Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2529 din 31 octombrie 2007

privind aprobarea programelor pentru concursul national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2008-2009

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 796 din 22 noiembrie 2007In baza prevederilor art. 154 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Programa pentru concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar, medicină generală, profesori, cuprinsă în anexa nr. 1.

(2)  Se aprobă Programa pentru concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar, farmacie, profesori, cuprinsă în anexa nr. 2.

(3)  Se aprobă Programa pentru concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar, farmacie, maiştri instructori, cuprinsă în anexa nr. 3.

(4) Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Direcţia generală management învăţământ preuniversitar, Direcţia generală managementul resurselor umane, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Invăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi conducerile unităţilor de învăţământ care şcolarizează clase de învăţământ postliceal duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,

Cristian Mihai Adomniţei

ANEXA Nr. 1

PROGRAMA

pentru concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar, medicină generală, profesori

A. Nota de prezentare

Programa se adresează candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante de specialitate din învăţământul preuniversitar.

Conţinutul programei este structurat astfel încât să corespundă evoluţiei intervenite în activitatea didactică din perspectiva abordării curriculare a modulelor de specialitate.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete prin care profesorul pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la formarea capacităţilor şi competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este cu atât mai necesară acum, când flexibilitatea programelor şcolare solicită din  partea  profesorului  efortul de  a concepe  procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu care lucrează şi finalităţilor învăţământului postliceal sanitar.

Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul postliceal sanitar solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. Astfel, plecând de la ideea definirii şi evaluării competenţelor necesare cadrului didactic pentru desfăşurarea unui proces instructiv-educativ eficient, programa vizează:

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice de specialitate şi metodice pentru modulele de specialitate

2.  Realizarea de conexiuni între conţinuturile modulelor de specialitate şi problemele de învăţare specifice domeniului de pregătire

3. Realizarea corelaţiilor intra-, inter- şi pluridisciplinare ale conţinuturilor

4. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei

5. Aplicarea adecvată a principiilor şi metodelor specifice didacticii modulelor de specialitate

6. Elaborarea, selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau competenţelor vizate

7. Proiectarea şi/sau selectarea unor conţinuturi pentru programele opţionale de tipul aprofundare/extindere/opţional ca disciplină nouă

8. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională

9. Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea de învăţare proiectată

10. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale

11. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii.

B. Conţinuturile programei

I. Teme de didactică generală şi metodica predării disciplinelor tehnologice

1. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice la disciplinele tehnologice în concordanţă cu curriculumul naţional

1.1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri-cadru, arii curriculare, trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale şcolare, auxiliare curriculare

1.2.  Proiectarea curriculumului la decizia şcolii de tipul: aprofundare/extindere/opţional ca disciplină nouă

1.3. Obiectivele predării-învăţării-evaluării la disciplinele tehnologice. Obiective-cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, unităţi de competenţă şi competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale

1.4. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter- şi transdisciplinare.

2. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplinele tehnologice. Strategii şi modalităţi de integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic-aplicativ

2.1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare; utilizarea metodelor centrate pe elev/tehnicilor de învăţare prin cooperare

2.2. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare

2.3. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare

2.3.1.  Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ

2.3.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor

2.4.  Mediul de instruire: cabinete, laboratoare, ateliere, săli de clasă, ferme didactice, târguri şi expoziţii, şantiere (descriere, dotare, condiţii de utilizare)

2.5.  Evaluarea rezultatelor şcolare în concordanţă cu obiectivele curriculare şi criteriile de performanţă din standardele de pregătire profesională

2.5.1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de evaluări, caracterizare

2.5.2.  Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare)

2.5.3.   Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate

2.5.4.  Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, modalităţi de corectare şi notare

Bibliografie:

1. Bontaş, I., Pedagogie, Editura AII Educaţional, 1994

2. Cerghit, I., Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998

3. Cerghit,  I., Neacşu,  I.,  Negret,  I., Pânişoară,  I.O., Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, laşi, 2001

4. Creţu, C, Curriculum diferenţiat şi personalizat, Editura Polirom, laşi, 1996;

5. Cucoş, C, Pedagogie generală, Editura Polirom, laşi, 2000

6. Ionescu, M., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995

7. Iucu, R., Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom, laşi, 2000

8. Iucu, R., Instruirea şcolară, Editura Polirom, laşi, 2001

9. Jinga, I., Invăţarea eficientă, Editura Edist, Bucureşti, 1995

10. Joiţa, E., Eficienţa instruirii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998

11. Neacşu, I., Instruire şi învăţare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999

12. Nicola, I., Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994

13. Nicola, I., Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, Bucureşti, 2000

14. Radu, I.T., Evaluarea procesului de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001

15. Stoica, A., Evaluarea curentaşi examenele-Ghid pentru profesori, Editura Prognosis, Bucureşti, 2001

16. Curriculum naţional. Programe şcolare pentru modulele de specialitate aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Consiliul Naţional pentru Curriculum, în vigoare

17. Ghiduri    metodologice pentru aplicarea programelor şcolare „Tehnologii" 2002

18. Planurile-cadru, standarde de pregătire profesională şi programele şcolare în vigoare -www.edu.ro

II. Teme de specialitate

1.  Bronşita cronică. Emfizemul pulmonar (forme clinice, diagnostic, tratament)

2.  Pneumoniile (forme clinice, diagnostic, tratament)

3. Tuberculoza pulmonară (forme clinice, diagnostic, tratament)

4. Astmul bronşic (forme clinice, diagnostic, tratament)

5. Insuficienţa respiratorie (forme clinice, diagnostic, tratament)

6. Angina pectorală stabilă şi instabilă (forme clinice, diagnostic, tratament)

7. Infarctul miocardic acut (forme clinice, diagnostic, tratament)

8. H.T.A., urgenţe hipertensive (forme clinice, diagnostic, tratament)

9. Insuficienţa cardiacă (forme clinice, diagnostic, tratament)

10. Moartea subită şi resuscitarea cardio-respiratorie

11. Pancreatitele acute (forme clinice, diagnostic, tratament)

12. Diabetul zaharat (forme clinice, diagnostic, tratament)

13. Ulcerul gastric şi duodenal (forme clinice, diagnostic, tratament)

14.  Litiaza biliară (forme clinice, diagnostic, tratament)

15. Poliatrita reumatoidă (forme clinice, diagnostic, tratament)

16. Anemii (anemia feriprivă, megaloblastică) (generalităţi, diagnostic, tratament)

17. Hepatita acută virală (forme clinice, diagnostic, tratament)

18. Cirozele hepatice (forme clinice, diagnostic, tratament)

19. Accidentele vasculare cerebrale ischemice şi hemoragice (forme clinice, diagnostic, tratament)

20.  Abdomenul acut chirurgical, peritonite difuze acute, ocluzia intestinală, apendicita acută, abdomenul acut traumatic (forme clinice, diagnostic, tratament)

21. Sarcina normală şi urmărirea ei

22.  Nutriţie şi alimentaţie pediatrică

23. Infecţiile perinatale (bacteriene şi virale) (forme clinice, diagnostic, tratament)

24. Diareea acută la copil (forme clinice, diagnostic, tratament)

25. Durerile abdominale recurente la copil (forme clinice, diagnostic, tratament)

26.  Intoxicaţiile acute la copil (forme clinice, diagnostic, tratament)

27. Infecţii ale căilor aeriene superioare la copil (forme clinice, diagnostic, tratament)

28. Astmul  bronşic la copil  (forme clinice,  diagnostic, tratament)

29. Convulsiile la copil (forme clinice, diagnostic, tratament)

30. Sindromul nefrotic (forme clinice, diagnostic, tratament)

31. Infecţiile tractului  urinar (forme clinice,  diagnostic, tratament)

32.  Insuficienta renală cronică (forme clinice, diagnostic, tratament)

33. Cancerul mamar (forme clinice, diagnostic, tratament)

34. Sifilisul (forme clinice, diagnostic, tratament)

35.  Metode epidemiologice în sănătatea publică

36.  Hemostaza normală

Bibliografie

1. Ancar V., Obstetrica, Editura Naţional, 1998

2. Angelescu N., Patologie chirurgicală pentru admitere în rezidenţiat, ediţia a 2-a revăzută şi adăugită, Editura Celsius, 2003

3. Borundel C, Medicină internă pentru cadre medii, Editura All, 2000

4. Ciofu E., Ciofu C, Esenţialul în pediatrie, ediţia a 2-a, Editura Amaltea, Bucureşti, 2002

5. Daşchievici S., Mihăilescu M., Chirurgie - manual pentru cadre medii şi şcoli postliceale, Editura Medicală, Bucureşti, 2007

6. Enăchescu D., Marcu M., Sănătate publică şi management, Editura AII, Bucureşti, 1999

7. Forsea D., Popescu R., Compendiu de dermatologie şi venerologie, Editura Tehnică, Bucureşti, pag. 350-367, 1997

8. Gherasim L., Ghiduri de practică medicală, Colegiul Medicilor din România, Editura Infomedica, Bucureşti, vol. 2, pag. 141-151,2001

9. Harrison's, Principii de medicina internă, ediţia 14, Editura Teora, Bucureşti, 2003 (retipărire a ediţiei din 2001)

10. Harrison's Principles of Internai Medicine, the 16th edition (2005), McGraw-Hill Companies, Kasperetal. (editors), traducere selectivă pentru examenul de rezidenţiat, Editura Medicală, Bucureşti, 2005.

ANEXA Nr. 2

PROGRAMA

pentru concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar, farmacie, profesori

A. Nota de prezentare

Programa se adresează candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante de specialitate din învăţământul preuniversitar.

Conţinutul programei este structurat astfel încât să corespundă evoluţiei intervenite în activitatea didactică din perspectiva abordării curriculare a modulelor de specialitate.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete prin care profesorul pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la formarea capacităţilor şi competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este cu atât mai necesară acum, când flexibilitatea programelor şcolare solicită din  partea  profesorului  efortul de  a concepe  procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu care lucrează şi finalităţilor învăţământului postliceal sanitar.

Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul postliceal sanitar solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. Astfel, plecând de la ideea definirii şi evaluării competenţelor necesare cadrului didactic pentru desfăşurarea unui proces instructiv-educativ eficient, programa vizează:

Competenţe specifice

1. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice de specialitate şi metodice pentru modulele de specialitate

2.  Realizarea de conexiuni între conţinuturile modulelor de specialitate şi problemele de învăţare specifice domeniului de pregătire

3.  Realizarea corelaţiilor intra-, inter- şi pluridisciplinare ale conţinuturilor

4.  Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei

5.  Aplicarea adecvată a principiilor şi metodelor specifice didacticii disciplinelor tehnologice

6.   Elaborarea, selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau competenţelor vizate

7.   Proiectarea şi/sau selectarea unor conţinuturi pentru programele opţionale de tipul aprofundare/extindere/opţional ca disciplină nouă

8.   Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională

9. Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea de învăţare proiectată

10. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale

11.   Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii.

B. Conţinuturile programei

I. Teme de didactică generală şi metodica predării disciplinelor tehnologice

1. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice la disciplinele tehnologice în concordanţă cu curriculumul naţional

1.1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri-cadru, arii curriculare, trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale şcolare, auxiliare curriculare

1.2.  Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii, de tipul: aprofundare/extindere/opţional ca disciplină nouă

1.3. Obiectivele predării-învăţării-evaluării la disciplinele tehnologice. Obiective-cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, unităţi de competenţă şi competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale

1.4. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter- şi transdisciplinare.

2. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplinele tehnologice. Strategii şi modalităţi de integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic-aplicativ

2.1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare; utilizarea metodelor centrate pe elev/tehnicilor de învăţare prin cooperare

2.2.  Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare

2.3. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare

2.3.1.  Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ

2.3.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor

2.4.  Mediul de instruire: cabinete, laboratoare, ateliere, săli de clasă, ferme didactice, târguri şi expoziţii, şantiere (descriere, dotare, condiţii de utilizare)

2.5. Evaluarea rezultatelor şcolare în concordanţă cu obiectivele curriculare şi criteriile de performanţă din standardele de pregătire profesională

2.5.1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de evaluare, caracterizare

2.5.2.  Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare)

2.5.3.   Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate

2.5.4.  Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, modalităţi de corectare şi notare

Bibliografie:

1. Bontaş, I., Pedagogie, Editura All Educaţional, 1994

2. Cerghit, I., Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998

3. Cerghit,  I., Neacşu,  I.,  Negret,  I., Pânişoară,  I.O., Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaşi, 2001

4. Creţu, C, Curriculum diferenţiat şi personalizat, Editura Polirom, Iaşi, 1996

5. Cucoş, C, Pedagogie generală, Editura Polirom, Iaşi, 2000;'

6. Ionescu, M., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995

7. Iucu, R., Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom, Iaşi, 2000

8. Iucu, R.,Instruirea şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 2001

9.  Jinga, I., Invăţarea eficientă, Editura Edist, Bucureşti, 1995

10. Joiţa, E., Eficienţa instruirii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998

11. Neacşu, I., Instruire şi învăţare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999

12. Nicola, I., Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994

13. Nicola, I., Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, Bucureşti, 2000

14. Radu, I.T, Evaluarea procesului de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001

15. Stoica, A., Evaluarea curentă şi examenele - Ghid pentru profesori, Editura Prognosis, Bucureşti, 2001

16.   Curriculum naţional. Programe şcolare pentru modulele de specialitate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Consiliul Naţional pentru Curriculum, în vigoare

17. Ghiduri  metodologice pentru aplicarea programelor şcolare „Tehnologii" 2002

18.   Planurile-cadru, standarde de pregătire profesională şi programele şcolare în vigoare - www.edu.ro

II. Teme de specialitate

1.  Caracteristicile generale ale celulei vegetale

2. Caracteristicile generale ale principalelor organe ale plantei - rădăcina, tulpina, frunza, floarea

3.  Principalele încrengături ale regnului vegetal (briofite, pteridofite şi spermatofite) - descriere şi reprezentanţi

4. Metodele de obţinere a produselor vegetale - recoltarea, uscarea, stabilizarea, condiţionarea, conservarea

5.  Compoziţia plantelor cu acţiune terapeutică

6. Fitoterapie - compoziţia şi  acţiunea terapeutică a produselor vegetale

7. Apiterapie - compoziţia şi  acţiunea  terapeutică  a produselor apicole

8. Acţiunea farmacodinamică a elementelor şi combinaţiilor chimice anorganice

9.  Noţiuni de farmacocinetică - absorbţia, metabolizarea, eliminarea (sistemul LADME)

10. Mecanismele de acţiune şi efectele medicamentelor

11. Farmacografia unui medicament

12. Metode de control al medicamentului

13. Acţiunea farmacodinamică a compuşilor organici cu acţiune asupra SNC

14. Acţiunea farmacodinamică a compuşilor organici cu acţiune asupra SNV

15. Farmacoterapia   aparatului   respirator -  clase  de substanţe, acţiune, reprezentanţi

16. Farmacoterapia aparatului cardiovascular - clase de substanţe, acţiune, reprezentanţi

17.  Farmacoterapia   aparatului   digestiv   -   clase   de substanţe, acţiune, reprezentanţi

18. Farmacoterapia   aparatului   excretor   -   clase   de substanţe, acţiune, reprezentanţi

19. Antibiotice şi chimioterapice

20. Antimicotice şi antivirale

Bibliografie

1. Lupuleasa D., Fica C, Sipoş E., Tehnologie farmaceutică, Editura „Carol Davila", Bucureşti, 2005

2. Moisescu A.D., E. Toma, Farmacologie clinică, Editura Medicală, Bucureşti, 1974

3. Constantinidi     M.,     L.     Pănoiu,     Z.     Marinescu, Farmacologie, Editura Universul, Bucureşti, 2003

4. Cristea   A.   N.,   Farmacologie,    Editura   Medicală, Bucureşti, 2003

5. Stroescu V., Farmacologie, Editura ALL, Bucureşti, 2002

6. Fica C, Tehnică farmaceutică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974

7. Grinţescu I., Botanică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1986

8.  Zota V., D. Oteleanu, Chimie farmaceutică, Editura Medicală, Bucureşti, 1962

9.   Bojor  O.,   O.   Popescu,   Fitoterapie   tradiţională   şi modernă, Editura Fiat Lux, Bucureşti, 2005

10.   Istudor V., Farmacognozie, Fitochimie, Fitoterapie, vol. I, II, III, Editura Medicală, Bucureşti, 2003-2005

11.  Zota   V.,   Chimie   farmaceutică,   Editura   Medicală, Bucureşti, 1994

12.   Dobrescu D., Farmacoterapie practică, vol. I, II, Editura Medicală, Bucureşti, 1989

13.   Cionga E., L. Avram, Medicamente chimioterapice, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978

14.  ***   Farmacopeea   Română,   ediţia   a  X-a,   Editura Medicală, Bucureşti, 1993

15.  *** MEMOMED 2007

ANEXA Nr. 3

PROGRAMA

pentru concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar, farmacie, maiştri instructori

A. Nota de prezentare

Programa se adresează maiştrilor instructori, candidaţi la concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante de instruire/pregătire practică din învăţământul preuniversitar (şcoală postliceală sanitară).

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupationale şi creşterea gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, economică şi socială în domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la formarea capacităţilor şi competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este cu atât mai necesară acum, când flexibilitatea programelor şcolare solicită din partea cadrelor didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu care lucrează şi finalităţilor învăţământului postliceal.

Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul tehnologic, inclusiv postliceal sanitar, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. Astfel, plecând de la ideea definirii şi evaluării competenţelor necesare cadrului didactic pentru desfăşurarea unui proces instructiv-educativ eficient, programa vizează:

Competenţe specifice

1. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de specialitate

2.  Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei

3.  Realizarea corelaţiilor intra-, inter- şi pluridisciplinare ale conţinuturilor

4.   Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne

5. Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată

6. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în sala de demonstraţie, laboratorul şcolar şi la agenţii/instituţiile publice în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice

7.  Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică

8.   Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională

9.  Exploatarea instrumentelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de protecţie şi igienă a muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător

10.  Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor şi oferirea serviciilor

11. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale

12.   Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii

B. Conţinuturile programei

I. Teme de didactică generală şi metodica activităţii de instruire/pregătire practică

1.  Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri-cadru, arii curriculare, trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale şcolare, auxiliare curriculare

2. Obiective generale, cadru, de referinţă şi operaţionale

3. Competenţe specifice meseriei: de cunoaştere, de execuţie şi sociale

4. Tipuri de lecţii specifice instruirii practice:

• lecţia de transmitere de cunoştinţe

• lecţia de formare şi dezvoltare a competenţelor de execuţie

• lecţia de evaluare

• lecţia mixtă

• lecţia vizită didactică

5. Metode şi procedee de predare-învăţare adecvate instruirii/pregătirii practice

6. Mijloace de învăţământ specifice activităţii de instruire/pregătire practică

7. Tehnici şi forme de evaluare

8. Documente necesare proiectării didactice şi activităţii de instruire/pregătire practică în concordanţă cu legislaţia în vigoare

Bibliografie:

1.   I. Cerghit, Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997

2.   I. Cerghit, Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983

3.   P   Cociuba   ş.a.,   Metodica   pentru   perfecţionarea maiştrilor instructori, Editura Economică Bucureşti, 2000

4.   M. Ionescu, I. Radu, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995

5.   M.    Ionescu,    I.    Radu,    Experienţa    didactică    şi creativitatea, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1987

6.   I. Neacşu, A. Stoica, Ghid general de evaluare şi examinare, Editura Aramis, Bucureşti, 1996

7.  A. Stoica, A. Musteaţa, Evaluarea rezultatelor şcolare, Editura Lyceum, Chişinău, 1997

8.  *** Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

9.  *** Curriculum naţional pentru învăţământul profesional şi tehnic

10.  *** Planuri-cadru de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar

II. Teme de specialitate

1.  Principalele operaţii generale şi specifice farmaceutice: cântărire, măsurare, dizolvare, amestecare, filtrare - descriere, aparatura şi ustensilele folosite, importanţa

2.    Modul de prescriere, preparare şi eliberare a medicamentul din farmacie - reţeta

3. Soluţii medicamentoase - definiţie, clasificare, preparare, conservare; forme farmaceutice obţinute industrial (tipizate)

4. Organizarea sistemului farmaceutic naţional

5.  Unitatea farmaceutica de bază - farmacia - definiţie, obiective principale, funcţii

6. Procedee de sterilizare utilizate în practica farmaceutică - descrierea metodelor fizice. chimice şi aseptice

7.  Metodele de obţinere a produselor vegetale: recoltarea, uscarea, stabilizarea, condiţionarea, conservarea

8.  Metodele de obţinere a preparatelor farmaceutice prin extracţia produselor vegetale

9.  Emulsii şi suspensii - definiţii, metode de preparare, exemple

10.  Forme farmaceutice solide:

a) pulberi - definiţie FR X- preparare, pulberi oficinale, pulberi magistrale, pulberi tipizate, conservare, eliberare

b) capsule - definiţie, exemple - FR X

11.  Comprimate şi drajeuri: - definiţie FR X , clasificare, preparare, exemple.

Bibliografie

1. Lupuleasa    D.,    Fica    C,    Sipoş    E.,    Tehnologie farmaceutică, Editura „Carol Davila", Bucureşti, 2005

2. Fica C, Tehnică farmaceutică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974

3. Bojor  O.,   O.   Popescu,   Fitoterapie   tradiţională   şi modernă, Editura Fiat Lux, Bucureşti, 2005

4. Istudor V.,  Farmacognozie,  Fitochimie,  Fitoterapie, vol.I, II, III, Editura Medicală, Bucureşti, 2003 - 2005

5. Carata Ana,   Management,   marketing   şi   legislaţie farmaceutică, Facultatea de Farmacie, Bucureşti, 2005

6.  ***   Farmacopeea   Română,   ediţia   a  X-a,   Editura Medicală, Bucureşti, 1993

7.  *** MEMOMED 2007


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2529/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2529 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu