Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 95136-712-282-10/806 din 21 martie 2001

pentru aprobarea Normelor tehnice privind completarea Registrului agricol pentru perioada 2001 - 2005

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 95.136 din 21 martie 2001
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 712 din 23 aprilie 2001
              MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE
              Nr. 282 din 30 martie 2001
              MINISTERUL DEZVOLTARII SI PROGNOZEI
              Nr. 10/806 din 27 aprilie 2001
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 275 din 28 mai 2001

    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrul administratiei publice, ministrul finantelor publice si ministrul dezvoltarii si prognozei,
    avand in vedere prevederile art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 269/2001 privind registrul agricol pentru perioada 2001 - 2005,
    tinand seama de Referatul de aprobare nr. 95.120 din 12 martie 2001 al Directiei strategii, sinteze si statistici din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 8/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, ale Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 16/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii si Prognozei, cu modificarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice privind completarea Registrului agricol pentru perioada 2001 - 2005, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 269/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 118 din 7 martie 2001, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii si Prognozei vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                 Ilie Sarbu

                      p. Ministrul finantelor publice,
                              Maria Manolescu,
                              secretar de stat

                     Ministrul administratiei publice,
                               Octav Cozmanca

                    Ministrul dezvoltarii si prognozei,
                       Gheorghe Romeo Leonard Cazan

    ANEXA 1

                              NORME TEHNICE
privind completarea Registrului agricol pentru perioada 2001 - 2005

    I. DISPOZITII GENERALE

    1. Pentru asigurarea unei evidente unitare cu privire la starea si dezvoltarea agriculturii si la buna utilizare a resurselor locale, autoritatile administratiei publice locale din toate unitatile administrativ-teritoriale vor organiza intocmirea si tinerea la zi a Registrului agricol.
    2. Registrul agricol constituie:
    a) documentul oficial de evidenta primara unitara in care se inscriu date privind terenurile detinute, pe categorii, modul de utilizare a suprafetei agricole, suprafata arabila cultivata cu principalele culturi, suprafetele amenajate pentru irigat, numarul pomilor, efectivele de animale, utilajele si instalatiile agricole, mijloacele de transport, constructiile gospodaresti.
    Pentru gospodariile populatiei se inscriu si date privind componenta gospodariilor si evolutia efectivelor de animale;
    b) sursa de date pentru infaptuirea pe plan local a unor politici ale administratiei publice centrale: politica fiscala, agrara, protectiei sociale, edilitara, sanitara, scolara etc.;
    c) baza de date pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor: eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor, in vederea vanzarii in targuri si oboare, privind calitatea de producator agricol, in vederea vanzarii produselor la piata, privind starea materiala pentru situatii de protectie sociala (somaj, ajutor social etc.) etc.;
    d) sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic (statistica curenta, pregatirea si organizarea recensamintelor, organizarea unui sistem de anchete prin sondaj etc.).
    3. Consiliile locale comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru intocmirea si tinerea la zi a Registrului agricol, pentru asigurarea impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum si pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.
    Registrul agricol, avand caracterul unui document oficial care constituie o sursa importanta de informatie, va fi numerotat, parafat, sigilat si inregistrat in registrul de intrare-iesire al consiliului local respectiv.
    Prefectii vegheaza la respectarea prevederilor legale cu privire la intocmirea si tinerea evidentei Registrului agricol, precum si la corectitudinea datelor inscrise in acesta.
    4. Se vor completa volume separate pentru urmatoarele categorii de detinatori de terenuri si de animale:
    - gospodarii ale populatiei cu domiciliul in comuna/orasul/municipiul/sectorul municipiului Bucuresti (tipul 1);
    - persoane fizice cu domiciliul in alte localitati, care detin terenuri, animale si/sau constructii pe raza localitatii (tipul 2);
    - unitati cu personalitate juridica cu sediul in localitate (societati comerciale, societati/asociatii agricole, unitati din invatamant, sanatate, culte, industrie, transport, constructii, administratie publica etc.) (tipul 3). Nu se inscriu unitatile apartinand Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei si Serviciului Roman de Informatii;
    - unitati cu personalitate juridica cu sediul in alta localitate, care detin terenuri, animale sau constructii pe raza localitatii (tipul 4).
    5. La comune se inscriu in Registrul agricol toate gospodariile populatiei, chiar daca nu detin terenuri agricole si silvice, animale sau constructii, precum si unitatile cu personalitate juridica ce detin terenuri agricole si silvice, animale sau constructii. De asemenea, se inscriu toate gospodariile populatiei din localitati rurale care apartin din punct de vedere administrativ de orase sau de municipii, stabilite potrivit legii.
    La orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti se inscriu in Registrul agricol numai gospodariile populatiei si unitatile cu personalitate juridica ce detin terenuri agricole si silvice, precum si cele care detin animale din speciile: bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline si familii de albine.
    6. Inscrierea datelor in Registrul agricol se va face pe baza declaratiilor date sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei, prin vizitarea gospodariilor de catre persoanele imputernicite cu completarea Registrului agricol.
    Inscrierea datelor in Registrul agricol se poate face si la sediul primariei in cazul in care capul gospodariei se prezinta din proprie initiativa sau pentru rezolvarea altor probleme.
    Persoanele care nu au domiciliul in localitate vor trimite declaratia prevazuta la alin. 1 prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaratia prin procura.
    In cazul indiviziunii oricare dintre coindivizari va putea da declaratia in conditiile alin. 1 sau, dupa caz, ale alin. 3.
    Pentru unitatile cu personalitate juridica datele se inscriu in Registrul agricol pe baza declaratiilor date de conducatorul unitatii respective.
    7. Inscrierea datelor in Registrul agricol se va face de catre agentul agricol sau de un alt functionar din aparatul propriu al consiliului local respectiv, care are sarcina de a completa, de a tine la zi si de a centraliza datele din acest registru.
    Secretarul unitatii administrativ-teritoriale coordoneaza, verifica si raspunde de modul de completare si de tinere la zi a Registrului agricol.
    Modificarea datelor inscrise in Registrul agricol se va face numai cu acordul secretarului unitatii administrativ-teritoriale respective.
    8. Inscrierea datelor in Registrul agricol se va face numai cu cerneala/pasta.
    Orice modificari ale datelor inscrise se fac prin taierea cu o linie orizontala cu cerneala/pasta rosie si prin inscrierea datelor corecte, de asemenea, cu cerneala/pasta rosie, lasandu-se vizibila cifra anterioara.
    9. Pentru gospodariile populatiei inscrierea datelor se va face in ordinea strazilor si a numarului de case, in registre separate pe sate, astfel incat sa ramana, dupa apreciere, si un numar suficient de file libere la fiecare sat, care vor servi pentru inscrierea gospodariilor ce se vor infiinta in perioada 2001 - 2005. Daca satele sunt formate dintr-un numar redus de gospodarii se vor inscrie intr-un registru gospodariile din 2 - 3 sate, lasandu-se intre sate un numar suficient de file libere pentru eventualele noi gospodarii ce se vor infiinta in fiecare sat pana in anul 2005.
    Nu se lasa file libere intre gospodarii pentru terenurile virane, chiar daca sunt numerotate.
    Gospodariile izolate se vor inscrie in satul de care apartine terenul respectiv.
    La orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti Registrul agricol se va completa pe zone/cartiere.
    10. In Registrul agricol se va deschide separat cate o partida pentru fiecare gospodarie, persoana fizica sau unitate cu personalitate juridica.
    Prin gospodarie se intelege grupul de doua sau mai multe persoane care locuiesc impreuna in mod obisnuit, avand in general legaturi de rudenie, si care se gospodaresc in comun, participand integral sau partial la bugetul de venituri si cheltuieli al gospodariei. Dupa caz, membrii gospodariei lucreaza impreuna terenul sau cresc animale, consuma si valorifica in comun produsele obtinute.
    Gospodaria poate fi formata si dintr-un grup de doua sau mai multe persoane intre care nu exista legaturi de rudenie, dar care declara ca, prin intelegere, locuiesc si se gospodaresc impreuna.
    Persoanele care declara ca locuiesc si se gospodaresc singure, nefacand parte din alta gospodarie, se considera tot ca o gospodarie, dar alcatuita dintr-o singura persoana.
    Se considera membri ai gospodariei atat cei prezenti, cat si cei care absenteaza o perioada din gospodarie, cum sunt cei care invata la scoala in alta localitate, cei plecati in armata etc., dar pe care gospodaria ii considera membri ai sai, si nu au domiciliul in alta localitate.
    Daca la acelasi numar de casa sunt doua sau mai multe gospodarii distincte, fiecare dintre acestea va fi inscrisa separat in Registrul agricol.
    11. La defalcarea unei gospodarii, la partida veche se mentine gospodaria care isi pastreaza vechiul numar de pozitie, corectandu-se rubricile in mod corespunzator, iar pentru gospodaria care s-a infiintat se va deschide o partida noua, mentionandu-se la partida veche numarul la care i s-a deschis noua partida.
    12. Daca doua gospodarii vechi se unesc in una singura, ambele partide se anuleaza cu mentiunea "unificat cu gospodaria de la pozitia numarul... si deschis partida la pozitia numarul...". Noua partida cuprinde datele ambelor gospodarii unificate.
    13. In cazul in care persoanele din cadrul gospodariei isi schimba domiciliul dintr-un sat in altul, respectiv dintr-o localitate componenta a orasului sau a municipiului in alta - dar in limitele aceleiasi comune, aceluiasi oras sau municipiu -, se va face transferarea datelor gospodariei la satul sau la localitatea componenta, anulandu-se vechea partida cu mentiunea "plecat in...".
    In cazul in care persoanele din cadrul gospodariei isi schimba domiciliul in alta comuna, in alt oras, municipiu sau sector al municipiului Bucuresti, se va anula partida, inscriindu-se data si noua adresa si, dupa caz, se va trece in volumul Registrului agricol cu gospodarii ale populatiei cu domiciliul in alte localitati (tipul 2).
    In cazul in care se inlocuieste capul gospodariei cu un alt membru din cadrul gospodariei (de exemplu: prin deces, prin plecare din localitate etc.) nu se deschide alta partida, ci se vor opera modificarile respective.
    14. La efectuarea modificarilor prevazute la pct. 10 - 13 se vor avea in vedere elementele definitorii ale gospodariei definite la pct. 10.
    15. Pentru identificarea gospodariilor inscrise in Registrul agricol se va intocmi o lista alfabetica cuprinzand gospodariile (repertoriu), care cuprinde adresa capului de gospodarie (strada si numarul casei), numarul pozitiei si al volumului Registrului agricol la care a fost inscrisa gospodaria.
    16. Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va aduce la cunostinta publica dispozitiile legale privind Registrul agricol.
    17. Termenele la care se efectueaza declararea si inscrierea in Registrul agricol sunt urmatoarele:
    a) 5 - 20 ianuarie, pentru datele anuale privind terenul in proprietate, componenta gospodariei, efectivele de animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul anului, precum si modificarile intervenite in cursul semestrului II al anului precedent in efectivele de bovine, porcine, ovine, caprine si cabaline pe care le detin (vanzari, cumparari, produsi vii obtinuti, animale moarte sau sacrificate, alte intrari-iesiri), utilaje, instalatii agricole si mijloace de transport, constructii;
    b) 15 - 31 mai pentru datele privind modul de utilizare a suprafetei agricole, suprafata arabila cultivata, numarul pomilor fructiferi;
    c) 1 - 15 iulie pentru datele privind evolutia efectivelor de animale in semestrul I al anului.
    Persoanele fizice si juridice pot declara date pentru a fi inscrise in Registrul agricol si in afara acestor intervale de timp, in cazul in care au intervenit modificari deosebite in patrimoniul agricol.

    II. COMPLETAREA REGISTRULUI AGRICOL

    PARTEA I
    Coperta Registrului agricol se va completa cu date de identificare a localitatii, pe tipuri, astfel:
    - pentru tipul 1 - gospodarii ale populatiei cu domiciliul in comuna/orasul/municipiul respectiv:
    - judetul;
    - comuna/orasul/municipiul;
    - localitatea componenta (satul)/sectorul municipiului Bucuresti;
    - codul SIRUTA al localitatii componente (sat)/sector, format din 6 caractere numerice (cate unul in fiecare casuta);
    - pentru tipul 2 - persoane fizice cu domiciliul in alte localitati, pentru tipul 3 - unitati cu personalitate juridica cu sediul in localitate si pentru tipul 4 - unitati cu personalitate juridica cu sediul in alta localitate:
    - judetul;
    - comuna/orasul/municipiul;
    - codul SIRUTA al comunei/orasului/municipiului.
    Date de identificare
    "Pozitia numarul" reprezinta numarul de ordine al gospodariei/unitatii cu personalitate juridica in cadrul volumului Registrului agricol. La fiecare volum numerotarea pozitiilor incepe cu 001.
    Pentru cetatenii romani cu domiciliul in alta tara se va inscrie tara de domiciliu.
    Caseta "Persoane fizice" se completeaza astfel:
    - pentru persoanele fizice cu domiciliul in localitatea respectiva: strada si numarul;
    - pentru persoanele fizice cu domiciliul in alte localitati: date privind domiciliul stabil (judetul, comuna/orasul/municipiul, strada, numarul). In cazul in care detin si constructii (case de locuit, constructii gospodaresti) se completeaza si adresa unde se afla aceste constructii (strada si numarul).
    Caseta "Persoane juridice" se completeaza astfel:
    - pentru persoanele juridice cu sediul in localitatea respectiva: organul coordonator, denumirea unitatii, denumirea subunitatii, strada, numarul, codul SIRUES format din 9 caractere numerice si codul fiscal format din 10 caractere numerice;
    - pentru persoanele juridice cu sediul in alte localitati: denumirea unitatii cu personalitate juridica, adresa acesteia (judetul, comuna/orasul/municipiul), denumirea subunitatii, strada si numarul.

    NOTA:
    Codurile SIRUES si SIRUTA vor fi comunicate de catre directiile generale judetene de statistica.

    CAP. 1
    Componenta gospodariei

    Se completeaza cu date privind membrii gospodariei numai pentru persoane fizice cu domiciliul in localitatea respectiva.
    Pentru persoanele fizice cu domiciliul in alta localitate se inscriu date numai pentru proprietar (pe randul 01).
    In coloana 1 "Numele si prenumele membrilor gospodariei" se vor inscrie cu litere mari de tipar numele si prenumele capului gospodariei, indiferent daca este barbat sau femeie, care va cuprinde si initiala prenumelui tatalui.
    Capul gospodariei, in sensul prezentelor norme, este persoana care conduce gospodaria si o reprezinta in fata autoritatilor, fiind recunoscuta ca atare de ceilalti membri ai gospodariei.
    In continuare se inscriu membrii gospodariei in urmatoarea ordine: sotie/sot, fiu/fiica, alte rude (mama/tata, ginere/nora, nepot/nepoata, sora/frate etc.), persoane neinrudite.
    In coloana 3 se va inscrie codul numeric personal (CNP) de pe buletinul sau cartea de identitate, care cuprinde 13 caractere numerice.
    In coloana 4 se va inscrie sexul prin mentionarea codului "1" pentru barbati si "2" pentru femei.
    In coloana 5 "Denumire legatura de rudenie" se va inscrie: sotie/sot, fiu/fiica, nora/ginere etc.
    In coloana 6 "Cod legatura rudenie" se va inscrie codul corespunzator legaturii de rudenie fata de capul gospodariei, "2" pentru sotie/sot, "3" pentru fiu/fiica, "4" pentru alte rude, respectiv mama/tata, ginere/nora, nepot/nepoata, sora/frate etc., "5" pentru persoane neinrudite.
    Daca o gospodarie are mai multi membri decat randurile prevazute in Registrul agricol, se va folosi o alonja.

    CAP. 2
    Terenuri in proprietate

    Se completeaza pentru toate categoriile de proprietari.
    Se vor inregistra suprafetele in proprietate pe categorii de folosinta (pe total si defalcate in functie de localitatea in care sunt situate: in localitatea de resedinta si in alte localitati), inclusiv cele cu care s-au inscris in asociatii cu personalitate juridica (societati comerciale si societati agricole private).
    Pentru persoanele fizice si juridice cu domiciliul, respectiv sediul, in alte localitati se completeaza numai coloana "Total".
    Suprafata gospodariei reprezinta suma suprafetelor pe care le detine in proprietate fiecare membru al gospodariei, atat in proprietate personala, cat si partea pe care o declara ca ii revine din indiviziune.
    In cazul in care fiecare membru al gospodariei detine teren in proprietate pe raza localitatii de domiciliu, in coloana "Mentiuni" din capitolul 1 se vor inscrie suprafata si categoria de folosinta a terenului, potrivit categoriilor de teren mentionate in capitolul 2. De exemplu: 1,50 ha arabil, 2,35 ha pasuni, 0,30 ha livezi etc. Din insumarea acestor date rezulta suprafetele inscrise in capitolul 2 (coloana "Localitatea de domiciliu/sediu").
    Teren arabil (cod rand 01) este terenul care se ara in fiecare an sau la intervale mai mari, in scopul cultivarii plantelor anuale sau perene - inclusiv terenurile ramase necultivate din cauza inundatiilor, colmatarilor, a altor calamitati cu caracter temporar si din alte cauze. De asemenea, din aceasta categorie fac parte si terenurile ocupate de sere, solarii, rasadnite, capsunerii.
    Pasuni naturale (cod rand 02) sunt terenurile acoperite cu vegetatie ierboasa instalata pe cale naturala si sunt destinate pasunatului animalelor.
    Fanete naturale (cod rand 03) sunt terenurile cu vegetatie ierboasa instalata pe cale naturala si care este destinata recoltarii sub forma de fan.
    In evidenta gospodariei/unitatii cu personalitate juridica se inscriu numai pasunile si fanetele aflate in proprietatea acesteia.
    Nu se vor inscrie suprafetele folosite in comun ori arendate din izlazul comunal sau din fondul silvic.
    Vii, pepiniere viticole si hameisti (cod rand 04) cuprind plantatiile viticole pe rod si tinere, plantatiile portaltoi, scolile de vita, hameistile pe rod si tinere.
    Vii pe rod (cod rand 05) cuprind plantatiile viticole pe rod.
    Livezi de pomi, pepiniere, arbusti fructiferi (cod rand 06) cuprind suprafetele ocupate cu livezi, cu arbusti fructiferi (coacazi, zmeuri, muri, agrisi, trandafiri pentru dulceata etc.), precum si terenurile destinate producerii de material saditor pomicol. Sunt considerate livezi terenurile ocupate cu pomi fructiferi, in camp sau in jurul casei, care au cel putin 25 de pomi fructiferi plantati la distante aproximativ normale pe rand si intre randuri.
    Livezi pe rod (cod rand 07) cuprind suprafetele ocupate cu livezi pe rod.
    Teren agricol - total - (cod rand 08) reprezinta suma suprafetelor terenurilor arabile, pasunilor naturale, fanetelor naturale, viilor, pepinierelor viticole si hameistilor, livezilor de pomi, pepinierelor pomicole si arbustilor fructiferi.
    Fond forestier si alte terenuri cu vegetatie forestiera (cod rand 09) reprezinta suprafata terenurilor impadurite, a celor in curs de impadurire, a perdelelor de protectie, a pepinierelor silvice, inclusiv rachitariile.
    Curti si cladiri (cod rand 10) - se evidentiaza suprafetele ocupate de curti, cladiri de locuit si constructii gospodaresti. Se vor inscrie suprafetele reale ocupate de curti si cladiri si nu o suprafata standard.
    Alte terenuri (cod rand 11) - se inscrie suprafata ocupata de stufarisuri, iazuri si helesteie, ape curgatoare, lacuri si balti permanente, stancarii, grohotisuri, nisipuri, rape, mlastini, drumuri etc.
    Suprafata totala (cod rand 12) reprezinta suma suprafetelor inscrise pe randurile cod 08, 09, 10, 11.

    CAP. 3
    Modul de utilizare a suprafetei agricole situate pe raza localitatii

    Se completeaza pentru toate categoriile de detinatori, cu particularitatile mentionate mai jos.
    Suprafata agricola cuprinde terenurile folosite pentru obtinerea productiei vegetale - arabile, pasuni si fanete naturale, vii, pepiniere viticole si hameisti, livezi si pepiniere pomicole, arbusti fructiferi - situate in perimetrele extravilan si intravilan ale localitatilor.
    Suprafata agricola in proprietate (cod rand 01) cuprinde terenurile aflate in proprietatea gospodariei/unitatii cu personalitate juridica si este egala cu suprafata inscrisa la capitolul 2, cod rand 08, coloana "Situata in localitatea de domiciliu/sediu".
    Suprafata agricola primita (cod rand 02) reprezinta suma suprafetelor primite sub diferite forme (in arenda, in parte, in asociere, sub forma de actiuni, sub alte forme), respectiv suma suprafetelor cod rand 03, 04, 05, 06, 07.
    Suprafata agricola primita in arenda (cod rand 03) cuprinde terenul luat in exploatare in schimbul unei arende in bani sau in natura (cota fixa) potrivit prevederilor legislatiei in domeniu.
    Suprafata agricola primita in parte (cod rand 04) cuprinde terenurile luate in exploatare in schimbul unei cote-parti din productia obtinuta.
    Suprafata agricola primita in asociere (cod rand 05) - se completeaza numai de unitatile cu personalitate juridica si cuprinde terenurile cu care s-au inscris membrii acestora in asociatii.
    Suprafata agricola primita sub forma de actiuni (cod rand 06) - se completeaza numai de unitatile cu personalitate juridica si cuprinde terenurile apartinand unor persoane fizice sau juridice, cu care s-au inscris in societatile respective.
    Suprafata agricola primita sub alte forme (cod rand 07) cuprinde terenurile pe care gospodaria/unitatea cu personalitate juridica le-a primit cu titlu gratuit, prin schimb temporar, concesionare etc.
    Suprafata agricola data (cod rand 08) reprezinta suma suprafetelor date sub diferite forme, respectiv suma suprafetelor cod rand 09, 10, 11, 12, 13.
    Suprafata agricola data in arenda (cod rand 09) cuprinde terenurile pe care proprietarul le-a cedat unei alte gospodarii/unitati cu personalitate juridica in vederea utilizarii lor in schimbul unei plati (arenda) in bani sau in natura (cota fixa).
    Suprafata agricola data in parte (cod rand 10) cuprinde terenurile pe care proprietarul le-a cedat unei alte gospodarii/unitati cu personalitate juridica in vederea utilizarii lor, acesta primind o cota-parte din productia obtinuta. Cantitatea primita variaza in functie de productia obtinuta in anul agricol respectiv.
    Suprafata agricola inscrisa la o societate/asociatie agricola cu personalitate juridica (cod rand 11) cuprinde terenurile cu care proprietarul s-a inscris intr-o societate/asociatie agricola cu personalitate juridica. Nu se inregistreaza suprafetele cuprinse la asociatiile familiale (fara personalitate juridica).
    Suprafata agricola inscrisa la o societate comerciala agricola (ca actionar) (cod rand 12) cuprinde terenurile cu care proprietarul participa sub forma de actiuni la acest tip de societate comerciala.
    Suprafata agricola data sub alte forme (cod rand 13) cuprinde terenurile date spre exploatare cu titlu gratuit, prin schimb temporar, concesionare etc.
    Suprafata agricola data la societatile/asociatiile agricole cu personalitate juridica (cod rand 14) cuprinde terenurile date spre exploatare societatilor/asociatiilor agricole cu personalitate juridica.
    Suprafata agricola utilizata (cod rand 15) cuprinde terenurile utilizate de gospodarie in mod direct si este egala cu cod rand 01 + 02 - 08.
    Toate suprafetele vor fi inscrise in hectare si ari, tinandu-se seama ca 1 ha este egal cu 100 ari, iar 1 ar este egal cu 100 mp.
    In cazul in care intr-o localitate se intrebuinteaza alte unitati de masura decat hectarul, cum ar fi: jugarul, falcea, pogonul etc., toate declaratiile date in asemenea unitati de masura vor fi transformate in ha si ari, avandu-se in vedere urmatoarele echivalente:
    - 1 jugar = 5.755 mp sau 57,55 ari;
    - 1 pogon = 5.000 mp = 50 ari;
    - 1 falce moldoveneasca = 14.322 mp = 1,43 ha.

    CAP. 4
    Suprafata arabila cultivata pe raza localitatii

    Se completeaza pentru toate categoriile de detinatori.
    Se vor inscrie suprafetele situate pe raza comunei/orasului/municipiului, cultivate direct de persoane fizice si persoane juridice cu principalele culturi, indiferent de forma de detinere a terenurilor respective (proprietate privata, arenda, cote-parti etc.).
    Alte cereale (cod rand 07) - se cuprind culturile de orez, mei, dughie, hrisca etc.
    Alte leguminoase pentru boabe (cod rand 10) - se cuprind culturile de linte, bob, naut, arahide, fasolita etc.
    Plante textile - total (cod rand 11) - se includ culturile de in pentru fibre, canepa pentru fibre, bumbac, iuca, abutilon etc.
    Alte plante uleioase (cod rand 15) - se cuprind culturile de ricin, in pentru ulei, mustar, dovleac pentru seminte, mac etc.
    Alte plante pentru alte industrializari (cod rand 18) - se cuprind culturile de sorg pentru maturi, cicoare etc.
    Plante pentru producerea de seminte si seminceri (cod rand 29) - se inscriu numai suprafetele loturilor semincere cultivate in scopul producerii de seminte si seminceri; nu se inscriu parcelele retinute din culturile existente in vederea obtinerii de samanta.
    Alte culturi (cod rand 32) - se cuprind culturile neincluse in codurile 01 - 31, inclusiv campuri experimentale, sere si rasadnite.
    In suprafata arabila cultivata nu se cuprind terenurile situate pe marginea strazilor/ulitelor, care sunt cultivate cu cartofi, legume, plante de nutret etc.

    CAP. 5
    Pomi fructiferi - in livezi si razleti - pe raza localitatii

    Se completeaza pentru toate categoriile de detinatori.
    Pomii pe rod-total (cod rand 01) reprezinta numarul total al pomilor fructiferi pe rod detinuti de gospodarie/unitatea cu personalitate juridica, aflati atat in livezi, cat si razleti, in camp sau in jurul casei, pe raza comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, de domiciliu/sediu.
    Numarul pomilor pe rod se defalcheaza pe cod rand 02... 11, pe principalele specii de pomi.
    Pomii tineri (cod rand 12) reprezinta numarul total al pomilor, indiferent de specie, aflati in masiv, razleti sau in curti, care nu au intrat pe rod.
    Duzii se inscriu separat si nu se cuprind in numarul total al pomilor.
    In numarul pomilor pe rod si tineri nu se cuprind pomii fructiferi de pe aliniamentele strazilor, drumurilor si cailor ferate.

    CAP. 6
    Suprafete amenajate pentru irigat

    Se completeaza pentru toate categoriile de detinatori.
    Se inscriu date cu privire la suprafetele irigate efectiv, situate pe raza comunei/orasului/municipiului si in alte localitati, cultivate direct de persoanele fizice si persoanele juridice, indiferent de forma de detinere a terenurilor respective (proprietate, arenda, cote-parti etc.).
    Se inscriu suprafetele cultivate si irigate, nominalizate la principalele culturi sau grupe de culturi (cod rand 02 - 10), ceea ce reprezinta suprafata arabila totala irigata (cod rand 01), precum si categoriile de folosinta reprezentate de pasuni si fanete, plantatiile viticole si pomicole (cod rand 11 - 14), care insumate reprezinta totalul terenului agricol irigat efectiv (cod rand 15).

    CAP. 7
    Animalele domestice la inceputul anului

    Se completeaza pentru toate categoriile de detinatori.
    Se inscriu date cu privire la efectivele de animale pe total specie si pe principalele grupe de varsta si sex existente pe raza localitatii.
    In localitatile de unde in mod obisnuit pleaca animalele la iernat in alte localitati, in salasuri la munte sau in balti, se vor inscrie, pe baza declaratiei capului gospodariei sau a unui membru major al acesteia, si animalele respective. In cazul in care un animal apartine mai multor proprietari acesta se inscrie la gospodaria unde se gaseste animalul in momentul inregistrarii (declararii).
    Completarea acestui capitol se face astfel:
    Bovine - total (cod rand 01) - se cuprind toate animalele din specia taurine si bubaline, indiferent de sex, varsta sau destinatie economica, si se calculeaza prin insumarea datelor de la randurile cod 02+03+04+05+06+08+10.
    Vaci si bivolite (cod rand 02) sunt femelele care, indiferent de varsta, greutate sau productia de lapte, au fatat cel putin o data.
    Juninci gestante (cod rand 03) sunt femelele care, indiferent de varsta, se gasesc la prima gestatie.
    Taurii reproducatori (cod rand 04) sunt masculii folositi efectiv pentru monta.
    Boii si bivolii de munca (cod rand 05) sunt masculii (taurini si bubalini) castrati, in varsta de peste doi ani.
    Tineret femel - total (cod rand 06) sunt femelele destinate reproducerii, inclusiv vitelele care au fost montate, dar nu au fost diagnosticate ca gestante.
    Tineret mascul - total (cod rand 08) - se inscrie totalitatea tineretului mascul pana la 2 ani.
    Bovine la ingrasat (cod rand 10) - se inscriu bovinele adulte puse la ingrasat, precum si cele tinere destinate ingrasarii.
    Ovine - total (cod rand 11) reprezinta totalitatea ovinelor existente, indiferent de sex, varsta, destinatie economica si locul unde se afla.
    Oi fatatoare (cod rand 12) - se inregistreaza femelele care au fatat cel putin o data, indiferent de varsta.
    Mioare montate (cod rand 13) - se inregistreaza tineretul femel destinat reproducerii, care a fost montat.
    Tineret sub un an (cod rand 14) - se inregistreaza tineretul mascul si femel nascut in cursul anului anterior.
    Caprine - total (cod rand 15) - se inscrie totalitatea caprinelor existente, indiferent de sex, varsta, destinatie economica si locul unde se afla.
    Capre (cod rand 16) sunt femelele care au fatat cel putin o data, indiferent de varsta.
    Porcine - total (cod rand 17) - se inscriu toate animalele din specia porcine, indiferent de sex, varsta si destinatie economica.
    Scroafe de prasila (cod rand 18) - se inscriu femelele care au fatat cel putin o data.
    Tineret femel de prasila (6 - 9 luni) (cod rand 19) - se inscrie tineretul femel destinat efectiv reproducerii.
    Tineret din crescatorii (2 - 4 luni) (cod rand 20) cuprinde tineretul mascul si femel aflat in perioada cuprinsa intre intarcare si varsta la care se face clasarea pentru prasila sau ingrasare. Pentru gospodariile populatiei se inregistreaza porcinele intre 2 - 4 luni.
    Cabaline - total (cod rand 21) reprezinta totalitatea cabalinelor de munca, de reproducere (armasari, iepe), de sport, de agrement etc.
    Magari si catari (cod rand 23) - se inscriu animalele din speciile respective, indiferent de varsta si sex.
    Iepuri de casa (cod rand 24) - se inregistreaza numarul total al iepurilor de casa din rasele de carne, blana, par etc.
    Animale de blana (cod rand 25, 26, 27) - se inregistreaza animalele crescute cu aceasta destinatie, indiferent de categoria de detinatori.
    Pasari - total (cod rand 28) - se cuprinde efectivul total de pasari adulte si tinere, masculi si femele din toate speciile.
    Pasari ouatoare adulte (cod rand 29) - se inscriu femelele adulte din toate speciile (gaini, gaste, rate, curci etc.).
    Albine - familii (cod rand 30) - se cuprinde numarul total al familiilor de albine; in cazul in care stupii au mai multe familii se inscrie numarul familiilor existente in stupii respectivi.

    CAP. 8
    Evolutia efectivelor de animale in cursul anului

    Se completeaza numai pentru gospodariile populatiei cu domiciliul in localitate si pentru persoanele fizice cu domiciliul in alte localitati, care detin animale pe raza localitatii.
    Datele inscrise se refera la modificarile intervenite in efectivele animalelor, cum sunt produsii vii obtinuti, cumparari, vanzari, taieri, animale moarte etc.
    Datele privind evolutia animalelor se vor inscrie separat pentru fiecare semestru.
    Intre datele inscrise in capitolul 7 "Animalele domestice la inceputul anului" si cele din capitolul 8 "Evolutia efectivelor de animale in cursul anului"/semestrul I exista o stransa corelatie.
    De exemplu, datele inscrise in capitolul 7 pentru anul 2002 trebuie sa fie egale cu efectivul de la inceputul anului 2001, la care se adauga produsii vii obtinuti, cumpararile si alte intrari si se scad animalele vandute, taiate in gospodaria proprie, cele moarte si alte iesiri, inscrise in capitolul 8 "Evolutia efectivelor de animale" pentru anul 2001.
    In situatia in care in unele gospodarii nu sunt miscari in cursul anului efectivul de la sfarsitul anului va fi identic cu cel de la inceputul anului.
    In legatura cu continutul indicatorilor privind evolutia efectivelor de animale se fac urmatoarele precizari:
    La cod rand 01, 14, 21, 28, 35 se inscrie numarul produsilor obtinuti prin fatare in cursul anului. Se inscriu atat produsii obtinuti de la femelele existente in gospodarie la inceputul anului, cat si cei obtinuti de la femelele cumparate ulterior.
    La cod rand 02, 08, 15, 22, 29, 36 se inscrie numarul animalelor cumparate, indiferent de scopul cumpararii (reproducere, ingrasare, sacrificare) si de locul de unde s-a facut cumpararea (de la gospodariile din aceeasi localitate, de la unitati, din targuri, oboare etc.).
    La cod rand 03, 09, 16, 23, 30, 37 se inscriu animalele primite gratuit sau prin schimb.
    La cod rand 04, 10, 17, 24, 31, 38 se inscrie numarul animalelor vandute vii, indiferent de felul vanzarii.
    La cod rand 05, 11, 18, 25, 32 se inscrie numarul animalelor taiate in gospodarie pentru consum propriu sau pentru a fi vandute.
    La cod rand 06, 12, 19, 26, 33, 39 se inscrie numarul animalelor moarte. Tot aici se inscriu si animalele taiate din necesitate, care nu au putut fi valorificate in hrana oamenilor, fiind confiscate sau folosite in hrana animalelor.
    La cod rand 07, 13, 20, 27, 34, 40 se inscriu animalele date gratuit sau in schimb, precum si cele disparute (furate).

    CAP. 9
    Utilaje, instalatii agricole si mijloace de transport existente la inceputul anului

    Se completeaza pentru toate categoriile de detinatori.
    Se inscriu echipamentele existente si care sunt in stare de functionare. Se cuprind echipamentele dobandite prin cumparare, dotare, concesionare, mostenire etc.
    Echipamentele in proprietatea gospodariilor sau a unitatilor cu personalitate juridica, care sunt date cu chirie altor gospodarii sau altor agenti economici, se inscriu la proprietar; nu se inscriu echipamentele luate cu chirie.
    La tractoare se inscriu toate tractoarele cu cel putin doua axe, cu pneuri sau senile, destinate in principal executarii lucrarilor agricole.
    Motocultoarele sunt vehicule motorizate cu un singur ax.
    La pluguri cu tractiune animala se inscriu cele tractate de un singur animal si cele tractate de mai multe animale.
    La semanatori cu tractiune mecanica se inscriu atat cele tractate, cat si cele purtate.
    La semanatori cu tractiune animala se inscriu numai cele de fabricatie industriala.
    La masini de stropit si prafuit nu se includ echipamentele portabile.
    La remorci pentru tractor se inscriu toate tipurile (monoaxiale, cu doua sau mai multe axe).
    La care si carute nu se cuprind trasurile, docarele, saretele etc.
    La instalatii pentru prepararea furajelor se cuprind bucatariile furajere, uruitoarele, tocatoarele de furaje.

    CAP. 10
    Constructii pe raza localitatii

    Se completeaza pentru toate categoriile de detinatori.
    Se inscriu date cu privire la casele de locuit, grajduri si alte constructii gospodaresti detinute in proprietate pe raza localitatii. La gospodariile care poseda constructii de locuit ce au in prelungire incaperi care servesc drept grajd, sure etc. se vor defalca suprafata destinata pentru locuit si suprafata destinata pentru adapostul animalelor (grajd).
    Daca intr-o gospodarie se gasesc doua sau mai multe case de locuit, acestea se vor inscrie fiecare pe randuri separate.
    Se considera o singura cladire aceea ale carei parti, desi au numar diferit de etaje si au intrari separate, constituie o constructie unitara din punct de vedere al sistemului constructiv.
    Suprafata construita se considera suprafata cuprinsa in conturul exterior al zidurilor inconjuratoare.
    In cazul cladirilor cu mai multe etaje se va inscrie suprafata construita desfasurata - total, care reprezinta suma suprafetelor sectiunilor orizontale ale tuturor nivelurilor cladirii (subsol, parter, etaj, mansarda, exclusiv podurile circulabile si necirculabile), delimitate de conturul exterior al peretilor exteriori. In suprafata construita desfasurata nu se cuprind suprafetele aferente treptelor exterioare, teraselor neacoperite, curtilor interioare si exterioare de lumina sau de acces mai mari de 4 mp, subsolurile tehnice.

    III. CENTRALIZAREA DATELOR DIN REGISTRUL AGRICOL

    PARTEA a II-a

    1. Registrul agricol - Partea a II-a - Tabele centralizatoare se completeaza intr-un exemplar la nivelul comunei, orasului, municipiului si sectoarelor municipiului Bucuresti.
    2. Pe baza datelor inscrise in Registrul agricol - Partea I se organizeaza evidenta centralizata pe comuna, oras, municipiu si sectoare ale municipiului Bucuresti, completandu-se tabelele din Registrul agricol - Partea a II-a. La capitolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 si 10 centralizarea se va face astfel:
    - la gospodarii cu domiciliul in localitate se vor insuma datele din volumele cu tipul 1;
    - la persoanele cu domiciliul in alte localitati se vor insuma datele din volumele cu tipul 2;
    - la persoanele juridice se vor insuma datele din volumele cu tipul 3 si 4.
    3. Centralizarea datelor pe comuna, oras, municipiu, sector al municipiului Bucuresti se face in urmatoarele perioade:
    a) pana la data de 30 ianuarie pentru datele privind efectivele de animale, evolutia efectivelor de animale in cursul semestrului II al anului precedent, numarul gospodariilor/unitatilor cu personalitate juridica, terenurile in proprietate;
    b) pana la data de 15 februarie pentru datele privind utilajele, instalatiile agricole, mijloacele de transport, constructiile;
    c) pana la data de 15 iunie pentru datele privind modul de utilizare a suprafetei agricole, suprafata arabila cultivata, numarul pomilor;
    d) pana la data de 30 iulie pentru datele privind evolutia efectivelor de animale pe semestrul I.
    Datele centralizate pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti vor fi comunicate directiilor generale de statistica judetene si a municipiului Bucuresti la termenele si pe formularele stabilite de Institutul National de Statistica si Studii Economice.
    Comunicarea datelor centralizate se va face sub semnatura primarului si a secretarului unitatii administrativ-teritoriale.
    La verificarea si analiza datelor centralizate pe localitate pot fi consultati specialistii de la circumscriptiile sanitar-veterinare, de la punctele de insamantari artificiale, centrele agricole comunale si de la oficiile judetene pentru cadastru si organizarea teritoriului, precum si de la directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, in legatura cu datele de care dispun.
    Datele privind productia vegetala si animala (capitolele 11 si 12) se stabilesc numai pentru gospodariile populatiei cu domiciliul in localitate prin calcule efectuate la nivelul localitatii pe baza datelor centralizate inscrise in capitole din Registrul agricol - Partea a II-a si a datelor culese cu ajutorul sondajelor.

    CAP. 11
    Productia vegetala

    Datele privind suprafata cultivata, pe culturi, se iau din capitolul 4.
    Productia medie la hectar se inscrie pe baza rezultatelor sondajelor efectuate la un numar de gospodarii a caror suprafata cultivata reprezinta 10 - 15% din suprafata culturii respective pe total localitate.
    Sondajul si completarea chestionarului prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice se efectueaza in termen de 5 - 10 zile de la incheierea recoltarii fiecarei culturi.
    La efectuarea sondajului si completarea chestionarului privind productia obtinuta vor fi antrenati si specialisti de la centrele agricole.
    De exemplu:
    Gospodariile populatiei din localitatea A au cultivat cu grau 420 ha. A fost selectat un esantion de 21 de gospodarii care au cultivat 56 ha, adica 13,3% din suprafata totala cultivata cu grau.
    Specialistul anchetator va completa chestionarul-model prezentat in anexa nr. 1, astfel:
 _____________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele | Suprafata cultivata | Productia obtinuta |
|crt.| capului gospodariei |_____________________|        (kg)        |
|    |                     |    ha   |    ari    |                    |
|____|_____________________|_________|___________|____________________|
| A  |           B         |         1           |          2         |
|____|_____________________|_____________________|____________________|
| 1. | Avram T. Ion        |    1    |     25    |        3.500       |
|____|_____________________|_________|___________|____________________|
| 2. | Marius A. Pop       |    0    |     75    |        1.950       |
|  . |                     |         |           |                    |
|  . |                     |         |           |                    |
|  . |                     |         |           |                    |
|____|_____________________|_________|___________|____________________|
|21. |                     |    1    |     75    |        5.250       |
|____|_____________________|_________|___________|____________________|
|    | Total:              |   56    |     25    |      159.600       |
|____|_____________________|_________|___________|____________________|

    Productia medie la hectar pe esantionul format din cele 21 de gospodarii se determina dupa cum urmeaza:

          159.600
    p = ---------- = 2.837,33 aproximativ 2.837 kg/ha
     m     56,25

    In capitolul 11 pe randul 01 se inscrie 420 ha in coloana "Suprafata cultivata" si 2.837 kg in coloana "Productia medie".
    In coloana "Productia totala" se inscrie rezultatul inmultirii: 2.837 x 420 = 1.191.540 kg, adica 1.191,5 tone.
    In acest mod se procedeaza pentru toate culturile.
    Pentru productia de fructe indicatorii de calcul sunt "Numarul pomilor pe rod" si "Productia de fructe pe un pom"; se procedeaza potrivit exemplului prezentat mai sus.

    CAP. 12
    Productia animala

    Se vor raporta date pentru principalele produse animale obtinute de gospodariile populatiei. Productia animala se determina pe baza efectivelor de animale si a productiei medii stabilite prin sondaje.
    In subcapitolul 12.1 rand 01, 04, 07 si 10 la numarul de animale sacrificate se vor trece datele din capitolul 8 "Evolutia efectivului de animale in gospodariile populatiei" (randurile 05, 18, 25 si 32 pentru speciile respective). Pe randurile 3, 6, 9 si 12 se va inregistra greutatea totala a animalelor sacrificate, exprimata in tone greutate vie.
    In subcapitolul 12.2 rand 13 se va inscrie numarul mediu de vaci si bivolite, calculat ca medie aritmetica simpla, respectiv se va aduna numarul de vaci si bivolite existent la inceputul anului si cel de la sfarsitul anului si se va imparti la 2. Datele de la inceputul anului si cele de la sfarsitul anului se vor extrage din centralizatorul pe comuna - capitolul 7 "Animale domestice - Situatia la inceputul anului."
    Pe randul 17 se va inscrie cantitatea de lapte consumata, in medie, de un vitel in cursul anului raportat, stabilita prin apreciere in functie de rasa, destinatia vitelului (productie sau ingrasare), starea sanitar-veterinara a femelelor-matca, posibilitatile de furajare din gospodarii si de modul de alaptare (supt natural sau la galeata).
    Pe randul 18 se va inscrie cantitatea totala de lapte consumata de vitel prin inmultirea cantitatii medii stabilite ca fiind consumata de un vitel (rand 17) cu numarul viteilor obtinuti in cursul anului (capitolul 8 "Evolutia efectivelor de animale", rand 01).
    In subcapitolele 12.3 si 12.4, randurile 19 si 22, se va inscrie numarul oilor si caprelor mulse, care se va stabili diminuandu-se efectivul de oi fatatoare, mioare si, respectiv, capre, existent la inceputul anului, cu numarul animalelor moarte in cursul anului, calculat pe baza indicelui de mortalitate.
    Pe randul 25 subcapitolul 12.5 se va inscrie numarul oilor tunse, care se va calcula scazandu-se din efectivul total de ovine de la inceputul anului numarul ovinelor adulte moarte in cursul anului, stabilit pe baza indicelui de mortalitate, si al celor vandute.
    Pe randul 28 subcapitolul 12.6 la numarul pasarilor care au ouat se vor inregistra toate femelele ouatoare din speciile de pasari domestice, respectiv gaini, rate, gaste, curci si bibilici. Datele se vor stabili cu ajutorul mediei aritmetice simple pe baza numarului pasarilor ouatoare de la inceputul si sfarsitul anului, impartit la 2. Datele de la inceputul si sfarsitul anului se vor extrage din centralizatorul pe comuna - capitolul 7 "Animale domestice - Situatia la inceputul anului" (randul 29).
    Pentru numarul familiilor de albine de la care s-a extras miere (randul 31) sursa in baza careia se vor stabili datele este situatia centralizata din Registrul agricol privind numarul familiilor de albine (capitolul 7, randul 30) din care se scade numarul familiilor disparute pana la inceputul primului cules. Proportia familiilor de albine disparute este in functie de intensitatea iernii, conditiile de hranire, situatia sanitara (frecventa si intensitatea epizootiilor).
    Aprecierile privind proportia familiilor de albine disparute in iarna si a productiei medii pe familie de albine se vor face impreuna cu apicultorii din comuna.
    De asemenea, se vor utiliza si informatiile culese prin sondaj de la gospodarii.
    Pe randul 33 se va inscrie productia totala de miere extrasa, stabilita in functie de productia medie apreciata de organele tehnice zooveterinare in colaborare cu apicultorii din comuna, membri ai asociatiilor crescatorilor de albine, precum si din informatiile culese prin sondaj de la gospodarii.
    Autoritatile administratiei publice locale vor organiza, cu ocazia inscrierii datelor in Registrul agricol, sondaje pentru culegerea de la gospodariile populatiei a informatiilor cu privire la productia animala.
    Sondajul se va efectua la 5% din numarul total al gospodariilor populatiei, ceea ce inseamna ca din 20 de gospodarii se alege una. Selectarea se va face pe baza Registrului agricol in care gospodariile sunt inscrise in ordinea numarului casei. Pentru a se evita cuprinderea repetata a acelorasi gospodarii se va proceda astfel:
    - pentru anul 2001 se aleg gospodariile inscrise in Registrul agricol la nr. 1, 21, 41, 61... etc.;
    - pentru anul 2002 - gospodariile nr. 3, 23, 43, 63... etc.;
    - pentru anul 2003 - gospodariile nr. 5, 25, 45, 65... etc.;
    - pentru anul 2004 - gospodariile nr. 7, 27, 47, 67... etc.;
    - pentru anul 2005 - gospodariile nr. 9, 29, 49, 69... etc.
    Informatiile ce se obtin de la gospodariile selectate se inscriu intr-un chestionar potrivit modelului cuprins in anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.
    Datele culese de la gospodariile cuprinse in sondaj vor fi utilizate pentru determinarea productiei pe total comuna, oras, municipiu, astfel:
    a) pe randul "Total pentru gospodariile cuprinse in sondaje" se completeaza suma datelor inscrise in fiecare coloana;
    b) se calculeaza nivelul mediu al indicatorilor prin impartirea datelor de pe randul "Total", dupa cum urmeaza:
    col. 2: col. 1   - pentru greutatea medie la sacrificare a bovinelor;
    col. 4: col. 3   - pentru greutatea medie la sacrificare a porcinelor;
    col. 6: col. 5   - pentru greutatea medie la sacrificare a ovinelor;
    col. 8: col. 7   - pentru greutatea medie la sacrificare a caprinelor;
    col. 10: col. 9  - pentru productia medie de lapte de vaca si bivolita;
    col. 12: col. 11 - pentru productia medie de lapte de oaie;
    col. 14: col. 13 - pentru productia medie de lapte de capra;
    col. 16: col. 15 - pentru productia medie de lana;
    col. 18: col. 17 - pentru productia medie de oua;
    c) rezultatele obtinute prin calculele mentionate la lit. b) privind nivelurile medii se inscriu in capitolul 12 din centralizatorul Registrului agricol pe randurile 02, 05, 08, 11, 14, 20, 23, 26 si 29;
    d) extinderea datelor se face potrivit indicatiilor de calcul din capitolul 12.

    ANEXA 1
    la normele tehnice

    Judetul .....................................
    Comuna/orasul/municipiul ....................

                                CHESTIONAR
privind productia vegetala obtinuta de gospodariile populatiei in anul ......

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos:
    S = Suprafata (ha)
    P = Productia totala (t)
 _______________________________________________________________________
|              |           |                 Culturile*)                |
|              |           |____________________________________________|
|              |           | Grau + | Orz +  | Porumb |Floarea-| ...... |
|   Numarul    | Numele si | secara |orzoaica| boabe  |soarelui|        |
| gospodariei  | prenumele |________|________|________|________|________|
|              |           |  S | P |  S | P |  S | P |  S | P |  S | P |
|______________|___________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|
|      A       |     B     |  1 | 2 |  3 | 4 |  5 | 6 |  7 | 8 |  9 |10 |
|______________|___________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|
| ............ | ......... |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| ............ | ......... |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| ............ | ......... |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|______________|___________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|
| Total pentru gospodariile|    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|    cuprinse in sondaj    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|__________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|
    *) Se vor inscrie culturile existente in cadrul localitatii, in ordinea existenta in Registrul agricol.

    ANEXA 2
    la normele tehnice

    Judetul .....................................
    Comuna/orasul/municipiul ....................

                                CHESTIONAR
privind productia animala obtinuta de gospodariile populatiei in anul ......

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos:
    I  - Nr. animale sacrificate
    II - Greutate totala in viu (kg)
 _____________________________________________________________________________
|            |                   |   Bovine  |  Porcine  |   Ovine  | Caprine |
|  Numarul   |Numele si prenumele|___________|___________|__________|_________|
|gospodariei |  proprietarului   |  I |  II  |  I |  II  |  I |  II |  I | II |
|____________|___________________|____|______|____|______|____|_____|____|____|
|     A      |          B        |  1 |   2  |  3 |   4  |  5 |  6  |  7 |  8 |
|____________|___________________|____|______|____|______|____|_____|____|____|
|     1.     | Petru I. Nicolae  |  2 |   870|  1 |   130|  5 |  75 |  - |  - |
|            |                   |    |      |    |      |    |     |    |    |
|    21.     | Marin T. Ion      |  - |    - |  2 |   300|  - |   - |  1 |   8|
|            |                   |    |      |    |      |    |     |    |    |
|    41.     | Tanase V. Ion     |  - |    - |  1 |    90|  2 |  40 |  1 |  35|
|            |                   |    |      |    |      |    |     |    |    |
|    ...     | ................. |    |      |    |      |    |     |    |    |
|    ...     | ................. |    |      |    |      |    |     |    |    |
|            |                   |    |      |    |      |    |     |    |    |
|    501.    | Adam Petre        |  1 |    70|  1 |   110|  - |   - |  - |  - |
|            |                   |    |      |    |      |    |     |    |    |
|    ...     | ................. |    |      |    |      |    |     |    |    |
|    ...     | ................. |    |      |    |      |    |     |    |    |
|            |                   |    |      |    |      |    |     |    |    |
|  1.721.    | Ilie P. Vasile    |  - |    - |  - |    - |  2 |  70 |  2 |  15|
|____________|___________________|____|______|____|______|____|_____|____|____|
|    Total pentru gospodariile   | 12 | 3.110| 65 | 7.520| 34 | 784 | 18 | 310|
|        cuprinse in sondaj      |    |      |    |      |    |     |    |    |
|________________________________|____|______|____|______|____|_____|____|____|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos:
    C - Nr. vaci si bivolite mulse
    D - Productia totala de lapte muls
    E - Nr. oi mulse
    F - Nr. capre mulse
    G - Nr. ovine tunse
    H - Productia totala
    I - Nr. pasari ouatoare
 _____________________________________________________________________________
|            |              |Lapte de |Lapte de|Lapte de|         |           |
|            |              | vaca si |  oaie  |  capra |  Lana   |    Oua    |
|  Numarul   |  Numele si   |bivolita |        |        |         |           |
|gospodariei |  prenumele   |_________|________|________|_________|___________|
|            |proprietarului| C|   D  | E|  D  | F|  D  |  G | H  |  I |   H  |
|            |              |  |  (l) |  | (l) |  | (l) |    |(kg)|    |(buc.)|
|____________|______________|__|______|__|_____|__|_____|____|____|____|______|
|     A      |       B      | 9|  10  |11|  12 |13|  14 | 15 | 16 | 17 |  18  |
|____________|______________|__|______|__|_____|__|_____|____|____|____|______|
|     1.     | Petru I.     |  |      |  |     |  |     |    |    |    |      |
|            | Nicolae      | 1| 1.800|10|  300|  |   - |  12|  42|  15| 1.250|
|            |              |  |      |  |     |  |     |    |    |    |      |
|    21.     | Marin T. Ion | 1| 1.900| -|   - |  |  320|  - |  - |  10| 1.020|
|            |              |  |      |  |     |  |     |    |    |    |      |
|            |              |  |      |  |     |  |     |    |    |    |      |
|    41.     | Tanase V. Ion| -|    - | 5|  120|  |  275|   5|  15|  12|   900|
|            |              |  |      |  |     |  |     |    |    |    |      |
|    ...     | ............ |  |      |  |     |  |     |    |    |    |      |
|    ...     | ............ |  |      |  |     |  |     |    |    |    |      |
|            |              |  |      |  |     |  |     |    |    |    |      |
|    501.    | Adam Petre   | 1| 2.050| -|   - |  |   - |  - |  - |   7|   630|
|            |              |  |      |  |     |  |     |    |    |    |      |
|    ...     | ............ |  |      |  |     |  |     |    |    |    |      |
|    ...     | ............ |  |      |  |     |  |     |    |    |    |      |
|            |              |  |      |  |     |  |     |    |    |    |      |
|            |              |  |      |  |     |  |     |    |    |    |      |
|  1.721.    |Ilie P. Vasile| -|    - |  |     |  |     |    |    |    |      |
|____________|______________|__|______|__|_____|__|_____|____|____|____|______|
| Total pentru gospodariile |36|72.140|76|2.280|22|6.350| 90 | 265| 820|79.885|
|     cuprinse in sondaj    |  |      |  |     |  |     |    |    |    |      |
|___________________________|__|______|__|_____|__|_____|____|____|____|______|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 282/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 282 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu