Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 311/378 din 26 aprilie 2000

privind aprobarea Metodologiei pentru executarea lucrarilor de cadastru al retelei de metrou Bucuresti

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR - Nr. 311 din 26 aprilie 2000


SmartCity3

              OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE
              Nr. 378 din 27 martie 2000
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 459 bis din 19 septembrie 2000

    Ministrul transporturilor si presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
    in temeiul art. 4 si 70 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, al Hotararii Guvernului nr. 482/1999 privind infiintarea Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., al Hotararii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si al Hotararii Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, cu modificarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia pentru executarea lucrarilor de cadastru al retelei de metrou Bucuresti, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Metodologia este obligatorie pentru toti proprietarii, detinatorii si administratorii retelei de metrou Bucuresti.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul transporturilor,
                              Traian Basescu

                               Presedintele
                      Oficiului National de Cadastru,
                         Geodezie si Cartografie,
                              Gabriel Popescu

    ANEXA 1

                                METODOLOGIE
pentru executarea lucrarilor de cadastru al retelei de metrou Bucuresti

    1. Dispozitii generale
    Scopul realizarii prezentei metodologii il constituie cuprinderea intr-o forma unitara a reglementarilor, cailor si metodelor de organizare a cadastrului retelei de metrou, ca subsistem de evidenta a bunurilor imobile sub aspect tehnic si economic, precum si corelarea lui cu celelalte lucrari necesare in vederea inscrierii in documentele tehnice ale cadastrului general si in documentele de publicitate imobiliara a imobilelor apartinand administratorului (Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., cu sediul in bd Dinicu Golescu nr. 38, denumita in continuare METROREX - S.A.
    Executantii lucrarilor de cadastru al retelei de metrou trebuie sa fie persoane autorizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie (O.N.C.G.C.).
    In conformitate cu Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, toate imobilele vor fi inscrise in documentatiile tehnice ale cadastrului general iar in baza acestora, precum si in baza actelor si faptelor juridice se va face inscrierea in cartea funciara. Inscrierea imobilelor in documentatiile cadastrale si de publicitate imobiliara confera proprietarului drepturi reale asupra imobilului.
    Schimbarea in modul de evidenta a proprietatii imobiliare, prin adoptarea de catre Parlamentul Romaniei a Legii nr. 7/1996, ii obliga pe toti titularii de drepturi imobiliare si pe administratorii mandatati sa se comporte cu diligenta unor buni proprietari, sa isi apere drepturile prin inscrierea lor in registrele publice (cartea funciara si documentele cadastrale).
    Executarea lucrarilor de cadastru al retelei de metrou se va face cu respectarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general si a celorlalte reglementari emise de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
    Prezenta metodologie se adreseaza METROREX - S.A., precum si celor care intocmesc documentatii cadastrale pentru aceasta.

    2. Cadrul legal pentru organizarea si realizarea lucrarilor de cadastru al retelei de metrou:
    - Constitutia Romaniei;
    - Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996;
    - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata;
    - Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata;
    - Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificarile ulterioare;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificarile ulterioare;
    - Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare;
    - Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile ulterioare;
    - Ordinul ministrului agriculturii si industriei alimentare nr. 147/1980;
    - Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul presedintelui O.N.C.G.C. nr. 451/1999, cu modificarile ulterioare;
    - Regulamentul privind avizarea lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, aprobat prin Ordinul presedintelui O.N.C.G.C. nr. 347 din 30 septembrie 1998;
    - Regulamentul privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, aprobat prin Ordinul presedintelui O.N.C.G.C. nr. 450/1999;
    - Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul presedintelui O.N.C.G.C. nr. 452/1999;
    - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
    - Metodologia privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului imobiliar in localitati, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si al presedintelui O.N.C.G.C. nr. 90/N/911 - CP/1997;
    - Metodologia privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului retelelor edilitare in localitati, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si al presedintelui O.N.C.G.C. nr. 91/N/912 - CP/1997;
    - Hotararea Guvernului nr. 834/1991, cu modificarile ulterioare;
    - Criteriile nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, emise de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
    - Protocolul nr. 133/CP/1999, incheiat intre Ministerul Justitiei, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania;
    - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.330/C/1999 cu privire la infiintarea cartilor funciare cu caracter nedefinitiv.

    3. Definitii
    In cuprinsul prezentei metodologii se folosesc denumiri specifice cadastrului retelei de metrou, care au urmatoarele semnificatii:
    1. registrul cadastral - documentul principal al cadastrului general, prin care se sistematizeaza datele cadastrale pentru evidentierea distincta in cadrul teritoriului administrativ a situatiei privind bunurile imobile si proprietarii, precum si a situatiilor centralizatoare pe destinatii ale terenurilor, grupe de proprietari, intravilan - extravilan;
    2. strat - un grup logic de date care se pot asimila unor folii transparente puse peste un desen (coverage in Arc/Info sau layer in Autocad).

    4. Documentare asupra actelor juridice si lucrarilor tehnice existente
    4.1. Documentarea juridica
    Documentarea juridica referitoare la imobile consta in identificarea actelor si faptelor juridice prin care acestea au intrat in administrarea METROREX - S.A. (decrete de exproprieri, legi, hotarari ale Guvernului, hotarari judecatoresti, ordine de transfer, extrase de carte funciara etc.). Toate actele juridice enumerate mai sus vor fi complete si vor satisface cerintele formulate la art. 49 din Legea nr. 7/1996.
    In cazul existentei si functionarii biroului de carte funciara al judecatoriei, se va solicita extrasul de carte funciara pentru imobilele in cauza.
    4.2. Documentarea asupra lucrarilor tehnice existente in domeniu
    Se vor inventaria toate lucrarile de cadastru, topografie si cartografie executate pana in prezent, referitoare la imobilele METROREX - S.A., precum si toate lucrarile executate de alti agenti economici, la comanda administratorului METROREX - S.A.
    Aceasta inventariere cuprinde planurile de situatie la diferite scari si in diverse etape de dezvoltare a imobilului, plansele ce au stat la baza proiectarii obiectivului ori pe baza carora s-au obtinut diverse avize de la organele de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale, schite si planse din cartea tehnica a constructiei etc.
    Se vor solicita de la Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti si de la Departamentul de urbanism si amenajare a teritoriului informatii tehnice despre imobilele cuprinse in planurile si in registrele cadastrale (suprafata, categoria de folosinta, proprietarul inregistrat), precum si date referitoare la acoperirea zonei cu planuri topografice si cadastrale, aflate in arhiva proprie.
    Coordonatele punctelor retelei geodezice de sprijin si hartile sau planurile topografice utilizate pentru documentare vor fi procurate de la Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti si vor fi parafate de acesta.
    METROREX - S.A. va solicita Oficiului de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti lista cuprinzand documentatiile topogeodezice avizate si/sau receptionate pentru suprafetele de teren aflate in zona de influenta a activitatii metroului.
    4.3. Raportul asupra constatarilor in urma documentarii
    In urma inventarierii tuturor materialelor mentionate la pct. 4.1 si 4.2 se va intocmi un raport care va avea urmatoarea structura:
    1. administratorul sau proprietarul;
    2. adresa si destinatia imobilului;
    3. suprafata aproximativa;
    4. actele sau faptele juridice de atribuire:
    - emitentul, numarul, data, forma (original/copie);
    - suprafata inscrisa in documente (suprafata construita la sol, suprafata parcelei);
    5. informatiile oferite de Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti si de Departamentul de urbanism si amenajare a teritoriului, din care rezulta elementele tehnice referitoare la imobil si inscrise in evidentele tehnice ale cadastrului;
    6. informatiile oferite de cartea funciara (daca exista), prin care se comunica datele de natura juridica ale imobilului;
    7. informatiile asupra planurilor topografice si cadastrale existente, pe care este reprezentat imobilul conform pct. 4.2;
    8. datele estimative asupra cantitatilor de lucrari necesare in zonele pentru care nu exista planuri topografice si nici lucrari cadastrale.

    5. Delimitarea amplasamentului
    5.1. Operatiuni de delimitare:
    - constituirea comisiei de delimitare si aprobarea componentei acesteia, din care trebuie sa faca parte cate un delegat din partea beneficiarului, din partea executantului, din partea Departamentului de urbanism si amenajare a teritoriului, din partea Oficiului de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti si alti membri stabiliti de METROREX - S.A.;
    - parcurgerea pe teren a traseului si stabilirea punctelor care vor fi delimitate;
    - materializarea punctelor de pe limita tronsoanelor de metrou cu borne, conform standardelor in vigoare;
    - executarea operatiunilor de teren si de birou pentru determinarea coordonatelor punctelor de delimitare;
    - intocmirea procesului-verbal de delimitare, cu semnaturile membrilor comisiei;
    - intocmirea dosarului de delimitare cadastrala.
    5.2. Intocmirea dosarului de delimitare cadastrala
    Pentru fiecare tronson de metrou se intocmeste un dosar de delimitare cadastrala, care contine:
    - schita generala a limitei tronsonului de metrou, la o scara convenabila (1:5.000, 1:10.000, 1:15.000), cu numerotarea punctelor;
    - schite de reperaj si descrierile topografice ale punctelor materializate;
    - procesul-verbal de delimitare cadastrala, cu semnaturile membrilor comisiei si ale proprietarilor limitrofi;
    - inventar de coordonate pentru toate punctele de pe limita tronsonului;
    - schema masuratorilor efectuate;
    - copii de pe scrisorile de incunostintare a membrilor comisiei si a proprietarilor limitrofi;
    - suprafata calculata din coordonatele punctelor de pe limita tronsonului.

    6. Categoriile de lucrari care se executa la introducerea cadastrului retelei de metrou
    6.1. Reteaua geodezica de indesire si ridicare
    Reteaua geodezica de indesire si ridicare se realizeaza astfel incat sa se asigure densitatea de puncte necesare pentru executarea lucrarilor de cadastru.
    In configuratia retelei geodezice de indesire si ridicare vor fi incluse cel putin 3 puncte geodezice din reteaua geodezica de sprijin, care sa incadreze toate punctele poligonului nou-creat.
    Masuratorile de teren se fac pornind de la reteaua geodezica de stat si, in functie de necesitati, se va proceda la indesirea ei. Punctele retelelor de ridicare si de sprijin vor satisface urmatoarele conditii:
    - detaliile planimetrice care formeaza continutul planurilor topografice se determina si se raporteaza in sistemul de coordonate al planului de proiectie STEREO '70;
    - se vor planta minimum doua borne, la circa 150 m una de alta, pentru fiecare statie de metrou. Bornele vor fi amplasate, de regula, in zona de protectie, asigurandu-se conditiile de stabilitate, accesibilitate si vizibilitate intre borne;
    - pentru fiecare teren izolat reprezentand un amplasament al METROREX - S.A. se vor planta cel putin doua borne;
    - bornele se definesc prin coordonate planimetrice (X, Y) si altimetrice (Z);
    - bornele se vor realiza din beton armat, avand modelul utilizat de Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti;
    - fiecare borna va purta inscriptia administratorului/proprietarului si un cod (denumire) avand forma: M.n.nnn, in care:
        - M   - initiala METROREX - S.A.;
        - n   - sectorul in care se afla amplasata borna (1 la 6);
        - nnn - numarul de ordine al bornei;
    - punctele de sprijin vor fi determinate in sistem STEREO '70 si in sistem de referinta MAREA NEAGRA 1975;
    - punctele de sprijin vor fi incadrate intr-o retea unitara, masurate cu instrumente de mare precizie, calculate prin metode care sa asigure o precizie planimetrica de +/- 5 cm si altimetrica de +/- 1 cm. Observatiile efectuate in retelele de sprijin se vor prelucra prin metoda celor mai mici patrate;
    - pentru realizarea planului topografic precizia de determinare, densitatea detaliilor ridicate, elementele reprezentate vor fi corespunzatoare scarii 1:500;
    - ridicarea in teren a detaliilor planimetrice se va executa cu instrumente si metode tehnice care sa asigure o precizie de determinare in plan de +/- 5 cm.
    6.1.1. Documente tehnice
    Documentatia tehnica intocmita dupa executarea retelelor geodezice de sprijin, indesire si ridicare, supusa operatiunilor de receptie, va cuprinde:
    - memoriu tehnic;
    - schema dispunerii punctelor vechi si noi, cu marcarea vizibilitatilor;
    - schema masuratorilor efectuate (schita vizelor);
    - datele rezultate din masuratorile de teren, pe suport magnetic;
    - descrierea topografica si schitele de reperaj pentru punctele vechi si noi;
    - inventar de coordonate, inclusiv pe suport magnetic.
    6.2. Planul topografic digital
    Principalele elemente care trebuie sa fie incluse in planul topografic sunt urmatoarele:
    - axul caii ferate subterane sau supraterane, ce defineste caracteristicile geometrice in plan orizontal si in plan vertical al traseului caii ferate, se defineste ca locul geometric, format din linii drepte si curbe, al punctelor egal distantate de marginile galeriei sau ale tunelului. Lungimea reala a caii ferate se masoara pe axa. Prin masuratori se vor determina aliniamentele, adica pozitiile varfurilor, care definesc calea ferata ce constituie axa drumului. Se vor calcula unghiurile dintre aliniamente, exprimate in grade centezimale si masurate in sens topografic, in sensul crescator al kilometrajului.+
    Aliniamentele se racordeaza prin curbe care trebuie reprezentate prin elemente caracteristice: raza cercului de racordare, tangenta de intrare, tangenta de iesire, bisectoarea, lungimea racordarii, joanta de intrare, joanta de iesire, schimbatorul de cale, valoarea tangentei.
    In punctele caracteristice ale axului caii ferate se vor materializa pe planul topografic latimea interioara si latimea exterioara (latimea interioara plus grosimea zidului) ale tunelului sau galeriei metroului.
    Se vor reprezenta pe plan, in mod obligatoriu, punctele de schimbare a pantei longitudinale a caii ferate.
    In punctele de schimbare a pantei se vor face profiluri transversale (scara 1:50) care sa cuprinda toate detaliile existente.
    Se vor reprezenta pe plan bornele kilometrice si hectometrice, in dreptul lor se va executa un profil transversal a carui lungime va fi de 20 m spre stanga si de 20 m spre dreapta fata de axul caii ferate la zi.
    Pentru constructiile la suprafata ale retelei de metrou, precum si pentru constructiile subterane (statii de metrou, accese in statii, prize de aer) se vor face masuratori de precizie care sa permita calcularea suprafetelor prin metoda analitica.
    Verificarea lucrarilor se va face de Comisia de receptie a METROREX - S.A.
    Continutul planului topografic va fi realizat pe mai multe straturi (layere), conform structurii indicate mai jos:

    Denumirea                Semnificatia
    stratului

    parcela   parcele distincte care acopera teritoriul prezentat;
    parcmetr  suprafata de teren aferenta retelei de metrou, inclusiv
              zona de siguranta;
    RMS       axul caii ferate subterane, conturul galeriilor si
              tunelurilor, conturul statiilor de metrou, conturul
              acceselor in statiile de metrou, prize de aer;
    RMZ       axul caii ferate la suprafata, depouri, alte terenuri
              detinute de METROREX - S.A.;
    ZSigs     zona de siguranta a retelei subterane a metroului, in
              functie de constructiile subterane (tuneluri, galerii,
              statii);
    ZSigz     zona de siguranta a retelei de metrou la suprafata
              (calea ferata la suprafata);
    ZPros     zona de protectie a retelei subterane de metrou;
    ZProz     zona de protectie a retelei de metrou la suprafata
              (calea ferata la suprafata);
    TA        puturi de apa, statii de pompare a apei, trasee de
              transport al apei subterane, trasee de transport al
              apei supraterane ce intersecteaza zona de siguranta
              a metroului, rigole de scurgere a apei;
    TC        trasee de canalizare a retelei de metrou, trasee de
              canalizare situate in zona de siguranta, ce apartin
              altor proprietari (canalizare menajera si pluviala);
    TE        trasee electrice ale retelei de metrou, trasee
              electrice situate in zona de siguranta, ce apartin
              altor proprietari (trasee electrice de joasa, medie,
              inalta tensiune);
    TT        traseu de telefonie;
    TTerm     traseu termic;
    CF        traseu de cale ferata apartinand altor proprietari
              decat METROREX - S.A., ce intersecteaza zona de
              siguranta si zona de protectie;
    CRT       cale de rulare pentru tramvai, ce intersecteaza zona
              de siguranta si zona de protectie;
    DS        drumuri, sosele, strazi, intersectie strazi, piete
              situate in zona de siguranta si in zona de protectie.

    6.3. Conditii de realizare si de redactare a planului cadastral
    Detaliile planului topografic se raporteaza prin coordonate, folosindu-se semnele conventionale specifice scarilor 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 din Atlasul de semne conventionale pentru planurile topografice, elaborat de Directia generala de fond funciar, cadastru si organizarea teritoriului din Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, 1978.
    Planul topografic se redacteaza in format digital pe suport magnetic.
    Documentatia cadastrala contine procesele-verbale de delimitare a vecinatatilor, conform modelului prezentat in anexa-foaie de capat (anexa nr. 6), borderoul de piese [anexa nr. 6a)], procesul-verbal de delimitare [anexa nr. 6b)], planul cadastral, centralizatorul suprafetelor si procesul-verbal de inregistrare la Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti sau la Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Judetului Ilfov, dupa caz.
    Procesele-verbale de delimitare a proprietatii se incheie cu reprezentantii administratiei locale (primarii), persoane fizice sau juridice, pe teritoriul carora se afla terenurile, pentru fiecare sector de retea de metrou. Datele incluse in acest proces-verbal se refera la:
    - sector (1 - 6);
    - adresa;
    - numarul parcelei;
    - numele si prenumele proprietarului sau denumirea persoanei juridice care se invecineaza cu METROREX - S.A.;
    - lungimea limitelor de proprietate, materialul de constructie a limitei de proprietate;
    - categoria de folosinta.
    Pe versoul procesului-verbal se redacteaza o schita topografica a parcelei descrise.
    Planul cadastral contine reprezentarea grafica a parcelelor detinute de administrator/proprietar si a parcelelor invecinate, cu numerotarea cadastrala si numerotarea interna.
    Pe limitele parcelelor se vor marca si se vor numerota punctele de contur determinate prin coordonate.
    Pe plan se vor delimita si se vor marca teritoriile administrative pe care se afla parcelele reprezentate.
    Pe plan se vor reprezenta intrarile, strazile, soselele, bulevardele, cu numele lor, pentru a facilita identificarea parcelei in teritoriul administrativ.
    6.4. Modul de stabilire a limitei suprafetelor de teren ce sunt in administrarea METROREX - S.A.
    6.4.1. Zonele de siguranta a retelei de metrou sunt:
    a) zona de siguranta a retelei subterane de metrou asigura stabilitatea constructiilor subterane, accesul la aceste constructii in caz de necesitate si cuprinde fasiile de teren situate la stanga si la dreapta verticalelor exterioare ale constructiilor metroului, inclusiv terenul situat intre verticalele exterioare ale retelei de metrou.
    Fasiile situate la stanga si la dreapta verticalelor exterioare ale retelei de metrou au latimea de:
    1. pana la 10 m in cazul tunelurilor de metrou;
    2. 1 m in cazul lucrarilor protejate cu pereti mulati;
    b) zona de siguranta a infrastructurii de cale ferata de suprafata (inclusiv liniile de proba), destinata circulatiei materialului rulant de metrou, se asimileaza cu zona de siguranta a infrastructurii feroviare publice si are o latime de pana la 20 m de o parte si de alta a axului caii ferate;
    c) zona de siguranta a infrastructurii de cale ferata de suprafata, destinata circulatiei materialului rulant de cale ferata cu acces la infrastructura de metrou, are o latime de pana la 20 m de o parte si de alta a axului caii ferate.
    6.4.2. Zonele de protectie a retelei de metrou sunt:
    a) zona de protectie a retelei subterane de metrou asigura exploatarea in siguranta a retelei de metrou si integritatea calatorilor.
    Zona de protectie cuprinde terenurile limitrofe situate de o parte si de alta a verticalelor exterioare ale constructiilor subterane pana la:
    - 15 m de jur-imprejurul prizelor de aer;
    - 30 m in cazul amplasarilor rezervoarelor de combustibil;
    - 10 m de jur-imprejurul accesului in statie, denumita zona de excludere a oricaror constructii provizorii sau definitive, cu exceptia amplasarii panourilor publicitare;
    b) zona de protectie a infrastructurii de cale ferata de suprafata (inclusiv liniile de proba), destinata circulatiei materialului rulant de metrou, se asimileaza cu zona de protectie a infrastructurii feroviare publice si are o latime de pana la 100 m de o parte si de alta a axului caii ferate;
    c) zona de protectie a infrastructurii de cale ferata de suprafata, destinata circulatiei materialului rulant de cale ferata cu acces la infrastructura de metrou, este de 100 m de o parte si de alta a axului caii ferate.
    Limitele enumerate mai sus se vor determina prin masuratori topografice, cu abaterea standard de +/- 5 cm pe coordonatele X si Y, si se vor reprezenta prin semne conventionale pe plan.
    Fiecare parcela se va numerota cu numar par in cazul parcelelor situate in stanga directiei firului 1 de transport si cu numar impar in cazul parcelelor situate in dreapta firului 2 de transport.
    Daca in teritoriul administrativ respectiv exista introdus cadastrul general, numerotarea parcelelor va prelua codificarea cadastrala conform evidentelor Oficiului de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti sau Oficiului de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Judetului Ilfov, dupa caz.
    Se vor determina prin coordonate (X, Y, Z) pozitiile bornelor hectometrice si kilometrice ale retelei de cale ferata subterana si supraterana, latimea interioara si exterioara a galeriei sau tunelului.
    Constructiile de orice tip ce nu apartin retelei de metrou se determina si se reprezinta daca sunt in zona de siguranta a retelei de metrou subterane sau in zona de siguranta a caii ferate de suprafata, utilizata de materialul rulant de metrou sau de materialul rulant de cale ferata.
    6.5. Numerotarea cadastrala a parcelelor
    Numerotarea cadastrala a parcelelor se va face in functie de amplasarea lor in suprateran sau in subteran.
    Parcelele situate in suprateran ce apartin METROREX - S.A. vor purta numerele cadastrale date de Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti.
    Parcelele situate in subteran ce apartin METROREX - S.A. vor fi numerotate defalcat pe statii si interstatii, astfel:
    a) numerotarea parcelelor pe statii:
    M.I - IV.n/1 - n, in care:
    M: initiala METROREX - S.A.;
    I - IV: numarul tronsonului;
    n: numarul statiei;
    /1 - n: numarul subparcelei 1, 2, 3 etc.
    De exemplu: M.I.3/10 - METROREX - S.A. tronson I (unu), parcela 3/subparcela 10;
    b) numerotarea parcelelor pe interstatii:
    M.I - IV.n - n+1.A,B,C,D/n - 1, in care:
    M: initiala METROREX - S.A.
    I - IV: numarul tronsonului
    n - n+1: interstatia de la statia n la statia n+1
    A, B: tunel de metrou
    C: caseta de metrou
    D: parcela situata intre cele doua tuneluri
    /1 - n: subparcela 1, 2, 3 etc.
    de exemplu: M.I.3 - 4.C/21 - METROREX - S.A., interstatia dintre statiile 3 si 4, parcela caseta de metrou/subparcela 21.

    7. Documentele care se intocmesc la executarea cadastrului retelei de metrou si care se predau la beneficiar si la Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti sau la Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Judetului Ilfov, dupa caz
    7.1. Continutul documentatiei
    7.1.1. Planul topografic
    Planul topografic se va intocmi sub forma de fisiere.
    Fiecare fisier va contine cel putin o statie si interstatia catre urmatoarea statie de metrou. Fisierul va fi identificat prin:
    - numarul tronsonului de metrou (I, II, III, IV);
    - statia de metrou (numele statiei);
    - interstatie (numele statiei - numele statiei urmatoare);
    - numarul dischetei (1, 2, 3, ...... n);
    - numarul fisierului (1, 2, 3, ..... n).
    Fisierele se predau pe dischete. Pe discheta se va inscriptiona denumirea executantului, numarul contractului, numarul de ordine al dischetei, numarul total de dischete.
    Se vor evidentia pe planul topografic limitele zonelor de siguranta si de protectie conform pct. 6.4.
    7.1.2. Baza de date SIG
    Baza de date SIG consta in straturile (coverages) de plan si se predau pe dischete, in MS-DOS, pentru fiecare tronson de metrou si pentru toata reteaua de metrou pe CD.
    Fiecare strat va acoperi cate un tronson de metrou si toata reteaua de metrou. Toate fisierele unui strat se vor inregistra, de preferinta, pe aceeasi discheta sau CD. Daca un strat nu poate fi inregistrat in intregime pe o discheta el va fi arhivat.
    7.1.2.1. Inventarul de coordonate
    Inventarul de coordonate al punctelor retelei de sprijin si inventarul punctelor determinate pe limitele parcelelor vor fi sub forma de tabela dBase (fisier DBF) si vor contine:
    - numarul de ordine (nr. crt.), numar - nume punct (nr. pct.), coordonata X (X), coordonata Y (Y), coordonata Z (Z).
    7.1.2.2. Profilurile longitudinale si transversale
    Profilurile transversale si longitudinale se vor realiza pe tronsoane de retea de metrou si pe toata reteaua de metrou. Se vor realiza sub forma de fisiere inregistrate pe dischete.
    7.2. Documentele care se intocmesc si se predau beneficiarului si Oficiului de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti sau Oficiului de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Judetului Ilfov
    Documentatia cadastrala obtinuta in urma terminarii lucrarilor de cadastru al retelei de metrou va cuprinde urmatoarele:
    1. Avizul de incepere a lucrarilor, eliberat de Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti sau de Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Judetului Ilfov;
    2. Tema lucrarii;
    3. Memoriul tehnic;
    4. Inventarul de coordonate al punctelor radiate;
    5. Fisa bunului imobil (anexa nr. 1);
    6. Registrul cadastral al parcelelor (anexa nr. 2);
    7. Indexul alfabetic al proprietarilor si domiciliul acestora (anexa nr. 3);
    8. Registrul cadastral al proprietarilor (anexa nr. 4);
    9. Fisa centralizatoare, partida cadastrala pe proprietari si categorii de folosinta va avea consemnata in ea suprafata totala pe categorii de folosinta si grupe de proprietari pentru toate tronsoanele de metrou (anexa nr. 5);
    10. Planul cadastral digital;
    11. Dosarul de delimitare;
    12. Procesul-verbal de receptie finala.

    8. Verificarea, avizarea si receptia lucrarilor de cadastru al retelei de metrou
    Verificarea, avizarea si receptia lucrarilor de cadastru al retelei de metrou se vor face in conformitate cu Regulamentul privind avizarea lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, aprobat prin Ordinul presedintelui O.N.C.G.C. nr. 347/1998 si cu Regulamentul privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, aprobat prin Ordinul presedintelui O.N.C.G.C. nr. 450/1999.
    Actualizarea si intretinerea lucrarilor de cadastru al retelei de metrou se vor face cu o periodicitate de cel mult 6 ani sau ori de cate ori este nevoie.
    Verificarea, receptia si avizarea interna a lucrarilor de cadastru al retelei de metrou se vor face de o comisie numita prin decizie a organului care coordoneaza activitatea cadastrului de specialitate din cadrul METROREX - S.A. Comisia va verifica pe teren minimum 5% din elementele cuprinse in planul topografic digital (se verifica precizia punctelor noi ale retelei, cea a punctelor de detaliu, precum si corespondenta elementelor din teren cu cele din plan).
    Dupa verificarea si receptia interna se va efectua receptia finala si se va intocmi procesul-verbal de receptie finala.
    Prezenta metodologie va fi adaptata si modificata in functie de aparitia de noi reglementari in domeniu.

    9. Inscrierea imobilelor in actele de publicitate imobiliara
    Pana la introducerea cadastrului general la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale inscrierea imobilelor in cartile funciare se va face cu caracter nedefinitiv, conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 7/1996 si potrivit Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor.

    ANEXE

    Anexe pentru cadastrul general:
    1. Anexa nr. 1 - Fisa bunului imobil;
    2. Anexa nr. 2 - Registrul cadastral al parcelelor;
    3. Anexa nr. 3 - Indexul alfabetic al proprietarilor si domiciliul acestora;
    4. Anexa nr. 4 - Registrul cadastral al proprietarilor;
    5. Anexa nr. 5 - Fisa centralizatoare, partida cadastrala pe proprietari si pe categorii de folosinta.

   Anexe pentru cadastrul de specialitate:
    6. Anexa nr. 6 - Foaie capat;
    7. Anexa nr. 6a) - Borderou de piese;
    8. Anexa nr. 6b) - Proces-verbal (de delimitare a vecinatatilor, tronson metrou);
    9. Anexa nr. 7 - Proces-verbal de predare-primire a punctelor de geodezice de hotar;
    10. Anexa nr. 8 - Inventar de coordonate - fisier ASCII.

                     ANEXE PENTRU CADASTRUL GENERAL

    ANEXA 1
    la metodologie

                         FISA BUNULUI IMOBIL
                    din str. ......... nr. ........

    Judetul ..........................    Sectiune plan/nomenclatura ..........
    Teritoriul administrativ .........    Nr. sector cadastral ................
    Cod SIRUTA .......................    Nr. cadastral al bunului imobil .....
    Cod intravilan/extravilan ........    Nr. carte funciara ..................

 SCHITA
 BUNULUI                     A. DATE REFERITOARE LA TEREN
 IMOBIL
 ______  ______________________________________________________________________
|      ||Numarul |Categoria|  Codul   | Suprafata| Clasa  |    Zona   |Mentiuni|
|      ||parcelei|   de    |grupei de |    din   |   de   | in cadrul |        |
|      ||        |folosinta|destinatie|masuratori|calitate|localitatii|        |
|      ||        |         |          |   (mp)   |        |           |        |
|      ||________|_________|__________|__________|________|___________|________|
|      ||    1   |    2    |     3    |     4    |    5   |     6     |    7   |
|      ||________|_________|__________|__________|________|___________|________|
|      ||________|_________|__________|__________|________|___________|________|
|      ||________|_________|__________|__________|________|___________|________|
|      ||________|_________|__________|__________|________|___________|________|
|      || TOTAL: |     -   |     -    |      -   |    -   |      -    |    -   |
|      ||________|_________|__________|__________|________|___________|________|
|      |
|      |                    B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII
|      | ______________________________________________________________________
|      ||   Numarul  |                 |  Suprafata |   Codul    |             |
|      || corpului de|    Denumirea    | construita | grupei de  |  Mentiuni   |
|      ||   cladire/ |                 |   la sol   | destinatie |             |
|      || constructie|                 |    (mp)    |            |             |
|      ||____________|_________________|____________|____________|_____________|
|      ||      1     |         2       |      3     |      4     |      5      |
|      ||____________|_________________|____________|____________|_____________|
|      ||____________|_________________|____________|____________|_____________|
|      ||____________|_________________|____________|____________|_____________|
|      ||____________|_________________|____________|____________|_____________|
|      || TOTAL:     |         -       |            |      -     |       -     |
|______||____________|_________________|____________|____________|_____________|

                    C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR
 _________________________________________________________________________
|Nr. |   Numele/    |  Domiciliul/ |  Codul  |   Tipul      |    Codul    :
|crt.|  Denumirea   |    Sediul    | numeric |  actului de  |  grupei de  :
|    |proprietarului|proprietarului|personal/| proprietate, | proprietate :
|    |              |              |  Cod    | nr. si data  |             : ->
|    |              |              | SIRUES  |inregistrarii/|             :
|    |              |              |         | eliberarii   |             :
|____|______________|______________|_________|______________|_____________:
|  1 |       2      |       3      |     4   |       5      |       6     :
|____|______________|______________|_________|______________|_____________:
|____|______________|______________|_________|______________|_____________:
|____|______________|______________|_________|______________|_____________:
|____|______________|______________|_________|______________|_____________:
|____|______________|______________|_________|______________|_____________:
     _____________________________________________________________________
    :  Suprafata mentionata  |   Modul de detinere a    |                 |
    :          in act        |  terenului/constructiei  |                 |
    :       (ha sau mp)      |                          |    Mentiuni     |
 -> :________________________|__________________________|                 |
    :  Teren |  Constructie  |  Exclusiv | Indiviziune  |                 |
    :________|_______________|___________|______________|_________________|
    :    7   |       8       |      9    |       10     |        11       |
    :________|_______________|___________|______________|_________________|
    :________|_______________|___________|______________|_________________|
    :________|_______________|___________|______________|_________________|
    :________|_______________|___________|______________|_________________|
    :________|_______________|___________|______________|_________________|

       Intocmit .........      Data ...........     Verificat .........

    ANEXA 2
    la metodologie

    Judetul ..........................
    Teritoriul administrativ .........
    Cod SIRUTA .......................
    Cod intravilan/extravilan ........

                    REGISTRUL CADASTRAL AL PARCELELOR

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Teren
        A1 - Numarul parcelei
        A2 - Categoria de folosinta
        A3 - Suprafata (mp)
    B - Constructii
        B1 - Numarul corpului de cladire/constructie
        B2 - Suprafata construita la sol (mp)
        B3 - Codul grupei de destinatie
    C -  Sectiune de plan
    D -  Numarul partidei cadastrale
    E -  Mentiuni
 _____________________________________________________________________________
|Nr. | Numarul |  Adresa |   Codul   |  Codul   |   A    |   B    | C | D | E |
|crt.|cadastral| bunului | grupei de |grupei de |________|________|   |   |   |
|    |   al    | imobil/ |proprietate|destinatie|A1|A2|A3|B1|B2|B3|   |   |   |
|    | bunului |Denumirea|           |          |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|    | imobil  | locului |           |          |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|____|_________|_________|___________|__________|__|__|__|__|__|__|___|___|___|
|  0 |    1    |    2    |     3     |     4    |5 |6 |7 |8 |9 |10| 11| 12| 13|
|____|_________|_________|___________|__________|__|__|__|__|__|__|___|___|___|
|    |         |         |           |          |__|__|__|__|__|__|   |   |   |
|    |         |         |           |          |__|__|__|__|__|__|   |   |   |
|    |         |         |           |          |__|__|__|__|__|__|   |   |   |
|____|_________|_________|___________|__________|__|__|__|__|__|__|___|___|___|
|    | TOTAL:  |    -    |      -    |     -    | -| -|  | -|  | -| - | - | - |
|____|_________|_________|___________|__________|__|__|__|__|__|__|___|___|___|
|    |         |         |           |          |__|__|__|__|__|__|   |   |   |
|    |         |         |           |          |__|__|__|__|__|__|   |   |   |
|    |         |         |           |          |__|__|__|__|__|__|   |   |   |
|____|_________|_________|___________|__________|__|__|__|__|__|__|___|___|___|
|    | TOTAL:  |    -    |      -    |     -    | -| -|  | -|  | -| - | - | - |
|____|_________|_________|___________|__________|__|__|__|__|__|__|___|___|___|

    ANEXA 3
    la metodologie

    Judetul ..........................
    Teritoriul administrativ .........
    Cod SIRUTA .......................
    Cod intravilan/extravilan ........

                            INDEXUL ALFABETIC
                al proprietarilor si domiciliul acestora

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Pozitia si pagina din Registrul cadastral al proprietarilor
    B - Mentiuni
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |   Numele/    |  Codul   | Domiciliul/  | Numarul  |   Codul   |   |   |
|crt.|  Denumirea   | numeric  |    Sediul    | partidei | grupei de | A | B |
|    |proprietarului|personal/ |proprietarului|cadastrale|proprietate|   |   |
|    |              |Cod SIRUES|              |          |           |   |   |
|____|______________|__________|______________|__________|___________|___|___|
|  0 |      1       |     2    |       3      |     4    |      5    | 6 | 7 |
|____|______________|__________|______________|__________|___________|___|___|
|____|______________|__________|______________|__________|___________|___|___|
|____|______________|__________|______________|__________|___________|___|___|
|____|______________|__________|______________|__________|___________|___|___|
|____|______________|__________|______________|__________|___________|___|___|
|____|______________|__________|______________|__________|___________|___|___|
|____|______________|__________|______________|__________|___________|___|___|

    ANEXA 4
    la metodologie

    Judetul ..........................
    Teritoriul administrativ .........
    Cod SIRUTA .......................

                    REGISTRUL CADASTRAL AL PROPRIETARILOR

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numele/Denumirea proprietarului
    B - Codul numeric personal/cod SIRUES
    C - Domiciliul/Sediul proprietarului
    D - Codul grupei de proprietate
    E - Adresa bunului imobil/Denumirea locului
    F - Numarul cadastral al bunului imobil
    G - Numarul parcelei
    H - Codul grupei de destinatie
    I - Categoria de folosinta
    J - Suprafata (mp)
    K - Modul de detinere
        K1 - Exclusiv
        K2 - Indiviziune
    L - Numarul corpului de cladire/constructie
    M - Suprafata construita la sol (mp)
    N - Cod intravilan/extravilan
    O - Sectiune de plan
    P - Mentiuni
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numarul  |A|B|C|D| E| F|G|          Teren   |    Constructii   | N| O| P|
|crt.| partidei | | | | |  |  | |__________________|__________________|  |  |  |
|    |cadastrale| | | | |  |  | | H| I| J|    K    | L| M| H|    K    |  |  |  |
|    |          | | | | |  |  | |  |  |  |_________|  |  |  |_________|  |  |  |
|    |          | | | | |  |  | |  |  |  | K1 | K2 |  |  |  | K1 | K2 |  |  |  |
|____|__________|_|_|_|_|__|__|_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|__|__|
|  0 |     1    |2|3|4|5| 6| 7|8| 9|10|11| 12 | 13 |14|15|16| 17 | 18 |19|20|21|
|____|__________|_|_|_|_|__|__|_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|__|__|
|    |          | | | | |  |  |_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|  |__|
|    |          | | | | |  |  |_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|  |__|
|    |          | | | | |  |  |_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|  |__|
|    |          | | | | |__|__|_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|__|__|
|    |          | | | | |  |  |_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|  |__|
|    |          | | | | |  |  |_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|  |__|
|    |          | | | | |  |  |_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|  |__|
|____|__________|_|_|_|_|__|__|_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|__|__|
| TOTAL:        |-|-|-|-|  |- |-|- |- |  | -  |  - |- |  |- |  - | -  | -|  | -|
|_______________|_|_|_|_|__|__|_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|__|__|
|    |          | | | | |  |  |_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|  |__|
|    |          | | | | |  |  |_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|  |__|
|    |          | | | | |  |  |_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|  |__|
|    |          | | | | |__|__|_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|__|__|
|    |          | | | | |  |  |_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|  |__|
|    |          | | | | |  |  |_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|  |__|
|    |          | | | | |  |  |_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|  |__|
|____|__________|_|_|_|_|__|__|_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|__|__|
| TOTAL:        |-|-|-|-|  |- |-|- |- |  | -  |  - |- |  |- |  - | -  | -|  | -|
|_______________|_|_|_|_|__|__|_|__|__|__|____|____|__|__|__|____|____|__|__|__|

    ANEXA 5
    la metodologie

    Judetul ..........................
    Teritoriul administrativ .........
    Cod RUTAC ........................

           FISA CENTRALIZATOARE, PARTIDA CADASTRALA PE PROPRIETARI
                       SI PE CATEGORII DE FOLOSINTA

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    a - Total neagricol
    b - Total general
    c - Suprafata ocupata de constructii (C)
        c1 - Total constructii
 _____________________________________________________________________________
|    |           |           |   Suprafetele pe categorii de folosinta    |   |
|Nr. | Denumirea |   Codul   |           a terenurilor (mp)               | c |
|crt.|  grupelor | grupei de |____________________________________________|___|
|    |     de    |proprietari|A|P|F|V|L| Total |PD|HR|HB|DR|DF|CC| N| a| b| c1|
|    |proprietari|           | | | | | |agricol|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|____|___________|___________|_|_|_|_|_|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| 1  |     2     |     3     |4|5|6|7|8|   9   |10|11|12|13|14|15|16|17|18| 19|
|____|___________|___________|_|_|_|_|_|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
|____|___________|___________|_|_|_|_|_|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
|____|___________|___________|_|_|_|_|_|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
|____|___________|___________|_|_|_|_|_|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
|____|___________|___________|_|_|_|_|_|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|

    NOTA:
    1. Se intocmeste la nivelul teritoriului administrativ comunal, orasenesc sau municipal si pe total judet.
    2. Datele din col. 19 nu se aduna la cele din col. 18.

                ANEXE PENTRU CADASTRUL DE SPECIALITATE

    ANEXA 6
    la metodologie

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Comerciala de Transport
cu Metroul Bucuresti METROREX - S.A.
bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
             Bucuresti

                                 FOAIE CAPAT

    Procese-verbale

       Volum nr.

       Tronson

       Sector

       Numar procese-verbale

       Numar foi (numerotare in ordine crescatoare)

       Executant (firma)

       Director

       luna ........, anul 2000 ... ... ...

    ANEXA 6a)
    la metodologie

                              BORDEROU DE PIESE

    Se vor inscrie, in ordine alfabetica, numele si prenumele vecinilor (persoane fizice sau juridice), cu mentionarea adresei si a numarului paginii la care acestia pot fi gasiti.

    ANEXA 6b)
    la metodologie

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Comerciala de Transport
cu Metroul Bucuresti METROREX - S.A.       PRIMARIA SECTORULUI .... BUCURESTI
bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
             Bucuresti

                                 PROCES-VERBAL
         de delimitare a vecinatatilor, tronson metrou .................
                    nr. .... din ziua ..../ luna ..../ anul .....

    intre Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti METROREX - S.A. si domnul/doamna/firma/asociatia ............. din ...................., str. ............. nr. ....., bl. ...., sectorul .........., Bucuresti.

    Delimitare la:

                        felul limitei            nr. punct inflexiune

    Nord

    Est

    Sud

    Vest

    Participanti din partea:

    1. Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti METROREX - S.A.
    Domnul/Doamna ............, posesor/posesoare al/a legitimatiei nr. ..... ss

    2. Primariei sectorului ...... Bucuresti
    Domnul/Doamna ............, posesor/posesoare al/a legitimatiei nr. ..... ss

    3. Vecinilor

    Numele ..............................
    Prenumele ...........................
    Actul de identitate: seria ...... nr. ............., eliberat de ....... la data de ..........

    4. Executantului ........................................................
    Firma ........................., reprezentata prin domnul/doamna .........., posesor/posesoare al/a legitimatiei nr. ..... ss


    Prezentul proces-verbal s-a incheiat in .... exemplare, cate unul pentru fiecare semnatar.
    (Pe verso se va face schita delimitarii, pe care se vor inscrie lungimea laturilor, numele vecinilor, numerotarea inflexiunilor gardurilor).

    ANEXA 7
    la metodologie

    OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE
    Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie
    al Judetului ..............

                              PROCES-VERBAL
           de predare-primire a punctelor geodezice de hotar
                     Incheiat la data ..............

    Subsemnatul ............................., din partea Oficiului de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Judetului .........................................., impreuna cu ....................................................................
...............................................................................,
    (Se completeaza numele, prenumele, adresa proprietarului
             imobilului pe care se afla punctul.)

in baza prevederilor art. 12 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, am procedat la predarea, respectiv primirea urmatoarelor puncte geodezice:
    - punctul ..................., situat la ................................,
              (nr., denumire cod)             (date de reperare a punctului)

materializat cu .................. si semnalizat cu .......................... .
    Proprietarul va lua masuri de protejare si de pastrare in bune conditii a punctului.
    In cazul in care pe locul de amplasare a punctului geodezic se intentioneaza executarea unor lucrari care pot duce la distrugerea acestuia, proprietarul va anunta in scris Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Judetului ...... cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea lucrarilor.
    Degradarea sau distrugerea punctului geodezic constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal.
    Prezentul proces-verbal s-a intocmit in doua exemplare, unul pentru Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Judetului ............... si unul pentru Primaria ................... .

        Proprietar,                      Delegatul Oficiului de Cadastru,
    ...................           Geodezie si Cartografie al Judetului ......,
                                          ..............................

         Primar,                              Executantul lucrarii,
     ...................                  ..............................

    ANEXA 8
    la metodologie

                         INVENTAR
                de coordonate - fisier ASCII

    Judetul ...............................
    Denumirea teritoriului ................
    Cod SIRUTA ............................

    Cod punct            X          Y          S
                                                t
    Cod punct            X          Y          S
                                                t
    Cod punct            X          Y          S
                                                t
    Cod punct            X          Y          S
                                                t
    Cod punct            X          Y          S
                                                t
    Cod punct            X          Y          S
                                                t
    Cod punct            X          Y          S
                                                tSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 378/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 378 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 378/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu