Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 343 din 16 aprilie 2010

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 271 din 27 aprilie 2010Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. CSA/3.694 din 16 aprilie 2010 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG/169 din 12 aprilie 2010 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 şi 207 bis din 1 aprilie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. In anexa 1, la capitolul I „Pachetul minimal de servicii medicale", literele A şi E se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A cap. I din anexa 21, precum şi la cazurile prevăzute în lista de la lit. B şi C din cap. I din anexa 21, pentru care medicul de familie a acordat primul ajutor şi a asigurat trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate (de exemplu: accident, traumatisme, pierderea cunoştinţei).

........................................................................................................................................................................ .........................................................

E. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale."

2.  In anexa 1, la capitolul III „Pachetul de servicii medicale de bază", litera F „Servicii medicale curative, prima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Consultaţie în caz de boală pentru afecţiuni acute, intercurente sau cronice programabile, care cuprinde:".

3.  In anexa 1, la capitolul III „Pachetul de servicii medicale de bază", după litera I „Servicii medicale paraclinice" se introduce o nouă literă, litera J, cu următorul cuprins:

„J. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescripţii medicale, certificat de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri."

4.  In anexa 1, la capitolul IV „Dispoziţii finale", după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

„7. Criteriile pentru respectarea modalităţilor de prescriere, respectiv de utilizare eficientă a fondurilor alocate pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se stabilesc în termen de 90 de zile şi se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate".

5. In anexa 2, la articolul 1 alineatul (2) litera a), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. numărul de puncte, acordat pe o persoană înscrisă în listă, în raport cu vârsta persoanei înscrise:

Grupa de vârstă

0-3 ani

4-59 ani

60 ani şi peste

Număr de puncte/

persoană/an

11,2

7,2

11,2"

6. In anexa 2, la articolul 1 alineatul (2) litera a) punctul 5, teza a doua se modifică şi va avea următorul cuprins:

„In situaţia în care numărul persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii înscrise pe lista proprie a medicului de familie este mai mare de 2.200, programul de 35 de ore pe săptămână se poate prelungi corespunzător sau se poate modifica, în sensul schimbării raportului prevăzut la alin. (3) lit. b), cu asigurarea minimului de consultaţii la domiciliu necesare, conform prevederilor cuprinse în nota 2 a lit. H din cap. III din anexa 1 la ordin."

7.  In anexa 2, la articolul 1 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) Serviciile cuprinse la cap. I lit. A-F, cap. II lit. A, cap. III lit. B, C, D, E şi J din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata «per capita»."

8.  In anexa 2, la articolul 1 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) Numărul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical - consultaţie este:

- consultaţie la domiciliu - 15 puncte:

- consultaţie la cabinet - 5,5 puncte."

9. In anexa 2, la articolul 1 alineatul (3) litera b), ultima liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„-în medie, o consultaţie la domiciliu/zi".

10.  In anexa 2, la articolul 9, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Valoarea minimă garantată a punctului «per capita» este unică pe ţară; pentru trimestrele II şi III ale anului 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata «per capita» este de 4,5 lei; pentru trimestrul IV 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata «per capita» va fi calculată în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie, va fi prevăzută în norme şi nu va putea fi mai mică decât valoarea minimă garantată din trimestrele II şi III.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(3) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical - consultaţie este unică pe ţară; pentru trimestrele II şi III ale anului 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical - consultaţie este de 0,9 lei; pentru trimestrul IV 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical - consultaţie va fi calculată în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie, va fi prevăzută în norme şi nu va putea fi mai mică decât valoarea minimă garantată din trimestrele II şi III."

11.  In anexa 2, articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii care doresc să îşi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă. Medicul de familie primitor are obligaţia să anunţe în scris (prin poştă), în maximum 30 de zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat asiguratul, precum şi casa de asigurări de sănătate. Medicul de familie de la care pleacă asiguratul are obligaţia să transmită o copie conform cu originalul de pe fişa medicală, prin poştă, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacă asiguratul păstrează fişa medicală a acestuia, conform legii."

12. In anexa 3, capitolul V „Obligaţiile părţilor", litera A „Obligaţiile casei de asigurări de sănătate", la articolul 6, literele h) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,h) să facă publice valorile definitive ale punctelor rezultate în urma regularizării trimestriale, valorile fondurilor alocate în trimestrul respectiv pentru plata punctelor «per capita», pe serviciu medical - consultaţie şi numărul de puncte aferente, prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare transmiterii acestora de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi numărul total naţional de puncte realizate atât «per capita», cât şi pe serviciu medical - consultaţie, afişat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

k) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale din pachetul de servicii medicale de bază persoanelor care nu îndeplineau calitatea de asigurat şi condiţiile de a beneficia de aceste servicii, în condiţiile lit. g), sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare;".

13. In anexa 3, capitolul V „Obligaţiile părţilor", litera B „Obligaţiile furnizorului de servicii medicale", la articolul 7, punctele 18 şi 38 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„18. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular, al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare;

b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

38. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat, cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor, respectiv de utilizare eficientă a fondurilor alocate prescrierii medicamentelor cu şi fără contribuţie personală, în tratamentul ambulatoriu;".

14. In anexa 3, capitolul VI „Modalităţi de plată", la articolul 8, punctele 1.4 şi 2.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1.4. Valoarea minimă garantată a punctului «per capita» este unică pe ţară; pentru trimestrele II şi III ale anului 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata «per capita» este de 4,5 lei; pentru trimestrul IV 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata «per capita» va fi calculată în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie, va fi prevăzută în norme şi nu va putea fi mai mică decât valoarea minimă garantată din trimestrele II şi III.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

2.2. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical - consultaţie este unică pe ţară; pentru trimestrele II şi III ale anului 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical - consultaţie este de 0,9 lei; pentru trimestrul IV 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical - consultaţie va fi calculată în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie, va fi prevăzută în norme şi nu va putea fi mai mică decât valoarea minimă garantată din trimestrele II şi III."

15.  In anexa 3, capitolul X „Incetarea, rezilierea şi suspendarea contractului", la articolul 13, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,h) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 7 pct. 6, 8, 12, 15, 16, 17, 18.a), 20, 22, 23', _24, 27 şi 32;".

16.  In anexa 3, la capitolul X „Incetarea, rezilierea şi suspendarea contractului", articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:

a)  în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;

b) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate;

c)  de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România sau este suspendat din exerciţiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în contract, care se află în situaţia descrisă anterior.

(2) Pentru nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate se datorează majorări de întârziere în condiţiile legii.

(3) Decontarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului."

17.  In anexa 4, capitolul II „Obiectul convenţiei" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„II. Obiectul convenţiei:

1.   Preluarea activităţii medicale a medicului de familie .............................., cu contractul nr........., pentru o perioadă de absenţă de........., de către medicul de familie.........................

2.  Prezenta convenţie se depune la casa de asigurări de sănătate odată cu înregistrarea primei perioade de absenţă în cadrul derulării contractului şi se actualizează, după caz."

18. In anexa 6, capitolul V „Obligaţiile părţilor", litera B „Obligaţiile furnizorului de servicii medicale", la articolul 5, punctele 15 şi 36 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„15. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular, al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin prezenta convenţie şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare;

b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării convenţiei.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

36. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat, cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor, respectiv de utilizare eficientă a fondurilor alocate prescrierii medicamentelor cu şi fără contribuţie personală, în tratamentul ambulatoriu;".

19.  In anexa 6, capitolul X „Incetarea, rezilierea şi suspendarea convenţiei", la articolul 11, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 5 pct. 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15. a), 17, 19, 20", 21, 24 şi 30;".

20.  In anexa 6, la capitolul X „Incetarea, rezilierea şi suspendarea convenţiei", articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Convenţia se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:

a)  în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;

b) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate;

c)  de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România sau este suspendat din exerciţiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în contract, care se află în situaţia descrisă anterior.

(2)   Pentru nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate se datorează majorări de întârziere în condiţiile legii.

(3)  Decontarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform convenţiilor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului."

21. In anexa 7, capitolul I „Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice", litera C „Pachetul de servicii medicale de bază", la punctul 1, tabelul „Stabilirea numărului de puncte pe consultaţie" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Stabilirea numărului de puncte pe consultaţie:

Număr puncte

pentru specialităţi

medicale

Număr puncte

pentru specialităţi

chirurgicale

a.

Consultaţia copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani

16,2 puncte

17,25 puncte

b.

Consultaţia de psihiatrie şi neuropsihiatrie infantilă a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani

32,40 puncte

-

c.

Consultaţia peste vârsta de 4 ani

10,8 puncte

11,5 puncte

d.

Consultaţia de psihiatrie şi neuropsihiatrie infantilă peste vârsta de 4 ani

21,6 puncte

-

e.

Consultaţia de fitoterapie, homeopatie, planificare familială

10,8 puncte

-

f.

Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani

21,6 puncte

-

g.

Consultaţia de neurologie peste vârsta de 4 ani

14,4 puncte

-

Incadrarea persoanei, respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta se realizează la împlinirea vârstei (de exemplu: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa peste 4 ani)."

22.  In anexa 7, la capitolul I „Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice" litera C punctul 2, nota se modifică şi va avea următorul cuprins:

„NOTA: Pentru bolnavii cu afecţiuni cuprinse în programele naţionale de sănătate şi unele afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de specialitate, casa de asigurări de sănătate decontează o consultaţie - control/evaluare periodică - epicriză de etapă la 3 luni, pentru fiecare caz, cu excepţia bolnavilor cu afecţiuni pentru care prescrierea medicamentelor se realizează lunar."

23.  In anexa 7, la capitolul I „Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice" litera C punctul 6, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. Servicii conexe actului medical - pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate cu următoarele specialităţi clinice:

- neurologie şi neurologie pediatrică;

- otorinolaringologie;

- psihiatrie, psihiatrie pediatrică, pentru servicii conexe furnizate de psihologi şi logopezi."

24.  In anexa 7, la capitolul II „Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice", în tabel, la nr. crt. 1 şi 143, denumirile analizelor se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Hemoleucogramă completă - hemoglobina, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, numărătoare reticulocite****, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1)

........................................................................................................................................................................ .........................................................

CT membre nativ şi cu substanţă de contrast nonionică/ segment".

25.  In anexa 7, la capitolul II „Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice", după nota ***) de la subsolul tabelului se introduce nota ****), cu următorul cuprins:

„****) In condiţiile în care se consemnează distinct de către medicul care a făcut recomandarea pentru hemoleucogramă."

26. In anexa 8, la articolul 3 alineatul (1) litera b), prima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică, neuropsihiatrie infantilă, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 14 consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 30 de minute); pentru specialitatea neurologie, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 21 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 20 de minute)."

27.  In anexa 8, la articolul 4, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară; pentru trimestrele II şi III ale anului 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este de 0,9 lei; pentru trimestrul IV 2010, valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical va fi calculată în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie, va fi prevăzută în norme şi nu va putea fi mai mică decât valoarea minimă garantată în trimestrele II şi III.

(4) Valoarea unui punct pe serviciu medical se regularizează trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, în funcţie de fondul aferent trimestrului respectiv destinat pentru plata medicilor de specialitate din specialităţile clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte şi de numărul de puncte realizat în trimestrul respectiv, şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical, unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. Pentru trimestrul II, regularizarea trimestrială se realizează în două etape după cum urmează: până la data de 25 a lunii a doua a trimestrului şi până la data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului. Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui pjjnct pe serviciu."

28.  In anexa 8, la articolul 8, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Furnizorul de servicii medicale paraclinice, în situaţia în care nu poate efectua toate serviciile paraclinice conform biletului de trimitere, este obligat să anuleze cu o linie pe cele două exemplare ale biletului serviciile paraclinice neefectuate; este interzisă înlocuirea sau adăugarea altor investigaţii paraclinice pe biletul de trimitere prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru.

Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice. In situaţia în care Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor nu au încheiat contract de furnizare de servicii medicale paraclinice cu cel puţin un furnizor de servicii medicale paraclinice într-un judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, medicul care a eliberat biletul de trimitere trebuie să se afle în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi desfăşoară activitatea sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, iar furnizorul de servicii medicale paraclinice să se afle în relaţie contractuală cu oricare dintre casele de asigurări de sănătate enumerate anterior.

(4) Fiecare casă de asigurări de sănătate îşi organizează modul de verificare a biletelor de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, în acest sens stabilindu-şi evidenţe proprii.

In relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice acordate numai în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate."

29.  In anexa 10, la capitolul I „Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale", punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. a) Să facă dovada capacităţii tehnice a fiecărui laborator/punct de lucru de a efectua investigaţiile medicale paraclinice - analize medicale de laborator prevăzute la cap. II pct. 1 din anexa nr. 7 la prezentele norme, cu excepţia examinărilor histopatologice şi de citologie.

b) Pentru examinările histopatologice şi de citologie, furnizorul are obligaţia de a face dovada capacităţii tehnice numai în situaţia în care solicită contractarea acestora."

30. In anexa 11, la capitolul II „Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice - radiologie şi imagistică medicală, stabilit pe total judeţ" punctul 2 subpunctul 1 „Criteriul de evaluare a resurselor" litera A, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f) Dacă 2 sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi acelaşi număr înainte sau în perioada de contractare, acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la niciunul dintre furnizori.

Fac excepţie furnizorii de servicii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii, cu prezentarea documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor Contractului-cadru pentru anul 2010 şi într-un_program de lucru distinct."

31. In anexa 11, la capitolul II „Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice - radiologie şi imagistică medicală, stabilit pe total judeţ" punctul 2 subpunctul 2 „Criteriul de calitate", paragraful 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„In situaţia în care furnizorul de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală prezintă certificatul de conformitate, acesta primeşte maximum 100 de puncte, respectiv câte un punct pentru fiecare investigaţie care se regăseşte în anexa la certificatul de conformitate a sistemului de management şi care este ofertată spre contractare."

32. In anexa 12, capitolul V „Obligaţiile părţilor" litera B „Obligaţiile furnizorului de servicii medicale", la articolul 7, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular, al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare;

b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului."

33.  In anexa 12, capitolul VI „Modalităţi de plată", la articolul 9 alineatul (1), după teza a doua se introduce o nouă teză, teza a treia, cu următorul cuprins:

„Pentru trimestrul II, decontarea ca urmare a regularizării trimestriale se realizează în două etape, după cum urmează: până la data de 30 a lunii a doua a trimestrului şi până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului. Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pe serviciu."

34. In anexa 12, capitolul IX „Sancţiuni, condiţii de reziliere, suspendare şi încetare a contractului", la articolul 15, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 7 pct. 2, 5, 6, 7, 8, 9.a), 11, 15, 16, 17, 20 şi 23;".

35.  In anexa 12, la capitolul IX „Sancţiuni, condiţii de reziliere, suspendare şi încetare a contractului", articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:

a) încetarea valabilităţii autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acesteia/acestuia; suspendarea se face pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii acesteia/acestuia;

b)  în cazurile de forţă majoră confirmate de direcţiile de sănătate publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii ia termen a contractului;

c) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate;

d)  de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România sau este suspendat din exerciţiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii, centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în contract, care se află în această situaţie.

(2)   Pentru nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate se datorează majorări de întârziere în condiţiile legii.

(3)  Decontarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului."

36. In anexa 13, capitolul V „Obligaţiile părţilor" litera B „Obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice", la articolul 7, literele h) şi ah) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,h1) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular, al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare;

h2) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

ah) să stocheze în arhiva proprie, după caz, imaginile rezultate ca urmare a investigaţiilor medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală'pentru asiguraţii cărora le-au furnizat_aceste servicii;".

37.  In anexa 13, capitolul X „Sancţiuni, condiţii de reziliere, suspendare şi încetare a contractului", la articolul 15, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 7 lit. b), e), f), g), h 1), j), I), m), o), r) şi s); pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale, puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate şi pentru care a încheiat contract cu aceasta, odată cu prima constatare după aplicarea la nivelul furnizorului a măsurilor prevăzute la art. 14 de câte 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de către fiecare filială, respectiv punct de lucru din structura furnizorului; dacă la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice se aplică de 3 ori în cursul unui an măsurile prevăzute la art. 14 pentru nerespectarea programului de lucru de către aceeaşi filială sau de către acelaşi punct de lucru din structura sa,' la a patra constatare rezilierea contractului operează numai pentru filiala, respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează aceste situaţii şi se modifică corespunzător contractul;".

38.  In anexa 13, la capitolul X „Sancţiuni, Conditii de reziliere, suspendare şi încetare a contractului", articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:

a) încetarea valabilităţii autorizaţiei sanitare'de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acesteia/acestuia; suspendarea se face pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii acesteia/acestuia;

b)  în cazurile de forţă majoră confirmate de direcţiile de sănătate publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;

c) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate;

d)  de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România sau este suspendat din exerciţiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii, centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în contract, care se află în această situaţie; e) în situaţia prevăzută la art. 7 lit. ad).

(2)   Pentru nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate se datorează majorări de întârziere în condiţiile legii.

(3)  Decontarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului."

39.  In anexa 14, capitolul V „Obligaţiile părţilor", la articolul 7, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9.a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular, al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare;

9.b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică, care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului."

40.  In anexa 14, capitolul X „Sancţiuni, condiţii de reziliere, suspendare şi încetare a contractului", la articolul 16, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre situaţiile prevăzute la art. 7 pct. 2, 5, 6, 7, 8, 9.a), 11, 14, 15, 16, 19şi'22j".

41.  In anexa 14, la capitolul X „Sancţiuni, condiţii de reziliere, suspendare şi încetare a contractului", articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:

a) încetarea valabilităţii autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acesteia/acestuia; suspendarea se face pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii acesteia/acestuia;

b)  în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;

c) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate;

d)  de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România sau este suspendat din exerciţiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în contract, care se află în situaţia descrisă anterior.

(2)   Pentru nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate se datorează majorări de întârziere în condiţiile legii.

(3)  Decontarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului."

42. In anexa 15, capitolul V „Obligaţiile părţilor", la articolul 8, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9.a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular, al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare;

9.b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică, care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului."

43. In anexa 15, capitolul X „Sancţiuni, condiţii de reziliere, suspendare şi încetare a contractului", la articolul 19, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 8 pct. 2, 5, 6, 7, 8, 9.a), 11, 14, 15, 18, 21 şi 26j".

44. In anexa 15, la capitolul X „Sancţiuni, condiţii de reziliere, suspendare şi încetare a contractului", articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:

a) încetarea valabilităţii autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acesteia/acestuia; suspendarea se face pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii acesteia/acestuia;

b)  în cazurile de forţă majoră confirmate de direcţiile de sănătate publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii ia termen a contractului;

c) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate;

d)  de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România sau este suspendat din exerciţiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii, centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în contract, care se află în această situaţie.

(2)   Pentru nerespectarea de catre furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate se datorează majorări de întârziere în condiţiile legii.

(3)  Decontarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului."

45. In anexa 16, la capitolul I „Pachet de servicii medicale de bază" litera B punctul 1, subpunctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.1 servicii medicale prezentate la pct. 2 lit. a)-o);".

46. In anexa 16, capitolul I „Pachet de servicii medicale de bază" litera B, la punctul 2, în tabel, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) - Radioterapie 48,50/câmp (în medie două câmpuri pe şedinţă)".

47. In anexa 17, la articolul 3, prima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Serviciile medicale spitaliceşti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unităţile sanitare care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă, autorizate de Ministerul Sănătăţii, fac obiectul unui contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi, cu excepţia serviciilor de hemodializă, pentru care se încheie contract distinct. Contractul se adaptează după modelul de contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti prevăzut în anexa 20 la ordin."

48.  In anexa 23, capitolul V „Obligaţiile părţilor", la articolul 5, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,e) să înmâneze la momentul finalizării controlului sau, după caz, să comunice furnizorilor de servicii medicale procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, notificarea va fi transmisă furnizorului în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;

f) să deconteze unităţilor medicale specializate, în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata, contravaloarea serviciilor medicale de urgenţă şi a serviciilor de transport sanitar acordate asiguraţilor în luna precedentă, în baza facturii şi a documentelor justificative depuse până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar, cu încadrarea în sumele negociate şi contractate. Pentru fiecare lună, casele de asigurări de sănătate pot efectua, până la data de 20, decontarea lunii curente pentru perioada 1-15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse până la data prevăzută în prezentul contract;".

49.  In anexa 23, capitolul VI „Modalităţi de plată", la articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru fiecare lună, casele de asigurări de sănătate pot efectua, până la data de 20, decontarea lunii curente pentru perioada 1-15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor justificative ce se depun la casa de asigurări de sănătate până la data de...............

Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile medicale efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse în vederea decontării, în limita bugetului aprobat, urmând ca diferenţa reprezentând servicii medicale realizate şi nedecontate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor."

50.  In anexa 26, capitolul X „Incetarea, rezilierea şi suspendarea contractului", la articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/ îngrijiri paliative la domiciliu contractate, efectuate, raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante până la data la care contravaloarea acestor servicii atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului."

51. In anexa 31, capitolul V „Obligaţiile părţilor" litera A „Obligaţiile casei de asigurări de sănătate", la articolul 6, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) să afişeze pe site, zilnic, precum şi pentru prima, respectiv a doua jumătate a fiecărei luni, la datele de 15 şi 30/31 ale lunii respective, contravaloarea medicamentelor eliberate de fiecare farmacie cu care casa de asigurări de sănătate se află în relaţie contractuală, raportate de farmacii potrivit formularelor de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;".

52. In anexa 31, capitolul V „Obligaţiile părţilor" litera B „Obligaţiile furnizorilor de medicamente", la articolul 7, punctul 24) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„24) să transmită caselor de asigurări de sănătate, în format electronic, situaţia medicamentelor şi materialelor sanitare eliberate conform formularelor de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;".

53.  In anexa 31, capitolul IX „Rezilierea, încetarea şi suspendarea contractului", la articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Decontarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu eliberate de farmacii conform contractelor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante până la data la care contravaloarea acestora atinge valoarea concurentă a sume] care a făcut obiectul litigiului."

54.  In anexa 33, la articolul 6 alineatul (3), teza a doua se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Furnizorii de proteze auditive vor ataşa audiogramele efectuate atât înainte, cât şi după protezarea auditivă."

55. In anexa 34, capitolul V „Obligaţiile părţilor" litera B „Obligaţiile furnizorului de dispozitive medicale", la articolul 6, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,h) să emită, în vederea decontării, facturile însoţite de: copia certificatului de garanţie, declaraţia de conformitate pentru dispozitivele medicale la comandă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, audiogramele efectuate atât înainte, cât şi după protezarea auditivă, taloanele lunare pentru dispozitivele de protezare stomii şi incontinenţă urinară, fotoliile rulante şi aparatele pentru administrare continuă cu oxigen, după caz, dovada verificării tehnice, după caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnătura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate şi a codului numeric personal sau a documentelor ce confirmă expedierea prin poştă şi primirea la domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se decontează de casele de asigurări de sănătate. Incepând cu data implementării sistemului de raportare în timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de dispozitive medicale evaluaţi pentru îndeplinirea acestei obligaţii."

56.  In anexa 34 capitolul IX „Incetarea, rezilierea şi suspendarea contractului", la articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Decontarea dispozitivelor medicale acordate conform contractelor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante până la data la care contravaloarea acestora atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului."

Art. II. - Prezentul ordin se aplică începând cu luna aprilie 2010 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătăţii,

Adrian Streinu-Cercel,

secretar de stat

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Duţă


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 343/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 343 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu