Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3116 din 15 ianuarie 1998

privind aprobarea Metodologiei de organizare si de desfasurare a concursului de ocupare a posturilor de directori si de directori adjuncti de la unitatile de invatamant preuniversitar

ACT EMIS DE:                MINISTERUL INVATAMANTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 15 din 19 ianuarie 1998


SmartCity3


    In baza prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si ale Hotararii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale,
    ministrul educatiei nationale dispune:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de organizare si de desfasurare a concursului de ocupare a posturilor de directori si de directori adjuncti de la unitatile de invatamant preuniversitar, valabila incepand cu data de 5 ianuarie 1998, in forma prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala invatamant preuniversitar va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Metodologia de organizare si de desfasurare a concursului de ocupare a posturilor de directori si de directori adjuncti de la unitatile de invatamant preuniversitar, emisa la 19 noiembrie 1997, se abroga.

                      Ministrul educatiei nationale,
                            Andrei Marga

    ANEXA 1

                          METODOLOGIA
de organizare si de desfasurare a concursului de ocupare a posturilor de directori si de directori adjuncti de la unitatile de invatamant

    Art. 1
    Prezenta metodologie este elaborata in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1), (6), (7) si (9)*) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, si ale art. 20 alin. (1), ale art. 21, 22 si ale art. 23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
    Aceasta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor de directori si de directori adjuncti de la unitatile de invatamant.
-------------
    *) Art. 145 alin. (9) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/1997.

    Art. 2
    Pentru ocuparea posturilor de conducere (director sau director adjunct) se va organiza concurs, dupa cum urmeaza:
    a) posturile de conducere (director sau director adjunct) ce se vacanteaza in timpul anului scolar, la cerere, transfer in alt domeniu de activitate, decesul cadrului didactic, prin eliberarea din functie ca urmare a pensionarii pentru limita de varsta si munca depusa, prin eliberarea din functia de conducere in urma deciziei inspectorului scolar general ca urmare a abaterilor disciplinare sau incompetenta manageriala. Concursul se va desfasura in perioada 20 ianuarie - 31 martie 1998;
    b) posturile de conducere in care directori de unitati de invatamant au fost numiti cu delegatie, numai prin decizii ale inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti, pana la aplicarea prezentei metodologii. Concursul se va desfasura in perioada 20 ianuarie - 31 martie 1998;
    c) posturile de conducere in care directorii au fost numiti, conform Precizarilor nr. 10.660/1993 ale Ministerului Invatamantului, prin ordine ale ministrului invatamantului, si carora nu li s-a prelungit delegatia sau nu au fost numiti definitiv in functie printr-un alt ordin al ministrului invatamantului. Concursul pentru posturile de conducere din scolile generale se va desfasura in perioada 1 aprilie - 30 iunie 1998 si pentru liceu, in perioada 10 septembrie - 30 noiembrie 1998;
    d) posturile de conducere in care directorii de licee, de grupuri scolare si de scoli postliceale au fost numiti in functie numai prin decizii ale inspectoratelor scolare judetene si ale municipiului Bucuresti (Decizia nr. 6/1990). Concursul se va desfasura in perioada 10 septembrie - 30 noiembrie 1998;
    e) activitatea directorilor care au ordin de numire definitiv, dupa anul 1990, va fi evaluata inainte de vacantarea postului. Daca in urma evaluarii se constata ca activitatea acestor directori se incadreaza in parametrii reformei si ca acestia au dovedit calitati manageriale, ei pot fi mentinuti in functie. Validarea evaluarii se va face de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, prin vot. Perioada de desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacantate in urma evaluarii este 10 septembrie - 30 noiembrie 1998.
    Art. 3
    Perioada de desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct va fi esalonata incepand cu data de 20 ianuarie 1998, procesul derulandu-se pana la finele anului 1998.
    Art. 4
    Lista posturilor de directori si de directori adjuncti de la unitatile de invatamant pentru care se organizeaza concurs, tematica si bibliografia se fac publice cu 30 de zile inaintea desfasurarii concursului.
    Art. 5
    La acest concurs poate participa personalul didactic care indeplineste conditiile prevazute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
    La concursul pentru ocuparea posturilor pot participa si directorii care au fost pe post pana la data concursului.
    Inscrierea candidatilor se face la secretariatul inspectoratului scolar pana la data anuntata, pe baza urmatoarelor documente:
    - cerere de inscriere;
    - curriculum vitae;
    - adeverinta din care sa reiasa calificativul pe ultimii 2 ani;
    - copie de pe certificatul de nastere, copie de pe certificatul de casatorie (daca este cazul);
    - copie de pe actele de studii (diploma de licenta, foaie matricola);
    - copie de pe adeverinta ultimului grad didactic obtinut;
    - copie de pe carnetul de munca;
    - adeverinta de vechime in invatamant;
    - oferta manageriala a candidatului, care va fi depusa in plic inchis si sigilat.
    Art. 6
    Comisia pentru concursul de ocupare a posturilor de directori de la unitatile de invatamant preuniversitar este formata, pentru scoli generale, din:
    - un inspector scolar general adjunct, in calitate de presedinte;
    - un inspector de specialitate;
    - un director de la o unitate de invatamant cel putin egala din judet sau din municipiul Bucuresti.
    Comisia pentru concursul de ocupare a posturilor de director adjunct de la unitatile de invatamant preuniversitar este formata, pentru scoli generale, din:
    - un inspector scolar general adjunct, in calitate de presedinte;
    - un inspector de specialitate;
    - directorul unitatii de invatamant.
    Comisia pentru concursul de ocupare a posturilor de directori de la unitatile de invatamant preuniversitar este formata, pentru licee, din:
    - un inspector scolar general adjunct, in calitate de presedinte;
    - un inspector de specialitate;
    - trei directori de la unitati de invatamant cel putin egale din judet sau din municipiul Bucuresti.
    Comisia pentru concursul de ocupare a posturilor de director adjunct de la unitatile de invatamant preuniversitar este formata, pentru licee, din:
    - un inspector scolar general adjunct, in calitate de presedinte;
    - un inspector de specialitate;
    - directorul unitatii de invatamant;
    - doi directori de la unitati de invatamant cel putin egale din judet sau din municipiul Bucuresti.
    Comisiile pentru concursul de ocupare a posturilor de director si de director adjunct de la unitatile de invatamant sunt numite prin decizie de catre inspectorul scolar general.
    Din comisie face parte, cu statut de observator, cate un reprezentant desemnat de fiecare federatie sindicala reprezentativa la nivel de ramura, conform legii (FEN, FSLI, FSI, "Spiru Haret").
    Acestia vor include observatiile lor cu privire la desfasurarea concursului in procesul-verbal incheiat de comisie.
    Art. 7
    Concursul de ocupare a posturilor de director si de director adjunct de la unitatile de invatamant consta, potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, in:
    a) curriculum vitae, analiza si evaluarea acestuia;
    b) interviu, prin care se testeaza si cunostintele de legislatie scolara si management educational.
    La notarea curriculumului vitae se iau in considerare urmatoarele repere:
    - gradul didactic;
    - experienta manageriala;
    - pregatirea profesionala;
    - lucrari pedagogice si de specialitate;
    - stagii de perfectionare si specializare;
    - limbi straine;
    - participarea la proiecte didactice.
    Interviul prin care se testeaza cunostintele de legislatie din domeniul invatamantului si cel managerial, management educational si oferta manageriala. Plicul cu oferta manageriala va fi deschis in plenul comisiei si sustinut de candidat in timpul interviului. Oferta manageriala va contine descrierea detaliata a intentiilor candidatului, privitoare la modul in care va conduce institutia. Printre acestea, in afara lucrurilor obisnuite, ar mai trebui sa figureze si elemente, ca de exemplu:
    - cunoasterea trecutului, a oamenilor de seama care au trecut pe bancile scolii/liceului;
    - modul in care gandeste sa atraga in interesul unitatii resurse extrabugetare;
    - interesul pentru propria pregatire profesionala (grade didactice, manuale, lucrari pedagogice si de specialitate, pregatire informatica, forme moderne de pregatire) si rezultatele obtinute;
    - calitati manageriale (felul in care se gandeste sa stimuleze buna pregatire profesionala a elevilor, sa asigure buna administrare a institutiei, ordinea si curatenia; felul in care se gandeste la asigurarea educatiei sanitare a copiilor si a tinerilor la scoala si acasa; felul cum va colabora cu ambientul social, economic, cultural, cu biserica).
    Art. 8
    Inspectoratul scolar stabileste tematica si bibliografia aferenta (care include, obligatoriu, legislatia actuala a invatamantului in Romania, probleme de gestionare, administrare si parteneriat social), locul si data desfasurarii concursului, pe care le transmite candidatilor si membrilor comisiei, cu 30 de zile inainte de desfasurarea concursului.
    Art. 9
    Notarea celor doua probe, prevazute la art. 7, pentru scoli generale, se face de catre fiecare membru al comisiei, cu puncte de la 10 la 1. Sunt declarati reusiti, candidatii care au obtinut intre 30 si 21 de puncte la fiecare proba, prin insumarea notelor celor trei examinatori, si un total cuprins intre 60 si 42 de puncte, in ordinea descrescatoare a numarului de puncte. Candidatii care n-au intrunit cel putin 21 de puncte la fiecare proba sunt declarati respinsi, indiferent de punctajul total.
    Notarea celor doua probe, prevazute la art. 7, pentru licee, se face de catre fiecare membru al comisiei, cu puncte de la 10 la 1. Sunt declarati reusiti candidatii care au obtinut intre 50 si 35 de puncte la fiecare proba, prin insumarea notelor celor trei examinatori, si un total cuprins intre 100 si 70 de puncte, in ordinea descrescatoare a numarului de puncte. Candidatii care nu au intrunit cel putin 35 de puncte la fiecare proba sunt declarati respinsi, indiferent de punctajul total.
    Art. 10
    Rezultatele concursului se afiseaza la sediul inspectoratului scolar in termen de 48 de ore de la incheierea interviului.
    Art. 11
    Contestatiile cu privire la hotararile comisiei se adreseaza in scris inspectorului scolar general si se depun in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor la secretariatul inspectoratului scolar.
    Hotararea inspectorului scolar general este definitiva.
    Art. 12
    Numirea directorilor si a directorilor adjuncti de la unitatile de invatamant de stat se face potrivit art. 21 alin. (3) si (5) si art. 22 din Legea nr. 128/1997.
    Numirea directorilor si a directorilor adjuncti din unitatile de invatamant particular se face potrivit art. 21 alin. (6) din Legea nr. 128/1997.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3116/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3116 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3116/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu