Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3116 din 15 ianuarie 1998

privind aprobarea Metodologiei de organizare si de desfasurare a concursului de ocupare a posturilor de directori si de directori adjuncti de la unitatile de invatamant preuniversitar

ACT EMIS DE:                MINISTERUL INVATAMANTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 15 din 19 ianuarie 1998


SmartCity3


    In baza prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si ale Hotararii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale,
    ministrul educatiei nationale dispune:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de organizare si de desfasurare a concursului de ocupare a posturilor de directori si de directori adjuncti de la unitatile de invatamant preuniversitar, valabila incepand cu data de 5 ianuarie 1998, in forma prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala invatamant preuniversitar va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Metodologia de organizare si de desfasurare a concursului de ocupare a posturilor de directori si de directori adjuncti de la unitatile de invatamant preuniversitar, emisa la 19 noiembrie 1997, se abroga.

                      Ministrul educatiei nationale,
                            Andrei Marga

    ANEXA 1

                          METODOLOGIA
de organizare si de desfasurare a concursului de ocupare a posturilor de directori si de directori adjuncti de la unitatile de invatamant

    Art. 1
    Prezenta metodologie este elaborata in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1), (6), (7) si (9)*) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, si ale art. 20 alin. (1), ale art. 21, 22 si ale art. 23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
    Aceasta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor de directori si de directori adjuncti de la unitatile de invatamant.
-------------
    *) Art. 145 alin. (9) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/1997.

    Art. 2
    Pentru ocuparea posturilor de conducere (director sau director adjunct) se va organiza concurs, dupa cum urmeaza:
    a) posturile de conducere (director sau director adjunct) ce se vacanteaza in timpul anului scolar, la cerere, transfer in alt domeniu de activitate, decesul cadrului didactic, prin eliberarea din functie ca urmare a pensionarii pentru limita de varsta si munca depusa, prin eliberarea din functia de conducere in urma deciziei inspectorului scolar general ca urmare a abaterilor disciplinare sau incompetenta manageriala. Concursul se va desfasura in perioada 20 ianuarie - 31 martie 1998;
    b) posturile de conducere in care directori de unitati de invatamant au fost numiti cu delegatie, numai prin decizii ale inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti, pana la aplicarea prezentei metodologii. Concursul se va desfasura in perioada 20 ianuarie - 31 martie 1998;
    c) posturile de conducere in care directorii au fost numiti, conform Precizarilor nr. 10.660/1993 ale Ministerului Invatamantului, prin ordine ale ministrului invatamantului, si carora nu li s-a prelungit delegatia sau nu au fost numiti definitiv in functie printr-un alt ordin al ministrului invatamantului. Concursul pentru posturile de conducere din scolile generale se va desfasura in perioada 1 aprilie - 30 iunie 1998 si pentru liceu, in perioada 10 septembrie - 30 noiembrie 1998;
    d) posturile de conducere in care directorii de licee, de grupuri scolare si de scoli postliceale au fost numiti in functie numai prin decizii ale inspectoratelor scolare judetene si ale municipiului Bucuresti (Decizia nr. 6/1990). Concursul se va desfasura in perioada 10 septembrie - 30 noiembrie 1998;
    e) activitatea directorilor care au ordin de numire definitiv, dupa anul 1990, va fi evaluata inainte de vacantarea postului. Daca in urma evaluarii se constata ca activitatea acestor directori se incadreaza in parametrii reformei si ca acestia au dovedit calitati manageriale, ei pot fi mentinuti in functie. Validarea evaluarii se va face de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, prin vot. Perioada de desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacantate in urma evaluarii este 10 septembrie - 30 noiembrie 1998.
    Art. 3
    Perioada de desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct va fi esalonata incepand cu data de 20 ianuarie 1998, procesul derulandu-se pana la finele anului 1998.
    Art. 4
    Lista posturilor de directori si de directori adjuncti de la unitatile de invatamant pentru care se organizeaza concurs, tematica si bibliografia se fac publice cu 30 de zile inaintea desfasurarii concursului.
    Art. 5
    La acest concurs poate participa personalul didactic care indeplineste conditiile prevazute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
    La concursul pentru ocuparea posturilor pot participa si directorii care au fost pe post pana la data concursului.
    Inscrierea candidatilor se face la secretariatul inspectoratului scolar pana la data anuntata, pe baza urmatoarelor documente:
    - cerere de inscriere;
    - curriculum vitae;
    - adeverinta din care sa reiasa calificativul pe ultimii 2 ani;
    - copie de pe certificatul de nastere, copie de pe certificatul de casatorie (daca este cazul);
    - copie de pe actele de studii (diploma de licenta, foaie matricola);
    - copie de pe adeverinta ultimului grad didactic obtinut;
    - copie de pe carnetul de munca;
    - adeverinta de vechime in invatamant;
    - oferta manageriala a candidatului, care va fi depusa in plic inchis si sigilat.
    Art. 6
    Comisia pentru concursul de ocupare a posturilor de directori de la unitatile de invatamant preuniversitar este formata, pentru scoli generale, din:
    - un inspector scolar general adjunct, in calitate de presedinte;
    - un inspector de specialitate;
    - un director de la o unitate de invatamant cel putin egala din judet sau din municipiul Bucuresti.
    Comisia pentru concursul de ocupare a posturilor de director adjunct de la unitatile de invatamant preuniversitar este formata, pentru scoli generale, din:
    - un inspector scolar general adjunct, in calitate de presedinte;
    - un inspector de specialitate;
    - directorul unitatii de invatamant.
    Comisia pentru concursul de ocupare a posturilor de directori de la unitatile de invatamant preuniversitar este formata, pentru licee, din:
    - un inspector scolar general adjunct, in calitate de presedinte;
    - un inspector de specialitate;
    - trei directori de la unitati de invatamant cel putin egale din judet sau din municipiul Bucuresti.
    Comisia pentru concursul de ocupare a posturilor de director adjunct de la unitatile de invatamant preuniversitar este formata, pentru licee, din:
    - un inspector scolar general adjunct, in calitate de presedinte;
    - un inspector de specialitate;
    - directorul unitatii de invatamant;
    - doi directori de la unitati de invatamant cel putin egale din judet sau din municipiul Bucuresti.
    Comisiile pentru concursul de ocupare a posturilor de director si de director adjunct de la unitatile de invatamant sunt numite prin decizie de catre inspectorul scolar general.
    Din comisie face parte, cu statut de observator, cate un reprezentant desemnat de fiecare federatie sindicala reprezentativa la nivel de ramura, conform legii (FEN, FSLI, FSI, "Spiru Haret").
    Acestia vor include observatiile lor cu privire la desfasurarea concursului in procesul-verbal incheiat de comisie.
    Art. 7
    Concursul de ocupare a posturilor de director si de director adjunct de la unitatile de invatamant consta, potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, in:
    a) curriculum vitae, analiza si evaluarea acestuia;
    b) interviu, prin care se testeaza si cunostintele de legislatie scolara si management educational.
    La notarea curriculumului vitae se iau in considerare urmatoarele repere:
    - gradul didactic;
    - experienta manageriala;
    - pregatirea profesionala;
    - lucrari pedagogice si de specialitate;
    - stagii de perfectionare si specializare;
    - limbi straine;
    - participarea la proiecte didactice.
    Interviul prin care se testeaza cunostintele de legislatie din domeniul invatamantului si cel managerial, management educational si oferta manageriala. Plicul cu oferta manageriala va fi deschis in plenul comisiei si sustinut de candidat in timpul interviului. Oferta manageriala va contine descrierea detaliata a intentiilor candidatului, privitoare la modul in care va conduce institutia. Printre acestea, in afara lucrurilor obisnuite, ar mai trebui sa figureze si elemente, ca de exemplu:
    - cunoasterea trecutului, a oamenilor de seama care au trecut pe bancile scolii/liceului;
    - modul in care gandeste sa atraga in interesul unitatii resurse extrabugetare;
    - interesul pentru propria pregatire profesionala (grade didactice, manuale, lucrari pedagogice si de specialitate, pregatire informatica, forme moderne de pregatire) si rezultatele obtinute;
    - calitati manageriale (felul in care se gandeste sa stimuleze buna pregatire profesionala a elevilor, sa asigure buna administrare a institutiei, ordinea si curatenia; felul in care se gandeste la asigurarea educatiei sanitare a copiilor si a tinerilor la scoala si acasa; felul cum va colabora cu ambientul social, economic, cultural, cu biserica).
    Art. 8
    Inspectoratul scolar stabileste tematica si bibliografia aferenta (care include, obligatoriu, legislatia actuala a invatamantului in Romania, probleme de gestionare, administrare si parteneriat social), locul si data desfasurarii concursului, pe care le transmite candidatilor si membrilor comisiei, cu 30 de zile inainte de desfasurarea concursului.
    Art. 9
    Notarea celor doua probe, prevazute la art. 7, pentru scoli generale, se face de catre fiecare membru al comisiei, cu puncte de la 10 la 1. Sunt declarati reusiti, candidatii care au obtinut intre 30 si 21 de puncte la fiecare proba, prin insumarea notelor celor trei examinatori, si un total cuprins intre 60 si 42 de puncte, in ordinea descrescatoare a numarului de puncte. Candidatii care n-au intrunit cel putin 21 de puncte la fiecare proba sunt declarati respinsi, indiferent de punctajul total.
    Notarea celor doua probe, prevazute la art. 7, pentru licee, se face de catre fiecare membru al comisiei, cu puncte de la 10 la 1. Sunt declarati reusiti candidatii care au obtinut intre 50 si 35 de puncte la fiecare proba, prin insumarea notelor celor trei examinatori, si un total cuprins intre 100 si 70 de puncte, in ordinea descrescatoare a numarului de puncte. Candidatii care nu au intrunit cel putin 35 de puncte la fiecare proba sunt declarati respinsi, indiferent de punctajul total.
    Art. 10
    Rezultatele concursului se afiseaza la sediul inspectoratului scolar in termen de 48 de ore de la incheierea interviului.
    Art. 11
    Contestatiile cu privire la hotararile comisiei se adreseaza in scris inspectorului scolar general si se depun in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor la secretariatul inspectoratului scolar.
    Hotararea inspectorului scolar general este definitiva.
    Art. 12
    Numirea directorilor si a directorilor adjuncti de la unitatile de invatamant de stat se face potrivit art. 21 alin. (3) si (5) si art. 22 din Legea nr. 128/1997.
    Numirea directorilor si a directorilor adjuncti din unitatile de invatamant particular se face potrivit art. 21 alin. (6) din Legea nr. 128/1997.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3116/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3116 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3116/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu