Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2706 din 25.10.2011

privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 761 din 28 octombrie 2011SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 29619 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 77 şi art. 78 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 41 va avea următorul cuprins: Articolul 41 Categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt: a)taxa pe valoarea adăugată; b)impozitul pe profit; c)impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; d)accizele; e)impozitul la ţiţeiul din producţia internă; f)impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor; g)contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate; h)contribuţia de asigurări pentru şomaj; i)contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; j)contribuţia de asigurări sociale; k)contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; l)contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii; m)redevenţele miniere; n)redevenţele petroliere; o)contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. 2. La anexa nr. 1, următoarele formulare se modifică şi se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexa nr. 1*):a) formularul „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)“, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;b) formularul „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)“, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5.3. La anexa nr. 2, instrucţiunile de completare a următoarelor formulare se modifică şi se înlocuiesc cu instrucţiunile de completare prevăzute în anexa nr. 2: a) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010) “, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;b) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070) “, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5. Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă. Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul VDirecţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1 ANEXA Nr. 2INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (010) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică“ Depunerea declaraţiei Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior. Declaraţia se depune, direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistrează direct, prin împuternicit sau reprezentant legal, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul ori, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat;pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.Formularul se completează în două exemplare, înscriinduse cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent. A. FELUL DECLARAŢIEI Se marchează cu „X“ pct. 1 sau 2, după caz. Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate. B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rândul 1. Cod de identificare fiscală Nu se completează la înregistrarea iniţială. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine. Rândul 2. Denumire Se completează cu denumirea contribuabilului. Rândul 3. Domiciliu fiscal Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului. Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă. În cazul în care declaraţia se completează pentru înregistrarea fiscală a unui sediu permanent sau sediu fix, la acest capitol se vor înscrie datele de identificare ale sediului permanent ori sediului fix. Rândul 4. Forma de organizare Se marchează cu „X“ de către contribuabil, în funcţie de forma de organizare a activităţii. C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL Rândul 1. Număr autorizaţie de funcţionare/Număr act legal de înfiinţare Se vor înscrie, după caz, numărul şi data autorizaţiei de funcţionare emise de organul competent, numărul şi data actului normativ prin care s-a înfiinţat contribuabilul, numărul şi data hotărârii judecătoreşti de înfiinţare sau altele asemenea. Rândul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţării sau autorizării. Rândul 3. Felul sediului Se marchează cu „X“ felul sediului pentru care se solicită înregistrarea, după caz. Codul de identificare fiscală a unităţii înfiinţătoare se completează numai în cazul declaraţiilor de menţiuni depuse de sucursale. Rândul 4. Cod de identificare fiscală a unităţii divizate Se completează în cazul în care înfiinţarea contribuabilului se face prin divizare. Rândul 5. Forma juridică Se înscrie forma juridică conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site-ul de internet al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/ Asistenţă contribuabili/Nomenclatorul formelor juridice Rândul 6. Forma de proprietate Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site-ul de internet al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Nomenclatorul formelor de proprietate Rândul 7. Plătitor de impozit pe venitul din investiţii, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal Se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care au obligaţia să declare acest impozit, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz nu se completează lit. E „Date privind vectorul fiscal“ şi, prin urmare, această obligaţie nu se înscrie în vectorul fiscal. D. REPREZENTARE PRIN: Se marchează cu „X“ în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/ reprezentant legal/reprezentant fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal de către împuternicit a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz. Date de identificare Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal. E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA. Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor: a)livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă; b)livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 1.2 se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie. Rândul 1.3 se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/200, cu modificările şi completările ulterioare, constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor: a)livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă; b)livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă. Rândul 1.4 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului. Rândul 1.5 se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 1.6 se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere Rândurile 1.7-1.10 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Se marchează cu „X“ în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune. Rândurile 1.11 (1.11.1 şi 1.11.2) se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au obligaţia să solicite organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă încetează situaţia care a condus la scoaterea din evidenţă, fără a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru întreprinderi mici prevăzut la art. 152 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în anul calendaristic respectiv. În această situaţie, persoanele impozabile trebuie să continue aplicarea regimului fiscal privind TVA pe care l-au avut înainte de a interveni starea de inactivitate fiscală sau inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului. Rândul 1.12 se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A, dacă, drept urmare a calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală. Cifra de afaceri din anul precedent obţinută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5), după caz, din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni. Rândul 1.13. Perioada fiscală Se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA. Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală. În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale. Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA Rândurile 1.14, 1.15 şi 1.16 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Se marchează cu „X“ în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. Rândul 1.16. Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată“ din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare. Rândul 2. Impozit pe profit La înregistrarea iniţială se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit. Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Rândurile 2.3.1 şi 2.3.2. Se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării. Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor La înregistrarea iniţială se marchează cu „X“ de către contribuabilii care devin plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit prevederilor art. 1128 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Atenţie! Data luării în evidenţă şi a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului IV1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor“ din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 4. Accize La înregistrarea iniţială se marchează cu „X“ de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize. Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Rândul 5. Impozit la ţiţeiul din producţia internă La înregistrarea iniţială se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit. Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Rândul 6. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale La înfiinţare: Rândul 6.1.1 „Număr mediu de salariaţi estimat de până la 3 salariaţi exclusiv“ şi rândul 6.1.2 „Venit total estimat de până la 100.000 euro“ se marchează de către contribuabilii prevăzuţi la art. 29619 alin. (17) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care se înfiinţează în cursul anului şi care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro. Perioada fiscală: Rândul 6.2.1 se marchează cu „X“ de către contribuabilii care au obligaţia de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale, potrivit legii. Rândul 6.2.2 se marchează cu „X“ de către contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii. Atenţie! Rândul 6.2.2 „Lunară prin opţiune“ se poate marca numai după data de 1 ianuarie 2012. Rândul 6.2.3 se marchează cu „X“ de către contribuabilii prevăzuţi la art. 29619 alin. (11) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 6.3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor Se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care au obligaţia de declarare a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor. Rândurile 6.3.1 şi 6.3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Rândul 6.4. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate Se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 6.4.1 şi 6.4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 6.5. Contribuţia de asigurări pentru şomaj Se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 6.5.1 şi 6.5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 6.6. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale Se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 6.6.1 şi 6.6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 6.7. Contribuţia de asigurări sociale Se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 6.7.1 şi 6.7.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 6.8. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale Se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare. Rândurile 6.8.1 şi 6.8.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 6.9. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 6.9.1 şi 6.9.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 7. Redevenţe miniere La înregistrarea iniţială se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă. Rândurile 7.1 şi 7.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Rândul 8. Redevenţe petroliere La înregistrarea iniţială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă. Rândurile 8.1 şi 8. 2. Se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Rândul 1. Dizolvare cu lichidare Se marchează cu „X“ în cazul în care se declară începerea procedurii de lichidare, respectiv încheierea acesteia şi radierea societăţii din registrul comerţului. Se completează data începerii procedurii de dizolvare stabilită conform dispoziţiilor legale în materie, respectiv data radierii din registrul comerţului. Rândul 2. Dizolvare fără lichidare Se marchează cu „X“ numai în cazul dizolvării fără lichidare. Se completează data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispoziţiilor legale. În cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa şi codul de identificare fiscală al unităţii rezultate în urma fuziunii. Rândul 3. Radiere Se marchează cu „X“ şi se înscrie data la care s-a efectuat radierea. INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (070) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere“ Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către persoanele fizice române sau străine care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale. Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior. Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/ reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul;pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.Formularul se completează în două exemplare, înscriinduse cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent. A. FELUL DECLARAŢIEI Se marchează cu „X“ pct. 1 sau 2, după caz. Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate. B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rândul 1. Cod numeric personal Se completează de către contribuabilii care au înscris codul numeric personal în actul de identitate. În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicit/reprezentantul fiscal, se va înscrie codul numeric personal al contribuabilului pe care îl reprezintă. Rândul 2. Număr de identificare fiscală Se completează ce către contribuabilii care deţin număr de identificare fiscală. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit/reprezentantul fiscal, se va înscrie numărul de identificare al contribuabilului pe care îl reprezintă. Rândul 3. Cod unic de înregistrare Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi se înregistrează la oficiul registrului comerţului. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se va înscrie codul unic de înregistrare al contribuabilului pe care îl reprezintă. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine. Rândul 4. Cod de înregistrare fiscală Nu se completează la înregistrarea iniţială. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se va înscrie codul de înregistrare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine. Rândul 5. Nume/Iniţiala tatălui/Prenume Se înscriu datele de identificare ale persoanei fizice, după caz. Rândul 6. Denumire Se completează cu denumirea contribuabilului care solicită înregistrarea fiscală sau care a fost înregistrat fiscal, în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Rândul 7. Date privind domiciliul persoanei fizice Se înscrie adresa de domiciliu a contribuabilului. Rândul 8. Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale Se completează, după caz, cu adresa sediului sau a locului de desfăşurare efectivă a activităţii principale. Rândul 9 se marchează cu „X“, în funcţie de situaţia contribuabilului care se înregistrează. C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL Rândul 1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate Se înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţării sau a autorizării. Rândul 2. Felul activităţii Rândul 2.1. Activităţi economice desfăşurate în mod independent Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A şi se înscriu numărul, data şi organul emitent al autorizaţiei de funcţionare. Rândul 2.2. Profesii libere Se marchează cu „X“ în funcţie de tipul profesiei libere pe care contribuabilul o desfăşoară şi se înscriu numărul, data şi organul emitent al documentului de autorizare. D. REPREZENTARE PRIN Se marchează cu „X“ în cazul în care în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/ reprezentantul fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal de către împuternicit a actului de împuternicire, în forma autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz. Date de identificare: Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/ reprezentantului fiscal. E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA. Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor: a)livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă; b)livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 1.2 se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie. Rândul 1.3 se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor: a)livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă; b)livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă. Rândul 1.4 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului. Rândul 1.5 se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 1.6 se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere Rândurile 1.7-1.10 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Se marchează cu „X“ în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune. Rândul 1.11 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au obligaţia să solicite organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă încetează situaţia care a condus la scoaterea din evidenţă, fără a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art. 152 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în anul calendaristic respectiv. În această situaţie, persoanele impozabile trebuie să continue aplicarea regimului fiscal privind TVA pe care l-au avut înainte de a interveni starea de inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului. Rândul 1.12 se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A, dacă, drept urmare a calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală. Cifra de afaceri din anul precedent obţinută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5), după caz, din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni. Rândul 1.13. Perioada fiscală Se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA. Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici şi care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală. În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale. Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA Rândurile 1.14 şi 1.15 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Se marchează cu „X“, în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. Rândul 1.16 Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată“ din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare. Rândul 2. Accize Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care, la înregistrarea iniţială, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize. Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Rândul 3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale Perioada fiscală: Rândul 3.1.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii. Atenţie! Rândul 3.1.1 „Lunară prin opţiune“ se poate marca numai după data de 1 ianuarie 2012. Rândul 3.1.2 se marchează cu „X“ de contribuabilii prevăzuţi la art. 29619 alin. (11) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 3.2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit. Rândurile 3.2.1. şi 3.2.2. se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 3.3 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 3.3.1 şi 3.3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 3.4 Contribuţia de asigurări pentru şomaj Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 3.4.1 şi 3.4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 3.5 Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare. Rândurile 3.5.1 şi 3.5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 3.6 Contribuţia de asigurări sociale Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 3.6.1 şi 3.6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 3.7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare. Rândurile 3.7.1 şi 3.7.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 3.8 Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 3.8.1 şi 3.8.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI Rândul 1. Inactivitate temporară Se completează în cazul în care se declară încetarea temporară a activităţii autorizate şi se înscrie data la care activitatea contribuabilului a fost suspendată, respectiv reluată, după caz. Rândul 2. Încetarea activităţii Se înscrie data la care contribuabilul îşi încetează activitatea.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2706/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2706 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu