor primite în avans, conform termenelor şi condiţiilor stabilite prin contractele de finanţare.(3) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (2) din sumele primite în avans provenind din fonduri externe nerambursabile (grant) se utilizează pentru continuarea finanţării programului.(4) Sumele acordate în avans PP instituţii publice, aferente fondurilor externe nerambursabile, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. Articolul 9(1) În vederea primirii avansului şi a prefinanţării, PP/beneficiarii au obligaţia să deschidă conturi dedicate exclusiv primirii acestor sume şi efectuării de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri către contractori şi/sau transferul de sume către parteneri, în cazul proiectelor implementate în parteneriat.(2) În cazul în care contul menţionat la alin. (1) este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca avans şi ca prefinanţare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către PP/beneficiari în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiţia efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.(3) Sumele reprezentând cofinanţare publică rămasă neutilizată la sfârşitul anului, conform prevederilor art. 10 din Ordonanţă, reprezentând diferenţa dintre veniturile încasate şi plăţile efectuate se restituie de către PP/parteneri de proiecte/beneficiari, instituţii publice, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare corespunzător prevăzut la art. 29 în contul operatorului de program din care au fost primite, sau, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, potrivit art. 10 alin. (2) şi (3) din Ordonanţă.(4) În cazul în care la finalizarea proiectelor rămân sume neutilizate din fonduri externe nerambursabile şi cofinanţare publică, după caz, determinate ca diferenţă între veniturile încasate şi plăţile efectuate în cadrul proiectului, instituţiile publice în calitate de PP/beneficiari restituie sumele respective cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din conturile de venituri bugetare corespunzătoare prevăzute la art. 29 şi art. 30 alin. (2) în conturile OP/PNC din care au fost primite, sau, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, aceste sume se restituie de către parteneri/lider de proiect în contul de disponibil al liderului de proiect, iar liderul de proiect le virează OP/PNC în conturile din care au fost primite.(5) Toate sumele reprezentând dobânda, sume neutilizate şi/sau alte sume solicitate de către Oficiul Mecanismului Financiar, denumit în continuare OMF, sau de către ACP, se transferă de către OP sau PNC, în euro, în conturile ACP deschise la BNR. Articolul 10Prin contractele de finanţare sau deciziile de finanţare, OP, organismele de implementare (OI) şi PNC au obligaţia de a stabili termenii şi condiţiile privind derularea operaţiunilor financiare, inclusiv: a)termenul maxim de efectuare de către OP, OI, PNC a plăţilor aferente avansului, prefinanţării sau rambursării cheltuielilor eligibile către PP sau beneficiari este de 10 zile lucrătoare de la data la care conturile OP, OI, PNC sunt alimentate; b)termenele de depunere a rapoartelor financiare intermediare aferente perioadei de implementare a proiectului; c)regulile conform cărora PP sau beneficiarii care efectuează plăţi în euro în cadrul proiectului justifică prin rapoartele financiare intermediare contravaloarea în lei sau în euro a acestora la cursul băncii comerciale de la data efectuării schimbului valutar; d)sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării termenelor şi condiţiilor stabilite prin prezentele norme metodologice şi prin Ordonanţă, inclusiv prin includerea unor pacte comisorii de ultim grad. Articolul 11PP/Beneficiarii finanţaţi din mecanismele financiare SEE şi norvegian au obligaţia să ţină pentru fiecare proiect în parte o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice specifice. Articolul 12(1) OP sau PNC efectuează schimbul valutar al sumelor primite în euro de la ACP, cu excepţia sumelor care au destinaţia prevăzută la art. 7 alin. (10) din Ordonanţă, şi transferă aceste sume în conturile de trezorerie deschise conform prevederilor cap. VI, în vederea efectuării plăţilor către PP sau către beneficiari, în maximum 30 de zile calendaristice, conform regulamentelor de implementare ale statelor donatoare.(2) Diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma operaţiunilor prevăzute la alin. (1), precum şi diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma operaţiunilor efectuate de către PP sunt considerate cheltuieli eligibile potrivit art. 5 alin. (1) lit. j) din Ordonanţă şi pot fi suportate din bugetul programului în limita valorii prevăzute în cadrul acordului de program şi în conformitate cu instrucţiunile comunicate de către statele donatoare.(3) Diferenţele negative rezultate din operaţiuni de schimb valutar se compensează cu cele pozitive, iar rezultatul net negativ se finanţează conform art. 5 alin. (1) lit. j), art. 6 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (5) lit. c) din Ordonanţă. Articolul 13În cazul în care OP deleagă din atribuţiile şi responsabilităţile sale unui organism de implementare, în conformitate cu art. 17 alin. (31) din Ordonanţă, prevederile din prezentul ordin sunt aplicabile OI corespunzător atribuţiilor preluate prin acordul de delegare încheiat cu OP. Capitolul IIINereguli, suspendarea plăţilor, corecţii financiare şi rambursarea sumelor necuvenite Articolul 14(1) Activitatea de suspendare a plăţilor, corecţiile financiare, rambursarea sumelor necuvenite se realizează respectând prevederile art. 12 din Regulamentele de implementare a mecanismului financiar al SEE şi norvegian 2009-2014 şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Operatorul de program este responsabil pentru constatarea şi recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din asistenţa financiară nerambursabilă prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi i) din Ordonanţă. În etapa de recuperare şi transmitere a sumelor către donatori se efectuează următoarele operaţiuni:a)PP virează în lei suma corespunzătoare creanţei bugetare, din contul în care a fost încasată în contul 54.06.05.21 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate - Mecanism financiar SEE 2009-2014“ sau în contul 54.06.05.22 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate - Mecanismul financiar norvegian 2009-2014“, deschise pe numele OP la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în funcţie de mecanismul financiar care finanţează proiectul. b)OP transferă sumele corespunzătoare creanţelor bugetare, din contul specificat la lit. a), defalcat în funcţie de contribuţia la finanţarea proiectului, după cum urmează:b.1) în contul „Disponibil din FEN aferente altor instrumente“ pe fiecare mecanism financiar; b.2) în contul în lei deschis în numele său la banca comercială pentru suma reprezentând grantul primit din partea statelor donatoare. După conversie le transferă în contul său în euro, deschis la aceeaşi bancă comercială, pentru primirea grantului corespunzător mecanismului financiar care îl finanţează; b.3) în contul de cheltuieli bugetare, respectiv de disponibil în lei în cazul FRDS, din care a efectuat plata către PP, deschis pe numele său la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008.c)OP transferă suma corespunzătoare creanţei recuperate la lit. b.1), în euro, în contul „Disponibil din contribuţia financiară aferentă Mecanismului Financiar al Spaţiului European 2009-2014“ sau în contul „Disponibil din contribuţia aferentă Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014“, în funcţie de mecanismul financiar care finanţează programul gestionat, conturi analitice denominate în euro, deschise la BNR pe numele MFP şi gestionate de către ACP şi notifică ACP cu privire la suma transferată. d)ACP transferă suma corespunzătoare creanţei bugetare din conturile de la lit. c) către OMF.(3) PNC este responsabil pentru constatarea şi recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din asistenţa financiară nerambursabilă prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e) din Ordonanţă. În etapa de recuperare şi transmitere a sumelor către donatori se efectuează următoarele operaţiuni:a)Beneficiarul fondurilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e) din Ordonanţă virează în lei suma corespunzătoare creanţei bugetare, din contul în care a fost încasată în contul 54.06.01.23 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional aferente mecanismelor financiare SEE“ sau în contul 54.06.01.24 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE“ deschise pe numele PNC la Trezoreria Statului, în funcţie de mecanismul financiar de finanţare a proiectului. b)PNC transferă sumele corespunzătoare creanţelor recuperate, din contul specificat la lit. a) în contul în lei deschis în numele său la banca comercială, pentru suma reprezentând grantul primit din partea statelor donatoare. După conversie, le transferă în contul său în euro deschis la aceeaşi bancă comercială, pentru primirea grantului corespunzător fondului care îl finanţează. c)PNC transferă suma corespunzătoare creanţei recuperate la lit. b) în euro în contul „Disponibil din contribuţia financiară aferentă Mecanismului Financiar al Spaţiului European 2009-2014“ sau în contul „Disponibil din contribuţia aferentă Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014“, în funcţie de mecanismul financiar care finanţează programul gestionat, conturi analitice denominate în euro, deschise la Banca Naţională a României pe numele MFP şi gestionate de către ACP şi notifică ACP cu privire la suma transferată. d)ACP transferă suma corespunzătoare creanţei bugetare din conturile de la lit. c) către statele donatoare. Articolul 15(1) Pentru sumele acordate în avans şi nejustificate potrivit art. 8 alin. (2), OP notifică PP cu privire la obligaţia restituirii acestora.(2) În cazul în care PP nu restituie OP sumele prevăzute la alin. (1) în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, OP emite decizie de recuperare a sumelor acordate în avans, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională. Decizia constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.(3) Titlul de creanţă prevăzut la alin. (2) se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.(4) Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie, în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă contestat şi care nu este supusă taxelor de timbru.(5) Introducerea contestaţiei pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanţă.(6) Debitorii au obligaţia efectuării plăţii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a sumelor primite în avans, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.(7) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6).(8) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (1), din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6) până la data stingerii acesteia.(9) În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a sumelor acordate în avans, OP comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum şi procedura de compensare, potrivit titlului VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(10) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum şi sumele stinse prin compensare se virează în termenul legal de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanţă.(11) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (8), OP care au emis decizia de recuperare a sumelor acordate în avans au obligaţia de a calcula cuantumul acesteia şi de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi care se comunică debitorului. Dispoziţiile alin. (9) sunt aplicabile în mod corespunzător.(12) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referinţă a BNR în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării.(13) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de creanţă se virează conform prevederilor alin. (10) şi se utilizează pentru continuarea finanţării programului.(14) Acolo unde prezentele norme metodologice nu dispun, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.Capitolul IVAngajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor sau Fondului Naţional Bilateral şi Fondului pentru Asistenţa Tehnică Articolul 16(1) OP sau PNC instituţii publice sau organisme de interes public au obligaţia să respecte prevederile specifice prezentului capitol.(2) Pentru faza de angajare a cheltuielilor, OP şi PNC efectuează următoarele operaţiuni:a)completează formularul 1, conform anexei, cu suma propusă a fi angajată, în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament prevăzute potrivit art. 18 din Ordonanţă; b)formularul 1 se completează la rubricile compartiment de specialitate şi compartiment contabilitate de către persoanele responsabile, este supus vizei de control financiar preventiv propriu şi, ulterior, este aprobat de către ordonatorul de credite; c)în cazul FRDS, formularul 1 se completează la rubricile compartiment de specialitate şi compartiment contabilitate de către persoanele responsabile, este supus vizei de control financiar preventiv propriu şi, ulterior, este aprobat de persoanele autorizate din cadrul FRDS; d)în prima lună a anului bugetar se rezervă în totalitate creditele bugetare aprobate, completând formularul 2; e)în cazul în care valoarea creditelor bugetare se modifică pe parcursul anului bugetar, prevederile lit. d) se aplică în luna în care a intervenit modificarea respectivă; f)în cazul în care bugetul de stat se aprobă prin lege după începerea anului bugetar, prevederile lit. d) se aplică în luna intrării în vigoare a legii de aprobare, în limita creditelor bugetare; g)semnează contractele sau deciziile de finanţare cu PP/beneficiari, contractele sau deciziile de finanţare sunt supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu; h)înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele legale. Articolul 17Pentru parcurgerea fazelor execuţiei bugetare a cheltuielilor prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 18 alin. (3) din Ordonanţă, instituţiile implicate efectuează următoarele operaţiuni:1. MFP: a)comunică FRDS limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare cuprinse în anexă la buget, în cadrul cărora se pot încheia contracte şi/sau decizii de finanţare cu PP şi/sau beneficiari şi, respectiv, se pot efectua plăţi; b)în vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanţare şi plată, rezervă în prima lună a anului bugetar, în totalitate, creditele bugetare prevăzute pentru cofinanţarea de la bugetul de stat, completând formularul 2; c)în cazul în care valoarea creditelor bugetare se modifică pe parcursul anului bugetar, creditele bugetare se rezervă în luna în care a intervenit modificarea respectivă; d)înregistrează în contabilitate angajamentele legale la începutul anului la nivelul creditelor de angajament cuprinse în anexă la bugetul acestuia; e)în cazul în care valoarea creditelor de angajament se modifică pe parcursul anului bugetar, angajamentele legale se înregistrează în contabilitate la nivelul creditelor de angajament în luna în care a intervenit modificarea respectivă.2. FRDS semnează contractele şi/sau decizii de finanţare cu PP şi/sau beneficiari în limita creditelor de angajament cuprinse în anexă la bugetul MFP supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu şi parcurge fazele execuţiei bugetare a cheltuielilor potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;3. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice comunică Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare cuprinse în anexă la buget, în cadrul cărora se pot încheia contracte şi/sau decizii de finanţare cu PP şi/sau beneficiari şi, respectiv, se pot efectua plăţi; 4. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor comunică Administraţiei Fondului pentru Mediu limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare cuprinse în anexă la buget, în cadrul cărora se pot încheia contracte şi/sau decizii de finanţare cu PP şi/sau beneficiari şi, respectiv, se pot efectua plăţi. Articolul 18În cazul fazei de lichidare a cheltuielilor, OP sau PNC efectuează următoarele operaţiuni: a)verifică rapoartele financiare intermediare sau finale ale proiectului, precum şi existenţa documentelor justificative anexate, primite de la PP/beneficiari conform prevederilor din contractele sau deciziile de finanţare şi procedurilor proprii; b)după confirmarea corectitudinii documentelor verificate, OP sau PNC autorizează plata conform procedurilor interne, în vederea înregistrării în contabilitate şi parcurgerii fazelor de ordonanţare şi plată a cheltuielilor. Articolul 19(1) Ordonanţarea cheltuielilor se face la nivelul OP sau PNC, folosind formularul 3, conform anexei, în limita creditelor bugetare aprobate pentru cota-parte de cheltuieli aferentă contribuţiei publice naţionale şi în limita disponibilului din contul de angajamente bugetare pentru cota-parte de cheltuieli aferentă grantului.(2) Formularul 3 se completează separat pentru fiecare tip de plată, respectiv pentru acordarea avansului, prefinanţării, precum şi pentru rambursarea cheltuielilor eligibile.(3) Plăţile se efectuează în conformitate cu prevederile art. 6. Articolul 20OP sau PNC, precum şi ACP au obligaţia preluării în situaţiile financiare proprii, întocmite în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul contabilităţii, a operaţiunilor înregistrate în sistemul contabil al OP sau ACP. Articolul 21În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale OP sau PNC şi cele ale PP sau ale beneficiarilor, pentru operaţiunile gestionate în cadrul celor două mecanisme financiare SEE, PP sau beneficiarii au obligaţia transmiterii formularului 4, conform anexei, din care să rezulte sumele primite de la OP sau PNC şi cele plătite (restituite) acestora, conform prevederilor din contractele sau deciziile de finanţare. Capitolul VPrevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat Articolul 22(1) Proiectele finanţate în cadrul celor două mecanisme financiare SEE pot fi implementate în parteneriat cu entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele donatoare sau statele beneficiare ale asistenţei financiare acordate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, precum şi organizaţii interguvernamentale, conform prevederilor art. 1.5.1 lit. w) din Regulamentele de implementare a mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2009-2014, cu condiţia desemnării ca lider al parteneriatului a unei entităţi înregistrate fiscal în România.(2) Proiectele finanţate prin fondurile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e) din Ordonanţă pot fi implementate în parteneriat cu entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele donatoare sau statele beneficiare ale asistenţei financiare acordate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, precum şi organizaţii interguvernamentale. Articolul 23Liderul parteneriatului este PP, conform art. 2 alin. (3) lit. t) sau beneficiar conform art. 2 alin. (3) lit. e1) din Ordonanţă. Aceştia sunt responsabili cu asigurarea implementării proiectului şi cu respectarea tuturor prevederilor contractului de finanţare încheiat cu OP/PNC, după caz, precum şi cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice. Articolul 24(1) Termenii, condiţiile şi responsabilităţile părţilor privind implementarea proiectului sunt stabilite prin acordul de parteneriat încheiat între lider şi parteneri.(2) Acordul de parteneriat este supus legislaţiei din România şi regulamentelor de implementare ale statelor donatoare.(3) Acordul de parteneriat trebuie să respecte prevederile art. 6.8 din regulamentele de implementare ale donatorilor. Acesta este transmis de către PP/beneficiari, înainte de semnarea contractului de finanţare între OP/PNC şi PP/beneficiari, operatorului de program/PNC pentru verificarea conformităţii cu prevederile acestui articol.(4) Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competenţa PP/beneficiarilor care au calitatea de lider al parteneriatului.(5) PP instituţii publice au obligaţia de a face publică intenţia de a stabili un parteneriat cu entităţi private în vederea implementării unui proiect finanţat din mecanismele financiare SEE şi norvegian, menţionând totodată principalele activităţi ale proiectului şi condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerii.(6) În cazul parteneriatelor stabilite cu entităţi din sectorul privat înregistrate fiscal în România, procedura transparentă şi nediscriminatorie privind alegerea partenerilor din sectorul privat prevăzută la art. 15 din Ordonanţă se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada îndeplinirii prevederilor alin. (5), prin intermediul canalelor media cu acoperire naţională sau prin internet, şi demonstrează că a ales partenerii dintre entităţile private care au răspuns anunţului public, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior private, acreditate, precum şi a instituţiilor de cercetare în cazul programului de burse.(7) În cazul parteneriatelor stabilite cu entităţi din sectorul privat înregistrate fiscal în alte state, procedura transparentă şi nediscriminatorie privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevăzută la art. 15 din Ordonanţă, se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada că partenerii au fost selectaţi dintre organizaţiile care au domenii de activitate în concordanţă cu obiectivele specifice ale proiectului, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior private, acreditate, precum şi a instituţiilor de cercetare în cazul programului de burse.(8) Transferurile de sume, între lider şi parteneri, efectuate pentru implementarea proiectului în cadrul parteneriatului, se efectuează pe baza prevederilor acordului de parteneriat.(9) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul instituţie publică are obligaţia deschiderii unui cont de disponibil, în vederea primirii de la OP a sumelor aferente avansului, plăţilor intermediare şi finale în cadrul proiectului.(10) Sumele primite conform alin. (9) sunt virate de lider, în contul propriu şi în conturile partenerilor deschise la Trezoreria Statului sau la instituţii de credit din România, după caz, şi în conturile deschise pe numele partenerilor la o instituţie de credit din străinătate prin intermediul unui cont propriu deschis la o instituţie de credit din România, în situaţia în care partenerul este o persoană juridică înregistrată fiscal într-un alt stat şi nu are un cont deschis la o instituţie de credit din România. Capitolul VIConturile aferente derulării mecanismelor financiare SEE şi norvegian şi contribuţiei publice naţionale totale Articolul 25În vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, reglementate prin Ordonanţă, se deschid pe numele Ministerului Finanţelor Publice următoarele conturi analitice denominate în euro, la BNR, gestionate de ACP, astfel: contul „Disponibil din contribuţia financiară aferentă Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014“, prin care se efectuează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi, astfel:1. încasări provenite din: a)sumele în euro transferate de OMF, reprezentând avans sau prefinanţare sau rambursare; b)sumele în euro transferate de OP sau PNC reprezentând creanţe şi/sau sume neutilizate; c)sumele în euro transferate de OP şi PNC reprezentând dobânzi sau alte sume solicitate de OMF şi ACP; d)sume în euro reprezentând dobânda aferentă contului curent;2. plăţi: a)sume în euro în conturile OP sau PNC, reprezentând sumele primite în euro de la OMF; b)sume în euro în conturile OMF; c)sume în euro reprezentând dobânda aferentă contului curent;

contul „Disponibil din contribuţia aferentă Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014“, prin care se efectuează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi astfel:1. încasări provenite din: a)sumele în euro transferate de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, reprezentând avans, prefinanţare sau rambursare; b)sumele în euro transferate de OP sau PNC reprezentând creanţe şi/sau sume neutilizate; c)sumele în euro transferate de OP sau PNC reprezentând dobânzi sau alte sume solicitate de Mecanismul financiar norvegian sau ACP; d)sume în euro reprezentând dobânda aferentă contului curent;2. plăţi: a)plata sumelor în euro în conturile OP sau PNC, reprezentând sumele primite în euro de la Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei; b)plata sumelor în euro în conturile Mecanismului financiar norvegian; c)sume în euro reprezentând dobânda aferentă contului curent. Articolul 26În vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, reglementate prin Ordonanţă, se deschid pe numele OP conturi în euro la bănci comerciale prin intermediul cărora se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi. Articolul 27(1) În vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea programelor aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, reglementate prin Ordonanţă, pe numele beneficiarilor, PP, partenerilor de proiecte sau liderilor de proiect, instituţii publice, se deschid conturi în lei la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.(2) Pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi g)-i) din Ordonanţă pentru programele aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, se deschid la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului conturi în lei pe numele:a)OP instituţii publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică (ATCP) a Municipiului Bucureşti; b)FRDS în calitate de OP - la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului a organului fiscal la care FRDS este luat în evidenţă fiscală; c)Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) în calitate de OP - la Trezoreria Statului a sectorului 4; d)Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) în calitate de OP - la Trezoreria Statului a sectorului 6. Articolul 28(1) Conturile care se deschid pe numele OP la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru gestionarea tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi g)-i) din Ordonanţă pentru programele aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 sunt următoarele:a)contul 54.06.01.21 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanismul financiar SEE 2009-2014“, în care se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:1. încasări provenite din: echivalentul în lei al sumelor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite în euro de la ACP din conturile deschise la bănci comerciale;

sume transferate de OP din contul 54.06.05.21 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate - Mecanismul financiar SEE 2009-2014“, reprezentând sume recuperate de la PP sau liderii de parteneriat aferente fondului extern nerambursabil;

dobânda aferentă disponibilităţilor din contul de disponibil;

sume neutilizate şi transferate de PP/beneficiari;

2. plăţi: sume virate PP/beneficiarilor sau liderilor de proiect în conturile deschise la Trezoreria Statului prevăzute la art. 29 lit. A), pct. 1, lit. a1), a2), a7) şi a8) sau în conturile deschise la bănci comerciale sau la Trezoreria Statului pe numele PP/beneficiarilor, alţii decât instituţii publice;

sume transferate de OP în contul propriu la banca comercială, reprezentând creanţe bugetare recuperate aferente fondului extern nerambursabil în vederea virării la ACP;

sume transferate de OP în contul propriu la banca comercială, reprezentând dobânda acumulată aferentă fondului extern nerambursabil în vederea virării la ACP;

sume transferate de OP în contul propriu la banca comercială, reprezentând sume neutilizate de către PP/beneficiari;b)contul 54.06.05.21 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate - Mecanismul financiar SEE 2009-2014“, în care se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:1. încasări provenite din: sume de la PP sau lideri de proiect, ca urmare a recuperării unor creanţe bugetare rezultate din nereguli, aferente atât fondului extern nerambursabil, cât şi cofinanţare, inclusiv dobânzi la creanţe stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;2. plăţi: sume virate de OP în contul 54.06.01.21 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanismul financiar SEE 2009-2014“, reprezentând creanţe bugetare recuperate aferente fondului extern nerambursabil;

sume transferate de OP reprezentând creanţe bugetare recuperate aferente cofinanţării în conturile de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“, din care au fost efectuate plăţile către PP/lider de parteneriat - în cazul OP instituţii publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite ai bugetului de stat sau potrivit prevederilor art. 1 din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008, în cazul în care sumele corespund unor plăţi efectuate în anii precedenţi;

în cazul ANPCDEFP şi AFM, sume transferate în conturile prin care îşi gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008;

în cazul FRDS, sume transferate în contul 54.06.02.21 „Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinanţarea altor instrumente - Mecanismul financiar SEE 2009-2014“;

sume reprezentând dobânzi stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care se constituie venit la bugetul de stat şi se transferă în contul de venituri al bugetului de stat.Din acest cont, OP transferă sumele recuperate ca urmare a unor nereguli constatate, inclusiv dobânzile, în conturile corespunzătoare, în termen de 5 zile lucrătoare; c)conturile de credite bugetare deschise şi repartizate 01 „Credite bugetare deschise din bugetul de stat“ şi de cheltuieli ale bugetului de stat 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“ ale OP instituţii publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite ai bugetului de stat deschise la unităţile Trezoreriei Statului pentru derularea operaţiunilor dispuse de aceştia din sumele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Ordonanţă, inclusiv cele aferente costurilor de management, acţiunilor complementare şi celor aferente fondului pentru relaţii bilaterale la nivel de program; d)conturile de credite bugetare deschise şi de cheltuieli bugetare prin care îşi gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli AFM pentru derularea operaţiunilor dispuse de acesta din sumele prevăzute la art. 6 alin. (4) din Ordonanţă, inclusiv cele aferente costurilor de management, acţiunilor complementare şi cele aferente fondului pentru relaţii bilaterale la nivel de program; e)contul 54.06.02.21 „Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinanţarea altor instrumente - Mecanismul financiar SEE 2009-2014“ deschis pe numele FRDS, în care se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:1. încasări provenite din: sume virate de MFP reprezentând cofinanţare de la bugetul de stat;

sume virate din contul 54.06.05.21 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate - Mecanismul financiar SEE 2009-2014“, reprezentând creanţe bugetare rezultate din nereguli, recuperate, aferente cofinanţării de la bugetul de stat;

sume încasate potrivit prevederilor art. 10 din Ordonanţă;2. plăţi: sume virate PP sau liderilor de proiect, reprezentând cofinanţarea publică, în conturile prevăzute la art. 29 lit. A) pct. 1, lit. a3), a4), a7) şi a8) inclusiv cofinanţarea publică transferată în contul OP rămasă neutilizată la sfârşitul anului în contul PP sau liderului de proiect; f)contul 54.06.04.21 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea cheltuielilor certificate de ACP şi care nu sunt considerate eligibile de CMF - Mecanismul financiar SEE 2009-2014“ deschis pe numele FRDS, în care se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:1. încasări provenite din: sume virate de MFP pentru finanţarea cheltuielilor certificate de către ACP şi care nu sunt considerate eligibile de către CMF;2. plăţi: sume virate de FRDS în contul propriu deschis la o bancă comercială în vederea virării acestora către ACP; g)contul 54.06.01.25 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Costuri de management şi alte linii bugetare finanţate din Mecanismul financiar SEE 2009-2014“, în care se înregistrează operaţiuni de încasări şi plăţi în lei aferente costurilor de management, acţiunilor complementare şi celor aferente fondului pentru relaţii bilaterale la nivel de program, în conformitate cu prevederile acordurilor de finanţare încheiate; h)contul 54.06.02.25 „Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinanţarea altor instrumente - Costuri de management şi alte linii bugetare finanţate din Mecanismul financiar SEE 2009-2014“ deschis pe numele FRDS, în care se înregistrează operaţiuni de încasări şi plăţi în lei aferente costurilor de management în conformitate cu prevederile acordurilor de finanţare încheiate.(2) Conturile care se deschid pe numele OP la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru gestionarea tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi g)-i) din Ordonanţă pentru programele aferente Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 sunt următoarele:a)contul 54.06.01.22 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanismul financiar norvegian 2009-2014“, în care se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:1. încasări provenite din: echivalentul în lei al sumelor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite în euro de la ACP, din conturile deschise la bănci comerciale;

sume virate de OP din contul 54.06.05.22 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate - Mecanismul financiar norvegian 2009-2014“ reprezentând sume recuperate de la PP sau liderii de proiect aferente fondului extern nerambursabil;

dobânda aferentă disponibilităţilor din contul de disponibil;2. plăţi: sume virate PP/beneficiarilor sau liderilor de proiect în conturile deschise la Trezoreria Statului prevăzute la art. 29 lit. B) pct. 1, lit. b1), b2), b7) şi b8) sau în conturi deschise la bănci comerciale ori la Trezoreria Statului pe numele PP/beneficiarilor, alţii decât instituţii publice;

sume transferate de OP în contul propriu la o bancă comercială, reprezentând creanţe bugetare recuperate aferente fondului extern nerambursabil în vederea virării la ACP;

sume transferate de OP în contul propriu la o bancă comercială, reprezentând dobânda acumulată aferentă fondului extern nerambursabil în vederea virării la ACP; b)contul 54.06.05.22 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate - Mecanismul financiar norvegian 2009-2014“, în care se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:1. încasări provenite din: sume de la PP sau lideri de proiect, ca urmare a recuperării unor creanţe bugetare rezultate din nereguli, aferente atât fondului extern nerambursabil, cât şi cofinanţării de la bugetul de stat, inclusiv dobânzi stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;2. plăţi: sume virate de OP în contul 54.06.01.22 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanismul financiar norvegian 2009-2014“, reprezentând creanţe bugetare recuperate aferente fondului extern nerambursabil;

sume transferate de OP reprezentând creanţe bugetare recuperate aferente cofinanţării în conturile de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“ din care au fost efectuate plăţile către PP/beneficiari sau lideri de proiect, în cazul operatorilor de program instituţii publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite ai bugetului de stat sau potrivit prevederilor art. 1 din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008, în cazul în care sumele corespund unor plăţi efectuate în anii precedenţi;

sume reprezentând dobânzi stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care se constituie venit la bugetul de stat şi se transferă în contul de venituri al bugetului de stat.Din acest cont OP transferă sumele recuperate ca urmare a unor nereguli constatate, inclusiv dobânzile, în conturile corespunzătoare, în termen de 5 zile lucrătoare; c)conturile de credite bugetare deschise şi repartizate 01 „Credite bugetare deschise din bugetul de stat“ şi de cheltuieli ale bugetului de stat 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“ ale operatorilor de program instituţii publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite ai bugetului de stat deschise la unităţile Trezoreriei Statului pentru derularea operaţiunilor dispuse de aceştia din sumele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Ordonanţă, inclusiv cele aferente costurilor de management, acţiunilor complementare şi celor aferente fondului pentru relaţii bilaterale la nivel de program; d)contul 54.06.01.26 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Costuri de management şi alte linii bugetare finanţate din Mecanismul financiar norvegian 2009-2014“, în care se înregistrează operaţiuni de încasări şi plăţi în lei aferente costurilor de management, acţiunilor complementare şi celor aferente fondului pentru relaţii bilaterale la nivel de program, în conformitate cu prevederile acordurilor de finanţare încheiate. Articolul 29Pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) şi g)-i) din Ordonanţă pentru programele aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, pe numele beneficiarilor/PP/partenerilor de proiecte/liderilor de proiect, instituţii publice, se deschid la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului următoarele conturi, astfel: A)pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014:1. a1) contul de venit 20D451703 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Mecanismul financiar SEE - Prefinanţare“ - pentru încasarea fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE 2009-2014 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice de subordonare centrală - modelul prefinanţării; a2) contul de venit 21D451703 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Mecanismul financiar SEE - Prefinanţare“ - pentru încasarea fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE 2009-2014 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, inclusiv al instituţiilor publice de subordonare locală finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării; a3) contul de venit 20D426000 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului SEE“ - pentru încasarea sumelor reprezentând cofinanţarea proiectelor finanţate din Mecanismul financiar SEE 2009-2014 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice de subordonare centrală; a4) contul de venit 21D426000 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului SEE“ - pentru încasarea sumelor reprezentând cofinanţarea proiectelor finanţate din Mecanismul financiar SEE 2009-2014 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/ beneficiarilor unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, inclusiv al instituţiilor publice de subordonare locală, finanţate integral sau parţial din venituri proprii; a5) contul 20D401503 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent“ - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice de subordonare centrală - modelul prefinanţării; a6) contul 21D401502 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de administraţiile publice locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare“ - pe numele PP/partenerilor de proiecte/ beneficiarilor unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, inclusiv al instituţiilor publice de subordonare locală finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării; a7) contul 50.98.16 „Disponibil al promotorilor de proiecte, alţii decât instituţii publice - Mecanismul financiar SEE 2009-2014“ - pe numele PP/beneficiarilor, alţii decât instituţii publice, în măsura în care optează pentru deschiderea conturilor la Trezoreria Statului - modelul prefinanţării şi modelul rambursării; a8) 50.05.16 „Disponibil al liderilor de parteneriat - Mecanismul financiar SEE 2009-2014“ - pe numele liderilor de proiect care gestionează proiecte finanţate din Mecanismul financiar SEE 2009-2014 - modelul prefinanţării sau modelul rambursării. 2. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasare, liderii de proiect au obligaţia virării sumelor în lei în unul dintre conturile prevăzute la pct. 1 lit. a1)-a4) şi a7) deschise atât pe numele lor, cât şi ale partenerilor lor la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau în conturile partenerilor deschise la bănci comerciale în cazul în care aceştia nu au calitatea de instituţie publică şi au optat pentru deschiderea conturilor la bănci comerciale. 3. În situaţia în care sumele se virează în euro partenerului care este o persoană juridică înregistrată fiscal într-un alt stat şi nu are un cont deschis la o instituţie de credit din România, transferul acestora se efectuează de către liderul de parteneriat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării, întrun cont deschis pe numele partenerului la o bancă comercială din străinătate, prin intermediul contului propriu al liderului de parteneriat deschis la o bancă comercială din România. 4. Liderul are obligaţia transmiterii unei notificări scrise atât partenerilor, cât şi OP cu privire la efectuarea viramentului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data virării, notificare la care anexează o copie a ordinului de plată şi a extrasului de cont. 5. Partenerii au obligaţia verificării încasării sumelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. 6. În cazul în care încasarea sumelor nu s-a efectuat, partenerii sunt obligaţi să transmită o notificare scrisă atât liderului, cât şi operatorului de program, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării; B)pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014:1. b1) contul de venit 20D451803 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Mecanismul financiar norvegian - Prefinanţare“ - pentru încasarea fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice de subordonare centrală - modelul prefinanţării; b2) contul de venit 21D451803 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Mecanismul financiar norvegian - Prefinanţare“ - pentru încasarea fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar norvegian 2009-2014“ - pe numele PP/partenerilor de proiecte/ beneficiarilor unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, inclusiv al instituţiilor publice de subordonare locală finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării; b3) contul de venit 20D426100 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cofinanţarea publică acordată în cadrul mecanismului norvegian“ - pentru încasarea cofinanţării aferente proiectelor finanţate din Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice de subordonare centrală; b4) contul de venit 21D426100 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cofinanţarea publică acordată în cadrul mecanismului norvegian“ - pentru încasarea cofinanţării aferente proiectelor finanţate din Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, inclusiv al instituţiilor publice de subordonare locală, finanţate integral sau parţial din venituri proprii; b5) contul 20D401503 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent“ - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice de subordonare centrală - modelul prefinanţării; b6) contul 21D401502 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de administraţiile publice locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare“ - pe numele PP/partenerilor de proiecte/ beneficiarilor unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, inclusiv al instituţiilor publice de subordonare locală finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării; b7) contul 50.98.17 „Disponibil al PP, alţii decât instituţii publice - Mecanismul financiar norvegian 2009-2014“ - pe numele PP/beneficiarilor, alţii decât instituţii publice, în măsura în care optează pentru deschiderea conturilor la Trezoreria Statului - modelul prefinanţării sau modelul rambursării; b8) 50.05.17 „Disponibil al liderilor de parteneriat - Mecanismul financiar norvegian 2009-2014“ - pe numele liderilor de proiect care gestionează proiecte finanţate din Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 - modelul prefinanţării sau modelul rambursării. 2. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasare, liderii de proiect au obligaţia virării sumelor în lei în unul dintre conturile prevăzute la pct. 1 lit. b1)-b4 şi b7) deschise atât pe numele lor, cât şi ale partenerilor lor la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau în contul lor ori ale partenerilor, deschise la bănci comerciale, în cazul în care aceştia nu au calitatea de instituţie publică şi au optat pentru deschiderea conturilor la bănci comerciale. 3. În situaţia în care sumele se virează în euro partenerului care este o persoană juridică înregistrată fiscal într-un alt stat şi nu are un cont deschis la o instituţie de credit din România, transferul acestora se efectuează de către liderul de parteneriat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării, întrun cont deschis pe numele partenerului la o bancă comercială din străinătate, prin intermediul contului propriu al liderului de parteneriat deschis la o bancă comercială din România. 4. Liderul are obligaţia transmiterii unei notificări scrise atât partenerilor, cât şi operatorilor de program cu privire la efectuarea viramentului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data virării, notificare la care anexează o copie a ordinului de plată şi a extrasului de cont. Partenerii au obligaţia verificării încasării sumelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. 5. În cazul în care încasarea sumelor nu s-a efectuat, partenerii sunt obligaţi să transmită o notificare scrisă atât liderului, cât şi operatorului de program, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării. 6. PP sau beneficiarii, alţii decât instituţii publice, pot opta pentru deschiderea de conturi în lei la bănci comerciale. Articolul 30(1) Pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e) din Ordonanţă pentru programele aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, se deschid conturi după cum urmează:a)pe numele Ministerului Fondurilor Europene - Punctului naţional de contact (MFE-PNC) se deschid conturi în euro la o bancă comercială, prin intermediul cărora se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi; b)pe numele MFE-PNC se deschid la ATCP a municipiului Bucureşti următoarele conturi:Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional b1) contul 54.06.01.23 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional aferente mecanismelor financiare SEE“, în care se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel: 1. încasări provenite din: echivalentul în lei al sumelor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite în euro de la ACP din conturile deschise la bănci comerciale;

dobânda aferentă disponibilităţilor din contul de disponibil;2. plăţi: sume virate beneficiarilor sau contractorilor, inclusiv MFE-PNC, pentru situaţia în care acesta are calitatea de beneficiar;

sume transferate de MFE-PNC în contul propriu la o bancă comercială, reprezentând dobânda acumulată aferentă fondului extern nerambursabil în vederea virării la ACP;

b2) contul 54.06.05.23 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate - Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional aferente mecanismelor financiare SEE“, în care se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel: 1. încasări provenite din: sume de la beneficiari, ca urmare a recuperării unor creanţe bugetare rezultate din nereguli aferente fondului extern nerambursabil, inclusiv dobânzi stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;2. plăţi: sume virate de MFE-PNC în contul propriu la o bancă comercială, reprezentând creanţe bugetare recuperate aferente fondului extern nerambursabil, inclusiv dobânzi stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea virării la ACP.Din acest cont MFE-PNC transferă sumele recuperate ca urmare a unor nereguli constatate, inclusiv dobânzile, în conturile corespunzătoare, în termen de 5 zile lucrătoare; b3) conturile de credite bugetare deschise şi repartizate 01 „Credite bugetare deschise din bugetul de stat“ şi de cheltuieli ale bugetului de stat 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“ ale MFE-PNC deschise la ATCP a municipiului Bucureşti pentru derularea operaţiunilor dispuse de acesta din sumele prevăzute la art. 6 alin. (5) din Ordonanţă. Asistenţa tehnică gestionată de MFE prin MFE-PNC b4) contul 54.06.01.24 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE“, în care se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel: 1. încasări provenite din: echivalentul în lei al sumelor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite în euro de la ACP din conturile deschise la bănci comerciale; dobânda aferentă disponibilităţilor din contul de disponibil;2. plăţi: sume transferate MFP pentru proiectele în care ACP şi UCAAPI sunt beneficiari;

sume virate contractorilor, pentru situaţia în care MFEPNC are calitatea de beneficiar;

sume transferate de MFE-PNC în contul propriu la o bancă comercială, reprezentând dobânda acumulată aferentă fondului extern nerambursabil în vederea virării la ACP;

sume transferate în contul MFE aferente cheltuielilor de personal efectuate de MFE sau care urmează a fi efectuate de către MFE pentru personalul implicat în gestionarea fondurilor externe nerambursabile în conformitate cu legislaţia incidentă şi în baza Acordului de finanţare pentru asistenţă tehnică şi fondul bilateral naţional;b5) contul 54.06.05.24 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate - Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE“, în care se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel: 1. încasări provenite din: sume de la MFE-PNC şi MFP, ca urmare a recuperării unor creanţe bugetare rezultate din nereguli aferente fondului extern nerambursabil, inclusiv dobânzi stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;2. plăţi: sume transferate de MFE-PNC în contul propriu la o bancă comercială, reprezentând creanţe bugetare recuperate aferente fondului extern nerambursabil, inclusiv dobânzi stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea virării la ACP.Din acest cont MFE-PNC transferă sumele recuperate ca urmare a unor nereguli constatate, inclusiv dobânzile, în conturile corespunzătoare, în termen de 5 zile lucrătoare; b6) conturile de credite bugetare deschise şi repartizate 01 „Credite bugetare deschise din bugetul de stat“ şi de cheltuieli ale bugetului de stat 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“ ale MFE-PNC deschise la ATCP a municipiului Bucureşti pentru derularea operaţiunilor dispuse de acesta din sumele prevăzute la art. 6 alin. (5) din Ordonanţă.(2) Pe numele beneficiarilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e) din Ordonanţă, care utilizează mecanismul prefinanţării, se deschid la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului următoarele conturi:Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional 1. a1) contul de venit - 20D452103 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinanţare“ - pe numele beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice ale administraţiei publice centrale - modelul prefinanţării; a2) contul de venit - 21D452103 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinanţare“ pe numele beneficiarilor unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, inclusiv al instituţiilor publice de subordonare locală, finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării; a3) contul 20D401503 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent“ - pe numele beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice de subordonare centrală - modelul prefinanţării; a4) contul 21D401502 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de administraţiile publice locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare“ - pe numele beneficiarilor unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, inclusiv al instituţiilor publice de subordonare locală finanţate integral sau parţial din venituri proprii - modelul prefinanţării; a5) 50.98.18 „Disponibil al beneficiarilor alţii decât instituţii publice - Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional aferente mecanismelor financiare SEE“; a6) 50.05.18 „Disponibil al liderilor de parteneriat - Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional“ - pe numele liderilor de parteneriat care gestionează proiecte finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional - modelul prefinanţării sau modelul rambursării. 2. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasare, liderii de proiect au obligaţia virării sumelor în lei în conturile prevăzute la pct. 1 lit. a1)-a2) şi a5) deschise atât pe numele lor, cât şi ale partenerilor lor la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau în conturile partenerilor deschise la bănci comerciale în cazul în care aceştia nu au calitatea de instituţie publică şi au optat pentru deschiderea conturilor la bănci comerciale. 3. În situaţia în care sumele se virează în euro partenerului care este o persoană juridică înregistrată fiscal într-un alt stat şi nu are un cont deschis la o instituţie de credit din România, transferul acestora se efectuează de către liderul de parteneriat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării, întrun cont deschis pe numele partenerului la o bancă comercială din străinătate, prin intermediul contului propriu al liderului de parteneriat deschis la o bancă comercială din România. 4. Liderul are obligaţia transmiterii unei notificări scrise atât partenerilor, cât şi operatorilor de program cu privire la efectuarea viramentului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data virării, notificare la care anexează o copie a ordinului de plată şi a extrasului de cont. 5. Partenerii au obligaţia verificării încasării sumelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. 6. În cazul în care încasarea sumelor nu s-a efectuat, partenerii sunt obligaţi să transmită o notificare scrisă atât liderului, cât şi MFE-PNC, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării. Asistenţă tehnică gestionată de MFE-PNC a1) contul de venit 20D452003 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Asistenţa tehnică pentru mecanismele financiare SEE - Prefinanţare“ - pe numele beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice ale administraţiei publice centrale - modelul prefinanţării; a2) contul 20D401503 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent“ - pe numele beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice de subordonare centrală - modelul prefinanţării. (3) Pe numele beneficiarilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e) din Ordonanţă care utilizează mecanismul rambursării se deschid la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului următoarele conturi:Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional a)conturile de venit ale bugetului de stat în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional aferent mecanismelor financiare SEE:a.1) 20A452101 „Venituri ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală - Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“; a.2) 20A452102 „Venituri ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală - Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori“; b)conturile de venit ale bugetului asigurărilor sociale de stat în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional aferent mecanismelor financiare SEE:b.1) 22A452101 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat - Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“; b.2) 22A452102 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat - Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori“; c)conturile de venit ale bugetului asigurărilor pentru şomaj în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării Fondului pentru relaţii bilaterale la nivel naţional aferent mecanismelor financiare SEE:c.1) 28A452101 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj - Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“; c.2) 28A452102 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj - Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori“; d)conturile de venit ale bugetului fondului naţional de asigurări sociale de sănătate în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional aferent mecanismelor financiare SEE:d.1) 26A452101 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate - Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“; d.2) 26A452102 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate - Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori“; e)conturile de venit ale bugetului local în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional aferent mecanismelor financiare SEE:e.1) 21A4521.01 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul administraţie publică locală - Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“; e.2) 21A4521.02 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul administraţie publică locală - Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori“. Asistenţă tehnică gestionată de MFE-PNC a)conturile de venit ale bugetului de stat în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din Asistenţa tehnică pentru mecanismele financiare SEE:a.1) 20A452001 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul administraţie publică centrală - Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“; a.2) 20A452002 „Venituri ale instituţiilor publice din sectorul administraţie publică centrală - Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori“. Articolul 31Formularele 1-4 sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXĂ la normele metodologice Formularul 11) 1) Formularul 1 este reprodus în facsimil. Formularul 21) 1) Formularul 2 este reprodus în facsimil. Formularul 31) 1) Formularul 3 este reprodus în facsimil. Formularul 4 MODEL de notificare cu privire la reconcilierea contabilă De la: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... (promotor de proiect sau beneficiar) Către: OP sau PNC ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Referitor: Proiect ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (numărul contractului de finanţare) Vă informăm că la data de ........ ................ ............... situaţia încasărilor/plăţilor a fost următoarea: • sume încasate de la OP: ........ ................ ................ ........., conform: O.P. nr. .............../data ........ ........ ........., suma ........ .............., reprezentând ........ ........ ..............; O.P. nr. .............../data ........ ........ ........., suma ........ .............., reprezentând ........ ........ ..............; ........ ................ ................ ................ ........• sume plătite (restituite) către OP : ........ ........, conform: O.P. nr. .............../data ........ ........ ........., suma ........ .............., reprezentând ........ ........ ..............; O.P. nr. .............../data ........ ........ ........., suma ........ .............., reprezentând ........ ........ ..............; ........ ................ ................ ................ ............Promotor de proiect (reprezentant legal) sau Beneficiar (reprezentant legal)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3804/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3804 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3804/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu