Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 257 din  5 iunie 1992

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 128 din 10 iunie 1992


SmartCity3


    Pentru aducerea la indeplinire a hotaririlor Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei privind introducerea reglementarilor necesare in domeniul regimului valutar menite sa asigure realizarea masurilor prevazute in programul Guvernului si al Bancii Nationale a Romaniei pentru restabilirea echilibrului valutar al tarii,
    avind in vedere prevederile pct. 15 din Normele privind organizarea si functionarea pietei valutare bancare, emise de Banca Nationala a Romaniei,
    in temeiul prerogativelor conferite prin Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara,

    Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Incepind cu data de 8 iunie 1992 se infiinteaza Comisia de licitatii valutare, insarcinata cu organizarea si desfasurarea sedintelor de licitatii valutare in Banca Nationala a Romaniei.
    Comisia de licitatii valutare isi desfasoara activitatea in conformitate cu Normele privind organizarea si functionarea pietei valutare bancare in Romania.
    Art. 2
    Comisia de licitatii valutare este compusa din urmatorii membri permanenti si inlocuitori:
    - presedinte: George Mucibabici    - director, Directia credit si
                                         operatiuni de piata
      inlocuitor: Dragos Andrei        - sef serviciu, D.C.O.P.
    - secretar:   Adrian Grigoriu      - sef serviciu, D.C.O.P.
      inlocuitor: Gheorghe Danielopolu - referent de specialitate, D.C.O.P.
    - cotator:    Enache Jiru          - economist, D.C.O.P.
      inlocuitor: Magdalena Manea      - economist, D.C.O.P.
    - membru:     Catalin Voloseniuc   - matematician, Oficiul de control al
                                         devizelor
      inlocuitor: Viorel Hodoiu        - economist, O.C.D.
    - membru:     Simona Serbanescu    - economist, D.C.O.P.
      inlocuitor: Mihai Pop            - economist, D.C.O.P.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

               Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                            Mugur Isarescu

    ANEXA  3
    la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare

                                  NORME
privind organizarea si functionarea pietei valutare bancare

    I. Dispozitii generale

    1. Piata valutara bancara este deschisa tuturor persoanelor juridice romane cu oferta libera sau cu cerere justificata de valuta, in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.
    Persoanele juridice nerezidente au acces pe piata valutara bancara numai in calitate de ofertanti de valuta.
    2. Piata valutara bancara functioneaza prin intermediul bancilor comerciale romane si straine autorizate sa-si desfasoare activitatea in Romania si sa efectueze operatiuni in lei si in valuta.
    3. Banca Nationala a Romaniei participa pe piata valutara bancara, in scopul protejarii monedei nationale, precum si pentru pastrarea si administrarea rezervelor internationale ale Romaniei.

    II. Piata valutara bancara

    4. Piata valutara bancara se compune din:
    - licitatii valutare pentru ordine de vinzare sau cumparare de valuta de valori egale cu sau peste 50.000 dolari S.U.A.;
    - operatiuni in afara licitatiilor valutare, pentru ordine de vinzare sau cumparare de valuta de valori pina la 50.000 dolari S.U.A.
    5. Pe piata valutara bancara se pot efectua numai operatiuni la vedere de vinzare sau cumparare valuta, cu decontarea in termen de maximum 2 zile lucratoare de la data tranzactiilor.
    6. Persoanele juridice romane, in calitate de cumparatori potentiali de valuta pe piata valutara bancara, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - cererea de cumparare valuta sa aiba la baza un contract extern sau un document care sa ateste o operatiune valutara curenta (de cont curent);
    - suma solicitata la cumparare sa nu depaseasca valoarea operatiunii valutare curente sau diferenta dintre valoarea operatiunii valutare curente si disponibilitatile proprii cumulate pentru astfel de operatiuni;
    - cererea de cumparare valuta pentru transferuri de capital sa fie prezentata in conditiile prevazute in Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare.
    7. Sumele cumparate pe piata valutara bancara trebuie utilizate conform destinatiei initiale prevazute in contractul extern sau in documentul care atesta operatiunea valutara curenta (de cont curent) sau, dupa caz, transferul de capital.
    8. Disponibilitatile in valuta din conturile proprii, precum si sumele cumparate pe piata valutara bancara nu pot fi utilizate drept garantii (cash colateral) pentru obtinerea de credite in lei destinate cumpararii de valuta pe piata valutara bancara.

    III. Licitatiile valutare

    9. Licitatiile valutare se desfasoara in sedinte de licitatie, organizate in fiecare zi lucratoare la sediul Bancii Nationale a Romaniei, in cadrul carora cursul de referinta al leului fata de dolarul S.U.A. se determina ca un curs de echilibru intre cererea si oferta de valuta.
    10. Participantii la sedintele de licitatie vor fi bancile comerciale autorizate, precum si Banca Nationala a Romaniei.

    A. Conditiile de participare
    11. In vederea participarii la sedintele de licitatie, bancile comerciale vor depune o cerere de participare, la Banca Nationala a Romaniei, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
    - cont curent in lei deschis la Banca Nationala a Romaniei;
    - conturi de corespondent deschise la banci in strainatate;
    - realizarea de operatiuni cu rezidentii, in lei;
    - intocmirea si mentinerea evidentelor privind participarea la sedintele de licitatie si intocmirea raportarilor catre Banca Nationala a Romaniei la termenele si in forma solicitate de aceasta.
    12. Banca Nationala a Romaniei va autoriza participarea la licitatiile valutare a acelor banci comerciale care, prin volumul tranzactiilor si importanta lor, contribuie la dezvoltarea pietei valutare bancare, in conditii de performanta si prudenta bancara.
    13. Bancile comerciale vor participa la sedintele de licitatii valutare in contul clientilor, in baza ordinelor de vinzare sau cumparare de valuta, de valori egale cu sau peste 50.000 dolari S.U.A.
    Pentru operatiunile desfasurate in contul clientilor, bancile comerciale pot percepe un comision de maximum 0,5% din valoarea in lei a tranzactiei executate.
    Bancile comerciale pot participa la licitatiile valutare si in nume si cont propriu, in conditiile respectarii limitelor la pozitiile valutare nete stabilite de Banca Nationala a Romaniei.
    14. In vederea admiterii cu ordine de vinzare sau cumparare la licitatiile valutare, persoanele juridice romane isi vor deschide un cont valutar principal (C.V.P.) la una din bancile comerciale din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei sa participe la licitatiile valutare, potrivit prevederilor de la pct. 11 si 12 din prezentele norme.
    Ordinele de vinzare sau cumparare la licitatiile valutare se prezinta si se deruleaza numai prin contul valutar principal (C.V.P.), prin care se realizeaza si operatiuni valutare curente (de cont curent).

    B. Sedintele de licitatii valutare
    15. Banca Nationala a Romaniei, prin ordin al guvernatorului, va institui o comisie pentru organizarea si desfasurarea sedintelor de licitatii valutare.
    16. Comisia instituita potrivit prevederilor de la pct. 15 din prezentele norme va fi compusa din personal cu functii de conducere si executie din directiile de specialitate ale Bancii Nationale a Romaniei si va cuprinde in structura sa un presedinte, un secretar, un cotator si doi membri.
    17. La sedintele de licitatii valutare vor asista doi observatori din partea bancilor comerciale, stabiliti pe baza de conventie intre Banca Nationala a Romaniei si Asociatia Romana a Bancilor.
    Banca Nationala a Romaniei poate revoca si solicita inlocuirea observatorilor, in cazul nerespectarii de catre acestia a principiului secretului bancar.
    18. In vederea participarii la sedintele de licitatii, bancile comerciale vor colecta zilnic de la clientii proprii ordine de vinzare sau cumparare valuta, intocmite conform modelului anexat. Se vor primi numai ordine la curs limitat si care se incadreaza in pasul de licitatie stabilit de Banca Nationala a Romaniei.
    Pasul de licitatie reprezinta marja de +4/-5% fata de cursul de referinta stabilit in ziua precedenta zilei desfasurarii sedintei de licitatie valutara.
    Banca Nationala a Romaniei poate modifica pasul de licitatie, in vederea realizarii obiectivelor de politica valutara.
    Cursurile licitate vor fi numere intregi.
    19. In baza ordinelor clientilor, acceptate in urma verificarii elementelor de forma si continut, precum si in baza ordinelor in nume si cont propriu, bancile comerciale vor intocmi urmatoarele documente pentru fiecare sedinta de licitatie valutara:
    - liste centralizatoare pe niveluri de curs ale ordinelor de vinzare si cumparare ale clientilor, conform modelului anexat;
    - liste nominale pe clienti, continind ordinele de vinzare sau cumparare valuta, conform modelului anexat;
    - lista ordinelor de vinzare si cumparare valuta in nume si cont propriu, conform modelului anexat.
    20. Toate documentele mentionate la pct. 19, destinate urmatoarei sedinte de licitatie valutara, vor fi depuse la sediul Bancii Nationale a Romaniei in fiecare zi lucratoare, intre orele 10,00 - 11,00, intr-un plic purtind antetul oficial al bancii comerciale, sigilat si stampilat.
    21. Plicurile vor fi depuse printr-un delegat oficial al bancii comerciale respective, ale carui nume si elemente de identificare vor fi comunicate in prealabil Bancii Nationale a Romaniei. La primirea plicului, delegatului i se va inmina o copie a procesului-verbal de predare-primire.
    22. Sedintele de licitatii valutare se deschid la ora 11,00 in prezenta membrilor comisiei si a observatorilor Asociatiei Romane a Bancilor. Secretarul comisiei va deschide plicurile si va verifica conditiile de forma si continut ale listelor. Listele care nu indeplinesc conditiile prevazute la pct. 19 din prezentele norme sint considerate nule de drept si se inapoiaza bancilor eminente. In mod exceptional, presedintele comisiei poate decide, de comun acord cu banca emitenta, rectificarea pe loc a erorilor si validarea listei. Acordul bancii emitente poate fi comunicat telefonic, cu conditia confirmarii in scris in cursul aceleiasi zile.
    23. Cotatorul va determina cursul de referinta dupa cum urmeaza:
    - continutul tuturor listelor centralizatoare ale ordinelor de vinzare si cumparare ale clientilor, precum si cel al listelor cuprinzind ordinele de vinzare si cumparare valuta in nume si cont propriu vor fi introduse intr-o matrice, in care se mentioneaza, cumulativ, pe o coloana, ordinele de cumparare in sens crescator, iar pe o alta coloana, ordinele de vinzare in sens descrescator;
    - cursul de referinta va fi stabilit la nivelul la care cea mai mare parte din cererea si oferta de valuta poate fi satisfacuta;
    - in cazul in care cererea si oferta de valuta nu se intilnesc la un curs de echilibru, cursul de referinta va fi stabilit de catre Banca Nationala a Romaniei, in limita pasului de licitatie de +/-5% fata de cursul de referinta al zilei, in sensul raportului cerere-oferta.
    24. Toate ordinele de cumparare superioare sau egale cursului de referinta stabilit, precum si toate ordinele de vinzare inferioare sau egale acestuia vor fi transmise spre executie fiecarei banci comerciale, pe baza listelor de executie emise de Banca Nationala a Romaniei, ce vor fi inminate, incepind cu orele 12,00, delegatilor oficiali ai bancilor comerciale participante, in acelasi loc unde au fost depuse plicurile de participare.
    In cazul cind ordinele de vinzare sau cumparare nu se pot executa integral la cursul de referinta, in listele de executie emise de Banca Nationala a Romaniei se vor include numai sumele corespunzatoare coeficientului de executie la nivel marginal.
    Bancile comerciale vor efectua operatiunile decurgind din listele de executie primite de la Banca Nationala a Romaniei la cursul de referinta stabilit in sedinta de licitatie valutara.
    25. Secretarul comisiei, pe baza rezultatului sedintei de licitatie, va intocmi procesul-verbal si comunicarea oficiala.
    Procesul-verbal al sedintei de licitatie valutara va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
    - data sedintei de licitatie valutara;
    - volumul total al cererii si ofertei de valuta;
    - volumul tranzactiilor incheiate;
    - cursul de referinta exprimat prin metoda cotatiei directe ("n" lei pentru 1 dolar S.U.A.);
    - coeficientul de executie la nivelul marginal;
    - cursurile de schimb ale principalelor valute, calculate pornind de la cursul de referinta si cotatiile zilnice reprezentative ale acestor valute pe piata internationala;
    - data valabilitatii cursurilor.
    Comunicarea oficiala va fi data publicitatii si va cuprinde urmatoarele elemente:
    - data sedintei de licitatie valutara;
    - cursul de referinta;
    - cursurile de schimb ale principalelor valute;
    - data valabilitatii cursurilor.

    IV. Operatiuni in afara licitatiilor valutare

    26. Bancile comerciale pot efectua, in afara licitatiilor valutare, operatiuni de vinzare sau cumparare valute in contul clientilor si numai operatiuni de vinzare in nume si cont propriu.
    27. Operatiunile in afara licitatiilor valutare se efectueaza numai pentru ordine de vinzare sau cumparare valuta de pina la 50.000 dolari S.U.A.
    28. Tranzactiile in afara licitatiilor valutare se pot efectua de catre bancile comerciale la cursuri care sa se incadreze intr-un interval de abatere (spread) de +/-2% fata de cursul de referinta in vigoare.
    Banca Nationala a Romaniei poate modifica intervalul de abatere fata de cursul de referinta, in vederea realizarii obiectivelor de politica monetara si valutara.
    29. Bancile comerciale si clientii acestora raspund de indeplinirea conditiilor privind participarea la operatiuni in afara licitatiilor valutare, prevazute in prezentele norme.

    V. Controlul operatiunilor

    30. Bancile comerciale vor verifica si vor raspunde de indeplinirea de catre clientii lor a conditiilor de participare la piata valutara bancara.
    Banca Nationala a Romaniei va verifica indeplinirea de catre bancile comerciale a conditiilor de participare la piata valutara bancara.
    31. Bancile comerciale isi vor organiza evidenta astfel incit sa poata asigura verificarea indeplinirii de catre clientii lor a prevederilor legale si ale prezentelor norme si vor pune la dispozitia Bancii Nationale a Romaniei toate informatiile si orice document solicitat de catre aceasta.
    32. Sumele cumparate pe piata valutara bancara si neutilizate in termen de 30 de zile de la data scadentei prevazute in contractul extern sau in documentul care atesta operatiunea valutara curenta (de cont curent) vor fi cumparate in mod automat de catre bancile comerciale la cursul tranzactiei initiale.

    VI. Dispozitii finale

    33. Transferurile de valuta intre conturile diferitelor persoane juridice romane sint interzise, cu exceptia transferurilor mentionate la pct. 13 alin. 3 din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare, a transferurilor intre bancile autorizate sa desfasoare operatiuni valutare in Romania, precum si a celor care decurg din contracte intre parti privind efectuarea de operatiuni de export, import, executari de lucrari si prestari de servicii internationale ori din alte operatiuni de comert exterior.
    34. Pina la introducerea normelor privind limitele pozitiilor valutare nete stabilite de Banca Nationala a Romaniei, bancile comerciale pot participa in nume si cont propriu la licitatiile valutare nelimitat pentru vinzarea de valuta, iar pentru cumparari de valuta, numai cu ordine in limita a maximum 3% din oferta zilnica de vinzare de valuta a clientilor proprii.
    35. Pina la stabilirea si diversificarea operatiunilor pe piata valutara bancara, in cadrul sedintelor de licitatii se va determina numai cursul de referinta al leului fata de dolarul S.U.A.
    36. Cursul de referinta este valabil 24 de ore, incepind cu ora 0,00 a zilei lucratoare urmatoare zilei sedintei de licitatie valutara.
    37. Comisioanele bancare aferente operatiunilor pe piata valutara bancara se calculeaza si se incaseaza numai in lei.
    38. Pentru fiecare zi de intirziere in decontarea operatiunilor desfasurate pe piata valutara bancara, partea lezata este in drept sa pretinda o marja penalizatoare de maximum 2% peste nivelul LIBOR overnight pentru valute si, respectiv, pentru lei, 5% peste nivelul dobinzii de refinantare a Bancii Nationale a Romaniei.

    FORMULARUL Nr. 1

                                   CERERE
                 de participare pe piata valutara bancara

    In vederea participarii pe piata valutara bancara, ne angajam sa respectam prevederile Regulamentului privind efectuarea operatiunilor valutare in Romania si ale normelor emise in aplicarea acestuia.
    Totodata, declaram pe proprie raspundere urmatoarele date necesare constituirii fisierului national al participantilor pe piata valutara bancara, gestionat de Banca Nationala a Romaniei:
    - denumirea firmei ...........................................
    - sediul social: judetul, localitatea, adresa ................
    - numarul din Registrul Comertului ...........................
    - cont valutar principal (C.V.P.) nr. ........................
deschis la Banca .................................................
    - nu avem deschis un alt cont valutar principal la o alta banca.
    Am luat cunostinta de faptul ca deschiderea unui alt cont valutar principal decit cel declarat atrage dupa sine anularea rezultatului sedintei de licitatie si sanctiunile legale.
                                         ......................
                                          Semnatura autorizata
                                               si stampila
 ..............................................................................

    BANCA .......................
    Certificam autenticitatea datelor furnizate de clientul nostru.

                                          ........................
                                           Semnatura autorizata
                                               si stampila

    FORMULARUL Nr. 2

                VINZARE
    ...................................
    Denumire client ...................      Banca ......................
    ...................................      ............................
    Nr. din Registrul Comertului ......      Nr./data de intrare ........
    Nr. C.V.P.*) ......................      Nr./data de iesire .........

                           ORDIN DE VINZARE VALUTA
valabil pentru sedinta de licitatie valutara din data de ..............

                   Catre Banca ..............................
    Vindeti suma de ...................................................... $
                              (in cifre si litere)
la cursul de ........... lei/1$ din contul nostru valutar principal nr. ...,
             (in cifre)
deschis la banca dvs.
    Contravaloarea in lei se va vira in contul nostru in lei nr. ....... deschis la Banca ...................... .

         ...................            .........................
           Data intocmirii                Semnatura autorizata
                                          si stampila clientului
...........................................................................
        ACCEPTAT/RESPINS (motivul .........................................)
        Data acceptarii ......................
        Semnatura autorizata .................
        Stampila bancii..................... .
------------
    *) C.V.P. = cont valutar principal.

    FORMULARUL Nr. 3

          CUMPARARE
    ..................................
    Denumire client ..................    Banca............................
    ...................................   .................................
    Nr. din Registrul Comertului .....    Nr./data de intrare .............
    Nr. C.V.P.*) .....................    Nr./data de iesire ..............

                     ORDIN DE CUMPARARE VALUTA
valabil pentru sedinta de licitatie valutara din data de ............

    Catre Banca .........................

    Cumparati suma de.................................................. $
                               (in cifre si litere)
la cursul de ............. lei/1$ din disponibilul nostru in lei aflat in
              (in cifre)
contul nr. ............, deschis la Banca ................ .
    Suma in valuta se va vira in contul nostru valutar principal nr. ..... deschis la banca dvs.
    Declaram pe proprie raspundere urmatoarele:
    1. Scopul cumpararii de valuta este o operatiune curenta reprezentind ...... ................................................................................ avind la baza urmatoarele documente anexate: ..................................,
................................................................................
    2. Disponibilitatile noastre valutare cumulate la data prezentei sint de ................ US $ (sau echivalent in $).
   (in cifre)
    3. Sintem de acord cu blocarea sumei in valuta cumparate la sedinta de licitatie valutara in C.V.P. pina la utilizarea acesteia conform destinatiei initiale declarate prevazute la pct. 1.
    4. In situatia neutilizarii sumei conform destinatiei initiale declarate, sintem de acord cu aplicarea prevederilor pct. 32 din Normele privind organizarea si functionarea pietei valutare bancare (anexa nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare).

         .....................          ........................
            Data intocmirii               Semnatura autorizata
                                          si stampila clientului
...........................................................................
        ACCEPTAT/RESPINS (motivul ........................................)
        Data acceptarii ................
        Semnatura autorizata ...........
        Stampila bancii ................
------------
    *) C.V.P. = cont valutar principal.

    FORMULARUL Nr. 4

    ANTETUL BANCII

       Valabil pentru sedinta de licitatie valutara din data de ..........

       VINZARE                                         CENTRALIZATA

                        LISTA CENTRALIZATOARE
pe niveluri de curs ale ordinelor de vinzare ale clientilor
-----------------------------------------------------------------------------
                CURS                   VALOAREA (USD)
-----------------------------------------------------------------------------
         ....................         ................
         ....................         ................
-----------------------------------------------------------------------------
                                            Total: ...................
         .................              ......................
           Data emiterii                 Semnatura autorizata
                                             si stampila

    FORMULARUL Nr. 5

    ANTETUL BANCII

      Valabil pentru sedinta de licitatie valutara din data de ...........

         CUMPARARE                                    CENTRALIZATA

                         LISTA CENTRALIZATOARE
pe niveluri de curs ale ordinelor de cumparare ale clientilor
-----------------------------------------------------------------------------
            CURS                           VALOAREA (USD)
-----------------------------------------------------------------------------
        ..............                    ................
        ..............                    ................
-----------------------------------------------------------------------------
                                                 Total: ...............
       .................                 .....................
         Data emiterii                    Semnatura autorizata
                                               si stampila

    FORMULARUL Nr. 6

    ANTETUL BANCII

      Valabil pentru sedinta de licitatie valutara din data de ............

       VINZARE                                        BANCA

                              LISTA
pe niveluri de curs ale ordinelor de vinzare in nume si cont propriu
---------------------------------------------------------------------------
                 CURS                     VALOAREA (USD)
---------------------------------------------------------------------------
              ..............            ................
              ..............            ................
---------------------------------------------------------------------------
                                            Total: ..............
         ................               .....................
          Data emiterii                  Semnatura autorizata
                                             si stampila

    FORMULARUL Nr. 7

    ANTETUL BANCII

       Valabil pentru sedinta de licitatie valutara din data de ...........

          CUMPARARE                                       BANCA

                                  LISTA
pe niveluri de curs ale ordinelor de cumparare in nume si cont propriu
---------------------------------------------------------------------------
           CURS                          VALOAREA (USD)
---------------------------------------------------------------------------
         .............                ....................
         .............                ....................
---------------------------------------------------------------------------
                                           Total: ...............
         .................          .....................
           Date emiterii             Semnatura autorizata
                                        si stampila

    FORMULARUL Nr. 8

    ANTETUL BANCII

       Valabil pentru sedinta de licitatie valutara din data de ..........

         VINZARE                                         NOMINALA

                             LISTA NOMINALA
               a clientilor cu ordine de vinzare de valuta
------------------------------------------------------------------------------
Nr.           Client       Nr. R.C.*)   Nr. C.V.P.*)   CURS       SUMA (USD)
crt.
------------------------------------------------------------------------------
..............................................................................
------------------------------------------------------------------------------
                                                        Total: .............
       ...................               ......................
          Data emiterii                   Semnatura autorizata
                                               si stampila

------------
    *) Nr. R.C. = numarul de inregistrare in Registrul Comertului.
    *) Nr. C.V.P. = numarul contului valutar principal.

    FORMULARUL Nr. 9

    ANTETUL BANCII

      Valabil pentru sedinta de licitatie valutara din data de .........

         CUMPARARE                                      NOMINALA

                             LISTA NOMINALA
            a clientilor cu ordine de cumparare de valuta
------------------------------------------------------------------------------
Nr.       Client      Nr. R.C.*)    Nr. C.V.P.*)    CURS         SUMA (USD)
crt.
------------------------------------------------------------------------------
..............................................................................
------------------------------------------------------------------------------
                                                       Total: ............

          ..................                  .......................
             Data emiterii                      Semnatura autorizata
                                                     si stampila
------------
    *) Nr. R.C. = numarul de inregistrare in Registrul Comertului.
    *) Nr. C.V.P. = numarul contului valutar principal.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 257/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 257 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu