Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.377 din 14.05.2014

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor
ACT EMIS DE: Departamentul Pentru Ape, Paduri Si Piscicultura
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 388 din 26 mai 2014SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 50.399/SON din 13 mai 2014 al Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor,în baza prevederilor art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 pct. IV subpct. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţia managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură şi Administraţia Naţională „Apele Române“ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 13/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 20 ianuarie 2014, se abrogă. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Adriana Doina Pană
ANEXĂREGULAMENT privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentul regulament stabileşte procedura de atestare de către Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi asigură cadrul organizatoric şi regulile unitare pentru atestarea capacităţii tehnico-profesionale a solicitanţilor. Articolul 2Atestarea instituţiilor publice sau private are drept scop verificarea capacităţii tehnico-economice a acestora de a îndeplini cerinţele tehnice şi de calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 3Atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se realizează de către Comisia de atestare, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament. Capitolul IIOrganizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei de atestare Articolul 4(1) Comisia de atestare se organizează şi funcţionează în cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură.(2) Componenţa Comisiei de atestare este următoarea:a)secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură; b)directorul Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură; c)directorul adjunct al Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură; d)directorul Direcţiei politici, strategii, proiecte şi managementul resurselor de apă din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură; e)directorul general al Administraţiei Naţionale „Apele Române“; f)directorul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor; g)directorul Departamentului managementul resurselor de apă din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“; h)un cadru didactic universitar de specialitate; i)şeful Biroului inspecţia apelor din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“. (3) Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare este asigurat de Departamentul managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor. Articolul 5Componenţa nominală a Comisiei de atestare şi a Secretariatului tehnic se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură. Articolul 6 (1) Preşedintele Comisiei de atestare este secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură.(2) Pentru buna desfăşurare a şedinţelor Comisiei de atestare, preşedintele Comisiei de atestare numeşte un vicepreşedinte din rândul membrilor Comisiei de atestare. Articolul 7Atribuţiile Comisiei de atestare sunt următoarele: 1. Preşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii: a)aprobă graficele cu programarea şedinţelor Comisiei de atestare; b)conduce lucrările şedinţelor Comisiei de atestare; c)semnează, în conformitate cu hotărârile Comisiei de atestare, certificatele de atestare sau, după caz, comunicările de respingere motivată a cererilor de atestare.2. Vicepreşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii: a)urmăreşte şi coordonează desfăşurarea activităţilor secretariatului Comisiei de atestare; b)urmăreşte prezenţa membrilor Comisiei de atestare la şedinţele acesteia; c)conduce, în lipsa preşedintelui, şedinţele Comisiei de atestare.3. Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare are următoarele atribuţii: a)evaluează documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private, în prezenţa reprezentantului legal ori a persoanei împuternicite de acesta, în conformitate cu cerinţele prezentului regulament; b)înregistrează numai documentaţiile complete întocmite de instituţiile publice sau private, în conformitate cu cerinţele prezentului regulament; c)programează, la propunerea preşedintelui Comisiei de atestare, şedinţele acesteia; d)convoacă reprezentantul legal al instituţiei publice sau private pentru interviu; e)convoacă membrii Comisiei de atestare la şedinţe; f)întocmeşte un referat în care se va specifica dacă instituţia publică sau privată solicitantă a elaborat lucrări de bună calitate în domeniul gospodăririi apelor, pe baza recomandărilor primite din partea beneficiarilor pentru fiecare lucrare; g)întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de atestare; h)redactează certificatele de atestare obţinute în urma interviului de către instituţiile publice sau private; i)păstrează documentele Comisiei de atestare şi asigură arhivarea acestora. Articolul 8

– (1) Comisia de atestare funcţionează legal în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Şedinţele Comisiei de atestare sunt conduse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de vicepreşedinte.(2) Hotărârile Comisiei de atestare se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. Voturile se consemnează nominal în procesul-verbal al şedinţei. Articolul 9Comisia de atestare răspunde în solidar de desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor, având următoarele responsabilităţi: a)examinează cererile şi documentaţiile prezentate pentru atestare de către instituţiile publice sau private; b)hotărăşte eliberarea certificatelor de atestare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5; c)hotărăşte respingerea cererilor de atestare care nu întrunesc condiţiile de atestare prevăzute în prezentul regulament. Articolul 10Membrii Comisiei de atestare au următoarele drepturi şi obligaţii: a)să participe la şedinţele Comisiei de atestare, cu drept de vot direct; b)să semneze procesele-verbale întocmite la fiecare şedinţă; c)să solicite consemnarea în procesele-verbale ale şedinţelor a opiniilor şi punctelor de vedere separate faţă de hotărârile adoptate; d)să nu divulge date şi informaţii de care iau cunoştinţă în cadrul procesului de atestare; e)să nu fie soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre solicitanţii atestării; f)în cazul în care unul dintre membrii Comisiei de atestare se va afla în situaţie de incompatibilitate, va fi înlocuit cu o altă persoană din cadrul aceleiaşi instituţii, care să îndeplinească condiţiile cerute. Capitolul IIIDomeniile de atestare Articolul 11Domeniile pentru care Comisia de atestare este abilitată să ateste instituţii publice sau private sunt următoarele: a)întocmirea studiilor hidrologice; b)întocmirea studiilor hidrogeologice; c)întocmirea studiilor de gospodărire a apelor; d)elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor. Capitolul IVCondiţii de atestare a instituţiilor publice sau private Articolul 12Atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se solicită şi se acordă cu respectarea domeniilor cuprinse în prezentul regulament. Articolul 13În vederea atestării, instituţiile publice sau private interesate vor depune la Direcţia managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură un dosar de atestare care va cuprinde, în copie legalizată sau cu prezentarea originalului şi copiilor în vederea confruntării şi verificării concordanţelor, următoarele documente: a)cerere-tip pentru obţinerea atestării, prevăzută în anexa nr. 1, cu specificarea domeniilor în care se solicită atestarea. Activităţile pentru care se solicită atestarea trebuie să fie conforme cu cele prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională; b)copia actului de identitate al reprezentantului legal al instituţiei publice sau private; c)documente care atestă personalitatea juridică a solicitantului:

statutul ori hotărârea de înfiinţare a instituţiei publice sau private;

certificatul de înregistrare fiscală emis de organul fiscal teritorial; d)memoriu de activitate al instituţiei publice sau private în domeniile solicitate, în care lucrările menţionate sunt însoţite de recomandări din partea beneficiarilor; e)documente care să ateste calificările profesionale, instruirea relevantă şi experienţa profesională ale personalului de specialitate angajat al instituţiei, prevăzute în anexa nr. 2:

curriculum vitae - elocvent pentru domeniul solicitat;

copie de pe diploma de studii universitare; f)documente care să certifice faptul că specialiştii au încheiat una dintre următoarele forme de colaborare cu instituţia publică sau privată:1. contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată ori pe perioadă determinată de cel puţin 3 ani, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă; sau 2. contract de colaborare cu persoană fizică sau persoană fizică autorizată, înregistrat la organele fiscale teritoriale, pe perioadă nedeterminată ori pe perioadă determinată de cel puţin 3 ani; 3. extras din Registrul general de evidenţă al salariaţilor din România - REVISAL; g)situaţia privind dotarea cu echipamente, instalaţii şi utilaje specifice deţinute în proprietate sau închiriate în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită atestarea, prevăzută în anexa nr. 4; h)apartenenţa la organismele ştiinţifice de specialitate/organizaţii tehnice profesionale a angajaţilor, prevăzută în anexa nr. 3; i)dovada achitării tarifului pentru evaluarea dosarului de atestare. Articolul 14(1) În cazul în care Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare constată că documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private sunt complete, acestea vor fi înregistrate în vederea programării pentru susţinerea interviului în faţa Comisiei de atestare.(2) În urma susţinerii interviului, Comisia de atestare hotărăşte emiterea certificatului de atestare sau, după caz, respingerea cererii.(3) Certificatul de atestare se emite în două exemplare egal valabile, după modelul din anexa nr. 5. Exemplarul nr. 1 al certificatului se transmite instituţiei publice sau private, iar exemplarul nr. 2 al certificatului se păstrează la Comisia de atestare.(4) Eliberarea certificatelor de atestare se face numai după achitarea tarifului pentru emiterea certificatului.(5) Dacă în urma susţinerii interviului în faţa Comisiei de atestare instituţiilor publice sau private solicitante nu li se acordă certificatul de atestare, documentaţiile prezentate pentru atestare vor fi arhivate.(6) Hotărârea Comisiei de atestare de a respinge cererea de atestare se poate contesta în condiţiile legii. Articolul 15În cazul în care instituţia publică sau privată nu a mai elaborat lucrări în domeniile în care solicită atestarea, aceasta va prezenta dovada efectuării a cel puţin două lucrări sub coordonarea unor instituţii publice ori private ce deţin certificate de atestare în domeniu. Pentru fiecare dintre cele două lucrări se vor prezenta recomandări din partea beneficiarilor, raport din partea coordonatorului lucrării şi copie de pe atestatul acestuia. Capitolul VPreschimbarea certificatelor de atestare Articolul 16Durata valabilităţii certificatului de atestare este de 3 ani, cu posibilitatea extinderii/reducerii numărului domeniilor de atestare acordate, în cazul în care instituţia publică sau privată îndeplineşte ori nu condiţiile de atestare stabilite. Articolul 17Procedura de preschimbare a certificatului de atestare presupune depunerea şi analizarea unei noi documentaţii, în conformitate cu prevederile cap. IV, ca pentru o nouă atestare. Capitolul VIRetragerea certificatului de atestare Articolul 18Certificatul de atestare eliberat unei instituţii publice sau private poate fi retras în situaţia în care nu mai sunt întrunite condiţiile şi criteriile cuprinse în prezentul regulament, precum şi în cazul neîndeplinirii obligaţiei de a elabora documentaţii pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 19(1) Constatarea faptei de refuz sau de neîndeplinire a obligaţiei de a elabora documentaţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare se face de către personalul împuternicit de ministrul mediului şi schimbărilor climatice, din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, prin referat înaintat preşedintelui Comisiei de atestare.(2) În cazul aprobării referatului de retragere a atestării, Comisia de atestare va emite o hotărâre de retragere a certificatului de atestare.(3) În cazul încadrării în prevederile alin. (2), instituţia publică sau privată va fi obligată să returneze certificatul de atestare în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii hotărârii de retragere din partea Comisiei de atestare, fără a putea solicita returnarea tarifelor achitate.(4) Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare se declară în scris, la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură, în termen de 48 de ore de la constatare, şi totodată, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, de către reprezentantul legal al instituţiei publice sau private atestate.(5) După publicarea anunţului, prevăzută la alin. (4), Comisia de atestare hotărăşte eliberarea unui duplicat al exemplarului nr. 1 al certificatului de atestare. Articolul 20Tarifele pentru obţinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităţi sunt prevăzute în anexa nr. 6, în funcţie de activităţile pe care solicitanţii doresc să le desfăşoare. Capitolul VIIDispoziţii finale Articolul 21 (1) Tarifele percepute pentru analiza dosarelor de atestare şi emiterea certificatelor de atestare se virează în contul de venituri extrabugetare RO05TREZ7005032XXX007648, deschis de Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură la Trezoreria Municipiului Bucureşti.(2) Sumele provenite din încasarea tarifelor pentru analiza dosarelor de atestare şi emiterea certificatelor se fac venit la bugetul de stat. Articolul 22Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 1la regulament ........ ................ ................ ................ ............. (Date de identificare pentru instituţia publică sau privată) Nr. ............... din ........ ................ .......... CERERE pentru obţinerea atestării Instituţia publică/privată ........ ................ ........., cu sediul în ........ ........ .........., str. ........ .............. nr. ......, judeţul ........ ............, telefon ........ ............., fax ........ ..........., e-mail ........ ................ ........, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului ........ ................ ................ ............. cu nr. J ......./....../........, având C.U.I. ........ ................ ........ ............, reprezentată de ........ ................ ..........., în calitate de........ ............, solicit, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 377/2014, participarea la şedinţa Comisiei de atestare în vederea eliberării certificatului de atestare privind capacitatea de a efectua următoarele activităţi: a)întocmirea studiilor hidrologice; b)întocmirea studiilor hidrogeologice; c)întocmirea studiilor de gospodărire a apelor; d)elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor.Anexăm la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 13 din regulament. Data ........ ........ ........ ................ ................ ........ .............. (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 2la regulament Calificările profesionale şi instruirea relevantă ale personalului de specialitate angajat la Instituţia publică/privată: ........ ................ ................

Numele şi prenumele personalului de specialitate Studiile absolvite şi calificarea obţinută (diplomă, masterat, doctorat) Anul absolvirii, durata Instituţia de învăţământ Principala atribuţie în cadrul instituţiei

(Se ataşează copiile de pe diplomele/certificatele pentru calificarea de cel mai înalt grad şi pentru cursurile de instruire pentru persoanele menţionate mai sus.) Data ........ ............ Semnătura autorizată ........ ........ ............... ANEXA Nr. 3la regulament Apartenenţa la organisme ştiinţifice de specialitate/organizaţii tehnice profesionale a angajaţilor Instituţia publică/privată: ........ ................ ........ ...........

Numele şi prenumele Organismul profesional Data intrării Nivelul/Calificarea apartenenţei Tipul

(Se anexează copiile de pe certificatele sau documentele care atestă această apartenenţă.) Data ........ ............ Semnătura autorizată ........ ........ ............... ANEXA Nr. 4la regulament Situaţia privind dotarea cu echipamente, instalaţii şi utilaje specifice deţinute în proprietate sau închiriate în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită atestarea Instituţia publică/privată: ........ ...............

Nr. crt. Denumirea şi marca instalaţiilor şi utilajelor Anul fabricaţiei Starea tehnică (gradul de uzură)* Modul de deţinere (proprietate/închiriere)

NOTĂ: Se pot înscrie şi performanţele tehnice ale utilajelor. Data completării ........ ............. Semnătura autorizată ........ ........ ........ ANEXA Nr. 5la regulament ROMÂNIA MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ COMISIA DE ATESTARE În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 377/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor emite prezentul CERTIFICAT DE ATESTARE NR. ............. pentru Instituţia publică/privată ........ ................ ..............., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Judeţului ........ ........... cu nr. J/............./.........., având C.U.I. ........ ................ .........., cu sediul în judeţul/localitatea/strada/nr. ........ ........ ............., ce îndeplineşte condiţiile prevăzute în Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 377/2014 (regulament), şi are competenţa tehnică şi profesională de a efectua lucrări în următoarele domenii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Prezentul certificat a fost emis la data de ............ având valabilitatea de 3 (trei) ani până la data de ........ ........ .......... . Acesta poate fi retras în condiţiile prevăzute la art. 18 şi 19 din regulament. Preşedintele Comisiei de atestare, ........ ................ ........ ......... (numele şi prenumele, semnătura SS indescifrabil) Certificatul a fost emis în două exemplare, egal valabile. Exemplarul nr. 1 din 2 (Exemplarul nr. 2 din 2) ANEXA Nr. 6la regulament TARIFE pentru obţinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităţi

Nr. crt. Scopul lucrării sau serviciului prestat Tipul serviciilor care se prestează pentru domeniile de atestare Cuantumul tarifului care se încasează, fără TVA (lei)
1. Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor hidrologice 1.1. analiza documentaţiei 800
1.2. emiterea certificatului de atestare 300
2. Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor hidrogeologice 2.1. analiza documentaţiei 800
2.2. emiterea certificatului de atestare 300
3. Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor de gospodărire a apelor 3.1. analiza documentaţiei 800
3.2. emiterea certificatului de atestare 300
4. Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor 4.1. analiza documentaţiei 800
4.2. emiterea certificatului de atestare 300


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 377/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 377 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 377/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu