Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2602 din 14 noiembrie 2007

privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din invatamantul preuniversitar la disciplina Religie ortodoxa

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 864 din 18 decembrie 2007In baza prevederilor art. 9, 127, 128 şi 141 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 43, 44 şi 45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Programa pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar la disciplina Religie ortodoxă, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală managementul resurselor umane şi   Centrul   Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Invăţământul Preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi inspectoratele şcolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,

Cristian Mihai Adomniţei

ANEXA

PROGRAMA

pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar la disciplina Religie ortodoxă

NOTĂ DE PREZENTARE

Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar, disciplina Religie ortodoxă, şi care au absolvit facultăţi de acest profil.

Argument

Plecând de la specificul disciplinei Religie, precum şi de la influenţa acesteia asupra dezvoltării personalităţii elevului, structura şi conţinutul noii programe pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar sunt elaborate în concordanţă cu noua abordare curriculară a proiectării şi a realizării activităţilor didactice, specifice disciplinei.

Competenţe vizate:

• cunoaşterea de către profesor a adevărurilor fundamentale de credinţă şi a elementelor de didactica religiei;

•   cunoaşterea şi utilizarea competentă a principalelor documente şcolare reglatoare: planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene naţionale;

•  capacitatea de a adecva conţinuturile şi demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale elevilor;

•  capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conţinuturi, precum şi capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient;

• probarea capacităţilor necesare pentru proiectarea, realizarea si evaluarea activităţilor didactice;

• elaborarea de teste iniţiale, formative şi sumative, în funcţie de obiectivele sau competenţele vizate;

• însuşirea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării activităţilor didactice specifice disciplinei Religie;

• realizarea unor conexiuni inter-şi transdisciplinare;

• folosirea şi contextualizarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi, conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale şi ale unor elemente de retorică didactică;

•  evaluarea capacităţilor cognitive, comprehensive şi de aplicare a acumulărilor, în scopul reglării competenţelor, a stilului didactic, precum şi a abordării strategiilor didactice moderne.

In realizarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar s-a avut în vedere necesitatea ca profesorii de Religie să aibă cunoştinţe temeinice despre conţinuturile tematice ale programei şcolare în vigoare, folosite în procesul de predare-învăţare a disciplinei Religie.

Programa pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar a fost structurată astfel încât să abordeze conţinuturi din următoarele domenii teologice: Dogmatică, Teologie biblică, Morală şi spiritualitate creştină, Istorie bisericească universală, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Liturgică, Misiune creştină şi catehetică, precum şi din domeniul Didacticii religiei.

CONCURSUL

de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar la disciplina Religie ortodoxă

TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL, CURSURI, SEMINARII ŞI APLICAŢII

I. Didactica religiei

II. Conţinuturi de specialitate:

1. Dogmatică;

2. Teologie biblică;

3. Morală şi spiritualitate creştină;

4. Istorie bisericească universală;

5. Istoria Bisericii Ortodoxe Române;

6. Liturgică;

7. Misiune creştină şi catehetică.

III. Bibliografie/Bibliografie facultativă

I. Didactica religiei

I. Religia ca disciplină de învăţământ:

1.  Baza legislativă a predării religiei în şcoală;

2.  Programa şcolară: structură, importanţă.

II. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic şi principiul eclesiologic.

III. Forme de organizare a educaţiei religioase:

1. Lecţia de religie: Tipuri de lecţie;

2. Proiectarea calendaristică şi proiectarea lecţiei de religie. Etapele proiectării. Obiectivele operaţionale si contextualizarea lor;

3. Forme de activitate extraşcolară specifice în educaţia moral-religioasă a elevilor şi proiectarea acestora: cateheza, serbarea religioasă, vizitele şi pelerinajele, expoziţiile, participare la slujbele Bisericii.

IV. Metode de învăţământ:

1. Metode de comunicare orală: metode expozitive (povestirea, descrierea, explicaţia) şi interogative (conversaţia);

2.  Metode de comunicare scrisă (compunerea, referatul şi eseul).

V.  Mijloace de învăţământ: textul biblic, literatura religioasă, icoana, portretul, harta, mijloacele audiovizuale, calculatorul etc.

VI.  Evaluarea - factor de optimizare a educaţiei religioase:

1.  Principiile, obiectivele şi funcţiile evaluării;

2.  Metode şi instrumente complementare de evaluare.

VII.   Profilul profesorului de religie. Dinamica relaţiei profesor-elev în cadrul educaţiei religioase. Consilierea şi îndrumarea duhovnicească în cadrul educaţiei religioase.

Bibliografie

1.  Bolocan, Carmen-Maria, Catehetică şi didactica religiei. Interferenţe şi deosebiri, Performantica, laşi, 2005.

2.  Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice, Polirom, laşi, 1999.

3.   Gordon, Vasile, Invăţământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic, Ortodoxia, nr. 3-4, 2000.

4.  Şebu, Sebastian, Opriş Dorin, Opriş Monica, Metodica predării religiei, Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.

5.   Timiş, Vasile, Religia în şcoală. Valenţe eclesiale, educaţionale şi sociale, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004.

Bibliografie facultativă

1.  Băncilă, Vasile, Iniţierea religioasă a copilului, Editura Anastasia, 1996.

2.   Erdei, Miron, Preocupări privind predarea Religiei în şcoală, în Revista Teologică, Sibiu, 2-3/1998.

3. Timiş Vasile, Evaluarea - factor de reglare şi optimizare a educaţiei religioase, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003.

4.  Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a copiilor de azi, Deisis, Sibiu, 2000.

5.  Programă analitică ajutătoare pentru orele de religie creştină ortodoxă, clasele I-XII, traducere şi adaptare de Arhim. Bartolomeu Anania, editura Arhidiecezană, Cluj, 1996.

6. Programele şcolare în vigoare. Se pot consulta la adresa http://www.edu.ro

7.  Ghid de proiectare didactică. Religie crestin-ortodoxă, vol. I-III, ed. Sfântul Mina, laşi, 2002-2004

II. Conţinuturi de specialitate

1. Dogmatică

I. Revelaţia dumnezeiască:

1.  Revelaţia naturală şi supranaturală;

2. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie - căi de transmitere a Revelaţiei [fără deosebiri interconfesionale*)];

3.  Biserica, locul de păstrare şi transmitere a Revelaţiei.

II.  Dumnezeu Creatorul:

1. Crearea lumii nevăzute;

2. Crearea lumii văzute;

3. Omul, chip şi asemănare a lui Dumnezeu.

III.  Dogma Sfintei Treimi:

1. Persoanele Sfintei Treimi: însuşiri specifice şi distincţii.

IV.  Dumnezeu Mântuitorul:

1.  Dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos;

2. Intreita slujire a Mântuitorului Iisus Hristos.

V.  Dumnezeu Sfinţitorul:

1. Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt.

VI. Sfânta Biserică:

1. Intemeierea Bisericii;

2. Insuşirile Bisericii.

VII.  Dumnezeu Judecătorul:

1. Invăţătura creştină despre moarte, judecată şi viaţa după moarte.

Bibliografie

1.  Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Preafericitului Teoctist, cu aprobarea Sfântului Sinod, EIBMBOR, Bucureşti, 1990.

2. Chiţescu, N., Todoran, I., Petreuţă, I., Teologia dogmatică şi simbolică, vol. I-II, Renaşterea, Cluj Napoca, 2005.

3.   *** Credinţa ortodoxă, tipărită cu binecuvântarea Î.P.S. Dr. Daniel, mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Trinitas, laşi, 2007.

Bibliografie facultativă

1. Stăniloae, Dumitru, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. I-III, Bucureşti, 1978 şi ediţiile ulterioare.

2.  PS. Dr. Irineu Slătineanul, Iisus Hristos sau Logosul înomenit, ed. România Creştină, Bucureşti, 2000.

3.  Bria, Ioan, Tratat de Teologie dogmatică şi ecumenică, ed. România Creştină, Bucureşti, 1999.

4. Evdochimov, Paul, Ortodoxia, EIBMBOR, Bucureşti, 1997.

5.  Felmy, Karl Christian, Dogmatica experienţei ecleziale. Innoirea teologiei ortodoxe contemporane, traducere de prof. dr. Ioan Ică, Deisis, Sibiu, 1999.

2. Teologie biblică

A.  Vechiul Testament

1.  Pentateuhul - structură şi prezentare generală

2.   Persoana Mântuitorului Iisus Hristos după profeţiile mesianice

B.  Noul Testament

1.  Sfintele evanghelii şi faptele Apostolilor - prezentare generală (autori şi destinatari)

2.  Pildele Mântuitorului Iisus Hristos şi exegeza lor: pilda semănătorului, pilda vameşului şi fariseului, pilda fiului risipitor, pilda talanţilor, pilda samarineanului milostiv.

*) Pentru fiecare temă tratată este necesară argumentarea scripturistică şi patristică.

Bibliografie

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Preafericitului Teoctist, cu aprobarea Sfântului Sinod, EIBMBOR, Bucureşti 1990.

2. Biblia sau Sfânta Scriptură, ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, EIBMBOR, Bucureşti 2001.

3. Nicolăescu, N.; Marcu, G.; Vlad, Sofron; Munteanu, L., Studiul Noului Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1983.

4. Corniţescu, Emilian; Abrudan, Dumitru, Arheologia biblică, ElBMBOR.Bucureşti, 1996.

5.  Mihoc, Vasile; Mihoc, Daniel; Mihoc, Ioan, Introducere în studiul Noului Testament, Teofania, Sibiu, 2001.

Bibliografie facultativă

1. Preda, Constantin, Credinţa şi viaţa Bisericii primare - o analiză a Faptelor Apostolilor, Bucureşti, 2002.

2. Ieremias, Ioachim, Parabolele Iui Iisus, traducere de RS. Calinic Dumitriu, pr. Vasile Mihoc şi dr. Ştefan Matei, cuvânt introductiv de pr. Galeriu, Anastasia, Bucureşti, 2000.

3. Mihoc, Vasile, Predici exegetice la duminicile de peste an, Teofania, Sibiu, 2001.

4. Semen, Petre; Melniciuc-Puică, Ilie, Aşteptând mântuirea, Trinitas, laşi, 1999.

3. Morală şi spiritualitate creştină

I.  Legea morală a Vechiului Testament

1. Decalogul: structură şi interpretare

II. Legea morală a Noului Testament

1. Predica de pe Munte şi tâlcuirea ei: Fericirile, raportul între Legea Veche şi Noua Lege, despre milostenie, despre rugăciune, despre post, despre judecata semenilor

III. Virtuţile teologice - credinţa, nădejdea, dragostea

IV Familia creştină şi provocările societăţii contemporane

Bibliografie

1.  P.F. dr. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Comori ale Ortodoxiei, Trinitas, laşi, 2007.

2. Breck, John, Darul sacru al vieţii, Patmos, Alba Iulia, 2001.

3.  Mladin N., Bucevschi, O., teologie morală ortodoxă, vol. I-II, Reîntregirea, Alba Iulia, 2003.

Bibliografie facultativă

1.   Răducă, Vasile, Căsătoria, taină a comuniunii şi desăvârşirii persoanei, în ST, nr. 3-4/1992.

2. Larchet, Jean-Claude, Terapeutica bolilor spirituale, Sofia, Bucureşti, 2001.

3. Moldovan, Ilie, Iubirea - taina căsătoriei, Alba Iulia, 1996.

4. Resceanu, Ştefan, Atitudinea Bisericii faţă de avort, divorţ, abandonul de copii, droguri etc, în vol. colectiv Pastoraţie şi misiune în Biserica Ortodoxă, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001.

5. Mantzaridis, Georgios, Morala creştină. Omul şi Dumnezeu. Omul şi semenul. Poziţionări şi perspective existenţiale şi bioetice, Editura Bizantină, Bucureşti, 2006.

4. Istoria bisericească universală

I. Intemeierea Bisericii şi răspândirea Creştinismului prin predica Sfinţilor Apostoli

II. Creştinismul în timpul Sfântului Impărat Constantin cel Mare. Sinodul I Ecumenic

III. Schisma cea mare:

- cauzele politice şi religioase;

- etapele schismei;

- consecinţele.

IV. Reforma protestantă:

- cauzele reformei;

- reformatorii: Martin Lutherşi J. Calvin;

- urmările reformei.

V. Ortodoxia azi. Relaţiile interortodoxe şi dialogurile ecumenice

Bibliografie

1. Rămureanu, I, Bodogae, T, Şesan, M., Istoria bisericească universală, vol. I, ed. III, EIBMBOR, Bucureşti, 1987, vol. II, EIBMBOR, Bucureşti, 1993.

2. Chifăr, Nicolae, Istoria Creştinismului, vol. I-IV, Trinitas, laşi, 2001-2004.

Bibliografie facultativă

1.  Popescu, Teodor M., Geneza şi evoluţia schismei, în Ortodoxia, XI, nr. 2-3, Bucureşti, 1954.

2.  David, Petru I., Ecumenismul. Factor de stabilitate în lumea de astăzi, Gnosis, Bucureşti, 1998.

3.  Moraru, Alexandru, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Dialog teologic si ecumenic, vol. III, tom. 2, EIBMBOR, Bucureşti, 2006.

5. Istoria Bisericii Ortodoxe Române

I. Inceputurile vieţii creştine pe teritoriul ţării noastre: dovezi arheologice, lingvistice, martiri. Primele forme de organizare bisericească: Episcopia Tomisului

II. Intemeierea mitropoliilor din Ţara Românească şi Moldova:

1. Contextul politic al întemeierii mitropoliilor;

2. Activitatea Mitropoliţilor Iachint de Vicina şi Iosif Musat.

III. Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea culturii şi apărarea identităţii naţionale: Sfinţii mitropoliţi Dosoftei, Varlaam, Antim Ivireanul şi Mitropolitul Andrei Şaguna.

IV. Biserica Ortodoxă Română azi:

- Revirimentul învăţământului teologic;

- Religia în şcoală;

- Presa bisericească.

Bibliografie

1.  Păcurariu, pr. prof. dr. Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, EIBMBOR, vol. I-III, Bucureşti, 1991,1994,1997 si ediţia revizuită, vol. I-II, Trinitas, laşi, 2004-2006.

2.  Moraru, Alexandru, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Biserică. Naţiune. Cultură, vol. III, tom. 1, EIBMBOR, Bucureşti, 2006.

3.  http://www. patriarhia, ro/

Bibliografie facultativă

1. *** Mărturisitori după gratii. Slujitori ai Bisericii în temniţele comuniste, Editura Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului, Cluj-Napoca, 1996.

2.  Popescu Emilian, Izvoarele apostolice ale Creştinismului românesc. Sfântul Apostol Andrei, în ST, nr. 1-3/1994.

3.  Idem, Creştinismul timpuriu pe teritoriul României. 1. Originile. 2. Bizanţul sau Roma?, în vol. Priveghind şi lucrând pentru mântuire, Trinitas, laşi, 2000.

4.  Manea, Vasile, Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste, Patmos, Alba Iulia, 2000.

6. Liturgică

I. Sfânta Liturghie: prezentare istorică şi rânduială

II. Sfintele Taine: instituirea şi importanţa lor în viaţa creştină

III.  Ierurgiile în viaţa credincioşilor

1.  Ierurgii legate de viaţă

2.  Ierurgii legate de moarte

Bibliografie

1.  Branişte, Ene, Liturgica specială, EIBMBOR, Bucureşti, 1980.

2.  Î.P.S. dr. Laurentiu Streza, Tainele de iniţiere creştină, Trinitas, laşi, 2002.

3. Necula, Nicolae, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996; vol. II, Galaţi 2001.

7. Misiune creştină şi catehetică

I.  Mântuitorul Iisus Hristos - catehet şi pedagog desăvârşit

II. Scopuri şi obiective în cadrul catehezei şi educaţiei religioase

III. Rolul profesorului de religie în păstrarea, transmiterea şi apărarea dreptei credinţe

IV. Valenţele educative ale cultului divin

V. Insuşirea şi trăirea deprinderilor religioase în cadrul orei de religie

VI.  Participarea tinerilor la viaţa liturgică şi la activităţile catehetice

VII.  Implicaţiile pastoral-misionare şi educative ale colaborării profesorului de religie cu preotul paroh.

Bibliografie

1. Î.P.S. dr. Daniel, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Dăruire şi dăinuire. Raze şi chipuri de lumină din istoria şi spiritualitatea românilor, ed. a II-a, Trinitas, laşi, 2005.

2. Bel, Vaier, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, P.U.C., Cluj-Napoca, 2002.

3. Călugăr, Dumitru, Catehetica, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007.

4. Gordon, Vasile, Biserica şi şcoala. Analize omiletice, catehetice si pastorale, Christiana, Bucureşti, 2003.

5. Timiş, Vasile, Religia în şcoală. Valenţe eclesiale, educaţionale si sociale, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004.

Bibliografie facultativă

1. Clement Alexandrinul, Pedagogul, în col. Părinţi si Scriitori Bisericeşti, vol. 5, traducere, introducere şi note de pr. prof. dr. D. Fecioru, Bucureşti, 1982.

2. Irineu, Episcop de Ekaterinburg şi Irbit, Educaţia religioasă. Invăţături pentru copii si tineri, Sophia, Bucureşti, 2002.

3. Bria, Ion, Credinţa pe care o mărturisim, EIBMBOR, Buc, 1989.

4. Chirilă, Ioan (coord.), Misiunea Bisericii în Sfânta Sciptură şi în istorie, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006.

5. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice, Polirom, laşi, 1999.

6.  Jurca, Eugen, Experienţa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti - Contribuţii de metodologie şi pedagogie creştină, Marineasa, Timişoara, 2001.

7. Necula, Constantin, Sarea pământului, vol. I, Tehnopress, laşi, 2002.

8. Timiş, Vasile, Misiunea Bisericii şi educaţia. Atitudini, interferenţe, perspective, Presa universitară clujeană, Cluj-Napoca, 2004.

9.  Şanta Gheorghe, Valorile creştine în educaţia morală a adolescentului, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004.

10.  *** Pastoraţie şi misiune în Biserica Ortodoxă, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2602/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2602 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu