Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3008 din 28.10.2019

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 05 noiembrie 2019SmartCity1

Luând în considerare Adresa Institutului Naţional de Administraţie nr. 7.422 din 24.10.2019, înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr. 145.100 din 28.10.2019, prin care se solicită aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II, şi Referatul de aprobare al Institutului Naţional de Administraţie nr. 7.407 din 24.10.2019,văzând Hotărârea nr. 13 din 23.07.2018 a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie, prin care s-a avizat tariful de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 5.940/2018,ţinând cont de dispoziţiile art. 7 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările ulterioare,în baza art. 2 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţia generală management financiar, resurse umane şi administrativ va comunica prezentul ordin Institutului Naţional de Administraţie. Articolul 3Institutul Naţional de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Institutului Naţional de Administraţie. Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile-Daniel Suciu Bucureşti, 28 octombrie 2019. Nr. 3.008. ANEXĂREGULAMENT de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II Articolul 1Institutul Naţional de Administraţie organizează Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II, denumit în continuare Programul, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. Articolul 2
(1) Admiterea la Program se face prin concurs naţional la care pot participa:a) persoanele care ocupă o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, conform legislaţiei în vigoare; b) persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 394 alin. (4) lit. b), la art. 395 alin. (2) şi la art. 465 alin. (1) lit. a), b), d), h) şi k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 , cu completările ulterioare, şi care au cel puţin 4 ani vechime în specialitatea studiilor superioare de lungă durată absolvite.
(2) Concursul este alcătuit din două probe:a)selectarea dosarelor de concurs; b)interviu.
Articolul 3
(1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere se constituie 2 comisii de concurs şi o comisie de soluţionare a contestaţiilor.
(2) Comisiile de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt constituite din reprezentanţi desemnaţi de:a)Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP); b)Institutul Naţional de Administraţie (INA); c)Secretariatul General al Guvernului (SGG).
(3) Componenţa nominală a comisiilor de concurs este următoarea:Comisia de concurs nr. 1 - membri titulari

Nr. crt. Prenumele şi numele Instituţia Calitatea
1. Pavel Năstase INA Preşedinte
2. Melania Rusnac MDRAP Membru
3. Paul Ştefan Naidin SGG Membru

Comisia de concurs nr. 1 - membri supleanţi

Nr. crt. Prenumele şi numele Instituţia Calitatea
1. Rodica Maria Picu INA Preşedinte
2. Daniel Iustin Marinescu MDRAP Membru
3. Cătălina Irimescu SGG Membru

Comisia de concurs nr. 2 - membri titulari

Nr. crt. Prenumele şi numele Instituţia Calitatea
1. Geea-Rossana Balazsy-Titieni INA Preşedinte
2. Vasilica Baciu MDRAP Membru
3. Niculae Teodorescu SGG Membru

Comisia de concurs nr. 2 - membri supleanţi

Nr. crt. Prenumele şi numele Instituţia Calitatea
1. Iuliana Leca INA Preşedinte
2. Cristinel Ştefan Donţu MDRAP Membru
3. Marta Maria Preda SGG Membru

(4) Componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor este următoarea: Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri titulari

Nr. crt. Prenumele şi numele Instituţia Calitatea
1. Claudiu-Emanuel Simion INA Preşedinte
2. Mihaela Dincă MDRAP Membru
3. Dragoş Condrea SGG Membru

Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri supleanţi

Nr. crt. Prenumele şi numele Instituţia Calitatea
1. Dan Sachelarescu INA Preşedinte
2. Maria Domnica Focşăneanu MDRAP Membru
3. Mihaela Ioniţă SGG Membru

Articolul 4Tematica pentru concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici este: a)Constituţia României, republicată; b)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; c)Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: capitolul II - secţiunea 1, secţiunea a 4-a, capitolul VI - secţiunea 1, secţiunea a 3-a, secţiunea a 4-a; d)Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; e)Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; f)Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; g)Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare; h)Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; i)Tratatul privind Uniunea Europeană; j)Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; k)Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Articolul 5Calendarul de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II, este:

Nr. crt. Activitatea planificată Perioada de desfăşurare
1. Înscrierea candidaţilor 9-13 decembrie 2019
2. Prima probă a concursului: selectarea dosarelor de concurs 17-18 decembrie 2019
3. Afişarea rezultatelor 18 decembrie 2019
4. Perioada de depunere a contestaţiilor la rezultatul selectării dosarelor 19 decembrie 2019
Nr. crt. Activitatea planificată Perioada de desfăşurare
5. Afişarea: - rezultatelor contestaţiilor; - listelor nominale ale candidaţilor admişi; - programului desfăşurării interviului. 20 decembrie 2019
6. A doua probă a concursului: interviul 14-16 ianuarie 2020
7. Afişarea rezultatelor 17 ianuarie 2020
8. Perioada de depunere a contestaţiilor la rezultatul probei de interviu 20 ianuarie 2020
9. Afişarea: - rezultatelor contestaţiilor; - rezultatelor finale ale concursului. 21 ianuarie 2020
10. Completarea dosarului personal şi achitarea tarifului de şcolarizare de către candidaţii declaraţi „Admis" (termen: 15 zile lucrătoare) 22 ianuarie-12 februarie 2020

Articolul 6Pentru anul 2019 - seria II, cifra de şcolarizare în cadrul Programului este de 75 de locuri. Articolul 7
(1) Pentru anul 2019 - seria II, tarifele de participare la Program sunt:a)tarif de înscriere la concurs - 300 lei; b)tarif de şcolarizare - 3.840 lei.
(2) Tariful de înscriere la concurs se achită în contul RO91TREZ70120G331700XXXX, deschis la Trezoreria Operativă Sector 1. Dovada achitării tarifului constituie element obligatoriu pentru dosarul de admitere, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. h) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Tariful de şcolarizare se achită în contul RO91TREZ70120G331700XXXX, deschis la Trezoreria Operativă Sector 1. Tariful de şcolarizare se achită, integral, în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3008/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3008 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3008/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu