Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 284/4248 din 21 iunie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesionala organizate prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE


SmartCity3

              Nr. 284 din 21 iunie 2002
              MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
              Nr. 4.248 din 13 august 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 733 din  8 octombrie 2002

    In temeiul Hotararii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 58 alin. (3) din Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002,

    ministrul muncii si solidaritatii sociale si ministrul educatiei si cercetarii emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesionala organizate prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                                Marian Sarbu

                    Ministrul educatiei si cercetarii,
                            Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesionala organizate prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

    Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme, sunt emise in temeiul art. 58 alin. (3) din Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002.

    Art. 1
    (1) Cursantilor care au promovat examenul de absolvire li se elibereaza, dupa caz, certificat de calificare sau certificat de absolvire, denumite in continuare certificate.
    (2) In functie de tipul programului de formare profesionala absolvit se elibereaza certificate dupa cum urmeaza:
    a) pentru programe de formare de initiere, perfectionare si specializare se elibereaza certificate de absolvire;
    b) pentru programe de formare de calificare sau recalificare se elibereaza certificate de calificare.
    Art. 2
    Evidenta desfasurarii programelor de formare profesionala si a eliberarii certificatelor pentru persoanele cuprinse in programele de formare profesionala se tine prin urmatoarele documente:
    a) registrul de evidenta a programelor de formare profesionala, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1;
    b) registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesionala, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2; acest registru se completeaza de catre compartimentul de formare profesionala al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti si contine date de identificare a persoanei admise la un program de formare profesionala, precum si informatii privind pregatirea sau ocupatia/meseria actuala si cea dobandita in urma absolvirii programului;
    c) programul individual de pregatire, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3; acest document se completeaza in cazul in care formarea profesionala in ocupatii sau meserii simple si perfectionarea profesionala se organizeaza, cu aprobarea directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, cand nu se pot constitui grupe de cursanti;
    d) catalogul cursantilor pentru fiecare program de formare, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 4; acest catalog se completeaza de formatori pentru instruire teoretica sau, dupa caz, formatori pentru instruire practica, pentru fiecare program de formare profesionala, si evidentiaza disciplinele pentru care se face pregatirea, prezenta la curs a persoanelor, precum si notele obtinute pe intreg parcursul pregatirii teoretice si al instruirii practice;
    e) condica de prezenta la ore a formatorilor pentru instruire teoretica si a formatorilor pentru instruire practica, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 5;
    f) procesul-verbal al comisiei de examinare, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 6; procesul-verbal se incheie la sustinerea examenului de absolvire a programului, evidentiaza rezultatele obtinute in urma examinarii si se semneaza de toti membrii comisiei de examinare;
    g) registrul de evidenta nominala a eliberarii certificatelor de calificare, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 7;
    h) registrul de evidenta nominala a eliberarii certificatelor de absolvire, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 8.
    Art. 3
    (1) Documentele prevazute la art. 2 sunt formulare tipizate, cu regim special, se completeaza conform instructiunilor in vigoare, se numeroteaza, se snuruiesc, se parafeaza si se certifica, pentru continut, numar de pagini si serie, de catre directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (2) Documentele cu regim special se gestioneaza de un angajat desemnat de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (3) Aceste documente se pastreaza in arhiva agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, in dulapuri incuiate, care prezinta siguranta, in timp nelimitat, cu exceptia cataloagelor care se pastreaza timp de 5 ani.
    (4) Distrugerea acestor cataloage se poate face numai dupa ce directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti a constatat ca datele privind situatia cursantilor au fost trecute in registrele de evidenta nominala a eliberarii certificatelor.
    (5) Lucrarile scrise ale cursantilor la examenul de absolvire se pastreaza timp de 2 ani in arhiva agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Art. 4
    (1) Certificatele sunt imprimate-tip, conform modelelor prezentate in anexele nr. 9 si 10, au regim special, sunt tiparite si gestionate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si nu pot fi folosite de alti agenti economici sau furnizori de servicii de formare profesionala.
    (2) Primirea certificatelor de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti de la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca se face pe baza de delegatie scrisa si numai cu proces-verbal de predare-primire.
    (3) Certificatele prevazute la alin. (1) sunt valabile pana la data intrarii in vigoare a normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 375/2002.
    Art. 5
    (1) Completarea certificatelor se face pe baza datelor din registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesionala si a procesului-verbal al comisiei de examinare la examenul de absolvire a programului de formare profesionala.
    (2) Certificatele se completeaza cu tus negru, corect, citet si fara stersaturi; numele si prenumele titularului se scriu fara prescurtari, cu litere de tipar, trecandu-se si initialele prenumelui tatalui, care trebuie sa corespunda cu datele inscrise in actul de identitate al cursantului.
    Art. 6
    (1) Certificatul se elibereaza absolventului insotit de un supliment, conform modelului prezentat in anexa nr. 11, pe baza actului de identitate, de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti care a organizat programul de formare profesionala, in termen de cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire; absolventul va semna de primire in registrul de evidenta nominala a eliberarii certificatelor.
    (2) Formularele certificatelor se pastreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, in casa de fier sau in dulap metalic.
    Art. 7
    (1) In cursul unui an, cel putin o data pe trimestru, directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti verifica situatia certificatelor eliberate, a formularelor certificatelor primite si a formularelor tipizate, precum si modul de pastrare a acestora, in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
    (2) La eliberarea sau schimbarea din functie a directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti formularele certificatelor se predau prin proces-verbal, specificandu-se numarul si seria acestora.
    Art. 8
    (1) Certificatele completate gresit, cu stersaturi, adaugari suplimentare sau cu stampila aplicata in mod necorespunzator se anuleaza, cu aprobarea directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, prin scrierea cu litere mari, format de tipar, pe toata diagonala imprimatului, a cuvantului "ANULAT", atat pe actul care urmeaza sa fie eliberat cursantului, cat si pe matca; aceeasi mentiune se face si in registrele de evidenta nominala a eliberarii certificatelor de calificare sau, dupa caz, a certificatelor de absolvire.
    (2) Inregistrarile gresite in documentele prevazute la art. 2 se corecteaza cu pasta corectoare, se semneaza de persoana care a efectuat corectura si se autentifica cu stampila agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Art. 9
    (1) In cazul pierderii certificatului sau in cazul certificatelor partial distruse ori pronuntat deteriorate se poate elibera duplicat, pe baza aprobarii directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (2) Pentru eliberarea duplicatului solicitantul se adreseaza in scris directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, anexand urmatoarele documente:
    a) declaratia scrisa a titularului certificatului, autentificata la notariat, care sa cuprinda: numele sub care s-a eliberat certificatul original, imprejurarile in care acesta s-a pierdut sau s-a distrus si data absolvirii programului de formare profesionala;
    b) dovada publicarii anuntului de pierdere a certificatului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    (3) Modul de eliberare a duplicatului este identic cu cel de eliberare a certificatului original, prevazut in prezentele norme.
    (4) Duplicatul este semnat de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti si de o alta persoana desemnata in acest sens.
    (5) Evidentele duplicatelor se pastreaza nominal, in registrul de evidenta nominala a eliberarii certificatelor facandu-se mentiunea: "S-a eliberat duplicatul nr. ................. din data de ...................".
    (6) Duplicatul se elibereaza o singura data.
    (7) Pe duplicat se va scrie in mod explicit "DUPLICAT eliberat conform aprobarii directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, nr. ........... din data de .............; se confirma autenticitatea datelor cuprinse in act".
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 11*) fac parte integranta din prezentele norme.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 11 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la norme

                                 REGISTRUL
              de evidenta a programelor de formare profesionala

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Responsabil de curs
    B - Mentiuni
    C - deschidere
    D - inchidere
    E - Inscrisi
    F - Retrasi
    G - Ramasi inscrisi
    H - Total
    I - Persoane care au beneficiat in mod gratuit de program
    J - Femei
 ______________________________________________________________________________
|N | Ocupatia   |    Tipul    |  |           |      |        |             |   |
|r.| /meseria   | programului |  |Perioada de|Durata|Numarul |   Numarul   |   |
|  | pentru     |(calificare, |A |desfasurare|  in  |   de   |absolventilor| B |
|c | care se    |recalificare,|  |    a      | ore  |cursanti|             |   |
|r | organizeaza|  initiere,  |  |programului|      |        |             |   |
|t.| programul  |perfectionare|  |___________|      |________|_____________|   |
|  | /cursul    |     sau     |  |  C |  D   |      | E| F| G|  H | I | J  |   |
|  |____________|specializare)|  |    |      |      |  |  |  |    |   |    |   |
|  |Denumire|Cod|             |  |    |      |      |  |  |  |    |   |    |   |
|  |        |COR|             |  |    |      |      |  |  |  |    |   |    |   |
|__|________|___|_____________|__|____|______|______|__|__|__|____|___|____|___|
|1.|        |   |             |  |    |      |      |  |  |  |    |   |    |   |
|__|________|___|_____________|__|____|______|______|__|__|__|____|___|____|___|
|2.|        |   |             |  |    |      |      |  |  |  |    |   |    |   |
|__|________|___|_____________|__|____|______|______|__|__|__|____|___|____|___|
|3.|        |   |             |  |    |      |      |  |  |  |    |   |    |   |
|__|________|___|_____________|__|____|______|______|__|__|__|____|___|____|___|

    ANEXA 2
    la norme

                        REGISTRUL MATRICOL GENERAL*)
        cu persoanele admise la programele de formare profesionala

    *) In registrul matricol se vor trece toate persoanele admise la programele de formare profesionala, indiferent de forma de plata a contravalorii programului.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Beneficiar de program in mod gratuit
    B - Numarul carnetului de evidenta
    C - Ocupatia/meseria in care se califica, recalifica sau perfectioneaza
    D - Forma programului
    E - Studii
    F - ocupatia/meseria actuala
    G - denumire
    H - Cod COR
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si|  Cod   |  Locul |Parintii |  |  |Pregatirea|   C   |Durata|   |
|crt.|prenumele|numeric |nasterii|_________| A| B|__________|_______|  in  |   |
|    |         |personal|        |Tata|Mama|  |  | E |   F  | G | H |  ore | D |
|    |         |        |        |    |    |  |  |   |______|___|___|      |   |
|    |         |        |        |    |    |  |  |   | G |H |   |   |      |   |
|____|_________|________|________|____|____|__|__|___|___|__|___|___|______|___|
|    |         |        |        |    |    |  |  |   |   |  |   |   |      |   |
|____|_________|________|________|____|____|__|__|___|___|__|___|___|______|___|
|    |         |        |        |    |    |  |  |   |   |  |   |   |      |   |
|____|_________|________|________|____|____|__|__|___|___|__|___|___|______|___|
|    |         |        |        |    |    |  |  |   |   |  |   |   |      |   |
|____|_________|________|________|____|____|__|__|___|___|__|___|___|______|___|

    ANEXA 3
    la norme

                     PROGRAMUL INDIVIDUAL DE PREGATIRE

    Numele si prenumele: .................................. C.N.P. .............
    Parintii: tata ............; mama .............. Nascut la data: ...........
    In localitatea ................................. Judetul ...................
    Tara ...................................
    Nr. carnetului de evidenta .............
    Studii: ................................
    Inregistrat in registrul matricol general cu nr. ...........................

                           Programul de pregatire

    1. Ocupatia/Meseria*) pentru care se face programul de formare profesionala ................................................................................
    Total ore de pregatire ......... din care:
    Pregatire teoretica: ........... ore se va realiza prin studiul individual.
    Instruire practica: ............................... ore, care se va efectua la .............................................................................
             (denumirea agentului economic, a persoanei fizice etc.)
    2. Obiective:
    - calificarea (recalificarea) sau perfectionarea (instruirea) in ocupatia/meseria ...............................................................
    3. Responsabilul programului individual de pregatire ....................... si functia*) ..................................................................
    4. Examenul de absolvire se sustine in fata comisiei de examinare, stabilita prin dispozitia de organizare nr. .......... din data .................
------------
    *) Pentru meserii simple accesibile pregatirii individuale sub supraveghere.
    *) Maistru, instructor, sef de echipa, muncitor, specialist.

    ANEXA 4
    la norme

                          CATALOGUL CURSANTILOR
                    Programul ........................
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele ........ | Disciplinele de invatamant pentru pregatire teoretica |
|crt.| Prenumele ..... |_______________________________________________________|
|    | C.N.P. ........ |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
| 1. |Nr. din Registrul|___|____|___|____|___|____|___|____|___|___|___|___|___|
|    |matricol general |Abs|note|Abs|note|Abs|note|Abs|note|   |   |   |   |   |
|    | ............... |___|____|___|____|___|____|___|____|___|___|___|___|___|
|    | Parintii:       |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    |  Tata ......... |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    |  Mama ......... |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    |  Nascut la .... |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    |          (anul, |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    | ............... |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    |   luna, ziua)   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    | In localitatea  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    | ............... |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    | Judetul ....... |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    | Tara .......... |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    | Studii ........ |___|____|___|____|___|____|___|____|___|___|___|___|___|
|    | Profesia ...... | MEDIE                                                 |
|    | Nr. carnetului  |_______________________________________________________|
|    | de evidenta     |                Instruire practica                     |
|    | ............... |_______________________________________________________|
|    |       sau       |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    | Unitatea unde   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    | este angajat    |___|____|___|____|___|____|___|____|___|___|___|___|___|
|    | ............... |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    |     Mentiuni    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    |    Denumirea    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    |   programului   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    | ............... |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    | Ocupatia/meseria|   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    | ............... |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    | Cod COR         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    | ............... |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|    | Durata          |___|____|___|____|___|____|___|____|___|___|___|___|___|
|    | programului de  | MEDIE                                                 |
|    | la ............ |_______________________________________________________|
|    | Pana la ....... | MEDIE GENERALA (teorie + practica)                    |
|____|_________________|_______________________________________________________|
|  Media generala      |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|  obtinuta la examenul|   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|  de absolvire        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|                      |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |
|______________________|___|____|___|____|___|____|___|____|___|___|___|___|___|

         Director executiv,                Presedinte comisie de examinare,

    ANEXA 5
    la norme

    CONDICA DE PREZENTA LA ORE A FORMATORILOR PENTRU INSTRUIRE TEORETICA SI A FORMATORILOR PENTRU INSTRUIRE PRACTICA

 ______________________________________________________________________________
|  Data  | Ora | Disciplina | Subiectul lectiei |  Nume, prenume |  Semnatura  |
|________|_____|____________|___________________|________________|_____________|
|________|_____|____________|___________________|________________|_____________|
|________|_____|____________|___________________|________________|_____________|
|________|_____|____________|___________________|________________|_____________|
|________|_____|____________|___________________|________________|_____________|
|________|_____|____________|___________________|________________|_____________|
|________|_____|____________|___________________|________________|_____________|
|________|_____|____________|___________________|________________|_____________|
|________|_____|____________|___________________|________________|_____________|
|________|_____|____________|___________________|________________|_____________|
|________|_____|____________|___________________|________________|_____________|
|________|_____|____________|___________________|________________|_____________|
|________|_____|____________|___________________|________________|_____________|
|________|_____|____________|___________________|________________|_____________|
|________|_____|____________|___________________|________________|_____________|
|________|_____|____________|___________________|________________|_____________|
|________|_____|____________|___________________|________________|_____________|
|________|_____|____________|___________________|________________|_____________|

    ANEXA 6
    la norme

    Nr. ........../........

                              PROCES-VERBAL
    al comisiei de examinare la examenul de absolvire a programului

    Incheiat astazi ___________________ la sustinerea examenului de absolvire a programului ________________________ desfasurat in perioada ____________________
    Pentru verificarea cunostintelor s-a constituit comisia formata din:
    Presedinte _____________________________ reprezentant AJOFM
    Responsabil program/curs _______________ reprezentant AJOFM
    Membri: ________________________________
            ________________________________
            ________________________________

    In urma examenului s-au obtinut urmatoarele rezultate:

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - scris
    B - oral
    C - media
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si| Pregatirea teoretica  |Media la |Nota la | Media  | Observatii|
|crt.|prenumele|_______________________|  proba  | proba  |generala|           |
|    |         | Obiectul: | Obiectul: |teoretica|practica|        |           |
|    |         |___________|___________|         |        |        |           |
|    |         | A | B | C | A | B | C |         |        |        |           |
|____|_________|___|___|___|___|___|___|_________|________|________|___________|
|    |         |   |   |   |   |   |   |         |        |        |           |
|____|_________|___|___|___|___|___|___|_________|________|________|___________|
|    |         |   |   |   |   |   |   |         |        |        |           |
|____|_________|___|___|___|___|___|___|_________|________|________|___________|

________________________________________________________________________________

                               Comisia de examinare

    1. ...........................      ......................... Presedinte,
    2. ...........................      .........................
    3. ...........................      .........................
    4. ...........................      .........................
    5. ...........................      .........................

          (Numele si prenumele)                  (Semnatura)

    ANEXA 7
    la norme

                        REGISTRU DE EVIDENTA NOMINALA
                  a eliberarii certificatelor de calificare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Seria si nr. certificatului
    B - Persoana care elibereaza certificatele (numele, prenumele)
    C - Semnatura persoanei care elibereaza certificatele
    D - Semnatura de primire
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si |C.N.P.|Studii|Meseria pentru|   Data   | A| B| C| D| Mentiuni|
|crt.| prenumele |      |      |    care se   |eliberarii|  |  |  |  |         |
|    |titularului|      |      |  organizeaza |          |  |  |  |  |         |
|    |           |      |      |   programul  |          |  |  |  |  |         |
|    |           |      |      |______________|          |  |  |  |  |         |
|    |           |      |      |denumire| Cod |          |  |  |  |  |         |
|    |           |      |      |        | COR |          |  |  |  |  |         |
|____|___________|______|______|________|_____|__________|__|__|__|__|_________|
| 1. |           |      |      |              |          |  |  |  |  |         |
|____|___________|______|______|______________|__________|__|__|__|__|_________|
| 2. |           |      |      |              |          |  |  |  |  |         |
|____|___________|______|______|______________|__________|__|__|__|__|_________|
| 3. |           |      |      |              |          |  |  |  |  |         |
|____|___________|______|______|______________|__________|__|__|__|__|_________|
| 4. |           |      |      |              |          |  |  |  |  |         |
|____|___________|______|______|______________|__________|__|__|__|__|_________|

    ANEXA 8
    la norme

                         REGISTRU DE EVIDENTA NOMINALA
                   a eliberarii certificatelor de absolvire

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Tipul programului (initiere, perfectionare, specializare)
    B - Seria si nr. certificatului
    C - Persoana care elibereaza certificatul (numele, prenumele)
    D - Semnatura persoanei care elibereaza certificatul
    E - Semnatura de primire
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si |C.N.P.|Studii|Meseria pentru| A|  Data    |B| C|D| E|Mentiuni|
|crt.| prenumele |      |      |    care se   |  |eliberarii| |  | |  |        |
|    |titularului|      |      |  organizeaza |  |          | |  | |  |        |
|    |           |      |      |   programul  |  |          | |  | |  |        |
|    |           |      |      |______________|  |          | |  | |  |        |
|    |           |      |      |Denumire| Cod |  |          | |  | |  |        |
|    |           |      |      |        | COR |  |          | |  | |  |        |
|____|___________|______|______|________|_____|__|__________|_|__|_|__|________|
| 1. |           |      |      |              |  |          | |  | |  |        |
|____|___________|______|______|______________|__|__________|_|__|_|__|________|
| 2. |           |      |      |              |  |          | |  | |  |        |
|____|___________|______|______|______________|__|__________|_|__|_|__|________|
| 3. |           |      |      |              |  |          | |  | |  |        |
|____|___________|______|______|______________|__|__________|_|__|_|__|________|
| 4. |           |      |      |              |  |          | |  | |  |        |
|____|___________|______|______|______________|__|__________|_|__|_|__|________|

    ANEXA 9
    la norme

    ROMANIA                                  ROMANIA

MMSS             MEC        Ministerul Muncii si        Ministerul Educatiei si
                            Solidaritatii Sociale       Cercetarii
                             ________________________
SERIA .... NR. .........    | SERIA .... NR: ....... |
                            |________________________|

        CERTIFICAT
DE CALIFICARE PROFESIONALA

Dl/Dna ...................
..........................
CNP _/_/_/_/_/_/_/_/_/                             CERTIFICAT
_/_/_/_/ nascut(a) in anul
...... luna ..............                 DE CALIFICARE PROFESIONALA
ziua ...... in localitatea
.................. judetul
..................... fiul
(fiica) lui ..............  Dl/Dna ...........................................
si al (a) ................  CNP*) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ nascut(a) in anul
a participat in perioada    ...... luna .............. ziua ..... in localitatea
..........................  .................. judetul .................... fiul
la programul de calificare  (fiica) lui .............. si al (a) ...............
pentru ocupatia prevazuta   a participat in perioada .............. la programul
in C.O.R. la pozitia nr.    de calificare ............ pentru ocupatia prevazuta
..........................  in C.O.R. la pozitia nr. ...........................
cu durata de ........ ore,  cu durata de ...... ore, organizat de ..............
organizat de .............  ......................... din localitatea ..........
..........................  .................. judetul .........................
din localitatea ..........  si a promovat examenul de absolvire in anul ........
.................. judetul  luna ............ ziua ..... cu media ........ fiind
..........................  declarat calificat in meseria ......................
si a promovat examenul de
absolvire in anul ........  *) CNP = Cod numeric personal
luna ............ ziua ...
cu media ........... fiind  Prezentul certificat se elibereaza de
declarat calificat in       A.J.O.F.M./A.M.O.F.M. __________________________ in
meseria ..................  conformitate cu prevederile art. 58 din Hotararea
                            Guvernului nr. 377/2002 si ale Ordinului comun
                            M.M.S.S. si M.E.C. nr. ....................../2002.
DIRECTOR EXECUTIV
LS                               DIRECTOR EXECUTIV,          PRESEDINTELE
                            LS                           COMISIEI DE EXAMINARE,
Nr. ............
Data eliberarii ..........  Nr. ............
Semnatura absolvent ......  Data eliberarii: anul .... luna .......... ziua ....
                            Semnatura absolvent ................................

    ANEXA 10
    la norme

    ROMANIA                                  ROMANIA

MMSS             MEC        Ministerul Muncii si        Ministerul Educatiei si
                            Solidaritatii Sociale       Cercetarii
                             ________________________
SERIA .... NR. .........    | SERIA .... NR: ....... |
                            |________________________|

      CERTIFICAT
     DE ABSOLVIRE

Dl/Dna ...................
..........................
CNP _/_/_/_/_/_/_/_/_/                         CERTIFICAT
_/_/_/_/ nascut(a) in anul
...... luna ..............                    DE ABSOLVIRE
ziua ...... in localitatea
.................. judetul
..................... fiul
(fiica) lui ..............  Dl/Dna ...........................................
si al (a) ................  CNP*) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ nascut(a) in anul
a participat in perioada    ...... luna .............. ziua ..... in localitatea
..........................  .................. judetul .................... fiul
la programul/cursul de      (fiica) lui .............. si al (a) ...............
initiere/perfectionare/     a participat in perioada ............. la programul/
specializare .............  cursul de initiere/perfectionare/specializare ......
..........................  ........................... cu durata de ...... ore,
cu durata de ........ ore,  organizat de .......................................
organizat de .............  din localitatea ............................ judetul
..........................  .......................... si a promovat examenul de
din localitatea ..........  absolvire cu nota/calificativul ....................
.................. judetul
............ si a promovat  Prezentul certificat se elibereaza de
examenul de absolvire cu    A.J.O.F.M./A.M.O.F.M. __________________________ in
nota/calificativul .......  conformitate cu prevederile art. 58 din Hotararea
                            Guvernului nr. 377/2002 si ale Ordinului comun
                            M.M.S.S. si M.E.C. nr. ....................../2002.

                            *) CNP = Cod numeric personal
DIRECTOR EXECUTIV
LS                               DIRECTOR EXECUTIV,          PRESEDINTELE
                            LS                           COMISIEI DE EXAMINARE,
Nr. ............
Data eliberarii ..........  Nr. ............
Semnatura absolvent ......  Data eliberarii: anul .... luna .......... ziua ....
                            Semnatura absolvent ................................

    ANEXA 11
    la norme

                                   ROMANIA

                       MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
                   MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                  A.J.O.F.M./A.M.O.F.M. ______________________

                                  SUPLIMENT
la certificatul de calificare/absolvire seria ................. nr. ...........

    Numele titularului ..........................................

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Disciplina   |     Numar ore     | Forma de verificare  | Media/Nota  |
|crt.|                |___________________| (teoretica/practica) |             |
|    |                | Total | Din care: |                      |             |
|    |                |       | instruire |                      |             |
|    |                |       | practica  |                      |             |
|____|________________|_______|___________|______________________|_____________|
|____|________________|_______|___________|______________________|_____________|
|____|________________|_______|___________|______________________|_____________|
|____|________________|_______|___________|______________________|_____________|
|____|________________|_______|___________|______________________|_____________|
|____|________________|_______|___________|______________________|_____________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 284/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 284 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu