Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3480 din 04.12.2017

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14 decembrie 2017SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 5 din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată" al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (7) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, ale art. 4 alin. (3) şi ale art. 7 alin. (10) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 715.741 din 29.11.2017,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul IOrdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 8 noiembrie 2016, se modifică şi se completează, după cum urmează: 1. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2.1. Prin organ fiscal competent, în sensul prezentei proceduri, se înţelege organul fiscal competent pentru administrarea fiscală a reprezentantului grupului fiscal unic, potrivit art. 1 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central, cu modificările şi completările ulterioare. 2.2. Prin excepţie de la prevederile pct. 2.1, în ipoteza în care reprezentantul grupului fiscal unic sau unul dintre membrii grupului sunt consideraţi contribuabili mijlocii, prin organ fiscal competent, în sensul prezentei proceduri, se înţelege organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor mijlocii, potrivit art. 4 alin. (3) şi art. 7 alin. (10) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii. 2.3. Prin excepţie de la prevederile pct. 2.1 şi 2.2, în ipoteza în care reprezentantul grupului fiscal unic sau unul dintre membrii acestui grup sunt consideraţi mari contribuabili, prin organ fiscal competent, în sensul prezentei proceduri, se înţelege Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, potrivit art. 4 alin. (7) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili. 2. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. Organul fiscal definit la pct. 2.1-2.3 este competent să administreze obligaţiile fiscale datorate de toţi membrii grupului fiscal unic, potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală). 3. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 13.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 13.1. Dacă, din informaţiile cuprinse în documentaţia depusă sau din informaţiile deţinute de organul fiscal competent, rezultă că nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la pct. 5 alin. (1)-(5) din Normele metodologice ori dacă reprezentantul nu completează documentaţia în termen de 15 zile de la primirea notificării, compartimentul de specialitate, înaintea luării deciziei de respingere a cererii, va asigura exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală. 4. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins: 44. Organul fiscal competent în administrarea grupului fiscal unic transferă evidenţele fiscale şi dosarele fiscale ale fiecărui membru al grupului, potrivit procedurilor în vigoare, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data aprobării deciziei, către fiecare organ fiscal în a cărui rază teritorială aceştia îşi au domiciliul fiscal sau organ fiscal competent potrivit legii, după caz. Despre acest transfer şi, implicit, despre schimbarea competenţei de administrare, organul fiscal competent în administrarea grupului înştiinţează şi respectivele persoane impozabile. 5. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins: 45. Înştiinţarea se întocmeşte de compartimentul de specialitate, pentru fiecare membru al grupului fiscal unic, în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, din care un exemplar se comunică persoanei impozabile în condiţiile prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se transmite, împreună cu o copie a deciziei, organului fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă sau organului fiscal competent potrivit legii, după caz. 6. La anexa nr. 1 la ordin, după punctul 50 se introduce un nou punct, punctul 501, cu următorul cuprins: 501. Prevederile punctelor 48 şi 49 nu se aplică grupurilor fiscale unice din componenţa cărora face parte o persoană impozabilă încadrată în categoria marilor contribuabili. 7. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: 51. În ipoteza aprobării intrării ca nou membru al grupului fiscal unic a unei persoane impozabile aflate în administrarea fiscală a altui organ fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent în administrarea grupului emite documentele prevăzute la pct. 37 şi transmite, prin adresă semnată de conducătorul unităţii fiscale, o copie a deciziei privind aprobarea intrării în grupul fiscal organului fiscal în evidenţa căruia figurează respectiva persoană impozabilă, solicitând transmiterea evidenţei fiscale şi a dosarului fiscal, potrivit procedurilor în vigoare. 8. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins: 53. Modificarea domiciliului fiscal al reprezentantului sau al unuia dintre membrii grupului ori încadrarea în altă categorie de contribuabili (mari, mijlocii şi alţii) atrage, după caz, schimbarea competenţei de administrare a obligaţiilor fiscale ale tuturor membrilor grupului fiscal unic, cu respectarea prevederilor pct. 2.1-2.3, la noul organ fiscal competent în administrarea reprezentantului grupului. 9. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 54 se abrogă. 10. La anexa nr. 4 la procedură, litera D, căsuţa a IV-a, teza a II-a se modifică şi va avea următorul cuprins: În situaţia în care schimbarea reprezentantului determină schimbarea competenţei de administrare a grupului fiscal unic, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare se preiau evidenţele fiscale şi dosarele fiscale ale tuturor membrilor grupului de la vechiul organul fiscal competent în administrarea grupului fiscal unic. 11. Anexa nr. 2 la ordin se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 12. Anexa nr. 5 la ordin se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin. Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIIDirecţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Mirela CălugăreanuANEXA Nr. 1(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.006/2016) I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANELOR IMPOZABILE A. REPREZENTANTUL GRUPULUI FISCAL UNIC Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO ........ ................ Denumirea: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Domiciliul fiscal: localitatea ........ ................ ........ ............., str. ........ ................ ........ ......... nr. ....., bl. .........., sc. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ........ ................ ............., Obiectul de activitate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Reprezentare prin împuternicit Nr. act împuternicire ........ ................ ........ .............. data ........ ................ ................ ........ .............. Numele, prenumele/Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Cod de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. B. MEMBRII GRUPULUI FISCAL UNIC 1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO ........ ........ ......... Denumirea: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Domiciliul fiscal: localitatea ........ ................ ................ ........, str. ........ ................ ................ nr. ....., bl. .........., sc. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ........ ................ ............., Obiectul de activitate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Reprezentare prin împuternicit Nr. act împuternicire ........ ................ ........ ............. data ........ ................ ................ ........ ............... Numele, prenumele/Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Cod de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO ........ ........ .......... Denumirea: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Domiciliul fiscal: localitatea ........ ................ ........ .........., str. ........ ................ ........ ............. nr. ....., bl. .........., sc. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ........ ................ ................ Obiectul de activitate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Reprezentare prin împuternicit Nr. act împuternicire ........ ................ ........ ............. data ........ ................ ................ ........ ............... Numele, prenumele/Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Cod de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ II. IMPLEMENTAREA GRUPULUI FISCAL UNIC Prin prezenta solicităm implementarea grupului fiscal unic, pe o perioadă de cel puţin 2 ani, format din persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA mai sus menţionate, în temeiul dispoziţiilor art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 5 din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată" al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 1. Perioada fiscală utilizată: Luna  Semestrul  Trimestrul  Anul  2. Dovada că membrii sunt în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 3. Documente anexate la cerere: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Prin depunerea prezentei am luat cunoştinţă că, în situaţia în care persoanele impozabile nu sunt administrate fiscal de către acelaşi organ fiscal, după aprobarea implementării grupului fiscal unic competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de toţi membrii grupului se transferă la organul fiscal central din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, competent pentru administrarea reprezentantului grupului fiscal unic, potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 1 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central, cu modificările şi completările ulterioare. În ipoteza în care reprezentantul grupului fiscal unic sau unul dintre membrii grupului sunt consideraţi contribuabili mijlocii, organul fiscal competent pentru administrarea grupului fiscal unic este organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor mijlocii, potrivit art. 4 alin. (3) şi art. 7 alin. (10) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii. În ipoteza în care reprezentantul grupului fiscal unic sau unul dintre membrii acestui grup sunt consideraţi mari contribuabili, organul fiscal competent pentru administrarea grupului fiscal unic este Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, potrivit art. 4 alin. (7) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili. III. MODIFICĂRI SURVENITE ULTERIOR IMPLEMENTĂRII GRUPULUI FISCAL UNIC Prin prezenta vă informăm în legătură cu modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal unic, în temeiul pct. 5 din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată" al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:  încetarea opţiunii de a forma un grup fiscal unic  neîndeplinirea condiţiei referitoare la existenţa unei strânse legături din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric  intrarea unuia din membrii grupului fiscal unic într-un alt grup fiscal unic, respectiv: ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............  utilizarea unei alte perioade fiscale de către ........ ................ ................ ................ ........ .............  nu mai este îndeplinită condiţia referitoare la numărul minim de persoane care pot constitui grupul fiscal unic  numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal unic ........ ................ ................ ................ ...............  părăsirea grupului fiscal unic de către ........ ................ ................ ................ ................ ..............  intrarea în grupul fiscal unic a unui nou membru ........ ................ ................ ................ ...............  alte evenimente ulterioare implementării grupului ........ ................ ................ ................ ............... Având în vedere aceste modificări solicităm:  Anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal unic. Prin depunerea prezentei am luat la cunoştinţă că, după anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal unic, competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale ale membrilor grupului fiscal se transferă la organele fiscale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal respectivii membri.  Anularea tratamentului persoanei impozabile/persoanelor impozabile ca membru/membri al/ai grupului fiscal unic:

DENUMIRE PERSOANĂ IMPOZABILĂ COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Prin depunerea prezentei solicitări am luat cunoştinţă că, după anularea tratamentului persoanei impozabile/persoanelor impozabile ca membru/membri al/ai grupului fiscal unic, competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale ale acestuia/acestora se transferă la organul fiscal/organele fiscale în a cărui/căror rază teritorială îşi are/au domiciliul fiscal respectivii membri.  Anularea tratamentului persoanei impozabile ........ ................ ................ ................ ..............., având cod de înregistrare fiscală ........ ................ ........, ca reprezentant al grupului fiscal unic şi numirea unui alt reprezentant al grupului, respectiv: Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO ........ ................ Denumirea: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Domiciliul fiscal: localitatea ........ ................ ........ ............, str. ........ ................ ........ ........... nr. ....., bl. .........., sc. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ........ ................ ................ Reprezentare prin împuternicit Nr. act împuternicire ........ ................ ................ ........ ............ Data ........ ................ ........ .............. Numele, prenumele/Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Cod de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Prin depunerea prezentei solicitări am luat cunoştinţă că, dacă aprobarea numirii noului reprezentant atrage schimbarea competenţei de administrare a grupului fiscal unic, competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale ale tuturor membrilor grupului fiscal se transferă la organul fiscal competent în administrarea noului reprezentant al grupului fiscal.  Intrarea în grupul fiscal a unui nou membru/ a unor noi membri, respectiv: Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO ........ ................ Denumirea: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Domiciliul fiscal: localitatea ........ ................ ................ ........., str. ........ ................ ........ ........ nr. ....., bl. .........., sc. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ........ ................ ........ ......... Reprezentare prin împuternicit Nr. act împuternicire ........ ................ ................ ........ ............. Data ........ ................ ........ .............. Numele, prenumele/Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Cod de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Prin depunerea prezentei solicitări am luat cunoştinţă că, după aprobarea intrării în grupul fiscal a noului membru/noilor membri, competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale ale acestui membru/acestor membri se transferă la organul fiscal competent în administrarea reprezentantului grupului fiscal. Documentele anexate cererii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. Reprezentanţii legali ai membrilor grupului fiscal unic: Numele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Semnătura ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Loc rezervat organului fiscal Număr de înregistrare ........ ................ ........ .............. Data înregistrării ........ ................ ................ Cod 14.13.03.02/g.f. INSTRUCŢIUNI pentru completarea formularului „Cerere privind grupul fiscal unic" Formularul „Cerere privind grupul fiscal unic" se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează să fie tratate drept grup fiscal unic, potrivit art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi pct. 5 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Formularul de cerere se completează şi pentru notificarea, potrivit legii, a organului fiscal cu privire la evenimentele apărute ulterior implementării grupului fiscal. Cererea se depune de către reprezentantul legal al persoanei impozabile desemnate reprezentant al grupului fiscal unic, la registratura organului fiscal competent ori prin poştă cu confirmare de primire. Formularul se completează în două exemplare, înscriinduse cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent. Completarea formularului se face astfel: Se marchează cu „X" caseta „Cerere de implementare" dacă formularul reprezintă cerere de implementare a grupului fiscal unic sau caseta „Cerere de modificare" dacă reprezintă o cerere de modificare, datorată evenimentelor apărute ulterior implementării grupului fiscal unic, după caz. I. Secţiunea date de identificare a persoanelor impozabile Se înscriu datele de identificare ale reprezentantului grupului fiscal unic şi ale membrilor acestui grup: codul de înregistrare în scopuri de TVA, denumirea, adresa domiciliului fiscal şi obiectul de activitate. În cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul în calitate de reprezentant al grupului sau de membru este reprezentat printr-un împuternicit, se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal. II. Secţiunea privind implementarea grupului fiscal unic se completează numai în situaţia în care cererea reprezintă o cerere de implementare. Perioada fiscală utilizată - se bifează cu „X" perioada utilizată pentru declararea şi plata TVA de către toţi membrii grupului fiscal unic. Rubrica privind dovada că membrii sunt în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric se completează în conformitate cu prevederile alin. (5) al pct. 5 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare. La secţiunea „Documente anexate la cerere" se înscriu certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului şi/sau alte documente justificative. III. Secţiunea privind modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal unic se completează în situaţia în care cererea reprezintă o cerere de modificare. Se bifează cu „X" evenimentul survenit ulterior implementării grupului, pentru care reprezentantul grupului fiscal unic are obligaţia să notifice organul fiscal competent, în condiţiile prevăzute de pct. 5 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Se bifează cu „X" efectul rezultat şi se completează informaţiile corespunzătoare. Cererea se semnează de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului fiscal unic. ANEXA Nr. 2( Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 3.006/2016) ÎNŞTIINŢARE PRIVIND SCHIMBAREA COMPETENŢEI DE ADMINISTRARE Către: Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Domiciliu fiscal: localitatea ........ ................ ................ ............, str. ........ ................ ................ .............. nr. .........., bl. ........, ap. ....., et. ..............., judeţul/sectorul ........ ................ ........ .............. Cod de înregistrare în scopuri de TVA ........ ................ ........... Având în vedere dispoziţiile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 1 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (7) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, precum şi ale art. 4 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, vă aducem la cunoştinţă faptul că, în scopul administrării fiscale, competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale se transferă organului fiscal central din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv ........ ................ ................ .............. . Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ................ ................ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........ ................ ........ ........ Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ........ ............. Cod 14.13.02.02/g.f.î.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3480/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3480 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3480/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu