Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3039 din 28.01.2014

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 21 martie 2014SmartCity1

În conformitate cu următoarele prevederi legale:Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului;

Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“, cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Se aprobă Organigrama Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.421/2011*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi organigrama Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“ Bucureşti se abrogă. __*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.421/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 4Direcţia generală învăţământ superior şi Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu Bucureşti, 28 ianuarie 2014. Nr. 3.039. ANEXA Nr. 1REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“ Capitolul IMisiune Articolul 1Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“, denumită în continuare BCU „Carol I“, este o instituţie de drept public, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi finanţată de la bugetul de stat, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi lit. A „Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale“ poz. XIII din anexa nr. 4 „Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale“ la Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2BCU „Carol I“ este o structură infodocumentară complexă, parte a Sistemului naţional de biblioteci, având misiunea de a sprijini, prin serviciile şi colecţiile sale, procesul de învăţământ şi cercetare. Articolul 3BCU „Carol I“ are ca obiect de activitate: a)achiziţia documentelor pe orice tip de suport şi a diferitelor produse de informare-documentare electronice; b)prelucrarea, organizarea şi administrarea documentelor pe orice tip de suport şi a diferitelor produse de informare-documentare electronice; c)diseminarea în mod tradiţional şi electronic a documentelor şi informaţiilor prin intermediul unei game variate de servicii; d)instruirea utilizatorilor în domeniul culturii informaţiei; e)realizarea de activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării, precum studii, bibliografii, biobibliografii, sinteze documentare pe teme de specialitate, ghiduri, repertorii, antologii, proiecte etc.; f)participarea la târguri de carte, conferinţe naţionale şi internaţionale ale organizaţiilor profesionale, precum şi la activităţi de cercetare a fundamentelor teoretice ale domeniului; g)organizarea de acţiuni de formare şi perfecţionare, complementare sistemului instituţionalizat de pregătire în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării; h)acordarea de asistenţă metodologică bibliotecilor din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale; i)participarea, prin evenimentele pe care le organizează, la dezvoltarea şi promovarea vieţii culturale şi ştiinţifice bucureştene. Articolul 4În vederea realizării unor proiecte de cercetare şi de dezvoltare a serviciilor de bibliotecă, BCU „Carol I“ cooperează cu alte biblioteci din sistemul naţional, cu instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, cu organizaţii neguvernamentale, cu alte instituţii şi organizaţii de drept public sau de drept privat, ambasade etc. Articolul 5(1) Aria de asistenţă metodologică prevăzută la art. 3 lit. h) urmează a fi stabilită de către Ministerul Educaţiei Naţionale, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Deplasarea personalului de specialitate al BCU „Carol I“ în scopul de a acorda asistenţă metodologică se va face la cererea unităţii interesate şi pe cheltuiala acesteia. Capitolul IIPatrimoniu Articolul 6Colecţiile BCU „Carol I“ se dezvoltă prin cumpărare, schimb de publicaţii intern şi internaţional, donaţii, testamente, transfer şi cuprind o gamă variată de documente, precum cărţi, publicaţii seriale, publicaţii cartografice, arhivistice, documente audiovizuale, documente grafice, documente electronice, documente fotografice, microformate, manuscrise şi altele asemenea, româneşti şi străine. Articolul 7Colecţiile BCU „Carol I“ se dezvoltă în acord cu politica învăţământului universitar privind programele de studiu şi de cercetare. Prin Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“ se asigură documente specifice din domeniul ştiinţelor educaţiei şi învăţământului, necesare personalului de conducere, îndrumare şi control din învăţământ, activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice de predare şi auxiliare din învăţământul de toate gradele şi cercetării ştiinţifice de profil. Articolul 8Colecţiile BCU „Carol I“ au caracter multidisciplinar, în unitatea centrală, şi specializat, în bibliotecile filiale şi Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“. Articolul 9Stabilirea statutului documentelor, evidenţa, prelucrarea, conservarea, recuperarea şi eliminarea acestora se realizează conform
art. 40 alin. (1)-(10) din Legea nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi altor acte normative specifice. Articolul 10Dotările BCU „Carol I“ se asigură prin finanţarea Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi din venituri proprii, sponsorizări, donaţii, testamente şi transferuri, conform prevederilor legale. Capitolul IIIStructură şi atribuţii Articolul 11BCU „Carol I“ este structurată în 18 servicii, 7 birouri şi 8 compartimente specializate, aflate în unitatea centrală, 16 biblioteci filiale situate în 18 locaţii aflate în facultăţile Universităţii din Bucureşti şi Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“, structurată în 4 servicii de specialitate. Articolul 12Unitatea centrală a BCU „Carol I“ funcţionează în 3 corpuri de clădire: a)corpul „Fundaţie“, unde funcţionează 5 săli de lectură, cu 76 de locuri; b)corpul „Dacia“; c)corpul „Boema“, unde funcţionează 7 săli de lectură cu 385 de locuri, 10 cabinete individuale de studiu şi Centrul de împrumut al Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“. Articolul 13 (1) Structura BCU „Carol I“ este prevăzută în organigrama prezentată în anexa nr. 2 la ordin.(2) Funcţiile de conducere ale BCU „Carol I“ sunt: director general, director general adjunct, director general adjunct Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“ şi director economic.(3) Atribuţiile specifice funcţiilor de conducere sunt următoarele:a)directorul general:

reprezintă biblioteca în raporturile cu instituţiile, organele, organizaţiile locale, centrale şi cu alte instituţii cu care biblioteca cooperează;

îndeplineşte atribuţiile specifice de ordonator de credite definite conform legislaţiei în vigoare;

coordonează politica generală a bibliotecii, activitatea de dezvoltare a colecţiilor, precum şi activitatea de cercetare şi metodologie, pentru a răspunde optim cerinţelor utilizatorilor;

coordonează realizarea Planului strategic, a Buletinului informativ, a Raportului anual de activitate şi a Planului de obiective, activităţi şi indicatori pe anul următor în direcţiile fundamentale: dezvoltarea colecţiilor, prelucrarea documentelor, accesul utilizatorilor la informaţii, diseminarea informaţiei şi a documentelor, informatizarea bibliotecii, asigurarea dezvoltării profesionale, asigurarea asistenţei metodologice pentru celelalte biblioteci universitare din aria geografică de îndrumare metodologică ce urmează a fi stabilită de Ministerul Educaţiei Naţionale;

coordonează activităţile instituţiei în scopul creşterii performanţelor şi dezvoltării contribuţiei specializate la desfăşurarea procesului de învăţământ şi cercetare;

asigură utilizarea raţională a tuturor categoriilor de resurse ale instituţiei şi urmăreşte atragerea de noi resurse complementare;

desemnează, la nivelul BCU „Carol I“, comisia pentru implementarea sistemului de control managerial intern, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare;

numeşte, transferă şi eliberează din funcţie personalul de specialitate, tehnic, economic, administrativ, precum şi pe şefii de serviciu şi de birou, în conformitate cu prevederile legale; b)directorul general adjunct:

asigură organizarea, coordonarea, controlul, verificarea şi comunicarea tuturor activităţilor desfăşurate de serviciile, birourile şi compartimentele aflate în subordine, conform anexei nr. 2 la ordin;

dispune adoptarea de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor de organizare, prelucrare şi conservare a documentelor, precum şi a serviciilor de informare şi documentare oferite utilizatorilor BCU „Carol I“, în colaborare cu directorul general adjunct al Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“;

coordonează activităţile legate de tehnologia informaţiei desfăşurate în cadrul bibliotecii;

asigură respectarea standardelor profesionale de lucru, precum şi colaborarea armonioasă, pe plan profesional, între structurile specializate ale bibliotecii, respectiv serviciile, birourile şi compartimentele din unitatea centrală, filiale şi Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“;

stabileşte atribuţiile şi sarcinile pe trepte ierarhice privind activitatea din cadrul serviciilor, birourilor şi compartimentelor aflate în subordine, conform anexei nr. 2 la ordin; c)directorul general adjunct al Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“:

asigură organizarea, coordonarea, controlul, verificarea şi comunicarea tuturor activităţilor desfăşurate de Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“;

dispune adoptarea de măsuri pentru îmbunătăţirea structurii colecţiilor, a activităţilor de organizare, prelucrare şi conservare a documentelor, precum şi a serviciilor de informare şi documentare oferite utilizatorilor Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“, în acord cu politica generală a bibliotecii;

stabileşte atribuţiile şi sarcinile pe trepte ierarhice privind activitatea din cadrul Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“;

coordonează participarea Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“ la programele de specializare a personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal şi asigurarea îndrumării metodologice pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare din Bucureşti şi din ţară; d)directorul economic:

răspunde de organizarea şi coordonarea activităţilor din domeniul financiar-contabil şi administrativ desfăşurate în cadrul instituţiei;

reprezintă instituţia în relaţia cu clienţii, furnizorii şi alţi terţi, pentru probleme legate de activităţile economico-financiare şi administrative;

răspunde de elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli;

răspunde de întocmirea balanţelor contabile lunare şi a bilanţului, în vederea analizării rezultatelor economico-financiare obţinute;

răspunde de organizarea inventarierii patrimoniului instituţiei. Articolul 14Structurile Unităţii centrale a BCU „Carol I“ sunt:

Dezvoltarea colecţiilor;

Periodice;

Evidenţa şi organizarea colecţiilor;

Catalogare. Indexare;

Bibliofilie. Manuscrise;

Restaurarea şi prezervarea publicaţiilor;

Conservarea colecţiilor;

Comunicarea colecţiilor;

Referinţe;

Cercetare. Metodologie;

Informatizare;

Comunicare şi relaţii publice;

Financiar. Contabilitate;

Resurse umane;

Juridic;

Administrativ. Tehnic;

Achiziţii publiceşi Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“, din componenţa căreia fac parte următoarele servicii:

Relaţii cu utilizatorii;

Prelucrarea şi administrarea colecţiilor;

Perfecţionare. Asistenţă metodologică. Documentare;

Bibliografic. Articolul 15Serviciul „Dezvoltarea colecţiilor“ are următoarele atribuţii: a)realizarea activităţilor specifice dezvoltării colecţiilor BCU „Carol I“; b)asigurarea dezvoltării colecţiilor prin completare curentă şi retrospectivă; c)elaborarea politicii de achiziţie pentru activităţile de dezvoltare a colecţiilor BCU „Carol I“; d)efectuarea controlului asupra selecţiei documentelor româneşti şi străine, cu excepţia publicaţiilor seriale, avizate de Comisia internă de selecţie; e)coordonarea şi controlul modalităţilor de dezvoltare a colecţiilor după tipurile de documente, conform politicii de achiziţie; f)formularea de propuneri de îmbunătăţire a activităţii de prelucrare în regim informatizat, inclusiv cu privire la funcţionarea sistemului integrat de bibliotecă; g)elaborarea materialelor cu caracter metodologic/ procedurilor şi asigurarea asistenţei de specialitate pentru bibliotecarii din filiale, Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“ şi din alte biblioteci din ţară. Articolul 16Serviciul „Periodice“ are următoarele atribuţii: a)realizarea activităţilor specifice dezvoltării colecţiilor de publicaţii seriale ale BCU „Carol I“; b)elaborarea politicii de achiziţie pentru activităţile de dezvoltare a colecţiilor de publicaţii seriale ale BCU „Carol I“; c)formularea propunerilor de îmbunătăţire a activităţii de prelucrare în regim informatizat, inclusiv cu privire la funcţionarea sistemului integrat de bibliotecă; d)realizarea operaţiilor de evidenţă globală şi individuală în unitatea centrală pentru publicaţii seriale, conform legislaţiei în vigoare; e)organizarea colecţiilor de publicaţii seriale în unitatea centrală şi tipărirea etichetelor de barcod şi cotă; f)prelucrarea retrospectivă a publicaţiilor seriale din fondurile bibliotecii care nu sunt încă reflectate în baza de date sau sunt reflectate incorect ori incomplet; g)operarea, în instrumentele de evidenţă, a documentelor periodice eliminate din colecţii; h)catalogarea, clasificarea şi indexarea publicaţiilor seriale; i)gestionarea înregistrărilor bibliografice existente în baza de date a BCU „Carol I“; j)elaborarea politicii de dezvoltare a colecţiilor, evidenţă, catalogare şi indexare a publicaţiilor seriale la nivelul instituţiei; k)elaborarea de materiale cu caracter metodologic/proceduri şi asigurarea asistenţei de specialitate pentru bibliotecarii din filiale, Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“ şi din alte biblioteci din ţară. Articolul 17Serviciul „Evidenţa şi organizarea colecţiilor“ are următoarele atribuţii: a)realizarea operaţiilor de evidenţă globală şi individuală în unitatea centrală, conform legislaţiei în vigoare; b)elaborarea politicii de evidenţă şi organizare a colecţiilor la nivelul instituţiei; c)organizarea colecţiilor de publicaţii monografice în unitatea centrală şi tipărirea etichetelor de barcod şi cotă, inclusiv pentru bibliotecile filiale şi Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“; d)întocmirea listelor de noutăţi cuprinzând, pe domenii, titlurile nou-achiziţionate în unitatea centrală; e)organizarea activităţii de deselecţie sistematică din colecţiile unităţii centrale în conformitate cu hotărârile Comisiei de deselecţie; f)verificarea periodică a colecţiilor unităţii centrale (în colaborare cu Serviciul „Conservarea colecţiilor“); g)prelucrarea retrospectivă primară a documentelor din fondurile bibliotecii care nu sunt încă reflectate în baza de date sau sunt reflectate incorect ori incomplet; h)operarea, în instrumentele de evidenţă, a documentelor eliminate din colecţii (cu excepţia publicaţiilor periodice); i)elaborarea materialelor cu caracter metodologic/ procedurilor şi asigurarea asistenţei de specialitate pentru bibliotecarii din filiale, Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“ şi din alte biblioteci din ţară. Articolul 18Serviciul „Catalogare. Indexare“ are următoarele atribuţii: a)catalogarea, clasificarea şi indexarea tuturor resurselor monografice achiziţionate atât pentru unitatea centrală, cât şi pentru filiale; b)gestionarea înregistrărilor bibliografice existente în baza de date a BCU „Carol I“; c)construirea de fişiere de autoritate; d)elaborarea politicii de catalogare şi indexare a resurselor monografice la nivelul instituţiei; e)elaborarea de materiale cu caracter metodologic/proceduri şi asigurarea asistenţei de specialitate pentru bibliotecarii din filiale, Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“ şi din alte biblioteci din ţară. Articolul 19Biroul „Bibliofilie. Manuscrise“ are următoarele atribuţii: a)organizarea, prelucrarea şi valorificarea fondului de documente bibliofile [carte veche românească (1508-1830), carte veche străină (1456-1750)]; carte românească şi străină întrunind alte atribute bibliofile, manuscrise, corespondenţă manuscrisă, hărţi vechi - gravate sau litografiate -, grafică mică, fotografii, medalii; b)expertizarea şi participarea la evaluarea ofertelor de documente bibliofile; c)asigurarea aplicării Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile atunci când se stabileşte că documente din colecţiile BCU „Carol I“ întrunesc condiţii care le plasează sub incidenţa acestor acte normative; d)asigurarea asistenţei de specialitate în cadrul BCU „Carol I“ în probleme de organizare şi prelucrare a documentelor bibliofile şi aplicare a prevederilor Legii nr. 182/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e)asigurarea valorificării expoziţionale, în condiţiile legii, a fondului de documente bibliofile; f)inventarierea, organizarea şi descrierea arhivei istorice a BCU „Carol I“ (1895-1989); g)realizarea activităţilor de tipografiere; h)elaborarea politicii de dezvoltare şi valorificare ştiinţifică a colecţiilor bibliofile la nivelul instituţiei; i)elaborarea de materiale cu caracter metodologic/proceduri şi asigurarea asistenţei de specialitate pentru bibliotecarii din filiale, Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“ şi din alte biblioteci din ţară. Articolul 20Serviciul „Restaurarea şi prezervarea publicaţiilor“ are următoarele atribuţii: a)identificarea factorilor potenţiali de risc existenţi în depozitele de carte şi elaborarea unor măsuri de contracarare a acestora; b)restaurarea documentelor cu valoare patrimonială (carte veche, rară, manuscrise) aparţinând BCU „Carol I“; c)refacerea legăturii documentelor care au suferit deteriorări ca urmare a utilizării intense, fotocopierii defectuoase sau a unei structuri deficitare; d)asigurarea de servicii de fotocopiere pentru departamentele unităţii centrale, filiale şi Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“; e)elaborarea de materiale cu caracter metodologic/proceduri şi asigurarea asistenţei de specialitate pentru bibliotecarii din filiale, Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“ şi din alte biblioteci din ţară; f)elaborarea politicii de conservare şi restaurare a publicaţiilor la nivelul instituţiei, urmărind îndeplinirea obiectivelor propuse. Articolul 21Serviciul „Conservarea colecţiilor“ are următoarele atribuţii: a)gestionarea şi verificarea colecţiilor de documente ale unităţii centrale, conform legislaţiei în vigoare; b)organizarea colecţiilor în depozite şi punerea în circulaţie a documentelor unităţii centrale; c)casarea documentelor din depozitele unităţii centrale; d)gestionarea documentelor aflate în procesul de retroconversie din fondurile bibliotecii; e)conservarea preventivă a documentelor în unitatea centrală; f)supravegherea şi propunerea de măsuri privind întreţinerea spaţiilor de depozitare, curăţenie, igienizare, a instalaţiilor electrice, de încălzire şi de aerisire; g)elaborarea de materiale cu caracter metodologic/proceduri şi asigurarea asistenţei de specialitate pentru bibliotecarii din filiale, Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“ şi din alte biblioteci din ţară. Articolul 22Serviciul „Comunicarea colecţiilor“ are următoarele atribuţii: a)asigurarea comunicării documentelor în spaţiile de lectură ale unităţii centrale; b)organizarea, gestionarea şi actualizarea continuă a colecţiilor din sălile de lectură ale unităţii centrale în funcţie de interesele de studiu ale utilizatorilor; c)urmărirea circulaţiei documentelor aflate în acces liber în unitatea centrală şi participarea la procesul de selecţie a acestora; d)verificarea periodică a colecţiilor organizate în acces direct la publicaţii în sălile de lectură ale unităţii centrale; e)realizarea împrumutului interbibliotecar naţional şi internaţional de publicaţii; f)elaborarea de materiale cu caracter metodologic/proceduri şi asigurarea asistenţei de specialitate pentru bibliotecarii din filiale, Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“ şi din alte biblioteci din ţară; g)elaborarea politicii de comunicare a colecţiilor la nivelul instituţiei. Articolul 23Serviciul „Referinţe“ are următoarele atribuţii: a)asigurarea accesului la informaţie pentru toţi utilizatorii bibliotecii prin îndrumarea, orientarea, asistarea şi instruirea acestora în procesul de regăsire a informaţiei; b)eliberarea şi vizarea permiselor de bibliotecă; c)gestionarea accesului utilizatorilor în bibliotecă şi atribuirea locurilor în sălile de lectură; d)asigurarea serviciilor de referinţe pentru utilizatorii bibliotecii; e)realizarea bibliografiilor, la cerere; f)asigurarea serviciilor de furnizare a documentelor, electronic sau prin poştă; g)elaborarea de materiale cu caracter metodologic/proceduri şi asigurarea asistenţei de specialitate pentru bibliotecarii din filiale, Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“ şi din alte biblioteci din ţară; h)elaborarea politicii vizând serviciile de referinţe la nivelul instituţiei. Articolul 24Serviciul „Cercetare. Metodologie“ are următoarele atribuţii: a)redactarea de lucrări de cercetare documentară - ghiduri, sinteze documentare, biobibliografii, adnotări, referate, recenzii, sinteze etc.; b)redactarea Raportului anual al instituţiei şi a Buletinului informativ, precum şi întreprinderea demersurilor necesare în vederea publicării acestora pe site-ul instituţiei, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi printr-o altă modalitate de afişare publică (după caz), în scopul publicităţii, cu respectarea dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; c)centralizarea datelor statistice specifice tuturor activităţilor desfăşurate în BCU „Carol I“; d)elaborarea de chestionare pentru investigarea opiniilor utilizatorilor şi efectuarea de sondaje; prelucrarea şi interpretarea rezultatelor acestora şi redactarea de rapoarte de cercetare; e)coordonarea întâlnirilor profesionale - seminare, conferinţe etc. pe teme biblioteconomice; f)organizarea de expoziţii aniversare şi tematice; g)organizarea practicii pentru studenţi, la cererea facultăţilor; h)organizarea tururilor de vizitare în unitatea centrală; i)organizarea de module teoretice şi practice pentru cursuri/stagii de iniţiere în biblioteconomie; j)întocmirea Planului de dezvoltare profesională conform legislaţiei în vigoare; k)elaborarea de materiale cu caracter metodologic/proceduri şi asigurarea asistenţei de specialitate pentru bibliotecarii din filiale, Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“ şi din alte biblioteci din ţară. Articolul 25Serviciul „Informatizare“ are următoarele atribuţii: a)administrarea şi securizarea reţelei informatice a BCU „Carol I“, a aplicaţiilor software şi a sistemelor integrate de bibliotecă; b)implementarea de noi programe informatice; c)acordarea asistenţei tehnice de specialitate în unitatea centrală, în bibliotecile filiale şi în Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“; d)actualizarea şi dezvoltarea paginilor intranet şi www ale BCU „Carol I“; e)digitizarea documentelor; f)elaborarea politicii de informatizare la nivelul instituţiei; g)elaborarea de materiale cu caracter metodologic/proceduri şi asigurarea asistenţei de specialitate pentru bibliotecarii din filiale, Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“ şi din alte biblioteci din ţară. Articolul 26Biroul „Comunicare şi relaţii publice“ are următoarele atribuţii: a)stabilirea şi menţinerea relaţiei cu reprezentanţii mass-mediei, organizarea interviurilor acordate reprezentanţilor mass-mediei de către directorul general şi interviurilor acordate mass-mediei de către directorul general adjunct/salariaţi desemnaţi în scris de către directorul general; b)întocmirea şi transmiterea răspunsurilor la solicitările scrise şi verbale ale reprezentanţilor mass-mediei, realizarea şi transmiterea către presă de materiale referitoare la activitatea BCU „Carol I“; c)întocmirea şi transmiterea răspunsurilor la reclamaţiile scrise formulate de utilizatorii bibliotecii; d)realizarea şi implementarea strategiilor de relaţii publice ale BCU „Carol I“; e)realizarea buletinelor de analiză privind imaginea BCU „Carol I“, monitorizarea informaţiilor apărute în mass-media cu referire la instituţie şi transmiterea către conducerea bibliotecii; f)conceperea, realizarea şi actualizarea materialelor de promovare, prezentări ale instituţiei; g)organizarea manifestărilor destinate promovării instituţiei; h)asigurarea accesului la informaţiile de interes public pe baza solicitărilor formulate în scris de persoanele interesate, în conformitate cu Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 27Serviciul „Financiar. Contabilitate“ are următoarele atribuţii: a)desfăşurarea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare a activităţii economico-financiare în cadrul BCU „Carol I“; b)menţinerea legăturii permanent cu instituţiile financiar-bancare în vederea efectuării în termen a operaţiilor de încasări şi plăţi prin conturile instituţiei, precum şi a celor în numerar, asigurând deplina legalitate a acestora; c)efectuarea controlului financiar preventiv propriu - C.F.P.P., conform legislaţiei în vigoare; d)organizarea, primirea sau, după caz, întocmirea, circulaţia raţională şi păstrarea documentelor care stau la baza înregistrărilor contabile, verificând corectitudinea datelor înscrise în documentele respective; e)participarea la organizarea şi efectuarea inventarierilor tuturor bunurilor din dotarea instituţiei, urmărind păstrarea integrităţii acestora; f)întocmirea în termen a bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar aferent anului care a expirat, coordonând elaborarea rapoartelor explicative cu privire la rezultatele obţinute în anul de referinţă; g)efectuarea trimestrial a analizei pe bază de balanţă a activităţii economico-financiare a unităţii şi aducerea acesteia la cunoştinţa conducerii instituţiei. Articolul 28Compartimentul „Resurse umane“ are următoarele atribuţii: a)coordonarea şi gestionarea documentelor de personal; b)urmărirea, studierea şi implementarea modificărilor legislative în domeniu; c)comunicarea către salariaţi a modificărilor aduse relaţiilor de muncă; d)acordarea de asistenţă de specialitate salariaţilor. Articolul 29Compartimentul „Juridic“ are următoarele atribuţii: a)acordarea avizului juridic pentru documentele emise în cadrul BCU „Carol I“; b)menţinerea evidenţei proceselor şi litigiilor în curs în care instituţia este parte; c)urmărirea obţinerii titlurilor executorii pentru creanţele instituţiei, dacă este cazul; d)exercitarea în termen a căilor legale de atac asupra hotărârilor instanţelor de judecată, dacă este cazul; e)colaborarea cu toate compartimentele de specialitate şi funcţionale pentru elaborarea eventualelor proiecte de acte legislative iniţiate de BCU „Carol I“, analizarea şi formularea observaţiilor şi propunerilor de îmbunătăţire a unor proiecte de reglementări elaborate de terţi şi care prezintă interes pentru instituţie, urmărind înaintarea proiectelor respective către organele de drept, precum şi modul de finalizare a acestora. Articolul 30Serviciul „Administrativ. Tehnic“ are următoarele atribuţii: a)administrarea şi întreţinerea tuturor bunurilor, serviciilor tehnice şi instalaţiilor aparţinând BCU „Carol I“; b)achiziţionarea produselor necesare BCU „Carol I“, repartizarea şi distribuirea acestora; c)verificarea existenţei autorizaţiilor ISCIR pentru utilajele de ridicat şi instalaţiile - inclusiv cele de gaz - sau maşinile sub presiune existente în cadrul BCU „Carol I“; d)asigurarea realizării la nivel de instituţie a ansamblului de măsuri prevăzute de normele în vigoare şi de dispoziţiile BCU „Carol I“ cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă; e)urmărirea şi asigurarea realizării în întreaga instituţie a ansamblului de măsuri prevăzute de normele în vigoare şi de dispoziţiile BCU „Carol I“ cu privire la prevenirea şi stingerea incendiilor - PSI; f)efectuarea, urmărirea, asigurarea şi verificarea curăţeniei zilnice în spaţiile deţinute de instituţie; g)asigurarea evidenţei bunurilor puse la dispoziţia departamentelor din cadrul instituţiei, întocmind fişele aferente de inventar; h)urmărirea întreţinerii şi efectuării service-ului la toate echipamentele, instalaţiile şi utilajele cu care sunt dotate imobilele BCU „Carol I“, precum centrala termică, centrala de ventilaţie, staţia de pompare etc. Articolul 31Compartimentul „Achiziţii publice“ are următoarele atribuţii: a)elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale BCU „Carol I“, a programului anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie; b)elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţilor de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; c)punerea în aplicare şi finalizarea procedurilor de atribuire. Articolul 32Bibliotecile filiale sunt următoarele:

Matematică. Informatică;

Fizică;

Chimie;

Biologie. Botanică;

Geografie. Geologie;

Filosofie;

Drept;

Istorie;

Litere;

Limbi străine;

Ştiinţe politice;

Jurnalism şi ştiinţele comunicării;

Psihologie şi ştiinţele comunicării;

Sociologie şi asistenţă socială;

Administraţie şi afaceri;

Teologie ortodoxă. Acestea deţin 29 de săli de lectură cu 1.155 de locuri şi 15 centre de împrumut. Articolul 33Bibliotecile filiale au următoarele atribuţii: a)efectuarea selecţiei documentelor româneşti şi străine; b)realizarea operaţiilor de evidenţă globală şi individuală a documentelor; c)catalogarea şi indexarea documentelor; d)prelucrarea retrospectivă a documentelor din fondurile bibliotecii care nu sunt încă reflectate în baza de date sau sunt reflectate incorect ori incomplet; e)întocmirea listelor de noutăţi cuprinzând titlurile nou-achiziţionate; f)organizarea şi gestionarea colecţiilor de publicaţii; g)organizarea activităţii de deselecţie sistematică a colecţiilor; h)realizarea casării publicaţiilor şi operarea eliminărilor din colecţii în instrumentele de evidenţă; i)verificarea periodică a colecţiilor; j)asigurarea comunicării documentelor în spaţiile de lectură şi centrele de împrumut. Articolul 34Din componenţa Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“ fac parte următoarele servicii: Relaţii cu utilizatorii, Prelucrarea şi administrarea colecţiilor, Perfecţionare. Asistenţă metodologică. Documentare, Bibliografic. Articolul 35Serviciul „Relaţii cu utilizatorii“ are următoarele atribuţii: a)informarea şi îndrumarea utilizatorilor în folosirea colecţiilor Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“; b)punerea la dispoziţia utilizatorilor a documentelor Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“, atât în sălile de lectură, cât şi prin centrul de împrumut; c)asigurarea împrumutului la domiciliu pentru cadrele didactice universitare şi preuniversitare şi pentru cercetătorii din Bucureşti şi din ţară; d)asigurarea împrumutului interbibliotecar naţional de publicaţii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar; e)organizarea colecţiilor, gestionarea şi conservarea documentelor Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“; f)verificarea periodică a colecţiilor Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“ şi casarea documentelor perimate fizic sau ştiinţific; g)organizarea, gestionarea şi conservarea fondului Muzeului Pedagogic; h)asigurarea, la cerere, a practicii pedagogice pentru elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ de profil. Articolul 36Serviciul „Prelucrarea şi administrarea colecţiilor“ are următoarele atribuţii: a)întocmirea proiectului de completare curentă şi retrospectivă a colecţiilor cu profil pedagogic, pe baza propunerilor specialiştilor din Ministerul Educaţiei Naţionale şi a catedrelor de specialitate, avizate de Comisia internă de selecţie; b)realizarea activităţilor de completare curentă şi retrospectivă a colecţiilor cu profil pedagogic; c)organizarea şi derularea activităţilor de schimb intern şi internaţional de publicaţii cu profil pedagogic şi psihopedagogic; d)realizarea evidenţei primare, individuale şi globale a documentelor Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“; e)prelucrarea documentelor cu profil pedagogic, psihopedagogic, precum şi din alte domenii intrate în colecţiile Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“; f)introducerea retrospectivă în baza de date a fişelor topografice aferente documentelor cu profil pedagogic şi a fondului Muzeului Pedagogic din cadrul Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“; g)editarea de cataloage şi broşuri cuprinzând ultimele noutăţi din domeniul pedagogiei şi al ştiinţelor educaţiei. Articolul 37Serviciul „Perfecţionare. Asistenţă metodologică. Documentare“ are următoarele atribuţii: a)participarea la programele de specializare a personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal şi asigurarea îndrumării metodologice pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare din Bucureşti şi din ţară; b)organizarea, în colaborare cu celelalte compartimente ale bibliotecii, a cursurilor de formare profesională iniţială şi continuă pentru bibliotecarii caselor corpului didactic, precum şi pentru personalul de specialitate al instituţiilor infodocumentare din învăţământul preuniversitar (bibliotecari şcolari şi profesori documentarişti); c)elaborarea şi difuzarea publicaţiilor de specialitate din domeniul biblioteconomiei şi al ştiinţelor informării şi documentării în sprijinul bibliotecilor pedagogice ale caselor corpului didactic şi al structurilor infodocumentare din învăţământul preuniversitar (biblioteci şcolare şi centre de documentare şi informare); d)sprijinirea, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, a acţiunilor de coordonare, evaluare şi inspecţie a bibliotecilor pedagogice din cadrul caselor corpului didactic şi a structurilor infodocumentare din învăţământul preuniversitar; e)elaborarea, editarea şi difuzarea sintezelor documentare şi ale publicaţiilor referative din domeniul pedagogiei, psihologiei, sociopedagogiei şi didacticii predării diverselor discipline de învăţământ, precum şi ale altor ştiinţe ale educaţiei; f)colaborarea la lucrări documentare colective de profil, elaborate de instituţii din sistemul de învăţământ sau de alte instituţii naţionale şi internaţionale. Articolul 38Serviciul „Bibliografic“ are următoarele atribuţii: a)asigurarea consultanţei bibliografice către utilizatorii Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“; b)elaborarea de publicaţii bibliografice curente şi retrospective pentru activitatea de informare-documentare în domeniul pedagogiei şi al ştiinţelor educaţiei, biobibliografii, ghiduri documentare, indici bibliografici, buletine etc.; c)furnizarea, contra cost, la solicitarea utilizatorilor Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“, de informaţii bibliografice scrise (bibliografii la cerere, liste bibliografice) şi cercetări bibliografice; d)prelucrarea analitică, selectivă, în sistem informatizat, a articolelor din domeniul învăţământului şi al ştiinţelor educaţiei, din publicaţiile seriale de profil româneşti şi străine; e)asigurarea multiplicării, broşării şi copertării volumelor rezultate din activitatea Serviciului bibliografic al Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“. Articolul 39(1) Numărul de posturi din BCU „Carol I“ este aprobat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi este alcătuit din personal didactic auxiliar şi personal nedidactic.(2) Numărul total de posturi din BCU „Carol I“ este de 324. Capitolul IVActivităţi şi servicii Secţiunea 1Activităţi Articolul 40Activităţile desfăşurate în cadrul BCU „Carol I“ sunt fixate în Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“ din Bucureşti şi în planurile anuale stabilite la nivelul complexului, întocmite în acord cu tendinţele pe plan internaţional. Articolul 41(1) Evaluarea activităţilor desfăşurate în bibliotecă se face anual, pe baza indicatorilor stabiliţi de Institutul Naţional de Statistică şi de Comisia Naţională a Bibliotecilor şi a indicatorilor fixaţi de conducerea BCU „Carol I“ prin centralizarea statistică a activităţilor fiecărui serviciu, birou sau compartiment din unitatea centrală, filiale şi Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“.(2) Documentele de analiză, evaluare şi prognozare, reprezentate de Raportul anual de activitate, Buletinul informativ (după caz) şi Planul de obiective, activităţi şi indicatori pe anul următor, se înaintează Universităţii din Bucureşti şi Ministerului Educaţiei Naţionale. Articolul 42Sistemul de control managerial intern este asigurat conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005, republicat, cu modificările ulterioare, printr-o comisie constituită la nivelul BCU „Carol I“. Articolul 43(1) Dezvoltarea colecţiilor se face selectiv şi echilibrat, prin achiziţie curentă şi retrospectivă.(2) BCU „Carol I“ atrage şi încurajează donaţiile româneşti şi străine, atât de la persoane particulare, cât şi de la instituţii.(3) BCU „Carol I“ stabileşte contacte cu universităţi, instituţii de cercetare, biblioteci universitare, societăţi culturale şi ştiinţifice, instituţii din învăţământul preuniversitar pentru obţinerea de documente solicitate de utilizatorii bibliotecii.(4) BCU „Carol I“ practică schimbul de publicaţii intern şi internaţional, pe baza listelor de oferte reciproce. Articolul 44BCU „Carol I“ urmăreşte permanent reflectarea în instrumentele de evidenţă şi în cataloagele de bibliotecă a tuturor documentelor pe care le deţine. Articolul 45În depozitele BCU „Carol I“, parametrii de microclimat sunt monitorizaţi în permanenţă, pentru evitarea degradărilor. În bibliotecile filiale, responsabilitatea pentru întreţinerea spaţiilor şi evitarea degradării publicaţiilor îi aparţine Universităţii din Bucureşti. Articolul 46(1) BCU „Carol I“ participă la integrarea dimensiunii infodocumentare în strategia de dezvoltare a învăţământului şi cercetării, punând la dispoziţia utilizatorilor colecţiile şi serviciile sale.(2) BCU „Carol I“ elaborează instrumente bibliografice necesare procesului de învăţământ şi cercetare, precum bibliografii, biobibliografii, cercetări, ghiduri, indici de reviste, sinteze.(3) BCU „Carol I“ sprijină procesul de învăţământ cu informaţii, proiecte şi teme de cercetare şi realizează contracte interne sau internaţionale de valorificare ştiinţifică şi culturală a colecţiilor bibliotecii.(4) BCU „Carol I“ promovează colecţiile şi serviciile bibliotecii prin organizarea de expoziţii, vitrine, întâlniri cu utilizatorii, activităţi de marketing şi relaţii publice, editarea de broşuri, pliante etc. Secţiunea a 2-aCategoriile de utilizatori ai BCU „Carol I“ Articolul 47 (1) În BCU „Carol I“ au acces următoarele categorii de utilizatori:a)cadre didactice de la Universitatea din Bucureşti şi din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular din Bucureşti şi din provincie, din învăţământul superior din străinătate şi din învăţământul preuniversitar; b)studenţi, masteranzi şi doctoranzi de la Universitatea din Bucureşti, din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular, din Bucureşti şi din provincie; c)studenţi, masteranzi şi doctoranzi străini cuprinşi în programe şi proiecte educaţionale; d)cercetători de la Universitatea din Bucureşti, din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular, din Bucureşti şi din provincie, cercetători care nu fac parte din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale; e)elevi de liceu; f)specialişti din diferite domenii ale culturii şi ştiinţei; g)alte categorii de utilizatori. (2) BCU „Carol I“ îşi rezervă dreptul de a limita accesul în bibliotecă al utilizatorilor incluşi la lit. g) în anumite perioade de timp, de regulă în timpul presesiunilor şi sesiunilor de examene.(3) BCU „Carol I“ îşi rezervă dreptul de a nu permite accesul, în niciunul dintre spaţiile sale, al persoanelor care au o ţinută şi/sau o igienă necorespunzătoare, sunt în stare de ebrietate sau au un comportament şi limbaj inadecvate. Secţiunea a 3-aPermisul de bibliotecă Articolul 48 (1) Persoanele din categoriile menţionate la art. 47 alin. (1) care doresc să aibă acces la colecţiile şi serviciile bibliotecii au obligaţia să obţină un permis unic, valabil atât pentru unitatea centrală şi Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“, cât şi pentru bibliotecile filiale.(2) Permisul se eliberează şi se vizează la bibliotecile filiale, pentru studenţii, cadrele didactice, cercetătorii şi doctoranzii Universităţii din Bucureşti, şi la unitatea centrală, pentru celelalte categorii de utilizatori menţionate la art. 47. Articolul 49Permisul se eliberează şi se vizează în urma achitării de către utilizator a unei sume stabilite la începutul fiecărui an universitar, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 84/1998 privind constituirea Fondului de susţinere a bibliotecilor din învăţământ, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2001. Cadrele didactice pensionate, studenţii cu burse sociale, studenţii, masteranzii şi doctoranzii străini cuprinşi în programe şi proiecte educaţionale, elevii olimpici, persoanele care au făcut donaţii valoroase bibliotecii, persoanele cu handicap, bibliotecarii şi documentariştii angajaţi în alte biblioteci şi centre de informare, salariaţii şi pensionarii BCU „Carol I“ şi ai Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“, angajaţii Ministerului Educaţiei Naţionale beneficiază de permis de acces gratuit, pe baza actelor doveditoare. Articolul 50(1) La primirea permisului, utilizatorul este informat despre prevederile Regulamentului de funcţionare al BCU „Carol I“, despre serviciile oferite de bibliotecă şi despre tarife şi locurile în care sunt afişate.(2) Pentru obţinerea permisului, utilizatorul semnează Declaraţia-angajament de respectare a obligaţiilor cuprinse în prezentul regulament. În unele biblioteci filiale, în locul Declaraţiei-angajament utilizatorul semnează o fişă de înscriere la bibliotecă.(3) Pentru eliberarea permisului, utilizatorului i se solicită furnizarea unor date cu caracter personal. La aceste date au acces exclusiv angajaţii care au în atribuţii eliberarea permiselor de bibliotecă. Datele cu caracter personal obţinute de la utilizatori nu vor fi furnizate sub niciun motiv unei terţe părţi şi vor fi şterse din evidenţele bibliotecii după expirarea valabilităţii permisului, iar în bibliotecile filiale, după eliberarea fişei de lichidare a împrumutului de documente. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, BCU „Carol I“ este înregistrată în Registrul general al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
(4) În unitatea centrală, utilizatorii care doresc eliberarea unui permis trebuie să participe la un tur de orientare în bibliotecă.(5) Utilizatorii care au permis la una dintre bibliotecile filiale şi doresc să frecventeze unitatea centrală trebuie să se înregistreze şi în baza de date a unităţii centrale, la Biroul de permise al acesteia şi să participe la turul de orientare în bibliotecă. Articolul 51Accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile unităţii centrale se face pe baza unui card de acces obţinut prin prezentarea permisului de bibliotecă. Utilizatorii au obligaţia ca la ieşirea din bibliotecă să restituie cardul de acces în schimbul permisului de bibliotecă. Articolul 52Permisul şi cardul de acces nu sunt transmisibile. Articolul 53(1) Pierderea permisului trebuie anunţată imediat unităţii emitente şi permisul trebuie declarat nul printr-o declaraţie pe propria răspundere. În caz contrar, utilizatorul răspunde de eventualele pagube aduse BCU „Carol I“ prin folosirea permisului de către o altă persoană. Pentru eliberarea unui nou permis se percepe o nouă taxă.(2) În cazul pierderii sau furtului permisului, studenţii, doctoranzii, cercetătorii şi cadrele didactice din Universitatea Bucureşti au obligaţia, înainte de eliberarea unui nou permis, să prezinte Fişa de lichidare a împrumutului de documente, cu confirmarea tuturor bibliotecilor filiale, la care au avut drept de împrumut. Articolul 54BCU „Carol I“ se obligă să asigure confidenţialitatea datelor personale ale utilizatorilor şi să nu le folosească decât în sensul prevederilor prezentului regulament. Secţiunea a 4-aServicii oferite utilizatorilor 4.1. Accesul la documente şi informaţii în sălile de lectură Articolul 55Accesul la documente al utilizatorilor BCU „Carol I“ se face în mod direct, în cazul documentelor aflate în acces direct la colecţii, sau indirect, prin solicitarea documentelor aflate în depozite. Articolul 56La intrarea în sala de lectură, utilizatorul este obligat să prezinte custodelui permisul (în bibliotecile filiale) sau cardul de acces (în unitatea centrală) şi să completeze citeţ rubricile Caietului de frecvenţă (în bibliotecile în care există acest tip de evidenţă). 4.2. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor Articolul 57(1) Utilizatorii au dreptul să solicite documente din colecţiile BCU „Carol I“, prin completarea unui buletin de cerere.(2) Utilizatorii au dreptul să solicite simultan cel mult 3 volume de publicaţii aflate în depozite, respectiv să reţină simultan cel mult 3 volume de publicaţii aflate în acces direct.(3) Utilizatorii au obligaţia să depună ultima solicitare pentru publicaţiile din depozite cu cel puţin 45 de minute înainte de terminarea programului.(4) La primirea publicaţiilor, utilizatorul trebuie să verifice starea lor fizică şi să semnaleze custodelui eventualele deteriorări (pagini rupte, pagini lipsă, sublinieri).(5) Utilizatorii au obligaţia să protejeze publicaţiile pe care le primesc spre consultare, să nu facă însemnări, sublinieri sau să desprindă pagini, să nu ia notiţe pe cărţi ori periodice şi să citească numai pe masa de lectură.(6) Este interzis accesul cu lichide în spaţiile bibliotecii, cu excepţia sticlelor cu apă. Pentru evitarea oricărui incident neplăcut, sticlele cu apă nu vor fi aşezate pe mesele de lectură.(7) Biblioteca îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru respectarea prevederilor
Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) La plecarea din sală, utilizatorii au obligaţia să predea custodelui publicaţiile consultate.(9) Este interzisă scoaterea în afara BCU „Carol I“, de către utilizatori, a documentelor consultate în sălile de lectură.(10) Utilizatorii au obligaţia să nu îşi părăsească locurile din sălile de lectură pe o perioadă mai mare de 30 de minute şi numai prin anunţarea custodelui de sală; în caz contrar, bibliotecarii au dreptul de a repartiza locurile respective altor utilizatori. Articolul 58Accesul în Sala profesorilor „Al. Tzigara-Samurcaş“ (Corpul Fundaţie) din Unitatea centrală a BCU „Carol I“ este permis numai cadrelor didactice, doctoranzilor şi cercetătorilor. Articolul 59Accesul la colecţiile de publicaţii periodice, precum şi la cele de carte bibliofilă şi manuscrise deţinute în Unitatea centrală a BCU „Carol I“ se face conform unor reglementări speciale, după cum urmează: a)consultarea revistelor este permisă în toate sălile de lectură; b)consultarea ziarelor este permisă numai în sala de lectură nr. 3; c)accesul la colecţiile de carte bibliofilă şi manuscrise, în original sau prin intermediul unei copii electronice, se face numai cu aprobarea scrisă a Biroului „Bibliofilie. Manuscrise“, pe baza unei cereri bine motivate a solicitantului; d)colecţia de carte bibliofilă şi manuscrise este accesibilă cercetătorilor, cadrelor didactice, doctoranzilor şi studenţilor care elaborează lucrări de licenţă sau pentru realizarea unor seminare speciale în condiţiile prevăzute la lit. c); e)colecţia de manuscrise/scrisori manuscrise este accesibilă cercetătorilor şi studenţilor din anii superiori prin intermediul copiilor electronice realizate la cerere, în termen de cel mult 48 de ore, în condiţiile prevăzute la lit. c); f)colecţiile de carte bibliofilă şi manuscrise pot fi consultate numai între orele 9.30-15.30, în sala de lectură nr. 3. Articolul 60 (1) Utilizatorii au posibilitatea de a închiria cabinete individuale de studiu. Este interzisă utilizarea unui cabinet de studiu de către două sau mai multe persoane.(2) Un cabinet de studiu individual se poate închiria consecutiv pe o perioadă de maximum 60 de zile. În momentul în care nu este disponibil niciun cabinet de studiu, utilizatorii sunt înregistraţi pe o listă de aşteptare şi sunt anunţaţi telefonic sau prin e-mail în momentul eliberării acestuia. Persoanele care au închiriat deja un cabinet de studiu nu se pot înscrie pe lista de aşteptare decât la expirarea perioadei de utilizare.(3) Utilizatorii au dreptul să introducă în bibliotecă publicaţii proprii, cu condiţia să le declare, prin completarea unui formular, la Punctul control acces. Articolul 61 (1) Consultarea bazelor de date la care biblioteca oferă acces şi a CD-ROM-urilor, precum şi a informaţiilor disponibile prin internet se face în locuri special amenajate.(2) Utilizatorii au posibilitatea de a folosi CD-ROM-urile şi suporturile de memorie externă proprii, după verificarea antivirus a acestora de către bibliotecarul de la Punctul internet sau Sala de lectură „Petre Badea“.(3) Utilizatorii beneficiază de serviciile internet şi pot efectua activităţi de procesare de text, tipărire la imprimantă, scanare imagini şi fotocopiere.(4) Utilizatorii au obligaţia să nu descarce şi să nu instaleze programe pe calculatoare şi să nu acceseze site-uri internet cu caracter pornografic, ofensator sau defăimător.(5) Utilizatorii unităţii centrale pot închiria laptopuri aparţinând bibliotecii, pentru activităţi de procesare de text în sălile de lectură. Este interzisă utilizarea/transportarea laptopului închiriat în alte spaţii ale bibliotecii, cu excepţia zonei internet şi a sălilor de lectură. Recuperarea datelor de pe laptopurile închiriate se face numai de către bibliotecarul din zona internet, conform tarifelor existente.(6) Utilizatorii pot solicita realizarea de reproduceri digitale după publicaţiile aflate în colecţiile bibliotecii, cu respectarea
Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Reproducerile se realizează la sala de lectură nr. 3, iar recuperarea datelor se face de către bibliotecarul din zona internet, conform tarifelor existente.
(7) Utilizatorii au posibilitatea de a consulta materialele audiovizuale existente în colecţia bibliotecii, în Cabinetul bibliologic.4.3. Împrumutul de publicaţii Articolul 62Împrumutul de publicaţii poate fi direct sau interbibliotecar, naţional ori internaţional. Articolul 63(1) De împrumutul direct beneficiază cadrele didactice, cercetătorii, studenţii, masteranzii şi, după caz, doctoranzii Universităţii din Bucureşti. Împrumutul direct se realizează în bibliotecile filiale. Centrul de împrumut al Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“ se adresează cadrelor didactice, cercetătorilor şi doctoranzilor. Numărul de titluri împrumutate simultan şi perioada de împrumut se stabilesc de fiecare bibliotecă filială în parte şi de Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“, în funcţie de numărul de exemplare dintr-un titlu şi de gradul de solicitare a titlului respectiv.(2) Termenul de restituire a publicaţiilor poate fi prelungit o singură dată pe o perioadă stabilită de fiecare bibliotecă de facultate şi de Secţia pedagogică „I. C. Petrescu“. Prelungirea se face cu prezentarea documentului împrumutat, la perioada de expirare a termenului de împrumut. În situaţia în care documentul este solicitat şi de alţi utilizatori, termenul de restituire nu poate fi prelungit.(3) Dacă o lucrare este foarte solicitată, se pot decide excluderea cărţii de la împrumut şi consultarea ei numai în sălile de lectură.(4) Termenul de restituire a publicaţiilor poate fi prelungit o singură dată. Pentru publicaţiile care sunt solicitate de alţi utilizatori în vederea împrumutului, termenul de restituire nu poate fi prelungit.(5) În caz de necesitate (operaţiuni de verificare şi control), la cererea BCU „Carol I“, utilizatorul este obligat să restituie orice publicaţie împrumutată înaintea termenului de restituire.(6) Sunt exceptate de la împrumut documente care fac parte din colecţii speciale (manuscrise, incunabule, publicaţii vechi şi/sau bibliofile, materiale cartografice, fotografii, înregistrări audio şi video), lucrări de referinţe, publicaţii seriale, publicaţii obţinute prin împrumut interbibliotecar, publicaţii aflate în acces direct etc. Articolul 64De împrumutul interbibliotecar pot beneficia studenţii, doctoranzii, cercetătorii şi cadrele didactice din învăţământul universitar. Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar beneficiază de împrumut interbibliotecar prin Centrul de împrumut al Secţiei pedagogice „I. C. Petrescu“. Taxele de împrumut, de corespondenţă şi de transport pentru efectuarea împrumutului interbibliotecar sunt achitate de utilizatorii solicitanţi. Articolul 65Utilizatorii au obligaţia să respecte termenul de restituire a publicaţiilor împrumutate. Articolul 66Utilizatorii au obligaţia să păstreze publicaţiile împrumutate în bună stare, să nu facă însemnări, sublinieri şi să nu le producă alte deteriorări. 4.4. Reprografierea şi reproducerea digitală a publicaţiilor Articolul 67(1) Utilizatorii sunt obligaţi să solicite avizul custozilor din sălile de lectură atunci când doresc să reproducă o publicaţie, după achitarea taxelor aferente.(2) În unitatea centrală, reprografierea şi reproducerea digitală a publicaţiilor sunt permise numai utilizatorilor care şiau rezervat un loc în una dintre sălile de lectură.(3) Reprografierea şi reproducerea digitală sunt permise numai cu respectarea prevederilor
Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În vederea protejării colecţiilor bibliotecii sunt excluse de la reprografiere următoarele categorii de publicaţii:a)albume, atlase, hărţi, planuri, planşe; b)manuscrise, corespondenţă, ex-librisuri; c)ziarele legate în volum; d)cărţi care au peste 500 de pagini; e)cărţi care au formatul mai mare decât formatul A3; f)cărţi cu inserturi mai mari decât coperţile (planuri, planşe, hărţi etc.); g)cărţi cu legături fragile sau strânse, cu pagini desprinse ori rupte, fără coperţi sau cu coperţi rupte. Articolul 68Pentru toate publicaţiile este permisă reproducerea digitală, cu aparatul personal al utilizatorului, cu aprobarea şi sub supravegherea custodelui din sala de lectură, după achitarea taxei pe care biblioteca o percepe pentru această facilitate. Excepţie fac cărţile tipărite înainte de anul 1900 şi/sau bibliofile, cu o stare bună de conservare, după care se pot efectua reproduceri digitale numai pe baza unei cereri scrise, aprobate de conducerea BCU „Carol I“. Aprobarea va fi acordată în funcţie de motivaţia solicitării utilizatorului. 4.5. Asistenţa pentru utilizatori Articolul 69 (1) Utilizatorii BCU „Carol I“ beneficiază, gratuit sau, după caz, contra cost, de asistenţă infodocumentară şi formativă furnizată de personalul acesteia.(2) Asistenţa infodocumentară cuprinde furnizarea de servicii de referinţe (îndrumări privitoare la utilizarea cataloagelor tradiţionale şi online, la accesul, navigarea în internet şi consultarea bazelor de date la care biblioteca oferă acces, furnizarea de răspunsuri la întrebări punctuale - pe loc sau la distanţă, prin telefon ori poştă electronică, realizarea de bibliografii la cerere, cercetarea documentară în colecţii şi baze de date, interne şi externe, furnizarea de produse documentare - bibliografii adnotate, sinteze, abstracte etc.).(3) Asistenţa formativă constă în informarea şi instruirea utilizatorilor în vederea cunoaşterii colecţiilor şi serviciilor bibliotecii.(4) BCU „Carol I“ analizează periodic, pe bază de chestionare, nevoile de studiu şi cercetare ale utilizatorilor săi şi ia măsurile care se impun.4.6. Tarife Articolul 70Pentru anumite servicii efectuate de BCU „Carol I“ se percep tarife, în conformitate cu
Ordonanţa Guvernului nr. 84/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2001. Tarifele sunt stabilite de conducerea BCU „Carol I“ şi aprobate de Consiliul de administraţie, la începutul fiecărui an universitar, şi sunt afişate la loc vizibil în clădirile şi în sălile bibliotecii. Secţiunea a 5-aReglementări generale privind accesul utilizatorilor Articolul 71Utilizatorii au obligaţia să se prezinte la bibliotecă într-o ţinută decentă. Articolul 72Utilizatorii sunt obligaţi să depună la garderoba bibliotecii sau în casetele pentru bagaje obiectele personale (cărţi, reviste, ziare, piese de vestimentaţie, servietă, geantă, mapă etc.), cu excepţia obiectelor de valoare (acte, bijuterii, bani, telefoane mobile etc.), pe care le vor păstra asupra lor. BCU „Carol I“ nu îşi asumă răspunderea pentru obiectele de valoare pierdute sau deteriorate în spaţiile bibliotecii. Articolul 73(1) Utilizatorii sunt obligaţi să respecte liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă.(2) În incinta BCU „Carol I“ fumatul este interzis.(3) În incinta BCU „Carol I“ este permis consumul de alimente numai în spaţiile special amenajate în acest scop. Este interzis accesul cu lichide în spaţiile bibliotecii, cu excepţia sticlelor cu apă. Pentru evitarea oricărui incident neplăcut, sticlele cu apă nu vor fi aşezate pe mesele de lectură.(4) La intrarea în bibliotecă, cititorii sunt obligaţi să îşi seteze telefoanele mobile pe modul silenţios, conversaţiile telefonice fiind permise numai în spaţiile special amenajate.(5) Utilizatorii au obligaţia să folosească în mod adecvat mobilierul şi celelalte bunuri ale BCU „Carol I“, fără a le produce deteriorări.(6) Utilizatorii au obligaţia să nu extragă fişe din cataloage şi să nu facă însemnări pe acestea. Articolul 74BCU „Carol I“ poate fi vizitată de către persoane individuale sau grupuri organizate, cu acordul conducerii bibliotecii şi fără a deranja lectura. Vizitatorii vor fi însoţiţi de personalul bibliotecii. Articolul 75(1) Fotografierea şi filmarea spaţiilor BCU „Carol I“ sunt permise numai pe baza unei solicitări aprobate.(2) Distribuirea de chestionare şi/sau materiale promoţionale în spaţiile bibliotecii este permisă numai cu acordul conducerii bibliotecii. Articolul 76Utilizatorii pot înainta conducerii BCU „Carol I“ reclamaţii şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii bibliotecii. Conducerea BCU „Carol I“ va răspunde în cazul sesizărilor scrise în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora. Răspunsurile la sesizări pot fi ridicate de la punctul „Informaţii - Control acces“ din unitatea centrală. Sesizările anonime nu vor primi răspuns. Secţiunea a 6-aProgramul de funcţionare Articolul 77 (1) Programul zilnic de funcţionare este stabilit de către conducerea BCU „Carol I“ în funcţie de nevoile de studiu şi cercetare ale utilizatorilor. Decanii facultăţilor pot solicita conducerii bibliotecii modificări de program. Toate programele sunt afişate la intrarea în bibliotecă.(2) BCU „Carol I“ este închisă pentru public în zilele de sărbători legale stabilite prin art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în vacanţele studenţeşti de iarnă, de vară şi de Paşte, pe o perioadă stabilită de conducerea bibliotecii. Secţiunea a 7-aSancţiuni Articolul 78Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează după cum urmează: 1. Prin avertisment verbal pentru: conversaţia cu voce tare sau la telefon, dormitul în sălile de lectură, nerestituirea cardului de acces, introducerea în sala de lectură a documentelor care nu fac parte din fondul BCU „Carol I“ fără completarea formularului corespunzător, nedepunerea la garderobă a obiectelor personale precizate la art. 73, fotografierea şi filmarea spaţiilor BCU „Carol I“ fără aprobare etc. Avertismentul verbal se consemnează într-un proces-verbal de constatare. În cazul repetării abaterilor se suspendă temporar permisul pe o perioadă de 7 zile. 2. Prin suspendarea temporară a permisului pentru: a)folosirea permisului sau a cardului unei alte persoane cu ştirea acesteia. Această abatere se sancţionează cu suspendarea dreptului de frecventare a bibliotecii, pentru ambele persoane implicate, pe o perioadă de 30 de zile; b)fumatul în incinta bibliotecii, introducerea şi consumul alimentelor şi băuturilor în afara spaţiilor special amenajate, utilizarea telefonului mobil, după aplicarea avertismentului verbal, pe o perioadă de 30 de zile; c)accesarea site-urilor internet în alt scop decât în cel stabilit de prezentul regulament se sancţionează, după primul avertisment, cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile; d)conduita necorespunzătoare faţă de personalul BCU „Carol I“ sau faţă de ceilalţi utilizatori se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile; e)extragerea fişelor din cataloage sau deteriorarea acestora se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile; f)nerespectarea liniştii, ordinii şi curăţeniei în bibliotecă se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile; g)scoaterea publicaţiilor din sala de lectură, indiferent de durată, fără avizul bibliotecarului se sancţionează la prima abatere cu suspendarea permisului pe o perioadă de 7 zile şi, la următoarea, cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile; h)deteriorarea documentelor prin notare/subliniere pe text, extragere de pagini, manevrare necorespunzătoare etc. se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile, iar utilizatorul va suporta cheltuielile de recondiţionare şi de reintegrare în circuitul bibliotecii a documentelor respective; i)utilizarea/transportarea laptopurilor puse la dispoziţie de bibliotecă în alte spaţii ale bibliotecii decât zona internet şi sălile de lectură se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile.3. Prin suspendarea definitivă a permisului: a)în cazul repetării abaterilor de la alin. (2); b)în cazul sustragerii documentelor din bibliotecă; măsura suspendării permisului va fi însoţită, în acest caz, de anunţarea organelor de poliţie;c)în cazul producerii de pagube materiale patrimoniului BCU „Carol I“; pagubele materiale se recuperează potrivit prevederilor legale în vigoare. Articolul 79Se acordă penalizări în următoarele situaţii: a)nerestituirea la termen a documentelor împrumutate de utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual conform art. 67 din Legea nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)pierderea sau distrugerea documentelor se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice ori prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat (în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare); permisul utilizatorului va fi suspendat până la recuperarea prejudiciului produs; c)deteriorarea, din vina utilizatorilor, a echipamentelor informatice şi a altor dotări puse la dispoziţia lor se penalizează cu suma necesară reparării sau înlocuirii acestora, permisul utilizatorului fiind suspendat până la recuperarea prejudiciului produs BCU „Carol I“; d)în cazul pierderii cardului de acces, a numărului de garderobă şi/sau a cheii de la caseta de bagaje, utilizatorul este obligat să achite contravaloarea acestora; sumele se achită la casieria BCU „Carol I“, utilizatorul urmând să prezinte chitanţa de plată bibliotecii căreia i-a produs daunele. Articolul 80În cazul abaterilor grave înfăptuite de utilizatorii din învăţământul superior vor fi anunţate în scris decanatele facultăţilor unde aceştia sunt înscrişi, iar pentru cele înfăptuite de utilizatorii din învăţământul preuniversitar vor fi anunţate în scris instituţiile unde aceştia sunt înscrişi sau încadraţi. Articolul 81Contestaţiile la sancţiunile şi penalizările acordate de bibliotecă se adresează conducerii BCU „Carol I“ şi se rezolvă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii. Capitolul VResurse Articolul 82Resursele BCU „Carol I“ se constituie din alocaţii bugetare provenite de la Ministerul Educaţiei Naţionale, din contribuţii ale Universităţii din Bucureşti şi din venituri proprii obţinute în condiţiile legii din tarife, contracte (inclusiv contracte de închiriere a unor spaţii care nu sunt destinate lecturii), penalizări etc. Capitolul VIPersonal şi conducere Articolul 83Personalul de specialitate din BCU „Carol I“ este format din bibliotecari, redactori, cercetători, asistenţi de cercetare, bibliografi, restauratori, analişti, operatori şi mânuitori. Articolul 84Personalul de specialitate din BCU „Carol I“ are statut de personal didactic auxiliar, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 85(1) Angajarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a personalului BCU „Carol I“ se fac prin decizii ale directorului general, în condiţiile legii. (2) În BCU „Carol I“ promovarea personalului se realizează conform Metodologiei privind încadrarea şi promovarea în funcţii a salariaţilor din BCU „Carol I“. Articolul 86Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorului general şi a directorilor generali adjuncţi ai BCU „Carol I“ se realizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile legii. Articolul 87(1) Conducerea BCU „Carol I“ este exercitată de un director general, cadru didactic, având cel puţin gradul de conferenţiar universitar, de 2 directori generali adjuncţi, un director filiale şi un director economic.(2) Conducerea BCU „Carol I“ este asistată, în procesul de decizie, de un Consiliu de administraţie, cu rol consultativ, conform art. 54 alin. (1) din Legea nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În BCU „Carol I“ funcţionează un Consiliu ştiinţific, cu rol consultativ, având drept obiective planificarea, susţinerea şi evaluarea activităţilor ştiinţifice şi culturale desfăşurate de instituţie. Articolul 88Conducerea serviciilor, birourilor, compartimentelor şi filialelor BCU „Carol I“ este asigurată de şefi de serviciu şi şefi de birou; numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a acestora se realizează de către directorul general, în condiţiile legii, pe baza Metodologiei privind încadrarea şi promovarea în funcţii a salariaţilor din BCU „Carol I“. Articolul 89Pentru menţinerea unui standard al activităţii corespunzător prestigiului instituţiei, BCU „Carol I“ asigură condiţii pentru formarea profesională continuă a personalului de specialitate, alocând în acest scop până la 5% din totalul cheltuielilor de personal prevăzute în buget. Capitolul VIIProbleme de sistem şi de integrare Articolul 90BCU „Carol I“ elaborează strategii periodice, la fiecare 4 ani, urmărind dezvoltarea structurilor infodocumentare şi integrarea acestora în sistemul european de învăţământ şi de cercetare. Articolul 91BCU „Carol I“ organizează cursuri de iniţiere, formare şi perfecţionare profesională pentru personalul propriu, la care pot participa şi persoane din afara bibliotecii. Articolul 92BCU „Carol I“ realizează, pe bază de contract, cu persoane şi instituţii din ţară şi străinătate, activităţi de cercetare bibliografică, de informare şi documentare. Capitolul VIIIDispoziţii finale Articolul 93Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile cuprinse în prezentul regulament nu sunt limitative, acestea completându-se cu cele prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cu actele de autoritate emise de către Ministerul Educaţiei Naţionale. Articolul 94Personalul BCU „Carol I“ are obligaţia cunoaşterii şi executării prevederilor prezentului regulament. În acest scop, şefii compartimentelor din cadrul BCU „Carol I“ vor lua măsuri de prelucrare a prevederilor prezentului regulament cu personalul din subordine, sub semnătură, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare. ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.ORGANIGRAMA Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3039/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3039 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3039/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu