Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3609 din 15.12.2016

privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1034 din 22 decembrie 2016SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) şi ale art. 30 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Dispoziţii generale(1) Prin prezentul ordin se stabileşte competenţa de administrare a marilor contribuabili în sarcina Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se efectuează selecţia/ actualizarea acestora.(2) Selecţia/Actualizarea marilor contribuabili se realizează în funcţie de criteriile de selecţie prevăzute la art. 3 şi de regulile specifice prevăzute la art. 7. Articolul 2Condiţia generală de eligibilitate Se consideră eligibili contribuabilii care se încadrează în una dintre următoarele categorii: a)contribuabilii prevăzuţi la art. 4 alin. (2); b)persoanele juridice române înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili; c)sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; d)regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile cu capital majoritar sau integral de stat; e)institutele naţionale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Criterii de selecţie(1) Selecţia marilor contribuabili se realizează dintre contribuabilii eligibili, în funcţie de următoarele criterii:a)criterii specifice; b)criteriul de bază; c)criteriul de continuitate. (2) Contribuabilii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3), precum şi cei stabiliţi în ordine descrescătoare în funcţie de criteriul de bază prevăzut la art. 5 sunt selectaţi în limita unui număr maxim de 1.500 de contribuabili.(3) Criteriile de selecţie prevăzute la alin. (1) se pot modifica anual prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Articolul 4Criterii specifice(1) Din categoria marilor contribuabili fac parte contribuabilii care îndeplinesc următoarele criterii specifice de selecţie:a)criteriul specific de activitate desfăşurată; b)criteriul investiţional; c)criteriul de reprezentare fiscală; d)criteriul grupului fiscal unic; e)criteriul participării directe. (2) În criteriul specific de activitate desfăşurată se încadrează:a)Banca Naţională a României; b)societăţile bancare; c)societăţile de asigurări; d)societăţile de investiţii financiare; e)Societatea Română de Televiziune; f)Societatea Română de Radiodifuziune. (3) În criteriul investiţional se încadrează în categoria contribuabililor mari contribuabilii nou-înfiinţaţi care, la data înfiinţării, se angajează prin declaraţie pe propria răspundere să realizeze, într-o perioadă de maximum 3 ani consecutivi de la data înfiinţării, investiţii a căror valoare în lei să fie echivalentul a minimum 10 milioane euro, la cursul de referinţă al pieţei valutare pentru euro, comunicat de Banca Naţională a României, de la data înfiinţării. După expirarea acestei perioade, contribuabilii vor fi selectaţi în funcţie de criteriile de selecţie prevăzute la art. 3, cu excepţia criteriului de continuitate.(4) Contribuabilii depun declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (3) la organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal declarat al acestora, în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării lor la registrul comerţului. Prin depunerea declaraţiei se consideră că respectivul contribuabilul solicită încadrarea în categoria marilor contribuabili.(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (3), contribuabilii se preiau în administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire întocmit potrivit art. 9 alin. (2).(6) Criteriul de reprezentare fiscală - din categoria marilor contribuabili fac parte contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit legii.(7) Criteriul grupului fiscal unic - se încadrează în categoria contribuabililor mari reprezentantul fiscal şi membrii aparţinând grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca unul dintre aceştia să îndeplinească criteriile de selecţie prevăzute la art. 3.(8) Criteriul participării directe - au calitatea de mari contribuabili persoanele juridice care deţin în mod direct minimum 50% din valoarea/numărul titlurilor de participare la un mare contribuabil, precum şi persoanele juridice la care marii contribuabili deţin în mod direct minimum 50% din valoarea/numărul titlurilor de participare. Articolul 5Criteriul de bază(1) Criteriul de bază, reprezentând criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 3 indicatori selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii:a)cifra de afaceri - 50%. b)volumul obligaţiilor fiscale declarate - 30%; c)volumul cheltuielilor cu personalul –– 20%. (2) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi c) sunt cei raportaţi în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează selecţia/actualizarea. Pentru contribuabilii care nu au depus, până la data actualizării listelor, situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea, indicatorii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi c) se calculează pe baza datelor înscrise în următoarele documente:a)deconturile de taxă pe valoarea adăugată (formular D300) depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecţia/actualizarea, pentru stabilirea cifrei de afaceri; b)declaraţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (formular D112), depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecţia/actualizarea, pentru stabilirea volumului cheltuielilor cu personalul. (3) Indicatorul prevăzut la alin. (1) lit. b) este stabilit conform declaraţiilor depuse de către contribuabili în cursul anului precedent celui în care se efectuează selecţia/actualizarea contribuabililor. Articolul 6Criteriul de continuitate(1) Contribuabilii mari selectaţi/actualizaţi potrivit prezentului ordin care nu mai îndeplinesc criteriul de bază prevăzut la art. 5 nu mai sunt administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc acest criteriu, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade.(2) Contribuabilii mari selectaţi/actualizaţi potrivit prezentului ordin care nu mai îndeplinesc regulile specifice prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (4) nu mai sunt administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste reguli, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade. Articolul 7Reguli specifice(1) Prin excepţie de la criteriile de selecţie prevăzute la art. 3, contribuabilii mari aflaţi în administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili până la 31 decembrie 2016, care au intrat în procedura insolvenţei în conformitate cu prevederile legislaţiei privind insolvenţa, în anul fiscal în care se face selecţia, vor rămâne în categoria marilor contribuabili.(2) Contribuabilii care nu sunt în administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi care îndeplinesc criteriile de selecţie, dar sunt în procedura falimentului în conformitate cu prevederile legislaţiei privind insolvenţa, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 4 alin. (2), (7) şi (8), nu intră în categoria marilor contribuabili.(3) Contribuabilii care îndeplinesc criteriile de selecţie şi pentru care, de la data selecţiei/actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, sentinţa prin care a fost deschisă procedura falimentului a rămas definitivă vor rămâne în administrarea aceluiaşi organ fiscal central la care se aflau la data selecţiei/actualizării, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 4 alin. (2), (7) şi (8).(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuabililor aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii, precum şi al contribuabililor declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Contribuabilii mari aflaţi în administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili până la data de 31 decembrie 2016 şi care nu realizează investiţii în cuantumul şi în perioada prevăzute la art. 4 alin. (3), după expirarea acestei perioade vor fi scoşi din administrarea acestei direcţii dacă nu îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute la art. 3, cu excepţia criteriului de continuitate.(6) Contribuabilii rezultaţi în urma divizării/reorganizării unui mare contribuabil vor fi administraţi în continuare ca mari contribuabili, în condiţiile prezentului ordin.(7) Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea/reorganizarea unui mare contribuabil cu un alt contribuabil va fi administrat de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului ori de la data reorganizării, după caz.(8) Dacă un contribuabil absoarbe prin fuziune/reorganizare un mare contribuabil, acesta va fi preluat spre administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului ori de la data reorganizării, după caz.(9) În situaţia în care, de la data selecţiei/actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, s-au identificat contribuabili care se încadrează în criteriul grupului fiscal unic sau în criteriul participării directe, aceştia se preiau în administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor celui în care s-a făcut selecţia/actualizarea.(10) Contribuabilii care se încadrează în criteriul grupului fiscal unic sau în criteriul participării directe după data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a făcut selecţia/actualizarea vor fi preluaţi spre administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care organul fiscal central constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. Articolul 8Lista marilor contribuabili, inclusiv a sediilor secundare(1) Stabilirea numărului de contribuabili în funcţie de criteriile de selecţie prevăzute la art. 3 şi regulile specifice prevăzute la art. 7, precum şi lista marilor contribuabili selectaţi/actualizaţi conform prevederilor prezentului ordin se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(2) Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.(3) Ordinul prevăzut la alin. (1) şi lista sediilor secundare ale marilor contribuabili se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(4) Lista marilor contribuabili, inclusiv lista sediilor secundare ale acestora, se actualizează anual, pe baza criteriilor de selecţie prevăzute la art. 3 şi a regulilor specifice prevăzute la art. 7, până la data de 10 decembrie a fiecărui an şi se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (5) În situaţia în care, ulterior aprobării listelor marilor contribuabili, se constată erori de selecţie/actualizare, acestea se modifică prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Articolul 9Predarea-primirea marilor contribuabili(1) Contribuabilii mari stabiliţi potrivit criteriilor de selecţie prevăzute la art. 3 se preiau în administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost efectuată selecţia, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 7 alin. (7)-(10).(2) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale marilor contribuabili, inclusiv ale celor prevăzuţi la art. 4 alin. (5) şi art. 7 alin. (7)-(10), precum şi ale sediilor secundare ale acestora se realizează între organele fiscale centrale implicate, pe bază de protocol de predare-primire, potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Modificarea competenţei de administrare a acestor contribuabili se realizează în baza protocolului de predare-primire, fără modificarea listei marilor contribuabili.(3) Procedura de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili este aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(4) Pentru contribuabilii mari care urmează să fie preluaţi în administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi pentru sediile secundare ale acestora, informaţiile aflate în sistemele informatice de administrare a creanţelor fiscale se transferă în format electronic între organele fiscale centrale implicate în procedura de predare-primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la închiderea anului fiscal în care se efectuează selecţia/actualizarea.(5) Până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizează selecţia/actualizarea marilor contribuabili, se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mari şi ale sediilor secundare ale acestora.(6) Contribuabilii care fac obiectul predării sunt notificaţi de către organul fiscal central în a cărui administrare se află la data selecţiei/actualizării, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 10 Dispoziţii finale(1) Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.648/2015 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 22 decembrie 2015, se abrogă.(3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Eugen-Dragoş DoroşSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3609/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3609 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3609/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu