Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 31 din 23 ianuarie 2002

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului saditor

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 96 din  4 februarie 2002


SmartCity3


    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, aprobata si modificata prin Legea nr. 214/2001, si ale Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului saditor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 87/1999 privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului saditor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 8 octombrie 1999.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                               Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului saditor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Agentii economici autorizati in baza prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 79/1995 pot efectua importuri si exporturi de seminte si material saditor in conformitate cu Legea nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, aprobata si modificata prin Legea nr. 214/2001, cu Hotararea Guvernului nr. 1.030/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, precum si cu prezentul regulament.
    Art. 2
    Beneficiarii de donatii, persoane fizice sau juridice, pot primi seminte si material saditor cu respectarea conditiilor de calitate si fitosanitare prevazute de reglementarile in vigoare, fara a fi autorizati potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 79/1995.

    CAP. 2
    Acordarea avizului de import

    Art. 3
    Pentru importurile de seminte si de material saditor Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va emite avize de import cu valabilitate maxima de 6 luni.
    Art. 4
    (1) Sunt admise la import semintele si materialul saditor destinate multiplicarii si culturilor pentru productia de consum din urmatoarele soiuri sau hibrizi:
    a) cele inscrise in Lista oficiala a soiurilor si hibrizilor de plante de cultura din Romania;
    b) cele inregistrate in cataloagele Comunitatii Europene sau in catalogul unui stat membru al Uniunii Europene;
    c) esantioanele de seminte si material saditor obtinute in cadrul schimburilor de catre institutele si statiunile de cercetare agricola si institutiile de invatamant superior de profil agricol, destinate cercetarilor agricole;
    d) cele introduse in tara in vederea testarilor oficiale la Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor;
    e) cele neinregistrate in Lista oficiala a soiurilor si hibrizilor de plante de cultura din Romania, provenite din tari din afara Uniunii Europene, care se multiplica pe baza de contract in vederea exportului integral, atat ca samanta, cat si ca produs comercial, in tari din afara Uniunii Europene.
    (2) In categoria soiurilor si hibrizilor prevazute la alin. (1) lit. a) intra si semintele si materialul saditor din speciile si soiurile de plante ornamentale, flori si material dendrologic, plante pomicole, viticole, dud, hamei, prevazute in liste ori in cataloage oficiale sau in listele furnizorilor din tarile comunitare in care soiurile sau grupurile de plante au o descriere si o denumire clare si suficient de amanuntite, provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
    Art. 5
    Importurile si exporturile de seminte si material saditor pot fi efectuate de agentii economici, persoane fizice sau juridice inregistrate si autorizate pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor in baza prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 79/1995, care au incheiat contracte in acest scop.
    Art. 6
    (1) Pentru obtinerea avizului de import al semintelor si materialului saditor solicitantul va prezenta Directiei politici si strategii in productia vegetala din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor urmatoarele documente:
    a) cererea-tip completata in doua exemplare de agentul economic importator, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul regulament, depusa cu minimum 15 zile inainte de efectuarea importului;
    b) autorizatiile de producere, prelucrare si/sau comercializare a semintelor si materialului saditor, in original si copie, eliberate de Inspectia de Stat pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor sau de unitatile sale teritoriale pentru importurile de seminte destinate multiplicarii, respectiv autorizatia de comercializare, in original si copie, pentru semintele destinate infiintarii de culturi pentru productia de consum;
    c) contractul de import sau alt document similar;
    d) contractul de multiplicare, in original si copie, in cazul semintelor si materialului saditor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) si e), precum si contractul de export, in original si copie, incheiat intre importator si partenerul extern pentru intreaga productie de samanta sau pentru consum, in cazul prevazut la art. 4 alin. (1) lit. e);
    e) acordul autorului sau mentinatorului soiului prevazut in cataloagele si listele oficiale mentionate la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) pentru comercializarea pe teritoriul Romaniei a semintelor sau materialului saditor importat din tari din afara Uniunii Europene.
    (2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor poate solicita agentului economic importator si alte informatii suplimentare strict necesare.
    Art. 7
    Avizul de import se va acorda pe cererea-tip de catre Directia politici si strategii in productia vegetala din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 8
    Solicitantul va transmite in timp util o copie de pe avizul de import inspectoratului de carantina fitosanitara din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat prin care se va derula importul.

    CAP. 3
    Documentele specifice semintelor si materialului saditor, care vor fi prezentate de importator la frontiera

    Art. 9
    (1) Semintele si materialul saditor importate trebuie sa fie insotite de documentele de identitate si calitate prevazute de reglementarile organizatiilor internationale OCDE, ISTA sau CE, in original sau copie, de certificatul de origine tip CE sau de certificatul EUR 1, pentru tarile din Uniunea Europeana, sau de alte documente, pentru tarile nemembre ale OCDE sau CE, prevazute la cap. VII.
    (2) La intrarea in tara se verifica si existenta avizului de import eliberat de Directia politici si strategii in productia vegetala din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 10
    In cazul semintelor si materialului saditor cuprinse in partea B din anexa nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.030/2001, se controleaza si certificatul fitosanitar de export/reexport, conform modelelor prevazute in anexele nr. 7 si 8 la aceleasi norme metodologice, eliberat de autoritatea fitosanitara oficiala a tarii exportatoare/reexportatoare cu cel mult 14 zile inainte de expedierea transportului.
    Art. 11
    (1) Semintele pot fi importate numai in ambalaje specifice, inchise si cu etichete care sa ateste identitatea si calitatea acestora, specia, soiul, categoria biologica si numarul lotului.
    (2) Materialul saditor poate fi ambalat in pachete legate sau individual, etichetate si cu radacinile nude protejate.

    CAP. 4
    Obligatiile si raspunderile agentilor economici importatori de seminte si material saditor

    Art. 12
    Agentii economici importatori de seminte si material saditor au urmatoarele obligatii si raspunderi:
    a) sa respecte intocmai prevederile inscrise in avizul de import cu privire la specie, soi sau hibrid, categorie biologica, destinatie, cantitate si orice alte prevederi;
    b) sa asigure, prin exportatorul din tara de origine, existenta documentelor de insotire a produselor importate, solicitate conform regimului de import;
    c) in cazul controlului efectuat la destinatie, sa anunte din timp inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului saditor din judetul respectiv si sa prezinte acestuia o copie de pe avizul de import;
    d) sa distribuie semintele si materialul saditor numai dupa obtinerea acordului inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si materialului saditor, daca indeplinesc conditiile legale pentru comercializare, insamantare sau plantare;
    e) sa se asigure ca soiurile sau hibrizii poseda valoare agronomica si tehnologica in conditiile agropedoclimatice din zonele in care vor fi cultivate;
    f) sa informeze in scris beneficiarul semintelor asupra cerintelor tehnologice specifice soiurilor sau hibrizilor comercializati, a eventualelor riscuri in productie ca urmare a neadaptabilitatii la conditiile climatice specifice zonei de cultura sau a sensibilitatii la unele boli; in caz contrar importatorul va suporta daunele produse, inclusiv sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare;
    g) sa se asigure, in cazul multiplicarii in sistemul OCDE, ca firma contractanta din tara exportatoare anunta autoritatea desemnata pentru sistemele OCDE din tara respectiva, in vederea transmiterii acceptului de multiplicare catre Inspectia de Stat pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, aceasta fiind o conditie pentru certificarea semintelor multiplicate in vederea exportului.
    Art. 13
    (1) Pentru cantitatile de seminte si material saditor care in urma controlului nu indeplinesc conditiile legale pentru a putea fi folosite la insamantare, importatorii sunt obligati sa aduca la indeplinire masurile stabilite de organele abilitate, de a le returna, trata, carantina, distruge sau de a le schimba destinatia, dupa caz.
    (2) In cazul depistarii organismelor daunatoare reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 1.030/2001 masurile se vor lua cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 14
    (1) Agentii economici care au efectuat importuri de seminte si material saditor in vederea multiplicarii vor prezenta la Inspectia de Stat pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor, in termen de 20 de zile dupa semanat sau plantat, lista, pe judete, cuprinzand agricultorii cu care au incheiat contracte de multiplicare, din care sa rezulte numarul declaratiei de multiplicare, cantitatea de samanta folosita, suprafata contractata pe specii, soiuri sau hibrizi, categoria biologica, numarul lotului, precum si destinatia productiei.
    (2) Agentii economici care au efectuat importuri de seminte si material saditor in vederea multiplicarii vor prezenta la inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor sau la Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor si Materialului Saditor:
    a) declaratia de multiplicare si declaratia de certificare, insotite de documentele de provenienta, la termenele si in conditiile stabilite de normele tehnice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 65/1997;
    b) copii de pe contractele de multiplicare si de export in care sa fie prevazute conditiile de calitate si starea fitosanitara;
    c) descrierea soiurilor sau hibrizilor si a formelor parentale, necesara pentru recunoasterea in camp si in laborator;
    d) tehnologiile si cerintele specifice de cultura;
    e) cererea pentru acordarea numerelor de referinta pentru export, cu datele stabilite de Inspectia de Stat pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor, care se acorda de catre aceasta daca sunt indeplinite conditiile legale;
    f) situatia privind cantitatile rezultate din culturile realizate din semintele si materialul saditor importate pentru multiplicare si destinatia acestora, anual.
    (3) Obligatia prevazuta la alin. (2) lit. a) se aplica si societatii multiplicatoare sau agricultorului multiplicator, dupa caz.
    Art. 15
    Importatorul are obligatia sa preia de la cultivatori si sa exporte intreaga cantitate de samanta pentru insamantare sau de produse pentru consum, rezultate in urma recoltarii din soiuri sau hibrizi care se incadreaza in prevederile art. 4 lit. e) sau, dupa caz, sa le foloseasca in alte scopuri, cu avizul organelor abilitate.
    Art. 16
    Semintele si materialul saditor rezultate din multiplicarea de soiuri sau hibrizi importati pe baza de contract si accept de multiplicare nu pot fi comercializate pe piata interna in cazul in care contractul sau un acord ulterior nu prevede acest fapt.
    Art. 17
    Importatorii de seminte si de material saditor, prevazute in partea B a anexei nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.030/2001, au in plus urmatoarele obligatii:
    a) sa comunice directiilor fitosanitare judetene sau a municipiului Bucuresti informatiile prevazute la art. 11 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.030/2001;
    b) sa prezinte directiilor fitosanitare judetene sau a municipiului Bucuresti contractul de import si avizul de import si, in cazul in care importul se va controla la destinatie, sa anunte in timp util;
    c) sa distribuie semintele si materialul saditor numai dupa obtinerea buletinului de analiza eliberat de Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara.

    CAP. 5
    Obligatiile inspectoratelor de carantina fitosanitara vamale

    Art. 18
    Inspectoratele de carantina fitosanitara vamale trebuie sa controleze si sa verifice la intrarea in tara a semintelor si materialului saditor urmatoarele documente insotitoare:
    a) certificatul fitosanitar original de export sau reexport eliberat de autoritatile oficiale din tara de origine, respectiv de tara reexportatoare, in cazul importurilor de seminte si material saditor prevazute la art. 10, verificand daca acestea garanteaza ca produsul respectiv este liber de organisme de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale si ca sunt respectate exigentele prevazute de reglementarile fitosanitare in vigoare;
    b) documentele de identitate si de calitate prevazute la art. 33, in original sau in copie, si etichetele originale, cusute, legate, lipite sau imprimate pe ambalaj;
    c) certificatul de origine tip CE sau EUR 1 pentru semintele produse in tarile din Uniunea Europeana.
    Art. 19
    (1) Inspectoratele de carantina fitosanitara vamale confrunta daca speciile, soiurile sau hibrizii, categoria biologica si cantitatile pe specii inscrise in documentele care insotesc transportul corespund cu datele inscrise in avizul de import.
    (2) Cantitatile pe soiuri sau hibrizi pot fi compensate in cadrul cantitatii aprobate pe specii, fara schimbarea soiurilor aprobate.
    Art. 20
    In cazul in care documentele care insotesc semintele si materialul saditor prevazute la art. 10 sunt in ordine, se trece la controlul fitosanitar al acestora, al ambalajelor si al mijloacelor de transport, conform normelor in vigoare, ridicandu-se din fiecare soi si lot probe pentru analize complexe la Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara.
    Art. 21
    Dupa incheierea procesului-verbal de control fitosanitar si dupa ridicarea probelor inspectoratul de carantina fitosanitara vamala aplica pe declaratia vamala si pe documentul de transport - C.M.R. - stampila "LIBER IMPORT conditionat de rezultatele analizelor de laborator" si transmite autoritatii vamale o copie de pe procesul-verbal de control fitosanitar.
    Art. 22
    (1) Probele pentru analiza fitosanitara ridicate de inspectorii de carantina fitosanitara vamala se expediaza in aceeasi zi la Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara.
    (2) Expedierea probelor sigilate se face prin mijloace de curierat rapid, posta, avion, cale ferata, auto, inclusiv prin persoane imputernicite in acest sens.
    Art. 23
    (1) In cazul in care controlul fitosanitar si controlul de calitate nu pot fi efectuate in bune conditii la punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, cum ar fi existenta mai multor specii, soiuri sau hibrizi amestecati, fapt ce nu permite efectuarea unui control fitosanitar si de calitate amanuntit si nici ridicarea de probe conform normelor standard pentru analize fitosanitare de laborator, controlul se face la destinatie, concomitent cu vamuirea, in cazul in care acesta se face la destinatie, iar pe documente se va scrie "control fitosanitar si de calitate la destinatie, cu ridicare de probe".
    (2) In aceasta situatie certificatul fitosanitar original va insoti transportul, iar inspectoratul de carantina fitosanitara vamala va retine o copie de pe acesta.
    (3) In cazul in care semintele si materialul saditor importate nu necesita control fitosanitar, iar controlul de calitate nu poate fi efectuat in bune conditii in punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, controlul de calitate se va face de catre inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si a materialului saditor sau de Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor si Materialului Saditor la destinatie, iar pe documente se va scrie "control de calitate la destinatie".
    Art. 24
    In cazul unor aspecte neclare cu privire la controlul documentelor de calitate a semintelor si materialului saditor decizia va fi luata de inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si materialului saditor sau de Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor si Materialului Saditor.
    Art. 25
    Documentele de calitate originale vor insoti transportul pana la punctul de destinatie, iar la inspectoratul de carantina fitosanitara vamala vor ramane numai copii de pe documentele de calitate.

    CAP. 6
    Obligatiile directiilor fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti

    Art. 26
    Directiile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia sa transmita inspectoratelor de carantina fitosanitara vamale comunicarea facuta de importatorii de seminte si material saditor inregistrati, dupa ce acestia au prezentat avizul de import aprobat de Directia politici si strategii in productia vegetala din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 27
    In cazul semintelor si materialului saditor pentru care controlul se efectueaza la destinatie, descarcarea se face in mod obligatoriu in prezenta inspectorului de carantina fitosanitara si a reprezentantului inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si materialului saditor sau Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor si Materialului Saditor, care vor efectua controlul privind respectarea reglementarilor in vigoare.
    Art. 28
    Dupa terminarea controlului inspectorul de carantina fitosanitara va incheia un proces-verbal, in care va consemna cele constatate, iar probele ridicate vor fi transmise Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara, in conditiile art. 22.
    Art. 29
    Este interzisa insamantarea, plantarea sau comercializarea semintelor si materialului saditor, prevazute in partea B a anexei nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, inainte de obtinerea buletinelor de analiza eliberate de Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara.
    Art. 30
    (1) Semintele si materialul saditor care nu respecta reglementarile fitosanitare in vigoare se returneaza, se carantineaza sau se distrug, dupa caz, cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    (2) Distrugerea se efectueaza in prezenta importatorului, a inspectorului de carantina fitosanitara, a reprezentantului inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si materialului saditor sau Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor si Materialului Saditor, a reprezentantului agentiei judetene de protectie a mediului si, atunci cand este cazul, a reprezentantului oficiului teritorial pentru protectia consumatorilor.
    Art. 31
    (1) Culturile provenite din semintele si materialul saditor importate sunt supuse in mod obligatoriu controlului fitosanitar in timpul vegetatiei, in perioadele optime, stabilite conform normelor de carantina fitosanitara, pentru depistarea eventualelor organisme de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale.
    (2) In cazul plantelor cu simptome de atac sau suspecte se trimit probe pentru analize la Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara.
    (3) Certificatele fitosanitare se elibereaza dupa efectuarea controlului fitosanitar, conform reglementarilor in vigoare, si dupa primirea rezultatelor analizelor de laborator.
    (4) Pentru culturile provenite din seminte si material saditor din import, gasite in urma controlului efectuat in timpul perioadei de vegetatie infestate cu organisme de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale, confirmate de Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara, masurile de carantina se stabilesc de catre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

    CAP. 7
    Obligatiile inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor

    Art. 32
    Inspectia de Stat pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor efectueaza, prin inspectoratele sale teritoriale si Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor si Materialului Saditor, verificarea semintelor si materialului saditor provenite din import, in toate fazele de circulatie si comercializare, precum si de multiplicare, conditionare, ambalare, etichetare, depozitare si livrare, in conformitate cu normele interne si internationale in vigoare.
    Art. 33
    (1) In cazul in care controlul de calitate se face la destinatie, reprezentantul inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si materialului saditor sau al Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor si Materialului Saditor verifica:
    a) daca importul s-a efectuat in concordanta cu avizul de import eliberat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;
    b) documentele, in original, care atesta identitatea si calitatea semintelor si materialului saditor respectiv;
    c) certificatul de puritate varietala emis de autoritatea desemnata sau acreditata din tara de origine, tip OECD, pentru tarile afiliate la acest sistem, sau "Field inspection", pentru celelalte tari, iar in cazul materialului saditor, certificatul de calitate emis de furnizor la fiecare lot;
    d) buletinul de analiza pentru seminte, emis de un laborator oficial sau acreditat din tara de origine, tip ISTA, cu exceptia semintelor necertificate final cu eticheta gri, sau alt model;
    e) veridicitatea datelor inscrise in documente privind identitatea si calitatea semintelor si materialului saditor;
    f) etichetele de pe ambalaj, pachete sau legaturi, care trebuie sa cuprinda minimum de informatii privind identitatea si categoria biologica, conforme cu cele din documentele insotitoare.
    (2) Etichetele reglementate de legislatia Uniunii Europene pot tine locul documentelor prevazute mai sus, in cazul:
    a) etichetelor oficiale tip EC, emise de autoritatile din tarile Uniunii Europene;
    b) etichetelor furnizorului, de culoare galbena, pentru semintele de legume din categoria Standard-EC din ambalaje normale, in greutate de peste 100 g la semintele mici si peste 500 g la semintele mijlocii si mari;
    c) etichetelor oficiale sau ale furnizorului pentru materialul saditor;
    d) plicurilor continand seminte de legume, pe care sunt imprimate specia, soiul, mentiunea "Reguli si norme CE" in una dintre limbile comunitare si perioada de valabilitate neexpirata;
    e) plicurilor continand seminte de flori, pe care sunt imprimate specia, soiul si perioada de valabilitate neexpirata;
    f) etichetelor oficiale sau ale furnizorului, de culoare verde, pentru amestecuri de ierburi;
    g) etichetelor oficiale sau ale furnizorului pentru toate tipurile de ambalaje mici cu seminte de plante furajere sau pentru spatii verzi, pe care este imprimata mentiunea "ambalaje mici tip CE-A sau B" din categoriile: certificata, comerciala sau amestec, mixturi, cu precizarea componentelor pe specii sau pe soiuri.
    (3) In cazul ambalajelor mici de tipul plicurilor, de orice natura, in perioada de valabilitate pot lipsi buletinele de analiza de la exportator, daca rezultatele analizelor pentru puritate si germinatie sunt cumulate pe un document declarat de furnizor.
    Art. 34
    La semintele importate cu documentele prevazute de reglementarile internationale - OCDE, ISTA sau AOSA si CE - conform art. 33, nu se fac analize de laborator privind valoarea culturala decat in cazul existentei unor suspiciuni privind concordanta dintre cele specificate in documente si calitatea semintelor, al inexistentei etichetelor originale, al violarii sau deprecierii ambalajelor, precum si la cererea importatorului sau a unui beneficiar.
    Art. 35
    (1) Controlul semintelor si al materialului saditor se face pe loturi.
    (2) Se vor ridica probe, conform prevederilor legale in vigoare, in urmatoarele situatii:
    a) pentru semintele destinate multiplicarii, o proba destinata verificarii puritatii varietale se va pastra si va fi trimisa in postcontrol o data cu proba din semintele multiplicate;
    b) pentru semintele destinate culturilor de consum, o proba care se va sigila si se va pastra 12 luni la inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si materialului saditor pentru eventuale litigii, iar daca mai raman seminte in stoc dupa aceasta perioada, se vor ridica si se vor pastra noi probe;
    c) pentru situatiile prevazute la art. 34, o proba destinata analizelor de valoare culturala.
    Art. 36
    (1) Semintele si materialul saditor care nu se incadreaza in prevederile cerute de reglementarile in vigoare se blocheaza si se procedeaza la returnarea, distrugerea sau la schimbarea destinatiei, dupa caz, in prezenta si pe cheltuiala importatorului.
    (2) In situatii deosebite se apeleaza la sprijinul oficiului teritorial pentru protectia consumatorilor si al organelor de politie.
    Art. 37
    Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor si Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor si Materialului Saditor vor deschide un registru-tip, pe suport de hartie sau electronic, in care vor tine evidenta cantitatilor de seminte si de material saditor importate, vamuite pe raza lor teritoriala, pe specii, soiuri si pe categorii biologice, firma importatoare, tara si firma exportatoare, precum si masurile luate in cazurile de nerespectare a legalitatii.

    CAP. 8
    Exportul semintelor si materialului saditor

    Art. 38
    Exportul semintelor si materialului saditor se face in conformitate cu prevederile legislatiei interne si internationale - OCDE, UE si FIS -, acordurile si conventiile fitosanitare internationale, precum si cu conditiile stabilite prin contractele de export.
    Art. 39
    Documentele eliberate de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor si de Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor si Materialului Saditor pentru identitatea, calitatea culturala si starea fitosanitara, precum si de directiile fitosanitare judetene sau a municipiului Bucuresti, care insotesc, in original sau in copie, semintele si materialul saditor la export, sunt urmatoarele:
    a) certificat si etichete tip OCDE pentru tarile OCDE inclusiv UE, "Field inspection" pentru celelalte tari, dupa caz;
    b) buletin tip ISTA, cu exceptia semintelor necertificate final, eliberat de Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor si Materialului Saditor, certificat de valoare biologica si culturala tip national, conform contractelor de export;
    c) certificat fitosanitar de export/reexport, in conformitate cu art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania.
    Art. 40
    Culturile provenite din semintele si materialul saditor importate pentru multiplicare in vederea exportului, precum si toate celelalte culturi destinate exportului sau uzului intern sunt supuse controlului fitosanitar, conform instructiunilor elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 41
    Analizele fitosanitare de laborator care nu pot fi efectuate la nivelul judetului vor fi efectuate de Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara, unde se vor trimite probe.
    Art. 42
    In cazul exporturilor de seminte si de material saditor care se fac centralizat, fiecare mijloc de transport destinat exportului trebuie sa fie insotit de certificat fitosanitar eliberat de directia fitosanitara a judetului din care provine marfa, la fel ca si in cazul unui export obisnuit, prin care se garanteaza clauzele fitosanitare ale tarii importatoare, care trebuie sa fie prezentate directiilor fitosanitare judetene sau a municipiului Bucuresti in scris si in timp util de catre exportator.
    Art. 43
    (1) La sosirea in port inspectorul de carantina fitosanitara vamala verifica certificatul fitosanitar si controleaza starea fitosanitara a plantelor si a produselor vegetale respective.
    (2) Transporturile care corespund din punct de vedere fitosanitar vor fi acceptate la export, urmand ca inspectorul fitosanitar vamal sa elibereze certificatul fitosanitar pentru fiecare vapor in parte, in limita clauzelor fitosanitare garantate prin certificatele fitosanitare eliberate de directiile fitosanitare din judetele de provenienta a marfurilor respective, pe care le va retine.
    Art. 44
    (1) Exportatorul trebuie sa aiba acordul autorului sau mentinatorului soiului ori acceptul de multiplicare al autoritatii din tara de provenienta a semintelor sau a materialului saditor, multiplicate in Romania.
    (2) La solicitarea exportatorului sau a reprezentantului acestuia, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor sau Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor si Materialului Saditor vor elibera documentele si etichetele pentru export.
    (3) In cazul exportului pentru multiplicare pe teritoriul altei tari al semintelor si materialului saditor din soiuri inregistrate in Romania, exportatorul si autorul sau mentinatorul soiului vor solicita la Inspectia de Stat pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor acceptul de multiplicare, care va fi transmis autoritatii din tara respectiva, conform procedurii OCDE.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 45
    Inspectoratele de carantina fitosanitara vamale, directiile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti si inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor se informeaza reciproc cu privire la importul si exportul de seminte si material saditor si, la randul lor, vor informa operativ directiile de profil din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si laboratoarele centrale de profil.
    Art. 46
    Nerespectarea obligatiilor ce revin importatorilor, multiplicatorilor si comerciantilor se sanctioneaza conform reglementarilor in vigoare.
    Art. 47
    In cazul nerespectarii prevederilor prezentului regulament de catre importatorii sau exportatorii de seminte si de material saditor, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor poate refuza avizarea unor noi importuri de seminte sau de material saditor pe anumite perioade, in functie de gravitatea faptelor, la propunerea organelor de resort.
    Art. 48
    Se excepteaza de la prevederile prezentului regulament esantioanele de seminte si de material saditor destinate:
    a) schimburilor stiintifice intre institutii, organizatii si firme romanesti si straine;
    b) testarii de catre Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor in vederea inregistrarii in lista oficiala sau recomandata;
    c) testarii in vederea brevetarii;
    d) testarii prin analize de laborator.

    ANEXA 1

Societatea Comerciala (Firma) .........          MINISTERUL AGRICULTURII,
Localitatea ...........................         ALIMENTATIEI SI PADURILOR
Judetul (sectorul) ....................
Str. ................... nr. ..........       DIRECTIA GENERALA STRATEGII SI
Telefon ............, fax .............     POLITICI IN AGRICULTURA SI DERIVATE
Inregistrata la registrul comertului cu
nr. ...................................     Directia politici si strategii in
Codul fiscal ..........................            productia vegetala
Autorizatia pentru seminte si material        Nr. .......... din ...........
saditor nr. ......... din .............
                                                    Se avizeaza importul
                                                           Director,

                                    Catre
               MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

    Va rugam sa dispuneti eliberarea unui aviz de import pentru urmatoarele seminte (material saditor):
 _____________________________________________________________________________
|Specia|  Soiul   |Categoria|Cantitatea|  Tara  |  Punctul  |  Locul de |  A  |
|      |(hibridul)|biologica|(t, kg, g,|din care|de intrare | destinatie|     |
|      |          |         |   buc.)  |se face |  in tara  |(punctul de|     |
|      |          |         |          |importul|(frontiera)|  vamuire) |     |
|______|__________|_________|__________|________|___________|___________|_____|
|______|__________|_________|__________|________|___________|___________|_____|
|______|__________|_________|__________|________|___________|___________|_____|
|______|__________|_________|__________|________|___________|___________|_____|
|______|__________|_________|__________|________|___________|___________|_____|
|______|__________|_________|__________|________|___________|___________|_____|
|______|__________|_________|__________|________|___________|___________|_____|
|______|__________|_________|__________|________|___________|___________|_____|
|______|__________|_________|__________|________|___________|___________|_____|
|______|__________|_________|__________|________|___________|___________|_____|
|______|__________|_________|__________|________|___________|___________|_____|
|______|__________|_________|__________|________|___________|___________|_____|
|______|__________|_________|__________|________|___________|___________|_____|
    Semnificatia coloanei din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - Modul de folosirea a semintelor/materialului saditor

    Importul va fi derulat conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. ................. si altor reglementari in vigoare, prin grija domnului/doamnei ..................................., detinator/detinatoare al/a certificatului de atestare nr. .............. (conform Legii nr. 75/1995).
    Importatorul este obligat sa prezinte o copie (xerocopie) inspectorului fitosanitar vamal din punctul de intrare in tara.

                       Conducatorul societatii comerciale (firmei),
                         .......................................
                                  (numele si prenumele)

    Avizul de import a fost ridicat de ..............................., avand functia de ................................ la Societatea Comerciala (Firma) ............................................
    Posed legitimatia nr. ............... din ....................

                   Semnatura
         ................................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 31/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 31 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    CUM ÎȚI PRIN ÎNCĂRCĂTORUL MEU DIN ACEASTA MARE COMPANIE Bună ziua dragilor mei, sunt Linda McDonald, care locuiește în prezent în Austin Texas, SUA. Sunt văduvă în acest moment cu trei copii și am rămas blocată într-o situație financiară în aprilie 2018 și am avut nevoie să refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumuturi, atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul, nu sunt pradă completă acelor capote de acolo care le numesc creditor auto-bani, sunt toate înșelătorie, tot ce își doresc este dvs. bani și bine nu auziți de la ei, mi-au făcut-o de două ori înainte de a-l întâlni pe domnul David Wilson, partea cea mai interesantă este că împrumutul meu a fost transferat pentru mine în 74 de ore, așa că vă sfătuiesc să-l contactați pe domnul David dacă sunteți interesat să obțineți un împrumut și sunteți sigur că îl puteți plăti înapoi la timp, îl puteți contacta prin e-mail ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Fără cec de credit, fără cosigner cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și planificați dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, atunci contactați astăzi domnul David Wilson pentru împrumutul dvs. Oferă tot felul de categorii de împrumuturi pe care le oferă Împrumut pe termen scurt (5_10 ani) Împrumut pe termen lung (20_40) Împrumut pe termen mediu (10_20) Ele oferă împrumut de genul Împrumut la domiciliu ............., Împrumut de afaceri ........ Împrumut de creanță ....... Împrumut pentru studenți .........., Împrumut pentru început de afaceri Împrumut pentru afaceri ......., Împrumut pentru companie .............. etc E-mail .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Când vine vorba de criză financiară și împrumut, atunci împrumutul financiar David Wilson este locul de plecare, vă rugăm să-i spuneți că doamnei Linda McDonald vă direcționez Noroc… ....
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu