Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.24 din 13.01.2014

pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 21 ianuarie 2014SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Se instituie Comisia pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată. Comisia este formată din 5 membri, în componenţa prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor prevăzute la art. 1 reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, structurile teritoriale subordonate acestora, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.219/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.040 din 28 decembrie 2006. Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu
ANEXA Nr. 1NORME privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la
art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal Articolul 1Potrivit art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri care urmează să fie plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, definit după cum urmează: a)pentru produse accizabile, orice locaţie situată în România, care este definită ca antrepozit fiscal, în sensul art. 2063 pct. 4 din Codul fiscal; b)pentru bunuri, altele decât cele de la lit. a), locaţiile definite ca atare prin prezentele norme. Articolul 2Antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată trebuie să fie autorizat să funcţioneze în această calitate de către Ministerul Finanţelor Publice, cu excepţia antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată menţionat la art. 1 lit. a), pentru care autorizaţia de funcţionare ca antrepozit fiscal este valabilă în mod automat şi pentru funcţionarea ca antrepozit de taxă pe valoarea adăugată. Articolul 3(1) Autorizaţia de funcţionare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată prevăzut la art. 1 lit. b) se emite de către Ministerul Finanţelor Publice, prin comisia instituită în acest scop prin ordin al ministrului finanţelor publice, denumită în continuare Comisia.(2) În vederea obţinerii autorizaţiei, pentru ca o locaţie să funcţioneze ca antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat pentru acea locaţie trebuie să depună o cerere la organul fiscal competent însoţită de documentele prevăzute în prezentele norme.(3) Cererea va fi întocmită utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme şi trebuie să fie însoţită de documentele prevăzute la art. 4.(4) Persoana care îşi manifestă în mod expres intenţia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite de taxă pe valoarea adăugată poate depune la organul fiscal competent o singură cerere. Articolul 4 (1) Cererea prevăzută la art. 3 va fi însoţită de următoarele documente:a)cazierul judiciar al solicitantului; b)cazierele judiciare ale administratorilor, în cazul societăţilor comerciale; c)certificat constatator, eliberat de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte: capitalul social, asociaţii, obiectul de activitate, administratorii, precum şi copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare; d)copie de pe actul de proprietate sau, după caz, de pe contractul de închiriere/concesionare/administrare ori dovada deţinerii sub orice formă legală a locaţiei unde va fi amplasat antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată; e)copie de pe planul de amplasare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată; f)declaraţie pe propria răspundere a solicitantului/ reprezentantului legal al solicitantului, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi d). (2) Persoana care îşi manifestă în mod expres intenţia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite de taxă pe valoarea adăugată va prezenta documentele prevăzute la alin. (1) lit. d), e) şi f) pentru fiecare locaţie. Articolul 5(1) Organul fiscal competent verifică realitatea şi exactitatea informaţiilor şi a documentelor depuse de persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat. La această verificare se au în vedere îndeplinirea condiţiilor de autorizare, precum şi capacitatea persoanei impozabile de a respecta obligaţiile de antrepozitar autorizat.(2) Persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat este obligată ca pe durata acţiunii de verificare să asigure condiţiile necesare bunei desfăşurări a acesteia.(3) În acţiunea de verificare, organul fiscal competent poate solicita sprijinul organelor cu atribuţii de control şi, după caz, al Ministerului Afacerilor Interne, pentru furnizarea unor elemente de preinvestigare în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor de autorizare prevăzute la art. 6.(4) În termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea documentaţiei complete, aceasta va fi înaintată Comisiei, însoţită de un referat întocmit de organul fiscal competent care să cuprindă punctul de vedere asupra oportunităţii emiterii autorizaţiei de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată şi, după caz, aspectele sesizate privind neconcordanţa cu datele şi informaţiile prezentate de persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat. Aceste referate vor purta semnătura şi ştampila organului fiscal competent.(5) Comisia poate să solicite persoanei care intenţionează să fie antrepozitar autorizat orice informaţie şi documente pe care le consideră necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare. Articolul 6 (1) Condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru autorizarea unui antrepozit de taxă pe valoarea adăugată sunt următoarele:a)locaţia urmează a fi folosită pentru depozitarea bunurilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Normele de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi prestarea serviciilor prevăzute în anexa nr. 2 la aceste norme; b)locul este amplasat, construit şi echipat astfel încât să se prevină scoaterea bunurilor din acest loc fără plata taxei. În acest sens, locul care urmează să fie autorizat ca antrepozit de taxă pe valoarea adăugată trebuie să fie strict delimitat (acces propriu, împrejmuire), iar activitatea ce se desfăşoară în acest loc trebuie să fie independentă de alte activităţi desfăşurate de persoana care solicită autorizarea şi care nu au legătură cu activitatea de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată; c)locul nu va fi folosit pentru vânzarea cu amănuntul a bunurilor, cu excepţiile prevăzute la art. 2 alin. (4) din Normele de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006, cu modificările şi completările ulterioare; d)în cazul unei persoane fizice care urmează să-şi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta să nu fi fost condamnată în România în mod definitiv pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e)în cazul unei persoane juridice care urmează să-şi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat, nici persoana însăşi, nici administratorii acesteia să nu fi fost condamnaţi pentru infracţiunile enumerate la lit. d); f)persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie să dovedească faptul că poate îndeplini cerinţele prevăzute la art. 11; g)persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; h)persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat să fie înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform prevederilor art. 153 alin. (9) din Codul fiscal; i)persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat nu se află în procedura falimentului sau de lichidare.(2) Locurile de depozitare pentru bunurile din rezerva de stat şi din rezerva de mobilizare se asimilează antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor alin. (3) şi (4).(3) Rezerva de stat şi rezerva de mobilizare vor fi autorizate ca un singur antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, indiferent de numărul locurilor de depozitare pe care le deţine.(4) Pentru obţinerea autorizaţiei, instituţiile care gestionează rezerva de stat şi rezerva de mobilizare vor depune o cerere la autoritatea fiscală centrală, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, fără a depune documentaţia prevăzută la art. 4. Articolul 7 (1) Comisia emite autorizaţia de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată sau, după caz, decizia de respingere a cererilor persoanelor care intenţionează să devină antrepozitari autorizaţi, după analizarea referatelor întocmite de organele fiscale competente şi a documentaţiilor complete de autorizare depuse de solicitant.(2) Comisia va comunica autorizaţia de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată sau, după caz, decizia de respingere a cererii de autorizare, conform art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de autorizare. Decizia de respingere a cererii de autorizare va conţine şi motivele care au condus la luarea acestei decizii.
(3) În cazul respingerii cererii de autorizare ca antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie, conform prevederilor legislaţiei privind contenciosul administrativ. (4) Autorizaţia pentru un antrepozit de taxă pe valoarea adăugată este valabilă 3 ani, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost emisă.(5) În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia poate solicita orice informaţii şi documente de la structurile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi de la alte instituţii ale statului, pe care le consideră necesare în soluţionarea cererilor înregistrate.(6) În cazul în care solicitarea Comisiei este adresată structurilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aceasta este obligatorie, constituindu-se ca sarcină de serviciu pentru personalul acestor instituţii. Nerespectarea acestei obligaţii atrage măsurile sancţionatorii prevăzute de legislaţia în vigoare.(7) Comisia poate solicita, după caz, participarea la şedinţe a organelor de control care au încheiat actele de control, precum şi a reprezentantului legal al societăţii comerciale în cauză.(8) Activitatea curentă a Comisiei se realizează prin intermediul secretariatului care funcţionează în cadrul Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.(9) În exercitarea atribuţiilor sale, secretariatul Comisiei poate solicita de la diferite structuri centrale şi teritoriale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi, respectiv, de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală orice alte informaţii şi documente pe care le consideră necesare în soluţionarea cererilor înregistrate.(10) Dacă în urma analizării documentaţiei anexate la cererea înregistrată, secretariatul Comisiei constată că aceasta este incompletă, dosarul în cauză va fi restituit organului fiscal competent. Articolul 8 (1) Autorizaţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme va conţine următoarele:a)numărul autorizaţiei va fi un număr format din nouă caractere numerice, numerotarea începând de la 000000001; b)data emiterii acesteia; c)elementele de identificare ale antrepozitarului de taxă pe valoarea adăugată, inclusiv codul său de înregistrare în scopuri de TVA; d)descrierea şi amplasarea antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată; e)tipul bunurilor; f)perioada de valabilitate a autorizaţiei; g)orice alte informaţii relevante pentru autorizare. (2) Procedura de autorizare a antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată nu intră sub incidenţa prevederilor legale privind procedura aprobării tacite. Articolul 9(1) Autorizaţiile pot fi modificate de către Comisie din oficiu sau la cerere.(2) În cazul modificării din oficiu, înainte de a fi modificată autorizaţia, Comisia trebuie să îl informeze pe antrepozitarul autorizat asupra modificării şi asupra motivelor acesteia.(3) Antrepozitarul autorizat poate solicita Ministerului Finanţelor Publice modificarea autorizaţiei, în condiţiile prevăzute în prezentele norme.(4) În cazul pierderii autorizaţiei de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, titularul autorizaţiei va anunţa pierderea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.(5) În baza documentului care atestă că anunţul referitor la pierdere a fost înaintat spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, autoritatea emitentă a autorizaţiei va elibera la cerere un duplicat al acesteia.(6) Antrepozitarii autorizaţi pot solicita Comisiei modificarea autorizaţiei atunci când constată erori în redactarea autorizaţiei de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată ori în alte situaţii în care se justifică acest fapt.(7) Modificarea autorizaţiilor de antrepozitar autorizat ca urmare a schimbării sediului social, a denumirii sau a formei de organizare nu intră sub incidenţa art. 7 alin. (4) şi este valabilă de la data aprobării modificării de către Comisie.(8) Modificarea prevăzută la alin. (7), precum şi orice altă modificare intervenită asupra autorizaţiilor de antrepozitar autorizat în perioada de valabilitate a autorizaţiei nu atrag prelungirea acelei perioade de valabilitate.(9) Decizia de respingere a cererii de modificare se comunică în scris, conform art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu motivele luării acestei decizii. Articolul 10 (1) Antrepozitarii autorizaţi care, după expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, doresc reautorizarea locului ca antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, vor depune la organele fiscale teritoriale, cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei, o cerere de reautorizare, după modelul prevăzut în anexa nr. 1, la care se vor anexa documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), precum şi orice alte documente în cazul în care intervin modificări asupra datelor prezentate anterior la autorizare.(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), perioada de valabilitate a autorizaţiei de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată se prelungeşte până la data soluţionării cererii de reautorizare.(3) În cazul în care cererile de reautorizare sunt depuse fără respectarea termenului prevăzut la alin. (1), organele fiscale solicită completarea documentaţiei necesare soluţionării potrivit procedurii de autorizare.(4) În termen de 30 de zile de la depunerea cererilor potrivit prevederilor alin. (1), organele fiscale competente vor înainta documentaţiile complete către Comisie, însoţite de un referat care să cuprindă punctul de vedere asupra legalităţii şi oportunităţii reautorizării antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată şi, după caz, aspectele sesizate privind neconcordanţa cu datele şi informaţiile prezentate de antrepozitarul autorizat. Aceste referate vor purta semnătura şi ştampila organelor fiscale competente.(5) Decizia de respingere a cererii de reautorizare se comunică în scris, conform art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu motivele luării acestei decizii.(6) În cazul în care Comisia a respins cererea de reautorizare a unui loc ca antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie, conform prevederilor legislaţiei privind contenciosul administrativ.(7) Comisia poate să solicite antrepozitarului autorizat orice informaţie şi documente pe care le consideră necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de reautorizare. Articolul 11Orice antrepozitar autorizat are obligaţia de a îndeplini următoarele cerinţe: a)să instaleze şi să menţină încuietori necesare asigurării securităţii bunurilor amplasate în antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată, precum şi să deţină instrumente de măsură sau alte instrumente similare adecvate; b)să depoziteze în antrepozit numai bunurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Normele de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la
art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006, cu modificările şi completările ulterioare; c)să ţină evidenţe în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare; d)să asigure accesul organelor fiscale competente în orice zonă a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, în orice moment în care antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată este în exploatare sau este deschis pentru primirea ori expedierea bunurilor; e)să prezinte bunurile deţinute în antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată pentru a fi inspectate de organele fiscale competente, la cererea acestora; f)să înştiinţeze organele fiscale competente despre orice modificare adusă datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă autorizaţia de antrepozitar, în termen de 15 de zile de la data înregistrării modificării; g)să se conformeze cu alte cerinţe impuse prin prezentele norme. Articolul 12(1) Autorizaţiile emise sunt nominale şi netransferabile.(2) Atunci când are loc vânzarea spaţiului utilizat ca antrepozit sau încetează contractul de închiriere/ concesionare/administrare, autorizaţia nu se transferă noului deţinător al spaţiului. Articolul 13 (1) Comisia poate revoca autorizaţia pentru un antrepozit de taxă pe valoarea adăugată în următoarele situaţii:a)în cazul unui antrepozitar autorizat, persoană fizică, dacă:1. persoana a decedat; 2. persoana a fost condamnată pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d); 3. a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) din Codul fiscal; b)în cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoană juridică, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:1. în legătură cu persoana juridică a fost deschisă o procedură de faliment ori de lichidare; 2. persoana juridică însăşi sau oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d); 3. a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) din Codul fiscal; c)antrepozitarul autorizat nu respectă oricare dintre cerinţele prevăzute la art. 11; d)când antrepozitarul încheie un act de vânzare a locului sau încetează contractul de închiriere/concesionare/ administrare a spaţiului respectiv; e)pentru situaţia prevăzută la alin. (12).(2) Comisia revocă autorizaţia pentru un antrepozit de taxă pe valoarea adăugată şi în cazul în care i s-a adus la cunoştinţă că s-a pronunţat o hotărâre definitivă pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) La propunerea organelor de control, Comisia poate suspenda autorizaţia pentru un antrepozit de taxă pe valoarea adăugată pe o perioadă de 1-12 luni, în cazul în care s-a constatat încălcarea prevederilor art. 11 lit. d).(4) Măsura suspendării sau a revocării autorizaţiilor se va dispune de către Comisie, în baza actelor de control emise de organele de specialitate, prin care s-au constatat încălcări ale prevederilor legale care atrag aplicarea acestor măsuri, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2).(5) Actele de control prevăzute la alin. (4) vor fi înaintate, în termen de două zile lucrătoare de la finalizare, Comisiei, care va analiza propunerea organului de control şi va dispune în consecinţă. (6) Decizia prin care Comisia a hotărât suspendarea sau revocarea autorizaţiei de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată va fi comunicată antrepozitarului deţinător al autorizaţiei conform art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, această decizie va fi adusă şi la cunoştinţa organelor fiscale competente.(7) Decizia de suspendare sau revocare a autorizaţiei de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată produce efecte de la data comunicării sau de la o altă dată, ulterioară, menţionată în aceasta, după caz. (8) Antrepozitarul autorizat nemulţumit poate contesta decizia de suspendare sau de revocare a autorizaţiei de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, potrivit legislaţiei privind contenciosul administrativ.(9) Contestarea deciziei de suspendare sau de revocare a autorizaţiei de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată nu suspendă efectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluţionării contestaţiei în procedură administrativă. (10) În toate situaţiile în care a intervenit revocarea sau suspendarea autorizaţiei, aceasta atrage aplicarea regimului normal de TVA.(11) În cazul revocării autorizaţiei, o nouă autorizaţie poate fi emisă de Comisie numai după o perioadă de 6 luni de la data la care decizia de revocare a autorizaţiei devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.(12) În cazul în care antrepozitarul autorizat doreşte să renunţe la autorizaţia pentru un antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, acesta are obligaţia să depună o cerere în acest sens la comisie cu cel puţin 60 de zile înainte de data de la care renunţarea la autorizaţie îşi produce efecte.(13) Atunci când renunţarea la autorizaţia de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată intervine ca urmare a unei operaţiuni de fuziune a antrepozitarului autorizat cu un alt operator economic sau de divizare totală ori parţială a activităţii, antrepozitarul autorizat va notifica acest fapt organelor fiscale competente cu cel puţin 60 de zile înainte de data efectuării operaţiunii.(14) În cazul prevăzut la alin. (13), în situaţia în care se intenţionează continuarea aceleiaşi activităţi, în aceleaşi condiţii, antrepozitarul autorizat împreună cu antrepozitarul autorizat propus pot solicita ca revocarea autorizaţiei de antrepozitar să producă efecte începând cu data la care produce efecte noua autorizaţie.(15) În cazul antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată pentru care autorizaţia a fost suspendată sau revocată, ori pentru care antrepozitarul autorizat renunţă la autorizaţie se consideră că bunurile aflate în antrepozit la data suspendării, revocării sau renunţării încetează a mai fi plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată.(16) Persoanele impozabile care deţin bunuri într-un antrepozit de taxă pe valoarea adăugată pentru care autorizaţia a fost suspendată sau revocată, precum şi antrepozitarii autorizaţi care renunţă la autorizaţia pentru antrepozit de taxă pe valoarea adăugată trebuie sa notifice organelor fiscale competente bunurile aflate în stoc în antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată la data suspendării, revocării sau renunţării. ANEXA Nr. 1la norme

Nr. înregistrare ........... Data ...............

CERERE privind acordarea autorizaţiei de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată (Ataşaţi numărul suplimentar de pagini necesar pentru a asigura informaţii complete.) Secţiunea I:

I. Informaţii privind persoana care solicită să devină antrepozitar autorizat
1. Numele
2. Adresa
3. Telefon
4. Fax
5. Adresa e-mail
6. Numărul de înregistrare la registrul comerţului
7. Codul de înregistrare în scopuri de TVA
8. Numele şi numărul de telefon ale reprezentantului legal sau ale persoanei împuternicite de acesta să îl reprezinte
9. Dacă solicitantul este persoană juridică: numele, adresa şi codul numeric personal ale fiecărui administrator sau, după caz, numele, adresa şi codul numeric personal/codul de înregistrare fiscală ale fiecărui asociat
II. Informaţii privind antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată a cărui autorizare a fost solicitată
(Pentru fiecare antrepozit de taxă pe valoarea adăugată se completează separat această parte, precum şi oricare alte informaţii necesare.)
1. Adresa antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată
2. Descrierea activităţilor ce urmează a se desfăşura în antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată
3. Menţiuni cu privire la situaţii anterioare de respingere, revocare sau suspendare a autorizaţiei de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată pentru locul respectiv
4. Enumeraţi tipurile şi cantităţile de bunuri (utilizând coduri NC) depozitate în locul respectiv în fiecare dintre ultimele 12 luni (dacă este cazul), precum şi cantităţile estimate pentru fiecare dintre următoarele 12 luni
5. Specificaţi capacitatea maximă de depozitare (cantitatea de bunuri ce poate fi depozitată la un moment dat în locul respectiv)

Secţiunea II: La prezenta cerere sunt anexate următoarele documente: o cazierele judiciare ale administratorilor; o documente din care să rezulte dacă solicitantul (în cazul în care solicitantul este persoană juridică, oricare dintre administratorii săi) a fost condamnat definitiv în ultimii 5 ani, pentru infracţiunile prevăzute în legislaţia fiscală; o certificatul de atestare fiscală, din care să rezulte că persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; o cazierul fiscal al solicitantului; o copii ale situaţiilor financiare anuale din ultimii 2 ani; o copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; o certificat constatator, eliberat de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte: capitalul social, asociaţii, obiectul de activitate, administratorii, precum şi copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare; o copie de pe actul de proprietate a sediului unde va fi amplasat antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată; o copie de pe contractul de închiriere/concesionare/administrare a sediului unde va fi amplasat antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată; o copie de pe alte acte care fac dovada deţinerii sub orice formă legală a sediului unde va fi amplasat antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată; Menţionaţi care sunt acestea: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ o copie de pe planul de amplasare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată; o copiile licenţelor, autorizaţiilor sau avizelor privind desfăşurarea activităţilor din antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată; o declaraţia semnată de proprietar, care confirmă permisiunea de acces pentru personalul cu atribuţii de control. Cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal, privind falsul în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. ........ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ........ (Semnătura solicitantului sau a reprezentantului fiscal) (Data) ANEXA Nr. 2la norme AUTORIZAŢIE de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată Nr. 000000001 din data de: ........ ........ .............. Pag. ........

În baza Deciziei Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată din data de ........ ............, se autorizează funcţionarea antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată conform prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Autorizaţia de antrepozit de taxă pe valoare adăugată este emisă pe numele antrepozitarului autorizat: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............., (denumirea persoanei fizice sau juridice autorizate) cu următoarele date de identificare: Domiciliul fiscal: localitatea ........ ................ ................ ............., str. ........ ................ .......... nr. ............., bl. ........., ap. .............., etaj............, judeţul/sectorul ........ ................ ........ ..........., cod poştal ........ ................ .........., cod de înregistrare în scopuri de TVA ........ ................ ................ ................ ........... . Antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată este situat la adresa: localitatea ........ ........ ..............., str. ........ ........ ............. nr. ............., bl. .........., ap. .............., etaj ............., judeţul/sectorul ........ ................, cod poştal ........ .............. . Tipul bunurilor plasate în antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Această autorizaţie permite funcţionarea locaţiei sus-menţionate ca antrepozit de taxă pe valoarea adăugată în sensul art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţii: Antrepozitarul autorizat numit mai sus este îndreptăţit să menţină în funcţiune antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată numai în locul menţionat în prezenta autorizaţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la regimul de antrepozit de TVA, reglementate de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Normele de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Preşedintele comisiei, Emisă la data de: ../../.... Valabilă de la data de: ../../.... până la data de: ../../....

ANEXA Nr. 2COMPONENŢA Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată 1. Directorul general al Direcţiei generale de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru preşedinte 2. Directorul general adjunct coordonator al activităţii serviciilor de TVA din cadrul Direcţiei generale de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru vicepreşedinte 3. Directorul general al Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru 4. Directorul general al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru 5. Şeful de serviciu al Serviciului TVA 2 din cadrul Direcţiei generale de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru În cazuri justificate, preşedintele Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită atribuţiile preşedintelui, inclusiv dreptul de vot. În cazuri justificate, la şedinţele Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnaţi în scris de aceştia. ANEXA Nr. 3REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată Capitolul IPrevederi generale Articolul 1Activitatea curentă a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată, denumită în continuare Comisie, se realizează prin intermediul secretariatului care funcţionează în cadrul Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din Ministerul Finanţelor Publice, denumită în continuare direcţia de specialitate. Articolul 2(1) Comisia funcţionează în prezenţa tuturor membrilor, prin participarea acestora în mod direct sau în baza desemnării realizate în condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 la ordin. (2) Lucrările Comisiei sunt conduse de preşedintele acesteia, care conduce şi coordonează întreaga activitate a Comisiei. În cazul în care preşedintele Comisiei lipseşte, acesta este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită atribuţiile preşedintelui, inclusiv dreptul de vot. Capitolul IIOrganizarea şedinţelor de lucru ale Comisiei Articolul 3(1) Comisia se convoacă de preşedinte sau de vicepreşedinte, la propunerea direcţiei de specialitate, în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc şedinţa Comisiei. Odată cu aprobarea ordinii de zi, preşedintele sau vicepreşedintele, la propunerea direcţiei de specialitate, stabileşte şi persoanele ce urmează a fi invitate la şedinţă.(2) Convocarea Comisiei poate fi făcută în mod extraordinar şi fără respectarea dispoziţiilor alin. (1), cu prezentarea de către direcţia de specialitate a unei motivări însuşite de preşedintele sau vicepreşedintele Comisiei, după caz, cu privire la situaţia extraordinară apărută. Articolul 4(1) Secretariatul Comisiei pune la dispoziţia membrilor Comisiei, cu 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, ordinea de zi şi notele de prezentare întocmite de direcţia de specialitate.(2) În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2), termenul în care notele de prezentare se pun la dispoziţia membrilor Comisiei se reduce.(3) Notele de prezentare se întocmesc de direcţia de specialitate în urma analizării documentaţiei, care constă, în principal, în referatele cu privire la oportunitatea emiterii autorizaţiei de antrepozitar autorizat întocmite de autorităţile fiscale competente şi solicitările depuse în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată, precum şi în sesizările primite de la organele cu atribuţii de control referitoare la activitatea antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată.(4) Direcţia de specialitate analizează documentele prevăzute la alin. (3) sub aspectul conţinutului legal obligatoriu al dosarului, înaintând Comisiei note de prezentare care conţin propuneri de soluţionare motivate. Articolul 5 (1) Notele de prezentare întocmite de direcţia de specialitate se prezintă în plenul Comisiei de către preşedintele sau vicepreşedintele Comisiei, după caz.(2) Suplimentar faţă de nota de prezentare întocmită de direcţia de specialitate, pot fi puse la dispoziţia membrilor Comisiei, la cerere, orice acte care se află în documentaţia prevăzută la art. 4 alin. (3). Articolul 6(1) Comisia analizează situaţia prezentată, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a legislaţiei incidente în vigoare, având în vedere competenţele Comisiei.(2) Direcţia de specialitate sau Comisia are dreptul de a solicita orice alte documente, declaraţii sau informaţii atât de la solicitanţi, cât şi de la instituţii ale statului.(3) În cazul în care solicitarea Comisiei este adresată structurilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, soluţionarea acesteia este obligatorie, constituindu-se ca sarcină de serviciu pentru personalul acestor instituţii. Nerespectarea acestei obligaţii atrage măsurile sancţionatorii prevăzute de legislaţia în vigoare.(4) Informaţiile suplimentare prezentate în cadrul termenului de 3 zile lucrătoare, de natură să schimbe propunerile făcute de direcţia de specialitate, prin nota de prezentare, duc la amânarea soluţionării notei de prezentare şi, implicit, la reanalizarea situaţiei de fapt, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2).(5) În cazuri excepţionale, analiza informaţiilor suplimentare de natură a schimba propunerile direcţiei de specialitate prin nota de prezentare se poate face fără amânarea soluţionării cererii, cu obligativitatea menţionării în procesul-verbal de şedinţă a motivelor care au impus soluţionarea cu celeritate.(6) Dacă în urma analizării documentaţiei anexate la cererea înregistrată direcţia de specialitate constată că aceasta este incompletă, dosarul în cauză poate fi restituit autorităţii fiscale teritoriale. Articolul 7 (1) Comisia ia hotărâri cu votul majorităţii membrilor, care sunt validate prin semnarea de către toţi membrii prezenţi, în mod direct sau în baza împuternicirii acordate conform anexei nr. 2 la ordin, a procesului-verbal în care sunt menţionate acestea. Membrii Comisiei pot vota „pentru“ sau „împotrivă“.(2) În baza hotărârilor Comisiei se emit deciziile, care se semnează de către preşedintele Comisiei, indiferent dacă a condus sau nu şedinţa la care s-au luat respectivele hotărâri. (3) În cazuri justificate preşedintele poate delega vicepreşedintelui atribuţia prevăzută la alin. (2). Articolul 8 (1) La şedinţele Comisiei participă funcţionari din cadrul direcţiei de specialitate, care consemnează într-un registru de procese-verbale aspectele analizate şi toate deciziile adoptate în cadrul şedinţei.(2) La lucrările Comisiei pot fi invitaţi reprezentanţii autorităţilor, care pot oferi informaţii relevante asupra aspectelor supuse dezbaterii Comisiei, precum şi persoanele fizice sau juridice ale căror situaţii de fapt şi de drept sunt supuse analizei Comisiei, în mod direct sau prin reprezentant.(3) Comisia poate solicita, după caz, participarea la şedinţe a organelor de control care au încheiat actele de control, precum şi a reprezentantului legal al persoanei impozabile în cauză.(4) Invitaţii nu participă la luarea deciziei de către Comisie, punctele de vedere exprimate de aceştia în cadrul lucrărilor Comisiei având caracter consultativ. Capitolul IIIDeciziile Comisiei Articolul 9 (1) Deciziile Comisiei sunt acte administrative emise numai în formă scrisă.(2) Deciziile cuprind următoarele elemente:a)denumirea Comisiei; b)numărul deciziei şi data la care a fost emisă; c)datele de identificare ale persoanei impozabile; d)obiectul deciziei; e)motivele de fapt; f)temeiul de drept; g)numele şi semnătura preşedintelui sau vicepreşedintelui Comisiei, după caz; h)ştampila Comisiei; i)indicarea posibilităţii ca decizia să fie contestată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată. Articolul 10Decizia produce efecte din momentul în care este comunicată persoanei impozabile sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, ori la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii. Articolul 11Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, numele şi prenumele ori denumirea persoanei impozabile, a obiectului deciziei sau a semnăturii preşedintelui ori vicepreşedintelui Comisiei, după caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constată de instanţa judecătorească de contencios administrativ, în condiţiile legii. Articolul 12Comisia poate îndrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea persoanei impozabile ori a persoanei împuternicite de către acesta, după caz. Decizia corectată se comunică potrivit prevederilor art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 24/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 24 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu