Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 279 din 11 aprilie 1997

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 100 bis  din 26 mai 1997


SmartCity3


    Avand in vedere necesitatea reglementarii amplasarii in zona inundabila a albiei majore de obiective economice si sociale, inclusiv de noi locuinte, ca si amplasarea unor obiective si desfasurarea de activitati in zonele de protectie ale platformelor meteorologice si in jurul acestora,
    vazand referatul Directiei strategii si reglementarea resurselor de apa,
    in temeiul prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 si ale Hotararii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului emite urmatorul ordin:

    1. Se aproba Normele metodologice privind avizul de amplasament, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin se aplica de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei. Incepand cu aceeasi data se abroga Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 718/13.11.1996.
    3. Directia strategii si reglementarea resurselor de apa din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Regia Autonoma "Apele Romane" vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                Ministrul apelor, padurilor
                  si protectiei mediului,
                        Ioan Oltean


    ANEXA 1

                     NORME METODOLOGICE
                privind avizul de amplasament

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, amplasarea in zona inundabila a albiei majore de obiective economice si sociale, inclusiv de noi locuinte, ca si amplasarea unor obiective si desfasurarea de activitati in zonele de protectie ale platformelor meteorologice, precum si pe o distanta de 500 m in jurul acestora, sunt permise numai in baza unui aviz de amplasament.
    Avizul de amplasament se emite de catre Regia Autonoma "Apele Romane" sau de filialele sale bazinale, conform competentelor de emitere.
    Art. 2
    In cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie vrea sa construiasca in zona inundabila a albiei majore sau in zonele de protectie ale platformelor meteorologice, va solicita, inainte de intocmirea temei de proiectare, un aviz de amplasament. Solicitarea se va realiza in baza unui formular (prezentat in anexa nr. 1.a) completat citet, cu majuscule, ce va fi insotit de o documentatie de amplasare intocmita conform normativului de continut prezentat in anexa nr. 1.b.
    Art. 3
    Prin avizul de amplasament se reglementeaza:
    (1). amplasarea unor obiective economice si sociale, ce pot include si locuinte, in zona inundabila a albiei majore, dupa realizarea anticipata a lucrarilor si masurilor necesare pentru evitarea pericolului de inundare si asigurarea curgerii apelor;
    (2). amplasarea pe o distanta de pana la 500 m, in jurul si in afara zonei de protectie de 30 m instituite in jurul platformelor meteorologice a urmatoarelor obiective:
    a) constructii cu inaltime mai mare decat o sesime din distanta dintre constructie si limita zonei de protectie;
    b) retele de inalta tensiune sau de telecomunicatii;
    c) obiective economice sau sociale care ar putea emite fum si pulberi in atmosfera;
    d) sisteme de irigatii prin aspersiune;
    e) perdele forestiere.
    (3). amplasarea oricaror obiective social-economice, pe terenurile din zonele de protectie din jurul lacurilor naturale, cursurilor de apa, lacurilor de acumulare, digurilor, canalelor, barajelor si altor lucrari hidrotehnice, a constructiilor si instalatiilor hidrometrice, a instalatiilor de determinare automata a calitatii apei, precum si a celor din zona dig-mal.
    Art. 4
    (1) Avizul de amplasament se emite de catre Regia Autonoma "Apele Romane" in urmatoarele situatii:
    a) pentru amplasarea in zona inundabila a obiectivelor economice si sociale incadrate, conform prevederilor STAS 4273/88, in clasele I si II de importanta;
    b) pentru amplasari de obiective in limita a 500 m in jurul si in afara zonei de protectie a platformelor meteorologice.
    (2). Avizul de amplasament se emite de catre filialele bazinale ale Regiei Autonome "Apele Romane" pentru:
    a) amplasarea in zona inundabila a obiectivelor economice si sociale, cu exceptia celor incadrate in clasele I si II de importanta;
    b) amplasarea in zonele dig-mal si in zonele de protectie instituite conform legii in lungul cursurilor de apa, lacurilor de acumulare etc.
    Art. 5
    Documentatia tehnica necesara obtinerii avizului de amplasament va contine, in mod obligatoriu, o evaluare globala a consecintelor ecologice potentiale, precum si a restrictiilor si masurilor impuse, in scopul limitarii si prevenirii impactului asupra gospodaririi cantitative si calitative a apelor, precum si elemente privind realizarea anticipata a lucrarilor si masurilor necesare evitarii pericolului de inundare si de asigurare a curgerii apei.
    In cazul amplasamentelor in jurul si in afara zonei de protectie a platformelor meteorologice, documentatia va contine evaluari privind impactul obiectivelor mentionate la art. 3 alin. (2), asupra regimului natural al parametrilor meteorologici.
    Art. 6
    Pentru amplasarea obiectivelor economice si sociale in zona inundabila a albiei majore, documentatia tehnica necesara va fi insotita de acceptul riveranilor, ce se va obtine de catre beneficiarul sau titularul de investitie, precum si de alte avize sau acorduri ce se considera a fi necesare pentru emiterea avizului de amplasament (prezentate in anexa nr. 1.c).
    Art. 7
    Datele hidrologice necesare pentru studiul inundabilitatii amplasamentelor se vor actualiza la etapa elaborarii documentatiei de investitii.
    Art. 8
    In vederea incadrarii in mod unitar a lucrarilor ce se propun a fi executate pe ape sau in legatura cu apele in schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic respectiv, ca si in ansamblul amenajarilor existente sau care se prevad a se realiza in zona de amplasare a obiectivului de investitii, beneficiarul sau titularul de investitie poate solicita Regiei Autonome "Apele Romane" si filialelor bazinale ale acesteia, consultatii tehnice cu privire la: inundabilitatea amplasamentelor, schemele functionale ale lucrarilor, solutiile tehnice, corelarea cu lucrarile de gospodarire a apelor existente sau prevazute, conditiile de evacuare a apelor uzate in receptorii naturali, avize sau acorduri necesare (specificate in anexa nr. 1.c), precum si referitor la orice alte aspecte de gospodarire a apelor.
    Consultanta tehnica se poate solicita si la intocmirea documentatiilor tehnice, transmise spre avizare, pentru lucrari de investitii de amploare sau lucrari complexe care necesita un grad de detaliere ridicat, precum si pentru amplasarea de obiective social-economice in zonele de protectie instituite in jurul platformelor meteorologice.
    Art. 9
    (1) Documentatiile tehnice necesare obtinerii avizului de amplasament, insotite de celelalte avize necesare, prevazute in anexa nr. 1.c, se transmit astfel:
    a) in doua exemplare, la sistemul de gospodarire a apelor pe teritoriul caruia se amplaseaza obiectivul de investitie, daca emiterea avizului este in competenta filialei bazinale a Regiei Autonome "Apele Romane", din care, un exemplar se remite acesteia, insotit de referatul tehnic de specialitate elaborat, in termen de cel mult 20 zile calendaristice, de sistemul respectiv;
    b) in doua exemplare, la filiala Regiei Autonome "Apele Romane", pe teritoriul careia se amplaseaza obiectivul de investitie, daca emiterea avizului revine Regiei Autonome "Apele Romane" din care, un exemplar se remite acesteia, insotit de referatul tehnic de specialitate elaborat, in termen de cel mult 20 zile calendaristice, de filiala Regiei Autonome "Apele Romane".
    (2). Pentru lucrarile situate pe cursurile de apa care formeaza sau intersecteaza frontiera tarii, emitentul avizului de amplasament va realiza, in prealabil, concordarea lucrarilor aferente obiectivelor investitiei propuse cu lucrarile situate pe teritoriul tarilor vecine, in cadrul comisiilor mixte hidrotehnice.
    Art. 10
    Eliberarea unui aviz de amplasament in zonele inundabile din albiile majore ale cursurilor de apa poate fi refuzata, daca conditiile zonei nu permit amplasarea obiectivului sau masurile de aparare impotriva inundatiilor nu ar fi suficiente pentru protectia acestuia.
    Art. 11
    Avizul de amplasament se emite numai daca in documentatia tehnica prezentata sunt aduse la indeplinire, dupa caz, prevederile Normativului de continut din anexa nr. 1.b). In caz contrar, documentatia tehnica prezentata la avizare se va restitui solicitantului, in vederea completarii sau se solicita, in scris, completari. Daca in urma verificarii in teren se constata ca datele prezentate nu corespund realitatii sau conditiile locale nu permit amplasarea obiectivului in zona propusa, se va refuza motivat, in scris, emiterea avizului.
    Art. 12
    In conditiile in care documentatia tehnica, cu completarile solicitate, dupa caz, satisface cerintele legale, se poate emite avizul solicitat. Atat avizul de amplasament, cat si motivatia de refuz se emit in termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data primirii documentatiei sau a ultimei completari solicitate. In cazul in care este necesara concordarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie cu lucrarile situate pe teritoriul tarilor vecine, termenul de emitere a avizului decurge de la data aprobarii protocolului comisiei mixte hidrotehnice.
    Art. 13
    Emitentul avizului de amplasament are obligatia stampilarii si semnarii spre neschimbare a exemplarului din documentatie ce se transmite solicitantului impreuna cu un exemplar din aviz.
    Art. 14
    Cate un exemplar din avizele emise se va pastra in evidenta Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Regiei Autonome "Apele Romane" si a filialelor sale.
    Documentatia tehnica ce a stat la baza emiterii avizului se pastreaza in arhiva tehnica a filialei Regiei Autonome "Apele Romane" pe raza careia se amplaseaza obiectivul sau se desfasoara activitatea supusa avizarii, pe toata durata de existenta a lucrarii pentru care s-a solicitat aviz.
    Art. 15
    Avizul de amplasament este aviz conform si trebuie respectat ca atare. Prevederile avizului de amplasament, precum si refuzul de emitere a acestuia, pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ.
    Art. 16
    Avizul de amplasament este valabil 1 an de zile, daca in acest interval de timp se solicita si se obtine avizul de gospodarire a apelor. In caz contrar, ca si in cazul in care investitia pentru care s-a solicitat si obtinut aviz de amplasament nu incepe in termen de 2 ani de la data obtinerii avizului de gospodarire a apelor, avizul de amplasament isi pierde valabilitatea si este necesar sa se solicite un nou aviz de amplasament pe baza unei noi documentatii si a avizelor actualizate.
    Art. 17
    Pentru activitatea de consultanta tehnica si de emitere a avizului de amplasament se percep taxe si tarife, ale caror valori se indexeaza periodic functie de rata inflatiei.
    Art. 18
    Obtinerea avizului de amplasament nu exclude obligatia obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a celorlalte avize prevazute de lege.

    ANEXA 1 a)

                            Catre
         ................................................
         (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala ........)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..................................., cu B.I.
               (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ..... cp ............, domiciliat in localitatea
................. str. .............. nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ......, nr. ..... Registrul comertului .....,
tel. ...., fax ........ cu sediul in: localitatea ........,
strada ......... nr. ... judetul ........... prin reprezentantul
sau ................................... in calitate de
          (numele si prenumele)
.......................................... solicita:
  (beneficiar sau titular de investitie)

                   AVIZ DE AMPLASAMENT
pentru investitia .........................................
...........................................................
     (denumirea investitiei - obiect social economic,
                      locuinta etc.)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .........
    Obiectivul este incadrat in clasa ..... de importanta.
    Mentionam ca investitia urmeaza sa se realizeze ca:
                     _
    investitie noua |_|
                     _
    extindere       |_|; reglementata anterior prin:
    avizul/autorizatia de gospodarire a apelor nr. ....... din
data de ..... emis de catre ....................................
                         (denumirea autoritatii de gospodarire a
                                      apelor emitente)
pe care le anexam in 2 exemplare.
    Pretentie de confidentialitate: ......................
    Lucrarile, constructiile si instalatiile pentru care se solicita aviz de amplasament, indeplinesc conditiile necesare potrivit reglementarilor in vigoare, existand prevazute lucrari si masuri pentru asigurarea protectiei impotriva inundatiilor.
    Anexam in 2 exemplare documentatia de amplasare.
    Documentele anexate prezentei sunt completate corespunzator cerintelor legale.

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica, iar lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1. b)

                   NORMATIV DE CONTINUT
    al documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizului de amplasament

    (1). Documentatiile tehnice pentru obiectivele amplasate in zona inundabila a albiei majore vor cuprinde:
    a) schema generala a lucrarilor, constructiilor, instalatiilor si a folosintei de apa pentru intreg ansamblul obiectivului de investitie, cu indicarea principalilor parametri constructivi si functionali;
    b) in copie, actele de reglementare emise anterior;
    c) elemente privind evaluarea impactului ecologic asupra factorului de mediu apa cu evidentierea efectelor si implicatiilor majore datorate desfasurarii activitatii propuse spre avizare;
    d) masurile adecvate de prevenire, control, diminuare si inlaturare a poluarii, de gospodarire cantitativa rationala a apelor si de restabilire a echilibrului ecologic;
    e) incadrarea in schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic va fi prezentata sub aspectul corelarii functionale cu lucrarile existente sau propuse in zona;
    f) masuri de aparare impotriva inundatiilor;
    g) plan de incadrare in zona a lucrarilor de investitii propuse;
    h) plan de ansamblu al lucrarilor investitiei propuse cu incadrarea in schita de sistematizare a zonei si cu prezentarea zonei de protectie sanitara si a perimetrelor de restrictie pentru lucrarile hidrotehnice propuse;
    i) profile transversale si longitudinale in sectiuni caracteristice, pentru principalele lucrari care fac obiectul avizului.
    (2). Pentru obiective amplasate sau activitati desfasurate pe o distanta de pana la 500 m in jurul si in afara zonei de protectie a platformelor meteorologice, documentatia tehnica va cuprinde date de coordonare privind amplasarea statiei meteorologice (denumire, localitate etc.) si, dupa caz:
    a) descrierea tipului de activitate ce urmeaza a se desfasura;
    b) schema generala a obiectivului de investitii;
    c) inaltimea constructiilor prevazute a se realiza si destinatia acestora;
    d) caracteristicile perdelelor forestiere;
    e) emisiile in atmosfera de fum sau pulberi;
    f) metoda de irigare.


    ANEXA 1 c)

           AVIZE SI ACORDURI NECESARE, DUPA CAZ, IN
      ACTIVITATEA DE ELABORARE A AVIZULUI DE AMPLASAMENT

    a) Avizul privind instituirea si regimul de utilizare a zonelor de protectie sanitara, emis de Ministerul Sanatatii;
    b) Avizul organelor silvice de specialitate pentru plantarea ori taierea arborilor sau arbustilor de pe terenurile situate in albiile majore ale cursurilor de apa si pe tarmul marii;
    c) Acceptul in scris al detinatorilor lucrarilor existente in zona sau al sistemului hidroedilitar orasenesc, industrial, zonal sau microregional, pentru situatii in care, prin solutiile tehnice adoptate se propun cooperari cu acestea, in ceea ce priveste amplasarea, functionarea sau exploatarea din punct de vedere al gospodaririi apelor;
    d) Avizul privind inchirierea sau concesionarea plajei marii emis de administratorul acesteia;
    e) Avizul Regiei Autonome "Apele Romane";
    f) Acceptul detinatorilor cu orice titlu ai terenurilor riverane;
    g) Acordul Ministerului Transporturilor pentru situatii in care lucrarile ce se construiesc pe ape sau au legatura cu apele se efectueaza in zona apelor nationale navigabile.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 279/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 279 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 279/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu