Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 34 din 29 noiembrie 2006

pentru aprobarea Procedurii privind modul in care consumatorii cu tarife reglementate, cu putere maxima contractata mai mare sau egala cu 3 MW, asigura furnizorilor datele necesare la elaborarea prognozei energiei electrice

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1030 din 27 decembrie 2006In temeiul art. 9 alin. (6) şi (7), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, precum şi al art. 47 alin. 2 şi art. 87 lit. g) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2004,

având în vedere Referatul de aprobare prezentat de Departamentul piaţa de energie,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 17 noiembrie 2006,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei  emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind modul în care consumatorii cu tarife reglementate, cu putere maximă contractată mai mare sau egală cu 3 MW, asigură furnizorilor datele necesare la elaborarea prognozei energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Furnizorii consumatorilor captivi de energie electrică şi consumatorii de energie electrică cu putere maximă contractată mai mare sau egală cu 3 MW, care nu îşi exercită dreptul la eligibilitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 4. - Incepând cu data de 1 aprilie 2007, consumatorii cărora li se aplică prevederile prezentului ordin sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor art. 17 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2005 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, cu modificările şi completările ulterioare, privind penalizarea consumatorului facturat la tarif binom în cazul în care a depăşit cu mai mult de 15% puterea maximă contractată.

Art. 5. - Departamentul piaţa de energie din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opriş

ANEXĂ

PROCEDURĂ

privind modul în care consumatorii cu tarife reglementate, cu putere maximă contractată mai mare sau egală cu 3 MW, asigură furnizorilor datele necesare la elaborarea prognozei energiei electrice

CAPITOLUL I

Scop şi domeniu de aplicare

Art. 1. - Prevederile prezentei proceduri se aplică de următoarele categorii de participanţi la piaţa cu amănuntul de energie electrică aflaţi pe teritoriul României:

a)   furnizorii titulari de licenţe de furnizare la tarife reglementate, denumiţi în continuare furnizori;

b)   consumatorii de energie electrică cu putere maximă contractată mai mare sau egală cu 3 MW pe loc de consum, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, denumiţi în continuare consumatori de tip C3MW.

Art. 2. - Prezenta procedură stabileşte modul de desfăşurare a relaţiei dintre furnizorul de energie electrică şi consumator, în cadrul contractelor de furnizare având drept obiectiv realizarea prognozelor de consum de energie electrică activă comunicate de consumator furnizorului, pe baza cărora se realizează achiziţionarea energiei electrice de către respectivul furnizor.

Art. 3. - Prezenta procedură urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

a)   responsabilizarea consumatorului de tip C3MW în realizarea prognozelor de consum al energiei electrice pentru contractarea energiei electrice;

b)     minimizarea riscurilor furnizorului legate de dimensionarea achiziţiei energiei electrice pentru consumatorii de tip C3MW;

c)   optimizarea modului de lucru dintre furnizor şi consumatorul de tip C3MW, în condiţiile respectării prevederilor contractuale;

Art. 4. - Prevederile prezentei proceduri se aplică în vederea stabilirii valorilor orare prevăzute în anexa la contractele de furnizare a energiei electrice, atât în cazul contractelor de furnizare care se vor încheia după data intrării în vigoare a prezentei proceduri, cât şi al celor anterioare acestei date, care se vor modifica prin acte adiţionale.

CAPITOLUL II

Definiţii şi abrevieri

Art. 5. - In cuprinsul prezentei proceduri se aplică următoarele definiţii şi abrevieri:

-   autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail:anre@anre.ro, sau orice succesor al acesteia;

-   consumator de tip C3MW - abrevierea utilizată pentru consumatorul cu putere maximă contractată mai mare sau egală cu 3MW;

-   perioadă de facturare - intervalul de timp prevăzut în contractul de furnizare pentru care se determină cantitatea de energie electrică şi puterile furnizate, valorile respective fiind cuprinse într-o factură. De regulă, pentru consumatorii captivi de tip C3MW, intervalul de facturare este luna calendaristică;

-   eroare de prognoză - abaterea relativă, în valori procentuale, pe fiecare interval orar, a prognozei de consum transmise furnizorului în raport cu consumul determinat pe baza indicaţiilor grupului de măsură şi, după caz, a corecţiilor stabilite conform prevederilor legale în vigoare;

-   putere maximă contractată - cea mai mare putere medie cu înregistrare la interval de 15 minute consecutive, prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice, pe care consumatorul are dreptul să o absoarbă în perioada de consum, pentru un loc de consum sau o cale de alimentare.

CAPITOLUL III

Documente de referinţă

Art. 6. - Prezenta procedură are la bază următoarele documente de referinţă:

a)   Legea energiei electrice nr. 318/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iulie 2003;

b)    Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 27 iulie 2004;

c)    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2005 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor la consumatorii captivi de energie electrică - Revizia 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 14 martie 2005;

d)   Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali şi similari, la tarife reglementate, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, cu modificările ulterioare;

e)    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2005 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, cu modificările şi completările ulterioare;

f)    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2002 pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei electrice.

CAPITOLUL IV

Participarea consumatorilor la realizarea prognozei

Art. 7. - In vederea fundamentării achiziţiei energiei electrice, consumatorii de tip C3MW au obligaţia de a

elabora şi de a transmite furnizorilor cu care au încheiate sau cu care urmează să încheie contracte de furnizare a energiei electrice următoarele prognoze orare de consum:

a)  Prognoza anuală de consum

a1) Prognoza anuală de consum conţine cantităţile de energie electrică defalcate pe fiecare lună, zi şi oră, ataşată ca anexă la contractul de furnizare (câte o pagină pentru fiecare lună a anului).

a2) Prognoza pentru anul următor va fi transmisă furnizorului o dată pe an, corelat cu reglementările în vigoare.

a3) In cazul în care consumatorul nu transmite în termen datele de prognoză anuală, furnizorul va estima achiziţia de energie electrică pe baza consumului din aceeaşi perioadă a anului anterior pentru consumatorii sezonieri şi pe baza puterii maxime contractate, prevăzută în anexa nr. 6 la contractul de furnizare în vigoare, pentru ceilalţi consumatori.

a4) In cazul consumatorilor noi, furnizorul poate condiţiona încheierea contractului de furnizare de primirea prognozei de consum defalcate lunar pentru următoarele 12 luni calendaristice începând cu luna încheierii contractului.

b)  Prognoza lunară de consum

b1) Prognoza lunară de consum conţine cantităţi de energie electrică defalcate pe fiecare zi şi oră şi se transmite furnizorului până la data de 10 a lunii curente pentru luna următoare.

b2) Prognoza lunară de consum se transmite numai în cazul în care consumatorul doreşte să modifice cantităţile transmise în prognoza anuală.

b3) In cazul în care consumatorul nu transmite în termen datele de prognoză lunară, datele din prognoza anuală sunt considerate date de prognoză lunară.

c)  Prognoza zilnică de consum

d)   Prognoza zilnică de consum cu cantităţile orare de energie electrică se transmite furnizorului în fiecare zi până la ora 9,00 pentru ziua următoare, iar vinerea pentru zilele de sâmbătă, duminică şi luni, de asemenea până la ora 9,00. In cazuri deosebite precum sărbătorile legale sau de natură similară, furnizorul convine cu consumatorul perioada de prognoză şi data transmiterii acesteia.

c2) Prognoza zilnică de consum va fi transmisă numai în cazul în care consumatorul doreşte să modifice cantităţile transmise în prognoza lunară.

c3) In cazul în care consumatorul nu transmite în termen datele de prognoză zilnică, conform lit. d), datele de prognoză lunară sunt considerate date de prognoză zilnică.

Art. 8. - Prognozele menţionate la art. 7 vor fi transmise la furnizor într-un format legal, convenit de părţi şi opozabil în justiţie, precum şi într-un format informatic anterior convenit şi care să permită prelucrarea automată a datelor.

Art. 9. - Prin excepţie de la prevederile art. 8, consumatorul poate transmite operativ prognoza zilnică numai în format informatic.

Art. 10. - Prognoza zilnică transmisă cu respectarea prevederilor art. 7 lit. c), art. 8 şi 9 constituie pentru părţi clauză contractuală fermă.

CAPITOLUL V

Erori de prognoză

Art. 11. - Furnizorul este îndreptăţit să perceapă consumatorului penalităţi pentru erori de prognoză, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Art. 12. - Eroarea de prognoză Ei a consumatorului de tip C3MW se calculează de către furnizor pentru fiecare oră, conform formulei de mai jos:

εi = (q mi - qpi )/ qpi *100        [%],

unde:

qmj = cantitatea de energie electrică consumată în ora i de consumator, conform măsurătorilor şi corecţiilor stabilite prin reglementările emise de autoritatea competentă;

qpi = cantitatea de energie electrică prognozată de consumator drept consum pentru ora i, în conformitate cu art. 7.

CAPITOLUL VI

Penalităţi

Art. 13. - Penalităţile PN pe care furnizorii le aplică consumatorilor C3MW, pentru o perioadă de facturare dată, în condiţiile prezentei proceduri, se calculează cu formula următoare:

             k                 k      

PN = Sum   PNi = Sum  (qi ·fi ·pi)        [Lei],

            i=1              i=1

unde:

qi = cantitatea orară de energie electrică la care se aplică penalitatea PNi; în cazul în care

| εi   |  > ε max

qi se calculează cu formula următoare:

qi  = |qpi - qmi | - ε max  • qpi           [MWh],

unde:

i = ora în care s-a înregistrat depăşirea erorii maxim admisibile;

k = numărul de ore din perioada de facturare în care s-au înregistrat abateri faţă de eroarea maxim admisibilă;

ε max = eroarea maxim admisibilă = 25%;

pi = preţul reglementat al energiei electrice pentru intervalul orar în care se încadrează ora i;

fi = coeficientul care ia valoarea 0,15 în orele în care consumul realizat este mai mic decât consumul prognozat şi 0,25 în orele în care consumul realizat este mai mare decât consumul prognozat.

Art. 14. - Abaterile consumurilor orare realizate faţă de datele orare prognozate se penalizează după cum urmează:

a)  în cazul în care eroarea calculată conform art. 12 este mai mică sau egală cu 25%, nu se percep penalităţi;

b)  în cazul în care eroarea calculată conform art. 12 este negativă şi mai mare în valoare absolută decât 25%, pentru abaterea suplimentară a consumului în raport cu prognoza se aplică 15% din componenta de preţ a energiei electrice pentru intervalul orar respectiv, aferentă tarifului reglementat aplicat;

c)  în cazul în care eroarea calculată conform art. 12 este pozitivă şi mai mare în valoare absolută decât 25%, pentru abaterea suplimentară a consumului în raport cu prognoza se aplică 25% din componenta de preţ a energiei electrice pentru intervalul orar respectiv, aferentă tarifului reglementat aplicat.

Art. 15. - Valoarea penalităţilor fie se va evidenţia pe factura emisă pentru consumul de energie electrică, fie se va factura separat. In anexa la factură se vor specifica anul, luna şi ora la care se referă valoarea penalităţii, cantităţile de energie electrică finale prognozate şi cele consumate pentru fiecare oră în care s-au înregistrat erori peste limita admisă.

Art. 16. - In cazul în care constată că nu sunt respectate prevederile actualei proceduri, ale contractelor şi ale actelor adiţionale încheiate, consumatorul de tip C3MW are dreptul să conteste la furnizor sumele de bani pe care acesta i le solicită drept penalităţi pentru erori de prognoză.

Art. 17. - Prin excepţie de la prevederile art. 15, nu se vor calcula penalităţi pentru abaterile suplimentare de la prognoza de consum realizate din motive neimputabile consumatorului, cum ar fi:

a)   avarii tehnologice la consumator, notificate prin fax sau e-mail furnizorului cel mai târziu în prima zi lucrătoare după producerea evenimentului;

b)   reduceri de consum la solicitarea operatorului de reţea;

c)   evenimente seismice sau meteorologice deosebite, încadrabile la nivel de calamitate.

Art. 18. - Consumatorii de tip C3MW vor înregistra toate evenimentele enumerate la art. 17 într-un registru special de evenimente, cu care vor proba eventualele contestaţii adresate furnizorului.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 19. - Consumatorii de tip C3MW, respectiv furnizorii, vor aplica prevederile prezentei proceduri în relaţiile lor contractuale.

Art. 20. - Furnizorii vor înscrie în contractele de furnizare drepturile şi obligaţiile care decurg din aplicarea prezentei proceduri.

Art. 21. - Prezenta procedură intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007, cu următoarele precizări:

a)  prezenta procedură se aplică cu titlu de probă, fără efecte de ordin financiar, în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2007;

b)  în perioada 1 aprilie - 30 iunie 2007, furnizorii vor percepe de la consumatori numai 10% din penalităţile prevăzute la art. 13;

c)  începând cu 1 iulie 2007, furnizorii vor percepe de la consumatori 100% din penalităţile prevăzute la art. 13.

Art. 22. - Incepând cu data de 1 aprilie 2007, consumatorii cărora li se aplică prevederile prezentei proceduri sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor art. 17 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2005, cu modificările şi completările ulterioare, privind penalizarea consumatorului facturat la tarif binom în cazul în care a depăşit cu mai mult de 15% puterea maximă contractată.

Art. 23. - Furnizorii vor raporta lunar la autoritatea competentă, în format electronic şi pe hârtie, listele consumatorilor de tip C3MW, toate datele de facturare aferente perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2007 pentru fiecare consumator, precum şi modul de calcul al penalităţilor.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 34/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 34 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 34/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu