Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 288 din 23 iulie 2004

pentru aprobarea Statutului centrelor regionale de formare profesionala a adultilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 714 din  6 august 2004

    In temeiul prevederilor art. 8 lit. a) din Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 768/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 67 alin. (3) si (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in scopul punerii in aplicare a Hotararii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 24 din 20 iulie 2004 privind aprobarea modului de organizare si functionare a centrelor regionale pentru formarea profesionala a adultilor,

    secretarul de stat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Statutul centrelor regionale de formare profesionala a adultilor, prevazut in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

               Secretar de stat, presedintele Agentiei Nationale
                      pentru Ocuparea Fortei de Munca,
                                Ioan Cindrea

    ANEXA 1

                                 STATUTUL
    centrelor regionale de formare profesionala a adultilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Centrele regionale de formare profesionala a adultilor sunt institutii publice de interes regional, cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), denumite in continuare centre regionale.
    Art. 2
    (1) Centrele regionale organizeaza, coordoneaza si realizeaza la nivel regional atat activitatea de formare profesionala a adultilor, pe baza planului de formare profesionala aprobat anual de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, denumita in continuare ANOFM, cat si evaluarea competentelor profesionale ale adultilor.
    (2) Arondarea judetelor in sfera de competenta a centrelor regionale se aproba de Consiliul de administratie al ANOFM, la propunerea centrelor regionale.
    (3) Centrele regionale pot desfasura si activitati de formare profesionala a adultilor din alte judete nearondate, la solicitarea agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii, a angajatorilor, persoane fizice si persoane juridice, precum si a altor organisme interesate in domeniul formarii profesionale a adultilor.
    Art. 3
    Centrele regionale furnizeaza servicii de formare profesionala care se realizeaza printr-un parteneriat social functional si activ cu angajatorii, persoane fizice si persoane juridice, cu patronatele, sindicatele, cu agentiile, precum si cu alte organisme din judetele arondate centrelor regionale, interesate in domeniul formarii profesionale a adultilor.
    Art. 4
    In scopul asigurarii cresterii sanselor de ocupare a resurselor de forta de munca disponibile si a dezvoltarii competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, centrele regionale au urmatoarele obiective principale:
    a) facilitarea integrarii sau reintegrarii somerilor pe piata fortei de munca;
    b) facilitarea integrarii sau reintegrarii in activitate a categoriilor de persoane greu de integrat pe piata muncii;
    c) insusirea de noi competente, ridicarea nivelului de competente si evaluarea de competente dobandite de catre persoanele in cautarea unui loc de munca sau incadrate in munca;
    d) sporirea sanselor de acces la locuri de munca convenabile din punct de vedere al competentei profesionale, al platii muncii si al conditiilor de munca;
    e) recunoasterea competentelor profesionale dobandite.
    Art. 5
    In indeplinirea obiectivelor privind proiectarea si realizarea programelor de formare, inclusiv pentru grupuri tinta, centrele regionale promoveaza principiul transparentei activitatilor profesionale in folosirea eficienta a resurselor umane, materiale si financiare alocate in acest scop.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate, rolul si atributiile centrelor regionale

    Art. 6
    Obiectul activitatii centrelor regionale consta in acordarea urmatoarelor categorii de servicii:
    a) formarea profesionala a adultilor in vederea dobandirii, mentinerii si ridicarii nivelului competitivitatii profesionale pe piata muncii, precum si evaluarea si monitorizarea formarii profesionale;
    b) evaluarea competentelor profesionale in raport cu standardele ocupationale si de calitate existente pe piata muncii;
    c) certificarea formarii profesionale a adultilor;
    d) informare si consiliere privind cariera.
    Art. 7
    Rolul centrelor regionale in cadrul structurilor teritoriale ale ANOFM este acela de a implementa strategiile de formare profesionala a adultilor la nivel regional pentru:
    a) asigurarea nivelului formarii profesionale la standardele tarilor membre ale Uniunii Europene;
    b) utilizarea standardelor ocupationale ca baza de proiectare a formarii profesionale a adultilor;
    c) dezvoltarea activitatilor de marketing privind piata muncii la nivel regional pentru identificarea cererii de formare, a nevoilor viitoare de evaluare a competentelor profesionale si certificare a formarii profesionale a adultilor;
    d) structurarea ofertei si desfasurarea activitatii de formare profesionala a adultilor corespunzator cererii de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca, a angajatorilor, a persoanelor angajate sau a persoanelor care doresc sa presteze o activitate autorizata conform legii;
    e) promovarea imaginii centrelor regionale.
    Art. 8
    Pentru realizarea obiectului de activitate, centrele regionale au urmatoarele atributii:
    a) organizeaza, coordoneaza si furnizeaza, in conditiile legii, servicii de pregatire si reconversie profesionala pentru adulti;
    b) evalueaza deprinderile, abilitatile si cunostintele specifice in meserie sau profesie, in raport cu standardele ocupationale;
    c) monitorizeaza evolutia procesului de formare profesionala a adultilor in raport cu indicatorii de performanta adoptati la nivel national/teritorial;
    d) organizeaza si asigura, prin servicii de specialitate, informarea, consilierea profesionala si orientarea pe piata muncii interne a adultilor care beneficiaza de serviciile centrelor regionale;
    e) stabileste relatii de parteneriat cu angajatorii, organisme neguvernamentale si alte institutii implicate in activitatea de formare profesionala din regiune;
    f) faciliteaza insusirea unor cunostinte avansate, metode si procedee moderne necesare pentru ridicarea nivelului calitativ al fortei de munca;
    g) organizeaza si asigura activitati de formare a personalului propriu pentru perfectionarea serviciilor pe care le presteaza;
    h) realizeaza studii si analize necesare la elaborarea strategiilor in domeniul formarii profesionale a adultilor;
    i) dezvolta programele de pregatire in functie de cerintele de pe piata muncii;
    j) administreaza fondurile repartizate din bugetul asigurarilor pentru somaj si prezinta ANOFM bilantul contabil, contul de executie bugetara si raportul anual de activitate;
    k) recupereaza cheltuielile efectuate de centrul regional cu programele de formare profesionala, precum si cu drepturile acordate persoanelor in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala, conform legii;
    l) furnizeaza servicii de pregatire si reconversie profesionala persoanelor in cautarea unui loc de munca si personalului incadrat in munca, pentru cresterea mobilitatii profesionale si prevenirea somajului.
    Art. 9
    (1) Pentru indeplinirea atributiilor centrelor regionale, conducerea acestora adopta masuri tehnice si organizatorice care asigura indeplinirea cerintelor de autorizare a acestora ca institutii de formare profesionala a adultilor si ca centre de evaluare a competentelor, in conditiile legii.
    (2) Prin masuri tehnice se asigura cerintele de echipamente si logistica necesara instruirii teoretice si practice la nivelul standardelor care stau la baza elaborarii materialelor didactice si a metodelor de pregatire adoptate.
    (3) Prin masuri organizatorice se asigura conditiile necesare derularii, in mod eficient, a serviciilor de formare profesionala.

    CAP. 3
    Servicii furnizate de centrele regionale

    Art. 10
    Centrele regionale furnizeaza, in conditiile legii, servicii de formare profesionala, la solicitarea agentiilor, a angajatorilor, precum si a altor organisme interesate in domeniul formarii profesionale.
    Art. 11
    Serviciile prestate pentru adulti de catre centrele regionale se concretizeaza in activitati individuale sau de grup, prin care se asigura:
    a) informarea, orientarea si consilierea profesionala pentru cresterea calitatii formarii si facilitarea reinsertiei profesionale;
    b) documentarea de specialitate pentru toate formele de pregatire, inclusiv in cazul formarii la locul de munca si al invatamantului la distanta;
    c) initierea, calificarea, recalificarea, specializarea si perfectionarea profesionala;
    d) evaluarea in vederea certificarii competentelor profesionale;
    e) dezvoltarea capacitatii de comunicare prin cuprinderea in programele de pregatire a limbilor de circulatie internationala si a cunostintelor generale care conditioneaza succesul formarii profesionale a adultilor;
    f) amplificarea capacitatii de cunoastere si de participare eficienta a adultilor la activitatile desfasurate in toate domeniile vietii economice si sociale;
    g) facilitarea accesului permanent al adultilor la informatii care conduc la dobandirea de noi cunostinte, deprinderi, aptitudini si abilitati si la valorificarea potentialului de munca al acestora.
    Art. 12
    Calitatea serviciilor centrelor regionale se asigura prin imbunatatirea continua a procesului de pregatire teoretica si practica bazata pe:
    a) perfectionarea permanenta a tehnicilor si metodelor de dezvoltare curriculara;
    b) certificarea formarii profesionale prin sistemul national si a unor sisteme de certificare cu recunoastere internationala;
    c) introducerea si generalizarea evaluarii, potrivit cerintelor sistemului national de atestare a calitatii si standardelor ocupationale;
    d) cresterea flexibilitatii in relatiile cu adultii angajati sau aflati in cautarea unui loc de munca prin diversificarea formelor de pregatire puse la dispozitie acestora;
    e) autorizarea, potrivit legii, ca furnizor de formare profesionala si acreditarea, potrivit standardelor de calitate practicate pe piata internationala a muncii;
    f) promovarea formelor de pregatire la distanta.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si organele de conducere ale centrelor regionale

    Art. 13
    Structura organizatorica a centrelor regionale pe compartimente functionale si atributiile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de catre Consiliul de administratie al ANOFM.
    Art. 14
    (1) Conducerea centrelor regionale este asigurata de un director executiv.
    (2) Conducerea activitatii financiar-contabile si administrative si conducerea activitatii de formare profesionala sunt asigurate de un director executiv adjunct si de responsabilul cu formarea profesionala, aflati in subordinea directorului executiv.
    (3) Ocuparea posturilor de director executiv si de director executiv adjunct se face prin concurs, in conditiile legii, acestia fiind numiti prin ordin al presedintelui ANOFM, iar responsabilul cu formarea profesionala, prin decizie a directorului executiv.
    Art. 15
    (1) In realizarea atributiilor sale, directorul executiv este sprijinit de un consiliu consultativ.
    (2) Consiliul consultativ are urmatoarea componenta:
    - cate un membru reprezentant al fiecarei agentii din judetele arondate, avand functia de director adjunct al Directiei managementul pietei muncii;
    - 2 membri reprezentanti ai autoritatilor publice locale din localitatea in care isi are sediul centrul regional, dupa cum urmeaza: un membru al prefecturii si un membru al consiliului judetean;
    - cate un membru reprezentant al agentiei pentru dezvoltare regionala din regiunea aferenta centrului regional;
    - un membru reprezentant al inspectoratului scolar judetean din localitatea in care isi are sediul centrul regional;
    - un membru din cadrul fiecarui judet arondat, numit prin consens de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;
    - un membru din cadrul fiecarui judet arondat, numit prin consens de asociatiile patronale reprezentative la nivel national.
    (3) Directorul executiv al centrului regional este presedintele consiliului consultativ.
    (4) Atributiile consiliului consultativ sunt urmatoarele:
    A. Consiliaza directorul executiv in:
    a) elaborarea strategiei regionale de formare profesionala a adultilor, corelata cu cerintele pietei muncii din regiunea pe care o serveste;
    b) adoptarea masurilor adecvate in scopul realizarii sarcinilor ce ii revin potrivit planurilor, programelor de formare profesionala si indicatorilor de performanta prevazuti in contractele-angajament.
    B. Analizeaza:
    a) raportul de activitate anual;
    b) situatia financiara anuala a centrului regional si executia bugetara.
    C. Face propuneri cu privire la:
    a) proiectul planului anual de formare profesionala;
    b) fundamentarea bugetului centrului regional.
    D. Consiliul consultativ promoveaza realizarea dialogului social la nivelul centrului regional, in domeniul formarii profesionale a adultilor.
    (5) Consiliul consultativ se intruneste, de regula, in sedinte trimestriale sau, in mod exceptional, la cererea directorului executiv.
    Art. 16
    (1) Incadrarea si salarizarea centrelor regionale se efectueaza, potrivit naturii posturilor, in conformitate cu prevederile legale privind salarizarea in sectorul bugetar.
    (2) Incadrarea personalului centrelor regionale se efectueaza in limita maxima de posturi si a sumelor cu aceasta destinatie, aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

    CAP. 5
    Finantarea centrelor regionale si cheltuielile ocazionate de formarea profesionala a adultilor

    Art. 17
    Activitatea centrelor regionale se finanteaza, potrivit legii, din bugetul asigurarilor pentru somaj.
    Art. 18
    Centrele regionale pot folosi, pentru desfasurarea activitatii lor, bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane fizice si juridice, sub forma de donatii si sponsorizari, fonduri alocate de Uniunea Europeana pentru dezvoltarea resurselor umane si alte fonduri externe, cu respectarea dispozitiilor legale.
    Art. 19
    Sumele incasate, in conditiile legii, pe seama taxelor din activitatea de formare profesionala, se fac venit la bugetul asigurarilor pentru somaj.

    CAP. 6
    Relatia dintre centrele regionale si agentii

    Art. 20
    (1) Persoanele in cautarea unui loc de munca, inregistrate in evidenta agentiilor, au prioritate la programele de formare profesionala organizate de centrele regionale.
    (2) Centrele regionale au obligatia de a asigura cu prioritate participarea la programele de formare profesionala a persoanelor prevazute la alin. (1), care beneficiaza, in mod gratuit, potrivit legii, de servicii de formare profesionala.
    Art. 21
    In scopul constituirii, dezvoltarii, alocarii si utilizarii eficiente si durabile a resurselor materiale si financiare destinate formarii profesionale a adultilor, centrele regionale initiaza parteneriate cu agentiile, organizatii patronale, angajatori individuali, organizatii sindicale, organizatii profesionale, institutii de invatamant si alte structuri organizationale, la nivel regional, judetean si al comunitatilor locale.
    Art. 22
    Parteneriatele cu agentiile asigura corelarea sarcinilor de ocupare a fortei de munca pe seama formarii profesionale, din planurile de ocupare ale agentiilor judetene, cu capacitatea si programele de formare profesionala a adultilor dezvoltate de centrele regionale.
    Art. 23
    In cadrul parteneriatelor dintre centrele regionale si agentii se stipuleaza obligatiile agentiilor privind consilierea, orientarea profesionala, constituirea grupelor de cursanti si incadrarea in munca a absolventilor, precum si obligatiile centrelor regionale privind inmatricularea, formarea, evaluarea si certificarea formarii, cu respectarea indicatorilor de performanta stabiliti de ANOFM.
    Art. 24
    Sarcinile din planurile anuale de formare profesionala a adultilor, prevederile bugetare corespunzatoare pentru realizarea acestora si indicatorii de performanta fac parte integranta din contractele anuale incheiate intre ANOFM si centrele regionale.
    Art. 25
    Pe parcursul realizarii planului anual de formare profesionala centrele regionale comunica agentiilor modul in care cursantii, beneficiari de gratuitati, isi indeplinesc obligatiile asumate prin contractele individuale de formare profesionala incheiate cu centrele regionale.
    Art. 26
    Centrele regionale suporta cheltuielile de formare profesionala prevazute la art. 32 alin. (1) lit. A si B din Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cheltuielilor pentru consultatii medicale, analize medicale si teste necesare participarii la programul de formare profesionala, atunci cand serviciile de formare profesionala sunt asigurate de centrele regionale la sediu.
    Art. 27
    Cheltuielile de formare profesionala suportate de centrele regionale, atunci cand acestea asigura servicii de formare profesionala in judetul unei agentii, altul decat cel in care isi are sediul centrul regional, sunt cele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. A din procedurile prevazute la art. 26.
    Art. 28
    Reorganizarea si incetarea activitatii centrelor este de competenta Consiliului administratiei al ANOFM care aproba prezentul statut.
    Art. 29
    ANOFM exercita controlul asupra activitatii centrelor regionale care functioneaza in subordinea acestei institutii.
    Art. 30
    Resursele patrimoniale ale centrelor regionale se constituie din terenurile, constructiile si dotarile preluate din protocol de la agentii, dar si din finantarea lor directa de catre ANOFM.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 288/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 288 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu