Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3116 din 15 ianuarie 1998

privind aprobarea Metodologiei de organizare si de desfasurare a concursului de ocupare a posturilor de directori si de directori adjuncti de la unitatile de invatamant preuniversitar

ACT EMIS DE:                MINISTERUL INVATAMANTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 15 din 19 ianuarie 1998


SmartCity3


    In baza prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si ale Hotararii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale,
    ministrul educatiei nationale dispune:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de organizare si de desfasurare a concursului de ocupare a posturilor de directori si de directori adjuncti de la unitatile de invatamant preuniversitar, valabila incepand cu data de 5 ianuarie 1998, in forma prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala invatamant preuniversitar va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Metodologia de organizare si de desfasurare a concursului de ocupare a posturilor de directori si de directori adjuncti de la unitatile de invatamant preuniversitar, emisa la 19 noiembrie 1997, se abroga.

                      Ministrul educatiei nationale,
                            Andrei Marga

    ANEXA 1

                          METODOLOGIA
de organizare si de desfasurare a concursului de ocupare a posturilor de directori si de directori adjuncti de la unitatile de invatamant

    Art. 1
    Prezenta metodologie este elaborata in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1), (6), (7) si (9)*) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, si ale art. 20 alin. (1), ale art. 21, 22 si ale art. 23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
    Aceasta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor de directori si de directori adjuncti de la unitatile de invatamant.
-------------
    *) Art. 145 alin. (9) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/1997.

    Art. 2
    Pentru ocuparea posturilor de conducere (director sau director adjunct) se va organiza concurs, dupa cum urmeaza:
    a) posturile de conducere (director sau director adjunct) ce se vacanteaza in timpul anului scolar, la cerere, transfer in alt domeniu de activitate, decesul cadrului didactic, prin eliberarea din functie ca urmare a pensionarii pentru limita de varsta si munca depusa, prin eliberarea din functia de conducere in urma deciziei inspectorului scolar general ca urmare a abaterilor disciplinare sau incompetenta manageriala. Concursul se va desfasura in perioada 20 ianuarie - 31 martie 1998;
    b) posturile de conducere in care directori de unitati de invatamant au fost numiti cu delegatie, numai prin decizii ale inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti, pana la aplicarea prezentei metodologii. Concursul se va desfasura in perioada 20 ianuarie - 31 martie 1998;
    c) posturile de conducere in care directorii au fost numiti, conform Precizarilor nr. 10.660/1993 ale Ministerului Invatamantului, prin ordine ale ministrului invatamantului, si carora nu li s-a prelungit delegatia sau nu au fost numiti definitiv in functie printr-un alt ordin al ministrului invatamantului. Concursul pentru posturile de conducere din scolile generale se va desfasura in perioada 1 aprilie - 30 iunie 1998 si pentru liceu, in perioada 10 septembrie - 30 noiembrie 1998;
    d) posturile de conducere in care directorii de licee, de grupuri scolare si de scoli postliceale au fost numiti in functie numai prin decizii ale inspectoratelor scolare judetene si ale municipiului Bucuresti (Decizia nr. 6/1990). Concursul se va desfasura in perioada 10 septembrie - 30 noiembrie 1998;
    e) activitatea directorilor care au ordin de numire definitiv, dupa anul 1990, va fi evaluata inainte de vacantarea postului. Daca in urma evaluarii se constata ca activitatea acestor directori se incadreaza in parametrii reformei si ca acestia au dovedit calitati manageriale, ei pot fi mentinuti in functie. Validarea evaluarii se va face de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, prin vot. Perioada de desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacantate in urma evaluarii este 10 septembrie - 30 noiembrie 1998.
    Art. 3
    Perioada de desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct va fi esalonata incepand cu data de 20 ianuarie 1998, procesul derulandu-se pana la finele anului 1998.
    Art. 4
    Lista posturilor de directori si de directori adjuncti de la unitatile de invatamant pentru care se organizeaza concurs, tematica si bibliografia se fac publice cu 30 de zile inaintea desfasurarii concursului.
    Art. 5
    La acest concurs poate participa personalul didactic care indeplineste conditiile prevazute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
    La concursul pentru ocuparea posturilor pot participa si directorii care au fost pe post pana la data concursului.
    Inscrierea candidatilor se face la secretariatul inspectoratului scolar pana la data anuntata, pe baza urmatoarelor documente:
    - cerere de inscriere;
    - curriculum vitae;
    - adeverinta din care sa reiasa calificativul pe ultimii 2 ani;
    - copie de pe certificatul de nastere, copie de pe certificatul de casatorie (daca este cazul);
    - copie de pe actele de studii (diploma de licenta, foaie matricola);
    - copie de pe adeverinta ultimului grad didactic obtinut;
    - copie de pe carnetul de munca;
    - adeverinta de vechime in invatamant;
    - oferta manageriala a candidatului, care va fi depusa in plic inchis si sigilat.
    Art. 6
    Comisia pentru concursul de ocupare a posturilor de directori de la unitatile de invatamant preuniversitar este formata, pentru scoli generale, din:
    - un inspector scolar general adjunct, in calitate de presedinte;
    - un inspector de specialitate;
    - un director de la o unitate de invatamant cel putin egala din judet sau din municipiul Bucuresti.
    Comisia pentru concursul de ocupare a posturilor de director adjunct de la unitatile de invatamant preuniversitar este formata, pentru scoli generale, din:
    - un inspector scolar general adjunct, in calitate de presedinte;
    - un inspector de specialitate;
    - directorul unitatii de invatamant.
    Comisia pentru concursul de ocupare a posturilor de directori de la unitatile de invatamant preuniversitar este formata, pentru licee, din:
    - un inspector scolar general adjunct, in calitate de presedinte;
    - un inspector de specialitate;
    - trei directori de la unitati de invatamant cel putin egale din judet sau din municipiul Bucuresti.
    Comisia pentru concursul de ocupare a posturilor de director adjunct de la unitatile de invatamant preuniversitar este formata, pentru licee, din:
    - un inspector scolar general adjunct, in calitate de presedinte;
    - un inspector de specialitate;
    - directorul unitatii de invatamant;
    - doi directori de la unitati de invatamant cel putin egale din judet sau din municipiul Bucuresti.
    Comisiile pentru concursul de ocupare a posturilor de director si de director adjunct de la unitatile de invatamant sunt numite prin decizie de catre inspectorul scolar general.
    Din comisie face parte, cu statut de observator, cate un reprezentant desemnat de fiecare federatie sindicala reprezentativa la nivel de ramura, conform legii (FEN, FSLI, FSI, "Spiru Haret").
    Acestia vor include observatiile lor cu privire la desfasurarea concursului in procesul-verbal incheiat de comisie.
    Art. 7
    Concursul de ocupare a posturilor de director si de director adjunct de la unitatile de invatamant consta, potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, in:
    a) curriculum vitae, analiza si evaluarea acestuia;
    b) interviu, prin care se testeaza si cunostintele de legislatie scolara si management educational.
    La notarea curriculumului vitae se iau in considerare urmatoarele repere:
    - gradul didactic;
    - experienta manageriala;
    - pregatirea profesionala;
    - lucrari pedagogice si de specialitate;
    - stagii de perfectionare si specializare;
    - limbi straine;
    - participarea la proiecte didactice.
    Interviul prin care se testeaza cunostintele de legislatie din domeniul invatamantului si cel managerial, management educational si oferta manageriala. Plicul cu oferta manageriala va fi deschis in plenul comisiei si sustinut de candidat in timpul interviului. Oferta manageriala va contine descrierea detaliata a intentiilor candidatului, privitoare la modul in care va conduce institutia. Printre acestea, in afara lucrurilor obisnuite, ar mai trebui sa figureze si elemente, ca de exemplu:
    - cunoasterea trecutului, a oamenilor de seama care au trecut pe bancile scolii/liceului;
    - modul in care gandeste sa atraga in interesul unitatii resurse extrabugetare;
    - interesul pentru propria pregatire profesionala (grade didactice, manuale, lucrari pedagogice si de specialitate, pregatire informatica, forme moderne de pregatire) si rezultatele obtinute;
    - calitati manageriale (felul in care se gandeste sa stimuleze buna pregatire profesionala a elevilor, sa asigure buna administrare a institutiei, ordinea si curatenia; felul in care se gandeste la asigurarea educatiei sanitare a copiilor si a tinerilor la scoala si acasa; felul cum va colabora cu ambientul social, economic, cultural, cu biserica).
    Art. 8
    Inspectoratul scolar stabileste tematica si bibliografia aferenta (care include, obligatoriu, legislatia actuala a invatamantului in Romania, probleme de gestionare, administrare si parteneriat social), locul si data desfasurarii concursului, pe care le transmite candidatilor si membrilor comisiei, cu 30 de zile inainte de desfasurarea concursului.
    Art. 9
    Notarea celor doua probe, prevazute la art. 7, pentru scoli generale, se face de catre fiecare membru al comisiei, cu puncte de la 10 la 1. Sunt declarati reusiti, candidatii care au obtinut intre 30 si 21 de puncte la fiecare proba, prin insumarea notelor celor trei examinatori, si un total cuprins intre 60 si 42 de puncte, in ordinea descrescatoare a numarului de puncte. Candidatii care n-au intrunit cel putin 21 de puncte la fiecare proba sunt declarati respinsi, indiferent de punctajul total.
    Notarea celor doua probe, prevazute la art. 7, pentru licee, se face de catre fiecare membru al comisiei, cu puncte de la 10 la 1. Sunt declarati reusiti candidatii care au obtinut intre 50 si 35 de puncte la fiecare proba, prin insumarea notelor celor trei examinatori, si un total cuprins intre 100 si 70 de puncte, in ordinea descrescatoare a numarului de puncte. Candidatii care nu au intrunit cel putin 35 de puncte la fiecare proba sunt declarati respinsi, indiferent de punctajul total.
    Art. 10
    Rezultatele concursului se afiseaza la sediul inspectoratului scolar in termen de 48 de ore de la incheierea interviului.
    Art. 11
    Contestatiile cu privire la hotararile comisiei se adreseaza in scris inspectorului scolar general si se depun in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor la secretariatul inspectoratului scolar.
    Hotararea inspectorului scolar general este definitiva.
    Art. 12
    Numirea directorilor si a directorilor adjuncti de la unitatile de invatamant de stat se face potrivit art. 21 alin. (3) si (5) si art. 22 din Legea nr. 128/1997.
    Numirea directorilor si a directorilor adjuncti din unitatile de invatamant particular se face potrivit art. 21 alin. (6) din Legea nr. 128/1997.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3116/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3116 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3116/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu