Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 34 din 5 ianuarie 2011

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 21 din 10 ianuarie 2011In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1128 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 78 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 41. Categoriile de obligaţii fiscale de declarare care se înscriu în vectorul fiscal sunt:

a) taxa pe valoarea adăugată;

b) impozitul pe profit;

c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

d) accizele;

e) impozitul la ţiţeiul din producţia internă;

f) impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;

g) contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate;

h) contribuţia de asigurări pentru şomaj;

i) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

j) contribuţia de asigurări sociale;

k) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

l) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;

m) redevenţele miniere;

n) redevenţele petroliere."

2. La anexa nr. M.F.P. 1, formularul „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)", cod 14.13.01.10.11/1, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul cuprins în anexa nr. 1*).

3. La anexa nr. 2, instrucţiunile de completare a formularului „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1, se modifică şi se înlocuiesc cu instrucţiunile cuprinse în anexa nr. 2.

Art. II. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 1

DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/ DECLARAŢIE DE MENŢIUNI PENTRU PERSOANE JURIDICE, ASOCIERI

ŞI ALTE ENTITĂŢI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

010

Nr de operator de dale cu caracter personal -759

A. FELUL DECLARAŢIEI

1. DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE

2. DECLARAŢIE DE MENTIUNI

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

l. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

2. DENUMIRE

3. DOMICILIU FISCAL

Judeţ

Localitate

Sector

Strada

Nr.

Bloc

Sc.

Et.

Ap.

Cod postal

Ţara

Telefon

Fax

E-mail

4. FORMA DE ORGANIZARE

Persoană juridică

Asociaţie familială

Asociaţie

Asociaţie de proprietari

Fundaţie

Federaţie

Sindicat, federaţie sindicală, confederaţie

Altă asociere sau entitate fără personalitate juridică

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

1. Număr autorizaţie de funcţionare/ Număr act legal de înfiinţare

2. Cod CAHN al obiectului principal de activitate

3. Felul sediului

3.1. Plătitor cu sediul central în România

Sediul central

Sucursală

Codul de identificare fiscală a unităţii înfiinţătoare

3.2 Plătitor cu sediul central în străinătate

Ţara

Sediu permanent

Filială

Sucursală

Reprezentanţă

Alte subunităţi

Sediu fix

4. Cod de identificare fiscală a unităţii divizate

5. Forma juridică

6. Forma de proprietate

7.Plătitor de impozit pe venitul din investiţii, conform art.67 alin (3) lit. b) din Codul Fiscal

D. REPREZENTARE PRIN:

Împuternicit

Reprezentant legal

Reprezentant fiscal

Nr. act

Data

Date de identificare

DENUMIRE / NUME, PRENUME

DOMICILIU FISCAL

Judet

Localitate

Sector

Strada

Nr.

Bloc

Sc.

Et.

Ap.

Cod postai

Telefon

Fax

E-mail

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

1. Taxa pe valoarea adăugată

La înfiinţare

1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform an, 152 alin.(2) din Codul fiscal

lei

1.2. înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. 2) din Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin.(l)din Codul fiscal

1.3. Realizare în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducerea TVA

1.4. Inregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art.145 alin.(2) lit. b) din Codul fiscal

1.5. Inregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin.(3) din Codul fiscal

Ulterior înregistrării fiscale

1.6. Inregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin.(l) din Codul fiscal

1.7. Inregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri realizată conform art. 152 alin.(2) din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin.(l) din Codul fiscal

1.8. Inregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA conform art. 145 alin.(2) lit. b) din Codul fiscal

1.9. Inregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin.(3) din Codul fiscal

1.10. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere

lei

1.11. Perioada fiscală

1.11.1. Lunară

1.11.3. Semestrială

Nr. aprobare organ fiscal competent

1.11.2. Trimestrială

1.11.4. Anuală

Nr. aprobare organ fiscal competent

Scoatere din evidenta ca persoană impozabilă 'înregistrată în scopuri de TVA

1.12. Ca urmare a încetării activităţii

1.13. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA

1.14. Incepând cu data de

/

/

2. Impozit pe profit

2.1. Luare în evidentă

Incepând cu data de

/

/

2.2. Scoatere din evidenţă

Incepând cu data de

/

/

2.3. Perioada fiscală

2.3.1. Trimestrială

2.3.2. Anuală

3. Impozit ne veniturile microintreprinderilor

3.1. Luare în evidenţă

Incepând cu data de

/

/

3.2. Scoatere din evidentă

Incepând cu data de

/

/

4. Accize

4.1. Luare în evidenţă

Incepând cu data de

/

/

4.2, Scoatere din evidenţă

Incepând cu data de

/

/

5. Impozit la ţiţeiul din producţia internă

5.1. Luare în evidentă

Incepând cu data de

/

/

5.2. Scoatere din evidenţă

Incepând cu data de

/

/

6. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor

6.1. Luare în evidenţă

Incepând cu data de

/

/

6.2. Scoatere din evidentă

Incepând cu data de

/

/

7. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate

7.1. Luare în evidenţă

Incepând cu data de

/

/

7.2. Scoatere din evidentă

Incepând cu data de

/

/

8. Contribuţia de asigurări pentru somaj

8.1. Luare în evidentă

Incepând cu data de

/

/

8.2. Scoatere din evidenţă

Incepând cu data de

/

/

9. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

9.1. Luare în evidenţă

Incepând cu data de

/

/

9.2. Scoatere din evidentă

Incepând cu data de

/

/

10. Contribuţia de asigurări sociale

10.1. Luare în evidentă

Incepând cu data de

/

/

10.2. Scoatere din evidenţă

Incepând cu data de

/

/

11. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

11.1. Luare în evidenţă

Incepând cu data de

/

/

11.2. Scoatere din evidenţă

Incepând cu data de

/

/

12. Contribuţia pentru concedii si indemnizaţii

12.1. Luare în evidentă

Incepând cu data de

/

/

12.2. Scoatere din evidenţă

Incepând cu data de

/

/

13. Redevente miniere

13.1. Luare în evidenţă

Incepând cu data de

/

/

13.2. Scoatere din evidentă

Incepând cu data de

/

/

14. Redevente petroliere

14.1. Luare în evidentă

Incepând cu data de

/

/

14.2. Scoatere din evidenţă

Incepând cu data de

/

/

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

1. Dizolvare cu lichidare

Inceperea procedurii de lichidare

De la data

/

/

Radiere

De la data

/

/

2. Dizolvare fără lichidare

Divizare

De la data

/

/

Fuziune

De la data

/

/

Alte cazuri prevăzute de lege

De la data

/

/

Codul de identificare fiscală a unităţii rezultate în urma fuziunii

3. Radiere

De la data

/

/

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

Numele persoanei care face declaraţia

Funcţia

Ştampila

Semnătura

Data

/

/

Se completează de personalul orcanului fiscal

Denumire organ fiscal

Număr înregistrare

Dată înregistrare

/

/

Numele si prenumele persoanei care a verificat

Număr legitimaţie

Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1

A3/t2

ANEXA Nr. 2

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)"

I. Depunerea declaraţiei

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică.

Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Declaraţia se depune, direct sau prin împuternicit/ reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Organul fiscal competent este:

- pentru contribuabilii care se înregistrează direct, prin împuternicit sau reprezentant legal, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat;

- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARAŢIEI

Se marchează cu „X" pct. 1 sau 2, după caz.

Atenţie! In cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Nu se completează la înregistrarea iniţială.

In cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

In cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine.

Rândul 2. Denumire

Se completează cu denumirea contribuabilului.

Rândul 3. Domiciliu fiscal

Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Atenţie! In cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

In cazul în care declaraţia se completează pentru înregistrarea fiscală a unui sediu permanent sau sediu fix, la acest capitol se vor înscrie datele de identificare ale sediului permanent sau sediului fix.

Rândul 4. Forma de organizare

Se marchează cu „X" de către contribuabil, în funcţie de forma de organizare a activităţii.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

Rândul 1. Număr autorizaţie de funcţionare/Număr act legal de înfiinţare

Se vor înscrie, după caz, numărul şi data autorizaţiei de funcţionare emise de organul competent, numărul şi data actului normativ prin care s-a înfiinţat contribuabilul, numărul şi data hotărârii judecătoreşti de înfiinţare sau altele asemenea.

Rândul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţării sau autorizării.

Rândul 3. Felul sediului

Se marchează cu „X" felul sediului pentru care se solicită înregistrarea, după caz.

Codul de identificare fiscală a unităţii înfiinţătoare se completează numai în cazul declaraţiilor de menţiuni depuse de sucursale.

Rândul 4. Codul de identificare fiscală a unităţii divizate

Se completează în cazul în care înfiinţarea contribuabilului se face prin divizare.

Rândul 5. Forma juridică

Se înscrie forma juridică conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site-ul de internet al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Nomenclatorul formelor juridice.

Rândul 6. Forma de proprietate

Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site-ul de internet al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Nomenclatorul formelor de proprietate.

Rândul 7. Plătitor de impozit pe venitul din investiţii, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal

Se marchează cu „X" în cazul contribuabililor care au obligaţia să declare acest impozit, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal. In acest caz, nu se completează lit. E „Date privind vectorul fiscal" şi, prin urmare, această obligaţie nu se înscrie în vectorul fiscal.

D. REPREZENTARE PRIN:

Se marchează cu „X" în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz.

Date de identificare

Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

Se marchează cu „X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

La înfiinţare

Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, incluzând şi operaţiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 1.2 se marchează cu „X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, incluzând şi operaţiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Rândul 1.3 se marchează cu „X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

Rândul 1.4 se marchează cu „X" în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 1.5 se marchează cu „X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

Ulterior înregistrării fiscale

Rândurile 1.6-1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Se marchează cu „X" în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.

Rândul 1.10 se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. Aşi numai dacă, ca urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

Rândul 1.11. Perioada fiscală

Se marchează cu „X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

Intreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară, cu ocazia înregistrării, cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

In cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

Rândurile 1.12 şi 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Se marchează cu „X" în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.

Rândul 2. Impozit pe profit

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.

Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Atenţie! Data solicitării scoaterii din evidenţă ca plătitor de impozit pe profit se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declaraţiei de menţiuni.

Rândurile 2.3.1 şi 2.3.2. Se marchează cu „X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" de către contribuabilii care devin plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit prevederilor art. 1128 alin. (1) din Codul fiscal.

Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Atenţie! Data solicitării scoaterii din evidenţă ca plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declaraţiei de menţiuni.

Rândul 4. Accize

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.

Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Atenţie! Data solicitării scoaterii din evidenţă ca plătitor de accize se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declaraţiei de menţiuni.

Rândul 5. Impozit la ţiţeiul din producţia internă

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.

Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Atenţie! Data solicitării scoaterii din evidenţă ca plătitor de impozit la ţiţeiul din producţia internă se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declaraţiei de menţiuni.

Rândul 6. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.

Rândurile 6.1 şi 6.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Atenţie! Data solicitării scoaterii din evidenţă ca plătitor de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declaraţiei de menţiuni.

Rândul 7. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 7.1 şi 7.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 8. Contribuţia de asigurări pentru şomaj

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 8.1 şi 8.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 9. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 9.1 şi 9.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 10. Contribuţia de asigurări sociale

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 10.1 şi 10.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 11. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 11.1 şi 11.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 12. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Codului fiscal şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 12.1 şi 12.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 13. Redevenţe miniere

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.

Rândurile 13.1 şi 13.2 se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândul 14. Redevenţe petroliere

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.

Rândurile 14.1 şi 14.2. Se marchează cu „X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândul 1. Dizolvare cu lichidare

Se marchează cu „X" în cazul în care se declară începerea procedurii de lichidare, respectiv încheierea acesteia şi radierea societăţii din registrul comerţului.

Se completează data începerii procedurii de dizolvare stabilită conform dispoziţiilor legale în materie, respectiv data radierii din registrul comerţului.

Rândul 2. Dizolvare fără lichidare

Se marchează cu „X" numai în cazul dizolvării fără lichidare.

Se completează data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispoziţiilor legale.

In cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa şi codul de identificare fiscală al unităţii rezultate în urma fuziunii.

Rândul 3. Radiere

Se marchează cu „X" şi se înscrie data cu care s-a efectuat radierea.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 34/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 34 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu