Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 24 din 17 septembrie 1996

pentru aprobarea Regulamentului nr. 13/1996 privind functionarea unui registru independent autorizat

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 267 bis  din 29 octombrie 1996


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori,
    in temeiul art. 13 si 14 din aceeasi lege,

    Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pe data prezentului ordin se aproba Regulamentul nr. 13/1996 privind functionarea unui registru independent autorizat si se dispune publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 2
    Departamentul reglementarea pietei si intermediere financiara si Departamentul logistic vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                PRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE
                     A VALORILOR MOBILIARE,
                  prof. univ. dr. STEFAN BOBOC

    ANEXA 1

                    REGULAMENT
privind functionarea unui registru independent autorizat

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Un registru independent autorizat, denumit in continuare registru, poate desfasura activitati specifice de registru numai pentru emitentii ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.). Registrul va opera numai cu valori mobiliare in forma dematerializata si poate mentine dreptul de proprietate in numele detinatorului sau in numele depozitarului ca agent al detinatorului. Inainte ca registrul sa presteze servicii pentru un emitent ale carui actiuni sunt emise in forma materializata, actiunile trebuie dematerializate asa cum prevede art. 2.
    Art. 2
    Daca un emitent care are in circulatie valori mobiliare in forma materializata angajeaza serviciile unui registru, acestuia i se va solicita de catre registru sa puna la dispozitie o lista a actionarilor, actualizata si exacta, si sa inceteze imediat desfasurarea oricarei activitati de registru. Registrul va impune asupra fiecarei actiuni o restrictie de transfer al dreptului de proprietate. Aceasta restrictie va putea fi ridicata de catre registru numai atunci cand:
    1. fiecare actionar a predat certificatul andosat unei societati de intermediere sau, daca regulamentele registrului o permit, direct registrului. Daca certificatul este predat unei societati de intermediere, atunci el trebuie trimis registrului intr-un interval de 24 de ore de la primire; si
    2. la primirea unui certificat andosat, registrul a efectuat anularea acestuia.
    Registrul va pastra o evidenta a tuturor actiunilor pe care le dematerializeaza ca urmare a prevederilor acestui articol. In termen de doua zile de la primirea documentatiei corespunzatoare, registrul va ridica restrictia asupra transferabilitatii.
    Art. 3
    Registrul va mentine la zi evidenta exacta a drepturilor de proprietate ale actionarilor pentru fiecare societate. Pentru fiecare noua inregistrare in fisierul central al detinatorilor de valori mobiliare, registrul va inregistra cel putin urmatoarele date:
    1. numele si adresa emitentului;
    2. numarul de inregistrare a emitentului la Registrul comertului;
    3. numele, adresa si numarul buletinului de identitate al detinatorului, numarul de actiuni (sau valoarea principalului, in cazul obligatiunilor), seria acestora, daca este cazul, valoarea lor nominala, numarul de inregistrare la registru si orice alt cod de identificare a emisiunii; si
    4. orice limitare a raspunderii emitentului sau orice conditii care afecteaza transferabilitatea.
    Art. 4
    La cererea detinatorului de valori mobiliare, registrul va trimite un extras de cont care contine datele solicitate in art. 3 si urmatoarele informatii suplimentare:
    1. data emiterii extrasului de cont; si
    2. textul, vizibil afisat: "Acest document nu este negociabil. Este doar un extras de cont al registrului. Dreptul de proprietate raportat in acest document nu este transferabil decat prin vanzare sau transfer autorizat prin intermediul unei societati de intermediere autorizate si in conformitate cu regulamentele C.N.V.M.".
    Art. 5
    Registrul va trimite o instiintare detinatorilor de valori mobiliare detinute in nume propriu, in urma transferului dreptului lor de proprietate in contul unei societati de compensare, decontare si depozitare pentru valori mobiliare (numita in continuare depozitar) sau in alt cont la registru. Aceasta instiintare va indica numele proprietarului, denumirea valorii mobiliare, numarul de valori mobiliare, data transferului si participantul direct sau corespondent al depozitarului care face transferul.
    Art. 6
    Registrul are abilitatea de a permite detinatorilor de valori mobiliare sa detina valorile mobiliare la registru in nume propriu. La primirea unei cereri de inregistrare directa, registrul va face transferul acestora in numele detinatorului de valori mobiliare si va trimite, in decurs de o zi lucratoare, un extras de cont continand datele specificate la art. 4.
    Art. 7
    Registrul va avea un sistem care sa permita unei societati de intermediere sau membrului sau corespondent de compensare sa ceara confirmarea dreptului de proprietate al clientului inainte de acceptarea ordinului de vanzare.

    CAP. 2
    Transferul dreptului de proprietate

    Art. 8
    Transferurile efectuate de un registru pot fi facute numai printr-un participant direct sau corespondent al depozitarului sau, daca este prevazut in regulamentele registrului, prin prezentarea documentatiei adecvate de transfer direct la registru. Aceste transferuri directe se limiteaza la:
    1. o cerere de transfer din numele unei persoane decedate in numele mostenitorilor sau beneficiarilor care sunt specificati in certificatul de mostenitor ce este inaintat la registru impreuna cu cererea de transfer;
    2. o cerere de transfer in urma unui ordin emis de o autoritate judiciara sau guvernamentala;
    3. o cerere de transfer din numele unuia dintre soti in numele amandurora, ca detinatori in comun;
    4. o cerere de transfer care indeplineste toate cerintele art. 43 din Legea nr. 52/1994;
    5. o cerere de transfer in numele unei persoane aflate in incapacitate de exercitiu; cererea, intocmita de catre curator, trebuie sa fie insotita de decizia, oficiala de numire a curatorului; sau
    6. o cerere de transfer in numele unui minor, insotita de actul de numire a tutorelui, emis de autoritatea tutelara.
    Registrul trebuie sa efectueze asemenea transferuri in decurs de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii.
    Art. 9
    Registrul poate efectua transferul unor valori mobiliare intr-un cont la depozitar sau intr-un alt cont la registru, fara nici o raspundere fata de detinatorul acestora, daca procedurile registrului cu privire la un asemenea transfer sunt respectate. Registrul va fi totusi raspunzator in cazul in care efectueaza transferul de proprietate fara primirea unor instructiuni adecvate sau dupa primirea unei solicitari scrise de la un detinator de valori mobiliare ca nici un transfer sa nu se efectueze. Ca urmare a primirii unei asemenea solicitari scrise de a stopa toate transferurile, registrul nu poate efectua transferul valorilor mobiliare pana cand detinatorul acestora nu ii trimite o alta solicitare scrisa care sa permita transferul.
    Art. 10
    O societate de intermediere sau un custode care initiaza transferul dreptului de proprietate la un registru garanteaza registrului sau societatii de compensare corespondente, daca este cazul, ca transferul este facut cu autorizarea detinatorului de valori mobiliare. Oricare dintre partile care garanteaza aceasta va fi raspunzatoare fata de detinatorul de valori mobiliare, daca transferul a fost facut fara o autorizare valabila.
    Art. 11
    Transferul dreptului de proprietate sau transferul unui dezmembramant al dreptului de proprietate asupra unei valori mobiliare este considerat efectuat numai:
    1. in momentul in care transferul este inregistrat de registru, in numele celui care il dobandeste sau al agentului sau; sau
    2. in momentul in care transferul este efectuat in registrele societatii de intermediere, ale custodelui sau, daca este necesar, ale depozitarului, daca valoarea mobiliara este inregistrata in numele societatii de intermediere sau al unui custode la depozitar.
    Art. 12
    Registrul care primeste solicitari de transfer intr-un alt loc decat acela in care isi desfasoara activitatile de registru trebuie sa aiba proceduri adecvate prin care sa se asigure ca toate aceste informatii si solicitari ii sunt transmise prompt.

    CAP. 3
    Evidente si raportari

    Art. 13
    Pentru fiecare valoare mobiliara transferata, registrul va face inregistrarile corespunzatoare, care sa reflecte schimbarea titularului dreptului de proprietate in fisierul central al detinatorilor de valori mobiliare. Daca exista o neconcordanta intre informatiile referitoare la transferul unei valori mobiliare in forma materializata si cele din fisierul central al detinatorilor de valori mobiliare, nu se va intreprinde nici o actiune pana la rezolvarea neconcordantei. Registrul va tine evidenta tuturor acestor neconcordante si va depune toate eforturile pentru rezolvarea lor.
    Art. 14
    Registrul va actualiza si va tine la zi o evidenta exacta care sa mentioneze numarul total de actiuni (pentru fiecare emisiune de actiuni) sau valoarea totala a principalului (pentru obligatiuni), care au fost autorizate si emise de fiecare emitent. Registrul va tine, de asemenea, evidenta tuturor situatiilor in care numarul total de actiuni sau valoarea totala a principalului nu corespunde cu numarul total de actiuni sau cu valoarea totala a principalului din fisierul central al detinatorilor de valori mobiliare si va rezolva astfel de diferente.
    Art. 15
    Registrul va pastra evidenta cronologica a tuturor schimbarilor din fisierul central al detinatorilor de valori mobiliare pana cand datele sunt transferate unui alt registru sau emitentului.
    Art. 16
    Registrul care nu efectueaza transferurile dreptului de proprietate in intervalele de timp stabilite de prezentul regulament va tine evidenta scrisa a acestor intarzieri si o va inainta la C.N.V.M. trimestrial. Aceasta evidenta va cuprinde numarul acestor intarzieri, procentul acestora din totalul cererilor de transfer si masurile care trebuie luate pentru a se preveni astfel de deficiente.
    Art. 17
    Registrul va raspunde in scris tuturor cererilor, in decurs de 10 zile lucratoare din momentul primirii tuturor informatiilor cerute. Registrul va tine evidenta scrisa a cererilor si a raspunsurilor la acestea.
    Art. 18
    Registrul va inainta la C.N.V.M. raportul anual, conform modelului din anexa, in termen de 15 zile de la aprobarea bilantului anual de catre Ministerul Finantelor. Acesta va fi insotit de raportul unui cenzor extern independent cu privire la procedurile sale contabile si la capacitatea sa de a respecta prevederile prezentului regulament.
    Raportul cenzorului extern independent trebuie sa indice metodologia si perioada de timp pentru care s-a facut auditul si sa analizeze, sa evalueze si sa identifice inadvertentele din sistemul de control contabil intern al registrului, referitor la transferurile dreptului de proprietate, la anularea valorilor mobiliare emise in forma materializata si la toate celelalte servicii oferite emitentilor.
    Ulterior primirii si analizarii raportului cenzorului extern independent, C.N.V.M. poate cere registrului sa faca schimbari in procedurile sale interne.
    La cererea emitentilor cu care are contract de prestari de servicii, registrul le va pune la dispozitie acestora copii de pe raportul anual.
    Art. 19
    Toate modificarile materialelor inaintate in vederea autorizarii ca registru independent trebuie aprobate de C.N.V.M., cu exceptia listei societatilor pentru care registrul presteaza servicii. Aceasta lista va fi actualizata si inaintata la C.N.V.M. anual.
    Art. 20
    Un registru poate solicita retragerea autorizatiei prin inaintarea la C.N.V.M. a unei cereri scrise, care sa contina motivele retragerii, sa propuna organismul care il va inlocui si sa descrie procesul de tranzitie. O copie de pe aceasta cerere va fi trimisa, de asemenea, tuturor emitentilor pentru care registrul presteaza servicii, in termen de 24 de ore de la inaintarea ei la C.N.V.M.
    Cererea de retragere va fi aprobata de C.N.V.M. numai dupa ce:
    1. emitentii care folosesc serviciile registrului au avut la dispozitie 45 de zile de la data primirii instiintarii despre intentia registrului de a-si intrerupe activitatea; si
    2. societatea care va prelua activitatea a fost aprobata de C.N.V.M. si este operationala.
    Art. 21
    Registrul va tine la zi urmatoarele:
    1. o evidenta continand datele de primire si cele de transmitere sau de solutionare a instructiunilor si cererilor;
    2. o evidenta lunara, continand:
    - numarul de instructiuni sau de cereri primite;
    - numarul de instructiuni sau de cereri care au fost solutionate in intervalele de timp prevazute in prezentul regulament;
    - numarul de instructiuni sau de cereri care nu au fost solutionate in intervalele de timp prevazute in prezentul regulament;
    3. copii de pe toate cererile scrise si de pe raspunsurile aferente;
    4. toate cererile de restrictionare a transferului dreptului de proprietate si de incetare a unor astfel de restrictii;
    5. un registru cronologic al tuturor modificarilor facute in fisierul central al detinatorilor de valori mobiliare, care sa contina: numele detinatorului de valori mobiliare, denumirea valorii mobiliare, numarul de actiuni, data transferului, contul in care au fost transferate si participantul direct sau corespondent al depozitarului care a efectuat transferul;
    6. documentatia, obtinuta de la fiecare emitent, care sa contina numarul total de actiuni sau valoarea principalului emisiunii de obligatiuni sau numarul total al altor titluri autorizate si numarul total al acestora, emis si aflat in circulatie conform autorizatiei emitentului.
    Art. 22
    Evidentele solicitate de prezentul regulament se vor pastra pentru o perioada de cel putin 10 ani; in primul an, intr-un loc usor accesibil, iar apoi, intr-un mod care sa permita accesul in termen de 72 de ore de la cererea C.N.V.M.
    Art. 23
    Registrul va pune la dispozitia C.N.V.M., pentru inspectie, toate evidentele solicitate de prezentul regulament sau care sunt tinute in cadrul activitatii sale curente.
    Art. 24
    Registrul va instiinta imediat C.N.V.M. asupra oricarei intreruperi a sistemului sau a altor probleme care l-ar impiedica sau stanjeni in mod grav sa-si desfasoare activitatile sau sa respecte reglementarile C.N.V.M. in decurs de o saptamana, registrul va depune la C.N.V.M. un raport scris, in care sa se specifice cauza problemei si masurile care s-au luat pentru a impiedica repetarea ei.

                PRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE
                    A VALORILOR MOBILIARE,
                 prof. univ. dr. STEFAN BOBOC


    ANEXA 1

    FORMULAR DE RAPORT ANUAL PENTRU REGISTRELE INDEPENDENTE AUTORIZATE

    1. Denumirea completa a registrului, asa cum a fost mentionata pe cererea de autorizare:
    ........................................................
    2. ANEXA A - Copie de pe raportul cenzorului extern independent asupra controlului contabil intern, in forma ceruta de reglementarile C.N.V.M.
    3. ANEXA B - Raport privind valoarea tuturor diferentelor nerezolvate si valoarea numarului de cumparari executate de-a lungul perioadei acoperite de raport, in forma ceruta de reglementarile C.N.V.M.
    4. ANEXA C - Raport privind numarul si procentajul de solicitari adresate, ramase fara raspuns o perioada mai mare decat cea permisa de reglementarile C.N.V.M.
    5. ANEXA D - Explicatie pentru transferuri sau alte operatiuni care nu au fost rezolvate in perioada prevazuta de reglementarile C.N.V.M.
    6. ANEXA E - Lista emitentilor pentru care registrul presteaza servicii in mod curent.
    7. ANEXA F - Copie de pe bilantul anual aprobat de Ministerul Finantelor.

                       VALIDARE

    Reprezentantul legal:

    .......................    ......................
     (numele si prenumele)           (functia)

    .......................
         (semnatura)

         Data: ............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 24/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 24 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu