Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.312 din 05.11.2021

privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 06 decembrie 2021SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 254.835/331.869/238.786 din 3.11.2021 al Direcţiei generale politici agricole, al Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale şi al Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii,în conformitate cu prevederile: Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007;Regulamentului delegat (UE) 2020/427 al Comisiei din 13 ianuarie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte anumite norme de producţie detaliate pentru produsele ecologice; Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/464 al Comisiei din 26 martie 2020 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte documentele necesare pentru recunoaşterea retroactivă a perioadelor în scopul conversiei, producţia de produse ecologice şi informaţiile care trebuie furnizate de către statele membre; Regulamentului delegat (UE) 2020/1.794 al Comisiei din 16 septembrie 2020 de modificare a părţii I din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea materialului de reproducere a plantelor neecologic şi în conversie;Regulamentului delegat (UE) 2020/2.146 al Comisiei din 24 septembrie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele de producţie excepţionale referitoare la producţia ecologică;Regulamentului delegat (UE) 2021/642 al Comisiei din 30 octombrie 2020 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte anumite informaţii care trebuie furnizate pe etichetele produselor ecologice; Regulamentului (UE) 2020/1.693 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 noiembrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte data de aplicare a acestuia şi anumite alte date menţionate în regulamentul respectiv; Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/2.042 al Comisiei din 11 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/464 în ceea ce priveşte data de aplicare a acestuia şi anumite alte date relevante pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia ecologică; Regulamentului delegat (UE) 2021/269 din 4 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/427 în ceea ce priveşte data aplicării modificărilor anumitor norme de producţie detaliate pentru produsele ecologice din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului;Regulamentului delegat (UE) 2021/715 al Comisiei din 20 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele aplicabile grupurilor de operatori; Regulamentului delegat (UE) 2021/771 al Comisiei din 21 ianuarie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea unor criterii şi condiţii specifice pentru verificările documentelor contabile în cadrul controalelor oficiale privind producţia ecologică şi pentru controalele oficiale asupra grupurilor de operatori; Regulamentului delegat (UE) 2021/716 al Comisiei din 9 februarie 2021 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele de producţie ecologică privind seminţele germinate şi andivele, hrana pentru anumite animale de acvacultură şi tratamentele pentru paraziţi la animalele de acvacultură; Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/279 al Comisiei din 22 februarie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele şi alte măsuri de asigurare a trasabilităţii şi conformităţii în cadrul producţiei ecologice şi etichetarea produselor ecologice; Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/461 al Comisiei din 16 martie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.235/2008 în ceea ce priveşte data primirii cererilor de recunoaştere a autorităţilor de control şi a organismelor de control în scopul echivalenţei în cadrul regimului de import al produselor ecologice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului; Regulamentului delegat (UE) 2021/1.006 al Comisiei din 12 aprilie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte modelul de certificat care atestă conformitatea cu normele privind producţia ecologică;Regulamentului delegat (UE) 2021/1.189 al Comisiei din 7 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte producţia şi comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic provenite de la anumite genuri sau specii;Regulamentului delegat (UE) 2021/1.691 al Comisiei din 12 iulie 2021 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la ţinerea de registre aplicabile operatorilor din sectorul producţiei ecologice;Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1.165 al Comisiei din 15 iulie 2021 de autorizare a anumitor produse şi substanţe pentru utilizarea în producţia ecologică şi de stabilire a listelor acestora;Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1.378 al Comisiei din 19 august 2021 de stabilire a anumitor norme privind certificatul eliberat operatorilor, grupurilor de operatori şi exportatorilor din ţări terţe implicaţi în importurile de produse ecologice şi în conversie în Uniune şi de stabilire a listei autorităţilor de control şi a organismelor de control recunoscute în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (5), art. 21 alin. (2), art. 8 alin. (2) şi art. 92 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Capitolul IPrevederi generale. Reguli privind organizarea sistemului de control şi certificare Articolul 1
(1) Potrivit prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale), denumit în continuare Regulamentul (UE) 2017/625, se instituie un sistem de control având ca autoritate competentă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, care deleagă atribuţiile de control oficial, alte activităţi oficiale şi certificare unor organisme de control, denumite în continuare OC.
(2) În sensul prezentului ordin, OC înseamnă organismele delegate definite la art. 3 pct. 5 din Regulamentul (UE) 2017/625, care sunt persoane juridice de drept privat şi îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 28-33 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi condiţiile prevăzute la art. 40 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/848.
(3) Orice operator sau grup de operatori care produce, pregăteşte, distribuie sau depozitează produse ecologice sau în conversie, care importă astfel de produse dintr-o ţară terţă sau exportă astfel de produse spre o ţară terţă sau care introduce astfel de produse pe piaţă, conform prevederilor art. 34 din Regulamentul (UE) 2018/848, are obligaţia să îşi supună activitatea sistemului de control şi certificare.
(4) Operatorii sau grupurile de operatori prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia notificării propriei activităţi, anual, la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ.
(5) Controlul şi certificarea producţiei ecologice se efectuează de către OC potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2018/848 şi ale Regulamentului (UE) 2017/625, precum şi ale Regulamentelor delegate şi de punere în aplicare.
(6) Aprobarea OC se face de către o comisie constituită prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, denumită în continuare comisia de aprobare.
(7) Comisia de aprobare verifică dacă OC îndeplineşte condiţiile de aprobare şi propune aprobarea acestuia conducerii MADR.
(8) Controlul şi supravegherea activităţii OC se efectuează de către MADR, prin structurile cu atribuţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice şi prin DAJ, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 34/2000.
(9) OC acordă reprezentaţilor MADR acces la sediile şi la unităţile lor şi furnizează orice informaţii şi asistenţă considerate necesare de MADR.
(10) În vederea aplicării art. 34 din Regulamentul (UE) 2018/848, OC emit certificate operatorilor şi grupurilor de operatori care îndeplinesc condiţiile specifice de producţie ecologică în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/848 şi ale Regulamentelor delegate şi de punere în aplicare şi ale Regulamentului (UE) 2017/625. De asemenea OC emit certificate de tranzacţie în conformitate cu prezentul ordin.
Capitolul IICondiţiile de aprobare a organismelor de control cu sediul principal în alt stat membru Articolul 2
(1) OC trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 29 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi art. 40 din Regulamentul (UE) 2018/848, precum şi următoarele cerinţe:a)să fie acreditate pentru categoriile de produse pentru care solicită aprobarea, în conformitate cu standardul European EN ISO/CEI 17065, de către un organism de acreditare din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală EA-MLA; b)să fie independente faţă de toate părţile implicate, imparţiale şi integre; OC şi personalul acestora nu trebuie să fie supuse niciunei presiuni comerciale sau financiare care ar putea să le influenţeze deciziile; c)să deţină documente care să ateste existenţa echipamentului şi a infrastructurii aflate la dispoziţia unităţii din România, necesare pentru a îndeplini sarcinile de control şi certificare; d)să deţină un document de descriere a activităţii pentru unitatea din România, din care să reiasă cel puţin următoarele:

(i) OC îşi asumă întreaga responsabilitate asupra activităţilor desfăşurate sub acreditare prin unitatea din România;
(ii) descrierea explicită a activităţilor care se vor desfăşura sub acreditare prin unitatea din România;
(iii) persoana responsabilă pentru informarea MADR cu privire la orice modificare apărută în statutul acreditării, care a stat la baza aprobării;

e)să prezinte detaliat o fundamentare a costurilor de control şi certificare aplicabile operatorilor/grupurilor de operatori; f)să prezinte raportul anual de audit intern al OC, în care să fie inclusă şi unitatea din România, din care să rezulte că a fost auditată în ultimul an, inclusiv modul de remediere a neconformităţilor, în cazul OC aprobate de MADR anterior intrării în vigoare a prezentului ordin; g)să dispună de un număr suficient de personal, proporţional cu domeniile de certificare pentru care solicită aprobarea; h)pentru desfăşurarea activităţii în cadrul unităţii din România, personalul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

(i) să aibă pregătirea corespunzătoare, respectiv studii superioare în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie, industrie alimentară sau alte domenii conexe agriculturii/studii postuniversitare de specialitate în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie, industrie alimentară sau alte domenii conexe agriculturii;
(ii) să deţină competenţe atestate pentru efectuarea inspecţiilor în agricultura ecologică, din care să rezulte că este instruit corespunzător cu cerinţele Regulamentului (UE) 2017/625, ale Regulamentului (UE) 2018/848, ale Regulamentelor europene de punere în aplicare şi ale legislaţiei naţionale;

i)personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii din România să fie:

(i) angajat prin încheierea unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; contractul se înregistrează în Registrul general de evidenţă al salariaţilor, prin REVISAL, conform Hotărârii Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor; sau
(ii) persoane fizice autorizate, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care să aibă obiectul de activitate asimilabil activităţilor de inspecţie şi certificare; sau
(iii) persoane detaşate pe teritoriul României de către OC stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene, cu raporturi de muncă, conform prevederilor Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
(iv) să aibă nominalizată o persoană responsabilă de ansamblul activităţilor de control şi certificare pentru unitatea din România;

j)să prezinte ultimul raport de evaluare al organismului de acreditare.
(2) Persoana responsabilă de ansamblul activităţilor de control şi certificare din cadrul unităţii din România trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a)să aibă pregătire corespunzătoare, respectiv studii superioare/postuniversitare de specialitate în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie, industrie alimentară sau alte domenii conexe agriculturii, precum şi experienţă de minimum un an în unul dintre aceste domenii; b)să deţină competenţe atestate care dovedesc un nivel ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice privind modul de producţie ecologică, în conformitate cu legislaţia naţională şi a Uniunii Europene din domeniu; c)să fie angajată cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) OC care au sediul principal în alt stat membru pot să se stabilească în România printr-o unitate a cărei formă juridică este acceptată de legislaţia naţională. Unitatea din România poate include în denumirea sa denumirea comercială a OC.
(4) Personalul OC implicat în procesul de control şi certificare a producţiei ecologice trebuie să fie prezent obligatoriu la auditul anual desfăşurat la sediul din România de către reprezentaţii MADR şi ori de câte ori aceştia solicită acest lucru. Toată documentaţia aferentă activităţii de control şi certificare a producţiei ecologice trebuie pusă la dispoziţia MADR, iar în cazul în care aceasta este redactată într-o altă limbă, va fi însoţită de o traducere autorizată în limba română.
Articolul 3În vederea aprobării, OC cu sediul în alt stat membru completează şi depun la sediul MADR o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de documentele prevăzute în anexa nr. 2.
Capitolul IIICondiţiile de aprobare a organismelor de control cu sediul principal în România Articolul 4
(1) OC trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 29 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi art. 40 din Regulamentul (UE) 2018/848, precum şi următoarele cerinţe:a)să fie persoane juridice, cu sediul principal în România, înregistrate conform legislaţiei în vigoare; b)să fie acreditate pentru categoriile de produse pentru care solicită aprobarea, în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17065, de către Organismul Naţional de Acreditare din România, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA; c)să fie independente faţă de toate părţile implicate, imparţiale şi integre; OC şi personalul acestora nu trebuie să fie supuse niciunei presiuni comerciale sau financiare care ar putea să le influenţeze deciziile; d)să deţină documente care să ateste existenţa echipamentului şi a infrastructurii necesare pentru a îndeplini sarcinile de control şi certificare; e)să deţină un document de descriere a activităţii, din care să reiasă cel puţin următoarele:

(i) OC îşi asumă întreaga responsabilitate asupra activităţilor desfăşurate sub acreditare;
(ii) descrierea explicită a activităţilor care se vor desfăşura sub acreditare;
(iii) persoana responsabilă pentru informarea MADR cu privire la orice modificare a condiţiilor în care a fost acordată acreditarea care a stat la baza aprobării;

f)să prezinte detaliat o fundamentare a costurilor de control şi certificare aplicabile operatorilor/grupurilor de operatori; g)să prezinte raportul anual de audit intern al OC, din care să rezulte că a fost auditat în ultimul an, inclusiv modul de remediere a neconformităţilor, după caz; h)să dispună de un număr suficient de personal, proporţional cu domeniile de certificare pentru care solicită aprobarea; i)pentru desfăşurarea activităţii în cadrul unităţii din România, personalul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

(i) să aibă pregătirea corespunzătoare, respectiv studii superioare în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie, industrie alimentară sau alte domenii conexe agriculturii/studii postuniversitare de specialitate în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie, industrie alimentară sau alte domenii conexe agriculturii;
(ii) să deţină competenţe atestate pentru efectuarea inspecţiilor în agricultura ecologică, din care să rezulte că este instruit corespunzător cu cerinţele Regulamentului (UE) 2017/625, Regulamentului (UE) 2018/848, regulamentelor de punere în aplicare şi ale legislaţiei naţionale. Astfel, se face dovada cunoaşterii şi înţelegerii filierei agricole şi agroalimentare, a modului de producţie ecologică;

j)personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul OC să fie:

(i) angajat prin încheierea unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; contractul se înregistrează în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, prin REVISAL, conform Hotărârii Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor; sau
(ii) persoane fizice autorizate, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care să aibă obiectul de activitate asimilabil activităţilor de control şi certificare; sau

k)să aibă nominalizată o persoană responsabilă de ansamblul activităţilor de control şi certificare; l)să prezinte ultimul raport de evaluare a organismului de acreditare.
(2) Persoana responsabilă de ansamblul activităţilor de control şi certificare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a)să aibă pregătire corespunzătoare, respectiv studii superioare/postuniversitare de specialitate în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie, industrie alimentară sau alte domenii conexe agriculturii, precum şi experienţă de minimum un an în unul dintre aceste domenii; b)să deţină competenţe atestate care dovedesc un nivel ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice privind modul de producţie ecologică, în conformitate cu legislaţia naţională şi a Uniunii Europene din domeniu; c)să fie angajată cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Personalul OC implicat în procesul de control şi certificare a producţiei ecologice trebuie să fie prezent obligatoriu la auditul anual desfăşurat la sediul din România de către reprezentaţii MADR şi ori de câte ori aceştia solicită acest lucru.
(4) În vederea aprobării, OC cu sediul principal în România completează şi depune la sediul MADR o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de documentele prevăzute în anexa nr. 3.
Capitolul IVCondiţii de depunere a documentelor pentru aprobarea organismelor de control care au sediul principal în alt stat membru, precum şi a celor care au sediul principal în România Articolul 5
(1) Documentele prevăzute în anexele nr. 2 sau 3, după caz, se depun de către OC la sediul MADR, oricând în timpul anului. În cazul OC aprobate de MADR, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, acestea vor depune documentele cu minimum 60 de zile înainte de expirarea datei certificatului de aprobare. Documentele vor fi însoţite de opis, vor fi prezentate pe suport electronic, redactate în limba română sau traduceri autorizate în limba română, după caz, certificate „conform cu originalul", însuşite prin semnătura persoanei responsabile.
(2) Nerespectarea termenului de 60 de zile prevăzut la alin. (1) de către OC aprobate de MADR anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se sancţionează cu „Avertisment scris". OC aprobat are la dispoziţie maximum 15 zile de la comunicarea sancţiunii aplicate să depună documentele în vederea obţinerii aprobării.
(3) Nedepunerea documentelor prevăzute în anexele nr. 2 sau 3, după caz, în termenul de 15 zile prevăzut la alin. (2), de către OC aprobate de MADR, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se sancţionează cu suspendarea completă a aprobării.
(4) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie numerotate, pe faţă, centru, jos, în ordine crescătoare, de la 1 la ... n, unde „n" este numărul total al filelor din dosarul depus în vederea aprobării, iar ultima pagină a dosarului trebuie să conţină menţiunea „acest dosar cuprinde «n» file" şi este semnat, după caz, de către persoana responsabilă.
(5) Analiza dosarului de aprobare a OC se realizează de către comisia de aprobare, într-un termen de 60 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute în anexa nr. 2 sau 3, după caz.
(6) În cazul în care, după analiza documentelor depuse, comisia de aprobare constată unele neconformităţi, aceasta va înştiinţa OC, în scris, prin poştă, fax sau e-mail, în termen de 5 zile lucrătoare de la constatare, cu privire la completarea documentelor. OC candidat trebuie să prezinte documentaţia indicată, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării de completare a dosarului de aprobare. În situaţia necompletării dosarului de aprobare în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării, cererea de aprobare se respinge.
(7) Pe tot parcursul procedurii de aprobare se păstrează confidenţialitatea informaţiilor obţinute, la toate nivelurile.
Articolul 6
(1) Comisia de aprobare verifică dacă OC îndeplineşte cumulativ condiţiile de aprobare prevăzute la art. 2 sau 4, analizează documentele depuse de OC şi emite un raport, care conţine la secţiunea concluzii propunerea motivată de aprobare sau de respingere a aprobării.
(2) Comisia de aprobare respinge o cerere de aprobare în cazul în care:a)documentele prezentate nu sunt conforme cu cele din anexa nr. 2 sau 3, după caz; b)când procedurile de lucru nu asigură coerenţa fluxului procedural propus sau nu sunt asiguratorii din perspectiva eficacităţii şi eficienţei controalelor.
(3) În baza raportului prevăzut la alin. (1) comisia de aprobare emite o decizie privind aprobarea sau, după caz, respingerea motivată a aprobării, care se semnează de conducerea MADR.
(4) Decizia privind aprobarea sau respingerea aprobării se consemnează în registrul comisiei de aprobare şi se comunică în scris OC.
(5) În situaţia emiterii deciziei de aprobare, structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice emite certificatul de aprobare semnat de conducerea ministerului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
(6) Certificatul de aprobare acordat unui OC are valabilitate de 4 ani de la data eliberării.
(7) OC poate depune la MADR plângere prealabilă la decizia primită, în termen de 30 de zile, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Plângerea prealabilă se soluţionează în termen de 30 de zile de la data primirii de către comisia de soluţionare a plângerilor prealabile, numită de conducerea MADR.
(9) Comisia prevăzută la alin. (8) comunică OC decizia de aprobare/respingere a plângerii prealabile, care se semnează de conducerea MADR.
(10) Decizia de aprobare/respingere a plângerii prealabile se consemnează în registrul comisiei de soluţionare a plângerilor prealabile.
(11) În cazul emiterii unei decizii de aprobare a plângerii prealabile, aceasta se comunică şi structurii cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice, în vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor prevăzute la alin. (5).
(12) Lista OC aprobate se publică pe site-ul MADR.
(13) MADR atribuie un cod OC aprobat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/625 şi art. 32 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (UE) 2018/848.
(14) În cazul în care OC cu sediul principal în alt stat membru radiază unitatea înregistrată în evidenţele registrului comerţului din România şi aprobată de MADR pentru desfăşurarea activităţilor de control şi certificare a produselor ecologice şi ulterior înregistrează în registrul comerţului o altă unitate în România, aceasta va solicita MADR o nouă aprobare potrivit prevederilor art. 5.
(15) Certificatul de aprobare menţionat la alin. (5) reprezintă documentul în baza căruia MADR deleagă OC atribuţii de control oficial, alte activităţi oficiale şi de certificare în domeniul producţiei ecologice.
Articolul 7
(1) În vederea extinderii domeniilor sale de activitate, OC aprobat transmite oricând în timpul anului o solicitare către MADR, însoţită de următoarele documente:a)cererea pentru extinderea domeniilor de activitate ale OC, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6; b)copia certificatului de acreditare, emis de organismul de acreditare, conform Standardului EN ISO/CEI 17065, care să includă noul domeniu/noile domenii pentru care se solicită extinderea aprobării; c)procedurile de control oficial, alte activităţi oficiale şi de certificare a domeniului/domeniilor pentru care se solicită aprobarea; d)copia actului constitutiv al OC, dacă acesta a suferit modificări faţă de aprobarea iniţială.
(2) La primirea solicitării de extindere a domeniilor de activitate, structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice analizează documentele primite şi întocmeşte un raport, care conţine, la secţiunea concluzii, propunerea de aprobare sau de respingere motivată a extinderii activităţii.
(3) În baza raportului menţionat la alin. (2), structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice emite o decizie privind aprobarea extinderii sau, după caz, respingerea motivată a aprobării extinderii activităţii, semnată de conducerea MADR, care se consemnează în registrul structurii cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice şi se comunică în scris OC, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii pentru extinderea domeniilor de activitate.
(4) În situaţia emiterii deciziei de aprobare a extinderii activităţii, structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice elaborează OC un nou certificat de aprobare, care va cuprinde şi noul domeniu/noile domenii, semnat de conducerea MADR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.
(5) Menţiunile referitoare la numărul certificatului, numărul de identificare, data aprobării şi data expirării din certificatul de aprobare anterior nu se vor modifica, fiind preluate în noul certificat.
(6) Certificatul de aprobare anterior se anulează printr-o decizie semnată de conducerea MADR.
Capitolul VAtribuţiile organismelor de control Articolul 8Atribuţiile de control oficial şi alte activităţi oficiale delegate OC de către MADR sunt următoarele: a)controlul şi certificarea produselor ecologice în conformitate cu prevederile art. 35, 38, art. 41-43 din Regulamentul (UE) 2018/848 şi regulamentele delegate şi de punere în aplicare; b)alte activităţi oficiale:

(i) emiterea deciziei cu privire la aplicarea, după caz, a măsurilor prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. (b), alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) 2017/625;
(ii) raportarea către MADR a rezultatelor controalelor oficiale şi a altor activităţi oficiale delegate conform solicitării şi la termenele stabilite de MADR, inclusiv a cazurilor de neconformitate sau a suspiciunii unui caz de neconformitate care afectează integritatea produselor ecologice sau în conversie;
(iii) emiterea de certificate operatorilor şi grupurilor de operatori în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) 2018/848;
(iv) emiterea altor documente justificative eliberate în conformitate cu legislaţia naţională, cum ar fi certificatul de tranzacţie;
(v) acordarea de derogări pentru materialul de reproducere a plantelor care nu a fost obţinut din producţia ecologică în conformitate cu anexa II partea I pct. 1.8.5.1 din Regulamentul (UE) 2020/1794;
(vi) confirmarea planului de conversie, potrivit art. 9 alin. (8) lit. c) din Regulamentul (UE) 2018/848.

Articolul 9
(1) Obligaţiile OC faţă de operatorii/grupurile de operatori care desfăşoară activităţi în sistemul de agricultură ecologică sunt următoarele:a)să aplice în activitatea de control şi certificare a produselor ecologice, precum şi în alte activităţi oficiale delegate prevederile Regulamentului (UE) 2017/625, normele de control prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/848, pe cele din regulamentele delegate şi de punere în aplicare, precum şi dispoziţiile din procedurile de lucru; b)în cazurile de nerespectare a normelor specifice ale Regulamentului (UE) 2018/848 sau ale unui regulament delegat sau de punere în aplicare, OC aplică măsuri operatorilor/grupurilor de operatori în conformitate cu lista de măsuri prevăzută în anexa nr. 4 şi lista de măsuri menţionată la art. 40 alin. (1) pct. (iii) din Regulamentul (UE) 2018/848; c)OC se asigură că operatorii/grupurile de operatori respectă obligaţiile prevăzute la art. 39 din Regulamentul (UE) 2018/848 şi aplică măsuri în caz de nerespectare; în plus, OC are obligaţia de a solicita operatorilor/grupurilor de operatori informaţii cu privire la o înregistrare anterioară în sistemul de agricultură ecologică, raportată la o perioadă de referinţă de 5 ani, şi, după caz, de a face schimb de informaţii cu OC anterior; d)să efectueze cel puţin o dată pe an o inspecţie fizică la faţa locului la toţi operatorii şi toate grupurile de operatori pentru verificarea respectării prevederilor Regulamentului (UE) 2018/848, regulamentelor delegate şi de punere în aplicare, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/848, cu excepţia cazurilor în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la lit. a) şi b) ale art. 38 din Regulamentul (UE) 2018/848, situaţie în care perioada dintre două inspecţii fizice la faţa locului nu trebuie să depăşească 24 de luni; inspecţiile la operatori/grupurile de operatori trebuie realizate în perioada optimă astfel încât să se asigure eficacitatea şi caracterul adecvat al controalelor oficiale în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2017/625; eliberarea certificatului este condiţionată de prezenţa fişei de înregistrare în sistemul de agricultură ecologică a operatorului/grupului de operatori inspectat pentru anul în curs şi închiderea neconformităţilor constatate de OC, care afectează procesul de certificare; e)fac excepţie de la prevederile lit. d) comercianţii care fac dovada unor proceduri standardizate şi aplicabile întregului lanţ de unităţi de comercializare direct către consumatorul final; în acest caz, inspecţiile se efectuează pe un eşantion de minimum 7% din unităţile din lanţul de comercializare; f)să efectueze cel puţin o dată pe an o inspecţie fizică la faţa locului tuturor subcontractanţilor operatorilor/grupurilor de operatori pentru verificarea respectării prevederilor Regulamentului (UE) 2018/848, regulamentelor delegate şi de punere în aplicare, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/848, cu excepţia cazurilor în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la lit. a) şi b) ale art. 38 din Regulamentul (UE) 2018/848, situaţie în care perioada dintre două inspecţii fizice la faţa locului nu trebuie să depăşească 24 de luni; inspecţiile la operatori/grupuri de operatori trebuie realizate în perioada optimă astfel încât să se asigure eficacitatea şi caracterul adecvat al controalelor oficiale în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2017/625; în cazul în care subcontractanţii sunt operatori aflaţi în sistemul de control al unui alt OC, acesta face schimb de informaţii potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/279; g)să verifice documentele contabile în conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul (UE) 2021/771; h)să efectueze prelevarea de probe în cadrul controalelor oficiale în conformitate cu art. 38 alin. (4) lit. c) din Regulamentul (UE) 2018/848, în funcţie de procedura de evaluare a riscurilor menţionată la art. 40 alin. (1) lit. a) pct. i) din Regulamentul (UE) 2018/848 şi cu respectarea procentului prevăzut la art. 7 lit. c) şi d) din Regulamentul (UE) 2021/279; la prelevarea probelor trebuie respectate prevederile art. 35 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/625; i)să întocmească rapoarte scrise în conformitate cu art. 38 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2018/848 şi art. 13 din Regulamentul (UE) 2017/625; pe lângă informaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-d) din Regulamentul (UE) 2017/625, raportul scris trebuie să conţină şi informaţii clare cu privire la rezultatele verificărilor efectuate în conformitate cu art. 38 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848 şi art. 1 din Regulamentul (UE) 2021/771; j)să efectueze periodic controale oficiale asupra operatorilor/grupurilor de operatori, în funcţie de riscuri şi cu o frecvenţă corespunzătoare, luând în considerare elementele menţionate la art. 9 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi art. 38 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848 şi cu respectarea procentului stabilit la art. 7 din Regulamentul (UE) 2021/279, în ceea ce priveşte controalele oficiale fără notificare şi cele suplimentare; în cazul operatorilor care sunt membri ai unui grup de operatori, la prelevarea probelor trebuie respectate prevederile art. 35 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/625; respectă prevederile art. 2 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/771 şi procentul de reinspectări prevăzut la art. 7 din Regulamentul (UE) 2021/279; k)să documenteze o procedură de analiză a riscului, de încadrare a operatorilor/grupurilor de operatori pe clase de risc şi stabilirea măsurilor de supraveghere, respectiv intensitatea şi frecvenţa controalelor, eşantionarea, conform art. 40 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848; procedura trebuie să cuprindă metoda de evaluare a eficienţei analizei de risc şi modalitatea de extindere a eşantionului în cazul incidenţei mari a neconformităţilor; l)să întocmească planul de control menţionat la art. 3 pct. 8 din Regulamentul (UE) 2017/625, care să conţină planificarea detaliată a controalelor oficiale care urmează a fi efectuate la operatorii/ grupurile de operatori aflaţi în sistemul de control al OC; m)să efectueze cu prioritate un control la operatorii/grupurile de operatori care provin de la OC care s-au retras din propria iniţiativă sau cărora le-a fost retrasă parţial/complet aprobarea de către MADR. În cazul în care în urma controlului şi/sau a analizei dosarului pus la dispoziţie de OC care s-a retras sau căreia i-a fost retrasă parţial/complet aprobarea se constată că operatorii/grupurile de operatori au respectat regulile de producţie ecologică, noul OC emite certificatul prevăzut la lit. q) în cel mult 30 de zile; n)în cazul în care operatorii/grupurile de operatori şi/sau subcontractanţii acestora reziliază contractul încheiat cu un OC, în scopul schimbării acestuia, OC are obligaţia de a respecta prevederile art. 9 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2021/279, în ceea ce priveşte solicitarea şi predarea dosarului de control, precum şi verificarea închiderii neconformităţilor identificate de OC anterior; după primirea dosarului de control, noul OC asigură neîntârziat verificarea conformităţii activităţii operatorului/ grupului de operatori şi eliberarea certificatului care să ateste respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2018/848 şi să permită comercializarea produselor cu referinţă la metoda de producţie ecologică; o)în cazul transferului dosarului de control sau în cazul retragerii din producţia ecologică, ultimul OC are obligaţia păstrării dosarului de control timp de cel puţin 5 ani, conform art. 39 alin. (1) lit. d) pct. III din Regulamentul (UE) 2018/848; p)în cazul rezilierii contractului între un OC şi un operator/grup de operatori, noul OC trebuie să solicite dosarul de control al operatorului/grupului de operatori imediat după semnarea contractului; OC anterior predă fără întârziere noului OC dosarul de control al operatorului/grupului de operatori în cauză, în conformitate cu art. 9 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2021/279; q)să emită certificatul, în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) 2018/848; r)să emită certificatele de tranzacţie, în baza documentelor fiscale aferente, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, pentru orice tranzacţie comercială efectuată de operator/grup de operatori în afara teritoriului României; certificatele de tranzacţie pot fi emise şi în format electronic şi se eliberează la data efectuării tranzacţiei sau în maximum 30 de zile, pentru operatorii/grupurile de operatori care comercializează cantităţi mai mari de 500 kg în cazul produselor agricole neprocesate şi/sau 100 kg în cazul produselor apicole şi produselor agricole procesate; acestea cuprind minimum informaţiile următoare: denumirea şi adresa operatorului/grupului de operatori, categoria de produse tranzacţionate, cantitatea netă în tone, denumirea beneficiarului, factura/avizul de însoţire a mărfii în baza căreia/căruia a fost emis certificatul de tranzacţie, precizarea că acel lot a fost sau nu supus prelevării de probe pentru analiză, data emiterii buletinului de analiză, semnătura emitentului, precum şi menţiunea că acesta nu înlocuieşte certificatul eliberat în conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) 2018/848; s)să elibereze, până la data de 15 octombrie a fiecărui an, o anexă la certificatul prevăzut la lit. q), conform modelului prevăzut în anexa nr. 19, pentru operatorii/grupurile de operatori care au accesat măsura 11 „Agricultură ecologică" din PNDR 2014-2020, măsură de sprijin financiar destinată suprafeţelor certificate ecologic sau aflate în conversie la metodele şi practicile specifice agriculturii ecologice, pe toată durata aplicării acestei măsuri; t)să elibereze, până la data de 15 decembrie a fiecărui an, anexa la certificatul prevăzut la lit. q), conform modelului prevăzut în anexa nr. 19, în cazul încheierii contractelor cu operatori/grupuri de operatori aflaţi în sistemul de control şi certificare al altui OC căruia i-a fost retrasă parţial/complet aprobarea sau s-a retras în decursul anului respectiv; u)să avizeze cererea de solicitare pentru utilizarea siglei „ae", specifică produselor ecologice certificate după verificarea condiţiilor de etichetare prevăzute de Regulamentul (UE) 2018/848; să verifice respectarea regulilor specifice de etichetare a produselor ecologice în conformitate cu prevederile cap. IV din Regulamentul (UE) 2018/848 şi să aprobe modelul de etichete utilizate de operatori/grupuri de operatori; v)să acorde, în mod justificat, la solicitarea operatorilor/ grupurilor de operatori, înainte de însămânţarea culturii, autorizaţii operatorilor/grupurilor de operatori pentru achiziţionarea şi utilizarea materialului de reproducere a plantelor neecologice, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2020/1.794; w)să nu încheie contract cu operatorii/grupurile de operatori care au fost excluşi din sistemul de agricultură ecologică, persoane fizice, persoane juridice sau administratori ai unor persoane juridice, timp de 5 ani de la excluderea acestora; x)să publice pe site-urile proprii listele actualizate cu numele şi adresele operatorilor/grupurilor de operatori care sunt sub control împreună cu informaţiile referitoare la certificatele furnizate operatorilor/grupurilor de operatori în conformitate cu art. 34 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2018/848; y)pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 43 alin. (2)-(4) din Regulamentul (UE) 2018/848, art. 9 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2021/279, OC fac schimb de informaţii fără întârziere nejustificată; OC trebuie să menţină înregistrări cu privire la schimbul de informaţii şi înregistrări privind sesizările/reclamaţiile şi apelurile primite; z)să afişeze pe site-ul propriu taxele şi tarifele practicate operatorilor/grupurilor de operatori; aa) să verifice aplicarea prevederilor art. 9-29 din Regulamentul (UE) 2018/848; în cazul utilizării de către operatori/grupuri de operatori a unor produse şi substanţe autorizate în producţia ecologică, OC verifică îndeplinirea cerinţelor prevăzute la pct. 1.9.3 şi pct. 1.10.2 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848, inclusiv justificările care dovedesc necesitatea utilizării unor astfel de produse sau substanţe; bb) să verifice şi să certifice conformitatea unui grup de operatori cu respectarea prevederilor lit. i) şi ale art. 36 din Regulamentul (UE) 2018/848, art. 2 din Regulamentul (UE) 2021/771, art. 4-6 din Regulamentul (UE) 2021/279; rezultatele verificărilor vor fi cuprinse în raportul scris prevăzut la art. 38 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2018/848.
(2) În cazul în care un OC renunţă la activitatea de control oficial pentru care a fost aprobat sau intervin modificări privind declararea nulităţii, fuziune, divizare totală, transformare, dizolvare, desfiinţare ori printr-un alt mod prevăzut de actul constitutiv, fără a mai continua activitatea sub o altă formă juridică, acesta este obligat să transmită fiecărui operator/grup de operatori semnatar al unui contract de prestări servicii o notificare în acest sens, precum şi o copie a tuturor documentelor emise în ultimul an, în vederea continuării procesului de certificare, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de încetarea activităţii de control oficial sau în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data modificării intervenite, după caz.
(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:a)data de la care OC îşi va înceta activitatea; b)perioada pe care operatorii/grupurile de operatori o au la dispoziţie pentru a se înscrie la alt OC, în cazul în care intenţionează să continue activitatea în domeniul agriculturii ecologice; c)lista OC aprobate de MADR disponibilă pe site-ul www.madr.ro; d)opisul documentelor emise în ultimul an, în vederea continuării procesului de certificare.
Articolul 10
(1) Obligaţiile OC faţă de structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice sunt următoarele:a)să transmită datele statistice anuale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, până la data de 31 martie a fiecărui an; b)să transmită informaţiile referitoare la operatorii/grupuri de operatori nou-intraţi şi operatorii/grupuri de operatori retraşi/excluşi din sistemul de control şi certificare al OC aferent anului anterior, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, până la data de 31 martie a fiecărui an; c)să transmită un raport al autorizaţiilor acordate în anul anterior, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, până la data de 1 martie a fiecărui an; d)să întocmească şi să transmită solicitarea pentru aprobarea recunoaşterii retroactive a unei perioade anterioare de la durata perioadei de conversie a parcelelor agricole, în baza solicitărilor operatorilor/grupurilor de operatori şi a verificărilor documentelor justificative, potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/848 şi prevederilor art. 1 din Regulamentul (UE) 2020/464, conform procedurii prevăzute în anexa nr. 12; e)să solicite aprobarea de derogări pentru priponirea animalelor sau izolarea lor în conformitate cu pct. 1.7.5 din anexa I, partea II, la Regulamentul (UE) 2018/848, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 13; f)să informeze MADR, cu minimum 21 de zile înainte, despre evaluarea ce urmează a fi realizată de organismul de acreditare la sediul principal de pe teritoriul României/unitatea din România, pentru a permite reprezentaţilor MADR participarea în calitate de observatori; g)să notifice, în maximum 10 zile lucrătoare, orice modificare a condiţiilor care au stat la baza acordării acreditării; h)fără a aduce atingere prevederilor lit. g) şi alin. (2), OC comunică orice modificare survenită în documentaţia care a stat la baza aprobării iniţiale, în termen de 10 zile de la data la care aceasta intervine; i)să notifice MADR, cu 30 de zile lucrătoare înainte de data de la care decide încetarea activităţii sale, despre intenţia de renunţare la activitatea de control şi certificare pentru care a fost aprobat; j)să răspundă în termen de 10 zile lucrătoare la orice solicitare venită din partea MADR; k)să transmită justificarea modificării taxelor şi tarifelor aplicate operatorilor/grupurilor de operatori din agricultura ecologică, ori de câte ori acestea se modifică; l)să transmită linkurile corespunzătoare autorităţii competente, după publicarea pe site-urile proprii a listelor actualizate cu numele şi adresele operatorilor şi ale grupurilor de operatori, împreună cu informaţiile referitoare la certificatele furnizate operatorilor şi grupurilor de operatori în conformitate cu art. 35 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848. În acest sens, OC respectă cerinţele privind protecţia datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679; m)să introducă în sistemul informatic SII-AE datele despre operatorii/grupurile de operatori controlaţi şi certificaţi în sistemul de agricultură ecologică; introducerea datelor se realizează în termen de 30 de zile de la data întocmirii raportului scris şi 30 de zile de la data emiterii certificatului.
(2) În cazul în care un OC este aprobat de MADR şi ulterior aprobării au loc modificări referitoare la denumire, siglă, sediul social, numărul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, numele persoanei responsabile, domeniile de activitate, acesta este obligat să informeze şi să transmită MADR şi organismului de acreditare, în format electronic, o adresă care să cuprindă motivul modificărilor survenite, însoţită de documentele care atestă modificările, şi certificatul de acreditare revizuit, în termen de 10 zile lucrătoare de la data modificării survenite.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice analizează documentele transmise, poate solicita şi alte documente dacă se consideră necesar şi întocmeşte un raport, care conţine, la secţiunea concluzii, propunerea de actualizare a certificatului de aprobare.
(4) În baza raportului prevăzut la alin. (3) se emite o decizie de aprobare a modificărilor, semnată de conducerea MADR, care se consemnează în registrul structurii cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice.
(5) În situaţia emiterii deciziei de aprobare a modificărilor conform alin. (4), structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice emite un nou certificat de aprobare, care va cuprinde noile modificări, semnat de conducerea MADR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.
(6) Menţiunile referitoare la numărul certificatului, numărul de identificare, data aprobării şi data expirării din certificatul de aprobare anterior nu se vor modifica, fiind preluate în noul certificat.
(7) Certificatul de aprobare emis anterior certificatului prevăzut la alin. (6) va fi anulat printr-o decizie semnată de conducerea MADR.
(8) În cazul prevăzut la art. 6 alin. (14) se interzice unităţii înregistrate în evidenţele registrului comerţului din România şi neaprobate de MADR pentru desfăşurarea activităţilor de control şi certificare a produselor ecologice să emită certificate operatorilor din agricultura ecologică.
(9) MADR, prin structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice, poate solicita OC orice alte informaţii pentru clarificări.
(10) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (2) sau la art. 7 se referă la OC care nu sunt aprobate conform prevederilor art. 2-4, modelul de certificat de aprobare care se emite este cel prevăzut în anexa nr. 7.
(11) OC se asigură că respectă modelul de raport/formular, cerinţele şi corectitudinea datelor transmise.
(12) OC are obligaţia să transmită MADR toate informaţiile solicitate, în formatul şi la termenele stabilite de autoritatea competentă.
Articolul 11
(1) Obligaţiile OC faţă de structura cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice sunt următoarele:a)să transmită, în primele 15 zile ale fiecărui semestru, informaţiile privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate în semestrul anterior, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 14; b)să transmită raportul privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate în anul precedent, până la data de 31 martie a fiecărui an, potrivit prevederilor art. 40 alin. (10) lit. b) din Regulamentul (UE) 2018/848, în scopul întocmirii de către autoritatea competentă a secţiunii referitoare la producţia ecologică din cadrul raportului anual menţionat la art. 113 din Regulamentul (UE) 2017/625; informaţiile vor fi furnizate în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 15; c)să acorde acces la sediile şi la unităţile lor reprezentanţilor structurii cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice de la nivel central şi teritorial, să coopereze şi să acorde asistenţă acestora; d)să informeze fără întârziere autoritatea competentă cu privire la:

(i) orice suspiciune sau neconformitate constatată care afectează integritatea produselor ecologice sau în conversie, potrivit art. 32 lit. b) din Regulamentul (UE) 2017/625 şi art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/279;
(ii) retragerea operatorilor/grupurilor de operatori din sistemul de control;
(iii) schimbarea OC de către operator/grupul de operatori şi/sau subcontractanţii acestora;
(iv) orice nerespectare suspectată sau constatată privind produsele aflate sub controlul altor autorităţi de control sau al altor OC, potrivit prevederilor art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848;

e)să comunice autorităţii competente, în termen de maximum 5 zile, orice sancţiune majoră aplicată operatorilor/ grupurilor de operatori pentru neconformităţile care au afectat integritatea produselor ecologice şi, după caz, certificarea ecologică a terenurilor; f)informaţiile furnizate potrivit prevederilor lit. d) şi e) trebuie să respecte modelul de raportare comunicat; acestea vor fi utilizate în activitatea de supraveghere a OC şi în îndeplinirea obligaţiei autorităţii competente în ceea ce priveşte schimbul de informaţii cu Comisia Europeană, statele membre şi ţări terţe, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA; g)până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, OC transmit pe cale electronică informaţiile relevante privind cazurile de contaminare cu produse sau substanţe neautorizate în anul anterior, în ceea ce priveşte natura contaminării detectate şi, în special, cauza, sursa, nivelul contaminării, volumul şi natura produselor contaminate; h)să transmită anual, până la data de 15 iunie, în format Excel, planul de control menţionat la art. 9 alin. (1) lit. l), care să cuprindă planificarea calendaristică a controalelor oficiale, inclusiv a celor suplimentare şi a celor neanunţate, prelevarea de probe şi inspectorii desemnaţi pentru realizarea acestora; i)în vederea îndeplinirii obligaţiilor autorităţii competente prevăzute de art. 43 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848 şi de art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/279, în cazul în care un OC suspectează sau constată neconformităţi care afectează integritatea produselor ecologice/în conversie comercializate de operatorii/grupurile de operatori din România sau provenite din alt stat membru/ţară terţă şi/sau neconformităţi care afectează statutul ecologic al terenurilor sau este informat din alte surse despre nereguli cu produse ecologice, acesta este obligat să informeze imediat autoritatea competentă în conformitate cu lit. d) şi să efectueze o anchetă oficială în temeiul prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) şi art. 41 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/ 848, art. 1 şi art. 2 din Regulamentul (UE) 2021/279; j)în cazul neregulilor constatate asupra produselor provenite din ţări UE şi din afara UE, trebuie să fie completată şi transmisă o informare potrivit modelului prevăzut în anexa II pct. 1 din Regulamentul (UE) 2021/279; toate răspunsurile trebuie să fie detaliate şi clare cu referinţe la documentele verificate şi utile pentru înţelegerea faptelor, care vor constitui anexă la informare; k)informarea cu privire la rezultatele verificărilor în cazul notificărilor primite de România prin sistemul informatic pentru agricultura ecologică, denumit în continuare OFIS, sau al oricăror alte tipuri de sesizări trebuie să cuprindă toate acţiunile întreprinse, informarea celorlalte OC şi documentele care demonstrează constatările din timpul investigaţiei şi se transmite potrivit modelului prevăzut în anexa II pct. 2 din Regulamentul (UE) 2021/279. Toate răspunsurile trebuie să fie detaliate şi clare cu referinţe la documentele verificate şi utile pentru înţelegerea faptelor; l)să deţină registre ale anchetelor oficiale şi să transmită către autoritatea competentă documentele prevăzute la art. 29 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2018/848; m)să transmită rezultatul verificărilor şi documentele menţionate la lit. k) în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării/informării iniţiale. În cazul în care autoritatea competentă solicită informaţii suplimentare, acestea se înaintează de către OC, astfel încât răspunsul formulat prin OFIS să se încadreze în termenul prevăzut la art. 43 din Regulamentul (UE) 2018/848 şi art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/279; n)să transmită toate documentele relevante care au stat la baza emiterii informărilor prevăzute la lit. i) sau alte informaţii suplimentare, ori de câte ori acestea sunt solicitate; o)să transmită, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, rezultatul evaluării efectuate de către organismul de acreditare; în cazul în care evaluarea nu a fost efectuată până la această dată, transmiterea rezultatului evaluării se face până cel târziu la data de 31 martie a anului următor; p)să transmită raportul anual de audit intern, din care să reiasă că OC cu sediul principal în alt stat membru a fost auditat în ultimul an, pentru unitatea din România, inclusiv modul de tratare a neconformităţilor; q)să deţină, pentru fiecare operator/grup de operatori aflat sub contract de prestări servicii, dosarul de control şi să îl păstreze în arhiva lui, în copie şi/sau original, o perioadă de 5 ani de la încetarea contractului de control şi certificare; r)să întreprindă acţiunile necesare pentru remedierea deficienţelor constatate de echipa de control din cadrul MADR, să prezinte dovada implementării acţiunilor corective şi să comunice în termenul stabilit de autoritatea competentă în urma controlului/auditului efectuat planul de acţiuni şi dovezile de remediere a deficienţelor constatate. OC se va asigura că autoritatea competentă recepţionează documentele în termenul stabilit.
(2) În cazul în care un OC renunţă la activitatea de control şi certificare pentru care a fost aprobat sau i-a fost retrasă parţial/complet aprobarea de către MADR, acesta va transmite structurii cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice, cu 30 de zile lucrătoare înainte de data la care decide încetarea activităţii sale sau în termen de 10 zile de la data retragerii parţiale/complete a aprobării, copia dosarelor de control, pe suport electronic, ale operatorilor/grupurilor de operatori supuşi controlului, însoţită de o adresă în care să se precizeze cel puţin următoarele:a)data de la care intenţionează să îşi înceteze activitatea/ia fost retrasă aprobarea; b)o descriere a motivului renunţării la activitatea de control şi certificare în domeniul agriculturii ecologice (în cazul renunţării la activitatea de control şi certificare); c)numărul de operatori/grupuri de operatori cu care deţine contract de control şi certificare în anul în curs.
(3) OC pune la dispoziţia MADR, ori de câte ori este solicitat, dosarul de control pentru fiecare operator/grup de operatori aflat sub contract de prestări servicii, care va cuprinde obligatoriu toate documentele relevante care au stat la baza întocmirii raportului de inspecţie şi a emiterii deciziei de certificare, inclusiv registrul prevăzut la art. 29 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/848.
(4) MADR, prin structura cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice, poate solicita orice documente relevante/informaţii necesare pentru supravegherea OC.
(5) OC are obligaţia de a răspunde la solicitări în termenele stabilite de autoritatea competentă.
(6) OC are obligaţia de a transmite, în termen de 10 zile de la data notificării, documentele solicitate de autoritatea competentă în vederea efectuării auditului.
Articolul 12
(1) În cazul în care APIA solicită OC explicaţii pentru certificatele emise, OC în cauză trebuie să le furnizeze în termenul stabilit, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării. În situaţia în care OC nu furnizează explicaţiile solicitate până la prima autorizare la plată a operatorilor/grupurilor de operatori, certificatele nu vor fi luate în calcul. Numai în cazul în care datele puse la dispoziţie de către OC sunt relevante, edificatoare şi conforme cu prevederile legale, APIA decide pozitiv în privinţa operatorilor/grupurilor de operatori.
(2) În cazul în care datele nu sunt puse la dispoziţie de către OC în termen sau sunt puse la dispoziţie de către OC, dar nu sunt relevante sau edificatoare, structura cu atribuţii de inspecţii tehnice şi structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR verifică şi transmit către APIA decizia privind conformitatea/ neconformitatea sau veridicitatea certificatului emis.
(3) Având în vedere posibilitatea rotaţiei variantelor de pachet 1, 2 şi 5 şi/sau schimbarea categoriei de folosinţă, în cadrul M11 - agricultura ecologică şi perioada diferită de conversie a culturilor, respectiv în anul 2 se cultivă o cultură anuală şi în anul 3 o cultură perenă, altele decât furajele perene şi pajişti, atribuirea statutului de teren certificat ecologic sau aflat în conversie la agricultura ecologică se face după următoarea regulă:a)dacă în primul an pe o parcelă aflată în conversie a fost declarată o cultură anuală/perenă, în al doilea an pe aceeaşi parcelă a fost declarată o cultură anuală/perenă, iar în al treilea an fermierul declară o cultură perenă, statutul parcelei este anul 3 de conversie; b)dacă în primii 2 ani pe o parcelă aflată în conversie a fost declarată o cultură perenă, iar în al treilea an fermierul declară o cultură anuală, statutul parcelei este certificat ecologic.
(4) Reguli pentru modificarea certificatului menţionat la art. 9 alin. (1) lit. q): a)dacă după emiterea certificatului intervin modificări ale blocurilor fizice ca urmare a actualizării LPIS - Sistemului de identificare a parcelelor agricole, OC trebuie să actualizeze anexa aferentă certificatului cu noile elemente de identificare ale parcelei; b)în cazul în care certificatul a fost depus în termenul legal, dar ulterior au fost depistate erori informatice recunoscute de OC (şi incluse într-un document de revizie a celui precedent, transmis ulterior datei-limită de depunere a certificatului), se consideră că certificatul a fost depus în termen şi nu va fi respins de la plată; doar în aceste situaţii, indiferent de data de eliberare a anexei rectificate, APIA va lua în considerare data iniţială a anexei aferente certificatului; c)APIA pune la dispoziţia operatorului/grupului de operatori/OC-ului documente din care să rezulte trasabilitatea între vechiul bloc fizic şi cel rezultat ca urmare a actualizării LPIS - Sistemului de identificare a parcelelor agricole.
(5) OC sunt răspunzătoare pentru conformitatea cu legislaţia în vigoare a certificatelor emise operatorilor/grupurilor de operatori controlaţi.
(6) APIA transmite către OC, până la data de 30 iunie a fiecărui an, lista operatorilor/grupurilor de operatori înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică care accesează măsura 11 „Agricultură ecologică" din PNDR 2014-2020, măsură de sprijin financiar destinată suprafeţelor certificate ecologic sau aflate în conversie la metodele şi practicile specifice agriculturii ecologice.
Capitolul VIAtribuţiile specifice structurilor autorităţii competente Articolul 13
(1) Atribuţiile specifice structurii cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR sunt următoarele:a)centralizează şi verifică datele transmise de OC aprobate, prevăzute la art. 10, în vederea transmiterii către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/848, Regulamentelor delegate şi de aplicare şi Regulamentului (UE) 2017/625; b)acordă derogări în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) pct. 1.3.4.3 şi 1.3.4.4 partea II din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 şi ale art. 1 din Regulamentul (UE) 2020/464; c)acordă autorizaţii în conformitate cu art. 25 din Regulamentul (UE) 2018/848, pct. 1.8.5 partea I din anexa II, pct. 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1 lit. c) şi pct. 1.9.4.2 lit. c) partea II din anexa II, pct. 3.1.2 partea III din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 şi art. 14, 15 şi 16 din Regulamentul (UE) 2020/464; d)acordă operatorilor/grupurilor de operatori exceptări de la regulile de producţie şi emite anual o autorizaţie generală valabilă pentru operatori/grupurile de operatori conform prevederilor pct. 1.8.5.7 din Regulamentul (UE) 2020/1.794; e)asigură, ori de câte ori este nevoie, comunicarea cu Organismul Naţional de Acreditare din România sau alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA; f)verifică actualizarea listelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. x) şi pune la dispoziţia publicului linkul către listele publicate de OC, în conformitate cu art. 34 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2018/848.
(2) Procedura de acordare a autorizaţiilor, potrivit alin. (1) lit. c), privind introducerea în unitatea de animale ecologice a păsărilor de curte destinate producţiei de carne şi/sau a puicuţelor pentru producţia de ouă, crescute prin metode neecologice, este prevăzută în anexa nr. 16.
(3) În situaţia suspendării parţiale/complete a OC prevăzute la art. 40 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2018/848, structura responsabilă cu elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice, prin structurile teritoriale cu atribuţii specifice, notifică operatorii/grupurile de operatori înscrişi la respectivul OC. Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:a)data de la care a fost suspendat şi perioada suspendării pentru activităţile de control şi alte activităţi oficiale şi certificare; b)motivul suspendării; c)acordul sau interzicerea utilizării certificatului eliberat de OC suspendat.
(4) În situaţia retragerii aprobării parţiale/complete a unui OC prevăzute la art. 40 din Regulamentul (UE) 2018/848 şi art. 33 din Regulamentul (UE) 2017/625 sau în cazul renunţării la activitatea de control şi certificare, structura responsabilă cu elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice, prin structurile teritoriale cu atribuţii specifice, notifică operatorii/grupurile de operatori aflaţi sub contract de prestări servicii cu respectivul OC. Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:a)data de la care a fost retrasă parţial/complet aprobarea OC sau de la care OC a decis renunţarea parţială/completă la controlul şi certificarea pentru care a fost aprobat; b)informarea privind interzicerea utilizării mărcii de certificare a acestuia şi a oricărei declaraţii de conformitate cu legislaţia naţională şi a Uniunii Europene în domeniu, în cazul în care operatorul/grupul de operatori nu încheie un nou contract cu un alt OC în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare, după caz; c)acordul sau interzicerea utilizării certificatului eliberat de OC.
(5) În situaţia retragerii parţiale/complete a aprobării unui OC sau atunci când OC renunţă parţial/complet la activitatea de control şi certificare, structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice:a)notifică APIA, precum şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale despre decizia de retragere parţială/completă sau renunţarea parţială/completă la activitatea de control şi certificare a OC în cauză; b)modifică lista OC aprobate de MADR pentru efectuarea controlului şi certificării produselor ecologice pe teritoriul României, afişată pe site-ul propriu; c)notifică toate celelalte OC din listă şi organismul de acreditare al OC în cauză.
Articolul 14
(1) Atribuţiile specifice structurii responsabile în domeniul inspecţiilor tehnice sunt următoarele:a)organizează în anul în curs auditul OC, pentru activitatea desfăşurată în anul precedent, în temeiul prevederilor art. 33 lit. (a) din Regulamentul (UE) 2017/625 şi art. 40 alin. (1) paragraful 2 lit. b) din Regulamentul (UE) 2018/848; auditul se realizează în conformitate cu tematica de audit, aprobată anual, şi după notificarea prealabilă a OC; notificarea se face cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data efectuării auditului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17, solicitându-se documente relevante cu privire la activitatea desfăşurată în perioada verificată; OC transmit documentele solicitate în termen de 10 zile de la data notificării; b)centralizează şi gestionează datele transmise de OC, prevăzute la art. 11; c)asigură transmiterea la Comisia Europeană a informaţiilor privind rezultatele controalelor oficiale, altor activităţi oficiale delegate OC şi ale supravegherii OC, prevăzute în raportul menţionat la art. 113 din Regulamentul (UE) 2017/625, precum şi alte informaţii solicitate; d)asigură, ori de câte ori este nevoie, comunicarea cu Organismul Naţional de Acreditare din România sau alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA; e)monitorizează activitatea desfăşurată în anul în curs de fiecare OC, având în vedere următoarele aspecte:

(i) modul de efectuare a verificărilor, de prezentare şi comunicare a constatărilor rezultate, ca urmare a controalelor efectuate de OC în caz de sesizări/notificări cu privire la nereguli în activitatea operatorilor/grupurilor de operatori;
(ii) rezultatele controalelor efectuate de autoritatea competentă în cadrul supravegherii activităţii OC;
(iii) încadrarea în termenul stabilit de autoritatea competentă pentru verificarea unor neconformităţi transmise prin sesizări, notificări şi alte controale;
(iv) măsurile dispuse de OC pentru remedierea neconformităţilor identificate, sancţiunile aplicate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. a);
(v) transmiterea informaţiilor/documentelor prevăzute la art. 11 şi respectarea termenelor de comunicare stabilite la art. 11 alin. (1) lit. a), b) şi d)-o).

(2) Supravegherea activităţii OC se realizează prin:a)organizarea de audituri la OC, în anul în curs, care includ auditul de la birou, auditul de observare directă şi cel de reexaminare; pentru OC stabilite în alt stat membru, care funcţionează pe teritoriul României printr-o unitate, auditul anual se efectuează la sediul unităţii din România; b)controale de supraveghere, care se realizează de consilierii cu atribuţii de inspecţii tehnice din cadrul DAJ, conform tematicii elaborate la nivel central, şi au ca obiectiv evaluarea pe teren a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a eficienţei activităţii OC aprobate; c)controale efectuate în urma sesizărilor sau notificărilor cu privire la nereguli în activitatea operatorilor/grupurilor de operatori sau activitatea OC aprobate, precum şi controale efectuate în baza art. 2 alin. (4) lit. l) din OUG nr. 34/2000; d)evaluarea îndeplinirii de către OC a prevederilor art. 11 şi rezultatelor monitorizării efectuate în conformitate cu alin. (1) lit. e).
(3) Auditurile prevăzute la alin. (1) lit. a) se realizează astfel:a)din componenţa echipei de audit fac parte consilieri cu atribuţii de inspecţii tehnice de la nivel central, cu excepţia vizitelor de inspecţie realizate în cadrul auditurilor de reexaminare, care pot fi efectuate şi de consilierii cu atribuţii de inspecţii tehnice din cadrul structurilor teritoriale; la audit participă obligatoriu personalul cu atribuţii de conducere din cadrul OC şi responsabilul cu certificarea; b)auditul la sediu poate fi înlocuit prin orice mijloace de comunicare la distanţă atunci când situaţia o impune; c)prin excepţie de la lit. a), auditul de la birou şi auditul prin observare directă pot fi efectuate şi de consilierii cu atribuţii de inspecţii tehnice din cadrul structurilor teritoriale, în baza unei tematici aprobate de conducerea MADR.
(4) Rezultatele auditului anual efectuat la OC, conform prevederilor alin. (2) lit. a), sunt consemnate în note de audit, aprobate de conducerea MADR. Constatările, neregulile identificate, precum şi măsurile stabilite în notele de audit se transmit OC în termen de 15 zile de la aprobare.
(5) În cazul în care în timpul activităţilor de supraveghere autoritatea competentă constată neconformităţi/deficienţe în activitatea OC, se aplică sancţiunea avertisment scris în conformitate cu art. 16, după caz, şi se stabileşte un termen pentru transmiterea măsurilor de remediere. Dacă în termenul stabilit de echipa de control OC nu transmite planul de acţiuni corective şi dovezile de remediere a neconformităţilor/ deficienţelor constatate sau acţiunile propuse nu asigură remedierea deficienţelor, autoritatea competentă va suspenda aprobarea OC în conformitate cu art. 17.
(6) Controalele de supraveghere prevăzute la alin. (2) lit. b) se realizează de către consilierii cu atribuţii de inspecţii tehnice din cadrul DAJ, pe un eşantion de operatori/grup de operatori selectat de către structura centrală, eşantion stabilit la minimum 5% din totalul operatorilor/grupurilor de operatori aflaţi cu contract de prestări servicii cu fiecare OC în parte.
(7) Selectarea eşantionului se face având în vedere suprafaţa exploatată şi analiza neconformităţilor/încălcărilor constatate de OC, incluzând o gamă variată de operatori/grupuri de operatori, orientată în special către operatorii/grupurile de operatori care au primit sancţiuni din partea OC pentru activitatea desfăşurată în anul anterior, în special din categoria declasări, suspendarea certificării, precum şi către operatorii/ grupurile de operatori asupra cărora există suspiciuni/reclamaţii.
(8) Eşantionul se stabileşte după comunicarea de către OC a rezultatelor inspecţiilor efectuate, care se transmit către autoritatea competentă în conformitate cu art. 11 alin. (1) lit. a).
(9) În cadrul controalelor de supraveghere efectuate la locaţia fermei/unităţii operatorilor/grupurilor de operatori, DAJ verifică respectarea de către operatori/grupuri de operatori a normelor de producţie prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/848 şi în Regulamentele delegate şi de punere în aplicare şi modul în care OC pun în aplicare atribuţiile delegate privind controlul oficial al produselor ecologice, precum şi existenţa următoarelor documente: a)contractul încheiat de operator/grupul de operatori cu OC; b)fişa de înregistrare a operatorului/grupului de operatori; c)copia raportului OC pe anul anterior, după caz; d)certificatele emise în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) 2018/848; e)certificatele de tranzacţie, după caz; f)orice alte documente specifice operatorului/grupului de operatori, inclusiv cele referitoare la culturile paralele.
(10) Rezultatele verificărilor realizate potrivit alin. (9) sunt consemnate în rapoartele lunare de control pe care DAJ le transmite structurii cu atribuţii de inspecţii tehnice de la nivel central, obligatoriu în primele 10 zile ale lunii următoare.
(11) Cerinţele privind controalele de supraveghere pe teren se anexează la tematica de control prevăzută la alin. (2) lit. b).
(12) În baza rezultatelor auditului anual şi a celorlalte activităţi prevăzute la alin. (2), pentru fiecare OC se întocmeşte un raport de evaluare a activităţii desfăşurate de către acesta. Finalizarea rapoartelor de evaluare se realizează până la data de 31 iulie a anului următor celui în care autoritatea competentă a efectuat auditul OC.
(13) Raportul de evaluare se transmite atât OC, cât şi organismului de acreditare în cauză.
(14) Rezultatele controalelor efectuate conform alin. (2) lit. c) se consemnează în note de control sau adrese de informare, după caz, şi se comunică OC în cauză în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobare.
Capitolul VIISancţiuni aplicate OC şi condiţiile de suspendare/retragere parţială/ completă a aprobării acestora Articolul 15
(1) Structura cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR aplică sancţiuni contravenţionale OC, împreună cu consilierii cu atribuţii de inspecţii tehnice din cadrul DAJ unde OC are sediul social/punctul de lucru, în conformitate cu art. 93 alin. (2) din OUG nr. 34/2000.
(2) MADR aplică OC sancţiuni administrative potrivit prevederilor art. 91 din OUG nr. 34/2000.
Articolul 16
(1) Sancţiunea administrativă avertisment scris se aplică în următoarele situaţii:a)nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1); b)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1), (2), (11) şi (12); c)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-h), k), l), n)-r), alin. (3), (5) şi (6); d)constatarea nerespectării condiţiilor care au stat la baza aprobării, conform prevederilor art. 2, respectiv art. 4; e)nerespectarea termenelor prevăzute la art. 5 alin. (2) de depunere a documentelor prevăzute în anexa nr. 2 sau 3, după caz.
(2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) şi aplicarea sancţiunii avertisment scris se fac de către structura cu atribuţii de inspecţii tehnice de la nivel central şi consilierii cu atribuţii de inspecţii tehnice din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(3) Constatările situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), d) şi e) şi aplicarea sancţiunii avertisment scris se fac de către structura cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice.
(4) Avertismentul scris se materializează într-o decizie, emisă de către structurile prevăzute la alin. (2) sau (3), după caz, aprobată de conducerea MADR.
Articolul 17
(1) Sancţiunea administrativă a suspendării parţiale/complete a aprobării, potrivit prevederilor art. 40 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2018/848, se aplică în următoarele situaţii:a)după un avertisment scris şi dacă OC nu transmite planul de acţiuni corective şi/sau dovezile de implementare în termenul stabilit de autoritatea competentă sau acţiunile propuse nu asigură remedierea deficienţelor; b)în cazul suspendării acreditării, conform prevederilor art. 40 alin. (8) lit. b) din Regulamentul (UE) 2018/848; c)în caz de nerespectare a schimbului de informaţii prevăzut la art. 32 lit. b) din Regulamentul (UE) 2017/625, art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848, art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/279, art. 12 alin. (1) lit. i), j) şi m), constatată de autoritatea competentă oricând în timpul supravegherii şi care are drept consecinţă imposibilitatea sau întârzierea punerii în aplicare a obligaţiilor autorităţii competente prevăzute la art. 43 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848, art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/279 şi art. 105 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/625.
(2) Sancţiunea administrativă a suspendării se materializează într-o decizie emisă de structura cu atribuţii în elaborarea politicilor, aprobată de conducerea MADR, la propunerea structurii cu atribuţii de inspecţii tehnice şi structurii cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice.
(3) Aprobarea OC poate fi suspendată complet sau parţial, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul (UE) 2018/848.
Articolul 18
(1) Retragerea parţială/completă a aprobării se realizează după 12 luni de la aplicarea suspendării parţiale/complete, prevăzută la art. 17 alin. (1), dacă se constată în continuare faptele pentru care a fost aplicată suspendarea parţială/completă.
(2) OC cărora le-a fost retrasă complet aprobarea privind desfăşurarea activităţii de control şi certificare pe teritoriul României nu au dreptul să depună o nouă solicitare pentru aprobare pe o perioadă de 5 ani de la data retragerii complete a aprobării.
(3) OC cărora le-a fost retrasă parţial aprobarea pentru una sau mai multe grupe de produse nu au dreptul să depună o nouă solicitare pentru aprobare pentru aceeaşi grupă de produse pe o perioadă de un an de la data retragerii parţiale a aprobării.
(4) OC cărora le-a fost retrasă parţial/complet aprobarea privind desfăşurarea activităţii de control şi certificare pe teritoriul României sunt responsabile pentru orice prejudicii cauzate operatorilor.
(5) Aprobarea OC poate fi retrasă complet sau parţial, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul (UE) 2018/848.
Articolul 19
(1) Retragerea parţială/completă a aprobării se materializează într-o decizie emisă de comisia prevăzută la art. 6 alin. (3), aprobată de conducerea MADR, la propunerea motivată a structurii cu atribuţii de inspecţii tehnice şi a structurii cu atribuţii în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 18.
(2) Deciziile prevăzute la alin. (1), la art. 7 alin. (3), art. 16 alin. (4) şi art. 17 alin. (2) pot fi contestate de OC în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Plângerile prealabile formulate împotriva deciziilor prevăzute la alin. (2) se soluţionează de către o comisie de soluţionare a plângerilor prealabile, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(4) Decizia de aprobare sau de respingere a plângerii prealabile prevăzute la alin. (3) se consemnează în registrul comisiei de soluţionare a plângerilor prealabile.
(5) Decizia de aprobare sau de respingere prevăzută la alin. (4) se comunică OC, structurii cu atribuţii cu elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice şi structurii cu atribuţii în domeniul inspecţiilor tehnice.
Capitolul VIIIObligaţiile operatorilor/grupurilor de operatori din sistemul de agricultură ecologică Articolul 20
(1) Operatorii/Grupurile de operatori din sistemul de agricultură ecologică trebuie să respecte toate normele de producţie ecologică prevăzute de Regulamentul (UE) 2018/848, de Regulamentul (UE) 2017/ 625 şi de Regulamentele delegate şi de punere în aplicare a acestora.
(2) Operatorii/Grupurile de operatori din sistemul de agricultură ecologică trebuie să îşi înregistreze activitatea în sistemul de agricultură ecologică la MADR, conform prevederilor art. 34 din Regulamentul (UE) 2018/848, respectiv conform prevederilor naţionale în vigoare privind înregistrarea operatorilor/grupurilor de operatori în sistemul de agricultură ecologică, şi să facă dovada acestei înregistrări la orice control efectuat de OC.
(3) Operatorii/Grupurile de operatori din sistemul de agricultură ecologică trebuie să îşi supună propria activitate sistemului de control, conform prevederilor art. 15 din Regulamentul (UE) 2017/625.
(4) Operatorii/Grupurile de operatori din sistemul de agricultură ecologică trebuie să asigure trasabilitatea produselor în toate etapele de producţie, pregătire, distribuţie sau depozitare, produse ecologice ori în conversie, import dintr-o ţară terţă sau export spre o ţară terţă sau introducere pe piaţă, inclusiv prin identificarea loturilor de produse obţinute şi utilizarea codurilor de identificare ale loturilor aferente astfel stabilite în toate documentele necesare tranzacţionării, cum ar fi: documente contabile, documente de transport etc.
(5) Operatorii/Grupurile de operatori, inclusiv furnizorii de material de reproducere a plantelor ecologice şi în conversie, a animalelor ecologice şi a animalelor tinere de acvacultură ecologice, trebuie să îşi înregistreze activitatea conform art. 13 din Regulamentul (UE) 2018/848.
(6) În cazul producţiei paralele, operatorii/grupurile de operatori trebuie să respecte prevederile art. 9 alin. (7)-(11) din Regulamentul (UE) 2018/848.
(7) Operatorii/Grupurile de operatori din sistemul de agricultură ecologică trebuie să accepte prelevarea de probe în vederea efectuării de analize pentru toate loturile de produse ecologice/în conversie, reprezentând producţie primară, pentru care se eliberează certificate de tranzacţie, în cazul operatorilor/grupurilor de operatori care desfăşoară activitate de comercializare.
(8) Operatorii/Grupurile de operatori iau toate măsurile prevăzute de Regulamentul (UE) 2018/848 pentru delimitarea în spaţiu a produselor în scopul identificării produselor ecologice şi în conversie şi în scopul prevenirii amestecului sau înlocuirii produselor ecologice, în conversie şi a celor neecologice în toate etapele de producţie, colectare, pregătire, ambalare, transport şi depozitare; în cazul retailerilor care vând produse neambalate, vrac, acestea trebuie să fie păstrate şi depozitate într-un spaţiu special amenajat şi identificat pentru produsele ecologice şi în conversie.
(9) Operatorii/Grupurile de operatori care solicită rezilierea contractului de prestări de servicii cu OC trebuie, cu cel puţin 30 de zile înainte de data rezilierii contractului, să informeze OC în cauză printr-o notificare scrisă care cuprinde intenţia de reziliere a contractului, precum şi denumirea OC cu care va încheia un nou contract de prestări de servicii.
(10) În situaţia suspendării parţiale/complete a aprobării pentru un OC, în conformitate cu art. 40 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2018/848, operatorii/grupurile de operatori vor folosi certificatele în conformitate cu decizia autorităţii competente.
(11) În situaţia în care unui OC i-a fost retrasă parţial/complet aprobarea sau acesta s-a retras parţial/complet din proprie iniţiativă, operatorul/grupul de operatori, pentru continuarea activităţii în domeniul agriculturii ecologice, are obligaţia să încheie un contract de prestări de servicii cu alt OC în termen de 30 de zile de la data informării prin care i s-a adus cunoştinţă despre retragerea parţială/completă a aprobării respectivului OC; operatorul/grupul de operatori are obligaţia să notifice noul OC în legătură cu existenţa certificatului emis de OC cu care a avut încheiat contract de prestări de servicii.
(12) Operatorii/Grupurile de operatori care comercializează cantităţi mai mari de 500 kg în cazul produselor agricole neprocesate şi/sau 100 kg în cazul produselor apicole şi produselor agricole procesate transmit către OC, până la data de 5 a fiecărei luni, centralizatorul tranzacţiilor efectuate în luna anterioară.
(13) Operatorul/Grupul de operatori căruia i-a fost retras certificatul în conformitate cu lista de măsuri din anexa nr. 4 nu are dreptul să se înregistreze în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani.
(14) Operatorii/Grupurile de operatori din sistemul de agricultură ecologică trebuie să solicite OC eliberarea certificatelor de tranzacţie pentru orice tranzacţie comercială efectuată în afara teritoriului României.
(15) Operatorii/Grupurile de operatori din sistemul de agricultură ecologică trebuie să păstreze toate rapoartele de control, certificatele şi orice alte documente eliberate de OC sau care au stat la baza emiterii certificatelor sau a certificatelor de tranzacţie cel puţin 5 ani, pentru a fi puse la dispoziţia autorităţii competente pentru agricultura ecologică şi APIA.
(16) În situaţia în care în campania curentă operatorul înregistrat în sistemul de agricultură ecologică ca persoană fizică îşi schimbă forma de organizare în persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, acesta poate depune la APIA certificatul menţionat la art. 9 alin. (1) lit. q), încheiat în calitate de persoană fizică, aplicându-se prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022.
(17) În campania ulterioară transformării, astfel cum este prevăzută la alin. (16), este obligatorie prezentarea la APIA de către operator a certificatului menţionat la art. 9 alin. (1) lit. q), încheiat în calitate de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială.
(18) Operatorii/Grupurile de operatori şi/sau subcontractanţii acestora când îşi schimbă OC nu pot utiliza certificatele emise de OC cu care au avut încheiat contract de prestări de servicii.
Capitolul IXDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 21
(1) Certificatele de aprobare a OC emise de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în temeiul prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare, îşi menţin valabilitatea până la data emiterii noilor certificate de aprobare, potrivit prevederilor prezentului ordin.
(2) OC aprobate potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să respecte condiţiile prevăzute la art. 2 sau 4 şi să depună documentele prevăzute în anexa nr. 2 sau 3 în termen de 30 de zile de la data acreditării prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) sau art. 4 alin. (1) lit. b), după caz.
(3) Pentru activitatea desfăşurată de OC şi/sau operatorii din agricultura ecologică în anul 2021, structura cu atribuţii de inspecţii tehnice de la nivel central şi consilierii cu atribuţii de inspecţii tehnice din cadrul DAJ efectuează controale la OC şi aplică sancţiuni, potrivit legislaţiei aplicabile în anul 2021.
Articolul 22Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 23
(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022, cu excepţia art. 2, 4 şi 21, care intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 31 august 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Articolul 24 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Nechita-Adrian Oros Bucureşti, 5 noiembrie 2021. Nr. 312.
ANEXA Nr. 1 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. ........... din ........ .............. CERERE pentru obţinerea aprobării ca organism de control

Persoana juridică ........ ........ ............, cu sediul în localitatea ........ ............, str. ........ .............. nr. ........., bl. ...., sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ........ .............., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ .............., cod unic de identificare (CUI) ........ ................ ........
Persoana juridică ........ ................ ........ ........, cu sediul în localitatea ........ ........ ............., str. ............... nr. ......, bl. ....., sc. ......., ap. ....., judeţul/sectorul ........ ........ ..........., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ .............., cod unic de identificare (CUI) ........ ........ .............., unitate a organismului de control*) cu sediul principal în alt stat ........ ................ ........ .............., date de (denumirea organismului) identificare ........ ........ ..........., cu sediul în ........ ................ ...........

reprezentată prin responsabil ........ ................ ............, solicit aprobarea şi eliberarea certificatului de aprobare ca organism de control (OC) în agricultura ecologică pentru activităţile de producţie, pregătire, distribuţie/introducere pe piaţă, depozitare, import şi export menţionate la art. 34 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului pentru controlul şi certificarea activităţilor de producţie, pregătire, distribuţie/introducere pe piaţă, depozitare, import şi export, pentru următoarele categorii de produse**):  a) plante şi produse vegetale neprelucrate, inclusiv seminţe şi alte materiale de reproducere a plantelor;  b) animale şi produse de origine animală neprelucrate;  c) alge şi produse de acvacultură neprelucrate;  d) produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, destinate utilizării ca alimente;  e) hrană pentru animale;  f) vin;  g) alte produse enumerate în anexa 1 la Regulamentul (UE) 2018/848 sau necuprinse în categoriile prevăzute la lit. a)-f):  g1) drojdie utilizată ca aliment sau hrană pentru animale;  g2) maté, porumb dulce, frunze de viţă, miezuri de palmier, muguri de hamei şi alte părţi comestibile ale plantelor şi produse obţinute din acestea;  g3) sare de mare şi alte tipuri de sare utilizate pentru alimente şi hrană pentru animale;  g4) gogoşi de viermi de mătase de pe care se pot depăna fire;  g5) gume şi răşini naturale;  g6) ceară de albine;  g7) uleiuri esenţiale;  g8) dopuri de plută din plută naturală, neaglomerate şi fără niciun fel de lianţi;  g9) bumbac, necardat şi nepieptănat;  g10) lână, necardată şi nepieptănată;  g11) piei brute şi piei netratate;  g12) preparate tradiţionale din plante pe bază de plante. Declar pe propria răspundere că OC aprobat este liber de orice presiune comercială sau financiară în activitatea de control şi certificare. Semnătura persoanei responsabile a OC ........ ........ ............... *) Se completează în cazul organismelor de control care au sediul principal în alt stat şi au deschis în România o unitate a cărei formă juridică este acceptată de legislaţia naţională. **) Conform certificatului de acreditare şi anexei acestuia. ANEXA Nr. 2LISTA documentelor ce trebuie depuse de organismul de control cu sediul principal în alt stat membru, în vederea aprobării

Nr. crt. Denumire document
1 Cererea pentru obţinerea aprobării ca organism de control (OC), conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ordin
2 Copia certificatului de înregistrare (sau un document similar) eliberat de autoritatea competentă din statul membru unde este înregistrat OC, iar pentru unitatea din România se prezintă şi certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să reiasă că obiectul de activitate poate fi asimilat controlului, altor activităţi oficiale şi certificării
3 Copia certificatului de atestare fiscală valabil (sau un document similar), eliberat de autoritatea financiară din statul membru în care este înregistrat OC, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale, iar pentru unitatea din România se prezintă certificatul de atestare fiscală, din care să rezulte că nu se înregistrează obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
4 Copia cazierului fiscal (sau un document similar) eliberat în condiţiile legii de autoritatea competentă a statului membru unde este înregistrat OC, iar pentru unitatea din România, de autoritatea competentă, din care să rezulte că nu au fost săvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală şi neatragerea răspunderii solidare
5 Copia actului constitutiv al OC, precum şi a actului constitutiv al unităţii din România
6 Copia certificatului constatator (sau un document similar) actualizat, valabil, emis de autoritatea competentă din statul membru în care OC este înregistrat şi copia certificatului constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru unitatea din România
7 Copia certificatului de acreditare pentru categoriile de produse pentru care se solicită aprobarea, în conformitate cu standardul european EN ISO/CEI 17065, de către un organism de acreditare din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală EA-MLA
8 O scurtă prezentare a OC, din care să rezulte experienţa în domeniul controlului oficial, al altor activităţi oficiale şi certificării produselor ecologice şi obiectivele stabilite pentru activităţile pentru care se solicită aprobarea
9 Copii ale documentelor ce privesc existenţa sediului, echipamentelor şi a infrastructurii necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de control oficial, a altor activităţi oficiale şi de certificare aflate la dispoziţia unităţii din România
10 Documente care să ateste imparţialitatea şi lipsa conflictului de interese privind exercitarea sarcinilor de control oficial, a altor activităţi oficiale şi de certificare, a persoanelor care desfăşoară activitatea în cadrul unităţii din România (declaraţii de imparţialitate şi pentru evitarea conflictului de interese)
11 Copia procedurii standard de control oficial, a altor activităţi oficiale şi instrucţiunile de lucru care să conţină o descriere detaliată a măsurilor şi cerinţelor de control pe care unitatea din România se angajează să le impună operatorilor/grupurilor de operatori, în conformitate cu prevederile cap. VI „Controale oficiale şi alte activităţi oficiale" din Regulamentul (UE) 2018/848, având în vedere fiecare categorie de produse şi activitatea specifică pentru care se solicită aprobarea
12 Copia contractului pentru sediul unităţii din România
13 Copia documentului ce atestă în mod detaliat fundamentarea costurilor de control, a altor activităţi oficiale şi de certificare aplicabile operatorilor/grupului de operatori
14 Copia ultimului raport de evaluare al organismului de acreditare pentru OC, precum şi pentru unitatea din România
15 Copia raportului anual de audit intern al OC în care să fie inclusă şi unitatea din România, după caz
16 Copia procedurii de emitere şi verificare a certificatelor în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 2018/848, ale regulamentelor delegate şi de punere în aplicare, în cadrul căreia care să fie inclus şi formularul-tip al certificatului utilizat de organismul de control; de asemenea, copia procedurii pentru emiterea certificate de tranzacţie
17 Copii ale modelului/modelelor de rapoarte întocmite în urma controalelor pe teren, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/625, pentru fiecare tip de activitate desfăşurată de operator/grup de operatori
18 Copii ale modelelor certificatelor în temeiul art. 35 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa VI la Regulamentul (UE) 2018/848, înlocuit prin Regulamentul delegat nr. 1.006/2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848, şi alte documente emise operatorilor/grupurilor de operatori în vederea efectuării tranzacţiilor comerciale; documentele justificative (certificatele de tranzacţie) cu semnătura electronică a organismului emitent, ca element de siguranţă suplimentar, după caz
19 Copii ale modelelor contractelor de prestări de servicii, precum şi tarifele practicate pentru prestarea serviciilor de control oficial, a altor activităţi oficiale şi de certificare
Nr. crt. Denumire document
20 Copia procedurii de verificare a neconformităţilor care să cuprindă documentele ce indică măsuri detaliate pe care unitatea din România intenţionează să le aplice în caz de suspiciuni, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul (UE) 848/2018, sau în cazul identificării de nereguli şi/sau încălcări (Lista de măsuri), ţinând cont de lista măsurilor pe care OC le aplică operatorilor/grupurilor de operatori, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin
21 Copia procedurii pentru planificarea inspecţiilor, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul (UE) 2018/848, precum şi a procedurii de planificare a inspecţiilor suplimentare, bazată pe evaluarea generală a riscului de nerespectare a regulilor de producţie ecologică, în conformitate cu art. 40 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2018/848
22 Declaraţie scrisă a persoanei responsabile pentru unitatea din România prin care se angajează să pună la dispoziţia MADR, în orice situaţii, rapoarte de evaluare sau orice alte informări cu privire la acreditare, conform standardului EN ISO/CEI 17065, emise de organismul de acreditare, precum şi angajamentul de a respecta legislaţia aplicabilă activităţii de control, altor activităţi oficiale şi de certificare
23 Copia organigramei unităţii din România însoţită de dosarul personalului angajat, astfel încât să dovedească îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 625/2017 şi art. 40 din Regulamentul (UE) 848/2018, care va cuprinde: a) copii ale diplomelor de studii superioare/studii postuniversitare de specialitate/acte ce dovedesc o experienţă de 1 an în domeniul agriculturii ecologice; b) curriculum vitae; c) copii ale contractelor individuale de muncă; d) copii ale certificatelor de înregistrare eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru personalul care prestează activitate de control şi care este constituit în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, sau a Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, din care să reiasă că obiectul principal de activitate poate fi asimilat controlului
24 Copii ale adeverinţelor de formare sau perfecţionare profesională a inspectorilor care să dovedească calificarea lor pentru efectuarea controlului oficial şi a altor activităţi oficiale
25 Copia documentului privind nominalizarea persoanei responsabile cu activitatea de control, alte activităţi oficiale şi de certificare pentru unitatea din România
26 Specimenul de semnătură al persoanei împuternicite pentru eliberarea certificatelor şi documentelor menţionate la pct. 16, specimenul de semnătură al persoanei responsabile pentru unitatea din România, precum şi al inspectorilor ce activează pe teritoriul României
27 OC poate încheia contracte de prestări de servicii pentru încercări cu laboratoare acreditate, EN ISO/CEI 17025 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări". De asemenea, laboratoarele trebuie să deţină acreditare pentru efectuarea analizelor specifice domeniului/domeniilor pentru care se cere aprobarea. În acest sens se vor prezenta contracte care să ateste colaborarea cu astfel de laboratoare, inclusiv pentru determinarea originii îngrăşămintelor aplicate, cu precădere a naturii azotului utilizat (organic sau de sinteză). În cazul în care laboratoarele contractate nu pot efectua o analiză, OC se adresează unui alt laborator acreditat, conform SR EN ISO/CEI 17025.
28 Copia procedurii standard de control şi certificare a grupurilor de operatori*) care să conţină o descriere detaliată a etapelor privind cerinţele aplicabile grupurilor de operatori, criteriile şi condiţiile specifice pentru verificările documentelor contabile în cadrul controalelor oficiale privind producţia ecologică, conform Regulamentului (UE) 2021/715 şi Regulamentului (UE) 2021/771
29 1. Documentele prevăzute în prezenta anexă se depun de OC prevăzute la art. 2 alin. (3) din ordin, care s-au stabilit pe teritoriul României printr-o unitate a cărei formă juridică este acceptată de legislaţia naţională. 2. OC care au sediul principal în alt stat membru pot să se stabilească în România printr-o unitate a cărei formă juridică este acceptată de legislaţia naţională. Unitatea din România poate include în denumirea sa denumirea comercială a organismului de control.

*) Se depune la documentaţie numai în situaţia în care OC este acreditat pentru controlul şi certificarea grupului de operatori. ANEXA Nr. 3LISTA documentelor ce trebuie depuse de organismul de control cu sediul principal în România, în vederea aprobării

Nr. crt. Denumire document
1 Cererea pentru obţinerea aprobării ca organism de control (OC), conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ordin
2 Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau de la altă autoritate cu atribuţii de înregistrare a persoanei juridice, din care să reiasă că obiectul de activitate poate fi asimilat controlului oficial, altor activităţi oficiale şi certificării
Nr. crt. Denumire document
3 Copia certificatului de atestare fiscală valabil, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
4 Copia cazierului fiscal eliberat în condiţiile legii, din care să rezulte că nu au fost săvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale şi nici de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală şi neatragerea răspunderii solidare
5 Copia actului constitutiv al OC candidat
6 Copia certificatului constatator actualizat, valabil, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
7 Copia certificatului de acreditare pentru categoriile de produse pentru care solicită aprobarea, în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17065, de către Organismul Naţional de Acreditare din România, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA
8 O scurtă prezentare a OC, din care să rezulte experienţa în domeniul controlului oficial, al altor activităţi oficiale şi certificării produselor ecologice şi obiectivele stabilite pentru activităţile pentru care se solicită aprobarea
9 Copii ale documentelor ce privesc existenţa sediului, echipamentelor şi a infrastructurii necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de control oficial, a altor activităţi oficiale şi de certificare
10 Documente care să ateste imparţialitatea şi lipsa conflictului de interese privind exercitarea sarcinilor de control oficial, a altor activităţi oficiale şi de certificare (declaraţii de imparţialitate şi pentru evitarea conflictului de interese)
11 Copia procedurii standard de control oficial, alte activităţi oficiale şi instrucţiunile de lucru aprobate de OC care să conţină o descriere detaliată a măsurilor şi cerinţelor de control pe care OC candidat se angajează să le impună operatorilor şi grupului de operatori, în conformitate cu prevederile cap. VI „Controale oficiale şi alte activităţi oficiale" din Regulamentul (UE) 2018/848, având în vedere fiecare categorie de produse şi activitate specifică pentru care se solicită aprobarea
12 Copia contractului încheiat pentru sediul unde OC îşi desfăşoară activitatea
13 Copia documentului ce atestă în mod detaliat fundamentarea costurilor de control oficial, ale altor activităţi oficiale şi de certificare, aplicabile operatorilor/grupurilor de operatori
14 Copia ultimului raport de evaluare al organismului de acreditare pentru OC
15 Copia raportului anual de audit intern, după caz
16 Copia procedurii de emitere şi verificare a certificatelor în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) 2018/848, ale regulamentelor delegate şi de punere în aplicare, în cadrul căreia care să fie inclus şi formularul-tip al certificatului utilizat de organismul de control; de asemenea, copia procedurii pentru emiterea certificatelor de tranzacţie
17 Copii ale modelului/modelelor de rapoarte întocmite în urma controalelor pe teren, în conformitate cu art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/625 pentru fiecare tip de activitate desfăşurată de operator/grupul de operatori
18 Copii ale modelelor certificatelor în temeiul art. 35 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa VI la Regulamentul (UE) 2018/848, înlocuit prin Regulamentul nr. 1.006/2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 şi alte documente emise operatorilor/grupurilor de operatori în vederea efectuării tranzacţiilor comerciale; documentele justificative (certificatele de tranzacţie) cu semnătura electronică a organismului emitent, ca element de siguranţă suplimentar, după caz
19 Copii ale modelelor contractelor de prestări de servicii, precum şi tarifele practicate pentru prestarea serviciilor de control oficial/a altor activităţi oficiale şi de certificare
20 Copia procedurii de verificare a neconformităţilor care să cuprindă documentele ce indică măsuri detaliate pe care unitatea din România intenţionează să le aplice în caz de suspiciuni, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul (UE) 2018/848, sau în cazul identificării de nereguli şi/sau încălcări (lista de măsuri), ţinând cont de lista măsurilor pe care OC le aplică operatorilor/grupurilor de operatori, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin
21 Copia procedurii pentru planificarea inspecţiilor, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul (UE) 2018/848, precum şi a procedurii de planificare a inspecţiilor suplimentare bazate pe evaluarea generală a riscului de nerespectare a regulilor de producţie ecologică, în conformitate cu art. 40 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2018/848
22 Declaraţie scrisă a persoanei responsabile, prin care se angajează să pună la dispoziţia MADR, în orice situaţii, rapoarte de evaluare sau orice alte informări cu privire la acreditare, conform Standardului EN ISO/CEI 17065, emise de organismul de acreditare, precum şi angajamentul de a respecta legislaţia aplicabilă activităţii de control, altor activităţi oficiale şi de certificare
23 Copia organigramei OC însoţită de dosarul personalului angajat, astfel încât să dovedească îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 29 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi art. 40 din Regulamentul (UE) 2018/848, care va cuprinde: a) copii ale diplomelor de studii superioare/studii postuniversitare de specialitate/acte ce dovedesc o experienţă de un an în domeniul agriculturii ecologice; b) curriculum vitae;
Nr. crt. Denumire document
c) copii ale contractelor individuale de muncă; d) copii ale certificatelor de înregistrare eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru personalul care prestează activitate de control şi care este constituit în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, sau a Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, din care să reiasă că obiectul principal de activitate poate fi asimilat controlului
24 Copii ale adeverinţelor de formare sau perfecţionare profesională a inspectorilor, care să dovedească calificarea lor pentru efectuarea controalelor oficiale şi a altor activităţi oficiale
25 Copia documentului privind nominalizarea persoanei responsabile cu desfăşurarea activităţii de control, a altor activităţi oficiale şi de certificare a OC
26 Specimenul de semnătură al persoanei împuternicite pentru eliberarea certificatelor şi documentelor menţionate la pct. 16 din prezenta anexă şi specimenul de semnătură al persoanei responsabile cu desfăşurarea activităţii OC, precum şi al inspectorilor
27 OC poate încheia contracte de prestări servicii, pentru încercări cu laboratoare acreditate, conform SR EN ISO/CEI 17025 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări"; de asemenea, laboratoarele trebuie să deţină acreditare pentru efectuarea analizelor specifice domeniului/domeniilor pentru care se cere aprobarea. În acest sens se vor prezenta contracte care să ateste colaborarea cu astfel de laboratoare, inclusiv pentru determinarea originii îngrăşămintelor aplicate, cu precădere a naturii azotului utilizat (organic sau de sinteză). În cazul în care laboratoarele contractate nu pot efectua o analiză, OC se adresează unui alt laborator acreditat, conform SR EN ISO/CEI 17025.
28 Copia procedurii standard de control şi certificare a grupurilor de operatori*), care să conţină o descriere detaliată a etapelor privind cerinţele aplicabile grupurilor de operatori, criteriile şi condiţiile specifice pentru verificările documentelor contabile în cadrul controalelor oficiale privind producţia ecologică, conform Regulamentului (UE) 2021/715 şi Regulamentului (UE) 2021/771

*) Se depune la documentaţie numai în situaţia în care OC este acreditat pentru controlul şi certificarea grupului de operatori. ANEXA Nr. 4LISTA măsurilor pe care organismele de control (OC) le aplică operatorilor/grupurilor de operatori Autorităţile competente sau, după caz, autorităţile de control sau organismele de control trebuie să aplice una sau mai multe dintre următoarele măsuri, în mod proporţionat, pentru neconformităţile constatate conform tabelului de mai jos.

Tipul neconformităţilor*) Măsura Codul măsurii Modul de aplicare
Minoră1) Transmiterea de către operator/ grupul de operatori, în termenul stabilit, a unui plan de acţiune în vederea corectării neconformităţii Cerere de ameliorare (CA) Se aplică în cazul unei nereguli care nu prezintă risc asupra deciziei de certificare. Este însoţită de cererea de ameliorare, cu precizarea modului de ameliorare şi a termenului în care va fi remediată.
Avertisment (AS) Control suplimentar (CS) Se aplică însoţit de menţiunea sancţiunii ce urmează a fi dată în cazul în care operatorul nu a respectat cererea de ameliorare; avertismentul poate fi urmat de un control suplimentar ce vizează verificarea documentelor de clarificare transmise de operator/grupul de operatori şi/sau de un control la faţa locului.

*) La clasificarea neconformităţilor se vor avea în vedere cel puţin criteriile menţionate la art. 8 lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 279/2021 şi anexa 1 la acelaşi regulament. 1) Cazul de neconformitate este minor atunci când: măsurile de precauţie sunt proporţionate şi adecvate, iar controalele pe care le-a instituit operatorul sunt eficiente; neconformitatea nu afectează integritatea produsului ecologic sau în conversie; sistemul de trasabilitate poate localiza produsul/produsele afectat/afectate în lanţul de aprovizionare şi este posibilă interzicerea introducerii pe piaţă a produselor cu referire la producţia ecologică.

Tipul neconformităţilor*) Măsura Codul măsurii Modul de aplicare
Majoră2) În conformitate cu art. 42 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848, nu se face referire la producţia ecologică în etichetarea şi în publicitatea întregului lot sau a întregii serii de producţie în cauză [cultura/culturile afectată(e) sau animalul/animalele afectat(e)]. Este necesară o nouă perioadă de conversie. Limitarea domeniului de aplicare al certificatului Îmbunătăţirea punerii în aplicare a măsurilor de precauţie şi a controalelor pe care le-a instituit operatorul pentru a asigura conformitatea Declasare produs/lot/ serie de producţie (DP) Declasare suprafaţă (DS) CA+CS DP se aplică unui produs sau lot prin retragerea indicaţiilor privind metoda de producţie ecologică atunci când se constată nerespectări care afectează integritatea produselor ecologice. Este însoţită de orice măsură adecvată în conformitate cu art. 138 alin. (1) lit. b), alin. (2), lit. c), e)-g) şi i) din Regulamentul (UE) 2017/625. DS se aplică suprafeţei totale, unei parcele sau unei părţi a acesteia. Se aplică atunci când se constată că au fost folosite în tehnologia de producţie substanţe şi produse nepermise de Regulamentul (UE) 2018/848 şi regulamentele delegate şi de punere în aplicare, se va lua măsura declasării suprafeţei în cauză la statutul de convenţional, se vor declasa produsele la statutul de convenţional şi va reîncepe perioada de conversie. De asemenea, măsura este aplicată atunci când OC a constatat contaminări ce nu pot fi atribuite operatorului/grupului de operatori, în conformitate cu art. 8 alin. (34) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000. Se aplică atunci când retragerea referinţelor la metoda ecologică (DP şi/sau DS) a fost decisă pentru o parte din domeniul de aplicare al certificatului. De asemenea implică un plan de reîncepere a perioadei de conversie pentru domeniul care şi-a pierdut certificarea. Măsura se aplică proporţional cu gradul de gravitate al neconformităţilor constatate. Măsura DP şi/sau DS este însoţită de cererea de ameliorare, cu precizarea modului de îmbunătăţire a punerii în aplicare a măsurilor de precauţie şi a termenului în care va fi remediată. Se impune retragerea lotului de produs afectat de declasare de pe piaţă şi control suplimentar pentru verificarea acţiunilor corective.
Gravă3) În conformitate cu art. 42 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848, nu se face referire la producţia ecologică în etichetarea şi în publicitatea întregului lot sau a întregii serii de producţie în cauză [cultura/culturile afectată(e) sau animalul/animalele afectat(e)]. DP DP se aplică unui produs sau lot prin retragerea indicaţiilor privind metoda de producţie ecologică atunci când se constată nerespectări care afectează integritatea produselor ecologice. Este însoţită de orice măsură adecvată în conformitate cu art. 138 alin. (1) lit. b, alin. (2) lit. c), e), f), g), i) din Regulamentul (UE) 2017/625.

2) Cazul de neconformitate este major atunci când: măsurile de precauţie nu sunt proporţionate şi adecvate, iar controalele pe care le-a instituit operatorul nu sunt eficiente; neconformitatea afectează integritatea produsului ecologic sau în conversie; operatorul nu a corectat în timp util o neconformitate minoră; sistemul de trasabilitate poate localiza produsul/produsele afectat/afectate în lanţul de aprovizionare şi este posibilă interzicerea introducerii pe piaţă a produselor cu referire la producţia ecologică.3) Cazul de neconformitate este grav atunci când: măsurile de precauţie nu sunt proporţionate şi adecvate, iar controalele pe care le-a instituit operatorul nu sunt eficiente; neconformitatea afectează integritatea produsului ecologic sau în conversie; operatorul nu corectează neconformităţi majore anterioare sau, în mod repetat, nu corectează alte categorii de neconformităţi; nu sunt disponibile informaţii din sistemul de trasabilitate pentru a localiza produsul/produsele afectat/afectate în lanţul de aprovizionare şi nu este posibilă interzicerea introducerii pe piaţă a produselor cu referire la producţia ecologică.

Tipul neconformităţilor*) Măsura Codul măsurii Modul de aplicare
Interzicerea comercializării produselor cu referire la producţia ecologică, pe o perioadă dată, în conformitate cu art. 42 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848 Este necesară o nouă perioadă de conversie. Limitarea domeniului de aplicare al certificatului Suspendarea certificatului Retragerea certificatului DS Suspendarea certificării (SC) SC RC DS se aplică suprafeţei totale, unei parcele sau unei părţi a acesteia. Se aplică atunci când se constată că au fost folosite în tehnologia de producţie substanţe si produse nepermise de Regulamentul (UE) 2018/848 şi regulamentele delegate şi de punere în aplicare, se va lua măsura declasării suprafeţei în cauză la statutul de convenţional, se vor declasa produsele la statutul de convenţional şi va reîncepe perioada de conversie. Se va interzice comercializarea produselor cu referire la producţia ecologică pe o perioadă de maximum şase luni, caz în care operatorii/grupurile de operatori sunt obligaţi să implementeze acţiuni corective. Se aplică însoţită de măsura DP şi/sau DS. Pe perioada suspendării, operatorii/grupurile de operatori implementează măsuri îmbunătăţite de precauţie şi demonstrează eficacitatea controalelor pe care le-a instituit pentru a asigura conformitatea. După încheierea perioadei de suspendare, OC va notifica imediat autoritatea competentă (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR) în legătură cu statutul operatorului în cauză, privitor la remedierea/neremedierea neconformităţilor care au condus la suspendare; în situaţia în care s-a stabilit cauza neconformităţilor şi operatorul/grupul de operatori a remediat neconformităţile, respectiv a implementat măsuri îmbunătăţite de precauţie şi ale controalelor, acesta va beneficia de statutul avut anterior suspendării, iar în situaţia în care operatorul/grupul de operatori nu a remediat neconformităţile şi nu s-a putut stabili cauza neconformităţilor se aplică măsura de retragere a certificatului (RC). Retragerea certificatului se aplică după încheierea perioadei de suspendare a certificării, atunci când: - nu s-a putut stabili cauza neconformităţilor şi operatorul/grupul de operatori nu a remediat neconformităţile; - în cazul refuzului de a supune exploataţia/ unitatea controlului. În aceste cazuri se reziliază contractul şi se retrag în mod obligatoriu toate certificatele eliberate operatorului/grupului de operatori. Aplicarea acestei măsuri impune imposibilitatea înregistrării operatorului/grupului de operatori în sistemul de agricultură ecologică pentru o perioadă de 5 ani. Organismul de control informează imediat autoritatea competentă cu privire la aplicarea acestei sancţiuni în scopul publicării acestei informaţii pe site-ul oficial al MADR şi al informării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

ANEXA Nr. 5ROMÂNIA MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia ........ ........ ........... CERTIFICAT DE APROBARE Nr. ..........

Persoana juridică ........ ................ ........ ........, cu sediul în localitatea ........ ................ ............, str. ........ ................ ........... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ........ .............., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ ............., cod unic de identificare (CUI) ........ ........ ..........
Persoana juridică ........ ................ ........ ........, cu sediul în localitatea ........ ................ ............, str. ........ ................ ........... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ........ .............., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ ............., cod unic de identificare (CUI) ........ ........ .........., unitate a organismului de control*) cu sediul principal în alt stat ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............, (denumirea organismului) date de identificare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, cu sediul în ........ ................ ................ ................ ................ .........,

având ca persoană responsabilă ........ ................ ........ ............., este aprobată ca organism de control în agricultură ecologică, cu codul de identificare RO-ECO ........ .........., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică şi ale Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului pentru controlul şi certificarea activităţilor de producţie, pregătire, distribuţie/introducere pe piaţă, depozitare, import şi export, pentru următoarele categorii de produse: a)plante şi produse vegetale neprelucrate, inclusiv seminţe şi alte materiale de reproducere a plantelor; b)animale şi produse de origine animală neprelucrate; c)alge şi produse de acvacultură neprelucrate; d)produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, destinate utilizării ca alimente; e)hrană pentru animale; f)vin; g)alte produse enumerate în anexa 1 la Regulamentul (UE) 2018/848 sau necuprinse în categoriile prevăzute la lit. a)-f):g1) drojdie utilizată ca aliment sau hrană pentru animale; g2) maté, porumb dulce, frunze de viţă, miezuri de palmier, muguri de hamei şi alte părţi comestibile ale plantelor şi produse obţinute din acestea; g3) sare de mare şi alte tipuri de sare utilizate pentru alimente şi hrană pentru animale; g4) gogoşi de viermi de mătase de pe care se pot depăna fire; g5) gume şi răşini naturale; g6) ceară de albine; g7) uleiuri esenţiale; g8) dopuri de plută din plută naturală, neaglomerate şi fără niciun fel de lianţi; g9) bumbac necardat şi nepieptănat; g10) lână necardată şi nepieptănată; g11) piei brute şi piei netratate; g12) preparate tradiţionale din plante pe bază de plante. Data aprobării: ................ Data expirării: ............. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ........ ........ .............. *) Se completează în cazul organismelor de control care au sediul principal în alt stat şi au deschis în România o unitate a cărei formă juridică este acceptată de legislaţia naţională. ANEXA Nr. 6MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia ........ ........ .............. Nr. ......... din ........ ........... CERERE pentru extinderea domeniilor de activitate ale organismului de control din sectorul de agricultură ecologică

Persoana juridică ........ ................ ........ ........, cu sediul în localitatea ........ ................ ............, str. ........ ................ ........... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ........ .............., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ ............., cod unic de identificare (CUI) ........ ........ ..........
Persoana juridică ........ ................ ........ ........, cu sediul în localitatea ........ ................ ............, str. ........ ................ ........... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ........ .............., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ ............., cod unic de identificare (CUI) ........ ........ .........., unitate a organismului de control*), cu sediul principal în alt stat ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............, (denumirea organismului) date de identificare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, cu sediul în ........ ................ ................ ................ ................ .........,

reprezentată prin responsabil ........ ................ ................ ............., solicit extinderea domeniilor de activitate cu domeniul/ domeniile ........ ................ ................, în conformitate cu certificatul de acreditare, conform standardului SR EN ISO/CEI 17065, acordat pentru domeniul/domeniile solicitat/solicitate, acoperite de acreditarea faţă de SR EN ISO/CEI 17065, conform Certificatului de acreditare nr. ........ ......... . Anexez la prezenta cerere certificatul de acreditare conform standardului SR EN ISO/CEI 17065 pentru domeniul/domeniile de activitate, precum şi procedura/procedurile actualizat/actualizate aplicabilă/aplicabile domeniului/domeniilor solicitat/solicitate. Semnătura persoanei responsabile a OC ........ ........ ............... *) Se completează în cazul organismelor de control care au sediul principal în alt stat şi au deschis în România o unitate a cărei formă juridică este acceptată de legislaţia naţională. ANEXA Nr. 7ROMÂNIA MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia ........ ........ ............. CERTIFICAT DE APROBARE Nr. ........ ..........

Persoana juridică ........ ................ ........ ........, cu sediul în localitatea ........ ................ ............, str. ........ ................ ........... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ........ .............., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ ............., cod unic de identificare (CUI) ........ ........ ..........
Persoana juridică ........ ................ ........ ........, cu sediul în localitatea ........ ................ ............, str. ........ ................ ........... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ........ .............., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ ............., cod unic de identificare (CUI) ........ ........ .........., unitate a organismului de control*), cu sediul principal în alt stat ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............, (denumirea organismului) date de identificare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, cu sediul în ........ ................ ................ ................ ................ .........,

*) Se completează în cazul organismelor de control care au sediul principal în alt stat şi au deschis în România o unitate a cărei formă juridică este acceptată de legislaţia naţională.având ca persoană responsabilă ........ ................ ........ ..............., este aprobată ca organism de control în agricultură ecologică, cu codul de identificare RO-ECO - ........ .........., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică, ale Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului pentru controlul şi certificarea activităţilor de producţie, pregătire, distribuţie/introducere pe piaţă, depozitare, import şi export, pentru următoarele categorii de produse: a)plante şi produse vegetale neprelucrate, inclusiv seminţe şi alte materiale de reproducere a plantelor; b)animale şi produse de origine animală neprelucrate; c)alge si produse de acvacultură neprelucrate; d)produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, destinate utilizării ca alimente; e)hrană pentru animale; f)vin; g)alte produse enumerate în anexa 1 la Regulamentul (UE) 2018/848 sau necuprinse în categoriile prevăzute la lit. a)-f):g1) drojdie utilizată ca aliment sau hrană pentru animale; g2) maté, porumb dulce, frunze de viţă, miezuri de palmier, muguri de hamei şi alte părţi comestibile ale plantelor şi produse obţinute din acestea; g3) sare de mare şi alte tipuri de sare utilizate pentru alimente şi hrană pentru animale; g4) gogoşi de viermi de mătase de pe care se pot depăna fire; g5) gume şi răşini naturale; g6) ceară de albine; g7) uleiuri esenţiale; g8) dopuri de plută din plută naturală, neaglomerate şi fără niciun fel de lianţi; g9) bumbac, necardat şi nepieptănat; g10) lână, necardată şi nepieptănată; g11) piei brute şi piei netratate; g12) preparate tradiţionale din plante pe bază de plante. Data modificărilor ulterioare**): Data extinderii/retragerii activităţii***): Data aprobării: Data expirării: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ........ ................ .......... **) Se completează pentru modificările realizate ulterior aprobării referitoare la: denumirea organismului de control, sediu, număr la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, domenii de activitate, numele persoanei responsabile. ***) Se completează atunci când se solicită o extindere a activităţii/când a fost retrasă aprobarea pentru un domeniu de activitate. ANEXA Nr. 8CERTIFICAT DE TRANZACŢIE Numele şi codul organismului de control (OC) ........ ............... Adresa OC ........ ............... Nr. .........../........ .............

Denumirea operatorului/grupului de operatori Adresa operatorului/grupului de operatori Categoria de produse Cantitatea netă (tone) Beneficiar Lot Ţara de destinaţie a produselor

Certificatul de tranzacţie a fost eliberat conform Facturii/Avizului de însoţire a mărfii nr. ........ ......... . Lotul a fost/nu a fost supus prelevării de probe pentru analiză ........ ................ . Numărul/Data buletinului de analiză ........ ........ .............. Semnătura persoanei responsabile a OC ........ ................ ........... Prezentul certificat de tranzacţie nu înlocuieşte certificatul emis în temeiul art. 35 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848. ANEXA Nr. 91 )1) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil.DATE STATISTICE ANUALE ANEXA Nr. 101 )1) Anexa nr. 10 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 11RAPORTUL autorizaţiilor acordate operatorilor/grupurilor de operatori de către organismul de control (OC) pentru utilizarea materialului de reproducere a plantelor neecologice Centralizatorul autorizaţiilor acordate de OC în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/1794: Numele şi codul OC ........ ............. Responsabilul OC ........ ............... Adresa ........ ................ ............... Codul de identificare ........ ........... Nr. ......../............

Denumirea ştiinţifică Denumirea comună Soiul Justificare conform art. 1 poziţia 1 pct. 1.8.5.1 din anexa la Regulamentul (UE) 2020/.1794 Nr. total de autorizaţii Cantitatea totală Informaţii conform prevederilor art. 1 poziţia 1 pct. 1.8.5.3 din anexa la Regulamentul (UE) 2020/1.794
a) b) c) d) Specia Soiul Specia Soiul
kg to buc kg to buc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ANEXA Nr. 12PROCEDURĂ de recunoaştere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie I. Cerere de acordare a derogării Numele şi codul organismului de control (OC) ........ ........... Responsabilul OC ........ ................ Adresa ........ .......... Codul de identificare ........... Nr. ........./............... Către: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Direcţia generală ........ ......... Referire: solicitare cu privire la recunoaşterea retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie, conform prevederilor pct. 1.7.5, partea I, anexa II, art. 10 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (UE) 2018/848 şi art. 1 din Regulamentul (UE) 2020/464, pentru: operatorul/grupul de operatori ........ ........, adresa ........ ................ ........ .......... În urma controlului pe teren şi din documentele emise de către autorităţi rezultă că parcelele pentru care se solicită recunoaşterea retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie şi care aparţin operatorului/grupului de operatori sus-menţionat întrunesc condiţiile cerute de legislaţia menţionată. În acest scop anexez la prezenta cerere următoarele documente: raportul OC (II); copie de pe cererea operatorului/grupului de operatori prin care acesta solicită OC recunoaşterea retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie, însoţită de rezumatul parcelelor (III); copii de pe documentele justificative emise operatorului de către autorităţile locale, care dovedesc faptul că pe parcelele pentru care se solicită recunoaşterea retroactivă nu s-au efectuat, pe o perioadă de 3 ani anteriori conversiei pentru suprafeţe agricole sau de un an pentru păşuni sau suprafeţe în aer liber utilizate de specii neerbivore, următoarele activităţi considerate neconforme cu modul de producţie ecologic:• fertilizări cu produse care nu sunt cuprinse în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.165/2021; • aplicarea de produse de protecţie a plantelor, altele decât cele cuprinse în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.165/2021; dovada emisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură conform căreia parcelele pentru care se solicită recunoaşterea retroactivă au făcut obiectul unor măsuri definite într-un program pus în aplicare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013; hărţi identificând clar fiecare parcelă agricolă inclusă în cererea de recunoaştere retroactivă, informaţii privind suprafaţa totală a acelor parcele agricole şi coordonatele pentru geolocalizarea acestora atunci când sunt disponibile; adeverinţă emisă de autorităţile locale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, după caz, din care să rezulte că parcelele respective nu au fost cultivate pe o perioadă de cel puţin 3 ani anteriori conversiei; analiza de risc detaliată efectuată de OC pentru fiecare parcelă care face obiectul cererii; rezultatele analizelor de laborator realizate de laboratoare acreditate, conform SR EN ISO/CEI 17025 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări", asupra unor eşantioane de sol şi/sau plante prelevate de OC de pe fiecare parcelă agricolă pentru care se solicită recunoaşterea retroactivă perioadei de conversie.Ca urmare a celor menţionate mai sus şi verificării prealabile a documentelor justificative, vă rugăm să aprobaţi favorabil această solicitare. Data .............. Semnătura persoanei responsabile a OC ................ II. Raportul OC Numele OC ........ ......... Adresa ........ ........ ............... Codul de identificare ........ ............... Nr. ........../................

Unitatea
Adresa
Data intrării în sistemul de control
Data încheierii perioadei de conversie prevăzute
Data ultimei vizite de control (Se va anexa raportul încheiat în urma inspecţiei.)
Observaţii sau recomandări adresate operatorului/grupului de operatori de OC la ultimul control pe teren

Data ........... Semnătura persoanei responsabile a OC ................ III. Cererea operatorului/grupului de operatori către OC pentru recunoaşterea retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie Operatorul/Grupul de operatori ........ ............... Adresa ........ ........ .......... Verificat OC Semnătura persoanei responsabile a OC ................ Rezumat al parcelelor pentru care se solicită recunoaşterea retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie

Nr. parcelă/ bloc fizic Coordonatele pentru geolocalizarea parcelelor (dacă sunt disponibile) Cultura, suprafaţa şi statutul parcelei pentru care se solicită recunoaşterea retroactivă perioadei de conversie în anul în curs Cultura, suprafaţa şi statutul parcelei pentru care se solicită recunoaşterea retroactivă perioadei de conversie în anul .... Cultura, suprafaţa şi statutul parcelei pentru care se solicită recunoaşterea retroactivă perioadei de conversie în anul .... Cultura, suprafaţa şi statutul parcelei pentru care se solicită recunoaşterea retroactivă perioadei de conversie în anul .... Observaţii
Exemplul 1 Cultură anuală (C2) ... ha Cultură anuală (C1) ... ha Cultură anuală ... ha Pârloagă ... ha
Exemplul 2 Cultură perenă (C2) ... ha Cultură perenă (C1) ... ha Cultură perenă ... ha Cultură perenă ... ha
Exemplul 3 Pajişte naturală (C1) ... ha Pajişte naturală ... ha Pajişte naturală ... ha Pajişte naturală ... ha
Total

Data ........... Semnătura operatorului/grupului de operatori ........ ................ ........... ANEXA Nr. 13PROCEDURĂ de acordare a autorizării pentru priponirea animalelor din ferme cu maximum 50 de animale (cu excepţia şeptelului tânăr) I. Cerere de acordare a autorizării pentru priponirea animalelor Numele şi codul organismului de control (OC) ............... Responsabilul OC ........ ........ .......... Adresa ........ ................ ........ .......... Codul de identificare ........ ............... Nr. ......../.............. Către: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Direcţia generală politici agricole Referire: acordarea autorizării pentru priponirea animalelor din fermele cu maximum 50 de animale (cu excepţia şeptelului tânăr), în baza prevederilor pct. 1.7.5, anexa II, partea II din Regulamentul (UE) 2018/848 şi ale anexei I pct. 1 din Regulamentul (UE) 2020/464, pentru: operatorul/grupul de operatori........ ................, codul ........ ........., adresa ........ ..........., nr. şi data contractului încheiat în vederea controlului şi certificării ........ ................ ........ ........... Din verificările efectuate pe teren rezultă că operatorul/grupul de operatori nu are posibilitatea ţinerii acestor animale în grupuri corespunzătoare necesităţilor lor comportamentale, animalele respective au acces la păşuni pe durata perioadei de păşunat şi de cel puţin două ori pe săptămână au acces la suprafeţe în aer liber atunci când păşunatul nu este posibil. Solicităm aprobarea autorizării pentru priponirea animalelor din prezenta exploataţie. În acest scop anexăm la prezenta cerere următoarele documente: • copie a ultimului raport de inspecţie al OC (în format electronic); • copie a cererii operatorului/grupului de operatori prin care se solicită autorizarea pentru priponirea animalelor, care cuprinde şi angajamentul operatorului/grupului de operatori; • centralizatorul operatorilor/grupului de operatori care solicită autorizarea pentru priponirea animalelor (în format electronic). Ca urmare a celor menţionate mai sus şi a prezentării documentelor justificative, vă rugăm să soluţionaţi favorabil această solicitare. Data ........... Semnătura persoanei responsabile a OC II. Cererea operatorului/grupului de operatori către OC în vederea aprobării autorizării pentru priponirea animalelor din fermele cu maximum 50 de animale (cu excepţia şeptelului tânăr) Operatorul/Grupul de operatori ........ ............. Nr. /data fişei de înregistrare ........ ............... Adresa ........ ........ ............. Verificat de OC ........ ................ ................ ............. Semnătura persoanei responsabile a OC ........ ................

Numele operatorului/ grupului de operatori Efectivul de bovine Din care: greutatea minimă în viu (kg.) Din care: Suprafaţa terenului destinat păşunatului Suprafaţa adăposturilor Observaţii
Efective certificate Efective în conversie Suprafaţa interioară (suprafaţa netă la dispoziţia animalelor Suprafaţa exterioară (suprafaţa pentru mişcare, exclusiv păşuni)
Până la 100
Până la 200
Până la 350
Peste 350
Vaci de lapte
Tauri pentru reproducţie
Total

Declar pe propria răspundere că asigur accesul animalelor la păşune, pe durata perioadei de păşunat, şi de cel puţin două ori pe săptămână la suprafeţe în aer liber, atunci când păşunatul nu este posibil. Data ........... Semnătura operatorului/grupului de operatori ........ ........ ............ III. Centralizatorul operatorilor/grupului de operatori care solicită autorizarea pentru priponirea animalelor din fermele cu maximum 50 de animale (cu excepţia şeptelului tânăr)

Nr. crt. Numele operatorului/ grupului de operatori CNP/CUI Judeţul Localitatea Strada nr. Nr. /data fişei de înregistrare Nr./data contractului încheiat cu OC Data inspecţiei

Autoritatea competentă (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale) acordă autorizarea pentru priponirea animalelor, în conformitate prevederile pct. 1.7.5, anexa II, partea II din Regulamentul (UE) 2018/848, pentru o perioadă limitată în timp, respectiv pentru 6 luni. ANEXA Nr. 14INFORMAŢII privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate de către organismul de control (OC) Lista operatorilor/grupurilor de operatori

Nr. crt. Tipul operatorului/ grupului de operatori Numele operatorului/ grupului de operatori CNP/ CUI Localitatea Judeţul Adresa Tel./ Fax Nr./data contractului încheiat cu OC Nr./data fişei de înregistrare la DAJ Suprafaţa din sistemul ecologic (ha) Suprafaţa din sistemul convenţional (ha) Tip inspecţie Categoria de neconformitate din anexa nr. 4 (minoră, majoră, gravă) Informaţii despre neconformitate Data aplicării sancţiunii Măsuri aplicate operatorului şi/sau lotului de produse/terenului
Inspecţie fizică Inspecţie suplimentară bazată pe analiza riscului CA Cerere ameliorare AS Avertisment scris CS Control suplimentar CS+CA Măsură comună Control suplimentar şi cerere de ameliorare DP Declasarea produsului/lotului/seriei de producţie DS Declasare suprafaţă (ha) SC Suspendare certificat RC Retragere certificat Alte măsuri aplicate în conformitate cu anexa nr. 4 la ordin
Data inspecţiei anuale Data inspecţiei la 24 luni Data inspecţiei suplimentare anunţate Data inspecţiei suplimentare neanunţate
...
...
...

ANEXA Nr. 15RAPORTUL privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale desfăşurate în cursul anului precedent de către organismul de control (OC) Partea A - Informaţii privind numărul de controale

Numărul de cod al OC Numărul de operatori/ grupuri de operatori înregistraţi la OC Numărul de operatori înregistraţi Numărul de inspecţii fizice****) conform art. 38 alin. 3 din Regulamentul (UE) 2018/848 Numărul de controale suplimentare pe baza analizei de risc Număr de controale suplimentare neanunţate pe baza analizei de risc Numărul total de controale/inspecţii
Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Exportatori Alţi operatori***) Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Exportatori Alţi operatori***) Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Exportatori Alţi operatori***) Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Alţi operatori***) Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Exportatori Alţi operatori***)
Numărul de cod al OC Numărul de operatori/ grupuri de operatori înregistraţi la OC Numărul de operatori/grupuri de operatori înregistraţi Numărul de operatori/grupuri de operatori supuşi inspecţiilor fizice****) conform art. 38 alin. 3 din Regulamentul (UE) 2018/848 Numărul de operatori/grupuri de operatori supuşi controalelor suplimentare pe baza analizei de risc Număr de operatori/grupuri de operatori supuşi controalelor suplimentare neanunţate pe baza analizei de risc
Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Exportatori Alţi operatori***) Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Exportatori Alţi operatori***) Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Exportatori Alţi operatori***) Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Alţi operatori***)

*) În categoria Producători agricoli intră producătorii agricoli propriu-zişi, producătorii care sunt şi procesatori, producătorii care sunt şi importatori/exportatori/depozitari/comercianţi, alţi producători diverşi care nu sunt clasificaţi în altă parte. **) În categoria Procesatori intră procesatorii propriu-zişi, procesatorii care sunt şi importatori/exportatori/depozitari/comercianţi şi alţi procesatori diverşi care nu sunt clasificaţi în altă parte. ***) Categoria Alţi operatori cuprinde comercianţii (angrosişti şi distribuitori)/depozitari şi alţi operatori care nu sunt clasificaţi în altă parte. ****) În situaţia controalelor anuale obligatorii care sunt neanunţate, numărul lor va fi detaliat separat. Partea B - Informaţii privind probele prelevate şi analizate

Numărul de cod al OC Numărul de operatori/grupuri de operatori înregistraţi Număr de probe analizate Numărul de probe care indică încălcarea Regulamentului (UE) 2018/848 şi a unor acte delegate sau de punere în aplicare
Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Exportatori Alţi operatori***) Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Exportatori Alţi operatori***) Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori*) Importatori Exportatori Alţi operatori***)
Numărul de cod al OC Numărul de operatori/grupuri de operatori înregistraţi Număr de operatori/grupuri de operatori de la care au fost prelevate şi analizate probe pe baza analizei de risc Numărul de operatori/grupuri de operatori ale căror probe analizate indică încălcarea Regulamentului (UE) 2018/848 şi a unor acte delegate sau de punere în aplicare
Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Exportatori Alţi operatori***) Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Exportatori Alţi operatori ***) Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Exportatori Alţi operatori***)
număr produs număr produs număr produs număr produs număr produs număr produs

*) În categoria Producători agricoli intră producătorii agricoli propriu-zişi, producătorii care sunt şi procesatori, producătorii care sunt şi importatori/exportatori/depozitari/comercianţi, alţi producători diverşi care nu sunt clasificaţi în altă parte. **) În categoria Procesatori intră procesatorii propriu-zişi, procesatorii care sunt şi importatori/exportatori/depozitari/comercianţi şi alţi procesatori diverşi care nu sunt clasificaţi în altă parte. ***) Categoria Alţi operatori cuprinde comercianţii (angrosişti şi distribuitori)/depozitari şi alţi operatori care nu sunt clasificaţi în altă parte. Partea C - Informaţii privind neregulile constatate şi măsurile aplicate operatorilor

Numărul de cod al OC Numărul de operatori/grupuri de operatori înregistraţi Numărul de nereguli sau încălcări constatate*1) Numărul de măsuri aplicate pe lot sau pe seria de producţie*2) Numărul de măsuri aplicate operatorului/grupului de operatori*3)
Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesator**) Importatori Exportatori Alţi operatori***) Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Exportatori Alţi operatori***) Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Exportatori Alţi operatori***) Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Exportatori Alţi operatori***)
Numărul de cod al OC Numărul de operatori/grupuri de operatori la care au fost identificate nereguli/încălcări*1) Numărul de operatori/grupuri de operatori la care au fost aplicate măsuri pe lot sau pe seria de producţie*2) Numărul de operatori/grupuri de operatori cărora le-au fost aplicate măsuri*3) şi tipul lor
Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Exportatori Alţi operatori***) Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Exportatori Alţi operatori***) Producători agricoli*) Unităţi de producţie animale de acvacultură Procesatori**) Importatori Exportatori Alţi operatori***)
Nr. operatori Numărul şi tipul măsurii conf. anexei nr. 4 la ordin Nr. operatori Numărul şi tipul măsurii conf. anexei nr. 4 la ordin Nr. operatori Numărul şi tipul măsurii conf. anexei nr. 4 la ordin Nr. operatori Numărul şi tipul măsurii conf. anexei nr. 4 la ordin Nr. operatori Numărul şi tipul măsurii conf. anexei nr. 4 la ordin Nr. operatori Numărul şi tipul măsurii conf. anexei nr. 4 la ordin Nr. operatori Numărul şi tipul măsurii conf. anexei nr. 4 la ordin Nr. operatori Numărul şi tipul măsurii conf. anexei nr. 4 la ordin Nr. operatori Numărul şi tipul măsurii conf. anexei nr. 4 la ordin Nr. operatori Numărul şi tipul măsurii conf. anexei nr. 4 la ordin Nr. operatori Numărul şi tipul măsurii conf. anexei nr. 4 la ordin Nr. operatori Numărul şi tipul măsurii conf. anexei nr. 4 la ordin

*) În categoria Producători agricoli intră producătorii agricoli propriu-zişi, producătorii care sunt şi procesatori, producătorii care sunt şi importatori/exportatori/depozitari/comercianţi, alţi producători diverşi care nu sunt clasificaţi în altă parte. **) În categoria Procesatori intră procesatorii propriu-zişi, procesatorii care sunt şi importatori/exportatori/depozitari/comercianţi şi alţi procesatori diverşi care nu sunt clasificaţi în altă parte. ***) Categoria Alţi operatori cuprinde comercianţii (angrosişti şi distribuitori)/depozitari şi alţi operatori care nu sunt clasificaţi în altă parte. *1) Sunt incluse numai neregulile sau încălcările care afectează integritatea produselor ecologice sau în conversie şi au dus la aplicarea unei măsuri. *2) În cazul unei nereguli privind respectarea cerinţelor cuprinse în Regulamentul (UE) 2018/848, în Regulamentele delegate şi de punere în aplicare, autoritatea sau OC se asigură că nu se face referire la producţia ecologică în etichetarea şi publicitatea întregului lot sau întregii serii de producţie afectate de neregulă, inclusiv sancţiuni aplicate terenului. *3) La constatarea unei încălcări grave a dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2018/848, în Regulamentele delegate şi de punere în aplicare, OC interzic operatorului/grupului de operatori comercializarea produselor cu referinţă la producţia ecologică pe perioada prevăzută în anexa nr. 4 la ordin, suspendarea certificării şi, după caz, retragerea certificatului. ANEXA Nr. 16PROCEDURĂ de acordare a derogării privind introducerea în unitatea de animale ecologice a păsărilor de curte destinate producţiei de carne şi/sau a puicuţelor pentru producţia de ouă, crescute prin metode neecologice Articolul 1Domeniu de aplicare Procedura se aplică unităţilor de animale ecologice în care sunt introduse păsări de curte şi/sau puicuţe crescute prin metode neecologice, cu condiţia ca păsările de curte destinate producţiei de carne şi/sau puicuţele pentru producţia de ouă să aibă mai puţin de 3 zile. Solicitarea de acordare a autorizării se va transmite autorităţii competente, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR. Articolul 2Baza legală Procedura este elaborată în conformitate cu prevederile: Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/464 al Comisiei din 26 martie 2020 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte documentele necesare pentru recunoaşterea retroactivă a perioadelor în scopul conversiei, producţia de produse ecologice şi informaţiile care trebuie furnizate de către statele membre. Articolul 3Descrierea procedurii
(1) Reprezentantul unităţii de animale ecologice care intenţionează să achiziţioneze păsări de curte crescute prin metode neecologice, cu condiţia ca puicuţele pentru producţia de ouă şi păsările de curte destinate producţiei de carne să aibă mai puţin de 3 zile, transmite organismului de control (OC) cu care are încheiat contract pentru inspecţia şi certificarea unităţii, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea ciclului de populare, o solicitare pentru autorizarea de către MADR a introducerii păsărilor neecologice, în care să fie precizată necesitatea de achiziţionare, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta procedură.
(2) Solicitarea este însoţită de copia următoarelor documente: a)certificatul de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; b)autorizaţia sanitar-veterinară valabilă a solicitantului şi a furnizorului de puicuţe crescute prin metode neecologice; c)raportul/rapoartele scris/scrise din anul precedent, precum şi raportul de inspecţie anterior solicitării (în cazul în care a fost efectuată inspecţia). La rapoartele scrise se vor ataşa inclusiv scrisorile de sancţiuni, precum şi dovada remedierii neconformităţilor, dacă este cazul; d)certificatul valabil, eliberat de către un OC; e)fişa de înregistrare, avizată de direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz; f)contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu furnizorul; g)declaraţia furnizorului de puicuţe crescute prin metode neecologice, din care să reiasă că puicuţele livrate au fost hrănite cu furaje ce nu conţin organisme modificate genetic; h)schiţa unităţilor unde vor fi adăpostite puicuţele sau păsările de curte achiziţionate, precum şi schiţa din care să reiasă că puicuţele sau păsările de curte beneficiază de spaţiul prevăzut în anexa I partea IV la Regulamentul (UE) 2020/464; i)dovada întreprinderii demersurilor privind dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea adăposturilor/ţarcurilor cu produsele menţionate în anexa nr. IV la Regulamentul (UE) 2021/1.165, după încheierea ciclului de producţie.
(3) Reprezentantul unităţii de animale ecologice adresează înainte de transmiterea solicitării pentru obţinerea derogării o solicitare către OC care îl inspectează şi certifică, ca pe baza schimbului de informaţii cu celelalte OC-uri să îi furnizeze o listă cu producătorii de puicuţe crescute prin metode ecologice care pot furniza cantităţile necesare.
(4) Lista centralizată a producătorilor de puicuţe sau păsări de curte crescute prin metode ecologice care pot furniza cantităţile necesare de puicuţe pentru producţia de ouă/păsări de curte destinate producţiei de carne care să aibă mai puţin de 3 zile şi răspunsurile organismelor de control se anexează la solicitarea reprezentantului unităţii ecologice, prevăzută la alin. (1).
(5) În situaţia în care s-a acordat o derogare pentru achiziţionare de puicuţe crescute prin metode neecologice şi ulterior se solicită o altă derogare, la documentaţia aferentă se depune copia raportului scris al organismului de control întocmit după prima derogare acordată.
Articolul 4Obligaţiile organismelor de control în cadrul procedurii Obligaţiile organismelor de control în cadrul procedurii sunt următoarele: a)primesc solicitările reprezentanţilor unităţilor de animale ecologice care intenţionează să achiziţioneze puicuţe şi/sau păsări de curte crescute prin metode neecologice, utilizând modelul de cerere prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură; b)transmit către MADR solicitarea unităţii de animale ecologice, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta procedură, însoţită de documentele prevăzute la art. 3 alin. (2), în termen de 5 zile de la primirea solicitării; c)inspectează unitatea de animale ecologice care a obţinut derogarea, în vederea constatării dacă aceasta respectă normele europene şi naţionale în domeniu, în special dacă obligaţiile prevăzute în anexa II partea II la Regulamentul (UE) 2018/848 sunt respectate. Rezultatele controlului privind respectarea acestor prevederi vor fi descrise într-un raport scris de control oficial. Articolul 5Obiective de evaluare
(1) MADR evaluează solicitarea prevăzută la art. 3.
(2) În urma evaluării, MADR poate solicita şi alte documente dacă se consideră necesar.
(3) Ulterior evaluării, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile, MADR emite derogarea privind introducerea în unitatea ecologică de puicuţe şi/sau păsări de curte crescute prin metode neecologice, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură.
Articolul 6Condiţiile de respingere a solicitării privind acordarea derogării
(1) Situaţiile în care nu se acordă derogarea sunt următoarele:a)solicitarea nu este depusă în termenul prevăzut la art. 4 lit. b); b)solicitarea nu este însoţită de copia documentelor prevăzute la art. 3 alin. (2), (4) şi (5) dacă este cazul; c)nu sunt întrunite condiţiile prevăzute în anexa I partea IV la Regulamentul (UE) 2020/464 privitor la suprafeţele minime interioare şi exterioare ale adăpostului pentru numărul de puicuţe pentru care se solicită acordarea autorizaţiei; d)nu sunt întrunite condiţiile specifice de adăpostire şi practici de creştere pentru păsările de curte prevăzute în anexa II partea II la Regulamentul (UE) 2018/848; e)operatorul/grupul de operatori a primit în anul în curs o sancţiune minoră/majoră/gravă, iar aceasta nu şi-a încetat efectele la momentul depunerii solicitării.
(2) Nu se acordă derogări succesive dacă după prima derogare nu s-a realizat cel puţin o inspecţie de către OC, urmată de întocmirea unui raport scris de control oficial care să descrie rezultatele controlului.
Articolul 7Obligaţiile operatorilor/grupurilor de operatori după obţinerea derogării Obligaţiile operatorilor/grupurilor de operatori după obţinerea derogării sunt următoarele: 1. să respecte legislaţia Uniunii Europene şi naţională aplicabilă în domeniul producţiei ecologice; 2. în cazul în care a fost emisă o derogare de introducere în unitate de puicuţe crescute prin metode neecologice, operatorul/grupul de operatori comercializează produsele cu statut ecologic numai după parcurgerea perioadei menţionate în anexa II partea II pct. 1.2 Conversia subpct. 1.2.2 lit. (c) şi lit. (e) din Regulamentul (UE) 2018/848, cu respectarea legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile în domeniul producţiei ecologice; 3. după încheierea ciclului de producţie, adăposturile/ ţarcurile trebuie să fie depopulate, urmând ca repopularea acestora să fie făcută conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea, cu modificările ulterioare. Articolul 8Dispoziţii tranzitorii
(1) Exploataţiile sau unităţile de producţie cu adăposturi pentru păsări de curte care au fost construite, renovate sau date în folosinţă înainte de data de 1 ianuarie 2022 au obligaţia să se conformeze prevederilor şi termenelor prevăzute de art. 26 din Regulamentul (UE) 2020/464.
(2) Exploataţiile sau unităţile de producţie cu adăposturi pentru păsări de curte care îşi încep activitatea cu data de 1 ianuarie 2022 trebuie să respecte prevederile art. 14-16 din Regulamentul (UE) 2020/464.
Articolul 9Anexe Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.
ANEXA Nr. 1la procedură CERERE de acordare a derogării privind introducerea în unitatea de animale ecologice a păsărilor de curte destinate producţiei de carne şi/sau a puicuţelor pentru producţia de ouă crescute prin metode neecologice Numele şi codul organismului de control (OC)........ ................ ........ .............. Responsabilul OC ........ .............. Adresa OC ........ ........ ............ Nr. ................ Către: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Direcţia generală politici agricole În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică, precum şi în conformitate cu prevederile pct. 1.3.4.3 din anexa II partea II din Regulamentul (UE) 2018/848, prin prezenta se solicită autorizarea pentru introducere în unitatea ecologică (hala nr. ......), punctul de lucru ........ ................ ..........., a unui efectiv de .......... păsări crescute prin metode neecologice (puicuţe pentru producţia de ouă sau păsări de curte destinate producţiei de carne, de cel mult 3 zile), pentru operatorul/grupul de operatori ........ ........ .............., cu domiciliul/sediul social ........ ................ ............ . În acest scop anexez la prezenta solicitare documentele operatorului/grupului de operatori, prevăzute la art. 3 din Procedura de acordare a derogării privind introducerea în unitatea de animale ecologice a păsărilor de curte destinate producţiei de carne şi/sau a puicuţelor pentru producţia de ouă crescute prin metode neecologice, prevăzută în anexa nr. 16 la ordin. Ca urmare a celor menţionate mai sus şi a prezentării documentelor vă rugăm să aprobaţi prezenta solicitare. Data ................ Semnătura persoanei responsabile a OC ........ ................ ANEXA Nr. 2la procedură CERERE privind obţinerea derogării de introducere în unitatea de animale ecologice a păsărilor de curte destinate producţiei de carne şi/sau a puicuţelor pentru producţia de ouă crescute prin metode neecologice Nr. ........ .......... Operatorul/grupul de operatori ........ ................ .......... Reprezentant legal ........ ................ ................ ............ Adresa ........ ................ ........., CNP/CUI ........... Verificat de organismul de control (OC) ........ ........ ............ Semnătura responsabilului OC ........ ........ ............. În conformitate cu prevederile pct. 1.3.4.3 din anexa II partea II din Regulamentul (UE) 2018/848, prin prezenta solicităm derogarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a introducerii în unitatea de animale ecologice a păsărilor crescute prin metode neecologice (puicuţe pentru producţia de ouă şi/sau păsări de curte destinate producţiei de carne, de cel mult 3 zile), precizând următoarele elemente: data estimată a populării: ........ ........ ............ specia ........ ................ ................ ........ ......... rasa ........ ................ ................ ........ ............ număr capete/hala ........ ................ ............... În acest scop anexez la prezenta solicitare documentele prevăzute la art. 3 din Procedura de acordare a derogării privind introducerea în unitatea de animale ecologice a păsărilor de curte destinate producţiei de carne şi/sau a puicuţelor pentru producţia de ouă crescute prin metode neecologice, prevăzută în anexa nr. 16 la ordin. Data ................ Semnătura ........ .............. ANEXA Nr. 3la procedură DEROGARE privind introducerea în unitatea de animale ecologice a păsărilor de curte destinate producţiei de carne şi/sau a puicuţelor pentru producţia de ouă, crescute prin metode neecologice Către: domnul/doamna ........ ................ ........ ......... Persoană responsabilă, denumirea organismului de control (OC) (cod) ........ ................ .......... Stimate domnule/Stimată doamnă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în calitate de autoritate competentă, prin compartimentul de specialitate, poate acorda derogări pentru utilizarea de animale neecologice, respectiv păsări de curte şi/sau puicuţe crescute prin metode neecologice, în baza prevederilor: pct. 1.3.4.3 din anexa II partea II din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007: 1.3.4.3. Prin derogare de la punctul 1.3.1, atunci când un efectiv de păsări se constituie pentru prima dată, se reînnoieşte sau se reconstituie şi, atunci când nevoile fermierilor în materie de calitate şi cantitate nu pot fi satisfăcute, autoritatea competentă poate decide că se pot aduce păsări de curte crescute neecologic într-o unitate de producţie ecologică de păsări de curte, cu condiţia ca puicuţele pentru producţia de ouă şi păsările de curte pentru producţia de carne să fie mai mici de 3 zile. Produsele derivate de la aceste animale pot fi considerate ecologice cu condiţia să fie respectată perioada de conversie menţionată la punctul 1.2."; art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică.În urma analizării documentelor transmise de dumneavoastră prin Adresa nr. ................, înregistrată la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia generală politici agricole cu nr. ........ ........, precum şi a documentelor justificative, se acordă derogare pentru operatorul/grupul de operatori ........ ........ ........, având nr. de ordine în registrul comerţului ........ ........ .............., cod unic de înregistrare ........ ........ ........, cu sediul social ........ ........ .............., să achiziţioneze de la operatorul ........ ........ .............,. cu sediul social în ........ ................, având nr. de ordine în registrul comerţului ........ .............., cod unic de înregistrare ........ ............., efectivul de ........., crescute prin metode neecologice, pentru popularea halei ............. de la punctul de lucru din ........ ........ ............., cu livrare în perioada ........ ........ .........., cu condiţia respectării dispoziţiilor din anexa II partea II din Regulamentul (UE) 2018/848. După populare se vor aplica prevederile anexei II partea II pct. 1.2 Conversia subpct. 1.2.2 lit. (c) şi (e) din Regulamentul (UE) 2018/848. Cu stimă, Director general ........ ................ .......... (numele şi prenumele) ........ ................ .......... (semnătura) ANEXA Nr. 17MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii Nr. ............ din ........ ............. NOTIFICARE Către ........ ................ ................ ........ ........ Prin prezenta notificare vă informăm că în data de .............., la adresa ........ ................ ........ ............, va avea loc auditul pentru activitatea desfăşurată în anul .............., în conformitate cu prevederile art. 33 lit. (a) din Regulamentul (UE) 2017/625 şi ale art. 40 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) 2018/848. Precizăm că auditul va fi realizat de către domnul/doamna ........ ................ ................, legitimat(ă) cu ........ ........, având funcţia de consilier, şi de către domnul/doamna ........ ................ ................ ..........., legitimat(ă) cu ........ ........, având funcţia de consilier. Consilierii fac parte din cadrul Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii şi/sau Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului ........ ................, după caz. Auditul se realizează în baza tematicii pentru verificarea activităţii desfăşurate de organismul de control (OC) în anul ..........., aprobată de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În vederea asigurării unei piste de audit eficiente, vă rugăm ca, în termen de 10 zile de la primirea prezentei, să transmiteţi următoarele documente: ........ ................ ................ ........ .............. . Cu stimă, Director general ........ ........ .............. (numele şi prenumele) ........ ........ .............. (semnătura) ANEXA Nr. 18MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Având în vedere prevederile*): ........ ............. În temeiul art. ....... se emite: DECIZIA Nr. ........ ................ ........ Articolul 1Începând cu data de ........ .......... se retrage parţial/complet aprobarea organismului de control:

Persoana juridică ........ ................ ........ ........, cu sediul în localitatea ........ ................ ............, str. ........ ................ ........... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ........ .............., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ ............., cod unic de identificare (CUI) ........ ........ ..........
Persoana juridică ........ ................ ........ ........, cu sediul în localitatea ........ ................ ............, str. ........ ................ ........... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ........ .............., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ ............., cod unic de identificare (CUI) ........ ........ .........., unitate a organismului de control**) cu sediul principal în alt stat ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............, (denumirea organismului) date de identificare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, cu sediul în ........ ................ ................ ................ ................ .........,

acordată prin Certificatul de aprobare nr. ....../......., cu valabilitate până la data de ......., codul de identificare RO-ECO - .........., persoana responsabilă ......, pentru controlul şi certificarea activităţilor de producţie, pregătire, distribuţie/introducere pe piaţă, depozitare, import şi export, pentru următoarele categorii de produse:  a) plante şi produse vegetale neprelucrate, inclusiv seminţe şi alte materiale de reproducere a plantelor;  b) animale şi produse de origine animală neprelucrate;  c) alge şi produse de acvacultură neprelucrate;  d) produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, destinate utilizării ca alimente;  e) hrană pentru animale;  f) vin;  g) alte produse enumerate în anexa 1 la Regulamentul (UE) 2018/848 sau necuprinse în categoriile prevăzute la lit. a)-f):  g1) drojdie utilizată ca aliment sau hrană pentru animale;  g2) maté, porumb dulce, frunze de viţă, miezuri de palmier, muguri de hamei şi alte părţi comestibile ale plantelor şi produse obţinute din acestea;  g3) sare de mare şi alte tipuri de sare utilizate pentru alimente şi hrana pentru animale;  g4) gogoşi de viermi de mătase de pe care se pot depăna fire;  g5) gume şi răşini naturale;  g6) ceară de albine;  g7) uleiuri esenţiale;  g8) dopuri de plută din plută naturală, neaglomerate şi fără niciun fel de lianţi;  g9) bumbac, necardat şi nepieptănat;  g10) lână, necardată şi nepieptănată;  g11) piei brute şi piei netratate;  g12) preparate tradiţionale din plante pe bază de plante. Articolul 2Motivele care au stat la baza retragerii parţiale/complete a aprobării, precum şi normele de drept încălcate sunt prevăzute într-o anexă***) ce constituie parte integrantă a prezentei decizii. Articolul 3Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data primirii, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Prezenta decizie a fost întocmită în 2 (două) exemplare, un exemplar se depune la dosarul de decizii, iar un exemplar se comunică organismului de control. Data ........ ................ ......... Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ........ ........ ............ *) Prezentul model de decizie este aplicabil pentru organismele de control care au fost aprobate conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică. **) Se completează în cazul organismelor de control care au sediul principal în alt stat şi au deschis în România o unitate a cărei formă juridică este acceptată de legislaţia naţională ***) Se inserează actele normative ale Uniunii Europene şi naţionale aplicabile, numărul documentului ce conţine propunerea de retragere parţială/completă a aprobării şi o copie a acestuia. ANEXA Nr. 19ANEXAla Certificatul nr. ........./........ ........... emis în baza art. 35 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului european şi al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului Denumirea operatorului/grupului de operatori*): ........ ................ ........ ............. Sediul exploataţiei*): ........ ................ ............. ID fermier APIA*): ........ ................ ................ Codul clientului - organism de control: ........ ................ ................ ........ .......... Tipul activităţii*): ........ ................ ........ ........ Nr./data contractului încheiat cu organismul de control*): ........ ................ ........ ........ Numele şi codul organismului de control*): ........ ................ ................ ............ CUI organism de control*): ........ ........ ............

Judeţul Localitatea Codul SIRSUP Nr. blocului fizic Nr. parcelei agricole Cultura Suprafaţa în agricultura ecologică, din care: Submăsura/Pachetul şi varianta pachetului aferent culturii, conform măsurii 11 „Agricultura ecologică"**) Contaminare cu produse sau substanţe neautorizate ce pot fi atribuite operatorului DA/NU
Suprafaţa totală (ha) Suprafaţa conversie anul I (ha) Suprafaţa conversie anul II (ha) Suprafaţa conversie anul III (ha) Suprafaţa certificată ecologic (ha)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

*) Câmpuri obligatorii. **) În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, măsura 11 „Agricultura ecologică" cuprinde: submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică - conţine 6 pachete:• pachetul 1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică; • pachetul 2 - Legume aflate în conversia la agricultura ecologică; • pachetul 3 - Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică; • pachetul 4 - Vii aflate în conversia la agricultura ecologică; • pachetul 5 - Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică; • pachetul 6 - Pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică: varianta 6.1 - pajişti permanente aflate în conversia la agricultură ecologică; varianta 6.2 - pajişti permanente aflate în conversia la agricultură ecologică cu angajament de agromediu şi climă; submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică - conţine 6 pachete: • pachetul 1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică; • pachetul 2 - Legume certificate în agricultura ecologică; • pachetul 3 - Livezi certificate în agricultura ecologică; • pachetul 4 - Vii certificate în agricultura ecologică; • pachetul 5 - Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică; • pachetul 6 - Pajişti permanente certificate în agricultura ecologică: varianta 6.1 - pajişti permanente certificate în agricultură ecologică; varianta 6.2 - pajişti permanente certificate în agricultură ecologică cu angajament de agromediu şi climă.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 312/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 312 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 312/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu