Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.251 din 08.11.2011

pentru modificarea şi completarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008
ACT EMIS DE: Ministerul Administratiei si Internelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 815 din 18 noiembrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 7 alineatul (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin: Articolul INormativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 şi 803 bis din 2 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)structuri cu sarcini de înzestrare cu autovehicule - Direcţia generală logistică, inspectoratele generale, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi instituţiile prefectului; 2. La articolul 11 alineatul (3), litera l) se abrogă. 3. La articolul 13, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins: l)asigură îndeplinirea şi respectarea prevederilor legale referitoare la transportul de produse periculoase în ceea ce priveşte condiţiile impuse pentru autospeciale şi conducătorii auto. 4. La articolul 14 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins: e1) aplică măsurile necesare pentru pregătirea de specialitate a conducătorilor auto care efectuează transporturi de produse periculoase în vederea respectării prevederilor legale în domeniu, inclusiv în ceea ce priveşte condiţiile impuse pentru autospeciale; 5. La articolul 14 alineatul (3), după litera d) se introduc patru noi litere, literele e)-h), cu următorul cuprins: e)în situaţia în care efectuează transporturi de produse periculoase, să cunoască şi să respecte prevederile legale referitoare la acest tip de activitate, în ceea ce priveşte condiţiile impuse atât pentru autospeciale, cât şi pentru conducătorii auto; f)să aducă la cunoştinţa şefului de garaj sau a persoanei care conduce activitatea de exploatare auto orice defecţiune sau funcţionare necorespunzătoare a autovehiculului constatată pe timpul efectuării cursei (misiunii), în scopul remedierii în timp util a acestora; g)să adopte un stil de conducere corespunzător condiţiilor de drum, stării carosabilului şi condiţiilor climatice (caniculă, zăpadă, polei, vânt puternic, după caz); h)să solicite echiparea, după caz, a autovehiculului cu anvelope pentru iarnă, lanţuri antiderapante, lichid de iarnă pentru spălarea parbrizului. 6. La articolul 18, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)cunoaşterea regulilor privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor; 7. La articolul 18, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)cunoaşterea şi respectarea reglementărilor legale referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele din dotare şi conducătorii auto, în ceea ce priveşte efectuarea transportului de persoane şi materiale, în special al celor periculoase. 8. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24Dotarea unităţilor cu mijloace de transport se poate realiza, în condiţiile legii, în următoarele moduri: a)achiziţia de autovehicule; b)redistribuirile efectuate între unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor; c)preluarea unor autovehicule de la alte instituţii publice prin transmitere fără plată; d)acceptarea unor donaţii sau sponsorizări; e)preluarea de autovehicule confiscate şi intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului; f)preluarea prin comodat; g)preluarea unor autovehicule prin rechiziţii efectuate în condiţiile legii; h)alte modalităţi prevăzute de legislaţia în domeniu. 9. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, instituţiile prefectului, inspectoratele generale şi structurile necuprinse în organigrama acestora vor transmite Direcţiei generale logistice - Serviciul tehnic situaţia statistică a autovehiculelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, până la data de 20 decembrie, atât în scris, cât şi în format electronic. 10. La articolul 40 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)să încheie asigurarea obligatorie RCA (Carte verde), valabilă la data predării autovehiculului în cauză şi pe întreaga perioadă stabilită prin protocolul încheiat; 11. La articolul 46, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Inscripţiile de pe autovehiculele din dotare nu pot conţine mesaje, sloganuri, nume ori alte forme de promovare a imaginii unor persoane sau de propagandă politică ori comercială; prin termenul persoane, în sensul prezentului alineat, se înţelege persoane fizice sau alte persoane juridice/organisme decât Ministerul Administraţiei şi Internelor şi structurile sale. 12. La articolul 48, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)în baza ordinului de transfer temporar al directorului general al Direcţiei generale logistice, pentru transferurile temporare efectuate între Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, instituţiile prefectului, inspectoratele generale sau structurile necuprinse în organigrama acestora; 13. La articolul 81, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Ministrul administraţiei şi internelor, secretarii de stat, şefii de departamente, adjunctul şefului Departamentului ordine şi siguranţă publică, secretarul general şi secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor pot delega confirmarea prin semnătură pe foile de parcurs a deplasărilor efectuate cu autovehiculele din dotare. 14. La articolul 83, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Actul de constatare tehnică, încheiat conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, se întocmeşte de către comisia desemnată în acest scop, atunci când se constată deteriorarea unor piese de schimb sau se impune înlocuirea în cadrul atelierelor din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor a principalelor agregate, piese de schimb sau materiale, cum sunt: motor, accesorii şi componente ale motorului, ambreiaj, cutie de viteze, cutie de distribuţie, diferenţiale, punţi, electromotor, alternator, radiator, pompă de apă, pompă de ulei, pompă de injecţie, pompă de alimentare, arcuri, amortizoare, arbori planetari, parbrize, geamuri, faruri, lămpi de semnalizare, prelate, jante, anvelope, elemente de tapiţerie şi caroserie, baterii de acumulatori, lubrifianţi şi lichide speciale. 15. La articolul 83, alineatul (4) se abrogă. 16. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 86(1) Persoanele menţionate la art. 85 primesc dreptul de a conduce autovehicule din dotare dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:a)posedă permis de conducere corespunzător categoriei autovehiculelor pe care urmează să le conducă; b)au promovat testele şi verificările în legătură cu dreptul de conducere a autovehiculelor din dotare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare; c)au luat în primire autovehiculele pe bază de proces-verbal de predare-primire. (2) Luarea în primire/Predarea autovehiculelor include verificarea accesoriilor şi sculelor specificate în inventarul completului.(3) Conducătorii de autovehicule din dotarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor au obligaţia de a se supune testărilor şi verificărilor periodice, conform reglementărilor legale în vigoare în legătură cu menţinerea dreptului de conducere a acestora, înainte de expirarea termenului de valabilitate. Nepromovarea unuia dintre testele/verificările periodice atrage pierderea dreptului de conducere a autovehiculelor la expirarea perioadei de valabilitate a testării anterioare.(4) Conducerea autovehiculelor fără îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de mai sus atrage răspunderea disciplinară sau administrativă a celor vinovaţi, conform reglementărilor în vigoare.(5) Biroul tehnic/similar sau persoana desemnată din cadrul structurii deţinătoare a autovehiculelor ţine evidenţa perioadelor de valabilitate a testelor/verificărilor efectuate de persoanele care conduc autovehiculele din dotare, pe baza datelor solicitate, respectiv prezentate de persoanele/structurile de specialitate implicate, şi comunică acestora, în timp util, termenul de valabilitate. 17. La articolul 96, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Stabilirea valorii pagubelor se face, după caz, pe baza:a)rulajelor sau a orelor de funcţionare nejustificate, rezultate în urma cercetării administrative şi a tarifelor pe kilometru, respectiv pe ora de funcţionare, pentru categoria şi tipul autovehiculului utilizat, calculate pe baza relaţiilor şi precizărilor cuprinse în anexa nr. 14; b)cantităţii de carburant folosit în alte scopuri decât cele rezultate din atribuţiile de serviciu. 18. Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 104Tariful zilnic pentru transportul la şi de la locul de muncă al personalului structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor este cel practicat de regia autonomă specializată pentru transportul în comun în municipiul Bucureşti şi se aplică după aprobarea de către directorul general al Direcţiei generale logistice şi comunicarea acestuia tuturor structurilor interesate. 19. Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 105(1) Tariful pe kilometru şi ora de funcţionare/staţionare pentru mijloacele de transport auto-moto, respectiv motoagregatele din dotarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor se calculează pe baza relaţiilor şi a precizărilor din anexa nr. 14 şi se vizează pentru control financiar preventiv propriu la nivelul structurii deţinătoare de parc auto.(2) Tarifele, prin coeficientul de mentenanţă, conţin influenţa corespunzătoare a tuturor costurilor privind funcţionarea mijloacelor respective şi asigurarea mentenanţei acestora, cum sunt: carburanţi, lubrifianţi, piese de schimb, revizii şi inspecţii tehnice periodice, manoperă, asigurări obligatorii RCA şi altele asemenea. 20. Articolul 109 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 109(1) În cazul transportului contra cost efectuat cu autovehicule din dotare, calculul tarifelor şi al sumelor de încasat se face de către compartimentul auto/similar, conform datelor cuprinse în foaia de parcurs şi luându-se în considerare, în mod corespunzător, precizările din anexa nr. 14.(2) Baza de calcul şi documentele justificative se predau compartimentului financiar-contabilitate pentru emiterea facturii, respectiv pentru acordarea vizei pentru control financiar preventiv propriu, promovarea spre aprobare către ordonatorul de credite şi, ulterior, transmiterea facturii către beneficiar. 21. După articolul 109 se introduce un nou articol, articolul 1091, cu următorul cuprins: Articolul 1091 La solicitarea scrisă a conducătorilor unor instituţii publice care au calitatea de ordonator principal de credite, în cadrul unor acţiuni de cooperare/colaborare, dreptul de folosinţă a unor autovehicule din dotarea structurilor din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor poate fi transmis acestora pe o durată determinată, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 141, dacă legea nu dispune altfel. 22. Articolul 111 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 111Inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor, inclusiv agrearea tehnică pentru autospecialele destinate transportului de produse periculoase, se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Evidenţierea ITP se menţionează în certificatul de înregistrare de către staţia ITP şi în carnetul de bord. Şeful biroului tehnic al unităţii (similar) răspunde de executarea la timp a acestei operaţiuni. 23. Articolul 163 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 163Ansamblurile, piesele de schimb şi alte materiale auto, rezultate din înlocuire în procesul asigurării mentenanţei, precum şi bunurile defecte/deteriorate de natura obiectelor de inventar retrase din utilizare se împart în următoarele categorii: a)reparabile - care se retrag în depozit ca bunuri uzate, în vederea reparării; b)nereparabile - care se înregistrează ca bunuri uzate, în vederea declasării/casării (în cazul bunurilor de natura obiectelor de inventar), respectiv se înregistrează pe categorii de deşeuri (în cazul pieselor de schimb şi al materialelor auto) şi se depozitează în locuri special amenajate, până la întocmirea documentelor de declasare şi/sau casare, respectiv predarea către operatorii economici autorizaţi pentru colectarea deşeurilor, conform prevederilor legale. 24. Articolul 164 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 164Încadrarea într-una din cele două categorii a ansamblurilor, pieselor de schimb şi materialelor auto înlocuite cu ocazia efectuării reparaţiei, respectiv a obiectelor de inventar defecte şi retrase din utilizare se stabileşte de către şeful biroului tehnic (similar sau persoana desemnată), la propunerea şefului de atelier (similar), luându-se în considerare: a)gradul de uzură/deteriorare a materialelor respective; b)necesitatea de a repara reperul respectiv în perspectiva utilizării la nivelul unităţii; c)personalul calificat şi capacitatea tehnică de a repara reperele în cauză în cadrul atelierului propriu; d)costurile financiare în cazul reparării la operatorii economici autorizaţi, în raport cu reperele identice noi. 25. La articolul 165, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul bunurilor considerate nereparabile, la retragere se stabilesc cantităţile de bunuri uzate, pentru obiecte de inventar, respectiv de deşeuri rezultate pentru celelalte materiale, pe categorii: feroase, neferoase (kg), uleiuri uzate (litri), anvelope uzate (bucăţi; kg), baterii de acumulatoare uzate (bucăţi; kg) etc. 26. La articolul 165, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:(3) Bunurile de natura obiectelor de inventar uzate şi retrase din utilizare ca nereparabile urmează procedurile de declasare/casare şi predare, dacă este posibil, la operatorii economici autorizaţi pentru colectarea acestora, inclusiv în cadrul efectuării unor achiziţii de bunuri noi, în baza prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi protecţia mediului. Predarea la operatorii autorizaţi pentru colectarea acestora se poate efectua şi în cazul materialelor de natura anvelopelor şi a bateriilor de acumulatoare uzate etc., la achiziţionarea altora noi, în condiţiile legii.(4) Deşeurile rezultate din retragerea pieselor de schimb uzate, înlocuite în procesul de asigurare a mentenanţei, precum şi ca urmare a operaţiunilor de casare, după caz, se predau operatorilor economici specializaţi şi autorizaţi pentru colectarea acestora, conform prevederilor legale. 27. Articolul 166 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 166Pentru obiectele de inventar uzate, respectiv ansamblurile şi piesele de schimb înlocuite la efectuarea reparării autovehiculelor, care au fost înregistrate în evidenţă ca reparabile şi la care, ulterior, se constată că nu mai pot fi reparate din lipsa unor componente, a fondurilor necesare pentru efectuarea procedurilor respective sau din alte motive justificate, se întocmesc documentele de declasare şi casare (pentru obiectele de inventar), respectiv de transformare şi înregistrare pe categorii de deşeuri (pentru celelalte materiale). 28. La articolul 177 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)pentru ambulanţele SMURD, în situaţiile care impun menţinerea motorului pornit la locul intervenţiei, pentru funcţionarea avertizărilor luminoase, asigurarea temperaturii corespunzătoare în salon, încărcarea acumulatorilor pentru echipamentele medicale etc.; 29. Articolul 186 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 186Consumul de lubrifianţi pentru motor, agregatele de transmisie, direcţie sau instalaţiile speciale, după caz, se realizează prin efectuarea schimbului de ulei ori completarea acestuia în cazul scăderii nivelului sub cel minim indicat de producător, conform prevederilor manualului de utilizare a autovehiculelor, referitoare la tipul, cantitatea şi perioada de utilizare până la înlocuire. 30. Articolul 187 se abrogă. 31. Articolul 188 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 188(1) Consumul de lubrifianţi pentru schimb/înlocuire reprezintă cantitatea prevăzută în manualul de utilizare, pentru motoare şi celelalte agregate şi instalaţii speciale, după caz.(2) În lipsa precizărilor tehnice ale producătorului, cantitatea de lubrifianţi necesară pentru înlocuire se stabileşte de comisia tehnică numită prin dispoziţie/ordin de zi, la nivelul structurii deţinătoare.(3) Distribuirea uleiului motor pentru completare se face numai pe baza consemnării în foaia de parcurs de către şeful de garaj sau persoana nominalizată care a efectuat verificarea nivelului de ulei în motor.(4) În situaţia în care cantitatea de ulei consumată prin ardere depăşeşte limita acceptată de producător şi prevăzută în manualul de utilizare a autovehiculului, pentru un anumit rulaj/timp de funcţionare, este necesară diagnosticarea motorului şi efectuarea lucrărilor de mentenanţă pentru refacerea stării de funcţionare normală a acestuia. 32. Articolul 189 se abrogă. 33. Articolul 191 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 191Înlocuirea uleiului din carterele motoarelor şi ale celorlalte agregate înainte de realizarea rulajului sau a perioadei recomandate de producător se poate executa în cazul reparaţiilor efectuate la acestea, precum şi în cazul unor defecţiuni tehnice, care au produs alterarea/contaminarea uleiului cu alte produse, cum sunt: carburant, apă, lichid antigel şi altele asemenea, întocmindu-se actul de constatare tehnică. 34. Articolul 194 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 194(1) Exploatarea bateriilor de acumulatori auto folosite pentru funcţionarea autovehiculelor, motoagregatelor sau motoarelor independente, inclusiv a celor care echipează bancurile de rodaj, sălile tehnice şi altele asemenea, se face cu respectarea prescripţiilor manualului de utilizare a autovehiculului sau a instrucţiunilor de utilizare ale producătorului.(2) Durata de utilizare a bateriei de acumulatori depinde de caracteristicile tehnice ale acesteia, de numărul şi puterea consumatorilor din instalaţia electrică a autovehiculului, precum şi de modul de întreţinere a acesteia pentru asigurarea unei funcţionări corecte.(3) În cazurile în care autovehiculele nu sunt utilizate pe o perioadă îndelungată, se recomandă ca, în măsura posibilităţilor tehnice, să se efectueze reîncărcarea periodică a bateriilor de acumulatori, în vederea menţinerii capacităţii electrice şi tensiunii necesare pentru pornirea motorului.(4) Se recomandă evitarea constituirii stocurilor de baterii de acumulatori pe o perioadă mai mare de 6 luni. 35. Articolul 195 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 195(1) Durata de utilizare a unei baterii de acumulatori se consideră epuizată atunci când, chiar şi după reîncărcare, aceasta nu mai furnizează suficientă tensiune pentru a asigura pornirea motorului şi funcţionarea corespunzătoare a instalaţiei electrice.(2) În vederea prevenirii unui consum rapid al bateriei de acumulatori, conducătorii auto vor aduce imediat la cunoştinţa şefului biroului tehnic sau şefului de garaj orice indicaţie semnalată la bordul autovehiculului referitoare la instalaţia electrică, aceasta putând avea drept cauză o defecţiune a alternatorului sau a regulatorului de tensiune.(3) Evidenţa distribuirii/retragerii bateriilor de acumulatori se ţine în carnetul de bord al autovehiculului. 36. Articolele 196 şi 197 se abrogă. 37. Articolul 198 se modifică şi va avea următorul conţinut: Articolul 198Exploatarea anvelopelor se realizează cu respectarea prevederilor furnizorului, precum şi a precizărilor şi în limitele de uzură stabilite conform anexei nr. 30. 38. Articolul 199 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 199(1) În perioada sezonului de iarnă, atunci când condiţiile meteo o impun, autovehiculele pot fi echipate cu anvelope pentru iarnă sau lanţuri antiderapante conform prevederilor legale, iar anvelopele înlocuite se retrag temporar, cu întocmirea documentelor corespunzătoare de evidenţă.(2) La finalul sezonului de iarnă, anvelopele pentru iarnă, respectiv lanţurile antiderapante se retrag şi se păstrează într-un loc de depozitare corespunzător, după verificarea stării tehnice a acestora, fiind remontate anvelopele autovehiculului înscrise în carnetul de bord, cu întocmirea, după caz, a documentelor necesare. 39. Articolul 208 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 208Pentru mijloacele de transport auto sau motoagregatele care intră în dotarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor ulterior aprobării prezentului normativ, normele de consum se aprobă prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale logistice, cu viza pentru control financiar preventiv propriu a persoanei desemnate din cadrul Direcţiei generale financiare. 40. Articolul 209 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 209În cazuri justificate, determinate de condiţiile tehnice sau de exploatare, normele de consum sau utilizare şi coeficienţii de corecţie ce fac obiectul prezentului normativ pot fi modificaţi prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale logistice, cu viza pentru control financiar preventiv propriu a persoanei desemnate din cadrul Direcţiei generale financiare. 41. Anexa nr. 3 „Situaţia nominală a autovehiculelor pe structuri deţinătoare/utilizatoare, categorii, mărci şi tipuri, la data de 01.12. ...“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1. 42. Anexa nr. 4 „Situaţia gradului de înzestrare cu autovehicule la data de 01.12. ...“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2. 43. Anexa nr. 6 cuprinzând modelul certificatului de înregistrare se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3. 44. Anexa nr. 8 „Norme lunare de carburant pentru autovehiculele din dotare“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4. 45. Anexa nr. 9 „Baza de calcul privind stabilirea necesarului de personal calificat pentru executarea întreţinerilor şi reparaţiilor auto şi a suprafeţelor necesare pentru parcarea şi repararea autovehiculelor“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5. 46. La anexa nr. 11 „Foaia de parcurs“, la punctul 5, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)prin excepţie, în cazul ministrului administraţiei şi internelor, secretarilor de stat, şefilor de departamente, adjunctului şefului Departamentului ordine şi siguranţă publică, secretarului general şi secretarilor generali adjuncţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi al misiunilor specifice formaţiunilor care desfăşoară activităţi informativ-operative şi de anticorupţie, în coloana «Itinerarul de deplasare» din foile de parcurs eliberate pentru autovehiculele utilizate se va menţiona sintagma «Misiune 47. Anexa nr. 14 „Folosirea autovehiculelor pentru transportul personalului la şi de la locul de muncă cu plata unui tarif zilnic“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6. 48. După anexa nr. 14 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 141 „Metodologie privind transmiterea dreptului de folosinţă pentru o perioadă determinată a unor autovehicule din dotarea structurilor subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor altor instituţii publice“, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 7. 49. Anexa nr. 28 „Norme pentru consumul de ulei prin ardere în motoare şi pentru completare în alte instalaţii“ se abrogă. 50. Anexa nr. 29 „Periodicitatea înlocuirii lubrifianţilor uzaţi din instalaţia de ungere a motoarelor, din agregatele de transmisie, direcţie şi alte instalaţii speciale“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8. 51. Anexa nr. 30 „Norme de exploatare pentru anvelope“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 9. 52. Anexa nr. 31 „Norme minime de exploatare pentru anvelopele autovehiculelor de la rezervele proprii de mobilizare“ se abrogă. Articolul IIÎn cuprinsul normativului, următoarele denumiri se modifică după cum urmează: a)„Direcţia Generală Management Logistic şi Administrativ“ se înlocuieşte cu „Direcţia generală logistică“; b)„Serviciul Autovehicule, Nave şi Aeronave“ se înlocuieşte cu „Serviciul tehnic“; c)„Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor“ se înlocuieşte cu „Direcţia suport tehnic din cadrul Direcţiei generale logistice“. Articolul IIIAnexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 3 la normativ) MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR STRUCTURA ........ ................ ................ SITUAŢIA nominală a autovehiculelor pe structuri deţinătoare/utilizatoare, categorii, mărci şi tipuri, la data de 01.12. ....
Nr. crt. Categoria autovehiculului Marca Tipul/ varianta autovehiculului Numărul de identificare Numărul de înregistrare/ înmatriculare Anul fabricaţiei Culoarea Rulajul, în km, de la începutul exploatării Rulajul, în km, efectuat în ultimele 12 luni Locul de muncă Observaţii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. STRUCTURA DEŢINĂTOARE
Se înscriu autovehiculele alocate conform prevederilor tabelei de înzestrare proprii, precum şi cele predate prin transfer temporar.
2. STRUCTURI UTILIZATOARE
Se înscriu autovehiculele care asigură nevoile de transport ale structurilor utilizatoare, conform tabelelor de înzestrare ale acestora.
3. AUTOVEHICULE RETRASE DIN EXPLOATARE
Se înscriu autovehiculele existente în plus faţă de prevederile tabelei de înzestrare, respectiv cele scoase din funcţiune.

NOTE: a)În coloanele 1-7 se vor înscrie datele din certificatul de înregistrare. b)În coloana 10 se va menţiona categoria din norma de dotare sau tabela de înzestrare şi compartimentul (similar) care utilizează autovehiculul (exemplu: autoturism de serviciu - comanda unităţii, autospecială pentru munca operativă - serviciul judiciar; autospecială transport efective - serviciul ordine publică etc.). c)În prezenta situaţie se vor înscrie toate autovehiculele din evidenţă, inclusiv cele predate prin transfer temporar altei structuri a Ministerului Administraţiei şi Internelor, cele retrase în vederea scoaterii din funcţiune (depozit), precum şi cele existente în plus faţă de prevederile tabelei de înzestrare, menţionându-se aceasta în coloana 11. d)Situaţia nominală va cuprinde şi autovehiculele cu care se asigură logistic alte unităţi (structuri centrale sau structuri teritoriale ale Arhivelor Naţionale, Direcţiei Generale Anticorupţie etc.), cu adaptarea prevederilor de la lit. b). e)În coloana 11 „Observaţii“ se va menţiona, după caz, „comodat“, „leasing până la data .....“ (numai pentru cele care nu au depăşit acest termen) sau „transfer temporar la (unitatea) ........ ...........“. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 4 la normativ) MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR STRUCTURA ........ ................ ........ SITUAŢIA gradului de înzestrare cu autovehicule la data de 01.12. .........

Nr. crt. Datele autovehiculelor Necesar Existent Deficit Grad înzestrare [%] Existent, în funcţie de vechimea în exploatare Existent, în funcţie de rulajul efectuat, în mii km
Categorie Marcă Tip/Variantă autovehicul Sub 5 ani 5-10 ani Peste 10 ani Sub 50 50-100 100-250 Peste 250
0 1 2 3 4 5 6 = 4 – 5 7 = (5/4)*100 8 9 10 11 12 13 14
(Exemplu de completare a situaţiei)
1. Autoturisme (autospeciale) pentru muncă operativă (specifică) - total, din care: 25 22 3 88 10 6 6 6 8 4 4
1 Autoturism Dacia Logan 1,4 MPI - 1 - - - - 1 - - - 1
2 Autoturism Dacia Logan 1,6 MPI - 6 - - 2 1 3 2 3 - 1
3 Autoturism Nissan Terrano 2,7 TD - 5 - - 2 3 - - - 3 2
4 Autoturism Opel Astra 1,7 CDTI - 7 - - 5 - 2 3 4 - -
5 Autospecială Volkswagen Vento 1,8 CL - 2 - - - 2 - 1 - 1 -
2. Autospeciale de patrulare, pază şi/sau ordine publică - total, din care:
a) pentru patrulare
Autoturism Dacia Logan 1,4 MPI x y z w
......
b) pentru pază şi/sau ordine publică
Autospecială Volkswagen Transporter 2,4 TDI z g z t y
Nr. crt. Datele autovehiculelor Necesar Existent Deficit Grad înzestrare [%] Existent, în funcţie de vechimea în exploatare Existent, în funcţie de rulajul efectuat, în mii km
Categorie Marcă Tip/Variantă autovehicul Sub 5 ani 5-10 ani Peste 10 ani Sub 50 50-100 100-250 Peste 250
0 1 2 3 4 5 6 = 4 – 5 7 = (5/4)*100 8 9 10 11 12 13 14
........
TOTAL AUTOVEHICULE ALOCATE
AUTOVEHICULE RETRASE DIN EXPLOATARE
1 Autoturism Dacia 1310 L x x x
...............
TOTAL AUTOVEHICULE RETRASE

NOTE: a)Autovehiculele vor fi grupate în ordinea categoriilor prevăzute în norma de dotare, respectiv tabela de înzestrare şi în funcţie de categoria, marca, tipul/varianta autovehiculului. b)După completarea situaţiei cu autovehiculele din dotarea proprie, vor fi înscrise în continuare cele cu care sunt asigurate logistic alte unităţi, separat pe fiecare unitate, pe baza unui extras din tabela de înzestrare a acestora, respectându-se prevederile lit. a). c)La cap. „Autovehicule retrase din exploatare“ se vor menţiona, după caz, grupate pe categorii, mărci şi tipuri, autovehiculele predate prin transfer temporar altor structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, cele existente în plus faţă de prevederile tabelei de înzestrare sau ale normei de dotare proprii ori a eventualelor structuri asigurate, precum şi cele scoase din funcţiune, conform reglementărilor în vigoare. În acest caz se vor completa numai coloanele 5, respectiv 8-14, după caz.NOTA BENE: Coloana 5 = coloana 8 + coloana 9 + coloana 10 Coloana 5 = coloana 11 + coloana 12 + coloana 13 + coloana 14 În cadrul unei categorii, dacă coloana 4 („Necesar“) > coloana 5 („Existent“) se completează şi coloana 6 („Deficit“); este interzisă alocarea simultană a autovehiculelor, suplimentar faţă de prevederile tabelei de înzestrare sau ale normei de dotare a unei structuri, astfel încât să nu existe situaţia coloana 4 („Necesar“) < coloana 5 („Existent“). Coloana 7 = (coloana 5/ coloana 4) * 100 [%] ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 6 la normativ) MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE A AUTOVEHICULELOR*) NOTĂ: Codurile alfanumerice asigură corespondenţa cu prevederile Directivei 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, modificată şi completată de Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003 şi Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006. *) Certificatul este reprodus în facsimil. ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 8 la normativ) MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NORME LUNARE DE CARBURANT pentru autovehiculele din dotare I. Autovehicule din toate categoriile de muncă, cu excepţia celor de la rezervă, rezervele proprii de mobilizare şi şcoală

Nr. crt. Categoria autovehiculelor Norma lunară de carburant (litri/lună/autovehicul)
1. Autoturisme de serviciu ce deservesc conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor -M.A.I. (ministrul, secretarii de stat, subsecretarii de stat, persoanele cu funcţii asimilate acestora şi secretarul general) 200
2. Autoturisme de serviciu ce deservesc celelalte funcţii din conducerea ministerului, structurile din cadrul aparatului central al M.A.I. şi din subordinea acestuia 150
3. Autoturisme de serviciu1) ale structurilor din subordinea M.A.I., cu excepţia: 200
3.1. Autoturisme din dotarea instituţiilor prefectului din judeţe 175
3.2. Autoturisme din dotarea Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 150
4. Autovehiculele ce deservesc serviciile SMURD 800
5. Autovehiculele pentru activităţi specifice de intervenţie2) 600
6. Toate celelalte categorii de autovehicule, cu excepţia motociclurilor, tractoarelor şi a vehiculelor speciale pentru lucrări 300
7. Motocicluri (motociclete, cvadricicluri, mopede, inclusiv vehicule pentru deplasare pe zăpadă), tractoare şi alte autovehicule pentru lucrări (buldozer, excavator, motoîncărcător, motostivuitor etc.) 100
8. Motoagregate 150

II. Autovehicule de la rezervă3) şi rezerve proprii de mobilizare4) Norma lunară de carburant (pentru întreţinere) este de 5% din cea prezentată la pct. I, corespunzătoare categoriilor de autovehicule similare. III. Autovehicule şcoală3) Necesarul anual de carburanţi prevăzut la art. 75 alin. (1) din normativ pentru efectuarea pregătirii practice în vederea obţinerii permisului de conducere conform programului de pregătire se stabileşte pe baza numărului estimat de cursanţi, a numărului legal de ore de conducere în traseu şi/sau în poligon şi a următoarelor norme de carburant, în funcţie de categoria autovehiculelor utilizate: a)6 litri/oră de conducere/autovehicul - pentru autovehicule din categoria A; b)9 litri/oră de conducere/autovehicul - pentru autovehicule din categoria B; c)18 litri/oră de conducere/autovehicul - pentru autovehicule din categoriile C şi D.Prevederile art. 75 alin. (2) din normativ, aferente normelor de carburant menţionate mai sus, se aplică în mod corespunzător pentru consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita cantităţii de carburant, calculată în raport cu numărul total de cursanţi prevăzuţi a fi şcolarizaţi prin programul de învăţământ aprobat, pe categorii de permis de conducere, şi cu numărul total de autovehicule utilizate pentru această activitate. 1) Excepţie fac autovehiculele (autoturisme şi derivate din acestea) din dotarea unor structuri subordonate M.A.I. pentru care sunt stabilite alte norme de consum lunar de carburanţi, prin acte normative de nivel superior. 2) Structurile deţinătoare vor stabili categoriile de autovehicule specifice desfăşurării activităţilor de intervenţie, prin dispoziţia (ordinul de zi) de alocare la drepturi (art. 37 din normativ). 3) Pentru structurile care au asemenea categorii de autovehicule prevăzute în tabela de înzestrare. 4) Pentru structurile care au prevăzute mijloace de transport la rezervele proprii de mobilizare. ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 9 la normativ) MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR BAZA DE CALCUL privind stabilirea necesarului de personal calificat pentru executarea întreţinerilor şi reparaţiilor auto şi a suprafeţelor necesare pentru parcarea şi repararea autovehiculelor 1. La stabilirea personalului necesar pentru întreţinere şi reparaţii curente al unei unităţi deţinătoare de parc auto şi a suprafeţelor necesare pentru parcarea şi repararea autovehiculelor se utilizează noţiunea de „autovehicul echivalent“. 2. Transformarea în autovehicule echivalente constă în compararea autovehiculelor unui parc auto cu tipul luat ca unitate. 3. Autovehiculul echivalent luat ca unitate este un autovehicul echipat cu un motor cu putere maximă de 90 kW, masa maximă totală autorizată de 3,5 tone, un volum de manoperă pentru întreţineri şi reparaţii (Vm) de 4 ore x om/lună/autovehicul. 4. Valorile coeficienţilor de echivalare a autovehiculelor sunt prevăzute în tabelul nr. 1. Stabilirea necesarului de personal şi a suprafeţelor necesare pentru repararea şi parcarea autovehiculelor se face astfel: a)Pentru personalul de întreţineri şi reparaţii se utilizează următoarea formulă de calcul:

, în care: Np = necesarul de personal; Mt = volumul total de manoperă (ore-om/an) pentru întreţinerea şi repararea autovehiculelor unităţii; Nz = 225, ceea ce reprezintă valoarea medie a numărului de zile lucrătoare pe an pentru un muncitor. Volumul total manoperă (ore x om/an) se stabileşte prin însumarea volumului de manoperă necesar pentru fiecare tip de autovehicul din dotarea unităţii, calculat astfel: Mt = Na x K1 x N1 x Vm, în care: Na = numărul de autovehicule de acelaşi tip; K1 = coeficientul de echivalare pentru manoperă, corespunzător tipului de autovehicul din coloana 2 a tabelului nr. 1; N1 = 12 luni; Vm = 4 ore x om/lună/autovehicul. Stabilirea pe categorii a personalului necesar (Np) astfel calculat se face în funcţie de specificul fiecărei unităţi (subunităţi) astfel: Npm = Np x K3, în care: Npm = număr de personal pe profesii; Np = necesarul de personal; K3 = coeficientul de participare pe profesii la executarea lucrărilor de întreţineri şi reparaţii, conform tabelului nr. 2. b)Pentru suprafaţa necesară reparării se însumează de la fiecare tip de autovehicul produsul dintre numărul de bucăţi şi coeficientul de echivalare corespunzător (K2) din coloana 3 a tabelului nr. 1. c)Pentru suprafaţa necesară parcării se însumează de la fiecare tip de autovehicul produsul dintre numărul de bucăţi şi suprafaţa medie de parcare, în funcţie de condiţii, garaj sau platforme betonate, conform următorului tabel:

Nr. crt. Categoria autovehiculelor Suprafaţa medie de parcare pentru un autovehicul (m2)
garaj platformă betonată
1. Autoturisme şi autospeciale derivate 11 20
2. Autoutilitare, microbuze, autospeciale derivate, tractoare şi remorci 30 46
3. Autobuze şi derivate 42 66
4. Motocicluri 2 2

d)În vederea elaborării proiectului programului logistic, se estimează o valoare de plan a fondurilor financiare pentru aprovizionarea pieselor de schimb necesare în procesul de reparare a autovehiculelor, calculată ca reprezentând 5% din valoarea autovehiculelor existente, în funcţie de categoriile de destinaţie menţionate în tabelul de mai sus.Tabelul nr. 1 Coeficienţii de echivalare a autovehiculelor

Nr. crt. Categoria autovehiculelor Coeficientul de echivalare pentru manoperă (K1) Coeficientul de echivalare pentru suprafaţa de întreţinere şi reparaţii (K2)
1. Autoturisme şi derivate, cu maximum 8+1 locuri 1,0 1,0
2. Microbuze şi derivate, cu maximum 22+1 locuri 1,5 1,8
3. Autobuze 2,0 2,1
4. Autocamioane, autoutilitare furgon şi derivate, tractoare şi remorci: - cu masa totală maximă până la 3,5 t inclusiv 1,0 1,0
- cu masa totală maximă între 3,5 şi 12 t inclusiv 1,5 1,8
- cu masa totală maximă peste 12 t 2,0 2,1
5. Motociclete, mopede, cvadricicluri 0,5 0,5

Tabelul nr. 2 Coeficienţii participării pe categorii de personal la executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii

Nr. crt. Lucrări Valoarea coeficientului (K3)
1. - mecanică - strungărie - lăcătuşărie - alimentare cu carburanţi - spălătorie 0,52
2. - electricitate (electronică) 0,05
Nr. crt. Lucrări Valoarea coeficientului (K3)
3. - sudură - tinichigerie - fierărie - vopsitorie 0,15
4. - tâmplărie - tapiţerie 0,04
5. - personal indirect productiv 0,24

ANEXA nr. 6(Anexa nr. 14 la normativ) MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR PRECIZĂRI privind utilizarea autovehiculelor din dotare de către personalul propriu sau terţi, în situaţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, şi stabilirea tarifelor aferente I. Folosirea autovehiculelor pentru transportul personalului la şi de la locul de muncă, cu plata unui tarif zilnic 1. La începutul fiecărui an, structurile care utilizează autovehicule din dotare pentru transportul personalului la şi de la locul de muncă vor întocmi un raport în care se precizează încadrarea în prevederile reglementărilor în vigoare şi la care se anexează tabele nominale cu personalul care beneficiază de acest transport, pe baza tarifului zilnic în vigoare, şi le vor prezenta spre aprobare conducătorului structurii deţinătoare. După aprobare, raportul şi tabelele se predau Compartimentului financiar-contabilitate. 2. Tariful zilnic de transport se comunică de către Direcţia generală logistică structurilor interesate şi se încasează lunar (pentru luna precedentă) de la personalul care a beneficiat de transport. 3. Tariful nu se percepe pentru zilele în care personalul se găseşte în concedii de odihnă, de studii sau de boală. Aceste date se vor lua din registrul de dispoziţii zilnice sau ordine de zi. 4. Persoanele aflate în misiune (controale, inspecţii, alte activităţi ordonate) care se deplasează cu mijloace de transport ale structurii respective nu plătesc tariful de transport. 5. Şeful serviciului de logistică (similar) va analiza lunar numărul persoanelor pentru care urmează să se asigure transportul la şi de la locul de muncă şi le va pune la dispoziţie mijloacele de transport care corespund cel mai bine criteriului eficienţei economice. II. Stabilirea tarifelor pe kilometrul parcurs şi ora de funcţionare/staţionare pentru mijloacele de transport auto din dotarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor Folosirea mijloacelor de transport auto din dotarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor impune utilizarea următoarelor sintagme: a)tarif pe kilometrul parcurs, tarif pe ora de funcţionare în regim staţionar şi tarif pe ora de staţionare fără funcţionarea motorului, în cazul autovehiculelor care înregistrează la bord rulajul parcurs în kilometri; b)tarif pe ora de funcţionare şi tarif pe ora de staţionare fără funcţionarea motorului, în cazul autovehiculelor şi motoagregatelor care înregistrează timpul de funcţionare a motorului în ore; c)tarif pe ora de utilizare, în cazul remorcilor şi semiremorcilor.Acestea reprezintă indicatori specifici utilizaţi ca bază de calcul pentru: a)evaluarea pagubelor produse ca urmare a utilizării în mod ilegal (ilicit) a mijloacelor de transport, în vederea recuperării acestora conform legislaţiei privind răspunderea materială; b)stabilirea contravalorii unor activităţi de transport reprezentând drepturi de transport ale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor (exclusiv transportul personalului la şi de la locul de muncă) sau prestări de servicii, efectuate în condiţiile legii, cu autovehiculele din dotare; c)orice altă situaţie în care se efectuează transporturi cu autovehiculele din dotare, cu încadrarea în reglementările legale în vigoare care prevăd decontarea cheltuielilor reprezentând contravaloarea acestora. Valoarea tarifului se calculează de către structurile deţinătoare de parc auto pentru orice categorie de vehicul rutier şi, la nevoie, în funcţie de coeficientul de mentenanţă şi preţul unitar al carburantului utilizat pentru funcţionarea autovehiculului, respectiv masa totală maximă a remorcii. RELAŢII DE CALCUL pentru stabilirea tarifelor pe kilometrul parcurs şi ora de funcţionare/staţionare cu mijloacele de transport auto din dotarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor A. Pentru autovehiculele din dotarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, tariful pe kilometrul parcurs, respectiv tariful pe ora de funcţionare, în funcţie de parametrul înregistrat la bordul autovehiculului, se calculează cu relaţia: Ta = cm x puc, în care: (1)Ta reprezintă tariful pe kilometrul parcurs, în lei/km, respectiv tariful pe ora de funcţionare în lei/oră pentru autovehicule*), în funcţie de parametrul înregistrat la bordul acestora;cm reprezintă coeficientul de mentenanţă corespunzător fiecărei categorii de autovehicul, în km-1, respectiv ore-1, corespunzător parametrului înregistrat la bord;*) Inclusiv motoagregate.puc reprezintă preţul*) unui litru de carburant, în lei, utilizat pentru funcţionarea autovehiculului.B. În cazul autospecialelor echipate cu agregate de lucru (pompe, instalaţii de ridicat, generatoare de curent electric, compresoare de aer etc.) sau echipamente speciale, pentru antrenarea/funcţionarea cărora este necesară funcţionarea motorului în staţionare, tariful pe ora de funcţionare în regim staţionar se stabileşte în ipoteza realizării în perioada programului normal de muncă (8 ore zilnic) a unui rulaj mediu de 200 km, cu următoarea relaţie: Tfs = Ta x 200 : 8 , în care: (2)Tfs reprezintă tariful pe ora de funcţionare în regim staţionar, în lei/oră, pentru autospeciale, în funcţie de parametrul înregistrat la bordul acestora;Ta reprezintă tariful pe kilometrul parcurs, în lei/km, stabilit conform relaţiei (1) de la lit. A.C. Pentru utilizarea în staţionare a autovehiculelor, tariful pe ora de staţionare fără funcţionarea motorului se stabileşte în ipoteza realizării în perioada programului normal de muncă (8 ore zilnic) a unui rulaj mediu de 100 km, pentru autovehiculele care înregistrează la bord rulajul efectuat, respectiv a 4 ore de funcţionare, pentru autovehiculele care înregistrează la bord timpul de funcţionare, cu următoarea relaţie: Ts = Ta x 100 : 8, respectiv Ts = Ta x 4 : 8, în care:Ts reprezintă tariful pe ora de staţionare fără funcţionarea motorului, în lei/oră;Ta reprezintă tariful pe kilometrul parcurs, în lei/km, respectiv tariful pe ora de funcţionare, în lei/oră, stabilit conform relaţiei (1) de la lit. A, în funcţie de parametrul înregistrat la bordul autovehiculului.D. În cazul remorcilor sau semiremorcilor, tariful pe ora de utilizare se calculează cu relaţia: Tr = cmr x mmax, în care: (3)Tr reprezintă tariful pe ora de utilizare a remorcii/semiremorcii, în lei/orăcmr reprezintă coeficientul de mentenanţă, în lei/kg x oră;mmax reprezintă masa totală maximă, în kg, înscrisă în cartea de identitate a vehiculului şi în certificatul de înregistrare.*) Se consideră preţul unui litru de carburant la data efectuării prestării de serviciu, respectiv a evaluării pagubei, conform legii. PRECIZĂRI privind calculul tarifelor Pentru toate mijloacele de transport auto se vor respecta următoarele precizări: 1. În cazul unui ansamblu de vehicule (autovehicul tractor şi remorcă/remorci/semiremorcă, după caz), se calculează tariful pentru toate vehiculele ce formează ansamblul. 2. Valoarea curselor, respectiv a duratelor de funcţionare/staţionare/utilizare a mijloacelor de transport auto se stabileşte în funcţie de situaţia concretă, prin înmulţirea tarifului unitar calculat conform relaţiilor de mai sus cu: 2.1 În cazul autovehiculelor: a)rulajul parcurs, în km, înscris în foaia de parcurs a autovehiculului pe baza înregistrării de la bord, respectiv cel stabilit în urma efectuării cercetării administrative; b)timpul de funcţionare în regim staţionar, în ore, pentru antrenarea agregatelor de lucru sau funcţionarea echipamentelor speciale, rezultat din foaia de parcurs a autospecialelor, respectiv cel stabilit în urma efectuării cercetării administrative; c)timpul de funcţionare, în ore, înscris în foaia de parcurs pe baza înregistrării la bordul tractoarelor sau al autovehiculelor speciale pentru lucrări, inclusiv pentru motoagregate, după caz, respectiv cel stabilit în urma cercetării administrative; d)timpul de utilizare în staţionare rezultat din foaia de parcurs.2.2. În cazul remorcilor şi semiremorcilor:durata de utilizare, în ore, în cazul remorcilor/semiremorcilor, înscrisă în foaia de parcurs a autovehiculului tractor, corespunzătoare curselor în care acestea au fost tractate, inclusiv cele către/de la beneficiar, respectiv cea stabilită în urma cercetării administrative în cazul utilizării ilicite a vehiculelor.3. Pentru stabilirea costurilor totale, la contravaloarea rulajelor parcurse sau a orelor de funcţionare rezultate din foaia de parcurs, calculată pe baza tarifelor de mai sus, se adaugă următoarele elemente: 3.1. În cazul transporturilor efectuate ce reprezintă prestări de servicii conform legii, după caz: a)contravaloarea drepturilor salariale ale conducătorilor auto, inclusiv a orelor suplimentare lucrate peste programul normal de muncă, corespunzătoare duratei totale a transportului rezultată din foaia de parcurs, precum şi contribuţiile aferente la bugetul asigurărilor sociale de stat, la fondul asigurărilor sociale de sănătate şi celelalte fonduri speciale, prevăzute de actele normative în vigoare; b)contravaloarea timpului de staţionare, corespunzător intervalelor înscrise în foaia de parcurs, calculată pe baza tarifului pe ora de staţionare fără funcţionarea motorului; c)valoarea cheltuielilor suplimentare pentru conducătorul auto (diurnă, cazare, taxă paşaport etc.), precum şi taxele pentru asigurarea mijlocului de transport în străinătate, pentru acces pe autostrăzi, parcări, treceri de poduri sau traversări cu bacul etc.; d)valoarea amortizării aferentă perioadei de utilizare, rezultată din foaia de parcurs a mijlocului de transport pentru care se calculează amortizarea conform prevederilor legale, dacă acesta nu este amortizat integral la data efectuării prestaţiei, folosind relaţia:Va = Vc x Z/(A x Dn), unde:Va = valoarea amortizării mijlocului de transport supus amortizării în condiţiile reglementărilor legale, în lei;Vc = valoarea contabilă a mijlocului de transport cu care acesta este înregistrat în evidenţa contabilă la momentul efectuării cursei, în lei;Z = numărul de zile calendaristice în care vehiculul a fost utilizat pentru efectuarea prestării de servicii; fracţiunea de zi se consideră o zi;A = numărul de zile calendaristice ale anului respectiv;Dn = durata normală de utilizare a vehiculului, conform reglementărilor în vigoare, în ani; e)în cazul prestărilor de servicii ce reprezintă activităţi de însoţire cu autospeciale a transporturilor agabaritice şi/sau periculoase ce se efectuează cu viteze medii de deplasare mai mici de 15 km/oră, în plus faţă de prevederile lit. a)-d), după caz, pentru intervalul de timp de însoţire efectivă se aplică atât tariful corespunzător parcursului efectuat, cât şi tariful orar asimilat funcţionării în regim staţionar, aferent acestei perioade.3.2. În cazul transporturilor ce reprezintă drepturi de transport ale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor şi membrilor de familie al acestuia, efectuate în afara programului de muncă, în baza reglementărilor în vigoare, se calculează numai contravaloarea rulajului parcurs, la care se adaugă valoarea cheltuielilor precizate la pct. 3.1 lit. c), după caz. 3.3. În cazul cercetării administrative pentru recuperarea unor pagube produse prin efectuarea de curse nejustificate, nelegale sau în afara cadrului de reglementare intern, stabilite în sarcina celor vinovaţi, conform reglementărilor legale în vigoare privind răspunderea materială a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, la contravaloarea rulajului şi/sau orelor de funcţionare se adaugă valoarea cheltuielilor precizate la pct. 3.1 lit. c), după caz. 4. Tariful nu cuprinde cote de profit sau taxa pe valoarea adăugată, aceasta din urmă fiind aplicată şi percepută dacă este cazul, conform prevederilor legale în vigoare. COEFICIENŢII DE MENTENANŢĂ corespunzători categoriilor de vehicule rutiere din dotarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor

Nr. crt. Categoria*) vehiculelor rutiere Coeficientul de mentenanţă
1. Mopede (cilindreea maximă 50 cm3 sau puterea maximă a motorului până la 4 kW) 0,12
2. Motociclete, inclusiv vehicule pentru deplasare pe zăpadă, din care:
2.1. - cu cilindreea motorului până la 500 cm3 0,16
2.2. - cu cilindreea motorului între 501 şi 1.000 cm3 0,18
2.3. - cu cilindreea motorului peste 1.000 cm3 0,20
3. Cvadricicluri, din care:
3.1. - cu cilindreea motorului până la 500 cm3 inclusiv 0,20
3.2. - cu cilindreea motorului peste 500 cm3 0,22
4. Autoturisme (maximum 8+1 locuri) şi autospeciale din categoria M1, din care:
4.1. - cu cilindreea motorului până la 1.200 cm3 inclusiv 0,24
4.2. - cu cilindreea motorului între 1.201 şi 1.400 cm3 0,25
4.3. - cu cilindreea motorului între 1.401 şi 1.600 cm3 0,26
4.4. - cu cilindreea motorului între 1.601 şi 1.800 cm3 0,27
4.5. - cu cilindreea motorului între 1.801 şi 2.000 cm3 0,28
4.6. - cu cilindreea motorului între 2.001 şi 2.500 cm3 0,33
4.7. - cu cilindreea motorului între 2501 şi 3.000 cm3 0,38
4.8. - cu cilindreea motorului între 3.001 şi 4.000 cm3 0,45
4.9. - cu cilindreea motorului peste 4.000 cm3 0,50
5. Microbuze (maximum 22+1 locuri), inclusiv autospeciale din categoria M2 sau M3, cu maximum 22+1 locuri 0,90
6. Autobuze (peste 23 locuri), inclusiv autospeciale din categoria M2 sau M3, cu peste 23 locuri 1,20
7. Autoutilitară, inclusiv autospeciale din categoria N, din care:
7.1. - cu masa totală maximă autorizată până la 3.500 kg 0,35
7.2. - cu masa totală maximă autorizată între 3.501 şi 12.000 kg 0,70
7.3. - cu masa totală maximă autorizată peste 12.000 kg 1,00
8. Tractoare agricole şi autovehicule speciale pentru lucrări, din care:
8.1. - cu puterea maximă a motorului până la 37 kW inclusiv 6,0
8.2. - cu puterea maximă a motorului peste 37, până la 55 kW inclusiv 8,0
8.3. - cu puterea maximă a motorului peste 55, până la 75 kW inclusiv 10,0
8.4. - cu puterea maximă a motorului peste 75 kW 12,0
9. Remorci şi semiremorci 0,002
10. Motoagregate, din care:
10.1. - cu puterea maximă a motorului până la 6 kW inclusiv 2,0
10.2. - cu puterea maximă a motorului peste 6 kW, până la 37 kW inclusiv 4,0

*) Categoria vehiculelor menţionate este conformă cu Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi este înscrisă în cartea de identitate a vehiculului şi în certificatul de înregistrare.

Nr. crt. Categoria*) vehiculelor rutiere Coeficientul de mentenanţă
10.3. - cu puterea maximă a motorului peste 37 kW, până la 55 kW inclusiv 6,0
10.4. - cu puterea maximă a motorului peste 55 kW, până la 75 kW inclusiv 8,0
10.5. - cu puterea maximă a motorului peste 75 kW 10,0

ANEXA Nr. 7(Anexa nr. 141 la normativ) MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR METODOLOGIE privind transmiterea dreptului de folosinţă pentru o perioadă determinată a unor autovehicule din dotarea structurilor subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor altor instituţii publice Articolul 1Dreptul de folosinţă a autovehiculelor din dotarea structurilor subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor poate fi transmis pentru o perioadă determinată unor instituţii publice, la cererea scrisă a conducătorilor acestora, în condiţiile legii. Articolul 2(1) Dreptul de folosinţă a autovehiculelor din dotarea structurilor subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor se poate transmite altor instituţii publice care au calitatea de ordonator principal de credite şi au încheiat un protocol de cooperare/colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor.(2) Protocolul de colaborare/cooperare prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă norme care să instituie posibilitatea asigurării sprijinului logistic reciproc, transmiterii dreptului de folosinţă a unor bunuri şi a prelungirii perioadei de transmitere a acestui drept, în baza unui ordin comun al conducătorilor celor două instituţii semnatare ale protocolului.(3) Proiectul ordinului prevăzut la alin. (2) se elaborează în baza cererii instituţiei publice solicitante de către structurile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor ai căror conducători au calitatea de ordonator secundar de credite sau ordonator terţiar de credite din subordinea directă a ordonatorului principal de credite, care deţin autovehiculele ce fac obiectul transmiterii dreptului de folosinţă, şi trebuie să cuprindă, fără a se limita la acestea, următoarele elemente:a)categoria, marca şi tipul, numărul de identificare al vehiculului, numărul de înregistrare MAI şi, după caz, numărul de înmatriculare al autovehiculelor ce fac obiectul transmiterii dreptului de folosinţă; b)perioada transmiterii dreptului de folosinţă; c)numele şi prenumele conducătorilor auto proprii care conduc autovehiculele transmise instituţiei publice solicitante, după caz; d)obligaţiile instituţiei publice solicitante de a asigura toate cheltuielile aferente utilizării autovehiculelor care fac obiectul ordinului, cum sunt cheltuielile de funcţionare, exploatare şi întreţinere, asigurare de răspundere civilă obligatorie şi asigurare de răspundere facultativă - CASCO, precum şi de a efectua reparaţiile şi reviziile tehnice, conform cărţii tehnice a autovehiculului; e)obligaţiile instituţiei publice solicitante de a restitui la termen bunurile primite, în natura lor specifică, şi de a nu aduce modificări acestora. Articolul 3(1) Proiectul de ordin comun se promovează spre avizare şi aprobare, conform reglementărilor în vigoare. Avizul tehnic al directorului general al Direcţiei generale logistice pe raportul de promovare a ordinului, la care se anexează cererea instituţiei publice solicitante şi copia protocolului încheiat între cele două instituţii, este obligatoriu.(2) După semnarea ordinului comun de către ministrul administraţiei şi internelor, acesta se transmite pentru semnare, conform reglementărilor în vigoare, instituţiei solicitante şi, ulterior, structurii deţinătoare a autovehiculelor, care va proceda la predarea acestora către reprezentantul instituţiei solicitante, pe bază de proces-verbal de predare-primire, în care se vor înscrie datele de identificare ale autovehiculelor şi materialele care se predau odată cu acestea, conform inventarului de complet. Articolul 4Structura deţinătoare a bunurilor care fac obiectul transmiterii dreptului de folosinţă ţine evidenţa autovehiculelor al căror drept de folosinţă a fost transmis altor instituţii şi răspunde de preluarea acestora în condiţiile prezentului ordin, la data scadentă. ANEXA Nr. 8(Anexa nr. 29 la normativ) MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR PERIODICITATEA ÎNLOCUIRII LUBRIFIANŢILOR UZAŢI din instalaţia de ungere a motoarelor, din agregatele de transmisie, direcţie şi alte instalaţii speciale 1. Periodicitatea înlocuirii lubrifianţilor din agregatele de transmisie, direcţie sau alte instalaţii speciale este cea prevăzută în manualul de utilizare sau instrucţiunile de exploatare emise de producătorii autovehiculelor. 2. Periodicitatea înlocuirii lubrifianţilor uzaţi din sistemele de ungere ale motoarelor şi a filtrelor de ulei este cea prevăzută în manualul de utilizare sau instrucţiunile de exploatare ale producătorilor autovehiculelor, exprimată în km sau ani. 3. La autovehiculele care nu realizează în cursul unui an rulajul prevăzut pentru înlocuirea uleiului de motor uzat şi a filtrului de ulei, aceste operaţiuni se execută anual. 4. Pentru perioada de rodaj a autovehiculelor la motoarele sau agregatele cărora au fost efectuate reparaţii de amploare, periodicitatea operaţiunilor prevăzute la pct. 1 şi 2 este cea indicată de operatorul economic reparator. 5. Condiţiile minime tehnice şi calitative ale lubrifianţilor utilizaţi la mijloacele de transport din dotare sunt cele stabilite de producătorul autovehiculului în manualul de utilizare şi service. 6. Uleiurile uzate înlocuite se colectează în recipiente corespunzătoare, pe sortimente, şi se predau operatorilor economici specializaţi, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 7. Prevederile de mai sus se aplică în mod corespunzător şi motoagregatelor sau autospecialelor pentru lucrări. În lipsa precizărilor tehnice ale producătorului acestor mijloace, intervalul la care se efectuează schimbul de ulei motor şi filtrul de ulei la aceste produse este de 200 de ore de funcţionare sau anual. 8. Pentru autovehiculele/motoagregatele ale căror motoare au sisteme de ungere prin amestec (motoare în 2 timpi), în cazul când nu este prevăzută altă proporţie în instrucţiunile de utilizare ale producătorului, în rezervorul de combustibil se introduce o cantitate de ulei reprezentând 4% din cantitatea de carburant cu care se alimentează. 9. Înlocuirea uleiului din filtrele de aer umede se efectuează la termenele şi în cantităţile prevăzute în manualul de utilizare al autovehiculului. ANEXA Nr. 9(Anexa nr. 30 la normativ) MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR A. Limita de uzură pentru exploatarea anvelopelor

Nr. crt. Categoria autovehiculului Adâncimea minimă a profilului principal, în zona centrală de 3/4 din lăţimea benzii de rulare (mm)
Anvelope pentru iarnă*) Alte anvelope
0 1 2 3
1. Autoturisme, autospeciale pentru transport mixt şi autospeciale pentru transport de persoane cu maximum 8+1 locuri 3,0 1,6
2. Microbuze şi autospeciale pentru transport de persoane cu minimum 9+1 până la maximum 22+1 locuri 3,0 1,6
3. Autobuze şi autospeciale pentru transport de persoane cu peste 23 locuri 4,0 2,0
4. Autoutilitare şi autospeciale derivate 3,0 1,6
5. Tractoare şi autovehicule pentru lucrări 4,0 2
6. Motociclete şi mopede 1,6 1,0
7. Cvadricicluri 3,0 1,6
8. Remorci şi motoagregate remorcabile 3,0 1,6

*) Valori valabile în cazul utilizării acestora pentru circulaţia în condiţii de iarnă. B. Precizări privind exploatarea anvelopelor 1. Pentru exploatarea anvelopelor în condiţii de siguranţă a circulaţiei, se recomandă ca durata de utilizare (păstrare), în ani, a acestora să nu depăşească 3/4 din durata normală de funcţionare (utilizare) a autovehiculelor pe care le echipează, conform catalogului aprobat prin hotărâre a Guvernului. 2. Anvelopele care au îndeplinit durata de păstrare recomandată şi care nu au atins limita de uzură a benzii de rulare conform tabelului pot fi exploatate în continuare, atâta timp cât nu se constată deformări (umflături), crăpături sau alte deteriorări ale acestora care să afecteze siguranţa circulaţiei. 3. Pentru utilizarea eficientă, se poate efectua, la nevoie, vulcanizarea anvelopelor, în situaţia în care cordul acestora nu este afectat astfel încât să nu mai prezinte siguranţă în exploatare. 4. La atingerea limitei de uzură a benzii de rulare sau a deteriorărilor menţionate anterior, anvelopele se retrag ca deşeuri, conform prevederilor în vigoare. 5. Pentru anvelopele care echipează autovehiculele de la rezervele proprii de mobilizare se procedează astfel: a)Anvelopele noi care se primesc în unitate, de regulă, se montează pe autovehiculele din rezervele proprii de mobilizare prin înlocuirea celor care au depăşit durata de utilizare (păstrare) recomandată şi care nu au atins limita de uzură a benzii de rulare. b)Anvelopele înlocuite pot fi folosite la autovehiculele de la uzul curent, atât timp cât asigură securitatea circulaţiei, după care se retrag ca deşeuri, conform prevederilor legale. c)Anvelopele ce echipează autovehiculele din rezervele proprii de mobilizare şi care nu au corespondent la celelalte categorii de la uzul curent se vor menţine în exploatare, cu respectarea prevederilor pct. 2.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 251/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 251 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu