Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 368 din  1 noiembrie 2004

pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere si personalul de pregatire specifica din centralele nuclearoelectrice, reactorii de cercetare si din alte instalatii nucleare

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 118 din  7 februarie 2005


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare,

    presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere si personalul de pregatire specifica din centralele nuclearoelectrice, reactorii de cercetare si din alte instalatii nucleare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Normele prevazute la art. 1 intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Directia reactori nucleari, Directia radioprotectie si deseuri radioactive, Directia controlul calitatii, Directia radiatii ionizante si Directia materiale speciale din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                    Presedintele Comisiei Nationale
                pentru Controlul Activitatilor Nucleare,
                               Lucian Biro

    ANEXA 1

                                  NORME
privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere si personalul de pregatire specifica din centralele nuclearoelectrice, reactorii de cercetare si din alte instalatii nucleare

    CAP. 1
    Domeniu si scop

    Art. 1
    (1) Prezentele norme definesc conditiile privind eliberarea permisului de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere si personalul de instruire specifica, care desfasoara activitati nucleare specifice intr-o centrala nuclearoelectrica, intr-un reactor de cercetare sau intr-o alta instalatie nucleara autorizata, conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In vederea inscrierii unui candidat in procesul de autorizare, prezentele norme stabilesc:
    a) cerintele de calificare pentru personalul operator din camera de comanda, incepand cu faza de punere in functiune pana la inlaturarea completa a combustibilului nuclear din zona activa;
    b) cerintele de calificare pentru personalul de conducere, incepand cu faza de punere in functiune pana la inlaturarea completa a combustibilului nuclear de pe amplasament;
    c) cerintele de calificare pentru personalul de instruire specifica pentru pregatirea personalului operator din instalatia nucleara;
    d) etapele pentru fiecare proces de autorizare prevazut in prezentele norme;
    e) metodologia de emitere a permiselor de exercitare pentru personalul mentionat mai sus.

    CAP. 2
    Definitii

    Art. 2
    Termenii si expresiile utilizate in prezentele norme sunt definite in Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in anexa nr. 1.

    CAP. 3
    Dispozitii generale

    Art. 3
    Permisul de exercitare - generalitati
    (1) Permisul de exercitare, eliberat conform prezentelor norme, da dreptul posesorului sa desfasoare:
    a) activitati de operare in camera de comanda a instalatiei nucleare pentru care acest permis a fost emis;
    b) activitati de conducere in instalatia nucleara pentru care acest permis a fost emis;
    c) activitati de instruire specifica pentru personalul operator din instalatia nucleara, pentru care acest permis a fost emis.
    (2) Permisul de exercitare se elibereaza dupa finalizarea procesului de autorizare/reautorizare, conform prezentelor norme.
    (3) Examinarea solicitantilor in vederea emiterii permiselor de exercitare pentru activitatile specificate la alin. (1) se realizeaza de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, denumita in continuare CNCAN.
    (4) Permisul de exercitare sau orice drept acordat de acesta nu poate fi cedat sau transferat altei persoane.
    Art. 4
    Tipuri de PE
    Permisele de exercitare prevazute pentru activitatile specificate la art. 3 alin. (1) sunt clasificate astfel:
    a) permis de exercitare pentru operator camera de comanda, care da dreptul sa se execute activitati de operare in camera de comanda a instalatiei nucleare;
    b) permis de exercitare pentru operator principal camera de comanda, care da dreptul sa se execute activitati decizionale de operare si control in camera de comanda a instalatiei nucleare, in conditiile prevazute de autorizatia de functionare;
    c) permis de exercitare pentru functii de conducere, in conformitate cu reglementarile specifice elaborate de CNCAN pentru instalatiile nucleare;
    d) permis de exercitare pentru instructor pregatire specifica teoretica si/sau practica, care da dreptul posesorului sa desfasoare activitate de pregatire specifica teoretica si/sau practica in cadrul programelor de pregatire in vederea autorizarii/reautorizarii de catre CNCAN a personalului de operare din camera de comanda.
    Art. 5
    Categorii de personal din obiectivul nuclear, posesor al permiselor de exercitare
    (1) Categoriile de personal care trebuie sa detina permis de exercitare, conform prevederilor art. 4, sunt urmatoarele:
    (i) a) personal de operare din centralele nuclearo-electrice, autorizat pentru activitati de operare din camera de comanda:
    1. operator camera de comanda;
    2. operator principal camera de comanda (dispecer sef de tura);
    b) personal de conducere din centralele nuclearo-electrice, autorizat pentru activitatile de management aferente pozitiilor urmatoare sau asimilate:
    1. director de centrala;
    2. director de productie;
    3. director tehnic/director securitate nucleara;
    4. director radioprotectie;
    5. inginer sef exploatare;
    6. dispecer pe centrala;
    7. director/inginer sef Departament pregatire si autorizare personal;
    8. director/sef serviciu asigurarea calitatii;
    9. inginer sef securitate nucleara si autorizare;
    c) instructori autorizati pentru activitati de pregatire specifica pentru personal de operare;
    (ii) a) personal operator din camera de comanda de la reactorii nucleari de cercetare, autorizat pentru activitati de operare:
    1. operator camera de comanda;
    2. operator principal camera de comanda;
    b) personal de conducere de la reactorii nucleari de cercetare, autorizat pentru activitati de management:
    1. director;
    2. responsabil reactor de cercetare sau alta instalatie nucleara;
    3. director tehnic;
    4. director securitate nucleara sau functie echivalenta;
    5. responsabil radioprotectie;
    6. responsabil pregatire pentru personalul operator;
    c) instructori pentru pregatirea specifica a personalului operator ce urmeaza a fi autorizat de catre CNCAN;
    (iii) personal pentru ansambluri critice si subcritice:
    a) personal de operare pentru ansambluri critice si subcritice;
    b) personal de conducere: responsabil al instalatiei nucleare, responsabil protectia impotriva radiatiilor si securitatea nucleara;
    c) personal de instruire autorizat pentru realizarea pregatirii personalului operator in vederea autorizarii de catre CNCAN.
    (2) Responsabilitatile personalului mentionat la alin. (1) pct. (i) - (iii) trebuie sa fie descrise in documentele specifice ale instalatiei nucleare.
    Art. 6
    Prevederi generale privind valabilitatea PE
    (1) Permisul de exercitare pentru activitati de operare, obtinut conform prezentelor norme, este valabil o perioada de 2 ani de la autorizarea initiala si 3 ani de la prima reautorizare.
    (2) Termenele de valabilitate se aplica numai in cazul continuitatii in activitatea de operare, conform art. 65 alin. (1).
    (3) Aceste criterii de stabilire a validitatii permiselor de exercitare sunt aplicabile pentru permisele de exercitare obtinute conform prezentelor norme sau unei modificari a acestora.
    (4) Valabilitatea unui permis de exercitare pentru personalul de conducere este de 2 ani.
    (5) Valabilitatea unui permis de exercitare pentru personalul de instruire specifica pentru personalul operator este de 2 ani.
    Art. 7
    Prevederi generale privind reinnoirea permiselor de exercitare
    La expirarea valabilitatii permisului de exercitare, titularul de autorizatie, denumit in continuare titular, poate solicita inscrierea pentru participare la procesul de reautorizare a personalului respectiv, conform art. 65 alin. (2).
    Art. 8
    Prevederi generale privind modificarea, suspendarea sau retragerea de catre CNCAN a permisului de exercitare
    Orice permis de exercitare poate fi modificat, suspendat sau retras de catre CNCAN, potrivit cap. XII si XIII, din proprie initiativa sau la sesizarea altor institutii cu atributii de control ori a persoanelor de specialitate, daca se constata ca activitatea nucleara prevazuta in permisul de exercitare nu este desfasurata in conditii de securitate nucleara, de protectie a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului si a proprietatii.
    Art. 9
    Prevederi generale privind limita de varsta pentru solicitantii si posesorii PE
    (1) Solicitarea initiala a permisului de exercitare pentru operator camera de comanda a unei instalatii nucleare poate fi efectuata de un candidat cu varsta maxima de 50 de ani.
    (2) Un operator nuclear sau operator principal poate desfasura activitate de operare in camera de comanda a instalatiei nucleare pana la varsta maxima de 60 de ani.
    Art. 10
    Structura unei ture de serviciu in camera principala de comanda
    Componenta minima a unei echipe de operatori ce formeaza o tura in camera de comanda a unei instalatii nucleare este stabilita de titular, cu aprobarea CNCAN, in procesul de autorizare a instalatiei nucleare respective.

    CAP. 4
    Cerinte de pregatire pentru obtinerea permisului de exercitare pentru activitati de operare

    Art. 11
    Programe de pregatire - conditii de organizare
    (1) Candidatii care solicita sa inceapa procesul de examinare in vederea autorizarii initiale trebuie sa indeplineasca cerintele de pregatire teoretica si practica, potrivit prezentelor norme.
    (2) Pregatirea candidatilor pentru sustinerea probelor de examinare in vederea autorizarii initiale sau reautorizarii este responsabilitatea titularului.
    Art. 12
    Programe de pregatire - criterii de evaluare
    (1) Pregatirea candidatilor trebuie sa aiba la baza principiul abordarii sistematice a pregatirii si sa se identifice urmatoarele faze:
    a) analiza educatiei initiale a candidatului si a necesarului de pregatire, in concordanta cu cerintele de pregatire pentru pozitia solicitata, actualizate conform alin. (2);
    b) proiectarea programelor de pregatire ca rezultat al fazei de analiza;
    c) dezvoltarea si implementarea programelor de pregatire;
    d) evaluarea cunostintelor, a indemanarilor si atitudinilor candidatilor, obtinute prin pregatire, evaluarea eficientei cursurilor de pregatire si a capabilitatilor instructorilor.
    (2) Titularul trebuie sa identifice continutul pregatirii specifice teoretice si practice prin analize sistematice ale necesarului de pregatire si ale activitatilor/sarcinilor efectuate de operatorii autorizati.
    (3) Titularul trebuie sa stabileasca nivelul de calificare ce acopera necesarul de cunostinte, indemanari si atitudini reprezentative ale solicitantilor permiselor de exercitare, denumiti in continuare solicitanti.
    Art. 13
    Programe de pregatire-dezvoltare si implementare; criterii de acceptare; revizuire
    (1) Programele de pregatire specifica pot fi organizate de compartimentele specializate ale titularului sau de alte institutii specializate in colaborare cu titularul.
    (2) Pentru organizarea si desfasurarea programelor de pregatire specifica de catre compartimente specializate ale titularului sau de alte institutii specializate in colaborare cu titularul, este necesara atestarea de catre CNCAN a centrului/organismului care realizeaza pregatirea personalului din domeniul nuclear, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. g) si ale art. 5 din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Prin exceptie de la alin. (2), se pot organiza cursuri sustinute si organizate de experti internationali, cu aprobarea CNCAN.
    (4) In vederea atestarii de catre CNCAN a centrului/organismului care realizeaza cursuri/programe de pregatire pentru personalul operator din domeniul nuclear, titularul trebuie sa desemneze personalul de instruire specifica care indeplineste cerintele specificate in prezentele norme.
    (5) Orice program sau, dupa caz, curs de pregatire specifica necesar in vederea autorizarii initiale/reautorizarii sau a postautorizarii, ce urmeaza a fi efectuat de catre solicitanti sau de posesori ai permiselor de exercitare, trebuie evaluat de catre CNCAN si acceptat/aprobat inainte de incepere, daca indeplineste criteriile de acceptare generale si specifice.
    (6) Orice program sau, dupa caz, curs de pregatire specifica necesar in vederea autorizarii initiale/reautorizarii sau a postautorizarii trebuie sa fie revizuit, daca au fost identificate:
    a) modificari in instalatia nucleara;
    b) necesitatea implementarii bunelor practici pentru imbunatatirea nivelului de securitate nucleara.
    (7) Orice modificare/revizie a unui program sau, dupa caz, curs de pregatire specifica necesar in vederea autorizarii initiale/reautorizarii sau a postautorizarii trebuie transmisa la CNCAN spre evaluare si aprobare inainte de inceperea acestuia.
    (8) Revizia periodica a unui program/curs de pregatire se realizeaza la inceputul fiecarui ciclu de pregatire, daca nu au fost efectuate revizii partiale.
    Art. 14
    Programe de pregatire specifica pentru personalul de operare - criterii de acceptare, implementare si criterii de finalizare
    (1) Pentru evaluarea in vederea acceptarii aprobarii unui program de pregatire specifica a personalului operator, titularul trebuie sa transmita la CNCAN, cu 30 de zile inaintea inceperii programului de pregatire, un document de referinta care trebuie sa cuprinda:
    a) planul detaliat al programului de pregatire respectiv;
    b) principiile si structura acestui program;
    c) denumirea, obiectivele, continutul si numarul de ore pentru fiecare curs;
    d) nominalizarea personalului de instruire pentru fiecare curs de pregatire teoretica specifica din programul de pregatire pentru personalul operator, personalului de instruire fiindu-i necesar permis de exercitare sau atestat emis de CNCAN, valabil pentru activitatea de instruire teoretica;
    e) nominalizarea instructorilor coordonatori de pregatire practica, care trebuie sa posede permise de exercitare pentru activitati de operare, in conformitate cu prevederile art. 5 si 36.
    (2) In vederea monitorizarii implementarii unui program de pregatire, organismul atestat de catre CNCAN, in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2), va prezenta periodic, anual sau lunar, in functie de durata totala a programului de pregatire sau la solicitarea CNCAN, rapoarte de activitate cu identificarea deficientelor intampinate.
    (3) Orice modificare a continutului unui program de pregatire specifica a personalului operator se efectueaza cu justificare documentata si cu aprobarea scrisa a CNCAN, inainte de inceperea implementarii acestei modificari.
    (4) Fiecare etapa a unui program de pregatire trebuie sa fie verificata si sa se desfasoare in conformitate cu proceduri aprobate de CNCAN.
    (5) Abaterile de la cerintele prezentelor norme si nerespectarea dispozitiilor CNCAN legate de un program de pregatire conduc la suspendarea sau anularea acestuia.
    (6) La finalizarea unui program de pregatire specifica, titularul va transmite la CNCAN, in termen de 10 zile, copiile inregistrarilor evaluarilor finale interne pentru fiecare cursant.
    (7) Pregatirea practica a candidatului se realizeaza in obiectivul nuclear, conform programului de pregatire practica aprobat de CNCAN, sub responsabilitatea unui coordonator de pregatire practica specifica, posesor al unui permis de exercitare conform prevederilor art. 5, numit de imputernicitul titularului de autorizatie.
    (8) Pentru centralele nuclearoelectrice, pregatirea practica specifica se realizeaza pe simulatorul dedicat acestui tip de pregatire, a carui configuratie software si hardware trebuie sa corespunda configuratiei curente a centralei.
    (9) Pregatirea practica pe simulator include manevre de diagnoza si de operare pe scenarii validate, lucru in echipa, abilitati de comunicare, corespunzator programului de pregatire practica aprobat de CNCAN.
    (10) La incheierea stagiului de pregatire practica, candidatul trebuie sa posede acele cunostinte, indemanari practice si atitudini reprezentative, specifice activitatii de operare in obiectivul nuclear in care s-a pregatit, in conformitate cu cerintele din fisa postului, descrisa in documentele specifice ale instalatiei nucleare.
    (11) La absolvirea oricarui program de pregatire specifica, departamentul/organismul de pregatire atestat de CNCAN, in colaborare cu titularul, acorda cursantilor, in functie de criteriile de succes stabilite, certificate de absolvire corespunzatoare.
    (12) Certificatul de absolvire a unui program de pregatire sau de perfectionare trebuie sa mentioneze numarul avizului CNCAN acordat la acceptarea programului de pregatire respectiv si calificativul obtinut de cursant in urma examinarii interne finale.
    (13) Programele de pregatire nu au valabilitate in urmatoarele cazuri:
    a) programe de pregatire neevaluate si neacceptate de CNCAN;
    b) programe de pregatire care au fost finalizate fara certificate de absolvire;
    c) programe de pregatire absolvite de catre un cursant cu un rezultat la examinarile interne finale sub 75% din punctajul maxim al probei de evaluare.
    Art. 15
    Banca de subiecte si intrebari
    (1) In vederea evaluarii cursantilor si a cursurilor, titularul va intocmi banca de subiecte, intrebari si raspunsuri, care va acoperi domeniile specificate in anexele nr. 5 - 8.
    (2) Banca de subiecte folosita pentru evaluarea teoretica si practica a cursantilor va cuprinde subiecte pentru a acoperi cerintele de pregatire teoretica si practica, din domeniile specificate in anexele nr. 5 - 8:
    a) intrebari cu raspunsuri multiple, tip grila;
    b) intrebari cu raspunsuri scurte elaborate de candidat;
    c) subiecte tip eseu;
    d) timpul acordat pentru elaborarea raspunsului;
    e) punctajul detaliat acordat raspunsului corect.
    (3) Banca de subiecte va fi redactata in limba romana si in limba straina in care este redactata documentatia de operare a instalatiei nucleare.
    (4) Titularul va trimite la CNCAN, in vederea evaluarii si aprobarii, banca de subiecte in doua exemplare, un exemplar pe suport hartie si o copie in format electronic.
    (5) Circulatia celor doua exemplare ale bancii de subiecte va fi controlata pentru asigurarea confidentialitatii si a unei protectii fizice adecvate.
    Art. 16
    Programe de pregatire - conditie de finalizare
    Programul de pregatire specifica efectuat de cursanti in vederea autorizarii/reautorizarii personalului operator de catre CNCAN trebuie sa fie finalizat cu 10 zile lucratoare inaintea datei solicitate pentru desfasurarea sesiunii de examinare.

    CAP. 5
    Cerinte de inscriere si criterii de acceptare in procesul de examinare pentru obtinerea unui permis de exercitare pentru activitati de operare

    Art. 17
    Dosarul individual de inscriere
    (1) Dosarul individual al unui candidat pentru inscrierea in procesul de examinare in vederea obtinerii permisului de exercitare pentru activitati de operare trebuie sa cuprinda:
    a) cerere de inscriere-tip conform anexei nr. 2;
    b) copii ale actelor de studii si ale actelor ce atesta vechimea in munca si experienta dobandita;
    c) copii ale permisului de exercitare nivel 2, pentru personal care desfasoara activitati cu risc radiologic semnificativ;
    d) certificat de cazier judiciar;
    e) avizul organelor competente privind siguranta nationala, solicitantul avand acces la documente cu caracter secret si activitatea profesionala permanenta fiind desfasurata in camera de comanda a instalatiei nucleare;
    f) certificat medical, conform anexei nr. 3, emis de catre medici de medicina muncii atestati de Ministerul Sanatatii pentru examinarea medicala a solicitantilor si stabilirea indeplinirii criteriilor de acceptare pentru pozitia solicitata;
    g) certificat psihologic emis de personal specializat al unui centru psihologic autorizat de catre CNCAN pentru efectuarea serviciilor de testare psihologica;
    h) notificarea scrisa a imputernicitului autorizat al titularului, conform anexei nr. 4;
    i) copie a certificatului de cunoastere a limbii straine in care este redactata documentatia de operare a instalatiei nucleare respective, emis de o unitate specializata;
    j) declaratia titularului care certifica faptul ca solicitantul a fost pregatit si a finalizat in mod corespunzator programele de pregatire teoretica si practica, aprobate de CNCAN;
    k) copii ale ordinelor de plata sau ale chitantelor care dovedesc achitarea taxelor si a tarifelor de examinare si autorizare, in conformitate cu Regulamentul privind taxele si tarifele, in vigoare.
    (2) Dosarul individual continand documentatia de inscriere ceruta conform alin. (1) trebuie depus la CNCAN de catre imputernicitul titularului de autorizatie, cu cel putin 10 zile inainte de data propusa pentru sesiunea de examinare teoretica.
    Art. 18
    Cerinte privind starea de sanatate
    (1) Conditiile de acceptare de catre CNCAN a cererii de inscriere, determinate de starea de sanatate, sunt urmatoarele:
    a) starea generala de sanatate fizica si psihica a solicitantului nu este de natura sa produca in activitatea de operare in obiectivul nuclear erori periculoase pentru securitatea nucleara a instalatiei, a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului si a proprietatii. Orice conditie fizica sau mintala care poate diminua coordonarea motorie sau judecata constituie o cauza suficienta pentru respingerea cererii;
    b) documentele care certifica starea de sanatate, certificatul medical emis de unitatea medicala atestata de Ministerul Sanatatii, rezultatele testelor medicale si psihologice sunt in perioada de valabilitate;
    c) in cazul in care unitatea medicala sau CNCAN solicita examinari medicale suplimentare, efectuarea acestora si transmiterea rezultatelor acestor teste suplimentare devin o conditie obligatorie pentru acceptarea in procesul de examinare;
    d) examinarile medicale suplimentare trebuie sa fie efectuate in unitati medicale special autorizate de Ministerul Sanatatii, sub controlul direct al unitatii care avizeaza certificatul medical.
    (2) O cerere de inscriere neacceptata datorita starii de sanatate a solicitantului poate fi reconsiderata numai dupa transmiterea la CNCAN a unor certificate medicale suplimentare cerute de unitatea medicala sau de CNCAN.
    (3) Certificatul medical are o valabilitate de:
    a) 6 luni pentru solicitantii permiselor de exercitare pentru activitati de operare;
    b) un an pentru solicitantii permiselor de exercitare pentru activitati de management si de instruire.
    (4) Certificatul psihologic are o valabilitate de:
    a) un an pentru solicitantii permiselor de exercitare pentru activitati de operare;
    b) 2 ani pentru solicitantii permiselor de exercitare pentru activitati de management si de instruire.
    Art. 19
    Cerinte de studii, experienta si vechime in munca
    (1) Conditiile de acceptare a cererii de inscriere, determinate de cerintele de pregatire/studii, experienta si vechime in munca pentru solicitantul unui permis de exercitare pentru operator in camera de comanda, sunt urmatoarele:
    a) absolvent al unei facultati de stiinte exacte sau de inginerie ori de scoala tehnica postliceala, cu diploma;
    b) vechime minima in munca de 4 ani, din care experienta minima de 2 ani in obiectivul nuclear pentru care solicita autorizarea de operare sau in unul similar;
    c) posesor al permisului de exercitare nivel 2;
    d) absolvent al programului de pregatire specifica pentru operator, corespunzator prevederilor cap. IV si anexelor nr. 5 si 7.
    (2) Conditiile de acceptare a cererii de inscriere, determinate de cerintele de pregatire/studii, experienta si vechime in munca pentru solicitantul unui permis de exercitare pentru operator principal in camera de comanda, sunt urmatoarele:
    a) absolvent al unei facultati de stiinte exacte sau ingineresti, cu diploma de licenta;
    b) vechime minima in munca de 6 ani, din care experienta minima de 4 ani in obiectivul nuclear pentru care solicita autorizarea de operare sau in unul similar, cu permis de exercitare pentru pozitia de operator nuclear in camera de comanda valabil, cu o vechime neintrerupta ca operator nuclear in camera de comanda de minimum 2 ani, conform prevederilor art. 65;
    c) posesor al permisului de exercitare nivel 2;
    d) absolvent al programului de pregatire specifica pentru operator principal, cu respectarea prevederilor cap. IV si anexelor nr. 6 si 8.
    Art. 20
    Notificarea imputernicitului autorizat al titularului
    (1) Evaluarea nivelului de pregatire al candidatului si a experientei acestuia in domeniul nuclear trebuie certificata prin notificarea scrisa a imputernicitului autorizat al titularului, in conformitate cu cerintele anexei nr. 4.
    (2) La notificarea scrisa vor fi anexate copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de pregatire urmate de candidat, copii ale inregistrarilor testarilor finale cu calificativele obtinute privind pregatirea specifica teoretica, practica sau pe simulator, dupa caz, si alte inregistrari privind experienta nucleara obtinuta.
    Art. 21
    Acceptarea dosarului individual
    (1) La verificarea dosarelor individuale in vederea acceptarii cererii de inscriere, CNCAN poate solicita, dupa caz, informatii suplimentare.
    (2) Completarile solicitate de CNCAN conform alin. (1) trebuie transmise de catre titular si inregistrate la CNCAN cu cel putin 5 zile inainte de data propusa pentru examinare. In caz contrar, solicitantul se poate inscrie la o alta sesiune de examinare, dupa completarea dosarului individual.
    (3) Confirmarea de catre CNCAN privind acceptarea cererii de inscriere va fi comunicata titularului de autorizatie cu cel putin 5 zile inainte de data examinarii.
    (4) Imputernicitul titularului poate solicita, in cazuri justificate, amanarea participarii la sesiunea de examinare a unui solicitant cu cel putin 5 zile inaintea datei de examinare, prezentand la CNCAN documentele care atesta motivele amanarii.
    (5) Neprezentarea la sesiunea de examinare, neanuntata cu cel putin 5 zile inaintea datei de examinare propusa, este considerata absenta nemotivata. Candidatul are dreptul sa se reinscrie la o noua sesiune de examinare, daca prezinta o cerere in care precizeaza motivele neprezentarii si face dovada reachitarii taxelor si a tarifelor respective, conform regulamentului in vigoare.

    CAP. 6
    Examinarea CNCAN in vederea obtinerii permisului de exercitare pentru activitati de operare in camera de comanda a obiectivelor nucleare

    Art. 22
    Continutul si conditiile examinarii
    (1) Examinarea CNCAN in vederea eliberarii permiselor de exercitare pentru activitati de operare in camera de comanda consta din:
    a) examinare teoretica, proba scrisa si orala, fiecare proba fiind eliminatorie;
    b) examinare practica in camera de comanda sau pe simulator, dupa caz, si examinare practica pe amplasament, pentru candidatii declarati admisi la probele teoretice;
    c) evaluarea pregatirii prin copilotare pentru candidatii care au fost declarati admisi la probele precizate la lit. a) si b).
    (2) CNCAN organizeaza sesiuni de examinare pentru:
    a) sustinerea probelor de examinare de catre candidati in vederea autorizarii/reautorizarii operatorilor si operatorilor principali in camera de comanda a instalatiei nucleare;
    b) sustinerea probelor de examinare de catre candidati in vederea autorizarii/reautorizarii instructorilor pentru pregatirea practica specifica a personalului operator in camera de comanda a instalatiei nucleare;
    c) modificarea permisului de exercitare, conform prevederilor art. 69.
    (3) Sesiunile de examinare sunt organizate de catre CNCAN la solicitarea titularului, cu respectarea prevederilor prezentelor norme.
    (4) Planificarea sesiunilor de examinare pentru candidatii ale caror cereri de inscriere au fost acceptate se realizeaza de catre CNCAN, pe baza propunerilor titularului.
    (5) CNCAN poate modifica/amana data unei sesiuni de examinare cu un interval maxim de 30 de zile.
    (6) Examinarea se desfasoara in limba romana. In cazuri justificate, cu aprobarea CNCAN, examinarea se poate desfasura in limba straina in care este redactata documentatia de operare a instalatiei nucleare respective.
    Art. 23
    Proba teoretica
    (1) Prin proba teoretica se verifica cunostintele, indemanarile si atitudinile necesare in activitatea de operare, identificate prin analize sistematice ale obligatiilor specifice activitatii de operare cuprinse in obiectivele examinabile identificate din programele de pregatire in care vor fi incluse si informatii continute in urmatoarele documente:
    a) autorizatia si amendamentele la autorizatie, obtinute de titularul de autorizatie;
    b) raportul final de securitate nucleara pentru obiectivul nuclear respectiv;
    c) principiile si politicile de exploatare, limitele si conditiile tehnice de exploatare;
    d) reglementarile din domeniul nuclear;
    e) manualele de descriere a instalatiilor;
    f) procedurile si manualele de exploatare;
    g) rapoartele evenimentelor;
    h) pregatirea in managementul accidentelor;
    i) reglementarile de securitate nucleara, radioprotectie si protectie fizica;
    j) alte documente tehnice, specificate de catre CNCAN.
    (2) Titularul trebuie sa transmita la CNCAN documentatia de referinta necesara pentru desfasurarea procesului de examinare, cu respectarea conditiilor de confidentialitate si de integritate morala.
    (3) Continutul programelor de examinare si documentatia de referinta sunt detaliate in anexele nr. 5 - 8.
    (4) Actualizarea programelor de examinare se va efectua inaintea fiecarei sesiuni de examinare.
    Art. 24
    Examinarea scrisa
    (1) Prin examinarea scrisa sunt verificate:
    a) cunostintele, indemanarile si atitudinile candidatului, prin modul de rezolvare a unor situatii-problema ce pot aparea in activitatea de operare;
    b) puterea de concentrare in orice conditii, capacitatea de sinteza si de transfer pentru realizarea corecta a diagnozelor;
    c) timpul si viteza de reactie a candidatului.
    (2) Subiectele pentru examinarea scrisa vor cuprinde:
    a) selectie reprezentativa de intrebari cu raspunsuri scurte, conform anexelor nr. 5a) - 8a);
    b) selectie reprezentativa de intrebari cu raspunsuri multiple;
    c) subiecte de sinteza tip eseu, prin a caror rezolvare se verifica cunoasterea instalatiilor, principiilor si comenzilor de functionare, politicilor si procedurilor de operare, cerintelor de reglementare, a scenariilor si evenimentelor, notiuni necesare operarii in siguranta a instalatiei nucleare.
    Art. 25
    Examinarea orala
    (1) Examinarea orala verifica modul de insusire si de intelegere a cunostintelor teoretice, capabilitatea de argumentare tehnica, promptitudinea si abilitatea in comunicare, stapanirea de sine a solicitantului.
    (2) In cadrul probei orale se pot solicita explicatii detaliate in legatura cu anumite subiecte din lucrarea scrisa.
    Art. 26
    Subiectele pentru examinarea teoretica
    (1) Subiectele pentru examinarea teoretica, proba scrisa si proba orala trebuie sa acopere toate domeniile prezentate in anexele nr. 5a) - 8a), in functie de tipul obiectivului nuclear.
    (2) Subiectele pentru examinarea teoretica vor fi selectionate din programa de examinare aprobata de CNCAN, cu respectarea documentatiei de referinta transmise la CNCAN de catre titular.
    Art. 27
    Examinarea practica
    (1) CNCAN organizeaza sesiuni de examinare pentru sustinerea probei practice, la solicitarea titularului, dupa un interval de 7 - 45 de zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor obtinute de candidati la examinarea teoretica.
    (2) La proba practica participa numai candidatii declarati admisi la proba teoretica.
    (3) Proba practica consta intr-un test de operare pe simulator pentru operatorii in camera de comanda a unei centrale nuclearoelectrice sau pe instalatia nucleara pentru operatorii reactoarelor de cercetare sau ai ansamblurilor critice si subcritice.
    Art. 28
    Testul de operare - selectionarea subiectelor
    (1) Prin testul de operare trebuie verificate cunostintele, indemanarile, abilitatea de diagnoza, lucrul in echipa si abilitatile de comunicare, capacitatea de actiune a fiecarui candidat in timpul manevrelor de operare.
    (2) Testul de operare pe simulator cuprinde subiecte pentru examinarea statica - ferestre de alarma, panouri de control, parametri critici de securitate si examinare dinamica - tranzienti si proceduri de operare in situatii anormale pentru scenarii validate, selectionate din programa de examinare practica, bazate pe analiza sarcinilor de lucru, conform cerintelor prevazute in anexele nr. 5b) si 6b). In completare cu examinarea pe simulator sau in camera de comanda a instalatiei nucleare, comisia de examinare poate decide si examinarea pe amplasament, care este realizata prin utilizarea metodei "evaluarile performantei pentru o pozitie data".
    (3) Testul de operare pe instalatia nucleara cuprinde manevre de operare, masurare si control, identificarea si supravegherea panourilor si aparatelor de comanda si control, gestionarea documentelor si inregistrarilor in camera de comanda, conform continutului programelor de examinare prezentate in anexele nr. 7b) si 8b).
    (4) Topicele si scopul cunostintelor si indemanarilor sunt identificate din analizele sarcinilor de munca si pozitiei solicitate, analiza competentelor pentru pozitia solicitata, cerinte ale organismului de reglementare, analize probabilistice de securitate etc. si selectate de catre comisia de examinare.
    (5) Toate sarcinile de serviciu identificate in evaluarile performantei pentru o pozitie data trebuie sa fie realizate corect de catre candidat in vederea trecerii cu succes a probei de examinare; stabilirea criteriilor de succes este realizata de comisia de examinare.
    (6) Durata probei practice este fixata de comisia de examinare.
    Art. 29
    Evaluarea candidatilor la probele de examinare
    (1) Evaluarea raspunsurilor candidatilor la probele de examinare este realizata de comisia de examinare a CNCAN pe baza grilei de corectare, ce cuprinde raspunsurile corecte si complete, punctajul acordat pentru fiecare raspuns si timpul necesar elaborarii si redactarii raspunsului complet; grila de corectare se elaboreaza de catre comisia de examinare in acelasi timp cu elaborarea subiectelor pentru proba respectiva de examinare.
    (2) Rezultatul fiecarei probe de examinare este evaluat cu procente 1 - 100%, punctajul maxim al probei reprezentand 100% .
    (3) Punctajul final al unei probe de examinare trebuie calculat ca media aritmetica a punctajelor acordate de fiecare evaluator.
    (4) Un candidat se considera admis la proba teoretica in urmatoarele conditii:
    a) obtinerea a cel putin 70% din punctajul maxim acordat, pentru fiecare subiect de examinare al probei scrise si al probei orale;
    b) obtinerea a cel putin 80% din punctajul maxim acordat, pentru fiecare proba teoretica.
    (5) Un candidat se considera admis la proba practica daca a obtinut pentru fiecare subiect al probei cel putin 90% .
    (6) Un candidat care printr-un singur raspuns sau actiune ar fi pus in pericol operarea in siguranta a instalatiei nucleare este declarat respins.
    Art. 30
    Pregatirea prin copilotare
    (1) Candidatii aflati in procesul de autorizare initiala, care au fost declarati admisi la proba practica, incep pregatirea prin copilotare in conditiile indeplinirii cerintelor art. 22 alin. (1) lit. c).
    (2) Durata stagiului de pregatire prin copilotare, obligatoriu pentru candidatii autorizati initial, este stabilita de titular conform procedurii interne, in functie de pregatirea, receptivitatea si de capabilitatea de invatare a fiecarui candidat.
    (3) Durata minima a stagiului de pregatire prin copilotare este de 6 luni pentru operator camera de comanda, respectiv de 3 luni pentru operatori principali camera de comanda din centralele nuclearoelectrice si de 3 luni pentru operatori/operatori principali camera de comanda de la reactorii de cercetare sau de la ansambluri critice si subcritice.
    (4) Titularul trebuie sa intocmeasca si sa transmita la CNCAN programul de pregatire prin copilotare pentru fiecare candidat, program ce va cuprinde lista activitatilor obligatorii cu obiective determinate, durata stagiului, coordonatorul autorizat al pregatirii.
    (5) Fiecare candidat trebuie evaluat periodic de catre operatorul principal in camera de comanda si de coordonatorul programului de copilotare desemnat de titular, responsabil de pregatirea acestuia.
    (6) Titularul trebuie sa transmita la CNCAN pe perioada de copilotare, la intervale de maximum doua luni, rezultatele testelor partiale si fisele de monitorizare a pregatirii, pe masura ce sunt finalizate.
    (7) La incheierea programului de pregatire prin copilotare, coordonatorul acestui stagiu de pregatire trebuie sa intocmeasca fisa de evaluare finala prin care sa confirme capabilitatea candidatului de a desfasura in siguranta activitati de operare in camera de comanda a instalatiei nucleare.
    (8) In urma evaluarii interne a pregatirii practice prin copilotare a candidatului, instructorul coordonator desemnat ca responsabil pentru pregatirea practica prin copilotare poate solicita, argumentat, suplimentarea duratei acestui stagiu de pregatire a candidatului cu maximum 3 intervale de 1 - 2 luni.
    (9) Daca coordonatorul constata ca pregatirea candidatului nu este corespunzatoare dupa perioada suplimentara acordata, candidatul este respins si va relua intregul program de autorizare, in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
    (10) Programul de pregatire prin copilotare trebuie sa se desfasoare conform unor proceduri specifice pentru a asigura emiterea inregistrarilor, auditarea si evaluarea pregatirii candidatilor.

    CAP. 7
    Eliberarea permiselor de exercitare pentru functii de conducere in obiective nucleare

    Art. 31
    Personalul de conducere care necesita permise de exercitare emise de CNCAN
    (1) Functiile de conducere dintr-un obiectiv nuclear care au implicatie asupra desfasurarii in siguranta a activitatilor nucleare pot fi exercitate numai de personal care detine permise de exercitare emise de CNCAN.
    (2) Functiile de conducere pentru care sunt necesare permise de exercitare la centrale nuclearoelectrice sunt prezentate la art. 5 alin. (1) pct. (i) lit. b), pozitii denumite astfel sau echivalentul acestora.
    (3) Functiile de conducere de la reactorii de cercetare si alte instalatii nucleare pentru care sunt necesare permise de exercitare sunt prezentate la art. 5 alin. (1) pct. (ii) lit. b) si alin. (1) pct. (iii) lit. b), pozitii denumite astfel sau echivalentul acestora.
    (4) Functia de conducere pentru care este necesar permis de exercitare in cazul ansamblurilor critice si subcritice este functia de responsabil ansamblu critic sau subcritic.
    Art. 32
    Cerinte pentru obtinerea permiselor de exercitare de catre personalul de conducere
    (1) Solicitantul unui permis de exercitare pentru functii de conducere intr-o instalatie nucleara, conform prevederilor art. 31 alin. (2) si (3), trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte de studii, experienta si vechime:
    a) absolvent cu diploma de licenta al unei facultati de stiinte exacte sau ingineresti;
    b) vechime minima in munca de 8 ani, din care minimum 4 ani in obiectivul nuclear pentru care solicita functia respectiva sau in unul similar;
    c) pregatire si experienta corespunzatoare postului solicitat, in conformitate cu cerintele rezultate din analiza fisei postului;
    d) sa nu fi primit nici o sanctiune pentru activitatea depusa in ultimii 2 ani.
    (2) Solicitantul unui permis de exercitare pentru functii de conducere intr-o instalatie nucleara, conform prevederilor art. 31 alin. (2) si (3), trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte de pregatire:
    a) absolvent al unui program de pregatire echivalent cu programul de pregatire pentru autorizare initiala pentru operator principal, cu exceptia pregatirii practice si de copilotare pentru pozitiile 1, 2, 3, 5, 6 si 9 de la art. 5 alin. (1) pct. (i) lit. b);
    b) sa fie sau sa fi fost posesor al unui permis de exercitare pentru operator principal, emis de CNCAN, pozitiile 2, 5 si 6 de la art. 5 alin. (1) pct. (i) lit. b);
    c) cursuri de specialitate specifice instalatiei nucleare, lucrari, studii sau comunicari stiintifice publicate sau prezentate, participare la conferinte si seminarii interne si internationale, participari la programe externe de pregatire in domeniul instalatiei nucleare;
    d) experienta si calitati manageriale.
    (3) Solicitantii permiselor de exercitare pentru functia de responsabil de reactor nuclear trebuie sa fi posedat cel putin un permis de exercitare valabil, emis de CNCAN, pentru operator principal si sa nu fi primit nici o sanctiune in ultimii 2 ani.
    Art. 33
    Dosarul individual de inscriere
    (1) Dosarul individual de inscriere pentru evaluare in vederea eliberarii permisului initial de exercitare pentru functii de conducere trebuie sa contina documentele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. a) - l).
    (2) Titularul trebuie sa depuna la CNCAN dosarul individual de inscriere al solicitantului cu cel putin 15 zile inainte de data propusa pentru evaluare.
    Art. 34
    Evaluarea personalului de conducere
    (1) Prin evaluarea personalului de conducere, comisia de examinare a CNCAN trebuie sa aprecieze pregatirea tehnica, experienta profesionala dobandita, abilitatile de conducere si coordonare, cunoasterea reglementarilor din domeniu, conceptia privind securitatea nucleara a instalatiei nucleare, capabilitatea de lucru in echipa si de comunicare.
    (2) Evaluarea scrisa si/sau orala consta in interviu-chestionar.
    Art. 35
    Reinnoirea permiselor de exercitare pentru functii de conducere
    (1) Permisul de exercitare pentru functii de conducere intr-o instalatie nucleara are o valabilitate de maximum 2 ani.
    (2) Reinnoirea permisului de exercitare se realizeaza de catre CNCAN in urma evaluarii pregatirii si experientei acumulate, procesul de reinnoire fiind similar cu procesul de autorizare initiala.
    (3) Dosarul individual de inscriere a unui candidat in procesul de reinnoire a permisului de exercitare pentru functia de conducere solicitata trebuie sa contina documentele prevazute la art. 17 alin. (1) si un raport detaliat al solicitantului care sa identifice principalele realizari si deficiente in activitatea de management desfasurata pe perioada de valabilitate a permisului anterior. Dosarul individual de inscriere trebuie depus la CNCAN cu cel putin 15 zile inainte de expirarea permisului de exercitare detinut pentru functia solicitata.
    (4) Pe perioada de valabilitate a unui permis de exercitare, personalul de conducere are obligatia de a participa la programe de perfectionare specifice functiei.
    (5) Permisul de exercitare se elibereaza in termen de 5 zile de la data sustinerii interviului.

    CAP. 8
    Eliberarea permiselor de exercitare pentru instructori de pregatire specifica din instalatiile nucleare

    Art. 36
    Conditii si activitati desfasurate de catre personalul de instruire autorizat de catre CNCAN
    (1) Personalul de instruire care trebuie sa posede permise de exercitare emise de CNCAN este autorizat sa desfasoare urmatoarele activitati de instruire a personalului operator:
    a) activitatea de instructor coordonator pentru pregatirea in vederea autorizarii/reautorizarii unui grup de pregatire pentru personal operator;
    b) activitatea de instructor pentru pregatirea teoretica pentru domeniile care includ obiective selectate in programa de examinare in vederea autorizarii/reautorizarii, cuprinse in anexele nr. 5 - 8;
    c) activitatea de instructor de pregatire practica specifica pe simulator pentru centralele nuclearoelectrice (CNE) si activitatea de pregatire practica specifica pentru reactorii de cercetare.
    (2) Pentru a desfasura activitatea de instructor de pregatire practica specifica pe simulator in CNE solicitantul trebuie sa posede sau sa fi posedat permis de exercitare pentru operator in camera de comanda in CNE cu proiect similar.
    (3) Pentru activitatea de instructor de pregatire practica specifica pentru reactorii de cercetare, solicitantul trebuie sa posede permis de exercitare valid pentru operator principal in camera de comanda.
    Art. 37
    Cerinte pentru obtinerea permiselor de exercitare de catre personalul de instruire specifica
    (1) Solicitantul unui permis de exercitare pentru activitatea de instructor de pregatire specifica pentru personalul operator, conform prevederilor art. 36, trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte de studii, experienta si vechime:
    a) absolvent cu diploma de licenta al unei facultati de stiinte exacte sau ingineresti, pentru instructor de pregatire teoretica specifica;
    b) vechime minima in munca de 6 ani, din care minimum 4 ani in instalatia nucleara in care isi va desfasura activitatea pentru care solicita functia respectiva sau intr-o instalatie nucleara similara;
    c) permis de exercitare in radioprotectie nivel 2.
    (2) Solicitantul unui permis de exercitare pentru instructor de pregatire specifica intr-o instalatie nucleara trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte de pregatire:
    a) absolvent al unui program de pregatire similar cu programul de pregatire pentru autorizare initiala pentru operator principal, cu exceptia perioadei de copilotare;
    b) absolvent al unor cursuri de psihopedagogie.
    (3) Conditiile de acceptare a solicitantului in procesul de evaluare in vederea obtinerii permisului de exercitare pentru personal de instruire practica specifica a personalului operator sunt:
    a) sa detina experienta in domeniul obiectivului nuclear respectiv sau al unuia similar;
    b) sa fi fost posesorul unui permis de exercitare valabil pentru operator camera de comanda si sa fi desfasurat activitate continua in camera de comanda cel putin un an;
    c) sa nu fi primit nici o sanctiune pentru activitatea depusa in ultimii 2 ani;
    d) sa posede capabilitati de predare, abilitati de comunicare verificate in activitatea de predare a altor cursuri de pregatire generala.
    (4) In vederea autorizarii initiale ca instructor de pregatire specifica, permisul de exercitare valabil pentru activitati de operare trebuie sa nu fi expirat de un interval mai mare de 2 ani.
    Art. 38
    Dosarul individual de inscriere
    (1) Dosarul individual de inscriere in procesul de autorizare a instructorilor de pregatire specifica trebuie sa cuprinda documentele cerute conform art. 17.
    (2) Imputernicitul titularului de autorizatie va depune la CNCAN dosarul de inscriere cu cel putin 30 de zile inainte de data propusa pentru inceperea evaluarii.
    Art. 39
    Examinarea personalului de instruire
    (1) Prin procesul de examinare in vederea obtinerii permisului de exercitare pentru instructor, conform cerintei art. 36 alin. (1), CNCAN urmareste identificarea experientei tehnice si profesionale dobandite, a abilitatilor de predare si de evaluare a cursantilor.
    (2) Procesul de examinare consta in:
    a) proba practica de verificare a capabilitatilor de predare, de comunicare, de analiza si sinteza, de evaluare a cursantilor, de elaborare a materialelor suport in vederea implementarii cursului respectiv;
    b) proba practica pe simulator sustinuta numai de instructorii care realizeaza pregatirea practica;
    c) interviu-chestionar scris si/sau oral, conform programei de examinare stabilite in concordanta cu continutul cursului.
    Art. 40
    Reinnoirea permisului de exercitare
    (1) Permisul de exercitare pentru instructor de pregatire specifica pentru operatori/operatori principali dintr-o instalatie nucleara are o valabilitate de maximum 2 ani.
    (2) Reinnoirea permisului de exercitare se realizeaza in urma unui proces de reautorizare, care este similar cu procesul de autorizare initiala. Solicitantul are obligatia de a participa la programe de perfectionare specifice, acceptate de CNCAN.
    (3) Dosarul individual cu documentele cerute in vederea reinnoirii permisului de exercitare, conform art. 68, va fi transmis cu 30 de zile inainte de expirarea permisului de exercitare detinut anterior.
    (4) Permisul de exercitare pentru personalul de instruire specifica se elibereaza in termen de 5 zile de la data sustinerii examinarii teoretice si practice.

    CAP. 9
    Metodologia procesului de examinare. Responsabilitati

    Art. 41
    Comisia de examinare
    (1) Pentru desfasurarea procesului de examinare, presedintele CNCAN numeste prin ordin comisia de examinare in vederea autorizarii operatorilor camera de comanda/operatorilor principali camera de comanda de la reactorii CNE, reactorii de cercetare si de la alte instalatii obiective.
    (2) Comisia de examinare este constituita din cel putin 7 membri, dintre care sunt numiti: un presedinte de comisie - membru examinator, un vicepresedinte de comisie - membru examinator, un secretar de comisie si 2 supraveghetori la proba scrisa.
    (3) In comisia de examinare pot fi cooptati ca membri examinatori sau consultanti specialisti externi CNCAN cu experienta in domeniu.
    Art. 42
    Obligatiile membrilor comisiei de examinare
    (1) Membrii comisiei de examinare sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor din dosarele candidatilor, a tuturor documentelor de lucru si a deciziilor comisiei, in toate etapele de desfasurare a procesului de examinare.
    (2) Membrii comisiei de examinare trebuie sa semneze declaratiile de confidentialitate, conform anexei nr. 9a), documentele si discutiile din cadrul comisiei de examinare fiind considerate confidentiale.
    Art. 43
    Responsabilitatile membrilor comisiei de examinare
    (1) Membrii examinatori ai comisiei de examinare au urmatoarele responsabilitati:
    a) asigura corectitudinea desfasurarii procesului de examinare;
    b) elaboreaza subiectele si grilele de corectare pentru probele de examinare, respectand continutul actualizat al programelor de examinare obligatoriu, conform anexelor nr. 5 - 8;
    c) evalueaza independent raspunsurile candidatilor, conform grilei de corectare; daca apar diferente mai mari de 15% intre punctajele acordate pentru un subiect al unei probe de examinare, membrii corectori ai comisiei vor recorecta subiectul respectiv in plenul comisiei de examinare.
    (2) Membrii consultanti ai comisiei de examinare trebuie sa asigure asistenta tehnica la elaborarea subiectelor, a grilei de corectare si la evaluarea raspunsurilor, facand aprecieri si recomandari asupra completitudinii si corectitudinii raspunsurilor candidatilor.
    Art. 44
    Responsabilitatile presedintelui si ale vicepresedintelui comisiei de examinare
    (1) Presedintele comisiei de examinare are urmatoarele obligatii:
    a) coordoneaza si raspunde de corectitudinea desfasurarii sesiunii de examinare;
    b) semnaleaza presedintelui CNCAN orice neconcordanta si abateri constatate, luand masuri de corectare a acestora;
    c) verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor legale de participare la sesiunea de examinare;
    d) numeste supraveghetori dintre membrii comisiei de examinare, daca cei numiti initial nu sunt disponibili.
    (2) Vicepresedintele comisiei de examinare poate prelua atributiile presedintelui comisiei de examinare, daca acesta nu este disponibil.
    Art. 45
    Responsabilitatile secretarului comisiei de examinare
    Secretarul comisiei de examinare are urmatoarele responsabilitati si atributii:
    a) asigura confidentialitatea desfasurarii procesului de examinare;
    b) editeaza, manipuleaza si arhiveaza toate documentele de lucru ale comisiei de examinare;
    c) verifica conditiile de desfasurare a sesiunii de examinare;
    d) informeaza candidatii asupra obligatiilor pe care le au in timpul desfasurarii examinarii scrise, conform anexei nr. 10b);
    e) asigura intocmirea corespondentei si transmiterea acesteia.
    Art. 46
    Responsabilitatile supraveghetorilor la proba scrisa
    Supraveghetorii CNCAN la proba scrisa asigura supravegherea desfasurarii probei scrise, in conditii corespunzatoare de corectitudine, in conformitate cu atributiile specificate in anexa nr. 10a).
    Art. 47
    Responsabilitatile observatorilor titularului
    (1) Titularul poate solicita in scris CNCAN, cu cel putin 5 zile inainte de data examinarii, participarea la sesiunea de examinare a unor reprezentanti, maximum 2, in calitate de observatori.
    (2) Persoanele propuse ca observatori trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de acceptare:
    a) sa fie familiarizate cu procesul de pregatire a operatorilor;
    b) sa aiba experienta si atributii in privinta evaluarii personalului operator;
    c) sa detina calitatea de salariat al obiectivului nuclear, cu o vechime de minimum 5 ani in unitate;
    d) sa fi detinut sau sa detina permis de exercitare eliberat de CNCAN;
    e) sa posede cunostinte corespunzatoare de limba straina in care este prezentata documentatia tehnica initiala a instalatiei nucleare respective.
    (3) Titularul trebuie sa trimita la CNCAN cel putin doua nominalizari, care vor include:
    a) functiile observatorilor in cadrul unitatii nucleare;
    b) responsabilitatile observatorilor in programul de pregatire a candidatilor.
    (4) Acceptarea sau neacceptarea argumentata a observatorilor propusi de titularul de autorizatie va fi comunicata de catre CNCAN titularului de autorizatie in termen de cel mult doua zile de la data primirii propunerilor pentru observatori.
    (5) Observatorii acceptati de CNCAN au obligatia sa respecte cerintele formulate in declaratia de confidentialitate prezentata in anexa nr. 9b); in cazul nerespectarii acestor cerinte, acestia isi pierd calitatea de observatori ai procesului de autorizare/reautorizare.
    Art. 48
    Conditii de organizare a sesiunii de examinare
    Numarul maxim al candidatilor care se pot prezenta la o sesiune de examinare este de 8; daca numarul candidatilor este mai mare decat acest numar maxim, se organizeaza mai multe sesiuni de examinare.
    Art. 49
    Metodologia stabilirii subiectelor pentru probele de examinare
    (1) Pentru fiecare proba de examinare, cu cel mult 3 zile inainte de data planificata pentru examinare, comisia de examinare elaboreaza subiectele de examinare, stabileste grila de corectare si numarul de subiecte.
    (2) La sfarsitul sesiunii de lucru, pentru alegerea subiectelor se intocmeste un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei de examinare, in conformitate cu formatul-cadru prezentat in anexa nr. 12.
    (3) Subiectele selectionate pentru proba scrisa vor fi trecute in formularul de examinare prezentat in anexa nr. 11a), fiecare formular fiind stampilat si semnat de catre presedintele comisiei de examinare.
    (4) Toate documentele vor fi pastrate in conditii de confidentialitate, verificate de presedintele comisiei de examinare a CNCAN.
    Art. 50
    Metodologia desfasurarii examinarii scrise
    (1) Examinarea teoretica se desfasoara la sediul CNCAN din Bucuresti.
    (2) Daca numarul candidatilor la sesiunea de examinare este mai mare de 5, cu acordul CNCAN, examinarea teoretica se poate desfasura la sediul obiectivului nuclear; in aceasta situatie titularul va transmite la CNCAN, cu cel putin 5 zile inainte de data programata pentru sesiunea de examinare, o declaratie prin care certifica asigurarea tuturor conditiilor de desfasurare a examinarii.
    Art. 51
    Cerinte pentru identificare
    (1) La fiecare proba de examinare candidatii trebuie sa detina asupra lor pentru a se legitima un document personal de identificare, buletin de identitate sau, in cazuri justificate, pasaport.
    (2) Candidatii vor lua cunostinta, sub semnatura, de regulile si indrumarile ce trebuie respectate de acestia in timpul desfasurarii lucrarii scrise, prezentate in anexa nr. 10b).
    (3) Abaterile de la aceste reguli vor fi sanctionate de comisia de examinare cu anularea sesiunii de examinare pentru candidatul respectiv.
    Art. 52
    Cerintele pentru elaborarea lucrarii scrise
    (1) Redactarea de catre candidati a lucrarilor scrise se realizeaza pe coli albe stampilate, cu antet, conform anexei nr. 11b).
    (2) Durata lucrarii scrise, de maximum 4 ore, este indicata pe prima pagina a documentelor de examinare, include timpul necesar candidatilor pentru citirea subiectelor, pregatirea, redactarea si verificarea raspunsurilor si nu poate fi depasita.
    (3) In timpul examinarii candidatii nu au voie sa detina sau sa utilizeze alte documente decat cele care contin subiectele de examinare si materialele de referinta acceptate de CNCAN.
    (4) La finalizarea probei scrise candidatii predau lucrarea scrisa supraveghetorilor CNCAN.
    (5) Dupa finalizarea probei scrise, la solicitarea observatorilor titularului, presedintele comisiei de examinare aproba furnizarea unei copii a lucrarilor scrise ale candidatilor pentru verificare paralela la solicitarea observatorilor titularului, predarea facandu-se pe baza de proces-verbal.
    Art. 53
    Metodologia desfasurarii examinarii orale
    (1) Proba orala se desfasoara dupa sustinerea probei scrise, in aceeasi zi, durata examinarii fiind de aproximativ o ora pentru fiecare candidat, sustinerea probei orale nefiind conditionata de promovarea probei scrise.
    (2) Daca numarul candidatilor este mare, examinarea orala va continua, dupa caz, a doua si a treia zi.
    (3) Subiectele de examinare la proba orala sunt prezentate fiecarui candidat sau pot fi alese de acesta intr-un numar de subiecte selectionate de comisia de examinare.
    (4) In timpul examinarii orale orice examinator poate solicita candidatilor explicatii suplimentare sau detalii pentru subiectele propuse initial.
    (5) Proba orala poate fi inregistrata audio si/sau video.
    Art. 54
    Evaluarea probei teoretice
    (1) Proba teoretica este evaluata de catre fiecare membru examinator al comisiei de examinare, independent, notandu-se fiecare raspuns, conform grilei de corectare.
    (2) Nota finala la proba teoretica se va calcula ca medie aritmetica intre notele finale obtinute la proba scrisa si orala.
    Art. 55
    Metodologia desfasurarii probei practice
    (1) Candidatii care au obtinut calificativul "admis" la proba teoretica sustin proba practica, dupa caz, pe simulator sau pe instalatia nucleara la sediul titularului.
    (2) Desfasurarea probei practice pe instalatia nucleara se realizeaza sub supravegherea si responsabilitatea turei de serviciu, in prezenta sefului reactorului, incheindu-se protocolul privind desfasurarea probei practice conform anexei nr. 13.
    Art. 56
    Evaluarea probei practice
    (1) Evaluarea probei practice se realizeaza de comisia de examinare, numita prin ordin al presedintelui CNCAN conform prevederilor art. 41, in care pot fi cooptati si membri consultanti, operatori principali cu permis de exercitare valabil, cu functii in programul de pregatire practica si cu experienta ca evaluator.
    (2) Desfasurarea probei practice se poate inregistra audio si/sau video.
    (3) Rezultatele probei practice se transmit de catre comisia de examinare in interval de 5 zile lucratoare de la data examinarii.
    Art. 57
    Pregatirea prin copilotare
    (1) Pregatirea prin copilotare se efectueaza conform procedurii elaborate de titular si aprobate de CNCAN.
    (2) CNCAN verifica modul de pregatire in perioada de copilotare si poate suplimenta aceasta perioada daca constata deficiente in aplicarea procedurii si a pregatirii candidatilor.
    (3) Dupa finalizarea perioadei de copilotare, titularul trebuie sa transmita la CNCAN o declaratie care certifica indeplinirea criteriilor de acceptare de catre fiecare candidat pentru aceasta perioada de pregatire, cu confirmarea directorului obiectivului nuclear.

    CAP. 10
    Rezultate, contestatii, reexaminari, reinscrieri

    Art. 58
    Rezultatele examinarilor
    (1) Dupa finalizarea fiecarei sesiuni de examinare, presedintele comisiei de examinare inainteaza spre aprobare presedintelui CNCAN procesul-verbal privind desfasurarea si rezultatele probei de examinare pentru fiecare candidat, conform anexei nr. 14.
    (2) Rezultatul final al procesului de evaluare este determinat de media notelor finale obtinute de candidat pentru fiecare etapa a procesului de examinare, conform art. 29.
    (3) Rezultatele finale ale procesului de autorizare, conform anexei nr. 15, vor fi anuntate in cel mult 10 zile de la finalizarea cu succes a perioadei de copilotare.
    Art. 59
    Aprobarea documentelor de examinare
    Presedintele CNCAN verifica si aproba documentele fiecarei sesiuni de examinare.
    Art. 60
    Contestatii
    (1) Titularul poate contesta argumentat modul de aplicare a grilelor de corelare, in termen de 3 - 5 zile de la data comunicarii rezultatelor examenului.
    (2) Observatorii titularului, acceptati de CNCAN la procesul de examinare, pot solicita comisiei de examinare, in intervalul de timp specificat la alin. (1), consultari pentru a clarifica modul de aplicare a grilelor de corectare in evaluarea raspunsurilor candidatilor.
    (3) Comisia de examinare va analiza contestatiile si va prezenta rezultatele finale in interval de 3 - 5 zile lucratoare de la data primirii acestora la sediul CNCAN; dupa aprobarea acestora de catre presedintele CNCAN, vor fi transmise titularului.
    (4) Contestatiile transmise la CNCAN intr-un interval mai mare de doua zile de la data comunicarii rezultatelor nu vor fi luate in considerare.
    Art. 61
    Reexaminari
    (1) Un candidat poate solicita reexaminarea partiala pentru un domeniu conform anexelor nr. 5 - 8, in urmatoarele conditii:
    a) punctajul obtinut pentru un singur subiect al unei probe teoretice este cuprins intre 65 - 70%;
    b) punctajul obtinut pentru un singur subiect al probei practice este cuprins intre 80 - 85%, celelalte subiecte fiind evaluate cu cel putin 90% .
    (2) Un candidat poate solicita reexaminarea pentru toate domeniile pentru o singura proba de examinare, daca a obtinut un rezultat cu cel mult 5% sub limita necesara pentru a fi declarat admis de catre comisia de examinare pentru proba respectiva, conform art. 29 alin. (4), (5) si (6).
    (3) Un candidat poate solicita reexaminarea partiala dupa minimum o luna si maximum doua luni de la sesiunea de examinare, daca a absolvit un program suplimentar de pregatire pentru domeniul supus reexaminarii; inregistrarile evaluarilor interne trebuie transmise la CNCAN cu 10 zile inaintea datei de reexaminare.
    (4) Un candidat poate solicita reexaminarea unei probe de examinare dupa minimum 3 luni si maximum 6 luni de la sesiunea de examinare, daca a absolvit un program suplimentar de pregatire complet si a transmis la CNCAN inregistrari ale testarilor interne finale ale candidatilor pentru aceste programe de pregatire, cu cel putin 10 zile inaintea datei de reexaminare.
    (5) In cazul neprezentarii la reexaminare in intervalul maxim acordat, candidatul pierde acest drept.
    Art. 62
    Reinscrieri
    (1) Candidatii care au fost declarati respinsi la o sesiune de examinare au dreptul sa solicite o noua inscriere in vederea unei noi examinari dupa cel putin 90 de zile de la data ultimului examen sustinut cu CNCAN, daca au finalizat cu succes un program de pregatire suplimentar care indeplineste cerintele art. 14 si au achitat taxele si tarifele de examinare si autorizare, in conformitate cu Regulamentul privind taxele si tarifele, in vigoare.
    (2) Candidatii respinsi a doua oara vor putea solicita o noua inscriere in vederea examinarii, dupa 6 luni de la data comunicarii rezultatelor oficiale ale sesiunii precedente, respectand conditiile prevazute la alin. (1).
    (3) Candidatii respinsi a treia oara pot solicita reinscrierea la o sesiune de examinare dupa un interval de un an de la ultima sesiune de examinare, respectand conditiile prevazute la alin. (1).
    (4) Candidatii respinsi consecutiv la 4 sesiuni de examinare nu mai au dreptul la o alta reinscriere in vederea examinarii.
    (5) Un candidat care a fost respins din cauza unei fraude comise in timpul examinarii, prin nerespectarea regulilor si indrumarilor conform anexei nr. 10b), are voie sa se reinscrie dupa un interval de 6 luni, achitand taxele si tarifele aferente.
    (6) Un candidat respins de doua ori din cauza unei fraude comise in timpul examinarii, prin nerespectarea regulilor si indrumarilor prezentate in anexa 10b), nu mai are dreptul la o alta reinscriere.
    Art. 63
    Reinscrierea candidatilor neprezentati
    (1) In cazul neprezentarii motivate a unui candidat la o sesiune de examinare, acesta poate solicita reinscrierea la prima sesiune de examinare organizata de CNCAN pentru obiectivul nuclear respectiv.
    (2) In cazul absentei nemotivate a unui candidat la o sesiune de examinare, solicitantul are dreptul sa se reinscrie la o noua sesiune de examinare, potrivit alin. (1), dupa achitarea taxelor si tarifelor de examinare si autorizare, conform Regulamentului privind taxele si tarifele, in vigoare.

    CAP. 11
    Eliberarea, mentionarea si reinnoirea permiselor de exercitare

    Art. 64
    Eliberarea permiselor de exercitare
    (1) La finalizarea procesului de examinare, dupa aprobarea de catre presedintele CNCAN a documentelor de examinare, se confirma eliberarea permiselor de exercitare.
    (2) Permisele de exercitare se elibereaza in original si doua exemplare in copie, in conformitate cu prevederile anexei nr. 16.
    (3) Exemplarele vor avea urmatoarea distributie:
    a) exemplarul original pentru candidat;
    b) o copie pentru titularul de autorizatie;
    c) o copie pentru CNCAN.
    (4) Pe permisul de exercitare se vor consemna conditiile si limitele de valabilitate.
    (5) Valabilitatea permisului de exercitare este limitata, pentru instalatia nucleara pentru care a fost emis, la acele activitati specificate in autorizatia de functionare a acesteia.
    Art. 65
    Obligatiile posesorului unui permis de exercitare
    (1) Posesorii permiselor de exercitare au obligatia sa respecte toate reglementarile, regulamentele si ordinele CNCAN.
    (2) Valabilitatea permisului de exercitare se mentine in urmatoarele conditii:
    a) posesorul permisului de exercitare pentru operator in camera de comanda (OCC) sau operator principal in camera de comanda (OPCC) din centralele nuclearoelectrice trebuie sa efectueze activitate de operare in camera de comanda minimum 7 ture a 8 ore sau 5 ture a 12 ore in fiecare trimestru;
    b) posesorul permisului de exercitare pentru OCC sau OPCC din reactorii de cercetare trebuie sa efectueze activitate de operare in camera de comanda minimum 4 ore in fiecare trimestru.
    (3) Daca nu sunt indeplinite conditiile de mai sus, inainte de a fi reluata activitatea de operare autorizata de permisul de exercitare detinut, titularul notifica urmatoarele:
    a) actualizarea si validarea calificarilor operatorului;
    b) pregatirea practica a operatorului autorizat a fost completata cu o perioada de copilotare de minimum 40 de ore pentru centralele nuclearoelectrice sau de minimum 6 ore in cazul reactorilor de cercetare.
    (4) Programele de pregatire suplimentare dezvoltate in aceste cazuri de titular sunt aprobate de CNCAN inainte de aplicare.
    (5) Titularul va transmite la CNCAN copii ale inregistrarilor evaluarilor finale interne ale operatorilor participanti la programele de pregatire.
    (6) Operatorul isi poate relua activitatea de operare pentru care are permis de exercitare numai cu acceptul CNCAN.
    Art. 66
    Conditii de mentinere a permisului de exercitare
    (1) Posesorul permisului de exercitare trebuie sa posede starea de sanatate fizica si mentala corespunzatoare pentru a desfasura in siguranta activitatile pentru care a fost emis permisul respectiv. Titularul are obligatia de a informa CNCAN, in termen de 5 zile, despre orice incapacitate ce depaseste 15 zile lucratoare de inabilitate sau boala a unui OCC ori OPCC care nu poate desfasura temporar activitate de operare in camera de comanda.
    (2) Posesorul permisului de exercitare trebuie sa posede certificat medical valabil pentru desfasurarea activitatilor pentru care este emis permisul respectiv. Titularul are obligatia sa asigure posesorilor permiselor de exercitare efectuarea examenelor medicale periodice semestriale/anuale pentru stabilirea starii fizice si psihice.
    (3) Posesorul permisului de exercitare nu va folosi, nu va poseda sau nu va vinde substante ilegale.
    (4) Este interzis posesorului unui permis de exercitare sa efectueze activitatile autorizate atata timp cat se afla sub influenta alcoolului, drogurilor sau a unor medicamente cu efecte secundare care ar afecta capacitatea fizica si mentala a operatorului de a efectua activitatile de operare competent si in siguranta.
    (5) Posesorul permisului de exercitare trebuie sa participe la testarile de determinare a alcoolemiei si a consumului de droguri si sa indeplineasca si alte cerinte sau conditii pe care le poate impune CNCAN prin dispozitii de reglementare, pentru a reduce la minimum aparitia erorilor umane si riscul de expunere la pericole a persoanelor expuse profesional, a populatiei, mediului si proprietatii.
    (6) Posesorii permiselor de exercitare pentru activitati de operare nu au dreptul sa participe la greve, mitinguri de protest sau la alte miscari sociale.
    (7) Permisul de exercitare isi pierde valabilitatea la cererea titularului sau la incetarea relatiilor de munca dintre persoana angajata si unitatea respectiva.
    Art. 67
    Conditii de reinscriere in vederea reautorizarii
    (1) La expirarea valabilitatii permisului de exercitare conform art. 6 alin. (1), titularul poate solicita CNCAN inscrierea in procesul de examinare in vederea reautorizarii.
    (2) In situatiile in care documentatia de inscriere in procesul de reautorizare este transmisa cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea permisului de exercitare, valabilitatea acestuia se prelungeste pana cand se finalizeaza procesul de reautorizare.
    Art. 68
    Reinnoirea permiselor de exercitare
    (1) Pentru reinnoirea permiselor de exercitare operatorul trebuie sa se inscrie si sa participe la procesul de reautorizare.
    (2) Dosarul de inscriere pentru participare la reautorizare cuprinde urmatoarele:
    a) cerere de inscriere-tip conform anexei nr. 2;
    b) certificat medical valabil, conform anexei nr. 3, emis de comisia medicala agreata de CNCAN;
    c) notificarea scrisa a imputernicitului autorizat al unitatii nucleare, titulara de autorizatie, conform anexei nr. 4;
    d) copii ale permisului de exercitare de radioprotectie;
    e) certificat de cazier judiciar;
    f) copii ale ordinelor de plata sau chitantelor care dovedesc achitarea in contul CNCAN a taxelor si tarifelor de examinare si autorizare, in conformitate cu Regulamentul privind taxele si tarifele, in vigoare;
    g) copii ale inregistrarilor examinarilor interne ale programelor de pregatire la care a participat solicitantul;
    h) declaratia de confirmare a directorului obiectivului nuclear privind indeplinirea criteriilor de pregatire de catre fiecare candidat.
    (3) Dosarul de inscriere in vederea reautorizarii va fi trimis la CNCAN cu cel putin 30 de zile inainte de data expirarii permisului de exercitare, dar nu mai mult de 60 de zile.
    (4) Procesul de reautorizare se desfasoara in conformitate cu prevederile cap. VI - VIII privind eliberarea permiselor de exercitare si ale cap. IX privind metodologia desfasurarii examinarii.
    (5) Daca un operator nu incepe procesul de reautorizare conform prevederilor art. 64 alin. (2), acesta este considerat proces de autorizare initiala.

    CAP. 12
    Modificarea permiselor de exercitare si transferul personalului operator

    Art. 69
    Modificarea permiselor de exercitare
    Se considera modificare a permisului de exercitare solicitarea de catre un posesor al unui permis de exercitare valabil pentru anumite activitati autorizate a unui alt permis de exercitare in urmatoarele situatii:
    a) posesorul unui permis de exercitare valabil OCC solicita permis de exercitare OPCC;
    b) posesorul unui permis de exercitare valabil pentru o instalatie nucleara solicita permis de exercitare pentru o instalatie nucleara similara.
    Art. 70
    Cerinte pentru modificarea permiselor de exercitare
    Pentru a solicita modificarea unui permis de exercitare se transmite la CNCAN o cerere de modificare, avand atasate actele necesare inscrierii in vederea autorizarii pentru pozitia solicitata, in conformitate cu cerintele prezentelor norme, inclusiv dovada achitarii taxelor si tarifelor prevazute de Regulamentul privind taxele si tarifele, in vigoare.
    Art. 71
    Cerinte de pregatire in vederea modificarii permiselor de exercitare
    (1) Orice schimbare a activitatii nucleare desfasurate de operator va fi anuntata la CNCAN, pentru a se cunoaste cerintele de pregatire si evaluare in vederea obtinerii unui permis de exercitare valabil pentru activitatea respectiva, conform art. 4 si 5.
    (2) Un permis de exercitare poate fi modificat daca sunt respectate conditiile de acceptare a cererii de inscriere in procesul de autorizare in vederea obtinerii permisului de exercitare necesar pentru desfasurarea activitatii respective, conform art. 17.
    (3) Solicitantul modificarii permisului de exercitare participa la un program de pregatire si examinare, conform prezentelor norme.
    (4) Daca cererea de modificare a permisului de exercitare de la OCC la OPCC este efectuata in 6 luni de la reinnoirea permisului de exercitare a OCC, cu respectarea prevederilor art. 16, procesul este considerat proces de reautorizare, obtinandu-se valabilitate conform art. 6 alin. (1).
    (5) O persoana poate detine in acelasi timp permis de exercitare valabil pentru OCC/OPCC si permis de exercitare pentru activitatea de instructor de pregatire specifica a operatorilor in programul de pregatire teoretica si practica sau pentru functii de conducere in obiectivul nuclear.
    (6) Un posesor al permisului de exercitare valabil OCC poate solicita permis de exercitare pentru activitatea de instructor coordonator de pregatire specifica a operatorilor, cu indeplinirea cerintelor de pregatire si examinare specifice personalului de instruire.
    Art. 72
    Transferul personalului operator
    (1) Un operator poate solicita transferul intr-o unitate nucleara similara, cu modificarea permisului de exercitare, conform prevederilor art. 69 - 72.
    (2) Unitatea nucleara la care s-a realizat transferul operatorului prezinta la CNCAN pentru aprobare programul de pregatire identificat din analiza sarcinilor ce trebuie indeplinite.
    (3) Operatorul poate desfasura activitate de operare in camera de comanda a unitatii nucleare in care s-a transferat numai dupa finalizarea procesului de examinare de catre CNCAN din programul suplimentar de pregatire, conform prevederilor cap. VI.
    (4) Procesul de examinare din programul suplimentar nu modifica perioada de valabilitate a permisului de exercitare detinut de operator in momentul transferului.

    CAP. 13
    Sanctiuni

    Art. 73
    In conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, permisul de exercitare se suspenda sau se retrage de catre CNCAN in toate cazurile in care se constata ca posesorul permisului de exercitare nu a respectat cerintele prevazute la art. 5 din aceeasi lege si reglementarile in vigoare.
    Art. 74
    Suspendarea permiselor de exercitare
    CNCAN dispune, fara a prejudicia alte sanctiuni prevazute de lege, suspendarea pe o durata de cel mult 6 luni a permisului de exercitare valabil in urmatoarele situatii:
    1. nerespectarea prevederilor art. 65 si 66;
    2. lipsa unor cunostinte, indemanari si abilitati in activitatea de operare, ce ar putea genera erori de functionare/exploatare a unitatii nucleare, periculoase pentru securitatea nucleara a instalatiei, a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului si a proprietatii, ca urmare a controlului si constatarilor din procesele-verbale de control ale inspectorilor CNCAN;
    3. abateri disciplinare grave in activitatea de operare a operatorului, erori de decizie, nerespectarea limitelor si conditiilor de autorizare, ce ar pune in pericol exploatarea in siguranta a centralei nuclearoelectrice.
    Art. 75
    Actiuni impuse de suspendarea permisului de exercitare
    Suspendarea permisului de exercitare presupune:
    a) interzicerea exercitarii activitatilor pentru care a fost emis permisul, pe toata durata suspendarii;
    b) identificarea cauzelor care au condus la suspendare si luarea masurilor corective necesare inlaturarii acestor cauze care au condus la suspendare;
    c) raportarea la CNCAN de catre titular a modului de indeplinire a masurilor corective luate.
    Art. 76
    Revocarea suspendarii
    (1) Suspendarea permisului de exercitare din motive medicale se revoca daca, prin prezentarea certificatelor medicale corespunzatoare, comisia medicala agreata de CNCAN constata ca starea de sanatate fizica si psihica a operatorului este in conformitate cu cerintele functiei.
    (2) Suspendarea permisului de exercitare datorita lipsei cunostintelor, indemanarilor, abilitatilor in activitatea autorizata se revoca daca operatorii sanctionati au efectuat in perioada de suspendare dispusa programe suplimentare de pregatire si au fost examinati din nou de CNCAN si declarati admisi.
    Art. 77
    Retragerea permisului de exercitare
    CNCAN dispune, fara a prejudicia alte sanctiuni prevazute de lege, retragerea permisului de exercitare valabil in urmatoarele situatii:
    1. nerespectarea prevederilor art. 65 si 66;
    2. constatarea ca posesorul permisului de exercitare este consumator de droguri sau de alcool;
    3. comisia medicala stabilita de Ministerul Sanatatii si agreata de CNCAN constata incapacitate, inabilitate definitiva sau o boala care afecteaza desfasurarea in siguranta a activitatii autorizate de permisul de exercitare;
    4. constatarea ca posesorul permisului de exercitare suporta o condamnare definitiva privativa de libertate datorita unor delicte in exercitiul functiunii sau in cazul unei sentinte de condamnare cu privare de libertate care nu a fost judecata definitiv;
    5. constatarea ca posesorul unui permis de exercitare suspendat temporar efectueaza activitati autorizate in perioada de suspendare;
    6. permisul de exercitare a fost suspendat temporar de doua ori in interval de un an;
    7. posesorul permisului de exercitare solicita retragerea permisului.
    Art. 78
    Actiuni impuse de retragerea permisului de exercitare
    (1) Retragerea permisului de exercitare presupune:
    a) interzicerea exercitarii activitatilor pentru care a fost emis;
    b) identificarea cauzelor si luarea masurilor corective necesare inlaturarii acestora;
    c) raportarea de catre titular a modului de indeplinire a acestor masuri.
    (2) Unitatea autorizata are obligatia de a informa CNCAN, in termen de 5 zile, despre orice delict sau infractiune savarsita de un titular al unui permis de exercitare.
    Art. 79
    O persoana al carui permis de exercitare a fost retras, potrivit situatiilor prezentate la art. 77 pct. 1, 2, 5, 6 si 7 se poate inscrie pentru a participa la procesul de autorizare initiala in vederea obtinerii unui nou permis de exercitare dupa cel putin un an de la data retragerii, cu respectarea cerintelor de inscriere si acceptare, conform cap. IV.
    Art. 80
    Conditii privind contestarea sanctiunilor CNCAN
    (1) Sanctiunile prevazute la art. 72 si 74 pot fi contestate de catre posesorul permisului de exercitare sanctionat, in termen de 15 zile de la data sanctionarii, la CNCAN.
    (2) Consiliul de conducere al CNCAN va analiza contestatia in termen de 30 de zile, luand decizia finala de ridicare sau de mentinere a sanctiunii.
    (3) Decizia mentionata la alin. (2) este comunicata in scris persoanei in cauza si poate fi contestata la instanta de contencios administrativ.

    CAP. 14
    Dispozitii tranzitorii

    Art. 81
    Pregatirea practica a personalului de operare a CNE pentru faza de punere in functiune
    Pentru centrale nuclearoelectrice in curs de punere in functiune, simulatorul sau sistemul cu program echivalent necesar pregatirii practice specifice va fi disponibil cu cel putin un an inaintea inceperii incarcarii cu combustibil a reactorului, astfel incat personalul de operare sa fie autorizat de catre CNCAN inaintea inceperii incarcarii cu combustibil a reactorului.
    Art. 82
    Valabilitatea temporara a permiselor de exercitare
    Orice permis de exercitare emis de CNCAN anterior intrarii in vigoare a prezentelor norme isi mentine valabilitatea, conform precizarilor inscrise pe acesta.

    CAP. 15
    Dispozitii finale

    Art. 83
    Dosarul candidatilor
    (1) Dosarele candidatilor depuse la CNCAN nu se returneaza.
    (2) Inregistrarile examinarilor vor fi pastrate in dosarul candidatului timp de 30 de ani.
    Art. 84
    Anexe
    (1) Anexele nr. 1 - 16 fac parte integranta din prezentele norme.
    (2) Orice dispozitie contrara prevederilor prezentelor norme se abroga cu data intrarii in vigoare a acestora.

    ANEXA 1
    la norme

                             ABREVIERI, DEFINITII

    - Operator camera principala de comanda (OCC)
    - Operator principal camera principala de comanda (OPCC)
    - Dispecer sef de tura (DST) pentru CNE
    - Camera principala de comanda (CPC)
    - Centrala nuclearoelectrica (CNE)
    - Reactor de cercetare (RC)
    - Permis de exercitare (PE)
    - Cunostinte, indemanari, atitudini (CIA)
    - Proces de autorizare - proces desfasurat in vederea emiterii de catre CNCAN a permisului de exercitare specific pentru realizarea activitatilor specificate
    - Proces de autorizare pentru personal operator, personal de conducere, personal de pregatire specifica - procesul de pregatire si examinare in vederea emiterii de catre CNCAN a permisului de exercitare, conform prezentelor norme
    - Operator camera principala de comanda - persoana autorizata si responsabila fata de operatorul principal camera de comanda pentru operare si control al instalatiei nucleare
    - Instructor coordonator pentru stagiu de pregatire teoretica specifica, pregatire practica pe simulator sau prin stadiul de pregatire prin copilotare - persoana autorizata de catre CNCAN, responsabila pentru pregatirea specifica a unui grup de candidati aflati in pregatire in vederea autorizarii
    - Examinare dinamica pe simulatorul integral - evaluarea CIA a unui candidat privind proceduri de operare in situatii anormale sau regim tranzitoriu
    - Examinare statistica pe simulatorul integral - evaluarea CIA a unui candidat privind parametrii critici de securitate pentru instalatia nucleara, panouri de control, ferestre de alarma
    - Copilotare - stagiu de pregatire realizat pe instalatia nucleara, sub supravegherea si responsabilitatea unui operator principal camera de comanda, posesor al unui permis de exercitare valid
    - Program de pregatire generala - program de pregatire pentru insusirea cunostintelor generale de baza
    - Imputernicit autorizat al instalatiei nucleare - persoana care este nominalizata de titularul de autorizatie sa intocmeasca dosarul individual de inscriere al candidatului
    - Comisie medicala agreata de CNCAN - comisie medicala autorizata de Ministerul Sanatatii sa desfasoare activitatea specifica solicitata de catre titularul de autorizatie
    - Permis de exercitare - document specific scris care autorizeaza efectuarea activitatilor specifice, conform prevederilor prezentelor norme
    - Dispecer sef de tura in CNE - persoana autorizata de catre CNCAN, echivalent operatorului principal camera de comanda, cu putere de decizie, responsabila pentru intreaga activitate de operare potrivit specificatiilor din autorizatia de functionare a instalatiei nucleare
    - Instructor pentru pregatirea specifica - persoana autorizata de catre CNCAN, responsabila pentru realizarea pregatirii specifice, teoretica sau practica
    - Program de pregatire specifica - program de pregatire care realizeaza pregatirea candidatului pentru a indeplini activitati specifice de operare in instalatia nucleara
    - Reinnoirea permiselor de exercitare - proces de reautorizare desfasurat in vederea emiterii unor permise de exercitare valabile pentru aceleasi activitati specifice ca si cele anterioare
    - Titular de autorizatie - unitatea nucleara care detine autorizatie de functionare emisa de catre CNCAN pentru instalatia nucleara

    ANEXA 2 *1)
    la norme

    *1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                            CERERE DE AUTORIZARE

    UNITATEA _________________________
    Adresa ___________________________                  Tel: ________________
    Localitatea ______________________                  Fax: ________________

    Tipul solicitarii* _______________
    Autorizari anterioare ____________

    NUMELE si PRENUMELE solicitantului: _________________________

    DATE PERSONALE

    Data nasterii: ______________ Locul nasterii: _____________ Judetul _______
    Act de identitate: Seria ______ Nr. ______ eliberat de ____________________ data ___________ localitatea ______________________ Judetul ___________________
    Starea civila: _____________________

    DOMICILIUL STABIL: localitatea __________________ str. ____________________ sector _______ bloc ________ scara _________ ap. _________ Judetul ____________

    DOMICILIUL ACTUAL: localitatea __________________ str. ____________________ sector _______ bloc ________ scara _________ ap. _________ Judetul ____________

    STUDII EFECTUATE:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Studii efectuate/Localitatea | Perioada | Media/calificativ de absolvire|
|crt.|                              |          |                               |
|____|______________________________|__________|_______________________________|
|  1.|                              |          |                               |
|____|______________________________|__________|_______________________________|
|  2.|                              |          |                               |
|____|______________________________|__________|_______________________________|
|  3.|                              |          |                               |
|____|______________________________|__________|_______________________________|

    EXPERIENTA SOLICITANTULUI: Vechime totala _____________ in domeniul nuclear ____________ in unitatea nucleara ______________

    Permise de exercitare detinute anterior:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Felul permisului  |  Numar  |  Termen valabilitate  |  Data emiterii  |
|crt.|   de exercitare     |         |                       |                 |
|____|_____________________|_________|_______________________|_________________|
|  1.|                     |         |                       |                 |
|____|_____________________|_________|_______________________|_________________|
|  2.|                     |         |                       |                 |
|____|_____________________|_________|_______________________|_________________|
|  3.|                     |         |                       |                 |
|____|_____________________|_________|_______________________|_________________|

    Declar ca nu sunt implicat in consum, posesie, trafic sau vanzari de substante aflate sub incidenta controlului substantelor prohibite (droguri, substante radioactive etc.)

                                           Semnatura solicitantului
                                           Data

    ACORDUL CONDUCATORULUI UNITATII* __________________________________
    Numele si prenumele ______________ Functia _____________ Data ______

                                           Semnatura ____________

------------
    * Autorizare/reautorizare/rereautorizare/modificare
    * Confirma autenticitatea datelor si acordul unitatii

    ANEXA 3 *1)
    la norme

    *1) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                       BULETIN DE EXAMINARE MEDICALA
pentru recrutare personal operator in camera de comanda a obiectivelor nucleare
                              NR. __________

    1. DATE PERSONALE (se completeaza de institutie)

    Numele si prenumele solicitantului
                               ________________________________________________
                              |________________________________________________|
    Data nasterii
                               ________________________________________________
                              | Anul |        | Ziua |        | Luna |         |
                              |______|________|______|________|______|_________|
    Domiciliul
                               ________________________________________________
                              | Localitatea                                    |
                              |________________________________________________|
                              | Strada                   Nr.    Bl.     Ap.    |
                              |________________________________________________|
    Specialitatea/meseria
                               ________________________________________________
                              |________________________________________________|
    Date profesionale
                               ________________________________________________
                              | Locul de |           |            |            |
                              | munca    |           |            |            |
                              |__________|___________|____________|____________|
                              | Ocupatia |           |            |            |
                              |__________|___________|____________|____________|
                              | Perioada |           |            |            |
                              |__________|___________|____________|____________|

    2. DATE MEDICALE*
    (se completeaza de Comisia medicala)

    Antecedente fiziologice
                               ________________________________________________
                              |_______________|________________|_______________|
    Antecedente patologice
                               ________________________________________________
                              | Eredocolaterale:                               |
                              |________________________________________________|
                              | Personale:                                     |
                              |________________________________________________|
    Examen psihologic
                               ________________________________________________
                              |________________________________________________|

    * Numele si prenumele
    medicului ________________________ Data _________ Semnatura si parafa

    3. EXAMEN CLINIC GENERAL

 ______________________________________________________________________________
|     Inaltime     |                  |     Greutate     |                     |
|__________________|__________________|__________________|_____________________|
 ______________________________________________________________________________
| Tegumente si mucoase |                                                       |
|______________________|                                                       |
| Numele si prenumele                                                          |
| medicului ___________________________ Data _________ Semnatura si parafa     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Tesut musculo-adipos |                                                       |
|______________________|                                                       |
| Numele si prenumele                                                          |
| medicului ___________________________ Data _________ Semnatura si parafa     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Ganglioni superficiali                                                       |
| Numele si prenumele                                                          |
| medicului ___________________________ Data _________ Semnatura si parafa     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Aparat osteoarticular                                                        |
| Numele si prenumele                                                          |
| medicului ___________________________ Data _________ Semnatura si parafa     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Aparat respirator                                                            |
| Numele si prenumele                                                          |
| medicului ___________________________ Data _________ Semnatura si parafa     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Aparat cardiovascular                                                        |
| Numele si prenumele                                                          |
| medicului ___________________________ Data _________ Semnatura si parafa     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Aparat digestiv                                                              |
| Numele si prenumele                                                          |
| medicului ___________________________ Data _________ Semnatura si parafa     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Aparat uro-genital                                                           |
| Numele si prenumele                                                          |
| medicului ___________________________ Data _________ Semnatura si parafa     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| S.N.C.                                                                       |
| Numele si prenumele                                                          |
| medicului ___________________________ Data _________ Semnatura si parafa     |
|______________________________________________________________________________|

    4. EXAMEN PARACLINIC SI DE LABORATOR

 ______________________________________________________________________________
| Audiograma                                                                   |
| Numele si prenumele                                                          |
| medicului ___________________________ Data _________ Semnatura si parafa     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| E.E.G.                                                                       |
| Numele si prenumele                                                          |
| medicului ___________________________ Data _________ Semnatura si parafa     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| E.K.G.                                                                       |
| Numele si prenumele                                                          |
| medicului ___________________________ Data _________ Semnatura si parafa     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| M.R.F.                                                                       |
| Numele si prenumele                                                          |
| medicului ___________________________ Data _________ Semnatura si parafa     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| V.D.R.L.                                                                     |
| Numele si prenumele                                                          |
| medicului ___________________________ Data _________ Semnatura si parafa     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| R.P.S.                                                                       |
| Numele si prenumele                                                          |
| medicului ___________________________ Data _________ Semnatura si parafa     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| H.L.G. | HB  | HT  | He  |  Le   | Gr  | Mo  |  Li  | Re  |  Tr  | TS  | TC  |
|________|_____|_____|_____|_______|_____|_____|______|_____|______|_____|_____|
| data   |     |     |     |       |     |     |      |     |      |     |     |
|________|_____|_____|_____|_______|_____|_____|______|_____|______|_____|_____|
| TGP    |                 |  TGO  |           |    Creatinemie    |           |
|________|_________________|_______|___________|___________________|___________|
 ______________________________________________________________________________
|     Examen urina     |                                                       |
|______________________|                                                       |
| Numele si prenumele                                                          |
| medicului ___________________________ Data _________ Semnatura si parafa     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|  Alte investigatii   |                                                       |
|______________________|                                                       |
| Numele si prenumele                                                          |
| medicului ___________________________ Data _________ Semnatura si parafa     |
|______________________________________________________________________________|

    5. EXAMENE DE SPECIALITATE

    5.1 NEUROPSIHIATRIE SI PROBE DE ECHILIBRU

 ______________________________________________________________________________
|  Nr. fisa med.  |   Diagnostic   |    Recomandari    |   Medic    |   Data   |
|_________________|________________|___________________|____________|__________|
|_________________|________________|___________________|____________|__________|

    5.2 O.R.L. SI PROBE VESTIBULARE

 ______________________________________________________________________________
|  Nr. fisa med.  |   Diagnostic   |    Recomandari    |   Medic    |   Data   |
|_________________|________________|___________________|____________|__________|
|_________________|________________|___________________|____________|__________|

    5.3 OFTALMOLOGIE - CRISTALIN - ACUITATE VIZUALA - SENSIBILITATE CROMATICA

 ______________________________________________________________________________
|  Nr. fisa med.  |   Diagnostic   |    Recomandari    |   Medic    |   Data   |
|_________________|________________|___________________|____________|__________|
|_________________|________________|___________________|____________|__________|

    CONCLUZIA FINALA

     _______________
    |               | Apt pentru exercitarea profesiei de ________________ in
    |               | UNITATEA _________________________
    |_______________|
    |               | Apt cu restrictie*
    |_______________|
    |               | Inapt temporar
    |_______________|
    |               | Inapt
    |_______________|

    Recomandari*:

    * Indicati pe scurt cum poate fi corectata restrictia, pentru a evita descalificarea)

                                           Semnatura si parafa medicilor:
                                           Data:

    Valabilitatea acestui certificat medical este cuprinsa intre ______________

    REZULTATELE TESTARII PSIHOLOGICE impreuna cu psihoprofesiograma aferenta realizate, de o unitate agreata de CNCAN

    Valabilitatea acestui certificat psihologic este cuprinsa intre ___________

    Certificare
    - Orice declaratie, omitere sau fals in acest document sau in documentele atasate, vor fi supuse sanctiunilor civile si penale.

                                       Semnatura si parafa medicilor:
                                       Data:
                                       Semnatura psihologului autorizat:
                                       Data:

    - Declar pe propria raspundere ca informatiile prezentate sunt reale.
                Data:                          Semnatura solicitantului:

    ANEXA 4 *1)
    la norme

    *1) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

               NOTIFICAREA IMPUTERNICITULUI UNITATII NUCLEARE

    UNITATEA NUCLEARA ______________________________________
    Numele si prenumele imputernicitului ___________________
    Functia ________________________________________________

    SOLICITANTUL: Numele ____________________ Prenumele __________
    Tipul solicitarii _______________________
    Autorizari anterioare ___________________

    1. PREGATIREA PROFESIONALA

    A. Pregatire teoretica: Cursuri si stagii de pregatire teoretica specifica

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Denumirea   |  Nivel* | Perioada/ | Centrul de | Certificat    | media |
|crt.|  cursului    |(A, M, I)| Nr. ore   | pregatire  | de absolvire  |       |
|    |  absolvit    |         |           |            | (testari      |       |
|    |              |         |           |            | finale*)    |       |
|____|______________|_________|___________|____________|_______________|_______|
|1.  |              |         |           |            |               |       |
|____|______________|_________|___________|____________|_______________|_______|
|2...|              |         |           |            |               |       |
|____|______________|_________|___________|____________|_______________|_______|

    B. Pregatire practica: Cursuri si stagii de pregatire practica specifice

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Stagiu de pregatire  | Perioada/  | Lista de activitati*  |Inregistrari|
|crt.| practica (simulator, | Nr. de ore | insusite de solicitant |evaluare* |
|    | copilotare etc.)     |            |                        |            |
|____|______________________|____________|________________________|____________|
|1.  |                      |            |                        |            |
|____|______________________|____________|________________________|____________|
|2...|                      |            |                        |            |
|____|______________________|____________|________________________|____________|

    2. ISTORIA ANGAJARILOR

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Locul de munca |Perioada | Functia |            Observatii              |
|crt.|                |         |         |Demisie/transfer/calificative anuale|
|____|________________|_________|_________|____________________________________|
|1.  |                |         |         |                                    |
|____|________________|_________|_________|____________________________________|
|2...|                |         |         |                                    |
|____|________________|_________|_________|____________________________________|

    3. PROFIL MORAL

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |             Calitatea          | Calificativ* |      Comentarii      |
|crt.|                                |                 |                      |
|____|________________________________|_________________|______________________|
|  1.| Personalitate                  |                 |                      |
|____|________________________________|_________________|______________________|
|  2.| Responsabilitate               |                 |                      |
|____|________________________________|_________________|______________________|
|  3.| Inteligenta                    |                 |                      |
|____|________________________________|_________________|______________________|
|  4.| Creativitate                   |                 |                      |
|____|________________________________|_________________|______________________|
|  5.| Stabilitate psihica            |                 |                      |
|____|________________________________|_________________|______________________|
|  6.| Capacitatea de a invata        |                 |                      |
|____|________________________________|_________________|______________________|
|  7.| Atitudinea fata de securitatea |                 |                      |
|    | nucleara                       |                 |                      |
|____|________________________________|_________________|______________________|

    CONCLUZIA IMPUTERNICITULUI UNITATII*

    Recomandari:
                                         Semnatura ___________ Data _______

------------
    * A - avansat; M - mediu; I - incepator
    * Se va prezenta lista de activitati specifice si sarcinile obligatorii pentru pozitia solicitata
    * Se vor prezenta copii ale testelor finale, fise de monitorizare etc.
    * I - Inacceptabil; A - Acceptabil; B - Bun; F.B. - Foarte Bun; E - Exceptional.

    ANEXA 5a)*)
    la norme

    *) Anexa nr. 5a) este reprodusa in facsimil.

    Continutul programei de examinare - proba teoretica in vederea autorizarii/reautorizarii operatorilor in camera de comanda la reactorii din centralele nuclearoelectrice

    I. Continut
    Proba de examinare teoretica pentru operatori contine o selectie reprezentativa a intrebarilor pentru verificarea cunostintelor, indemanarii si abilitatii necesare pentru a indeplini sarcinile de operator autorizat. CIA vor fi identificate partial din obiectivele de studiu rezultate in urma analizei sistematice a sarcinilor operatorilor autorizati, a programului de pregatire al acestora, a informatiilor continute in rapoartele de securitate, in manualele ce contin descrierea sistemelor centralei, a procedurilor de operare, autorizatia si acesteia, rapoarte de evenimente si alte materiale cerute de la unitatea autorizata.

    II. Domenii
    1. Notiuni fundamentale de teoria reactoarelor, procesul de fisiune, multiplicarea neutronilor, efectul surselor de neutroni, efectul barelor de control, criticitatea, coeficienti de reactivitate si efectul otravurilor.
    2. Caracteristici generale de proiectare a zonei active, incluzand structura zonei active, elementele combustibile, barele de control, instrumentatia zonei active, agentul de racire.
    3. Componentele mecanice si caracteristicile de proiectare ale sistemului primar al reactorului.
    4. Sistemul de racire secundar si sistemele auxiliare.
    5. Caracteristicile de functionare in timpul operarii normale si tranzitorii, chimismul agentului de racire, efectele de temperatura si cauzele acestora, modificarile presiunii si reactivitatii, efectele schimbarii incarcarii, limitele de operare si motivele acestor limite.
    6. Proiectul, componentele si functiile mecanismelor de control ale reactivitatii si instrumentatiei.
    7. Proiectul, componentele si functiile sistemelor de control si de securitate, inclusiv instrumentatia, semnalizarile, interblocajele, modurile de defectare, caracteristicile manuale si automate.
    8. Componentele, capacitatea si functiile sistemelor speciale de securitate.
    9. Ecranarea contra radiatiilor, izolarea si caracteristicile de proiectare, incluzand limitarea accesului, ale sistemului de anvelopare.
    10. Transfer de caldura si mecanica fluidului
    11. Procedurile administrative, de operare normala, de operare anormala si de urgenta ale unitatii nucleare
    12. Scopul si functionarea sistemelor de monitorizare radiologica, inclusiv echipamentele de alarmare si supraveghere.
    13. Principiile si procedurile de securitate radiologica
    14. Procedurile si echipamentele pentru manipularea si dispunerea materialelor si efluentilor radioactivi;
    15. Prevederi ale reglementarilor de securitate nucleara Cultura de securitate

    ANEXA 5b*)
    la norme

    *) Anexa nr. 5b) este reprodusa in facsimil.

    Continutul programei de examinare - proba practica in vederea autorizarii/reautorizarii operatorilor in camera de comanda la reactorii din centralele nuclearoelectrice

    I. Continut
    CIA vor fi identificate din obiectivele de studiu rezultate in urma analizei sistematice a sarcinilor operatorilor autorizati, a programului de pregatire al acestora, a informatiilor continute in rapoartele finale de securitate, manuale care contin descrierea sistemelor centralei, a procedurilor de operare, autorizatia si amendamentele acesteia, rapoarte de evenimente si alte materiale cerute de la unitatea autorizata.

    II. Domenii
    Testele de operare vor demonstra:
    - intelegerea de catre candidat de a efectua actiunile necesare;
    - abilitatea de diagnoza;
    - capacitatea de comunicare si actiune in conditii normale si anormale;
    - abilitatea de a indeplini sarcini din urmatoarele domenii:
    1. Efectuarea procedurilor de pregatire pornire, inclusiv operarea acelor comenzi care modifica reactivitatea
    2. Manipularea comenzilor pentru aducerea centralei de la starea oprita la puterea ceruta
    3. Identificarea mesajelor, alarmelor si efectuarea actiunilor corespunzatoare
    4. Identificarea sistemelor de instrumentatie si semnificatia acestora
    5. Observarea si controlul sigur al comportarii grupului
    6. Efectuarea manevrelor de control necesare pentru obtinerea rezultatelor dorite in timpul regimurilor normale, anormale si de urgenta.
    7. Operarea in siguranta a sistemelor de evacuare a caldurii, incluzand sistemul primar, sistemele de racire de urgenta, sistemele de evacuare a caldurii reziduale, precum si influenta functionarii corespunzatoare a acestora asupra centralei
    8. Operarea in siguranta a sistemelor auxiliare si a sistemelor de urgenta incluzand operarea acelor controale asociate echipamentelor centralei care afecteaza controlul reactivitatii sau evacuarea produselor radioactive in mediul inconjurator
    9. Descrierea folosirii si functiile sistemului de monitorizare radiologica incluzand monitoarele si dispozitivele de alarmare radiologica fixe, instrumente portabile de supraveghere radiologica.
    10. Demonstrarea cunostintelor despre riscurile radiologice, incluzand nivelele de iradiere permise in afara celor autorizate si abilitatea de a efectua alte proceduri pentru reducerea dozelor de radiatii si de a proteja personalul expus la radiatii.
    11. Demonstrarea cunostintelor despre planul de urgenta al centralei, inclusiv responsabilitatile operatorilor si operatorilor principali si nivelele de decizie.
    12. Demonstrarea cunostintelor si abilitatilor de operare in conditii de securitate a instalatiei.
    13. Demonstrarea abilitatilor de lucru in echipa astfel incat sa se faca dovada aderentei la procedurile in vigoare si faptul ca limitarile stipulate de autorizatie nu sunt depasite.

    ANEXA 6a)*)
    la norme

    *) Anexa nr. 6a) este reprodusa in facsimil.

    Continutul programei de examinare - proba teoretica in vederea autorizarii/reautorizarii operatorilor principali in camera de comanda la reactorii din centralele nuclearoelectrice

    I. Continut
    Continutul probei teoretice pentru autorizare/reautorizare operator principal camera de comanda de la reactorii din centralele nuclearoelectrice va contine subiecte/intrebari reprezentative din domeniile cerute pentru autorizarea operatorilor centrale nuclearoelectrice, impreuna cu urmatoarele domenii specifice, aplicabile pentru unitatea nucleara respectiva.

    II. Domenii
    1. Conditionari si limitari ale autorizatiei.
    2. Limitele de operare conform specificatiilor tehnice si bazele acestora.
    3. Procedurile centralei privitoare la obtinerea dreptului de modificari de proiect sau de functionare in instalatie.
    4. Riscurile radiologice care pot exista in timpul operarii normale si anormale, activitatilor de intretinere si diverse situatii de contaminare
    5. Evaluarea starii centralei si selectarea procedurilor corespunzatoare in timpul operarii normale anormale si de urgenta.
    6. Proceduri si limitari in incarcarea initiala a zonei active, alterari ale configuratiei zonei active, programarea barelor de control si determinarea efectelor interne si externe ale reactivitatii zonei active.
    7. Dispozitivele si procedurile de manipulare a combustibilului
    8. Proceduri privind controlul configuratiei centralei

    ANEXA 6b)*)
    la norme

    *) Anexa nr. 6b) este reprodusa in facsimil.

    Continutul programei de examinare - proba practica in vederea autorizarii/reautorizarii operatorilor principali in camera de comanda la reactorii din centralele nuclearoelectrice

    Cunostinte, abilitati, aptitudini din: procedurile tehnice si administrative ale unitatii nucleare, specificatiile tehnice; proiectare si operare, functionarea sistemelor in regimuri normale; operarea si functionarea unitatii in regimurile tranzitorii anticipate si accidentele baza de proiect, cunoasterea unitatii nucleare.

    Continutul examinarii
    1. Examinare statica: Ferestrele Standard de Alarmare, Panourile de Echipamente, Parametrii Critici de Securitate;
    2. Examinare dinamica: scenarii complexe, Proceduri de Exploatare a Centralei in Conditii Anormale (APOP), regimuri tranzitorii.

    Candidatul trebuie sa cunoasca continutul documentelor pe care le utilizeaza in activitatea de operare, locurile de dispunere ale acestora in camera de comanda, echipamentul de calcul aflat la dispozitie.

    a) Monitorizarea
    Acest domeniu de competenta trateaza urmatoarele aspecte:
    - capabilitatea de a asigura o informare permanenta asupra starii unitatii nucleare, fie cu ajutorul dispozitivelor adecvate din camera de comanda, fie prin efectuarea verificarilor necesare fara a utiliza procedurile de operare sau prin efectuarea de verificari relevante care nu sunt mentionate explicit in procedurile de operare deja implementate.
    - monitorizarea parametrilor critici de securitate (CPS) si a parametrilor suport ai acestora, daca este necesar.
    - verificarea, in timp util, a evolutiei si stabilizarii corespunzatoare a parametrilor sistemelor majore ale centralei.
    - monitorizarea, semnalizarea si indicatiile panourilor operative, pentru informarea permanenta asupra schimbarii starii de functionare a echipamentelor, sistemelor si a unitatii nucleare.
    - verificarea, in timp util, a efectuarii actiunilor automate si a indeplinirii functiilor cerute, inainte de aplicarea procedurilor specifice de operare.
    Actiunile automate majore, enumerate mai jos, sunt acele actiuni necesare indeplinirii functiilor unor sisteme sau subsisteme ale centralei:
        - declansarea sistemului de oprire rapida nr. 1 (SOR 1)
        - declansarea sistemului de oprire rapida nr. 2 (SOR 2)
        - reducerea lenta de putere
        - reducerea rapida de putere
        - declansarea turbogeneratorului
        - actionarea sistemului de racire la avarie
        - actionarea sistemelor anvelopei
    - verificarea efectuarii altor actiuni automate si a indeplinirii functiilor cerute, conform starii centralei.
    - verificarea, in timp util, ca actiunile efectuate au indeplinit functiile cerute.
    - verificarea, in timp util, a revenirii la normal a oricarui parametru critic de securitate care a inregistrat, anterior, o deviatie din domeniul normal de functionare.

    b) Diagnosticarea starii centralei si luarea deciziilor

    c) Verificarea conformitatii cu procedurile de exploatare a centralei

    d) Abilitatile de comunicare si interactiune cu echipa

    ANEXA 7a)*)
    la norme

    *) Anexa nr. 7a) este reprodusa in facsimil.

    Continutul programei de examinare - proba teoretica in vederea autorizarii/reautorizarii operatorilor in camera de comanda la reactorii de cercetare

    I. Continut
    Proba de examinare teoretica pentru operatori contine o selectie reprezentativa a intrebarilor pentru verificarea cunostintelor, indemanarii si abilitatii necesare pentru a indeplini sarcinile de operator autorizat. CIA vor fi identificate partial din obiectivele de studiu rezultate in urma analizei sistematice a sarcinilor operatorilor autorizati, a programului de pregatire al acestora, a informatiilor continute in rapoartele de securitate, in manualele ce contin descrierea sistemelor centralei, a procedurilor de operare, autorizatia si amendamentele acesteia, rapoarte de evenimente si alte materiale cerute de la unitatea autorizata.

    II. Domenii
    1. Elemente de fizica atomica si nucleara
    2. Elemente de fizica a reactoarelor
    3. Elemente de tehnica reactoarelor
    4. Radioprotectia si protectia mediului inconjurator
    5. Reactorul TRIGA - cunoasterea detaliata a componentelor si sistemelor: realizare, functiuni, operare.
    5.1. Zonele active SSR-14 MW
    5.2. Sistemele tehnologice
    5.3. Controlul si instrumentatia. Calibrarea barelor de control
    5.4. Calibrarea puterii reactorului
    5.5. Supravegherea si controlul barelor de combustibil
    5.6. Limite si conditii tehnice de functionare
    6. Asigurarea nivelului cerut de securitate nucleara. Cultura de securitate
    6.1. Prevederi ale reglementarilor de securitate nucleara
    6.2. Cultura de securitate
    7. Protectia fizica a materialelor si instalatiilor nucleare. Principii si mod de realizare
    8. Incidente si accidente la reactorul TRIGA. Planul de interventii. Evidente si raportari
    9. Dispozitive de iradiere. Descriere. Functionare. Limite si conditii tehnice
    9.1. Bucla A
    9.2. Capsule de securitate iradiere
    9.2.1. Descriere constructiva si functionala C1 + C2
    9.2.2. Descriere constructiva si functionala C5
    9.2.3. Descriere constructiva si functionala C6
    9.2.4. Descriere constructiva si functionala C9
    10. Autorizarea instalatiilor nucleare si a operatorilor. Prevederi legale

    ANEXA 7b)*)
    la norme

    *) Anexa nr. 7b) este reprodusa in facsimil.

    Continutul programei de examinare - proba practica in vederea autorizarii/reautorizarii operatorilor in camera de comanda la reactorii de cercetare

    1. Predarea si preluarea schimbului de tura
    2. Identificarea pe teren a elementelor circuitelor primar si secundar ale reactorului, a problemelor ce apar tinand cont de experienta de exploatare, ce se urmareste in controlul periodic efectuat de catre operatorul de instalatie si manevrele ce se efectueaza pe circuitele de racire.
    3. Identificarea pe teren a elementelor circuitului de aer comprimat, manevrele ce se efectueaza si cum se face controlul periodic in instalatie.
    4. Identificarea pe teren a partilor componente ale circuitului de purificare, a instalatiei de colectare deseuri lichide radioactive, manevrele ce se efectueaza si cum se face controlul periodic in instalatie.
    5. Identificarea pe teren a elementelor circuitului de ventilatie, urmarirea problemelor ce apar in exploatare si cum se face un control periodic.
    6. Identificarea pe teren a elementelor instalatiei electrice pe partea de 6 kV cat si pe 0.4 kV, manevrele ce se pot efectua si cum se face controlul periodic.
    7. Identificarea lanturilor de masura in instalatia de dozimetrie, cum se fac masuratorile dozimetrice si controalele periodice.
    8. Identificarea tuturor elementelor dispozitivelor de iradiere, manevrele ce se efectueaza si controalele periodice efectuate.
    9. Identificarea tuturor panourilor si aparatelor de control si comanda pentru toate instalatiile aferente reactorului.
    10. Pornirea si oprirea reactorului.
    11. Supravegherea reactorului in functie si a circuitelor aferente pentru a nu se incalca limitele si conditiile tehnice de functionare.
    12. Admiterea si inchiderea autorizatiilor de lucru.
    13. Gestionarea tuturor documentelor din camera de comanda a reactorului.
    14. Masurile tehnice si administrative ce se iau in situatii de urgenta la reactor.
    15. Identificarea si modul de folosire a tuturor mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor in sectia reactor.
    16. Modul de folosire a sistemului de protectie fizica a reactorului.
    17. Modul de folosire a sistemului de comunicatie din reactor.

    ANEXA 8a)*)
    la norme

    *) Anexa nr. 8a) este reprodusa in facsimil.

    Continutul programei de examinare - proba teoretica in vederea autorizarii/reautorizarii operatorilor principali in camera de comanda la reactorii de cercetare

    I. Continut
    Continutul probei teoretice pentru autorizare/reautorizare operator principal camera de comanda reactori de cercetare va contine subiecte/intrebari reprezentative din domeniile cerute pentru autorizarea operatorilor camera de comanda reactori de cercetare, impreuna cu domeniile specifice, aplicabile pentru unitatea nucleara respectiva.

    II. Domenii
    Continutul programei de examinare pentru operatori, in plus:
    1. Reactorul TRIGA - cunoasterea detaliata a componentelor si sistemelor: realizare, functiuni, operare.
    1.1. Zonele active ACPR
    1.2. Controlul si instrumentatia. Calibrarea barelor de control
    1.3. Pulsarea ACPR
    1.4. Supravegherea si controlul barelor de combustibil
    1.5. Limite si conditii tehnice de functionare
    2. Dispozitive de iradiere. Descriere. Functionare. Limite si conditii tehnice
    3. Autorizarea instalatiilor nucleare si a operatorilor. Prevederi legale

    ANEXA 8b)*)
    la norme

    *) Anexa nr. 8b) este reprodusa in facsimil.

    Continutul programei de examinare - proba practica in vederea autorizarii/reautorizarii operatorilor principali in camera de comanda la reactorii de cercetare

    Continutul programei pentru proba practica pentru operatori camera de comanda la reactorii de cercetare si proceduri de operare specifice pentru reactor de cercetare TRIGA - ACPR, zona pulsata

    ANEXA 9a)*)
    la norme

    *) Anexa nr. 9a) este reprodusa in facsimil.

    Declaratia de confidentialitate a membrilor Comisiei de examinare pentru autorizare operatori/operatori principali in Camera de comanda

    Subsemnatul ________________, avand functia de _______________, in cadrul _______________, CNCAN, posesor al B.I. seria/nr. _____________, eliberat de _______________ la data de ___________, declar prin prezenta ca nu voi divulga sau prezenta continutul bancii de intrebari si raspunsuri privind subiectele de examinare, raspunsurile la subiectele de examinare si grilele de notare, nici unei persoane fizice sau juridice, cu exceptia celor care au semnat o declaratie de confidentialitate similara.
    De asemenea, declar prin prezenta ca nu voi divulga continutul subiectelor de examinare stabilite de Comisia de Examinare, precum si continutul documentelor Comisiei de Examinare sau al discutiilor care au loc in timpul lucrarilor Comisiei de Examinare, nici unei persoane fizice sau juridice.
    Declar ca am luat cunostinta de prevederile Ordinului CNCAN nr. 10/01.02.2002, privind regulamentul de desfasurare al procesului de examinare in vederea autorizarii operatorilor de catre CNCAN si inteleg ca nerespectarea cerintelor prezentei declaratii de confidentialitate poate avea ca rezultat anularea sesiunii de examinare si luarea de actiuni disciplinare impotriva mea.

    Semnatura: ________________
    Data: _____________________

    ANEXA 9b)*)
    la norme

    *) Anexa nr. 9b) este reprodusa in facsimil.

    Declaratia de confidentialitate a observatorilor titularului de autorizatie

    Subsemnatul __________________, avand functia de ________________, in cadrul _________________, posesor al B.I. seria/nr. ________________, eliberat de _______________ la data de _________________, declar prin prezenta ca nu voi divulga sau prezenta continutul bancii de date privind subiectele de examinare, raspunsurile la subiectele de examinare si grilele de notare, nici unei persoane fizice sau juridice, cu exceptia celor care au semnat o declaratie de confidentialitate similara.
    De asemenea, declar prin prezenta ca nu voi divulga continutul subiectelor de examinare stabilite de Comisia de Examinare, precum si continutul documentelor Comisiei de Examinare sau al discutiilor care au loc in timpul lucrarilor Comisiei de Examinare, nici unei persoane fizice sau juridice.
    Declar ca am luat cunostinta de prevederile prezentelor Norme si a Ordinului CNCAN nr. 10/01.02.2002 si ca inteleg ca nerespectarea cerintelor prezentei declaratii de confidentialitate si a urmatoarelor responsabilitati poate avea ca rezultat anularea sesiunii de examinare si luarea de actiuni disciplinare impotriva mea:
    a) Sa respect cerintele de confidentialitate in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
    b) Sa nu intreprind nici un fel de actiuni care pot perturba candidatii in timpul examinarii sau care pot afecta obiectivitatea procesului de examinare.
    c) Observatorii titularului de autorizatie, acceptati de CNCAN, pot primi subiectele de examinare de la proba practica in scopul verificarii apartenentei acestora la Banca cu subiecte de examinare practica.
    d) La solicitarea expresa a presedintelui Comisiei de Examinare, pot participa, daca este cazul, la clarificarea continutului intrebarilor si a raspunsurilor de examinare.
    e) Sa nu detin asupra mea documente, rapoarte, desene, sau orice alte materiale care pot afecta desfasurarea examenului in conditii de obiectivitate.
    f) Sa nu port discutii cu ceilalti observatori sau cu candidatii.
    g) Sa nu parasesc sala de examinare decat in conditii bine justificate si numai dupa anuntarea prealabila a presedintelui Comisiei de Examinare.
    h) In timpul desfasurarii examenului nu este permisa nici un fel de convorbire telefonica.
    i) In timpul examenului este interzisa contactarea personalului aflat in cladirea in care se desfasoara examenul, la sediile societatilor - titulare de autorizatie sau in orice alt loc.

    Semnatura: _____________________
    Data: __________________________

    ANEXA 10a)*)
    la norme

    *) Anexa nr. 10a) este reprodusa in facsimil.

    Reguli de conduita si responsabilitatile supraveghetorilor CNCAN

          COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

                       EXAMINARE PERSONAL OPERATOR
                       pentru ____________________

    Proba: ______________________ Locul: ________________________
    Data: _______________________ Ora inceperii: ________________

                     Numele si prenumele candidatilor

    Operatori principali              Operatori
    1. _________________              1. _________________
    2. _________________              2. _________________
    3. _________________              3. _________________

    Responsabilitatile Supraveghetorilor CNCAN
    1. Asigura conditiile de asezare pentru candidati si distanta corespunzatoare intre acestia;
    2. Identifica persoanele care participa la proba scrisa dupa actele de identitate si verifica corectitudinea datelor inscrise pe formularele date pentru lucrarea scrisa, conform listei de mai sus;
    3. Inainte de inmanarea subiectelor de examinare, se asigura ca numele tuturor candidatilor sunt inscrise in lista de mai sus. Orice situatie speciala a fiecarui candidat se specifica pe lista de mai sus;
    4. Inainte de inceperea examinarii, supraveghetorii CNCAN vor inmana tuturor candidatilor formularul cu ghidul ce prezinta obligatiile ce trebuie respectate in timpul probei scrise de acestia. Formularul trebuie semnat de fiecare candidat, inainte de inceperea probei scrise;
    5. Se asigura ca nu exista pentru candidati accesul sau posibilitatea sa utilizeze surse neautorizate de informare; nu permit discutii intre candidati, intre candidati si alte persoane din exteriorul salii de examinare sau intre candidati si observatorii titularului de autorizatie;
    6. Noteaza ora la care fiecare candidat din lista de mai sus a inmanat lucrarea, scrisa;
    7. La finalizarea lucrarii scrise verifica daca fiecare candidat a completat corect datele solicitate, notand numarul paginilor pentru fiecare lucrare;
    8. La expirarea duratei de timp prevazute pentru examinare, se asigura ca toti candidatii se opresc imediat sa scrie raspunsurile, aduna toate lucrarile candidatilor si imediat le inchid intr-un plic impreuna cu declaratia de mai jos;
    9. Inmaneaza imediat plicul cu lucrarile candidatilor si declaratia de mai jos, presedintelui Comisiei de examinare.

    B. DECLARATIE:
    Am supravegheat aceasta proba de examinare si declar ca am urmarit respectarea stricta a responsabilitatilor mele mai sus prezentate.

    Numele si                             Numele si
    prenumele: __________________________ prenumele: __________________________
               __________________________            __________________________
                       (semnatura)                           (semnatura)

    Functia: __________________________ Functia: __________________________

    ANEXA 10b)*)
    la norme

    *) Anexa nr. 10b) este reprodusa in facsimil.

    COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

    REGULI SI INDRUMARI PENTRU DESFASURAREA PROBELOR DE EXAMINARE CNCAN ALE CANDIDATILOR, IN VEDEREA AUTORIZARII PERSONALULUI OPERATOR DIN INSTALATIILE NUCLEARE

    1. Candidatul care copiaza este declarat automat respins la examen.
    2. Pe perioada examinarii, in acelasi timp, poate parasi sala de examinare pentru a se deplasa in camera de odihna, numai un singur candidat. La parasirea salii de examinare este interzisa candidatului contactarea oricarei persoane.
    3. Pentru redactarea lucrarii scrise, se va folosi numai cerneala sau pasta neagra sau albastra.
    4. Se completeaza numele, data, luna si anul nasterii, numarul de marca si pozitia in instalatia nucleara, data si tipul examinarii, semnatura candidatului in spatiul prevazut in antetul fiecarei pagini.
    5. Se lasa suficient spatiu intre raspunsuri sau se folosesc pagini separate cu antet pentru raspunsul la fiecare subiect.
    6. Spatele paginilor cu antet destinate raspunsurilor pot fi folosite pentru ciorne si calcule intermediare.
    7. Utilizarea abrevierilor este permisa numai in cazul in care sunt folosite obisnuit in instalatia nucleara sau dupa definirea acestora.
    8. Pot fi creditate raspunsurile partiale, de aceea incercati sa raspundeti la toate componentele intrebarilor.
    9. Daca intrebarile examinarii nu sunt clare, adresati-va numai supraveghetorilor CNCAN pentru clarificare.
    10. La finalizarea probei scrise:
    a) Se trece in formular numele supraveghetorilor examinarii CNCAN alaturi de numele candidatului;
    b) Se preda supraveghetorilor CNCAN paginile cu raspunsuri si toate documentele ajutatoare primite ca parte a intrebarilor examinarii.
    c) Se paraseste sala de examinare si nu se ramane in vecinatatea acesteia.

    Semnatura candidatului: ___________________
    Numele candidatului: ______________________      Data: ___________________

    ANEXA 11a)*)
    la norme

    *) Anexa nr. 11a) este reprodusa in facsimil.

    Formatul-cadru al formularului cu subiectele de examinare la proba scrisa

    COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

                    LUCRARE SCRISA/PROBA ORALA - subiecte

    Pag. 1 din ...........

    EXAMINARE PENTRU: OPERATOR PRINCIPAL/OPERATOR

    Timp limita ________________________________________________
    Data __________ ora inceperii probei de examinare __________
    Locul ______________________________________________________

    NUMELE si PRENUMELE CANDIDATULUI: __________________________

    1. CHESTIONAR:

    1. _________________________________________________________
    2. _________________________________________________________
    3. _________________________________________________________
     .
     .
     .
    n. _________________________________________________________

    1. SUBIECTE DE SINTEZA:

    Numele si prenumele candidatului ___________________________
    Pozitia ____________________________________________________
    Semnatura __________________________________________________
    Data si ora ________________________________________________

    ANEXA 11b)*)
    la norme

    *) Anexa nr. 11b) este reprodusa in facsimil.

    Formatul-cadru al formularelor de examinare pentru lucrarea scrisa

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE                    |
|                                                                              |
| Lucrare scrisa           Pagina ________ din ________________________        |
| Locul: _________________ Data: _________ ora inceperii: _____________        |
| Supraveghetori CNCAN: _______________________________________________        |
| Numele candidatului: ___________________ B.I. Seria ___ nr. _________        |
| Semnatura: _____________________________                                     |
| ____________________________________________________________________________ |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 12*)
    la norme

    *) Anexa nr. 12 este reprodusa in facsimil.

    Continutul cadru al Procesului-verbal al Comisiei de Examinare, incheiat la sedinta de alegere a subiectelor de examinare la proba teoretica

    COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

                             PROCES-VERBAL

    incheiat azi _____________, cu ocazia sedintei de lucru a Comisiei de Examinare, pentru stabilirea subiectelor la proba teoretica/practica ce urmeaza a se desfasura in ziua de __________ la __________.

    Comisia de examinare, intrunita azi ___________, in sedinta de lucru, intre orele _________, la sediul CNCAN Bucuresti, a stabilit un numar de _________ subiecte pentru proba scrisa ce se va desfasura in data de _________, la __________, astfel:
    1. ________ Intrebari cu raspuns scurt din topicele/examinare statica _____
    2. ________ Intrebari cu raspuns tip eseu/examinare dinamica ______________
    Timp de lucru ______________________________________________

    A. Operator Principal
    1. _________________________________________________________
    2. _________________________________________________________
     .
     .
    n. _________________________________________________________

    B. Operator (Control Room Operator)
    1. _________________________________________________________
    2. _________________________________________________________
     .
     .
    n. _________________________________________________________

    Subiectele de examinare alese au fost inscrise in formularul de examinare, in conformitate cu anexa 11a.
    Formularele cu subiecte, impreuna cu prezentul proces-verbal, au fost sigilate intr-un plic ce a fost predat presedintelui Comisiei de Examinare spre pastrare.

    MEMBRII COMISIEI DE EXAMINARE      Semnatura        Data
    1. __________________________      _________      ________
    2. __________________________      _________      ________
     .
    n. __________________________      _________      ________

    ANEXA 13*)
    la norme

    *) Anexa nr. 13 este reprodusa in facsimil.

                                  PROTOCOL
    privind desfasurarea probei practice a examenului de autorizare operator la Instalatia nucleara _________________ Sesiunea __________

    1. Conditii preliminare
    a) Tura de serviciu pregateste instalatia pentru conditiile la care poate incepe proba propusa candidatului respectiv; in cazul pornirii: au fost executate toate manevrele preliminare, intreg personalul operator din tura respectiva este la post, s-au facut toate inregistrarile prevazute in proceduri sau instructiuni, se poate trece la ridicarea barelor de control, sarcina stabilirii regimului de racire revenind candidatului.
    b) In camera de comanda sunt prezenti: Operatorul si Operatorul Principal din tura de serviciu, Seful reactorului, Comisia de examinare a CNCAN, Candidatul respectiv.

    2. Atributii si raspunderi
    a) Tura de serviciu poarta intreaga raspundere pentru instalatie si operatiile care se executa.
    b) Seful reactorului aproba subiectele pentru examinarea practica, propuse de catre comisia de examinare. Seful reactorului raspunde de desfasurarea examenului practic in conformitate cu prezentul protocol. Seful reactorului urmareste si puncteaza desfasurarea executarii de catre candidat a temei propuse. Seful reactorului intervine numai in situatii de urgenta.
    c) Membrii Comisiei de examen urmaresc desfasurarea executarii de catre candidat a temei propuse. Secretarul Comisiei consemneaza in fisa de examinare dialogul operator principal - candidat (dispozitii si raportari).
    d) Candidatul primeste dispozitii de la si raporteaza numai operatorului principal. Inaintea oricarei actiuni sau operatii, raporteaza despre intentie si o va executa numai dupa ce primeste confirmare sau dispozitie.
    e) Operatorul principal va sesiza si va corecta orice actiune sau operatie necorespunzatoare sau va confirma (aproba) executarea corecta si completa a acesteia.
    f) La terminarea probei practice membrii Comisiei de examinare pot pune candidatului intrebari legate de proba respectiva sau de alte proceduri. Intrebarile si raspunsurile vor fi de asemenea consemnate.
    g) Comisia de examinare va examina si evalua rezultatele la proba practica in vederea includerii lor in rezultatul final.

    3. Dispozitii finale
    Continutul prezentului Protocol va fi adus la cunostinta tuturor participantilor, care vor semna de luare la cunostinta.

    Presedintele Comisiei de examinare     Sef Instalatie nucleara
    __________________________________     __________________________________

    Comisia de examinare                   Tura de serviciu
    1. _________________________________   1. _______________________________
    2. _________________________________   2. _______________________________
    3. _________________________________   3. _______________________________
    4. _________________________________   4. _______________________________
    5. _________________________________   5. _______________________________
    6. _________________________________   6. _______________________________
    7. _________________________________   7. _______________________________

    ANEXA 14*)
    la norme

    *) Anexa nr. 14 este reprodusa in facsimil.

    Formatul-cadru al Procesului-verbal al Comisiei de Examinare privind desfasurarea si rezultatele sesiunii de examinare teoretica/practica

    COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

                              APROBAT,
                             PRESEDINTE

                            PROCES-VERBAL
                        Nr. .... din ........

    privind desfasurarea si rezultatele PROBEI TEORETICE/PRACTICE organizate
de CNCAN, in ziua/perioada _______, la ____________, pentru acordarea/reinnoirea permisului de exercitare pentru personalul operator din Unitatea

    In baza Regulamentului de functionare al Comisiei de Examinare, numita prin Decizia CNCAN nr. __________, in ziua/perioada _________, la _____________, s-a organizat o sesiune de examinare pentru acordarea permiselor de exercitare pentru functiile de operator principal (Shift Supervisor) si/sau operator (Control Room Operator).

    In urma analizei completitudinii dosarelor candidatilor propusi pentru examinare de _____________ prin scrisoarea nr. _____ din ___________, precum si in urma analizei indeplinirii conditiilor prealabile pentru acceptarea de catre CNCAN a sesiunii de examinare, in conformitate cu prevederile NRSN, editia 2002, Comisia de Examinare a acceptat participarea la examinare a urmatorilor candidati:

    A. Pentru functia de Operator Principal
    1. Dl. ______________________ B.I. Seria nr. _______________
    2. Dl. ______________________ B.I. Seria nr. _______________
    3. ...
    N. Dl. ______________________ B.I. Seria nr. _______________

    B. Pentru functia de Operator)
    1. Dl. ______________________ B.I. Seria nr. _______________
    2. Dl. ______________________ B.I. Seria nr. _______________
    ......
    N. Dl. ______________________ B.I. Seria nr. _______________

    Comisia de Examinare nu a acceptat sustinerea examenului, pentru urmatorii candidati:
    1. Dl. ______________________ B.I. Seria nr. _______________
    Motivatie: _________________________________________________
    2. Dl. ______________________ B.I. Seria nr. _______________
    Motivatie: _________________________________________________
    ......

    Motivele neacceptarii de catre Comisia de Examinare, a candidatilor nominalizati mai sus, au fost prezentate _______________ prin scrisoarea CNCAN nr. _________________ din __________________________.
    Comisia de Examinare a fost constituita din _____ membri, dupa cum urmeaza:
    1. _________________________________________________________
    2. _________________________________________________________
    3. _________________________________________________________
    4. _________________________________________________________
    5. _________________________________________________________

    Comisia de Examinare a fost legal constituita, in conformitate cu prevederile Art. ??? din prezentele norme.
    La solicitarea ____________, transmisa la CNCAN prin scrisoarea nr. _______ din __________________, Sesiunea de examinare s-a desfasurat la ____________ in ziua/perioada ________.
    La data de _______, toti membrii Comisiei de Examinare, consultantii si membrii Secretariatului au semnat declaratiile de confidentialitate, conform anexei 9a.
    La solicitarea____________, Titular de autorizatie, transmisa la CNCAN prin scrisoarea nr. ______ din _______, in conformitate cu prevederile art. 25 din prezentele norme, au fost acceptati ca observatori din partea Titularului de autorizatie, urmatoarele persoane:
    1. _________________________________________________________
    2. _________________________________________________________
    Observatorii au semnat declaratiile de confidentialitate, conform anexei 9b.
    Subiectele de Examinare la proba scrisa au fost stabilite de Comisia de Examinare in ziua de ______________, intrunita in sedinta de lucru. In prezenta tuturor membrilor Comisiei de Examinare, subiectele selectate si Procesul-verbal al sedintei au fost sigilate intr-un plic in conformitate cu prevederile normelor in vigoare. Plicul a fost inmanat pentru pastrare presedintelui Comisiei de Examinare.
    In dimineata zilei de _______, ziua in care a avut loc examenul, la ora ___, plicul cu subiectele de examinare a fost desigilat in prezenta membrilor Comisiei de Examinare si a observatorilor, dl ____________ si dl _____________.
    Observatorilor le-au fost prezentate subiectele de examinare pentru verificarea apartenentei acestora la Banca cu subiecte de examinare.
    Observatorii nu au avut obiectii/au formulat urmatoarele obiectii:
    a. _________________________________________________________
    b. _________________________________________________________
    Comisia de examinare a acceptat/nu a/nu acceptat obiectiile observatorilor.
    La propunerea presedintelui Comisiei de Examinare, Comisia de Examinare a desemnat ca supraveghetori CNCAN la proba scrisa pe:
    1. _________________________________________________________
    2. _________________________________________________________
    La ora ____, candidatii admisi la examen au fost prezenti in sala de examinare.
    S-a procedat la identificarea candidatilor si s-au prezentat acestora obligatiile ce revin in timpul probei scrise. Candidatii au semnat formularele, conform anexei 10b.
    La ora ____ au fost inmanate candidatilor subiectele la proba scrisa si documentele de examinare.
    Candidatii si-au inscris datele personale pe documentele de examinare.
    Proba scrisa a inceput la ora ______ si a durat ______ ore.
    Proba scrisa s-a desfasurat fara a se inregistra abateri/inregistrandu-se urmatoarele abateri de la 28/29 din prezentele norme.
    La ora ____, proba scrisa s-a incheiat. Lucrarile candidatilor, documentele de examinare si declaratiile supraveghetorilor CNCAN au fost sigilate intr-un plic si inmanate presedintelui Comisiei de Examinare. In prezenta membrilor Comisiei de Examinare si a observatorilor, plicul a fost deschis, iar lucrarile candidatilor au fost copiate in vederea verificarii paralele, copiile au fost inmanate observatorilor, conform procesului-verbal anexat.
    In continuare, Comisia de Examinare s-a constituit in sedinta de lucru pentru evaluarea preliminara a raspunsurilor candidatilor la proba scrisa.
    Proba orala a inceput la ora _____ in ziua de ____, in prezenta Comisiei de Examinare si a observatorilor __________________________________.
    Au fost examinati, in ordine, urmatorii candidati:
    1. __________________________________________ ora __________
    2. __________________________________________ ora __________
    3. __________________________________________ ora __________
    Proba orala s-a incheiat la ora _________.
    In perioada ___________, la sediul CNCAN din Bucuresti, Comisia de Examinare a analizat si evaluat raspunsurile candidatilor la proba scrisa si inregistrari ale probei orale. Notele acordate de membrii Comisiei de Examinare sunt prezentate in formularele anexate la prezentul Proces-verbal.
    In ziua de _________, la sediul CNCAN din Bucuresti, s-a organizat o sedinta comuna CNCAN/Titular de Autorizatie pentru compararea rezultatelor notarii paralele a raspunsurilor candidatilor. Nu s-au/s-au constatat discrepante semnificative intre notarile Comisiei de Examinare si notarile Titularului de Autorizatie.
    In baza rezultatelor obtinute de catre candidati, Comisia de Examinare declara admisi urmatorii candidati:
    1. _________________________________________________________
    2. _________________________________________________________
    3. _________________________________________________________
    .. _________________________________________________________
    n. _________________________________________________________

    Pentru urmatorii candidati, Comisia de Examinare solicita programe suplimentare de pregatire:

       Numele Candidatului            Domeniul de pregatire
    1. ___________________________    __________________________
    2. ___________________________    __________________________
    3. ___________________________    __________________________
    .. ___________________________    __________________________
    n. ___________________________    __________________________

    In baza rezultatelor obtinute de catre candidati, Comisia de Examinare declara respinsi urmatorii candidati:
    1. _________________________________________________________
    2. _________________________________________________________
    3. _________________________________________________________
    ... _________________________________________________________
    n. _________________________________________________________

    Activitatea Comisiei de Examinare, pe toata durata procesului de pregatire, de desfasurare a sesiunii de examinare si de evaluare a lucrarilor candidatilor s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Normelor Republicane de Autorizare Operatori Nucleari, editia 2002 si Regulamentului de Functionare al Comisiei de examinare, aprobat prin Ordin CNCAN Nr. 10 din 01.02.2002.

    Comisia de Examinare          Semnatura          Data

    1.
    Documentele unei sesiuni de examinare trebuie sa cuprinda urmatoarele:
    1. Rezultatele finale ale sesiunii de examinare teoretica (proba scrisa si orala)/practica;
    2. Notele obtinute de fiecare candidat la probele sustinute;
    3. Procesele-verbale ale sedintelor Comisiei de Examinare pentru alegerea subiectelor la probele de examinare cerute;
    4. Declaratiile de confidentialitate semnate de membrii Comisiei de Examinare;
    5. Declaratiile de confidentialitate ale observatorilor Titularului de autorizatie;
    6. Declaratiile semnate de supraveghetorii CNCAN la proba scrisa;
    7. Reguli si indrumari pentru candidatii la probele de examinare CNCAN in vederea autorizarii operatorilor camera de comanda, semnate de fiecare candidat;
    8. Proces-verbal de predare/primire a copiilor lucrarilor scrise a candidatilor;
    9. Inregistrari (ciorne, inregistrari audio, video) de la proba orala si practica.

    Rezultatele obtinute de candidati la proba teoretica/proba practica

    Numele candidatului ________________________________________
    Pozitia pentru care candideaza _____________________________

    Locul examinarii ___________________________________________
    Data examinarii ____________________________________________

    Notele acordate de Comisia de examinare la probele de examinare
    (lucrare scrisa/proba orala/proba practica)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si     | sub 1 | sub 2 | ... sub n |   Punctaj   |   Semnatura   |
|crt.| prenumele     | puncte| puncte|   puncte  | maxim/MEDIA | evaluatorului |
|    | evaluatorului |       |       |           |             |               |
|____|_______________|_______|_______|___________|_____________|_______________|
|    |               |       |       |           |             |               |
|____|_______________|_______|_______|___________|_____________|_______________|
|    |               |       |       |           |             |               |
|____|_______________|_______|_______|___________|_____________|_______________|
|    |               |       |       |           |             |               |
|____|_______________|_______|_______|___________|_____________|_______________|
|    |               |       |       |           |             |               |
|____|_______________|_______|_______|___________|_____________|_______________|
|    |               |       |       |           |             |               |
|____|_______________|_______|_______|___________|_____________|_______________|
| MEDIA pe subiecte  |       |       |           | MEDIA                       |
|____________________|_______|_______|___________|_____________________________|

    Rezultatele sesiunii de examinare teoretice desfasurate in ziua de _________ la _____________________

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si      | Pozitia | Media  |  Media  |  Media   |   Concluzii    |
|crt.| prenumele      |         | proba  |  proba  |  finala  |                |
|    | candidatului   |         | scrisa |  orala  |          |                |
|____|________________|_________|________|_________|__________|________________|
|____|________________|_________|________|_________|__________|________________|
|____|________________|_________|________|_________|__________|________________|
|____|________________|_________|________|_________|__________|________________|

            Membrii Comisiei de examinare       semnatura
            1. __________________________       _________
            2. __________________________       _________

    Rezultatele finale ale procesului de autorizare desfasurat in perioada _____

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si      | Pozitia |Media    |Media    |  Media   |   Concluzii   |
|crt.| prenumele      |         |proba    |proba    |  finala  | Admis/respins |
|    | candidatului   |         |teoretica|practica |          |               |
|____|________________|_________|_________|_________|__________|_______________|
|____|________________|_________|_________|_________|__________|_______________|
|____|________________|_________|_________|_________|__________|_______________|
|____|________________|_________|_________|_________|__________|_______________|

    CANDIDATII ADMISI AU ACORDUL CNCAN PENTRU A INCEPE PERIOADA DE COPILOTARE

    Rezultatele perioadei de copilotare
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si    | Perioada de | Coordonator | Calificativ |   Concluzii    |
|crt.| prenumele    | copilotare  |  autorizat  |             |                |
|    | candidatului |             |             |             |                |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|________________|
|____|______________|_____________|_____________|_____________|________________|
|____|______________|_____________|_____________|_____________|________________|
|____|______________|_____________|_____________|_____________|________________|

    ANEXA 15*)
    la norme

    *) Anexa nr. 15 este reprodusa in facsimil.

    Formatul-cadru al Procesului-verbal al Comisiei de examinare privind rezultatele finale ale procesului de autorizare initiala/reautorizare

    COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

                              APROBAT,
                             Presedinte

                            PROCES-VERBAL
                        Nr. .... din ........

    privind rezultatele procesului de autorizare/reautorizare __________________ desfasurat in perioada __________ la __________ pentru acordarea permisului de exercitare ______________________ pentru personal din Unitatea

    in baza Normelor de securitate nucleara, editia 2002 si a Regulamentului de functionare al Comisiei de Examinare, in perioada _____________ s-a desfasurat procesul de autorizare al candidatilor propusi prin scrisoarea nr. _________ din _____________ de catre ___________________

    Procesul de autorizare s-a desfasurat astfel:
    - Proba teoretica (examinare scrisa si orala) _______________
    - Proba practica (simulator) ________________________________
    - Perioada de copilotare ____________________________________

    In urma analizarii rezultatelor etapelor de examinare Comisia de examinare declara admisi urmatorii candidati, pentru functia de ___________
    1. __________________________________________________________
    2. __________________________________________________________
    3. __________________________________________________________

    Candidatii admisi vor ridica permisele de exercitare de la CNCAN, dupa _____ zile de la comunicarea rezultatelor finale.

    Membrii Comisiei de Examinare:
    1. ___________________________      _________      ________
    2. ___________________________      _________      ________

    ANEXA 16
    la norme

                          PERMISE DE EXERCITARE
                       pentru instalatii nucleare

    1. Permis de exercitare pentru activitati de operare in camera de comanda:
    1.1. permis de exercitare OCC CNE
    1.2. permis de exercitare OPCC CNE
    1.3. permis de exercitare OCC reactori de cercetare
    1.4. permis de exercitare OPCC reactori de cercetare
    2. Permis de exercitare pentru functii de conducere in instalatii nucleare
    3. Permis de exercitare pentru instructor de pregatire specifica teoretica/practicaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 368/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 368 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu