Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 29 din 4 februarie 2011

privind competentele de achizitie a produselor si serviciilor în Ministerul Administratiei si Internelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 131 din 22 februarie 2011In vederea eficientizării activităţii de achiziţii publice de bunuri şi servicii desfăşurate de structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru aplicarea unitară a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - In Ministerul Administraţiei şi Internelor achiziţiile publice de bunuri şi servicii se realizează la nivel centralizat, teritorial şi local, astfel:

a) la nivel centralizat, de către Direcţia generală logistică pentru toate unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;

b) la nivel teritorial, de către instituţiile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite sau ordonatori terţiari din finanţarea directă a ordonatorului principal, pentru nevoile proprii, pentru unităţile din structură şi pentru cele cărora le asigură suportul logistic;

c) la nivel local, de către structurile ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, pentru nevoile proprii şi pentru unităţile cărora le asigură suportul logistic.

Art. 2. - (1) Produsele şi serviciile a căror achiziţie se realizează la nivel centralizat sunt cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Specificaţiile tehnice ale produselor şi serviciilor prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 se elaborează de către specialiştii Direcţiei generale logistice, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unităţi beneficiare, şi se aprobă de către directorul general al Direcţiei generale logistice.

(3) Specificaţiile tehnice ale produselor prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 se elaborează de către specialiştii Direcţiei generale management operaţional, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unităţi beneficiare, şi se aprobă de către directorul general al Direcţiei generale management operaţional.

(4) Specificaţiile tehnice ale produselor prevăzute la lit. C din anexa nr. 1 se elaborează de către specialiştii Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unităţi beneficiare, şi se aprobă de către directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.

(5) Specificaţiile tehnice ale produselor prevăzute la lit. D din anexa nr. 1 se elaborează de către specialiştii Direcţiei medicale, pe baza propunerilor înaintate de unităţile beneficiare, şi se aprobă de către directorul Direcţiei medicale.

Art. 3. - (1) Produsele şi serviciile a căror achiziţie se realizează la nivel teritorial şi/sau local şi ale căror specificaţii tehnice se avizează de către directorii generali/directorii direcţiilor centrale de specialitate, respectiv Direcţia generală logistică, Direcţia generală management operaţional, Direcţia medicală şi Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, fiecare pe domeniul său de competenţă, şi se aprobă de către conducătorul unităţii beneficiare sunt cuprinse în listele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.

(2) Avizul pentru specificaţiile tehnice ale produselor şi serviciilor prevăzute în anexa nr. 4 se acordă de către ordonatorii secundari de credite sau de către ordonatorii terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal, după caz.

(3) Specificaţiile tehnice ale produselor care ţin de competenţa Direcţiei generale logistice şi Direcţiei medicale, prevăzute la alin. (1), sunt elaborate, după caz, la nivelul ordonatorilor secundari de credite, pentru aparatul propriu şi pentru ordonatorii terţiari din subordine, şi la nivelul ordonatorilor terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, fiind întocmite în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(4) Pentru produsele şi serviciile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, a căror achiziţie se realizează pentru ordonatorul principal de credite, specificaţiile tehnice se elaborează la nivelul unităţii beneficiare, se avizează de către directorii generali/directorii direcţiilor centrale de specialitate prevăzute la alin. (1), fiecare pe domeniul său de competenţă, şi se aprobă de către conducătorul unităţii beneficiare.

Art. 4. - (1) Specificaţiile tehnice ale produselor de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, prevăzute la lit. E din anexa nr. 3, se elaborează la nivelul ordonatorilor secundari sau terţiari de credite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, şi se avizează de către directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii si tehnologia informaţiei, prin aplicarea ştampilei „AVIZATTEHNIC".

(2) Specificaţiile tehnice ale produselor de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, elaborate de către ordonatorii terţiari de credite aflaţi în subordinea ordonatorului secundar de credite, se avizează din punct de vedere tehnic de către directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, după avizarea acestora de către organele de specialitate din structura ordonatorului secundar.

(3) Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei este abilitată să emită semestrial cataloage de specificaţii tehnice pentru produse şi servicii din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, denumit în continuare domeniul TIC. Specificaţiile tehnice trimise spre avizare Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei trebuie să îndeplinească minimum cerinţele consemnate în cataloagele semestriale.

(4) In situaţia în care ordonatorii de credite achiziţionează produse de natura celor prevăzute în anexa nr. 3 lit. E ale căror caracteristici sunt identice cu cele cuprinse în cataloagele de specificaţii tehnice pentru produsele din domeniul TIC, emise de către Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, avizele prevăzute la alin. (1) şi (2) nu mai sunt necesare.

(5) In cazul în care, pe perioada derulării procedurii de achiziţie, mai mulţi operatori economici sesizează o restrângere a competiţiei generată de specificaţiile tehnice avizate de către Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, autoritatea contractantă este obligată să se adreseze acestei direcţii pentru consultanţă tehnică. Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei are obligaţia să analizeze contextul creat şi să formuleze recomandări tehnice.

Art. 5. - Specificaţiile tehnice ale produselor cuprinse în listele prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4 se aprobă de către conducătorul unităţii beneficiare.

Art. 6. - Directorul general al Direcţiei generale logistice este abilitat să emită dispoziţii, vizate pentru control financiar preventiv propriu de către directorul general al Direcţiei generale financiare, cu privire la modificarea listelor produselor şi serviciilor care fac obiectul achiziţiilor la nivel centralizat şi teritorial, ale căror specificaţii tehnice sunt în competenţa de avizare a acestuia.

Art. 7. - (1) Bunurile şi serviciile care nu se regăsesc în listele prevăzute în anexele nr. 1-4 se achiziţionează la nivel local.

(2) Ordonatorii secundari de credite pot stabili competenţe structurilor din subordine pe linia realizării achiziţiilor de bunuri şi servicii, la nivel local, cu respectarea prevederilor prezentului ordin referitoare la elaborarea şi avizarea specificaţiilor tehnice.

(3) Pe bază de eficienţă economică, instituţiile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite pot achiziţiona, la nivel teritorial, carburant pentru mijloace de mobilitate.

Art. 8. - (1) Direcţia generală de informaţii şi protecţie internă şi Direcţia generală anticorupţie achiziţionează produsele şi serviciile destinate obţinerii şi verificării informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, iar specificaţiile tehnice ale acestora se avizează de către directorii generali ai acestor structuri.

(2) Specificaţiile tehnice ale produselor destinate obţinerii şi verificării informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice ale unor structuri stabilite la nivelul conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră se avizează de către inspectorii generali, fiecare pe domeniul său de competenţă.

(3) Specificaţiile tehnice ale echipamentelor din domeniul TIC care nu sunt destinate obţinerii şi verificării informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, achiziţionate de structurile prevăzute la alin. (1) şi (2), se avizează de către directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.

Art. 9. -Tehnica şi bunurile materiale necesare structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, care constituie rezerve proprii, precum stocuri de siguranţă, rezerve de înlocuire, rezerve de mobilizare şi rezerve operative, se achiziţionează la nivel centralizat, teritorial şi local, conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 10. -Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 300/2009 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 16 decembrie 2009.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

ANEXA Nr. 1

LISTA

produselor si serviciilor a căror achiziţie se realizează la nivel centralizat

A. Produse şi servicii de resortul tehnic

- analize fizico-chimice şi verificări prin trageri în poligon pentru muniţii, mijloace explozive, chimice şi de dare a focului

B. Produse şi servicii de resortul echipament

- sigilii metalice cu stema României

C. Produse şi servicii de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei

1. aparatură, mijloace, echipamente de comunicaţii şi prelucrare a datelor destinate apărării ţării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

2. echipamente de comunicaţii, multiplexare, comutare şi terminale pentru transmisii voce, date, fax cu posibilitate de protecţie, criptare, secretizare a comunicaţiilor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente;

3. echipamente pentru criptarea şi decriptarea semnalelor analogice şi digitale;

4. echipamente, aparatură şi materiale din categoria cifrului de stat;

5. aparatură complexă de măsură, control şi aparatură specifică pentru măsurarea şi analiza semnalelor secundare emise de aparatura de prelucrare a datelor şi informaţiilor de telecomunicaţii, inclusiv aparatura criptografică;

6. staţii radio de bază, digitale în banda Ultra High Frequency UHF TETRA, staţii radio repetoare analogice convenţionale în banda Very High Frequency - VHF, inclusiv sistemele de antene aferente;

7. elemente de reţea aferente sistemelor de comunicaţii digitale mobile TETRA;

8. dispecerate complexe de comunicaţii;

9. staţii în unde scurte, echipamente pentru transmisii de date, terminale de satelit pentru interconectarea şi extensia locală a punctelor de radiocomunicaţii şi a nodurilor de transmisii cu posibilităţi de criptare a semnalelor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente;

10. mijloace de determinare a poziţiei autospecialelor aflate în deplasare;

11. receptoare de trafic, panoramice, de bandă largă pentru analiza complexă şi criptografică a semnalelor analogice digitale;

12. echipamente protejate la emisii secundare destinate prelucrării datelor în procese criptografice;

13. instalaţii, mijloace tehnice şi materiale folosite pentru protecţia semnalelor secundare provenind de la echipamente de prelucrare a datelor şi informaţiilor specifice;

14. echipamente de calcul de mare putere destinate stocării, analizei şi prelucrării datelor în formă criptată;

15. echipamente destinate protejării informaţiilor electronice în stare de stocare, transport şi prelucrare;

16. echipamente omologate prin structurile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

17. aparatură pentru măsurători geodezice şi topografice: teodolite, staţii totale (tahimetre electronice), receptoare Global Positioning System - GPS cu o frecvenţă (L1), receptoare GPS cu două frecvenţe (L1, L2), receptoare GPS de navigaţie, nivele, soft de specialitate pentru prelucrarea datelor topogeodezice culese în teren;

18. servicii de consultanţă pentru proiectarea, realizarea şi implementarea sistemelor informatice şi/sau de comunicaţii integrate;

19. sisteme informatice şi/sau de comunicaţii integrate, sisteme care au fie acoperire naţională, fie se realizează la nivel regional. Sunt incluse în această categorie doar în contextul naţional sau regional (minimum două judeţe) extinderile existente în oricare dintre situaţiile:

a) se foloseşte infrastructura de comunicaţii realizată prin eforturile unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor;

b) se foloseşte infrastructura de comunicaţii ori se beneficiază de servicii de comunicaţii asigurate de instituţii ale statului;

c) se foloseşte/folosesc infrastructură ori servicii de comunicaţii prin prestaţia unor operatori comerciali. Nu intră în această categorie achiziţia de echipamente destinată reţelelor locale de calculatoare;

20. servicii de tip Virtual Private Network - VPN asigurate de la operatorii de telecomunicaţii autorizaţi;

21. servicii de telefonie mobilă;

22. servicii de telefonie fixă;

23. centrale telefonice digitale, echipamente de criptare Time-division multiplexing -TDM si Voice over Internet protocol VolP;

24. soluţii complexe de vidoeconferinţă;

25. sisteme informatice, autoritate de certificare (PKI).

D. Produse de resortul medical

- seruri şi vaccinuri, materiale sanitare pentru asigurarea stocurilor de rezerve proprii la mobilizare

ANEXA Nr. 2

LISTA

cu produsele şi serviciile care se achiziţionează la nivel teritorial sau pentru ordonatorul principal de credite si ale căror specificaţii tehnice se avizează de către directorul general al Direcţiei generale logistice

A. Produse şi servicii de resortul tehnic

I. Armament:

1. pistoale;

2. pistoale de semnalizare;

3. revolvere;

4. pistoale automate;

5. pistoale-mitralieră;

6. puşti-mitralieră;

7. mitraliere;

8. puşti cu lunetă;

9. puşti de diferite calibre;

10. arme de 12 şi arme lansator, toate tipurile;

11. aruncătoare de grenade;

12. aruncătoare de grenade antitanc.

II. Muniţii:

1. cartuşe cu glonţ;

2. cartuşe de iluminare-semnalizare;

3. grenade de mână;

4. grenade pentru aruncător;

5. lovituri pentru aruncător;

6. cartuşe încărcate cu substanţă iritant-lacrimogenă;

7. cartuşe cu bile de cauciuc;

8. grenade iritant-lacrimogene şi acustice;

9. grenade şi lumânări fumigene;

10. mijloace chimice de marcare a focului;

11. grenade incendiare.

III. Materiale explozive:

1. trotil;

2. explozivi plastici;

3. capse detonante;

4. aprinzători;

5. fitil de amorsare;

6. fitil detonant.

IV. Mijloace specifice de ordine publică:

1. scuturi şi căşti antiglonţ;

2. veste antiglonţ;

3. scuturi şi căşti de protecţie.

V. Aparatură optică de observare şi ochire:

1. aparatură optică de observare şi/sau ochire;

2. aparatură electronooptică de observare şi/sau ochire pe timp de noapte;

3. telemetre cu laser.

VI. Tehnică de geniu şi protecţie civilă:

1. detectoare de substanţe explozive;

2. detectoare de metale;

3. detectoare de mine;

4. mijloace de detecţie a persoanelor surprinse sub dărâmături;

5. tehnică şi echipamente de protecţie antischijă;

6. aparate cu raze X pentru controlul nedistructiv al bagajelor şi trimiterilor poştale;

7. costume de scafandru autonom;

8. costume de lucru în apă;

9. mijloace individuale de protecţie.

VII. Tehnică şi materiale de control şi protecţie nucleară, bacteriologică şi chimică - NBC:

1. semnalizatoare de radiaţii;

2. indicatoare de radioactivitate;

3. radiometre-roentgenometre;

4. complete dozimetrice;

5. detectoare de substanţe toxice de luptă;

6. avertizoare automate de substanţe toxice de luptă;

7. laboratoare chimice de campanie;

8. laborator chimic mobil pentru analiza fizico-chimică a gradului de poluare a apelor;

9. contaminometru alfa, beta, gama;

10. complete individuale de protecţie a omului şi animalelor de serviciu;

11. complete de decontaminare chimică, biologică şi radioactivă;

12. detectoare de gaze.

VIII. Tehnică destinată supravegherii şi controlului frontierei:

1. echipament de fotografiat şi filmat folosind aparatura de vedere pe timp de noapte;

2. echipament portabil de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii.

IX. Tehnică şi materiale pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale:

1. aparatură de examinare şi expertizare a documentelor;

2. aparatură de microfilmat;

3. aparatură pentru reproduceri fotografice;

4. microscoape şi stereomicroscoape;

5. truse criminalistice şi pentru testarea stupefiantelor, testere pentru determinarea consumului de droguri;

6. aparatură şi sisteme pentru supravegherea traficului rutier şi aparatură pentru determinarea vitezei de deplasare a autovehiculelor;

7. etilometre şi alcoolteste.

B. Produse de resortul echipament

1. materii prime - stofe, tercoturi, ţesături impermeabile sau imperrespirante;

2. insigne de identificare şi insigne pentru legitimaţii;

3. corturi militare, foi de cort, raniţe, saci pentru merinde.

C. Produse de resortul hrănire

1. bucătării auto rulante;

2. bucătării portative în lăzi izoterme.

ANEXA Nr. 3

LISTA

cu produsele ale căror specificaţii tehnice se avizează de către directorii generali/directorii direcţiilor centrale de specialitate, indiferent de nivelul de competentă pentru achiziţie

A. Produse de resortul tehnic

1. autovehicule şi remorci (toate categoriile);

2. nave, mijloace plutitoare, ambarcaţiuni pneumatice;

3. aeronave.

B. Produse de resortul echipament

1. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu a poliţiştilor (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, echipament divers şi accesorii);

2. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu a cadrelor militare (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, echipament divers, epoleţi şi accesorii);

3. articole de echipament din compunerea uniformei de oraş, de clasă şi de instruire a studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, echipament divers şi accesorii);

4. articole de echipament din compunerea uniformei de oraş şi de instrucţie a soldaţilor şi gradaţilor voluntari (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, echipament divers şi accesorii);

5. sigilii metalice fără stema României.

C. Produse de resortul hrănire

1. utilaje frigorifice (dulapuri, camere frigorifice, congelatoare etc);

2. marmite izoterme;

3. plite sau maşini aragaz cu butelie şi accesorii.

D. Produse şi servicii de resortul medical

I. Produse pentru activitatea medicală:

1. medicamente, substanţe dezinfectante, materiale sanitare pentru asigurarea uzului curent, pentru asigurarea situaţiilor de urgenţă şi pentru asigurarea prevenţiei;

2. dispozitive medicale/aparatură medicală;

3. dispozitive medicale de natura mijloacelor fixe.

II. Servicii de susţinere a activităţii medicale

E. Produsele de resortul comunicaţilor şi tehnologiei informaţiilor

I. Echipamente pentru reţele WAN (Wide Area Network) şi LAN (Local Area Network):

1. cabinete metalice (dulapuri de tip rack pentru echipamente din domeniul TIC);

2. routere;

3. switchuri cu management centralizat;

4. modemuri tehnologie x DSL (Digital Subscriber Line);

5. surse de tensiune neîntreruptibilă montabile în cabinete metalice (rack-mountable).

II. Echipamente de lucru şi subansamble de resortul IT:

1. servere;

2. staţii grafice;

3. staţii de lucru;

4. staţii de lucru portabile;

5. PDA;

6. echipamente de captură imagine şi sunet;

7. echipamente/infrastructuri pentru stocarea datelor (Storage Area Network sau Network Attached Storage);

8. imprimante (mijloace fixe);

9. echipamente multifuncţionale.

III. Software:

1. software de bază;

2. software utilitar;

3. software de aplicaţie;

4. soluţii software pentru management sisteme informatice şi de comunicaţii;

5. soluţii software pentru securitatea sistemelor informatice şi de comunicaţii.

IV. Produse de resortul comunicaţiilor:

1. centrale telefonice digitale sub 100 de porturi;

2. aparate telefonice, aparate fax, servere videoconferinţă, terminale videoconferinţă;

3. media convertor fibră optică, echipamente Time-division multiplexing - TDM peste Internet protocol - IP, modemuri tehnologice x DSL - Digital Subscriber Line;

4. soluţii de contorizare convorbiri telefonice;

5. echipamente de măsură şi control pentru comunicaţii telefonice (cupru, fibră optică);

6. terminale radio analogice convenţionale în banda VHF fixe, mobile şi portabile;

7. radiorelee;

8. terminale radio digitale TETRA şi TETRAPOL fixe, mobile şi portabile;

9. centrale de sesizare şi alarmare contra efracţiei.

V. Servicii:

- consultanţă pentru achiziţii de echipamente sau lucrări în domeniul TIC.

ANEXA Nr. 4

LISTA

cu produsele şi serviciile a căror achiziţie se realizează la nivel teritorial şi ale căror specificaţii tehnice se aprobă de către conducătorul unităţii beneficiare

A. Produse şi servicii de resortul tehnic

I. Tehnică de geniu şi protecţie civilă:

1. endoscoape şi stetoscoape;

2. instalaţii de filtroventilaţie;

3. lopată mică de infanterie;

4. piese de schimb pentru tehnica de geniu;

5. sirenă de alarmă;

6. set de oglinzi pentru inspecţia autovehiculelor.

II. Tehnică şi materiale de control şi protecţie nucleară, bacteriologică şi chimică - NBC:

1. complete de materiale consumabile pentru aparatura de control nuclear şi chimic;

2. complete meteorologice de campanie;

3. măşti contra gazelor, filtrante şi izolante pentru om şi animale de serviciu;

4. complet containerizat de decontaminare a personalului;

5. complet containerizat de decontaminare a terenului şi tehnicii;

6. complet containerizat de decontaminare a echipamentului;

7. pachete de decontaminare individuală a personalului;

8. complete de materiale consumabile pentru tehnica de decontaminare;

9. complete pentru reparat tehnica şi materialele chimice şi mijloace de protecţie a omului şi animalelor de serviciu;

10. piese de schimb pentru tehnica şi materialele de control şi protecţie NBC;

11. trusă de instruire cu substanţe toxice;

12. trusă pentru verificarea plenitudinii decontaminării;

13. trusă pentru determinarea clorului activ.

III. Tehnică şi materiale pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale:

1. aparatură foto de natura mijloacelor fixe;

2. aparatură foto de laborator;

3. lămpi electronice blitz;

4. lămpi cu raze ultraviolete - UV;

5. aparatură de proiecţie filme, diapozitive şi înscrisuri;

6. sisteme de implementare şi comparare automată a amprentelor;

7. aparatură pentru realizarea portretului-robot;

8. aparatură pentru determinarea comportamentului simulat al persoanelor cercetate;

9. aparatură pentru analize fizico-chimice şi de biologie judiciară destinată laboratoarelor criminalistice (gazcromatograf, spectrofotometru, sistem de determinare a amprentei genetice, echipamente pentru analiza şi detectarea drogurilor etc);

10. aparatură pentru relevarea urmelor în câmpul infracţional (aparat electrostatic pentru ridicarea urmelor de pe covoare, aparatură pentru ridicarea microurmelor, polilight, aparat pentru evidenţierea urmelor scrisului în baza energiei statice etc);

11. mijloace audiovideo şi receptoare radio-tv de natura mijloacelor fixe.

IV. Materiale de pregătire pentru luptă, de întreţinere şi reparaţii:

1. truse de instrucţie;

2. lucrări de reparaţii armament şi aparatură de detecţie şi semnalizare NBC la operatorii economici din afara Ministerului Administraţiei şi Internelor.

V. Tehnică destinată supravegherii şi controlului frontierei:

1. servicii de reparaţie şi întreţinere a echipamentelor portabile de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii;

2. echipamente radar, radiolocaţie, senzori de supraveghere.

VI. Tehnică şi materiale pentru nave şi mijloace plutitoare:

1. radare de navigaţie şi sisteme integrate de navigaţie;

2. hărţi electronice de navigaţie;

3. GPS-uri şi Diferenţial Global Positioning System - DGPS-uri navalizate;

4. girocompasuri şi compasuri electromagnetice;

5. lochuri;

6. sonde ultrason;

7. transponder pentru căutare şi salvare ŞART (Society for Assisted Reproductive Technology) şi AIS (Automatic Identification System);

8. radiogoniometre;

9. pilot automat de navigaţie;

10. mijloace de salvare colective şi individuale;

11. motoare inboard şi outboard;

12. sisteme integrate de comunicaţii navalizate - GMDSS (Global Maritime Distress Safety System);

13. sisteme navalizate de observare pe timp de noapte;

14. staţii de radiocomunicaţii navalizate;

15. echipament specific pentru echipele de abordaj şi control al navelor;

16. receptoare NAVTEX (Navigational Telex);

17. staţie meteo navalizată;

18. simulatoare de navigaţie, radiocomunicaţii navale şi managementul propulsiei navelor;

19. instalaţii şi kituri pentru întreţinerea navelor şi mijloacelor plutitoare;

20. radiobaliză EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacons);

21. binoclu navalizat;

22. instalaţii de avertizare optico-acustică pentru mijloacele de mobilitate navală;

23. compresor pentru încărcarea buteliilor de scufundare;

24.  sisteme mobile/fixe de lansare/scoatere a ambarcaţiunilor la/de la apă;

25.  software pentru simulatoarele de navigaţie, radiocomunicaţii navale şi managementul propulsiei navelor.

B. Materiale specifice activităţii de arhivă

1. aparatură şi materiale pentru restaurare-conservare documente;

2. aparatură şi materiale pentru legătorie;

3. aparatură specifică de urmărire şi asigurare a microclimatului în depozitele de arhivă;

4. aparatură şi materiale necesare facsimilării documentelor de arhivă;

5. aparatură şi materiale specifice activităţii de microfilmare şi de asigurare/conservare microfilme;

6. materiale pentru transportul documentelor de arhivă/al microfilmelor.

ANEXA Nr. 5

- Model -

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ

ANTET

Avizat

Directorul direcţiei de specialitate2),

.........................................................

(gradul, numele şi prenumele)

Specificaţia tehnică nr....................

Exemplar nr................1)

Aprob

Conducătorul unităţii beneficiare,

...................................................

(gradul, numele şi prenumele)

De acord, rog a aviza

.........................................

Adjunct pentru logistică,

(similar)

............................

(gradul, numele şi prenumele)

Denumirea produsului definit prin specificaţia tehnică

- conţinutul specificaţiei tehnice -

Intocmit

............................

(funcţia, gradul, numele şi prenumele)

Verificat

Şeful serviciului de resort din cadrul direcţiei de specialitate3),

...............................................................

(gradul, numele şi prenumele)

1) Exemplarul nr. 1 se returnează unităţii beneficiare, iar exemplarul nr. 2 se păstrează de către direcţia care a acordat avizul.

2) Se acordă de către Direcţia generală logistică şi Direcţia medicală.

3) Semnează pe exemplarul nr. 2.

ANEXA Nr. 6

- Model -

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ

ANTET

Aprob

Conducătorul unităţii beneficiare,

................................................

(gradul, numele şi prenumele)

Rog aprobaţi

Şeful structurii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei1),

..............................................

(gradul, numele şi prenumele)

.............................................................

1) Se completează denumirea exactă a structurii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei.

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ

Denumirea produsului definit prin specificaţie tehnică

CARACTERISTICA TEHNI

PARAMETRII

Intocmit

...............................

(funcţia, gradul, numele şi prenumele)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 29/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 29 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu