Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.303 din 26.06.2013

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
ACT EMIS DE: Departamentul pentru Proiectie de Infrastructura si Investitii Straine
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 29 iunie 2013SmartCity1

În temeiul:art. 18 alin. (2) şi al art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi;

art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor;

art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine;

art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene;

art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor, ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin: Capitolul IReglementarea unor măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturilor Articolul 1În vederea asigurării sumelor necesare finalizării proiectelor ex-ISPA prin bugetele ordonatorilor de credite din domeniul transporturilor, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)cheltuielile pentru asigurarea finalizării proiectelor ex-ISPA să fie rezultatul încheierii unor contracte de achiziţie publică legal încheiate şi/sau rezultatul încheierii unor acte adiţionale la aceste contracte în condiţiile legii; b)costurile suplimentare generate de finalizarea proiectelor trebuie să fie rezultatul ordinelor de variaţie întocmite conform contractelor de execuţie lucrări şi/sau actelor adiţionale la contractele de execuţie lucrări încheiate în condiţiile legii şi să fie agreate de comun acord între Autoritatea de management/Autoritatea de implementare/Autoritatea contractantă; c)să se încadreze în prevederile bugetare anuale aprobate la titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 01 „Transferuri interne“, alineatul 28 „Cheltuieli neeligibile ISPA“; d)să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi conform legii sau în valorile aferente planurilor financiare aprobate prin legile de ratificare a memorandumurilor de finanţare convenite între Guvernul României şi Comisia Europeană. Articolul 2Categoriile de cheltuieli care pot fi finanţate din bugetul ordonatorilor de credite din sectorul transporturilor necesare finalizării investiţiei, în conformitate cu art. 18 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, sunt următoarele: a)cheltuieli pentru ducerea la îndeplinire a angajamentelor legale ale autorităţilor contractante necesare continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA în condiţiile în care acestea se încadrează în obiectivele memorandumurilor de finanţare, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi conform legii şi care sunt rezultatul unor contracte de achiziţie publică/acte adiţionale la contractele de achiziţie publică/ordine de variaţie, în condiţiile legii; b)cheltuieli pentru lucrările realizate în conformitate cu obiectivele contractuale şi potrivit legii, aferente sumelor datorate antreprenorilor în condiţiile în care lucrările executate sunt recunoscute, certificate, realizate în scopul proiectului şi incluse în rapoartele finale ale măsurilor ex-ISPA transmise către Comisia Europeană; c)revendicări ale contractorilor în baza prevederilor contractuale, aprobate/acceptate în prealabil de autoritatea contractantă şi/sau stabilite de instanţele de arbitraj şi/sau de judecată; d)revendicări ale contractorilor în baza prevederilor contractuale stabilite de comun acord între Autoritatea de management/Autoritatea de implementare şi Autoritatea contractantă; e)costuri de asistenţă şi expertiză juridică şi tehnică, costuri de arbitraj şi/sau de judecată; f)sume revendicate în instanţele de judecată de contractori pentru care există hotărâre definitivă şi irevocabilă conform legii; g)alte cheltuieli legale, conforme şi necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, justificate de autorităţile contractante, necesare continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA, care se încadrează în obiectivele memorandumurilor de finanţare, stabilite de comun acord între Autoritatea de management ex-ISPA, Autoritatea de implementare şi Autoritatea contractantă, inclusiv cele cuprinse la capitolul de cheltuieli neeligibile din memorandumurile de finanţare, în cazul în care finanţarea nu este asigurată prin contractele de finanţare POS Transport. Articolul 3(1) Ordonatorii de credite cu atribuţii în sectorul transporturilor din bugetul cărora se asigură finanţarea contractelor de execuţie lucrări şi/sau supervizare necesare pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA, conform memorandumurilor de finanţare, au obligaţia să ia toate măsurile legale pe care le consideră necesare pentru a asigura finanţarea cu prioritate a proiectelor.(2) În sensul alin. (1), ordonatorii de credite cu atribuţii în sectorul transporturilor au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:a)stabilesc împreună cu executanţii de lucrări şi supervizorii, până la data de 31 iulie 2013, un program de lucrări pentru fiecare an calendaristic, astfel încât să se realizeze recepţia finală a proiectelor ex-ISPA, conform prevederilor legale, până la data de 31 decembrie 2017; b)programul de lucrări menţionat la lit. a) trebuie astfel stabilit încât să genereze costuri care se încadrează în bugetul anual aprobat ordonatorului de credite, precum şi în estimările de fonduri pe termen mediu stabilite cu ocazia celei mai recente planificări bugetare pe termen mediu. Programul de lucrări poate fi revizuit periodic în vederea încadrării în fondurile bugetare aprobate cu această destinaţie; c)se asigură că în contractele de execuţie lucrări sunt prevăzute mecanisme de actualizare a preţurilor conform prevederilor legale în vigoare, cu excepţia situaţiei în care preţurile contractelor de execuţie lucrări sunt ferme pe toată durata contractului şi nu pot fi modificate; d)îndeplinesc orice alte atribuţii şi responsabilităţi pentru a asigura finalizarea şi implementarea proiectelor ex-ISPA până la data de 31 decembrie 2017. Articolul 4Pentru a asigura angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor aferente finalizării şi implementării proiectelor ex-ISPA, Autoritatea contractantă de la nivelul beneficiarului va avea următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a)asigură verificarea şi, după caz, aprobarea ordinelor de variaţie în condiţiile prevăzute în contractele de execuţie lucrări, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobaţi în condiţiile legii sau în valorile aferente planurilor financiare aprobate prin legile de ratificare a memorandumurilor de finanţare convenite între Guvernul României şi Comisia Europeană, în termen de 15 zile de la înregistrarea documentelor. Ulterior aprobării ordinelor de variaţie, Autoritatea contractantă le înaintează Autorităţii de implementare şi Autorităţii de management, în vederea emiterii avizului prealabil; b)asigură pe parcursul implementării proiectelor ex-ISPA verificarea şi, după caz, aprobarea certificatelor intermediare/finale de plată în termen de 15 zile de la înregistrarea documentelor. Ulterior aprobării acestora, Autoritatea contractantă le înaintează Autorităţii de implementare şi Autorităţii de management, în vederea emiterii avizului de oportunitate; c)asigură realitatea şi legalitatea cheltuielilor care se solicită a fi decontate din bugetul de stat pentru finalizarea şi implementarea proiectelor ex-ISPA; d)asigură respectarea prevederilor contractuale în relaţia sa cu executanţii de lucrări/prestatorii de servicii/furnizorii de bunuri şi ia măsuri pentru plata datoriilor faţă de aceştia conform prevederilor contractuale şi fondurilor alocate cu această destinaţie; e)asigură respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice în situaţia în care este necesară încheierea unor acte adiţionale la contractele de achiziţie publică, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie cu avizul prealabil al Autorităţii de implementare şi al Autorităţii de management; f)asigură respectarea prevederilor legale în domeniul plăţilor către furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii/executanţii de lucrări; g)plăţile efectuate către furnizori pentru proiectele ex-ISPA, precum şi actele adiţionale încheiate la contractele de achiziţie publică se notifică Autorităţii de management şi Autorităţii de implementare în termen de 5 zile de la data la care a intervenit una dintre situaţiile menţionate anterior; h)ia măsurile care sunt necesare pentru închiderea proiectelor ex-ISPA în conformitate cu prevederile regulamentelor Comisiei Europene în vigoare; i)îndeplineşte orice alte atribuţii pentru a asigura respectarea prevederilor contractuale încheiate cu furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii/executanţii de lucrări, inclusiv, dacă este cazul, reprezentarea intereselor în instanţă şi/sau la comisiile de arbitraj constituite conform legii. Articolul 5Pentru a asigura angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor aferente proiectelor ex-ISPA, Autoritatea de implementare de la nivelul Ministerului Transporturilor îndeplineşte următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a)emite avizul prealabil, împreună cu Autoritatea de management, pentru procedurile de achiziţie publică care sunt necesare în vederea încheierii unor eventuale acte adiţionale la contractele de achiziţie publică, pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA, chiar dacă sursa de finanţare se află în bugetul altui ordonator de credite; b)emite avizul de oportunitate, împreună cu Autoritatea de management, pentru plăţile care urmează a fi efectuate către furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii/executanţii de lucrări, în baza facturii emise împreună cu documentele justificative aferente, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, chiar dacă sursa de finanţare se află in bugetul altui ordonator de credite; c)emite avizul prealabil, împreună cu Autoritatea de management, pentru ordinele de variaţie în condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a); d)asigură monitorizarea implementării şi finalizării proiectelor ex-ISPA, sens în care întocmeşte rapoarte de monitorizare care cuprind inclusiv situaţia plăţilor efectuate din fondurile alocate cu această destinaţie, precum şi a eventualelor acte adiţionale la contractele de achiziţie publică încheiate, pe care le transmite lunar Autorităţii de management ex-ISPA, până la data de 25 a lunii următoare pentru luna precedentă; e)asigură emiterea procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, pentru recuperarea în conturile măsurilor a debitelor stabilite în rapoartele finale la închiderea măsurilor ex-ISPA; f)îndeplineşte orice alte atribuţii pentru a asigura monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor ex-ISPA în vederea finalizării şi implementării acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi în limita fondurilor anuale aprobate cu această destinaţie. Articolul 6(1) Pentru a asigura angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor care se finanţează din bugetul de stat pentru finalizarea şi implementarea proiectelor ex-ISPA, Autoritatea de management de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene îndeplineşte următoarele atribuţii şi responsabilităţi:a)emite avizul prealabil, împreună cu Autoritatea de implementare, pentru demararea procedurilor de achiziţie publică care sunt necesare în vederea încheierii unor eventuale acte adiţionale la contractele de achiziţie publică, care sunt necesare pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA, chiar dacă sursa de finanţare se află în bugetul altui ordonator de credite; b)emite avizul de oportunitate, împreună cu Autoritatea de implementare, pentru plăţile care urmează a fi efectuate către furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii/executanţii de lucrări, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, precum şi în baza facturii emise împreună cu documentele justificative aferente; c)asigură în relaţia cu Comisia Europeană aplicarea măsurilor prevăzute de regulamentele Comisiei Europene pentru închiderea proiectelor ex-ISPA, iar în relaţia cu Autoritatea de implementare asigură aplicarea metodologiei de închidere a proiectelor ex-ISPA; d)primeşte rapoarte lunare de monitorizare, precum şi rapoarte financiare lunare şi sesizează Autorităţii de implementare orice neregularităţi în procesul de finalizare şi implementare a proiectelor ex-ISPA a căror perioadă de eligibilitate şi graţie a expirat; e)îndeplineşte orice alte atribuţii în limita competenţelor care îi revin în calitate de Autoritate de management pentru a asigura finalizarea şi implementarea proiectelor ex-ISPA. (2) În exercitarea atribuţiilor menţionate la alin. (1), Autoritatea de management care funcţionează la nivelul Ministerului Fondurilor Europene emite instrucţiuni care sunt obligatorii pentru toţi beneficiarii care implementează proiecte ex-ISPA. Articolul 7(1) Avizul prealabil este actul administrativ emis de Autoritatea de management, împreună cu Autoritatea de implementare, în termen de 10 zile de la data la care documentaţia completă a fost depusă de către beneficiar, chiar dacă sursa de finanţare este aprobată în bugetul altui ordonator de credite, în baza căruia beneficiarul poate iniţia procedura legală de încheiere a actelor adiţionale la contractele de achiziţie publică de lucrări/servicii ce urmează a fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul memorandumurilor de finanţare.(2) Pentru avizele prealabile emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative nu se aplică prevederile alin. (1), acestea păstrându-şi valabilitatea.
(3) Documentaţia depusă de beneficiar pentru obţinerea avizului prealabil va cuprinde în mod obligatoriu:a)solicitare scrisă pentru obţinerea avizului prealabil; b)memoriu justificativ elaborat de supervizor şi aprobat de beneficiar, care cuprinde lucrările ce urmează a se executa şi valoarea estimată a acestora; c)notă justificativă pentru estimarea valorii lucrărilor care urmează a se executa, aprobată de beneficiar; d)situaţiile de lucrări şi alte documente justificative pentru a fundamenta cantităţile de lucrări şi preţurile aferente acestora; e)alte documente pe care beneficiarul le consideră necesare în justificarea solicitării sale. (4) La depunerea solicitării de către beneficiar în vederea obţinerii avizului prealabil, Autoritatea de management şi Autoritatea de implementare verifică următoarele:a)dacă lucrările care urmează a se executa sunt destinate finalizării proiectului, respectiv dacă acestea se încadrează în obiectivele memorandumurilor de finanţare; b)în situaţia în care există o hotărâre a instanţelor de judecată/camerelor de arbitraj, verifică dacă sumele înscrise în solicitare sunt corelate cu sumele din hotărârile instanţelor de judecată/camerelor de arbitraj; c)încadrarea în surse de finanţare aprobate cu această destinaţie; d)încadrarea în categoriile de cheltuieli care urmează a se realiza, conform prevederilor art. 2. (5) Beneficiarul răspunde de legalitatea desfăşurării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi, după caz, de respectarea prevederilor legale pentru încheierea actului adiţional la contractul de achiziţie publică. Articolul 8După încheierea procedurii de achiziţie publică, în baza avizului prealabil, câte un exemplar din dosarul achiziţiei publice se transmite Autorităţii de management şi Autorităţii de implementare, în termen de 5 zile, pentru a asigura condiţiile necesare acordării avizului de oportunitate prevăzut de prezentul ordin. Articolul 9(1) Avizul de oportunitate este actul administrativ emis de Autoritatea de management şi de Autoritatea de implementare, în termen de 10 zile de la data depunerii documentaţiei complete de către beneficiari, chiar dacă sursa de finanţare este aprobată în bugetul altui ordonator de credite, pentru plăţile care urmează a se efectua către prestatorii de servicii/furnizorii de bunuri/executanţii de lucrări.(2) Pentru contractele de execuţie lucrări, avizul de oportunitate se acordă în baza următoarelor categorii de documente:a)factură emisă în condiţiile legii; b)contractul de achiziţie publică/actul adiţional/ordinul de variaţie valabil încheiat; c)situaţii de lucrări, împreună cu extrase de materiale, manoperă, utilaje, transport şi alte categorii de documente aferente; d)certificatul intermediar de plată aprobat de beneficiar; e)proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, în cazul debitelor de recuperat în conturile măsurilor, după cum au fost stabilite în rapoartele finale la închiderea măsurilor ex-ISPA; f)alte categorii de documente justificative pe care beneficiarii le consideră necesare. (3) Pentru contractele de furnizări de bunuri, avizul de oportunitate se acordă în baza următoarelor categorii de documente:a)factură emisă în condiţiile legii; b)contractul de achiziţie publică/actul adiţional valabil încheiat; c)procesul-verbal de recepţie a bunurilor încheiat conform legii; d)proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, în cazul debitelor de recuperat în conturile măsurilor, după cum au fost stabilite în rapoartele finale la închiderea măsurilor ex-ISPA. (4) Pentru contractele de prestări servicii, avizul de oportunitate se acordă în baza următoarelor categorii de documente:a)factură emisă în condiţiile legii; b)contractul de achiziţie publică/actul adiţional valabil încheiat; c)procesul-verbal de recepţie a serviciilor încheiat conform legii; d)proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, în cazul debitelor de recuperat în conturile măsurilor, după cum au fost stabilite în rapoartele finale la închiderea măsurilor ex-ISPA. (5) La acordarea avizului de oportunitate pentru efectuarea plăţilor către furnizori, Autoritatea de management şi Autoritatea de implementare verifică dacă:a)categoriile de cheltuieli care urmează a se deconta de către furnizor sunt necesare pentru finalizarea şi implementarea proiectului; b)categoriile de cheltuieli care urmează a se deconta se încadrează în prevederile bugetului ordonatorului de credite cu atribuţii în domeniul transporturilor; c)categoriile de cheltuieli care urmează a se deconta se încadrează în categoriile de cheltuieli prevăzute de prezentul ordin; d)categoriile de cheltuieli care urmează a se deconta sunt în concordanţă din punctul de vedere al preţului şi cantităţilor cu oferta declarată câştigătoare de către beneficiar şi transmisă Autorităţii de management şi Autorităţii de implementare în condiţiile prezentului ordin; e)efectuează alte categorii de verificări care sunt necesare pentru a se asigura că cheltuielile sunt necesare pentru finalizarea şi implementarea proiectelor ex-ISPA. (6) Beneficiarii răspund de realitatea şi legalitatea cheltuielilor angajate şi a plăţilor efectuate din fondurile alocate cu această destinaţie prin bugetele ordonatorilor de credite cu atribuţii în domeniul transporturilor. Articolul 10Avizul prealabil/Avizul de oportunitate se aprobă de conducerea Autorităţii de management şi de cea a Autorităţii de implementare la propunerea structurilor de specialitate din cadrul autorităţii. Articolul 11Pentru revendicările contractorilor în baza prevederilor contractuale stabilite de comun acord între Autoritatea de management/Autoritatea de implementare/Autoritatea contractantă se va proceda astfel: a)Autoritatea contractantă transmite Autorităţii de management şi Autorităţii de implementare solicitarea de revendicare a contractorilor, în termen de 10 zile de la depunerea acesteia, în baza următoarelor documente:1. solicitare de revendicare scrisă, indicând temeiul în baza căruia are loc revendicarea conform prevederilor contractelor, semnată de reprezentatul legal al beneficiarului; 2. memoriu justificativ întocmit de contractori şi aprobat de beneficiar, din care să rezulte cauza care a condus la aceste revendicări; 3. documente justificative pe care se fundamentează valoarea revendicării; 4. declaraţia pe propria răspundere a reprezentatului legal al Autorităţii contractante, conform căreia revendicarea corespunde realităţii, este necesară pentru finalizarea proiectului şi este conformă cu prevederile contractului de execuţie lucrări; b)Autoritatea de management şi Autoritatea de implementare analizează documentaţia de revendicare depusă de Autoritatea contractantă şi verifică dacă:1. revendicarea este prevăzută în contract şi se încadrează în categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 2; 2. există asigurată sursa de finanţare pentru finanţarea revendicării, în conformitate cu bugetul aprobat pentru ordonatorul de credite cu atribuţii în domeniul transporturilor; 3. documentaţia depusă de beneficiar este completă; 4. revendicarea este necesară pentru finalizarea şi implementarea proiectului ex-ISPA; c)Autoritatea de management şi Autoritatea de implementare emit avizul prealabil pentru revendicarea contractorului, în termen de maximum 10 zile de la data depunerii documentaţiei complete, verificarea efectuându-se de către Autoritatea de implementare şi ulterior de Autoritatea de management, în termen de maximum 5 zile pentru fiecare instituţie avizatoare. Articolul 12Autoritatea de management/Autoritatea de implementare poate solicita revizuirea/completarea documentaţiei depuse în vederea emiterii avizului prealabil/avizului de oportunitate, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării documentaţiilor aferente. Articolul 13Revendicările contractorilor, reprezentând contravaloarea lucrărilor executate/serviciilor prestate, costurile privind extinderea de timp, actualizarea preţurilor, întârzieri generate de autorităţi, relocări de utilităţi etc., însuşite de Autoritatea contractantă, care au făcut obiectul unor hotărâri ale instanţelor de arbitraj şi/sau de judecată, în condiţiile legii, pot fi achitate de către aceasta, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobaţi conform legii sau în valorile aferente planurilor financiare aprobate prin legile de ratificare a memorandumurilor de finanţare convenite între Guvernul României şi Comisia Europeană, numai după obţinerea avizului de oportunitate al Autorităţii de management/Autorităţii de implementare. Capitolul II Reglementări în domeniul controlului capacităţii administrative la beneficiarii direcţi de fonduri externe nerambursabile Articolul 14Evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor se referă la: a)controlul modului de implementare a instrucţiunilor emise de Autoritatea de management POS Transport, în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare şi ale regulamentelor Comisiei Europene; b)controlul şi evaluarea modului de implementare a procedurilor interne aprobate de conducerea beneficiarului şi avizate de Autoritatea de management POS Transport privind derularea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile; c)controlul modului de implementare a reglementărilor naţionale, indiferent de forma prin care acestea sunt aprobate, care privesc beneficiarii direcţi şi/sau proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile; d)controlul modului de implementare a regulamentelor Comisiei Europene aplicabile beneficiarilor direcţi de fonduri externe nerambursabile; e)evaluarea şi prevenirea riscului în implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi a riscului de implementare a procedurilor de achiziţie publică care stau la baza implementării acestor proiecte; f)controlul modului de implementare a instrucţiunilor/procedurilor care privesc asigurarea realităţii, legalităţii şi regularităţii cheltuielilor decontate din fondurile Uniunii Europene; g)alte reglementări naţionale/europene care sunt în legătură cu implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. Articolul 15Obiectul evaluării şi controlului capacităţii administrative îl fac numai beneficiarii de fonduri externe nerambursabile, astfel cum aceştia sunt definiţi la
art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 16Evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor reprezintă un instrument de supervizare şi control la dispoziţia Autorităţii de management POS Transport prin care aceasta se asigură că autorizează cheltuieli incluse în cererile de rambursare numai în conformitate cu cerinţele de realitate, legalitate şi regularitate solicitate de regulamentele Comisiei Europene în vigoare. Articolul 17Evaluarea şi controlul capacităţii administrative se realizează de către structurile de control de la nivelul Autorităţii de management POS Transport altele decât cele care exercită controlul potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 18(1) Evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi de fonduri externe nerambursabile se exercită de către personalul angajat în cadrul structurii de control din cadrul Autorităţii de management POS Transport.(2) Ofiţerii de control şi evaluare au calitatea de împuterniciţi ai Autorităţii de management POS Transport pe bază de legitimaţii speciale emise în acest sens.(3) Ofiţerii de control şi evaluare a capacităţii administrative încheie rapoarte de control, note de conformare şi procese-verbale de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 19(1) Modelul de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este cel stabilit de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Modelul de raport de control se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, cu respectarea conţinutului prevăzut de lege.(3) Modelul de notă de conformare se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, cu respectarea conţinutului prevăzut de lege. Articolul 20În exercitarea atribuţiilor de evaluare şi control al capacităţii administrative a beneficiarilor, ofiţerii mandataţi în acest sens respectă principiile de integritate, independenţă şi corectitudine, sub sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare privind funcţionarii publici. Articolul 21(1) Echipa de control pentru evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor se numeşte prin decizie a conducerii Autorităţii de management POS Transport, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Echipa de control pentru verificarea modului de implementare a măsurilor dispuse prin raportul de control în vederea emiterii notei de conformare se numeşte, de asemenea, prin decizie a conducerii Autorităţii de management POS Transport. Articolul 22 Echipa de evaluare şi control al capacităţii administrative a beneficiarilor, precum şi echipa de evaluare a modului de implementare a măsurilor stabilite prin raportul de control au următoarele atribuţii şi competenţe: a)verifică modul de implementare a instrucţiunilor/ procedurilor/reglementărilor naţionale/reglementărilor europene privind derularea proiectelor la beneficiarii direcţi de fonduri externe nerambursabile; b)verifică modul de respectare a cerinţelor de legalitate, realitate, regularitate a cheltuielilor care au fost autorizate de Autoritatea de management POS Transport pentru a fi cuprinse în cererile de rambursare; c)stabilesc eventualele încălcări ale reglementărilor menţionate la lit. a); d)stabilesc eventualele încălcări ale reglementărilor menţionate la lit. a) la nivel de proiect cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, sens în care au dreptul să solicite documente justificative de la beneficiarii direcţi; e)stabilesc măsurile care urmează a fi luate de către beneficiari pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi termenele de implementare a acestora, inclusiv persoanele responsabile; f)constată încălcarea reglementărilor menţionate la lit. a) şi le consemnează în rapoartele de control/notele de conformare; g)constată şi aplică contravenţiile cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind regimul juridic al contravenţiilor; h)îndeplinesc orice alte atribuţii pentru evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor, astfel cum acestea sunt stabilite prin mandatele de control aprobate de conducerea Autorităţii de management POS Transport. Articolul 23Termenele de elaborare, aprobare şi de exercitare a căilor de atac pe cale administrativă sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare privind reglementarea unor măsuri în domeniul instrumentelor structurale pentru care beneficiarii au calitatea de beneficiari direcţi de fonduri externe nerambursabile. Capitolul III Reglementări în domeniul sistemului de management şi control al Programului operaţional sectorial Transport Articolul 24În perioada de programare 2007-2013 numai ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management în domeniul transporturilor poate exercita atribuţii şi competenţe referitoare la: a)coordonarea şi/sau implementarea proiectelor a căror finanţare este asigurată din fonduri structurale în domeniul transporturilor pentru direcţiile/structurile de specialitate din cadrul Autorităţii de management POS Transport; b)coordonarea activităţii beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile de sub autoritatea sa pentru implementarea proiectelor a căror finanţare este asigurată din fonduri structurale în domeniul transporturilor, pe bază de acord de delegare de competenţe şi numai cu respectarea contractelor de finanţare, respectiv a regulamentelor Comisiei Europene; c)monitorizarea activităţii beneficiarilor care implementează proiecte finanţate din fonduri structurale în domeniul transporturilor care nu sunt sub autoritatea sa, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare. Articolul 25(1) Acordul de delegare de competenţe menţionat la
art. 15 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 se referă numai la beneficiarii de sub autoritatea ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management şi numai dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe cumulative:a)sunt înregistrate întârzieri semnificative în procesul de desfăşurare a procedurilor de achiziţie publică ce pun în pericol implementarea proiectelor şi generează riscuri de dezangajare automată a fondurilor structurale alocate în domeniul transporturilor; b)sunt înregistrate întârzieri semnificative în procesul de implementare a proiectelor şi există riscul de neimplementare a acestora, concomitent cu riscul de dezangajare automată a fondurilor structurale alocate pentru domeniul transport; c)există acordul de delegare din partea beneficiarului, aprobat de către organele de conducere ale acestuia; d)există acordul de delegare aprobat prin ordin al ministrului transporturilor.(2) Modelul de acord de delegare de competenţe se aprobă în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, prin ordin al ministrului transporturilor.p. Ministrul transporturilor, Cristian Ghibu, secretar de stat Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, Dan-Coman Şova Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 303/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 303 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 303/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu