Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 348 din 25 martie 2010

de stabilire a atributiilor Directiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operational pentru Pescuit

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 203 din 31 martie 2010Având în vedere:

Referatul de aprobare al Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit nr. 211.236 din 3 martie 2010,

în baza prevederilor:

- Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit;

- Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit;

- Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii principale:

a)  asigură îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit şi la art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit;

b)  contribuie la elaborarea şi modificarea Planului naţional strategic pentru pescuit şi răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din care se finanţează Programul Operaţional pentru Pescuit;

c)    elaborează şi negociază cu Comisia Europeană Programul Operaţional pentru Pescuit, în conformitate cu prevederile art. 17, 18, 19 şi 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;

d)   analizează şi propune modificări ale Programului Operaţional pentru Pescuit şi le înaintează Comitetului de monitorizare;

e) asigură corelarea operaţiunilor din Programul Operaţional pentru Pescuit cu cele din celelalte programe finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi fondurile structurale;

f) asigură dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor implicate în derularea Programului Operaţional pentru Pescuit;

g)  elaborează proceduri pentru gestionarea Programului Operaţional pentru Pescuit, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

h) elaborează ghidurile solicitantului corespunzătoare apelurilor pentru depunerea cererilor de finanţare;

i) asigură derularea procedurilor de atribuire în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice pentru proiectele finanţate în cadrul axei prioritare 5 „Asistenţă tehnică" din Programul Operaţional pentru Pescuit;

j) urmăreşte dezvoltarea parteneriatelor în procesul de programare şi în fazele de implementare a Programului Operaţional pentru Pescuit, în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;

k) asigură constituirea şi organizarea Comitetului de monitorizare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit, în conformitate cu prevederile art. 63 şi 64 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;

l) elaborează criteriile de evaluare şi selecţie a proiectelor pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi le supune aprobării Comitetului de monitorizare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit;

m) asigură monitorizarea implementării Programului Operaţional pentru Pescuit şi prezintă Comitetului de monitorizare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit progresul în atingerea obiectivelor specifice ale acestuia, precum şi a ţintelor stabilite pentru fiecare axă prioritară, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;

n) elaborează raportul final şi raportul anual de implementare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit, în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, le supune aprobării Comitetului de monitorizare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi, ulterior, consultării Autorităţii de certificare;

o) participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării Programului Operaţional pentru Pescuit, în conformitate cu prevederile art. 69 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, informează Comitetul de monitorizare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit cu privire la observaţiile Comisiei Europene şi colaborează cu Autoritatea de certificare pentru întreprinderea acţiunilor necesare în soluţionarea observaţiilor;

p) furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare Autorităţii de certificare pentru îndeplinirea de către aceasta a atribuţiilor prevăzute la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;

q) pune la dispoziţia Comisiei Europene, la cerere, lista operaţiunilor încheiate care fac obiectul închiderii parţiale, în conformitate cu prevederile art. 85 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;

r) asigură prevenirea neregulilor, identifică neregulile, constată creanţele bugetare şi asigură recuperarea sumelor rezultate din nereguli, în limita competenţelor;

s) transmite Autorităţii de certificare rapoarte privind neregulile identificate şi sumele plătite necuvenit, precum şi rapoarte privind recuperarea sumelor plătite necuvenit, a celor neutilizate şi a celor rezultate din nereguli;

t) elaborează, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemelor de management şi control pentru Programul Operaţional pentru Pescuit;

u) elaborează şi implementează Planul multianual de evaluare şi se asigură că acesta este utilizat ca instrument strategic şi de management pe parcursul implementării Programului Operaţional pentru Pescuit;

v) informează Comitetul de monitorizare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit asupra rezultatelor evaluărilor intermediare şi ex-post şi asupra modalităţilor propuse pentru implementarea acestora, în conformitate cu dispoziţiile art. 48, 49 şi 50 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;

w) elaborează şi implementează Planul de comunicare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit;

x) asigură îndeplinirea obligaţiilor legate de informare şi publicitate, în conformitate cu prevederile cap. V din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit;

y) asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în sistemul informatic specific, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind Programul Operaţional pentru Pescuit;

z) elaborează şi încheie contracte de finanţare, prin care se stabilesc obligaţiile sale şi ale beneficiarilor, în conformitate cu regulamentele comunitare aplicabile şi cu legislaţia naţională în vigoare;

aa) elaborează decizii/ordine de finanţare şi/sau contracte de achiziţie publică, prin care se stabilesc obligaţiile sale şi ale beneficiarului/prestatorului;

bb) elaborează documentele necesare în vederea fundamentării programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din Fondul European pentru Pescuit, precum şi a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanţare, cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile;

cc) autorizează plăţile, elaborează şi transmite Autorităţii de certificare cereri de rambursare şi/sau declaraţii de cheltuieli validate şi efectuează plăţile către beneficiar, după caz, în urma verificărilor efectuate, în conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului şi ale art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei;

dd) elaborează şi transmite Autorităţii de certificare previziuni pentru contractările şi plăţile aferente Programului Operaţional pentru Pescuit, în vederea respectării de către Autoritatea de certificare a prevederilor art. 75 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;

ee) verifică şi avizează proiectele legislative iniţiate de alte structuri implicate în gestionarea Fondului European pentru Pescuit la nivel naţional şi care ar putea afecta direct sau indirect implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit;

ff) elaborează şi promovează propuneri legislative în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de implementare a Programului Operaţional pentru Pescuit;

gg) încheie protocoale interinstituţionale cu Autoritatea de certificare şi cu Autoritatea de audit, în vederea asigurării şi transmiterii informaţiilor necesare privind procedurile şi verificările efectuate în raport cu cheltuielile;

hh) în baza ordinului de delegare a atribuţiilor de ordonator principal de credite, directorul general emite instrucţiuni şi decizii în baza şi în executarea ordinelor şi instrucţiunilor ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a altor prevederi legale;

ii) asigură funcţionarea unui sistem informatizat de înregistrare şi stocare a înregistrărilor contabile, necesare pentru gestiunea financiară, monitorizarea, verificarea, auditarea şi evaluarea fiecărei operaţiuni/fiecărui proiect finanţate/finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit;

jj) se asigură că fiecare beneficiar dispune de un sistem contabil separat pentru toate activităţile din cadrul operaţiunii/proiectului, conform legislaţiei din domeniu;

kk) se asigură de disponibilitatea documentelor referitoare la cheltuieli şi audit, în conformitate cu art. 87 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 348/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 348 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu