Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3008 din 28.10.2019

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 05 noiembrie 2019SmartCity1

Luând în considerare Adresa Institutului Naţional de Administraţie nr. 7.422 din 24.10.2019, înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr. 145.100 din 28.10.2019, prin care se solicită aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II, şi Referatul de aprobare al Institutului Naţional de Administraţie nr. 7.407 din 24.10.2019,văzând Hotărârea nr. 13 din 23.07.2018 a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie, prin care s-a avizat tariful de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 5.940/2018,ţinând cont de dispoziţiile art. 7 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările ulterioare,în baza art. 2 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţia generală management financiar, resurse umane şi administrativ va comunica prezentul ordin Institutului Naţional de Administraţie. Articolul 3Institutul Naţional de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Institutului Naţional de Administraţie. Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile-Daniel Suciu Bucureşti, 28 octombrie 2019. Nr. 3.008. ANEXĂREGULAMENT de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II Articolul 1Institutul Naţional de Administraţie organizează Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II, denumit în continuare Programul, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. Articolul 2
(1) Admiterea la Program se face prin concurs naţional la care pot participa:a) persoanele care ocupă o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, conform legislaţiei în vigoare; b) persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 394 alin. (4) lit. b), la art. 395 alin. (2) şi la art. 465 alin. (1) lit. a), b), d), h) şi k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 , cu completările ulterioare, şi care au cel puţin 4 ani vechime în specialitatea studiilor superioare de lungă durată absolvite.
(2) Concursul este alcătuit din două probe:a)selectarea dosarelor de concurs; b)interviu.
Articolul 3
(1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere se constituie 2 comisii de concurs şi o comisie de soluţionare a contestaţiilor.
(2) Comisiile de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt constituite din reprezentanţi desemnaţi de:a)Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP); b)Institutul Naţional de Administraţie (INA); c)Secretariatul General al Guvernului (SGG).
(3) Componenţa nominală a comisiilor de concurs este următoarea:Comisia de concurs nr. 1 - membri titulari

Nr. crt. Prenumele şi numele Instituţia Calitatea
1. Pavel Năstase INA Preşedinte
2. Melania Rusnac MDRAP Membru
3. Paul Ştefan Naidin SGG Membru

Comisia de concurs nr. 1 - membri supleanţi

Nr. crt. Prenumele şi numele Instituţia Calitatea
1. Rodica Maria Picu INA Preşedinte
2. Daniel Iustin Marinescu MDRAP Membru
3. Cătălina Irimescu SGG Membru

Comisia de concurs nr. 2 - membri titulari

Nr. crt. Prenumele şi numele Instituţia Calitatea
1. Geea-Rossana Balazsy-Titieni INA Preşedinte
2. Vasilica Baciu MDRAP Membru
3. Niculae Teodorescu SGG Membru

Comisia de concurs nr. 2 - membri supleanţi

Nr. crt. Prenumele şi numele Instituţia Calitatea
1. Iuliana Leca INA Preşedinte
2. Cristinel Ştefan Donţu MDRAP Membru
3. Marta Maria Preda SGG Membru

(4) Componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor este următoarea: Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri titulari

Nr. crt. Prenumele şi numele Instituţia Calitatea
1. Claudiu-Emanuel Simion INA Preşedinte
2. Mihaela Dincă MDRAP Membru
3. Dragoş Condrea SGG Membru

Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri supleanţi

Nr. crt. Prenumele şi numele Instituţia Calitatea
1. Dan Sachelarescu INA Preşedinte
2. Maria Domnica Focşăneanu MDRAP Membru
3. Mihaela Ioniţă SGG Membru

Articolul 4Tematica pentru concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici este: a)Constituţia României, republicată; b)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; c)Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: capitolul II - secţiunea 1, secţiunea a 4-a, capitolul VI - secţiunea 1, secţiunea a 3-a, secţiunea a 4-a; d)Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; e)Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; f)Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; g)Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare; h)Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; i)Tratatul privind Uniunea Europeană; j)Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; k)Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Articolul 5Calendarul de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II, este:

Nr. crt. Activitatea planificată Perioada de desfăşurare
1. Înscrierea candidaţilor 9-13 decembrie 2019
2. Prima probă a concursului: selectarea dosarelor de concurs 17-18 decembrie 2019
3. Afişarea rezultatelor 18 decembrie 2019
4. Perioada de depunere a contestaţiilor la rezultatul selectării dosarelor 19 decembrie 2019
Nr. crt. Activitatea planificată Perioada de desfăşurare
5. Afişarea: - rezultatelor contestaţiilor; - listelor nominale ale candidaţilor admişi; - programului desfăşurării interviului. 20 decembrie 2019
6. A doua probă a concursului: interviul 14-16 ianuarie 2020
7. Afişarea rezultatelor 17 ianuarie 2020
8. Perioada de depunere a contestaţiilor la rezultatul probei de interviu 20 ianuarie 2020
9. Afişarea: - rezultatelor contestaţiilor; - rezultatelor finale ale concursului. 21 ianuarie 2020
10. Completarea dosarului personal şi achitarea tarifului de şcolarizare de către candidaţii declaraţi „Admis" (termen: 15 zile lucrătoare) 22 ianuarie-12 februarie 2020

Articolul 6Pentru anul 2019 - seria II, cifra de şcolarizare în cadrul Programului este de 75 de locuri. Articolul 7
(1) Pentru anul 2019 - seria II, tarifele de participare la Program sunt:a)tarif de înscriere la concurs - 300 lei; b)tarif de şcolarizare - 3.840 lei.
(2) Tariful de înscriere la concurs se achită în contul RO91TREZ70120G331700XXXX, deschis la Trezoreria Operativă Sector 1. Dovada achitării tarifului constituie element obligatoriu pentru dosarul de admitere, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. h) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Tariful de şcolarizare se achită în contul RO91TREZ70120G331700XXXX, deschis la Trezoreria Operativă Sector 1. Tariful de şcolarizare se achită, integral, în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3008/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3008 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3008/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu