Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2465 din 20 octombrie 2010

pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 716 din 27 octombrie 2010In temeiul prevederilor art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Pentru aplicarea procedurii de restituire prevăzute la alin. (1) urmează a fi utilizate formularele:

a) „Cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

b) „Dispoziţie de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;

c) „Inştiinţare de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4;

d) „Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile competente din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi organele fiscale subordonate acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ DE RESTITUIRE

a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

1. Prezenta procedură reglementează modalitatea de restituire a sumelor încasate de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând sume plătite în plus faţă de obligaţia legală ori sume plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată.

2. Sumele prevăzute la pct. 1 se restituie la cerere, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanelor care au drept de restituire, potrivit legii, denumite în continuare solicitanţi.

3. Pentru certificarea dreptului de restituire, solicitanţii vor depune o cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată, la autoritatea sau instituţia publică ce a încasat suma solicitată la restituire, după caz. In situaţia în care, ca urmare a aplicării dispoziţiilor Legii nr. 329/2009, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea sau instituţia publică a fost desfiinţată sau comasată, cererea de certificare a dreptului la restituire se adresează autorităţii sau instituţiei publice care a preluat activitatea acesteia.

4. Cererile de certificare/restituire reprezintă şi cereri de restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a fost efectuată, după caz. In cererea de certificare/restituire solicitantul va preciza următoarele:

a) suma de restituit şi natura acesteia;

b) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;

c) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;

d) datele de identificare ale organului fiscal în a cărui administrare se află acesta.

5. Cererile de certificare/restituire depuse la autorităţile ori instituţiile publice vor fi verificate de către acestea sub aspectul realităţii şi exactităţii celor solicitate, precum şi al încadrării în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor în cauză.

6. In conformitate cu rezultatele verificărilor, autoritatea sau instituţia publică va emite, în termen de 15 zile, o dispoziţie de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, denumită în continuare dispoziţie de restituire.

7. Modelul cererii de certificare/restituire şi modelul dispoziţiei de restituire sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la ordin.

8. Prin dispoziţia de restituire, aprobată de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, se confirmă sumele plătite în plus faţă de obligaţia legală sau, după caz, faptul că prestaţia pentru care s-a făcut plata nu a mai fost realizată. După aprobare, originalul formularelor prevăzute la pct. 4 şi 6 se transmite, în termen de 3 zile, unităţii Trezoreriei Statului la care este arondată autoritatea sau instituţia publică în cauză.

9. (1) Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondată autoritatea sau instituţia publică verifică datele înscrise în dispoziţia de restituire şi în cererea de certificare/restituire în ceea ce priveşte existenţa următoarelor elemente: numărul şi data documentului prin care s-a plătit suma la bugetul de stat, suma plătită, organul fiscal competent în administrarea solicitantului.

(2) In cazul în care suma plătită de solicitant a fost virată la bugetul de stat centralizat cu alte sume încasate de autoritatea sau instituţia publică, în dispoziţia de restituire se va preciza documentul prin care a fost plătită suma care include şi suma primită de la solicitant.

(3) In cazul în care suma pentru care se dispune restituirea a fost virată de solicitant anterior intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi aceasta nu a fost virată la bugetul de stat, fiind utilizată de autoritatea sau instituţia publică potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli, se va face această menţiune în dispoziţia de restituire.

10. (1) Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondată autoritatea sau instituţia publică în cauză întocmeşte, în termen de 3 zile de la primirea documentelor, ordinul de plată prin care dispune transferul în format electronic al sumelor din contul de venituri ale bugetului de stat la care autoritatea sau instituţia publică a virat iniţial sumele respective în contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.21 „Venituri ale bugetului de stat - Sume restituite aferente veniturilor încasate din activităţi desfăşurate de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate", codificat cu codul de identificare fiscală al solicitantului, deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care acesta este arondat.

(2) In cazul în care dispoziţia de restituire nu cuprinde toate informaţiile solicitate, aceasta se restituie autorităţii sau instituţiei publice, împreună cu documentaţia anexată, pentru corectare.

11. Odată cu întocmirea ordinului de plată pentru transferul sumelor în cauză, unitatea Trezoreriei Statului prevăzută la pct. 10 va transmite în sistem electronic unităţii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul formularele prevăzute la pct. 4 şi 6, scanate.

12. Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul va transmite organului fiscal competent, în termen de două zile de la primire, formularul prevăzut la pct. 6, însoţit de o copie a celui prevăzut la pct. 4, şi va solicita acestuia informaţii cu privire la existenţa unor eventuale obligaţii fiscale neachitate stabilite în sarcina solicitantului.

13. Organul fiscal competent va efectua verificarea documentaţiei depuse şi a datelor din evidenţa analitică pe plătitori, sub aspectul identificării eventualelor obligaţii fiscale înregistrate de către solicitanţi.

14. In cazul în care se constată că solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante, cererea de certificare/restituire însoţită de dispoziţia de restituire se transmit unităţii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul, care va efectua restituirea sumelor certificate.

15. In cazul în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante ale solicitantului, cererea de certificare/restituire, însoţită de dispoziţia de restituire, se înregistrează la organul fiscal competent, iar sumele solicitate se restituie numai după efectuarea compensării cu obligaţiile bugetare existente în evidenţa analitică pe plătitori, întocmindu-se în acest sens Nota privind compensarea obligaţiilor fiscale - M.F.P. -A.N.A.F. cod 14.13.41.99.

16. Cererea de certificare/restituire va fi soluţionată în termenul prevăzut la art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculat de la data înregistrării acesteia de către serviciul/compartimentul cu atribuţii în evidenţa analitică pe plătitori sau de către unitatea Trezoreriei Statului care va efectua restituirea sumei certificate, după caz.

17. In cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligaţiile fiscale restante ale solicitantului, organul fiscal competent efectuează compensarea până la concurenţa acestor obligaţii fiscale, iar diferenţa rezultată o restituie acestuia.

18. Restituirea de sume se face cu întocmirea deciziei de restituire prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, în 3 exemplare. In baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent va întocmi, în 3 exemplare, Nota privind restituirea/rambursarea unor sume - M.F.P. -A.N.A.F. cod 14.13.41.99/a.

19. Nota privind compensarea obligaţiilor fiscale împreună cu nota privind restituirea/rambursarea unor sume, după caz, se transmit la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent, în scopul efectuării operaţiunilor de compensare şi de restituire.

20. Unitatea Trezoreriei Statului va efectua restituirea sumei rămase după efectuarea operaţiunii de compensare, din contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la pct. 10.

21. In cazul solicitanţilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se va efectua numai prin decontare bancară, în contul indicat prin cererea de certificare/restituire, iar în cazul solicitanţilor persoane fizice, restituirea se va efectua fie în contul bancar indicat prin aceeaşi modalitate de aceştia, fie în numerar, pentru sume mai mici de 500 lei, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

22. In vederea efectuării restituirii în numerar, organul fiscal va transmite unităţii Trezoreriei Statului, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea împlinirii termenului legal de soluţionare a cererii de restituire, nota privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume, împreună cu „Inştiinţarea de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

23. Programarea pe zile a solicitanţilor pentru care restituirea se face în numerar se va efectua de către unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în termenul legal de soluţionare. Data la care a fost programat solicitantul în vederea ridicării în numerar a sumei va fi înscrisă de către unitatea Trezoreriei Statului în înştiinţarea de restituire.

24. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent, în ziua imediat următoare avizării acestora, două exemplare ale înştiinţării de restituire şi ale notei de compensare, după caz.

25. Organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire, va transmite solicitantului un exemplar al înştiinţării de restituire şi al notei privind compensarea obligaţiilor fiscale, după caz, cel târziu în ziua imediat următoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.

26. In situaţia în care solicitantul nu se prezintă la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la data stabilită, unitatea Trezoreriei Statului va efectua reprogramarea acestuia la o dată ulterioară, la solicitarea sa.

27. După efectuarea compensării şi a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al notei de compensare şi al notei de restituire şi le transmite pe celelalte două organului fiscal competent, în termen de două zile.

28. După primirea documentelor, organul fiscal competent va păstra un exemplar al notei privind compensarea obligaţiilor fiscale şi al notei privind restituirea/rambursarea unor sume, pentru înregistrarea operaţiunilor în evidenţa analitică pe plătitori, şi îl va transmite pe celălalt solicitantului, în termen de 7 zile.

29. Concomitent, printr-o adresă, organul fiscal competent va informa autoritatea sau instituţia publică emitentă a dispoziţiei de restituire cu privire la efectuarea operaţiunilor de compensare/restituire.

30. Dosarele întocmite în vederea soluţionării solicitărilor de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat se arhivează la dosarul fiscal al solicitantului.

31. Cererile de restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată, înregistrate de autorităţile sau instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează potrivit procedurii prevăzute la pct. 1-30.

32. (1) Sumele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009, sume virate eronat la bugetul de stat de către instituţiile/autorităţile publice în contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.05 „Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice", se restituie la cererea instituţiilor/autorităţilor publice adresată unităţilor Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata eronată, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin. Restituirea sumelor se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului, din contul de venituri ale bugetului de stat în care sumele respective au fost virate în conturile autorităţilor sau instituţiilor publice care solicită restituirea, prevăzute la art. 7 alin. (2) şi (3) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009, indicate în cererea de certificare/restituire.

(2) Eventualele sume încasate după intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 329/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care rămân în continuare la dispoziţia autorităţilor sau instituţiilor publice potrivit hotărârilor Guvernului privind reorganizarea acestora şi care au fost virate la bugetul de stat de către unităţile Trezoreriei Statului conform prevederilor art. 8 alin. (3) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009, se restituie la cererea autorităţilor sau instituţiilor publice adresată unităţilor Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata eronată, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin. Restituirea sumelor se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului, din contul de venituri ale bugetului de stat în care acestea au fost virate în contul de disponibilităţi prin care se gestionează sumele care pot fi reţinute ca venituri proprii de autorităţile sau instituţiile publice reorganizate, indicat în cererea de certificare/restituire.

(3) In situaţia în care, ca urmare a aplicării dispoziţiilor Legii nr. 329/2009, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile sau instituţiile publice au fost desfiinţate ori comasate, cererea de certificare/restituire care se depune la unitatea Trezoreriei Statului se întocmeşte de autoritatea sau instituţia publică care a preluat activitatea acestora.

33. Sumele aferente prefinanţării fondurilor externe nerambursabile postaderare care nu au fost deduse de autorităţile de management din cererile de rambursare transmise de către autorităţile sau instituţiile publice beneficiare, virate de către acestea în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la art. 5 alin. (1) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009, se restituie la cererea acestora adresată unităţilor Trezoreriei Statului în contul prevăzut la art. 7 alin. (3) din aceleaşi norme metodologice. Autorităţile sau instituţiile publice beneficiare se vor adresa în prealabil autorităţii de management pentru avizarea cererilor respective şi au obligaţia de a returna sumele încasate, în termen de 5 zile de la primirea acestora, din contul prevăzut la art. 7 alin. (3) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009, în care sumele respective au fost restituite, în contul autorităţii de management/autorităţii de certificare şi plată, după caz, de la care au fost primite sumele iniţial.

34. Răspunderea privind legalitatea restituirii sumelor prevăzute la pct. 32 şi 33 revine instituţiilor publice/autorităţilor care solicită restituirea.

ANEXA Nr. 2

CERERE DE CERTIFICARE/RESTITUIRE

a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată

Nr............din data de.......................

Către...............................1)/...............................2)

Prin prezenta,.........................................3), cu sediul/domiciliul în localitatea............................, str......................................... nr........, bl........sc......., ap........, judeţul/sectorul ............................................, având C.U.I./C.N.P......................................, administrat de...................................................4) şi arondat unităţii Trezoreriei Statului.............................................................5), rog a mi se certifica/restitui suma de............................6), reprezentând..................................7), achitată în data de...................

Restituirea va fi efectuată în numerar/în contul..................................8), deschis la......................................9).

Semnătura

.......................

L.S. (dacă este cazul)

NOTĂ:

Restituirea sumelor cuvenite persoanelor fizice mai mici de 500 lei se va efectua fie în numerar, fie în contul bancar înscris de solicitant în cererea de certificare/restituire.

Exercitarea opţiunii solicitatului se va face prin bararea, cu o linie orizontală, a denumirii necorespunzătoare. In situaţia în care solicitantul nu îşi exercită opţiunea, restituirea se va efectua în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul.

Restituirea sumelor cuvenite persoanelor juridice se va efectua numai prin decontare bancară, în contul bancar înscris de solicitant în cererea de certificare/restituire.

1) Denumirea autorităţii/instituţiei publice care a încasat suma.

2) Denumirea organului fiscal competent în administrarea solicitantului.

3) Numele sau denumirea solicitantului.

4) Denumirea organului fiscal competent în administrarea solicitantului: administraţia finanţelor publice a sectorului/municipiului/ oraşului/comunei/administraţia finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii judeţeană sau a municipiului Bucureşti/Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz.

5) Denumirea unităţii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul sau organul fiscal competent în administrarea acestuia.

6) Cuantumul sumei pentru care se solicită certificarea şi, respectiv, restituirea, în cifre şi în litere.

7) Denumirea taxei/tarifului/comisionului/contribuţiei/etc. plătit(e) în plus faţă de obligaţia legală ori plătit(e) în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată, după caz.

8) Simbolul contului bancar în care se doreşte restituirea sumei.

9) Denumirea băncii/trezoreriei/instituţiei autorizate să desfăşoare operaţiuni de plată, după caz, la care solicitantul are deschis contul.

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată"

1. Denumirea: „Cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată"

2. Formatul: A4/t1

3. Difuzare: se difuzează gratuit de către organele fiscale.

4. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare.

5. Se utilizează:

- pentru certificarea dreptului de restituire şi individualizarea unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, în relaţie cu aceste instituţii;

- pentru restituirea sumelor certificate, în relaţie cu organele fiscale.

6. Se întocmeşte un exemplar unic de către solicitant.

7. Circulă:

- se depune la autoritatea sau instituţia publică către care a fost efectuată plata;

- se transmite, în original, alături de decizia de restituire, la unitatea Trezoreriei Statului care deserveşte autoritatea sau instituţia publică;

- în forma scanată, între unitatea Trezoreriei Statului şi organul fiscal.

8. Se arhivează: la nivelul fiecărei instituţii, în original, copie sau forma scanată, după caz.

ANEXA Nr. 3

Denumirea autorităţii/instituţiei publice............................

Sediul: Localitatea.........................,

str........................nr.......,

judeţul/sectorul......................

DISPOZIŢIE DE RESTITUIRE

a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat

Nr...............din data de.......................

In baza cererii nr...............din data de....................a solicitantului......................................, cu sediul/domiciliul în localitatea.........................., str...............................nr......., bl......., sc......., ap......, judeţul/sectorul............................, având C.U.I./C.N.P.....................................înregistrată la autoritatea/instituţia publică cu nr..................din data de..................., au fost efectuate verificări cu privire la situaţia sumelor plătite în plus faţă de obligaţia de plată, încasate cu documentul de plată.....................................nr..........din data de............., în sumă de..................lei.

In urma verificărilor se certifică dreptul de creanţă al solicitantului pentru suma totală de ............ lei şi se dispune restituirea acesteia de la bugetul de stat, din contul ................*) în contul 20.36.01.21 „Venituri ale bugetului de stat - Sume restituite aferente veniturilor încasate din activităţi desfăşurate de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate".

Restituirea efectivă a sumei va fi efectuată de la bugetul de stat conform art. 7 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, de către organul fiscal competent, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Suma care face obiectul restituirii a fost/nu a fost virată la bugetul de stat în contul..................., cu OPT nr................... din data de..................., în sumă totală de......................**).

Conducătorul autorităţii/instituţiei publice

Numele şi prenumele........................

Semnătura

L.S.

Verificat

Funcţia...............................

Numele şi prenumele.................

Data..........................

Semnătura............................

Intocmit

Funcţia.....................

Numele şi prenumele.................

Data .................

Semnătura...............

*) Se înscrie contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată suma care se restituie. In cazul sumelor care nu au fost virate la bugetul de stat se înscrie contul de venituri ale bugetului de stat corespunzător naturii sumei care face obiectul acestei restituiri, potrivit anexei la Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009.

**) In cazul sumelor care nu au fost virate la bugetul de stat, se completează „nu" în câmpurile aferente contului, OPT nr......................., data şi în sumă totală de.....................

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Dispoziţie de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat"

1. Denumirea: „Dispoziţie de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile si instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat"

2. Formatul: A4/t1

3. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

4. Se utilizează: pentru certificarea dreptului de restituire şi individualizarea unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către autoritatea sau instituţia publică reorganizată ca instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat, către care a fost efectuată plata şi căreia i-a fost adresată cererea de certificare/restituire.

6. Circulă:

- un exemplar la autoritatea sau instituţia publică emitentă;

- un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului;

- în formă scanată, la organul fiscal competent.

7. Se arhivează: la nivelul fiecărei instituţii, în original sau în forma scanată, după caz.

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

D.G.F.P.............../A.F.P................/D.G.A.M.C.

Str....................nr......., localitatea..............

ÎNŞTIINŢARE DE RESTITUIRE

a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat

Nr................din data de................

Către

Solicitant..........................................................,

cu sediul/domiciliul în localitatea..................................,

str............................................nr........, bl. ...,

sc......., ap.......Judeţul/sectorul...............................,

având CU.I./C.N.P.............................

In urma cererii dumneavoastră de restituire a unei sume de.......................lei, aferentă veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, şi a compensării sumei de.....................lei cu obligaţiile fiscale neachitate înregistrate de dumneavoastră, a rezultat de restituit suma de.......................lei.

In vederea restituirii în numerar a acestei sume este necesar să vă prezentaţi la Trezoreria.........................., cu sediul în str......................................., nr......., judeţ/sector................................, pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghişeu această înştiinţare şi buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.

Conducătorul unităţii fiscale,

...........................................

Unitatea Trezoreriei Statului

...........................................

Aprobat programare pentru ridicarea numerarului în data de..................

Conducătorul unităţii Trezoreriei Statului,

...........................................

Data.............

Şef compartiment,

...........................................

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Inştiinţare de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat"

1. Denumirea: „Inştiinţare de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat"

2. Formatul: A4/t1

3. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

4. Se utilizează: pentru înştiinţarea contribuabilului persoană fizică, în situaţia în care s-a solicitat restituirea în numerar şi suma de restituit nu depăşeşte plafonul de 500 lei.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.

6. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal competent;

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului.

7. Se arhivează: de compartimentul cu atribuţii de organizare a evidenţei analitice pe plătitori, persoane fizice.

ANEXA Nr. 5

Denumirea autorităţii/instituţiei publice............................,

Sediul: localitatea......................................,

str...........................nr..........,

judeţul/sectorul.............................

CERERE DE RESTITUIRE

a unor sume virate eronat la bugetul de stat

Nr.............din data de...............

Către........................1)

Prin prezenta, .........................................................2), având C.U.I............................., vă rugăm să efectuaţi restituirea sumei de........................lei, reprezentând........................................................................................................................... ..............................................................................................................................................., ..............................................................................................virată eronat la bugetul de stat.

Suma pentru care se solicită restituirea a fost:

a) achitată de instituţia noastră în data de......................, cu OPHT/chitanţa nr..................., din contul................................... în contul de venituri ale bugetului de stat.....................................;

b) achitată de instituţia noastră, centralizat cu alte încasări, în data de..................., cu OPHT/chitanţa nr....................., din contul...............................în contul de venituri al bugetului de stat............................................;

c) virată de unitatea Trezoreriei Statului................................la data de..................în contul prevăzut la art. 8 alin. (3) din Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009.

Restituirea sumei se efectuează în contul instituţiei noastre nr......................, deschis la Trezoreria......................

Ordonator de credite,

...........................................

Director economic,

...........................................

Avizat

Control preventiv

1) Denumirea unităţii Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata.

2) Denumirea autorităţii/instituţiei publice care solicită restituirea.

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat"

1. Denumirea: „Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat"

2. Formatul: A4/t1

3. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei autorităţii sau instituţiei publice.

4. Se utilizează: la restituirea de către unităţile Trezoreriei Statului a unor sume virate eronat la bugetul de stat de către autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către autoritatea sau instituţia publică reorganizată ca instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat.

6. Circulă:

- un exemplar la autoritatea sau instituţia publică emitentă;

- un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului la care a fost efectuată plata eronată.

7. Se arhivează: la nivelul fiecărei instituţii.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2465/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2465 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu