Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2513 din 22 noiembrie 2010

pentru modificarea Reglementarii tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor", indicativ C 107-2005, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.055/2005

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMERTULUI SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 820 din 8 decembrie 2010In conformitate cu prevederile art. 10 si art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie în prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotarârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 5 din 22 octombrie 2010 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generala din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului,

în temeiul art. 5 pct. II lit. e) si art. 13 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul dezvoltarii regionale si turismului emite urmatorul ordin:

Art. I. - Reglementarea tehnica „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor", indicativ C 107-2005, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.055/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.124 si 1.124 bis din 13 decembrie 2005, se modifica dupa cum urmeaza:

1. „Partea 1 - Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit, indicativ C 107/1" se modifica astfel:

a) Figura 7.3 - Necesarul anual de caldura pentru încalzire, normat (QN) la cladirile de locuit noi se înlocuieste cu figura 7.3 - Reprezentarea grafica a necesarului anual de caldura pentru încalzire, normat (QN) la cladiri de locuit, prevazuta în anexa nr. 1.

b) Punctul 7.8.2 va avea urmatorul cuprins:

„7.8.2 Se va respecta conditia obligatorie ca necesarul anual de caldura, calculat cu relatia (17), sa fie mai mic decât necesarul de caldura normat, astfel:

Q < QN1 pentru cladirile proiectate în baza contractelor de proiectare încheiate înainte de 1 ianuarie 2011; Q < QN2 pentru cladirile care urmeaza a se proiecta în baza contractelor de proiectare încheiate dupa 1 ianuarie 2011."

c) Anexa 2 „Coeficienti globali normati de izolare termica GN [W/(m3K)] la cladiri de locuit" se modifica si se înlocuieste cu anexa nr. 2.

d) Anexa 3 „Rezistente termice minime R'min ale elementelor de constructie, pe ansamblul cladirii" se modifica si se înlocuieste cu anexa nr. 3.

2. Tabelul 1 - „Valorile coeficientilor a, b, c, d, e pentru cladiri de categoria 1" si tabelul 2 - „Valorile coeficientilor a, b, c, d, e pentru cladiri de categoria 2" din „Partea a 2-a - Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile cu alta destinatie decât cea de locuire, C 107/2" se înlocuiesc cu tabelul 1 si, respectiv, tabelul 2, prevazute în anexa nr. 4.

Art. II. -Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin*) se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la 1 ianuarie 2011.

*

Prezenta reglementare a fost adoptata cu respectarea Procedurii de notificare nr. 2.010/465/RO din 11 octombrie 2010 prevazuta de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L204 din 21 iulie 1998, modificata prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iulie 1998, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L217 din 5 august 1998.

p. Ministrul dezvoltarii regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

*) Ordinul si anexele se publica si în „Buletinul Constructiilor", editat de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila „URBAN-INCERC", care functioneaza în coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

ANEXA Nr. 1*)

Figura 7.3. - Reprezentarea grafica a necesarului anual de caldura pentru încalzire, normat (QN) la cladiri de locuit

LEGENDA:

1. Cladiri de locuit proiectate în baza contractelor de proiectare încheiate înainte de 1 ianuarie 2011 (QN1)

2. Cladiri de locuit proiectate în baza contractelor de proiectare încheiate dupa 1 ianuarie 2011 (QN2)

*) Anexa nr. 1 este reprodusa în facsimil.

ANEXA Nr. 2

(Anexa 2 la Partea 1 - Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit, indicativ C 107/1)

COEFICIENTI GLOBALI NORMATI

de izolare termica GN [W/(m3K)] la cladiri de locuit proiectate în baza contractelor de proiectare încheiate dupa 1 ianuarie 2011

Numarul de niveluri N

A/V

GN

Numarul de niveluri N

A/V

GN

[m2/m3]

[W/m3K]

[m2/m3]

[W/m3K]

1

0,80

0,55

4

0,25

0,33

0,85

0,58

0,30

0,36

0,90

0,61

0,35

0,39

0,95

0,63

0,40

0,42

1,00

0,66

0,45

0,44

1,05

0,67

0,50

0,46

>1,10

0,68

>0,55

0,47

2

0,45

0,41

5

0,20

0,31

0,50

0,44

0,25

0,34

0,55

0,48

0,30

0,37

0,60

0,50

0,35

0,40

0,65

0,52

0,40

0,42

0,70

0,53

0,45

0,44

>0,75

0,54

>0,50

0,45

3

0,30

0,35

>10

0,15

0,30

0,35

0,38

0,20

0,32

0,40

0,41

0,25

0,35

0,45

0,44

0,30

0,38

0,50

0,47

0,35

0,40

0,55

0,48

0,40

0,42

>0,60

0,49

>0,45

0,42

NOTE:

1. Pentru alte valori A/V si N se interpoleaza liniar.

2. La cladirile existente care urmeaza a fi reabilitate si modernizate, valorile din tabel au caracter de recomandare.

ANEXA Nr. 3

(Anexa 3 la Partea 1 - Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit, indicativ C 107/1)

REZISTENTE TERMICE MINIME R'min SI TRANSMITANTE TERMICE U'max  ale elementelor de constructie, pe ansamblul cladirii proiectate în baza contractelor de proiectare încheiate dupa 1 ianuarie 2011

Nr. crt.

Elementul de constructie

Cladiri de locuit

R'min [m2K/W]

U'max [W/m2K]

1.

Pereti exteriori (exclusiv suprafetele vitrate, inclusiv peretii adiacenti rosturilor deschise)

1,80

0,56

2.

Tâmplarie exterioara

0,77

1,30

3

Plansee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri

5,00

0,20

4.

Plansee peste subsoluri neîncalzite si pivnite

2,90

0,35

5.

Pereti adiacenti rosturilor închise

1,10

0,90

6.

Plansee care delimiteaza cladirea la partea inferioara, de exterior (la bowindouri, ganguri de trecere etc.)

4,50

0,22

7.

Placi pe sol (peste CTS)

4,50

0,22

8.

Placi la partea inferioara a demisolurilor sau a subsolurilor încalzite (sub CTS)

4,80

0,21

9.

Pereti exteriori, sub CTS, la demisolurile sau la subsolurile încalzite

2,90

0,35

NOTE:

1. Valorile pentru rezistenta termica minima R'min si transmitanta termica maxima U'max reprezinta valori de referinta pentru rezistenta termica corectata, respectiv transmitanta termica corectata, calculate tinând seama de influenta puntilor termice aferente suprafetelor prin care are loc transferul termic prin transmisie. In câmp curent, valoarea rezistentei termice unidirectionale R este mult mai mare, iar valoarea transmitantei termice unidirectionale (coeficientului de transfer termic unidirectional) este mult mai mica.

Se face aceasta precizare, pentru a evita posibile confuzii atunci când se compara valorile normate din reglementarile românesti cu cele existente în reglementarile unor tari europene care prevad normarea valorilor unidirectionale, obtinute în câmp curent, fara influenta puntilor termice.

2. Rezistenta termica corectata a fiecarui element de constructie care alcatuieste anvelopa cladirii se va compara cu rezistenta termica minima R'min, admisibila, stabilita pentru cladirile noi, pe criterii de economie de energie în exploatarea cladirilor.

Trebuie sa fie îndeplinita conditia:

R'm > R'min     [m2K/W]

3. La cladirile existente care urmeaza a fi reabilitate si modernizate, valorile au caracter de recomandare si se utilizeaza pentru calculul parametrilor cladirii de referinta conform partii a 3-a a metodologiei: Auditul si certificatul de performanta energetica ale cladirii.

4. Transmitanta termica maxima U'max, admisibila (normata/de referinta), stabilita pe criterii de economie de energie în exploatarea cladirilor reprezinta inversul rezistentei termice corectate minime:

U'max =

           R'    [W/(m2K)]

Trebuie îndeplinita conditia:

U'm < U'max   [W/(m2K)]

ANEXA Nr. 4

VALORILE

coeficientilor a, b, c, d, e pentru cladiri de categoria 1

Tabelul 1

Tipul de cladire

Zona climatica

a [m2K/W]

b [m2K/W]

c [m2K/W]

d [mK/W]

e [m2K/W]

Spitale, crese si policlinici

I

1,70

4,00

2,10

1,40

0,69

II

1,75

4,50

2,50

1,40

0,69

III, IV

1,80

5,00

2,90

1,40

0,69

Cladiri de învatamânt si pentru sport

I

1,70

4,00

2,10

1,40

0,50

II

1,75

4,50

2,50

1,40

0,50

III, IV

1,80

5,00

2,90

1,40

0,50

Birouri, cladiri comerciale si hoteliere*)

I

1,60

3,50

2,10

1,40

0,50

II

1,70

4,00

2,50

1,40

0,50

III, IV

1,80

4,50

2,90

1,40

0,50

Alte cladiri (industriale, cu regim normal de exploatare)

I

1,10

3,00

1,10

1,40

0,40

II

1,10

3,00

1,20

1,40

0,40

III, IV

1,10

3,00

1,30

1,40

0,40

*) Pentru partea de cazare se aplica prevederile pentru locuinte.

VALORILE

coeficientilor a, b, c, d, e pentru cladiri de categoria 2

Tabelul 2

Tipul de cladire

Zona climatica

a [m2K/W]

b [m2K/W]

c [m2K/W]

d [mK/W]

e [m2K/W]

Spitale, crese si policlinici

I

1,50

4,00

2,00

1,40

0,69

II

1,60

4,50

2,30

1,40

0,69

III, IV

1,70

5,00

2,60

1,40

0,69

Cladiri de învatamânt si pentru sport

I

1,50

4,00

2,00

1,40

0,50

II

1,60

4,50

2,30

1,40

0,50

III, IV

1,70

5,00

2,60

1,40

0,50

Birouri, cladiri comerciale si hoteliere*)

I

1,50

3,50

2,00

1,40

0,50

II

1,60

4,00

2,30

1,40

0,50

III, IV

1,70

4,50

2,60

1,40

0,50

Alte cladiri (industriale, cu regim normal de exploatare)

I

1,00

2,90

1,00

1,40

0,40

II

1,00

2,90

1,10

1,40

0,40

III, IV

1,00

2,90

1,20

1,40

0,40

*) Pentru partea de cazare se aplica prevederile pentru locuinte.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2513/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2513 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu