Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 348 din 25 martie 2010

de stabilire a atributiilor Directiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operational pentru Pescuit

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 203 din 31 martie 2010Având în vedere:

Referatul de aprobare al Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit nr. 211.236 din 3 martie 2010,

în baza prevederilor:

- Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit;

- Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit;

- Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii principale:

a)  asigură îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit şi la art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit;

b)  contribuie la elaborarea şi modificarea Planului naţional strategic pentru pescuit şi răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din care se finanţează Programul Operaţional pentru Pescuit;

c)    elaborează şi negociază cu Comisia Europeană Programul Operaţional pentru Pescuit, în conformitate cu prevederile art. 17, 18, 19 şi 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;

d)   analizează şi propune modificări ale Programului Operaţional pentru Pescuit şi le înaintează Comitetului de monitorizare;

e) asigură corelarea operaţiunilor din Programul Operaţional pentru Pescuit cu cele din celelalte programe finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi fondurile structurale;

f) asigură dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor implicate în derularea Programului Operaţional pentru Pescuit;

g)  elaborează proceduri pentru gestionarea Programului Operaţional pentru Pescuit, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

h) elaborează ghidurile solicitantului corespunzătoare apelurilor pentru depunerea cererilor de finanţare;

i) asigură derularea procedurilor de atribuire în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice pentru proiectele finanţate în cadrul axei prioritare 5 „Asistenţă tehnică" din Programul Operaţional pentru Pescuit;

j) urmăreşte dezvoltarea parteneriatelor în procesul de programare şi în fazele de implementare a Programului Operaţional pentru Pescuit, în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;

k) asigură constituirea şi organizarea Comitetului de monitorizare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit, în conformitate cu prevederile art. 63 şi 64 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;

l) elaborează criteriile de evaluare şi selecţie a proiectelor pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi le supune aprobării Comitetului de monitorizare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit;

m) asigură monitorizarea implementării Programului Operaţional pentru Pescuit şi prezintă Comitetului de monitorizare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit progresul în atingerea obiectivelor specifice ale acestuia, precum şi a ţintelor stabilite pentru fiecare axă prioritară, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;

n) elaborează raportul final şi raportul anual de implementare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit, în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, le supune aprobării Comitetului de monitorizare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi, ulterior, consultării Autorităţii de certificare;

o) participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării Programului Operaţional pentru Pescuit, în conformitate cu prevederile art. 69 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, informează Comitetul de monitorizare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit cu privire la observaţiile Comisiei Europene şi colaborează cu Autoritatea de certificare pentru întreprinderea acţiunilor necesare în soluţionarea observaţiilor;

p) furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare Autorităţii de certificare pentru îndeplinirea de către aceasta a atribuţiilor prevăzute la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;

q) pune la dispoziţia Comisiei Europene, la cerere, lista operaţiunilor încheiate care fac obiectul închiderii parţiale, în conformitate cu prevederile art. 85 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;

r) asigură prevenirea neregulilor, identifică neregulile, constată creanţele bugetare şi asigură recuperarea sumelor rezultate din nereguli, în limita competenţelor;

s) transmite Autorităţii de certificare rapoarte privind neregulile identificate şi sumele plătite necuvenit, precum şi rapoarte privind recuperarea sumelor plătite necuvenit, a celor neutilizate şi a celor rezultate din nereguli;

t) elaborează, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemelor de management şi control pentru Programul Operaţional pentru Pescuit;

u) elaborează şi implementează Planul multianual de evaluare şi se asigură că acesta este utilizat ca instrument strategic şi de management pe parcursul implementării Programului Operaţional pentru Pescuit;

v) informează Comitetul de monitorizare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit asupra rezultatelor evaluărilor intermediare şi ex-post şi asupra modalităţilor propuse pentru implementarea acestora, în conformitate cu dispoziţiile art. 48, 49 şi 50 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;

w) elaborează şi implementează Planul de comunicare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit;

x) asigură îndeplinirea obligaţiilor legate de informare şi publicitate, în conformitate cu prevederile cap. V din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit;

y) asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în sistemul informatic specific, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind Programul Operaţional pentru Pescuit;

z) elaborează şi încheie contracte de finanţare, prin care se stabilesc obligaţiile sale şi ale beneficiarilor, în conformitate cu regulamentele comunitare aplicabile şi cu legislaţia naţională în vigoare;

aa) elaborează decizii/ordine de finanţare şi/sau contracte de achiziţie publică, prin care se stabilesc obligaţiile sale şi ale beneficiarului/prestatorului;

bb) elaborează documentele necesare în vederea fundamentării programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din Fondul European pentru Pescuit, precum şi a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanţare, cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile;

cc) autorizează plăţile, elaborează şi transmite Autorităţii de certificare cereri de rambursare şi/sau declaraţii de cheltuieli validate şi efectuează plăţile către beneficiar, după caz, în urma verificărilor efectuate, în conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului şi ale art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei;

dd) elaborează şi transmite Autorităţii de certificare previziuni pentru contractările şi plăţile aferente Programului Operaţional pentru Pescuit, în vederea respectării de către Autoritatea de certificare a prevederilor art. 75 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;

ee) verifică şi avizează proiectele legislative iniţiate de alte structuri implicate în gestionarea Fondului European pentru Pescuit la nivel naţional şi care ar putea afecta direct sau indirect implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit;

ff) elaborează şi promovează propuneri legislative în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de implementare a Programului Operaţional pentru Pescuit;

gg) încheie protocoale interinstituţionale cu Autoritatea de certificare şi cu Autoritatea de audit, în vederea asigurării şi transmiterii informaţiilor necesare privind procedurile şi verificările efectuate în raport cu cheltuielile;

hh) în baza ordinului de delegare a atribuţiilor de ordonator principal de credite, directorul general emite instrucţiuni şi decizii în baza şi în executarea ordinelor şi instrucţiunilor ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a altor prevederi legale;

ii) asigură funcţionarea unui sistem informatizat de înregistrare şi stocare a înregistrărilor contabile, necesare pentru gestiunea financiară, monitorizarea, verificarea, auditarea şi evaluarea fiecărei operaţiuni/fiecărui proiect finanţate/finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit;

jj) se asigură că fiecare beneficiar dispune de un sistem contabil separat pentru toate activităţile din cadrul operaţiunii/proiectului, conform legislaţiei din domeniu;

kk) se asigură de disponibilitatea documentelor referitoare la cheltuieli şi audit, în conformitate cu art. 87 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 348/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 348 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu