Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2743 din 21.11.2011

privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 24 din 12 ianuarie 2012SmartCity1

În temeiul prevederilor:art. 71 din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor şi ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura şi criteriile de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, denumiţi în continuare producători individuali, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2(1) Pentru aplicarea procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii individuali se constituie Comisia de evaluare şi autorizare, denumită în continuare Comisia.(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarea componenţă:a)directorul direcţiei de specialitate privind gestiunea deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor - preşedinte; b)un reprezentant al direcţiei de specialitate privind gestiunea deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor - membru; c)un reprezentant al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - membru; d)un reprezentant al Biroului juridic, contencios administrativ şi corp control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - membru; e)un reprezentant al direcţiei tehnice de specialitate privind gestiunea deşeurilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - membru. (3) Fiecare membru al Comisiei are obligaţia să semneze anual o declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate care va fi depusă şi păstrată la Secretariatul Comisiei. Modelul acestei declaraţii este prevăzut în anexa nr. 8 la procedură.(4) În cazul în care membrul titular nu poate participa din motive obiective la şedinţele Comisiei, declaraţia de imparţialitate şi confidenţialitate prevăzută la alin. (3) este completată şi semnată de înlocuitorul acestuia.(5) Secretariatul Comisiei este asigurat prin intermediul direcţiei tehnice de specialitate privind gestiunea deşeurilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.(6) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei va fi elaborat şi aprobat prin decizie emisă de către preşedintele Comisiei, în prima şedinţă a acesteia, prin votul majorităţii absolute a membrilor Comisiei.(7) Dacă regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei nu poate fi aprobat din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (6), Comisia care se întruneşte, după o a doua convocare, aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi, cu majoritate simplă. Articolul 3Comisia are următoarele atribuţii: a)adoptă regulamentul de organizare şi funcţionare; b)analizează documentaţia depusă de către solicitant; c)aprobă emiterea/revizuirea/anularea licenţei de operare şi aprobă/respinge raportul anual de activitate pentru organizaţiile colective, cu votul majorităţii absolute a membrilor; d)aprobă/respinge planul de operare, planul de operare revizuit şi raportul anual de activitate pentru producătorii individuali, cu votul majorităţii absolute a membrilor; e)aprobă emiterea/revizuirea/anularea licenţei de operare, aprobă/respinge raportul anual de activitate pentru organizaţiile colective, planul de operare, planul de operare revizuit şi raportul anual de activitate pentru producătorii individuali, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi, cu majoritate simplă la o a doua convocare, dacă emiterea/revizuirea/anularea licenţei de operare, aprobarea/respingerea raportului anual de activitate pentru organizaţiile colective, aprobarea/revizuirea/respingerea planului de operare şi aprobarea/respingerea raportului anual de activitate pentru producătorii individuali nu pot fi realizate din cauza neîndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. d); f)verifică modul în care sunt gestionate sumele încasate de către organizaţia colectivă sau producătorul individual pentru gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori. Articolul 4Secretariatul Comisiei are următoarele atribuţii: a)elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei şi îl supune aprobării acesteia; b)primeşte şi verifică existenţa documentelor din dosarul depus de solicitant şi îl înaintează Comisiei în cazul în care acesta este complet; c)solicită completarea documentaţiei din dosarul depus, dacă în urma analizei se constată că aceasta este incompletă; d)întocmeşte minuta întâlnirii Comisiei şi o transmite membrilor săi pentru avizare; e)solicită informaţii suplimentare pe baza raportului de evaluare întocmit de membrii Comisiei; f)întocmeşte raportul de evaluare final şi comunică solicitantului decizia luată de către Comisie cu privire la emiterea/revizuirea/anularea licenţei de operare şi aprobarea/respingerea raportului anual de activitate pentru organizaţiile colective; g)întocmeşte raportul de evaluare final şi comunică solicitantului decizia luată de către Comisie cu privire la aprobarea/revizuirea/respingerea planului de operare şi aprobarea/respingerea raportului anual de activitate pentru producătorii individuali; h)transmite membrilor Comisiei, în termen de 5 zile, câte o copie a tuturor documentelor recepţionate în cadrul procedurilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi a producătorilor individuali. Articolul 5Componenţa nominală a membrilor Comisiei se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe baza nominalizărilor primite din partea instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Articolul 6(1) Pentru analizarea documentaţiei de autorizare şi revizuire a licenţei de operare pentru organizaţiile colective, precum şi pentru analiza documentaţiei de aprobare şi revizuire a planului de operare pentru producătorii individuali se achită următoarele tarife:a)tariful pentru analizarea documentaţiei de autorizare a organizaţiilor colective, în cuantum de 10.000 lei; b)tariful pentru analizarea documentaţiei planului de operare al producătorilor individuali, în cuantum de 3.500 lei; c)tariful de analiză a documentaţiei pentru revizuirea licenţei de operare a organizaţiilor colective, în cuantum de 10.000 lei; d)tariful de analiză a documentaţiei de revizuire a planului de operare al producătorilor individuali, în cuantum de 3.500 lei. (2) Tarifele se achită în contul indicat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.(3) Toate documentaţiile necesare, potrivit prezentului ordin, se depun de către persoana autorizată/împuternicită de către solicitant, în format electronic şi hârtie, în 3 exemplare, la sediul Secretariatului Comisiei. Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului şi pădurilor, László Borbély p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Borbély Károly, secretar de stat ANEXĂPROCEDURA ŞI CRITERIILE de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare Articolul 1Prevederi generale(1) Obiectul prezentei reglementări îl constituie stabilirea procedurii şi a criteriilor care trebuie îndeplinite în vederea:a)emiterii/revizuirii/anulării licenţei de operare şi aprobării/respingerii raportului anual de activitate pentru organizaţiile colective care preiau responsabilităţile producătorilor de baterii şi acumulatori privind realizarea ratelor minime de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, colectarea deşeurilor de baterii şi acumulatori auto şi industriali şi reciclarea deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, auto şi industriali; b)aprobării/revizuirii/respingerii planului de operare şi aprobării/respingerii raportului anual de activitate pentru producătorii care optează pentru colectarea în mod individual a deşeurilor de baterii şi acumulatori privind atingerea ratelor minime de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, colectarea deşeurilor de baterii şi acumulatori auto şi industriali şi reciclarea deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, auto şi industriali. (2) Procedura şi criteriile de evaluare asigură o abordare integrată, eficientă şi transparentă a gestionării deşeurilor de baterii şi acumulatori, prin promovarea soluţiilor de colectare, sortare/tratare şi reciclare eficiente din punctul de vedere al protecţiei mediului şi viabile din punct de vedere economic, cu acoperire naţională. Articolul 2Depunerea solicitării în vederea emiterii licenţei de operare pentru organizaţiile colective, precum şi pentru aprobarea planului de operare pentru producătorii individuali(1) În cazul organizaţiilor colective, dosarul de autorizare trebuie să cuprindă următoarele documente:a)cerere-tip de acordare a licenţei de operare, conform anexei nr. 1; b)actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul; c)o copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau, după caz, o copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la judecătoria în a cărei circumscripţie se află filiala asociaţiei ori fundaţiei în cauză; d)dovada achitării tarifului potrivit prevederilor art. 6 din ordin; e)certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original, eliberat cu maximum 15 zile calendaristice înainte de depunerea documentaţiei; f)planul de operare pentru perioada de valabilitate a licenţei de operare. Acesta va conţine cel puţin elementele menţionate în anexa nr. 4, precum şi oricare alte documente relevante solicitate de către Comisia de evaluare şi autorizare, denumită în continuare Comisia, în condiţiile legii. (2) În cazul producătorilor individuali, dosarul pentru aprobarea planului de operare trebuie să cuprindă următoarele documente:a)cerere-tip, conform anexei nr. 2; b)o copie conformă cu originalul a actului constitutiv al persoanei juridice; c)o copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau, după caz, o copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la judecătoria în a cărei circumscripţie se află filiala asociaţiei ori fundaţiei în cauză; d)dovada achitării tarifului potrivit prevederilor art. 6 din ordin; e)certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original, eliberat cu maximum 15 zile calendaristice înainte de depunerea documentaţiei; f)planul de operare elaborat pentru o perioadă de 3 ani. Planul de operare va conţine cel puţin elementele menţionate în anexa nr. 5, precum şi oricare alte documente relevante solicitate de către Comisie, în condiţiile legii. (3) Dosarul de autorizare a organizaţiilor colective sau, după caz, dosarul pentru aprobarea planului de operare al producătorilor individuali, însoţite de câte 3 copii în format hârtie şi o copie electronică, se transmit Secretariatului Comisiei. Articolul 3Criterii de autorizare(1) Organizaţiile colective care solicită autorizarea în baza prevederilor art. 71 din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:a)să aibă drept activitate doar preluarea responsabilităţilor care revin producătorilor de baterii şi acumulatori sau reprezentanţilor autorizaţi care acţionează în numele lor privind realizarea ratelor minime de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi a tuturor obiectivelor şi responsabilităţilor producătorilor de baterii şi acumulatori, constituite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv raportarea modului de gestionare a acestora; b)să promoveze soluţii de colectare, tratare şi reciclare la nivel naţional pentru a asigura crearea unui sistem integrat, eficient şi transparent de gestionare a deşeurilor de baterii şi acumulatori; c)să demonstreze, prin planul de operare propus, că au capacitatea de atingere a obiectivelor din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare; d)să asigure finanţarea, în numele producătorilor de baterii şi acumulatori sau a reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, a tuturor costurilor care decurg din colectarea, tratarea şi reciclarea tuturor deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, industriali şi auto pentru care au preluat responsabilitatea; e)planul de operare propus trebuie să urmărească şi să conţină cel puţin informaţiile solicitate în conformitate cu anexa nr. 4; f)să fie deschise şi echidistante faţă de toţi partenerii contractuali; g)să informeze utilizatorii finali de baterii şi acumulatori privind sistemele de colectare şi de reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, disponibile pentru aceştia; h)să îşi asume obligaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1); i)să aibă capital social, în cazul societăţilor comerciale, respectiv un patrimoniu iniţial, în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor, de minimum 100.000 lei, atât la momentul depunerii documentaţiei de licenţiere, cât şi pe toată durata de valabilitate a licenţei de operare. (2) Producătorii individuali care solicită aprobarea planului de operare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:a)să fie producători de baterii şi acumulatori, potrivit definiţiei producătorului prevăzute la art. 3 lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare; b)să demonstreze, prin planul de operare propus, că au capacitatea de atingere a obiectivelor din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare; c)să asigure finanţarea tuturor costurilor care decurg din colectarea, tratarea şi reciclarea tuturor deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, industriali şi auto pentru care sunt responsabili; d)planul de operare propus trebuie să urmărească şi să conţină cel puţin informaţiile solicitate în conformitate cu anexa nr. 5; e)să informeze utilizatorii finali de baterii şi acumulatori privind sistemele de colectare şi de reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, disponibile pentru aceştia; f)să îşi asume obligaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2). Articolul 4Etapa de evaluare a solicitării de autorizare(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei conform prevederilor art. 6 alin. (3), din ordin, Secretariatul Comisiei realizează o analiză preliminară a solicitării şi:a)dacă documentaţia este completă, înaintează documentaţia depusă către membrii Comisiei împreună cu un raport preliminar; b)dacă documentaţia nu este completă, solicită în scris solicitantului completarea acesteia. (2) În termen de 20 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei complete se întruneşte Comisia în scopul analizării solicitării. Decizia se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin jumătate plus unul din membrii Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la întrunirea acesteia.(3) În cazul îndeplinirii tuturor criteriilor de autorizare pentru organizaţiile colective, se emite licenţa de operare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, în maximum 10 zile lucrătoare de la luarea deciziei.(4) În cazul îndeplinirii tuturor criteriilor de aprobare a planului de operare, pentru producătorii individuali, se aprobă planul de operare în maximum 10 zile lucrătoare de la luarea deciziei.(5) Comisia poate solicita prin intermediul Secretariatului completarea documentaţiei cu alte informaţii suplimentare, în condiţiile legii, în maximum 10 zile lucrătoare de la analiza acesteia în cadrul Comisiei, iar procedura se reia de la data depunerii documentelor solicitate.(6) Absenţa unei solicitări din partea Comisiei nu se interpretează ca acceptare tacită de acordare a licenţei de operare pentru organizaţiile colective, respectiv, de aprobare a planului de operare, pentru producătorii individuali.(7) Neîndeplinirea criteriilor de autorizare sau aprobare conduce la respingerea solicitării.(8) Respingerea solicitării se motivează şi se comunică în scris solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la luarea deciziei.(9) În cazul în care Comisia consideră necesar, poate invita pentru consultare solicitantul, reprezentanţi ai autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu sau oricare altă persoană fizică sau juridică cu atribuţii în domeniu, în condiţiile legii.(10) Solicitantul poate ataca decizia de respingere a autorizării/aprobării, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(11) Solicitantul poate obţine, la cerere şi din motive justificate, întreruperea procedurii de evaluare. În acest sens este necesară depunerea unei cereri scrise care să cuprindă motivarea demersului şi perioada de timp pentru care solicită întreruperea procedurii de evaluare. După depăşirea perioadei solicitate se reiau de drept procedurile de evaluare.(12) Perioada de evaluare a solicitării nu poate depăşi 60 de zile lucrătoare.(13) Datorită volumului mare de documente de analiză sau datorită depunerii a mai mult de două documentaţii de licenţiere în aceeaşi perioadă de timp, Comisia poate decide prelungirea termenelor de analiză, respectiv de decizie cu cel mult 30 de zile lucrătoare. Toate celelalte termene prevăzute în cadrul prezentului articol se decalează corespunzător cu perioada de prelungire.(14) În cazul în care solicitantul nu aduce toate completările solicitate de către Comisie, în termenele legale, sau procedura de evaluare depăşeşte termenul menţionat la alin. (12), din culpa solicitantului, solicitarea este respinsă. Articolul 5Obligaţii ale organizaţiilor colective licenţiate, precum şi ale producătorilor individuali care au obţinut aprobarea planului de operare(1) Organizaţia colectivă care a obţinut licenţa de operare are următoarele obligaţii:a)să organizeze şi să finanţeze, în numele producătorilor, colectarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, a nivelului minim de eficienţă privind reciclarea, precum şi a tuturor obiectivelor şi responsabilităţilor producătorilor de baterii şi acumulatori, inclusiv raportarea modului de gestionare al acestora; b)să promoveze, să organizeze şi să finanţeze sisteme de colectare adecvate pentru deşeurile de baterii şi acumulatori portabili, în vederea îndeplinirii ratelor de colectare; c)să realizeze ratele minime anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili pentru producătorii de baterii şi acumulatori pentru care au preluat responsabilităţile, potrivit legii; d)să permită direct sau indirect utilizatorilor finali să se debaraseze de deşeurile de baterii ori acumulatori portabili la un punct de colectare, potrivit lit. b); e)să asigure desfăşurarea activităţii de gestionare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, în mod transparent faţă de producătorii de baterii şi acumulatori sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora, care acţionează în numele lor; f)să încheie contracte cu oricare producător de baterii şi acumulatori sau reprezentant autorizat al producătorului, care acţionează în numele acestuia, din tipurile pentru care a primit licenţa de operare şi care solicită acest lucru şi acceptă condiţiile contractuale; g)să încheie contracte cu colectorii autorizaţi să preia deşeuri de baterii şi acumulatori şi să faciliteze transferul acestora către operatorii economici care asigură tratarea/reciclarea, în limita cantităţilor şi tipurilor pentru care a încheiat contracte de preluare a responsabilităţii; h)să respecte tariful/sumele cuprins/cuprinse în documentaţia de autorizare, orice modificare notificându-se Comisiei în vederea analizării şi aprobării. Noile tarife se aplică numai cu aprobarea Comisiei; i)să acţioneze fără discriminare între partenerii contractuali şi cei care au calitatea de acţionari/asociaţi; j)să desfăşoare, pe lângă activitatea de preluare a responsabilităţilor care revin producătorilor, numai activităţi privind organizarea activităţilor de colectare, manipulare, transport, sortare, tratare şi reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori; k)să reinvestească, în scopul creşterii eficienţei serviciilor, profitul sau excedentul financiar, precum şi eventualele sume rezultate după scăderea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea/funcţionarea sistemului de gestionare a deşeurilor de baterii şi acumulatori; l)să informeze, în scris, Comisia asupra oricărei schimbări semnificative a datelor care au stat la baza eliberării licenţei de operare, situaţie în care Comisia va decide asupra necesităţii revizuirii sau retragerii licenţei de operare a organizaţiei colective, după caz; m)să transmită Comisiei raportul anual de activitate complet, semnat şi ştampilat, în vederea aprobării acestuia până la data de 28 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent. Raportul trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 6; n)să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informaţii referitoare la activitatea pentru care a obţinut licenţa de operare, în condiţiile legii; o)să transmită, la solicitarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, orice informaţii necesare în vederea elaborării de studii, statistici ori pentru monitorizarea respectării prevederilor privind protecţia mediului şi pentru respectarea obligaţiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii. (2) Producătorii individuali care au obţinut aprobarea planului de operare au următoarele obligaţii:a)să organizeze şi să finanţeze colectarea deşeurilor de baterii şi acumulatori pentru realizarea ratelor minime anuale de colectare şi a nivelului minim de eficienţă privind reciclarea; b)să promoveze, să organizeze şi să finanţeze sisteme de colectare adecvate pentru deşeurile de baterii şi acumulatori portabili, în vederea îndeplinirii ratelor minime anuale de colectare; c)să realizeze ratele minime anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili pentru care sunt responsabili; d)să permită utilizatorilor finali să se debaraseze de deşeurile de baterii sau acumulatori portabili la un punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, ţinând seama de densitatea populaţiei; e)să încheie contracte cu colectorii autorizaţi să preia deşeuri de baterii şi acumulatori şi să faciliteze transferul acestora către operatorii economici care asigură tratarea/reciclarea, în limita cantităţilor şi tipurilor pentru care au încheiat contracte; f)să informeze în scris Comisia asupra oricărei schimbări semnificative a datelor care au stat la baza aprobării planului de operare, situaţie în care Comisia va decide asupra necesităţii revizuirii planului de operare; g)să transmită Comisiei raportul anual de activitate complet, semnat şi ştampilat, în vederea aprobării acestuia, până la data de 28 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent. Raportul trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 7; h)să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informaţii referitoare la activitatea pentru care a obţinut aprobarea planului de operare, în condiţiile legii; i)să transmită, la solicitarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, orice informaţii necesare în vederea elaborării de studii, statistici ori pentru monitorizarea respectării prevederilor privind protecţia mediului şi pentru respectarea obligaţiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii. Articolul 6Valabilitatea licenţei de operare pentru organizaţiile colective şi a planului de operare pentru producătorii individuali(1) Licenţa de operare pentru organizaţiile colective se emite pentru o perioadă de 3 ani şi este avizată anual.(2) Planul de operare aprobat pentru producătorii individuali are o durată de valabilitate potrivit art. 2 alin. (2) lit. f).(3) În cazul în care doresc să îşi continue activitatea, cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a licenţei de operare, organizaţiile colective sunt obligate să solicite o nouă licenţă de operare respectând prevederile art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (1).(4) În cazul în care doresc să îşi continue activitatea, cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a planului de operare, producătorii individuali sunt obligaţi să solicite aprobarea unui nou plan de operare cu respectarea prevederilor de la art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (2) şi a eventualelor constatări ale organelor de control, cu privire la respectarea prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7Raportul anual de activitate(1) În baza analizării raportului anual de activitate al organizaţiei colective, respectiv a raportului anual de activitate al producătorului individual şi a eventualelor constatări ale organelor de control cu privire la respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia decide aprobarea sau respingerea rapoartelor anuale de activitate.(2) În cazul organizaţiilor colective, respingerea raportului anual de activitate induce de drept începerea procedurii de anulare a licenţei de operare, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b).(3) În cazul producătorilor individuali, respingerea raportului anual de activitate obligă producătorul individual la transferarea responsabilităţilor oricărei organizaţii colective autorizate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea deciziei. Articolul 8Revizuirea licenţei de operare pentru organizaţiile colective şi revizuirea planului de operare pentru producătorii individuali(1) Licenţa de operare se revizuieşte:a)în cazul în care se modifică legislaţia relevantă; b)în situaţia în care Comisia decide asupra necesităţii revizuirii licenţei de operare; c)în baza modificării datelor care au stat la baza eliberării acesteia, comunicate de către organizaţia colectivă. (2) Planul de operare, în cazul producătorilor individuali, se revizuieşte:a)în cazul în care se modifică legislaţia relevantă; b)în situaţia în care Comisia decide asupra necesităţii revizuirii licenţei de operare; c)în baza modificării datelor care au stat la baza eliberării acesteia, comunicate de către producătorul individual. (3) Revizuirea licenţei de operare pentru organizaţiile colective, respectiv a planului de operare pentru producătorii individuali urmează procedura stabilită la art. 2 şi 3. Articolul 9Anularea licenţei de operare pentru organizaţiile colective şi a numărului de înregistrare din registrul producătorilor de baterii şi acumulatori prevăzut la art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare(1) Licenţa de operare a organizaţiilor colective se anulează în următoarele situaţii:a)în cazul respingerii raportului anual de activitate; b)în cazul nerespectării planului de operare aprobat de către Comisia de evaluare şi autorizare; c)pentru nerespectarea uneia dintre prevederile art. 5 alin. (1); d)în cazul neatingerii, în 2 ani de zile, a ratelor minime anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili. (2) În cazul în care licenţa proprie de operare a fost anulată, operatorul economic, autorizat potrivit art. 71 din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare, nu mai are dreptul solicitării unei noi licenţe.(3) În cazul producătorilor individuali nerespectarea uneia dintre prevederile art. 5 alin. (2) îl obligă la transferarea responsabilităţii, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare, către o organizaţie colectivă autorizată în acest sens, în termen de 30 de zile lucrătoare de la luarea deciziei de către Comisie. În caz contrar, se anulează numărul de înregistrare în registrul producătorilor de baterii şi acumulatori prevăzut la art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare.(4) În cazul anulării licenţei de operare, organizaţia colectivă este obligată ca, în decurs de maximum 30 de zile lucrătoare de la luarea deciziei de către Comisie, să comunice în scris acest lucru tuturor partenerilor şi să transfere, cu acordul scris al acestora, toate contractele încheiate în baza transferului de responsabilitate către o organizaţie colectivă licenţiată în acest scop.(5) De la data anulării numărului de înregistrare în registrul producătorilor de baterii şi acumulatori prevăzut la art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare, este interzis producătorului de baterii sau acumulatori să pună pe piaţă baterii sau acumulatori, până când nu obţine un nou număr de înregistrare cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului mediului şi al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori. Articolul 10Anexe Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură. ANEXA Nr. 1la procedură Antet solicitant Nr. ....../............ CERERE de acordare a licenţei de operare Subscrisa, ........ ................ .............., cu sediul social în ................, str. ........ ................ ......... nr. ...., bl. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........ ................ ............, înregistrată la ........ ................ ............... cu nr. ........ .............., cod unic de înregistrare nr. ........./..........., cont bancar nr. ........ ........ .............., deschis la ........ ........ .........., sucursala ........ .........., telefon ..........., fax .............., e-mail ................, reprezentată prin ........ ................ ........, în calitate de ........ ................ ................, solicită acordarea licenţei de operare în vederea organizării şi finanţării în numele producătorilor a colectării deşeurilor de baterii şi acumulatori pentru atingerea ratelor minime anuale de colectare şi a nivelurilor de eficienţă privind reciclarea, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (tipurile de baterii şi acumulatori)* Anexăm documentele specifice prevăzute în Procedura şi criteriile de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea ratelor minime de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, a nivelurilor de eficienţă privind reciclarea. Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul. Data ........ ............ Persoana autorizată, ........ ................ ................ ................ (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) *Se vor specifica subcategoriile din anexa nr. 2 la Procedura de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009. ANEXA Nr. 2la procedură Antet solicitant Nr. .........../............ CERERE de aprobare a planului de operare Subscrisa, ........ ........ ............, cu sediul social în ........ ................, str. ........ ................ nr. ........, bl. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ..........., înregistrată la ........ ................ ............. cu nr. ......., cod unic de înregistrare nr. ........../........ ............., cont bancar nr. ........ ........ ..............., deschis la ........ ................ ........., sucursala ........ ............., telefon ..........., fax ..........., e-mail ..........., reprezentată prin ........ .............., în calitate de ........ ........ ........., solicită acordarea aprobării planului de operare în vederea realizării obiectivelor anuale de colectare, tratare şi reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ........ ................ ................ ........ ............ [deşeurile de baterii şi acumulatori pentru tipurile de baterii şi acumulatori prevăzute în anexa nr. 2 la Procedura de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009]. Anexez documentele specifice prevăzute în Procedura şi criteriile de evaluare şi aprobare a planului de operare a producătorilor individuali în vederea realizării obiectivelor anuale de colectare, tratare şi reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori. Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul. Data........ ........ ......... Persoana autorizată, ........ ........ ............... (semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 3la procedură MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR LICENŢĂ DE OPERARE Nr. ......... din ............. pentru ........ ........ .......... din localitatea ........ ........ ............., str. ........ ......... nr. ......, judeţul/sectorul ........ ........ ............., înregistrată la ........ ........ ............... cu nr. ........ .........., cod unic de înregistrare nr............/........ ........, în scopul organizării şi finanţării în numele producătorilor, a colectării deşeurilor de baterii şi acumulatori pentru atingerea ratelor minime anuale de colectare şi a nivelurilor de eficienţă privind reciclarea pentru următoarele tipuri de deşeuri de baterii şi acumulatori ........ ................ ........, emisă în baza Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.743/3.189/2011 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare. Data emiterii ............... Valabilă până la ................ Preşedintele comisiei, ........ ................ ........... secretar de stat ANEXA Nr. 4la procedură Planul de operare pentru organizaţiile colective Planul de operare realizat de către organizaţiile colective trebuie să urmărească şi să conţină cel puţin următoarele informaţii: 1. evidenţa, în format tabelar, a tipurilor de baterii şi acumulatori care urmează a fi gestionate, precum şi greutatea şi numărul de bucăţi al acestora, potrivit anexei nr. 1 la Procedura privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, interimar, şi al ministrului economiei nr. 1.399/2.032/2009, cu precizarea provenienţei deşeurilor de baterii şi acumulatori: din circuitele industriale şi comerciale, colectate direct de la populaţie, precum şi cu prezentarea în detaliu a schemei de colectare, tratare, reciclare, valorificare şi eliminare a acestora; 2. argumentele de susţinere a realizării planului de operare, în concordanţă cu obiectivele din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare; 3. modul de atingere a ţintelor şi obiectivelor producătorilor de baterii şi acumulatori pentru care au preluat responsabilitatea, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 4. planul de finanţare propus pentru dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor de baterii şi acumulatori şi pentru derularea de programe educaţionale şi de informare/conştientizare împreună cu operatorii economici şi autorităţile şi instituţiile administraţiei publice; 5. strategia prin care utilizatorii de baterii şi acumulatori vor fi informaţi asupra măsurilor care se vor lua pentru colectarea selectivă a deşeurilor de baterii şi acumulatori, rolul utilizatorilor în procesul de colectare, reciclare şi alte forme de recuperare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, posibilele efecte pe care ar putea să le aibă prezenţa substanţelor periculoase din baterii şi acumulatori asupra sănătăţii populaţiei, semnificaţia simbolurilor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 6. tipuri de contracte care urmează a fi folosite în relaţia cu toţi partenerii; 7. planul financiar pentru perioada de valabilitate a licenţei de operare în care vor fi menţionate distinct şi detaliat următoarele informaţii: a)modul de evaluare, calculare şi valoarea sumelor care urmează a fi percepute de la producătorii care au predat responsabilitatea, demonstrând că sunt acoperite costurile reale generate de colectarea selectivă, tratarea şi reciclarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, inclusiv formula de calcul şi justificarea acestora; b)modul de evaluare, calculare şi valoarea sumelor alocate pentru funcţionarea sistemului de colectare/tratare/reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, inclusiv a sumelor care urmează a fi plătite colectorilor/reciclatorilor autorizaţi, din punctul de vedere al protecţiei mediului, pe tip de baterie şi acumulatori, inclusiv formula de calcul şi justificarea acestora; c)estimarea costurilor administrative, inclusiv a campaniilor de conştientizare a cetăţenilor şi descrierea modalităţilor de finanţare a acestor costuri.8. Descrierea modalităţii prin care profitul, în cazul societăţilor comerciale, respectiv excedentul financiar, în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor, rezultat din activitate sunt reinvestite în proporţie de 100%, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. k) din procedură; 9. prezentarea sistemului de evidenţă/bazei de date ce urmează a fi folosită, sistem/bază care se va actualiza în funcţie de cerinţele de raportare către Comisia Europeană. Acesta/Aceasta va fi comunicat/ă de către Ministerul Mediului şi Pădurilor prin intermediul paginii proprii de internet; 10. orice alte dovezi furnizate de către solicitant privind capacitatea de a desfăşura activitatea în domeniul pentru care solicită licenţa de operare, în condiţiile legii; 11. orice alte documente solicitate de către Comisia de evaluare şi autorizare, în condiţiile legii. ANEXA Nr. 5la procedură Planul de operare pentru producătorii individuali Planul de operare realizat de către producătorii individuali trebuie să urmărească şi să conţină cel puţin următoarele informaţii: 1. evidenţa, în format tabelar, a tipurilor de baterii şi acumulatori care urmează a fi gestionate, precum şi greutatea şi numărul de bucăţi al acestora, potrivit anexei nr. 1 la Procedura privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, interimar, şi al ministrului economiei nr. 1.399/2.032/2009, cu precizarea provenienţei deşeurilor de baterii şi acumulatori: din circuitele industriale şi comerciale, colectate direct de la populaţie, precum şi cu prezentarea în detaliu a schemei de colectare, tratare, reciclare, valorificare şi eliminare a acestora; 2. argumentele de susţinere a realizării planului de operare, în concordanţă cu obiectivele din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare; 3. modul de atingere a ţintelor şi obiectivelor producătorilor de baterii şi acumulatori potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 4. planul de finanţare propus pentru dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor de baterii şi acumulatori şi pentru derularea de programe educaţionale şi de informare/conştientizare împreună cu operatorii economici şi autorităţile şi instituţiile administraţiei publice; 5. strategia prin care utilizatorii de baterii şi acumulatori vor fi informaţi asupra măsurilor care se vor lua pentru colectarea selectivă a deşeurilor de baterii şi acumulatori, rolul utilizatorilor în procesul de colectare, reciclare şi alte forme de recuperare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, posibilele efecte pe care ar putea să le aibă prezenţa substanţelor periculoase din baterii şi acumulatori asupra sănătăţii populaţiei, semnificaţia simbolurilor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 6. tipuri de contracte care urmează a fi folosite în relaţia cu toţi partenerii; 7. planul financiar în care vor fi menţionate distinct şi detaliat următoarele informaţii: a)modul de evaluare şi calculare a sumelor care urmează a fi plătite colectorilor/reciclatorilor autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului, pe tip de baterie şi acumulatori şi valoarea acestora; b)modalitatea de alocare a sumelor necesare pentru funcţionarea sistemului de colectare/tratare/reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, inclusiv campanii de conştientizare şi informare; c)valoarea estimată a costurilor anuale de colectare, tratare, reciclare, eliminare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, inclusiv formula de calcul şi justificarea acestora; d)valoarea sumelor care urmează a fi plătite colectorilor/reciclatorilor autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului, pe tip de baterie şi acumulatori;8. prezentarea sistemului de evidenţă/bazei de date care urmează a fi folosit/ă, sistem/bază care se va actualiza în funcţie de cerinţele de raportare către Comisia Europeană. Acesta/Aceasta va fi comunicat/ă de către Ministerul Mediului şi Pădurilor prin intermediul paginii proprii de internet; 9. orice alte dovezi furnizate de către solicitant privind capacitatea de a desfăşura activitatea în domeniul pentru care solicită aprobarea planului de operare, în condiţiile legii; 10. orice alte documente solicitate de către Comisia de evaluare şi autorizare, în condiţiile legii. ANEXA Nr. 6la procedură Raportul anual de activitate pentru organizaţiile colective Raportul anual de activitate pentru organizaţiile colective trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii detaliate: 1. lista cuprinzând persoanele juridice cu care s-au încheiat contracte: a)producătorii care au transferat responsabilitatea; b)operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru activităţi de colectare, sortare şi reciclare deşeuri de baterii şi acumulatorii; c)autorităţi ale administraţiei publice locale implicate; d)oricare alte persoane juridice care nu sunt incluse la lit. a)-c);2. date privind cantităţile de baterii şi acumulatorii pentru care s-a preluat responsabilitatea, general pentru întreaga organizaţie colectivă şi pentru fiecare producător în parte, potrivit anexei nr. 1 la Procedura privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, interimar, şi al ministrului economiei nr. 1.399/2.032/2009, cu precizarea provenienţei deşeurilor de baterii şi acumulatori: din circuitele industriale şi comerciale, colectate direct de la populaţie; 3. cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori contractate şi modul de gestionare a acestora, general pentru întreaga organizaţie colectivă şi pentru fiecare producător în parte (colectarea separată a deşeurilor de baterii şi acumulatori de la gospodăriile particulare, colectarea separată a deşeurilor de baterii şi acumulatori de la persoanele juridice, tratarea prin cele mai bune tehnici disponibile fără antrenarea de costuri excesive, ratele de reciclare etc.); 4. prezentarea activităţii derulate (atât din punct de vedere tehnic, cât şi organizatoric); 5. modalitatea de realizare a planului de finanţare pentru dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor de baterii şi acumulatori; 6. copie de pe raportul de audit financiar extern şi după balanţa analitică de specialitate aferentă activităţii de transfer a responsabilităţii; orice alte solicitări ale Comisiei de evaluare şi autorizare ulterioare depunerii acestuia, în condiţiile legii; 7. copie de pe bilanţurile contabile/situaţia financiară în vederea verificării modului de gestionare a fondurilor încasate pentru activităţile de colectare, sortare şi tratare/reciclare deşeuri de baterii şi acumulatorii; 8. descrierea modalităţii prin care profitul, în cazul societăţilor comerciale, respectiv excedentul financiar, în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor, rezultat din activitate sunt reinvestite în proporţie de 100%, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. k) din procedură; 9. oricare alte informaţii solicitate de către Comisia de evaluare şi autorizare, în condiţiile legii. ANEXA Nr. 7la procedură Raportul anual de activitate pentru producătorii individuali Raportul anual de activitate pentru producătorii individuali trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii detaliate: 1. declaraţie pe propria răspundere a operatorului economic că situaţia prezentată este conformă cu realitatea; 2. lista cuprinzând persoanele juridice cu care s-au încheiat contracte: a)colectori, transportatori, reciclatori; b)autorităţi ale administraţiei publice locale implicate; c)la solicitarea Comisiei de evaluare şi autorizare se vor pune la dispoziţia acesteia copii de pe contractele încheiate; d)oricare alte persoane juridice care nu sunt incluse la lit. a)-c);3. raportarea datelor privind cantităţile de baterii şi acumulatorii introduse pe piaţa naţională, tipurile şi modul de gestionare a deşeurilor de baterii şi acumulatori pentru anul anterior (atât din punct de vedere tehnic, cât şi organizatoric); 4. copie de pe raportul de audit (extern) la data raportării şi copie de pe ultimul bilanţ anual înregistrat la Administraţia Financiară, semnate şi ştampilate de către persoana autorizată; 5. oricare alte solicitări ale Comisiei de evaluare şi autorizare ulterioare depunerii raportului, în condiţiile legii. Toate documentele care au stat la baza întocmirii raportului financiar şi a celui de audit trebuie păstrate în original la sediul firmei, conform reglementărilor în vigoare, şi vor fi puse la dispoziţia Comisiei de evaluare şi autorizare, la cerere, în condiţiile legii. Aceste documente reprezintă: a)facturi fiscale interne, ordine de plată, extrase de cont şi/sau alte documente justificative, respectiv chitanţe fiscale, cecuri, registre de casă, ordine de deplasare (după caz); b)facturi fiscale externe, dispoziţii de plată externe, declaraţii vamale, extrase de cont, documente de transfer al fondurilor (în cazul importurilor); c)documente care să ateste organizarea de licitaţii pentru contractele încheiate (procese-verbale privind licitaţia/selecţia de oferte); d)contracte cu terţi pentru achiziţia de bunuri şi/sau servicii. ANEXA Nr. 8la procedură DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE a membrilor Comisiei de evaluare şi autorizare Subsemnatul, ........ ................ ............, declar că sunt de acord să particip la procesul de evaluare a documentelor necesare emiterii licenţei de operare/revizuirii licenţei de operare sau, după caz, a planului de operare/retragerii licenţei de operare/aprobării planului de operare/respingerii planului de operare, în cazul organizaţiilor colective sau a producătorilor individuali. Declar că sunt imparţial faţă de toate părţile implicate în procesul de evaluare şi sunt de acord să nu divulg nicio informaţie sau niciun document („informaţii confidenţiale“) dezvăluite mie, descoperite de mine ori elaborate de mine în cursul sau ca rezultat al procesului de evaluare şi sunt de acord ca acestea să fie folosite numai în scopul evaluării şi nu vor fi dezvăluite unei părţi terţe. De asemenea, sunt de acord să nu păstrez în scop personal nicio copie a informaţiilor scrise obţinute. Informaţiile confidenţiale nu vor fi dezvăluite niciunui angajat sau expert, cu excepţia situaţiei în care aceştia sunt de acord să îndeplinească termenii acestei declaraţii. Numele şi prenumele: ........ ................ ........ ............ Denumirea instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea: ........ ................ ............ Semnătura: ........ ................ ............ Data: ........ ................ ........ ..............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2743/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2743 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2743/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu