Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2465 din 20 octombrie 2010

pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 716 din 27 octombrie 2010In temeiul prevederilor art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Pentru aplicarea procedurii de restituire prevăzute la alin. (1) urmează a fi utilizate formularele:

a) „Cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

b) „Dispoziţie de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;

c) „Inştiinţare de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4;

d) „Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile competente din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi organele fiscale subordonate acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ DE RESTITUIRE

a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

1. Prezenta procedură reglementează modalitatea de restituire a sumelor încasate de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând sume plătite în plus faţă de obligaţia legală ori sume plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată.

2. Sumele prevăzute la pct. 1 se restituie la cerere, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanelor care au drept de restituire, potrivit legii, denumite în continuare solicitanţi.

3. Pentru certificarea dreptului de restituire, solicitanţii vor depune o cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată, la autoritatea sau instituţia publică ce a încasat suma solicitată la restituire, după caz. In situaţia în care, ca urmare a aplicării dispoziţiilor Legii nr. 329/2009, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea sau instituţia publică a fost desfiinţată sau comasată, cererea de certificare a dreptului la restituire se adresează autorităţii sau instituţiei publice care a preluat activitatea acesteia.

4. Cererile de certificare/restituire reprezintă şi cereri de restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a fost efectuată, după caz. In cererea de certificare/restituire solicitantul va preciza următoarele:

a) suma de restituit şi natura acesteia;

b) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;

c) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;

d) datele de identificare ale organului fiscal în a cărui administrare se află acesta.

5. Cererile de certificare/restituire depuse la autorităţile ori instituţiile publice vor fi verificate de către acestea sub aspectul realităţii şi exactităţii celor solicitate, precum şi al încadrării în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor în cauză.

6. In conformitate cu rezultatele verificărilor, autoritatea sau instituţia publică va emite, în termen de 15 zile, o dispoziţie de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, denumită în continuare dispoziţie de restituire.

7. Modelul cererii de certificare/restituire şi modelul dispoziţiei de restituire sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la ordin.

8. Prin dispoziţia de restituire, aprobată de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, se confirmă sumele plătite în plus faţă de obligaţia legală sau, după caz, faptul că prestaţia pentru care s-a făcut plata nu a mai fost realizată. După aprobare, originalul formularelor prevăzute la pct. 4 şi 6 se transmite, în termen de 3 zile, unităţii Trezoreriei Statului la care este arondată autoritatea sau instituţia publică în cauză.

9. (1) Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondată autoritatea sau instituţia publică verifică datele înscrise în dispoziţia de restituire şi în cererea de certificare/restituire în ceea ce priveşte existenţa următoarelor elemente: numărul şi data documentului prin care s-a plătit suma la bugetul de stat, suma plătită, organul fiscal competent în administrarea solicitantului.

(2) In cazul în care suma plătită de solicitant a fost virată la bugetul de stat centralizat cu alte sume încasate de autoritatea sau instituţia publică, în dispoziţia de restituire se va preciza documentul prin care a fost plătită suma care include şi suma primită de la solicitant.

(3) In cazul în care suma pentru care se dispune restituirea a fost virată de solicitant anterior intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi aceasta nu a fost virată la bugetul de stat, fiind utilizată de autoritatea sau instituţia publică potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli, se va face această menţiune în dispoziţia de restituire.

10. (1) Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondată autoritatea sau instituţia publică în cauză întocmeşte, în termen de 3 zile de la primirea documentelor, ordinul de plată prin care dispune transferul în format electronic al sumelor din contul de venituri ale bugetului de stat la care autoritatea sau instituţia publică a virat iniţial sumele respective în contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.21 „Venituri ale bugetului de stat - Sume restituite aferente veniturilor încasate din activităţi desfăşurate de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate", codificat cu codul de identificare fiscală al solicitantului, deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care acesta este arondat.

(2) In cazul în care dispoziţia de restituire nu cuprinde toate informaţiile solicitate, aceasta se restituie autorităţii sau instituţiei publice, împreună cu documentaţia anexată, pentru corectare.

11. Odată cu întocmirea ordinului de plată pentru transferul sumelor în cauză, unitatea Trezoreriei Statului prevăzută la pct. 10 va transmite în sistem electronic unităţii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul formularele prevăzute la pct. 4 şi 6, scanate.

12. Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul va transmite organului fiscal competent, în termen de două zile de la primire, formularul prevăzut la pct. 6, însoţit de o copie a celui prevăzut la pct. 4, şi va solicita acestuia informaţii cu privire la existenţa unor eventuale obligaţii fiscale neachitate stabilite în sarcina solicitantului.

13. Organul fiscal competent va efectua verificarea documentaţiei depuse şi a datelor din evidenţa analitică pe plătitori, sub aspectul identificării eventualelor obligaţii fiscale înregistrate de către solicitanţi.

14. In cazul în care se constată că solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante, cererea de certificare/restituire însoţită de dispoziţia de restituire se transmit unităţii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul, care va efectua restituirea sumelor certificate.

15. In cazul în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante ale solicitantului, cererea de certificare/restituire, însoţită de dispoziţia de restituire, se înregistrează la organul fiscal competent, iar sumele solicitate se restituie numai după efectuarea compensării cu obligaţiile bugetare existente în evidenţa analitică pe plătitori, întocmindu-se în acest sens Nota privind compensarea obligaţiilor fiscale - M.F.P. -A.N.A.F. cod 14.13.41.99.

16. Cererea de certificare/restituire va fi soluţionată în termenul prevăzut la art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculat de la data înregistrării acesteia de către serviciul/compartimentul cu atribuţii în evidenţa analitică pe plătitori sau de către unitatea Trezoreriei Statului care va efectua restituirea sumei certificate, după caz.

17. In cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligaţiile fiscale restante ale solicitantului, organul fiscal competent efectuează compensarea până la concurenţa acestor obligaţii fiscale, iar diferenţa rezultată o restituie acestuia.

18. Restituirea de sume se face cu întocmirea deciziei de restituire prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, în 3 exemplare. In baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent va întocmi, în 3 exemplare, Nota privind restituirea/rambursarea unor sume - M.F.P. -A.N.A.F. cod 14.13.41.99/a.

19. Nota privind compensarea obligaţiilor fiscale împreună cu nota privind restituirea/rambursarea unor sume, după caz, se transmit la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent, în scopul efectuării operaţiunilor de compensare şi de restituire.

20. Unitatea Trezoreriei Statului va efectua restituirea sumei rămase după efectuarea operaţiunii de compensare, din contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la pct. 10.

21. In cazul solicitanţilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se va efectua numai prin decontare bancară, în contul indicat prin cererea de certificare/restituire, iar în cazul solicitanţilor persoane fizice, restituirea se va efectua fie în contul bancar indicat prin aceeaşi modalitate de aceştia, fie în numerar, pentru sume mai mici de 500 lei, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

22. In vederea efectuării restituirii în numerar, organul fiscal va transmite unităţii Trezoreriei Statului, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea împlinirii termenului legal de soluţionare a cererii de restituire, nota privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume, împreună cu „Inştiinţarea de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

23. Programarea pe zile a solicitanţilor pentru care restituirea se face în numerar se va efectua de către unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în termenul legal de soluţionare. Data la care a fost programat solicitantul în vederea ridicării în numerar a sumei va fi înscrisă de către unitatea Trezoreriei Statului în înştiinţarea de restituire.

24. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent, în ziua imediat următoare avizării acestora, două exemplare ale înştiinţării de restituire şi ale notei de compensare, după caz.

25. Organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire, va transmite solicitantului un exemplar al înştiinţării de restituire şi al notei privind compensarea obligaţiilor fiscale, după caz, cel târziu în ziua imediat următoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.

26. In situaţia în care solicitantul nu se prezintă la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la data stabilită, unitatea Trezoreriei Statului va efectua reprogramarea acestuia la o dată ulterioară, la solicitarea sa.

27. După efectuarea compensării şi a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al notei de compensare şi al notei de restituire şi le transmite pe celelalte două organului fiscal competent, în termen de două zile.

28. După primirea documentelor, organul fiscal competent va păstra un exemplar al notei privind compensarea obligaţiilor fiscale şi al notei privind restituirea/rambursarea unor sume, pentru înregistrarea operaţiunilor în evidenţa analitică pe plătitori, şi îl va transmite pe celălalt solicitantului, în termen de 7 zile.

29. Concomitent, printr-o adresă, organul fiscal competent va informa autoritatea sau instituţia publică emitentă a dispoziţiei de restituire cu privire la efectuarea operaţiunilor de compensare/restituire.

30. Dosarele întocmite în vederea soluţionării solicitărilor de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat se arhivează la dosarul fiscal al solicitantului.

31. Cererile de restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată, înregistrate de autorităţile sau instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează potrivit procedurii prevăzute la pct. 1-30.

32. (1) Sumele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009, sume virate eronat la bugetul de stat de către instituţiile/autorităţile publice în contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.05 „Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice", se restituie la cererea instituţiilor/autorităţilor publice adresată unităţilor Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata eronată, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin. Restituirea sumelor se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului, din contul de venituri ale bugetului de stat în care sumele respective au fost virate în conturile autorităţilor sau instituţiilor publice care solicită restituirea, prevăzute la art. 7 alin. (2) şi (3) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009, indicate în cererea de certificare/restituire.

(2) Eventualele sume încasate după intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 329/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care rămân în continuare la dispoziţia autorităţilor sau instituţiilor publice potrivit hotărârilor Guvernului privind reorganizarea acestora şi care au fost virate la bugetul de stat de către unităţile Trezoreriei Statului conform prevederilor art. 8 alin. (3) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009, se restituie la cererea autorităţilor sau instituţiilor publice adresată unităţilor Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata eronată, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin. Restituirea sumelor se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului, din contul de venituri ale bugetului de stat în care acestea au fost virate în contul de disponibilităţi prin care se gestionează sumele care pot fi reţinute ca venituri proprii de autorităţile sau instituţiile publice reorganizate, indicat în cererea de certificare/restituire.

(3) In situaţia în care, ca urmare a aplicării dispoziţiilor Legii nr. 329/2009, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile sau instituţiile publice au fost desfiinţate ori comasate, cererea de certificare/restituire care se depune la unitatea Trezoreriei Statului se întocmeşte de autoritatea sau instituţia publică care a preluat activitatea acestora.

33. Sumele aferente prefinanţării fondurilor externe nerambursabile postaderare care nu au fost deduse de autorităţile de management din cererile de rambursare transmise de către autorităţile sau instituţiile publice beneficiare, virate de către acestea în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la art. 5 alin. (1) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009, se restituie la cererea acestora adresată unităţilor Trezoreriei Statului în contul prevăzut la art. 7 alin. (3) din aceleaşi norme metodologice. Autorităţile sau instituţiile publice beneficiare se vor adresa în prealabil autorităţii de management pentru avizarea cererilor respective şi au obligaţia de a returna sumele încasate, în termen de 5 zile de la primirea acestora, din contul prevăzut la art. 7 alin. (3) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009, în care sumele respective au fost restituite, în contul autorităţii de management/autorităţii de certificare şi plată, după caz, de la care au fost primite sumele iniţial.

34. Răspunderea privind legalitatea restituirii sumelor prevăzute la pct. 32 şi 33 revine instituţiilor publice/autorităţilor care solicită restituirea.

ANEXA Nr. 2

CERERE DE CERTIFICARE/RESTITUIRE

a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată

Nr............din data de.......................

Către...............................1)/...............................2)

Prin prezenta,.........................................3), cu sediul/domiciliul în localitatea............................, str......................................... nr........, bl........sc......., ap........, judeţul/sectorul ............................................, având C.U.I./C.N.P......................................, administrat de...................................................4) şi arondat unităţii Trezoreriei Statului.............................................................5), rog a mi se certifica/restitui suma de............................6), reprezentând..................................7), achitată în data de...................

Restituirea va fi efectuată în numerar/în contul..................................8), deschis la......................................9).

Semnătura

.......................

L.S. (dacă este cazul)

NOTĂ:

Restituirea sumelor cuvenite persoanelor fizice mai mici de 500 lei se va efectua fie în numerar, fie în contul bancar înscris de solicitant în cererea de certificare/restituire.

Exercitarea opţiunii solicitatului se va face prin bararea, cu o linie orizontală, a denumirii necorespunzătoare. In situaţia în care solicitantul nu îşi exercită opţiunea, restituirea se va efectua în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul.

Restituirea sumelor cuvenite persoanelor juridice se va efectua numai prin decontare bancară, în contul bancar înscris de solicitant în cererea de certificare/restituire.

1) Denumirea autorităţii/instituţiei publice care a încasat suma.

2) Denumirea organului fiscal competent în administrarea solicitantului.

3) Numele sau denumirea solicitantului.

4) Denumirea organului fiscal competent în administrarea solicitantului: administraţia finanţelor publice a sectorului/municipiului/ oraşului/comunei/administraţia finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii judeţeană sau a municipiului Bucureşti/Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz.

5) Denumirea unităţii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul sau organul fiscal competent în administrarea acestuia.

6) Cuantumul sumei pentru care se solicită certificarea şi, respectiv, restituirea, în cifre şi în litere.

7) Denumirea taxei/tarifului/comisionului/contribuţiei/etc. plătit(e) în plus faţă de obligaţia legală ori plătit(e) în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată, după caz.

8) Simbolul contului bancar în care se doreşte restituirea sumei.

9) Denumirea băncii/trezoreriei/instituţiei autorizate să desfăşoare operaţiuni de plată, după caz, la care solicitantul are deschis contul.

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată"

1. Denumirea: „Cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată"

2. Formatul: A4/t1

3. Difuzare: se difuzează gratuit de către organele fiscale.

4. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare.

5. Se utilizează:

- pentru certificarea dreptului de restituire şi individualizarea unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, în relaţie cu aceste instituţii;

- pentru restituirea sumelor certificate, în relaţie cu organele fiscale.

6. Se întocmeşte un exemplar unic de către solicitant.

7. Circulă:

- se depune la autoritatea sau instituţia publică către care a fost efectuată plata;

- se transmite, în original, alături de decizia de restituire, la unitatea Trezoreriei Statului care deserveşte autoritatea sau instituţia publică;

- în forma scanată, între unitatea Trezoreriei Statului şi organul fiscal.

8. Se arhivează: la nivelul fiecărei instituţii, în original, copie sau forma scanată, după caz.

ANEXA Nr. 3

Denumirea autorităţii/instituţiei publice............................

Sediul: Localitatea.........................,

str........................nr.......,

judeţul/sectorul......................

DISPOZIŢIE DE RESTITUIRE

a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat

Nr...............din data de.......................

In baza cererii nr...............din data de....................a solicitantului......................................, cu sediul/domiciliul în localitatea.........................., str...............................nr......., bl......., sc......., ap......, judeţul/sectorul............................, având C.U.I./C.N.P.....................................înregistrată la autoritatea/instituţia publică cu nr..................din data de..................., au fost efectuate verificări cu privire la situaţia sumelor plătite în plus faţă de obligaţia de plată, încasate cu documentul de plată.....................................nr..........din data de............., în sumă de..................lei.

In urma verificărilor se certifică dreptul de creanţă al solicitantului pentru suma totală de ............ lei şi se dispune restituirea acesteia de la bugetul de stat, din contul ................*) în contul 20.36.01.21 „Venituri ale bugetului de stat - Sume restituite aferente veniturilor încasate din activităţi desfăşurate de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate".

Restituirea efectivă a sumei va fi efectuată de la bugetul de stat conform art. 7 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, de către organul fiscal competent, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Suma care face obiectul restituirii a fost/nu a fost virată la bugetul de stat în contul..................., cu OPT nr................... din data de..................., în sumă totală de......................**).

Conducătorul autorităţii/instituţiei publice

Numele şi prenumele........................

Semnătura

L.S.

Verificat

Funcţia...............................

Numele şi prenumele.................

Data..........................

Semnătura............................

Intocmit

Funcţia.....................

Numele şi prenumele.................

Data .................

Semnătura...............

*) Se înscrie contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată suma care se restituie. In cazul sumelor care nu au fost virate la bugetul de stat se înscrie contul de venituri ale bugetului de stat corespunzător naturii sumei care face obiectul acestei restituiri, potrivit anexei la Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009.

**) In cazul sumelor care nu au fost virate la bugetul de stat, se completează „nu" în câmpurile aferente contului, OPT nr......................., data şi în sumă totală de.....................

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Dispoziţie de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat"

1. Denumirea: „Dispoziţie de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile si instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat"

2. Formatul: A4/t1

3. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

4. Se utilizează: pentru certificarea dreptului de restituire şi individualizarea unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către autoritatea sau instituţia publică reorganizată ca instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat, către care a fost efectuată plata şi căreia i-a fost adresată cererea de certificare/restituire.

6. Circulă:

- un exemplar la autoritatea sau instituţia publică emitentă;

- un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului;

- în formă scanată, la organul fiscal competent.

7. Se arhivează: la nivelul fiecărei instituţii, în original sau în forma scanată, după caz.

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

D.G.F.P.............../A.F.P................/D.G.A.M.C.

Str....................nr......., localitatea..............

ÎNŞTIINŢARE DE RESTITUIRE

a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat

Nr................din data de................

Către

Solicitant..........................................................,

cu sediul/domiciliul în localitatea..................................,

str............................................nr........, bl. ...,

sc......., ap.......Judeţul/sectorul...............................,

având CU.I./C.N.P.............................

In urma cererii dumneavoastră de restituire a unei sume de.......................lei, aferentă veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, şi a compensării sumei de.....................lei cu obligaţiile fiscale neachitate înregistrate de dumneavoastră, a rezultat de restituit suma de.......................lei.

In vederea restituirii în numerar a acestei sume este necesar să vă prezentaţi la Trezoreria.........................., cu sediul în str......................................., nr......., judeţ/sector................................, pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghişeu această înştiinţare şi buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.

Conducătorul unităţii fiscale,

...........................................

Unitatea Trezoreriei Statului

...........................................

Aprobat programare pentru ridicarea numerarului în data de..................

Conducătorul unităţii Trezoreriei Statului,

...........................................

Data.............

Şef compartiment,

...........................................

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Inştiinţare de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat"

1. Denumirea: „Inştiinţare de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat"

2. Formatul: A4/t1

3. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

4. Se utilizează: pentru înştiinţarea contribuabilului persoană fizică, în situaţia în care s-a solicitat restituirea în numerar şi suma de restituit nu depăşeşte plafonul de 500 lei.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.

6. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal competent;

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului.

7. Se arhivează: de compartimentul cu atribuţii de organizare a evidenţei analitice pe plătitori, persoane fizice.

ANEXA Nr. 5

Denumirea autorităţii/instituţiei publice............................,

Sediul: localitatea......................................,

str...........................nr..........,

judeţul/sectorul.............................

CERERE DE RESTITUIRE

a unor sume virate eronat la bugetul de stat

Nr.............din data de...............

Către........................1)

Prin prezenta, .........................................................2), având C.U.I............................., vă rugăm să efectuaţi restituirea sumei de........................lei, reprezentând........................................................................................................................... ..............................................................................................................................................., ..............................................................................................virată eronat la bugetul de stat.

Suma pentru care se solicită restituirea a fost:

a) achitată de instituţia noastră în data de......................, cu OPHT/chitanţa nr..................., din contul................................... în contul de venituri ale bugetului de stat.....................................;

b) achitată de instituţia noastră, centralizat cu alte încasări, în data de..................., cu OPHT/chitanţa nr....................., din contul...............................în contul de venituri al bugetului de stat............................................;

c) virată de unitatea Trezoreriei Statului................................la data de..................în contul prevăzut la art. 8 alin. (3) din Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009.

Restituirea sumei se efectuează în contul instituţiei noastre nr......................, deschis la Trezoreria......................

Ordonator de credite,

...........................................

Director economic,

...........................................

Avizat

Control preventiv

1) Denumirea unităţii Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata.

2) Denumirea autorităţii/instituţiei publice care solicită restituirea.

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat"

1. Denumirea: „Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat"

2. Formatul: A4/t1

3. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei autorităţii sau instituţiei publice.

4. Se utilizează: la restituirea de către unităţile Trezoreriei Statului a unor sume virate eronat la bugetul de stat de către autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către autoritatea sau instituţia publică reorganizată ca instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat.

6. Circulă:

- un exemplar la autoritatea sau instituţia publică emitentă;

- un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului la care a fost efectuată plata eronată.

7. Se arhivează: la nivelul fiecărei instituţii.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2465/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2465 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu