Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.294 din 06.08.2019

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 99/2019
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 19 august 2019SmartCity1

În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, şi al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Lista perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 99/2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin. Articolul 3Organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare. Articolul 4
(1) Ofertele redactate în limba română vor fi depuse, în original şi în copie, potrivit legii, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucureşti, bd. Dacia nr. 59, sectorul 1. Ofertele pot fi transmise şi prin poştă.
(2) Pentru fiecare perimetru cuprins în lista aprobată prin prezentul ordin un ofertant poate depune o singură ofertă. Ofertele alternative nu sunt admise.
Articolul 5Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente şi informaţii: I. Plic exterior: Pe plicul exterior se va indica perimetrul din lista publicată la care se referă oferta şi se va menţiona data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei de deschidere. A. În cazul persoanelor juridice române, plicul exterior trebuie să conţină: a)declaraţie de participare, semnată şi ştampilată de ofertant, fără ştersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziţia din lista menţionată la art. 1 şi coordonatele topogeodezice, astfel cum sunt prevăzute în anexa la prezentul ordin, precum şi asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din ofertă.Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior; b)declaraţie cuprinzând date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant cu care se vor face comunicările; c)copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare ale ofertantului; d)certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată; acesta va cuprinde informaţii actualizate referitoare la societate; e)lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date şi informaţii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea; f)dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare, precum şi acordul de confidenţialitate pentru utilizarea datelor şi informaţiilor geologice încheiat între ofertant şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; g)dovada existenţei capacităţii financiare necesare în vederea desfăşurării activităţii:

(i) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici, exprimaţi în procente:
1. lichiditate globală;
2. solvabilitate patrimonială;
3. rata profitului brut;
4. rentabilitate financiară.
Lipsa oricărui indicator economic solicitat va atrage depunctarea ofertei în cadrul evaluării. Prezentarea oricărui altui indicator în afara celor menţionaţi nu se va lua în considerare;
(ii) dovada disciplinei financiar-fiscale, prin anexarea, în original sau copie legalizată, a certificatelor constatatoare/adeverinţelor, emise de autorităţile/ instituţiile publice care administrează:
1. bugetul de stat;
2. bugetul asigurărilor sociale de stat;
3. bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
4. bugetul asigurărilor pentru şomaj;
5. bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
6. bugetele locale.

h)În vederea evaluării capacităţii tehnice, ofertanţii depun în plicul exterior următoarele documente, după caz:

(i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică şi memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; sau
(ii) documentaţie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel puţin informaţii privind instalaţiile şi utilajele specifice activităţilor miniere de cercetare geologică, deţinute de ofertant, şi titlul deţinerii acestora, precum şi personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activităţilor miniere, şi un memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnică proprie, neatestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; sau
(iii) copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activităţile miniere, semnată şi ştampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin care s-a convenit obligaţia fermă de executare a activităţilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor fără capacitate tehnică proprie.

Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele trei cazuri prezentate anterior. În situaţia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele documentelor prevăzute la lit. d) şi g) vor fi prezentate în oferta aflată pe poziţia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele. Documentele prevăzute la lit. d) şi g) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei. B. În cazul persoanelor juridice străine: plicul exterior va cuprinde documentele şi informaţiile prevăzute la pct. A. lit. a), b), e), f) şi h), precum şi următoarele: a)scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuţi la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare; b)raportul anual auditat.Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate şi filă finală. II. Plicul interior Pe plicul interior se vor menţiona denumirea şi sediul ofertanţilor. Plicul interior, atât în cazul persoanelor juridice române, cât şi al persoanelor juridice străine, conţine oferta propriu-zisă, respectiv: a)programul de explorare propus; b)proiectul tehnic de refacere a mediului.Planul de refacere a mediului şi proiectul tehnic de refacere a mediului trebuie să respecte prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 254/2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului. Programul de explorare propus şi proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, şi valorile estimative corespunzătoare acestora. Neprezentarea documentelor din plicul interior în această formă va atrage depunctarea în cadrul evaluării. Ofertele depuse vor fi încadrate în clasa documentelor „secret de serviciu", conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2003 privind aprobarea Listei cu informaţiile ce constituie secrete de serviciu în cadrul ANRM şi declasificarea documentelor scoase din lista iniţială, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6
(1) În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.
(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.
Articolul 7Modalitatea de evaluare a capacităţii financiare, capacităţii tehnice, programului de explorare şi proiectului tehnic de refacere a mediului, precum şi datele-limită ale evaluării ofertelor şi cea a declarării câştigătorului pot fi obţinute gratuit de participanţii la concursul public de ofertă de la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. Articolul 8
(1) În vederea formulării ofertelor, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pune la dispoziţia persoanelor juridice interesate date şi informaţii geologice existente în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale.
(2) Accesul la datele şi informaţiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Formularea ofertei prin utilizarea de date şi informaţii incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, pentru care nu s-au achitat tarifele de consultare şi utilizare, atrage descalificarea acesteia în faza de evaluare.
Articolul 9
(1) Termenul de depunere a ofertelor este a 35-a zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ora 16,30, pentru zilele de luni-joi, respectiv ora 14,00, pentru ziua de vineri.
(2) Ofertele depuse după împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) sunt înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise.
Articolul 10
(1) Ofertele vor fi deschise la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 9 alin. (1).
(2) Şedinţa de deschidere a ofertelor este publică.
(3) Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 021 317.00.96, 021 317.00.18, 021 317.00.94 sau 021 317.00.95.
Articolul 11 Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,Gigi DragomirANEXĂLISTA perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda 99/2019

Nr. crt. Denumirea perimetrului Coordonate Suprafaţa kmp Judeţul Substanţa
X Y
1 Seaca 415236 448152 0,250 Vâlcea Ape geotermale
415236 448652
414736 448652
414736 448152
2 Otopeni-Aeroport Otopeni-Aeroport F1 0,005 Ilfov Ape geotermale
342294 586998
342294 587078
342226 587078
342226 586998
Otopeni-Aeroport F2 0,010
342165 585325
342165 585425
342065 585425
342065 585325
3 Cherăstău 465828 244047 4,196 Timiş Ape minerale naturale
464796 244908
462243 243710
462407 243437
463869 242935
464472 242947
465718 243465
4 Secula 423770 242380 0,809 Caraş-Severin Ape minerale naturale
423000 243100
422525 242730
423000 241800
5 Dognecea Sud 425000 242500 1,000 Caraş-Severin Ape minerale naturale
425000 243500
424000 243500
424000 242500
6 Izvoarele Bucovina 649875 523763 1,424 Suceava Ape minerale naturale
649500 524750
648850 524750
648850 523050
649500 523050
7 Rătcoania-Criva 404493 285793 17,834 Caraş-Severin Feldspat (pegmatit cu feldspat)
404520 282592
408830 283783
410120 288221
8 Pregheda Sud 367625 276900 1,736 Caraş-Severin Huilă
367350 277500
366000 277000
366000 276000
367000 276000
Nr. crt. Denumirea perimetrului Coordonate Suprafaţa kmp Judeţul Substanţa
X Y
9 Dealu Tămăşeştilor 369497 341580 0,334 Gorj Lignit
369850 341350
370005 342217
369920 342860
369650 342075
369697 341783
10 Comanda-Motruleni 353200 356175 0,210 Mehedinţi Lignit
353020 356480
352716 356710
352600 356600
352980 355910
11 Tăbârţa-Floreşti 2 368002 335006 0,831 Mehedinţi Lignit
368430 335105
368940 335552
368530 335922
368265 335700
367745 335966
367360 335870
12 Culmea Horăşti 367033 341888 0,311 Gorj Lignit
367219 342482
367433 342501
367540 342578
367530 342672
366865 342495
366505 342060
13 Valea Leucii 550000 320200 25,500 Alba, Arad, Bihor Minereuri de elemente rare şi disperse + minereu polimetalic
550000 322600
549600 322600
549600 323900
549100 323900
549100 324700
546900 324700
546900 323100
545800 323100
545800 321600
545400 321600
545400 320400
544700 320400
544700 318000
545600 318000
545600 317400
548000 317400
548000 320000
549000 320000
549000 320200
Nr. crt. Denumirea perimetrului Coordonate Suprafaţa kmp Judeţul Substanţa
X Y
14 Jozef DF 511210 330167 0,061 Hunedoara Minereuri de elemente rare şi disperse
511239 330106
511193 330106
511173 330063
511156 330003
511167 329963
511153 329942
511114 329887
511105 329814
511125 329750
510993 329865
510909 329956
510881 329995
510933 330044
511066 330102
511205 330165
15 Carol CS 507903 337034 0,018 Hunedoara Minereuri de elemente rare şi disperse
507856 337049
507818 337060
507803 337064
507781 337080
507764 337091
507738 337095
507720 337092
507699 337087
507664 337078
507638 337075
507623 337052
507663 337014
507720 337012
507742 336995
507801 337023
507821 337009
507858 337001
507896 336990
507921 336981
507932 337005
507926 337021
507903 337035
16 Ferdinand BC 503435 335195 0,052 Hunedoara Minereuri de elemente rare şi disperse
503337 335239
503269 335253
503217 335252
503176 335268
503127 335294
503093 335295
503063 335290
Nr. crt. Denumirea perimetrului Coordonate Suprafaţa kmp Judeţul Substanţa
X Y
503056 335253
503046 335203
503013 335203
502995 335172
503049 335121
503152 335097
503253 335113
503348 335151
503397 335174
503435 335184
17 Tărian 628171 255235 3,310 Bihor Nisip şi pietriş
627507 257224
626981 257011
626482 258008
625859 257753
626781 255709
627286 254427
Cu excepţia:
627682 256500
627690 256538
627161 256305
627166 256273
Cu excepţia:
627467 255857
627105 255690
627274 255295
627624 255458
18 Horia 1 531000 229560 0,451 Arad Nisip şi pietriş
531200 230200
530600 230400
530345 229740
19 Tapia Vest 469161 262687 0,395 Timiş Nisip şi pietriş
468869 263197
468715 263264
468698 263143
468567 263117
468286 263028
468246 262904
468224 262585
468548 262652
468806 262613
20 Valea Dobra 465236 427000 9,152 Sibiu Roci magnezitice (serpentine magneziene)
463570 427000
463234 426547
461307 426183
462236 423927
464440 424501
465609 424378

Nr. crt. Denumirea perimetrului Coordonate Suprafaţa kmp Judeţul Substanţa
X Y
21 Racoş-Munţii Perşani 503980 534010 0,150 Braşov Tuf industrial
503980 534240
503765 534300
503720 534230
503615 534165
503330 534070
503360 533960
503425 533890
503600 533890
503700 534010SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 294/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 294 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 294/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu