E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 238/2983 din 22 august 2002

privind modificarea si completarea anexelor nr. 1, 3 si 6 si introducerea anexei nr. 13 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE


SmartCity3

              Nr. 238 din 22 august 2002
              COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA
              Nr. 2.983 din 28 august 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 698 din 24 septembrie 2002

    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
    in temeiul prevederilor:
    - Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 37/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Anexele nr. 1, 3 si 6 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 851 din 29 decembrie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2 din anexa nr. 1 se introduce alineatul (4) care va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei, altele decat medici, sa exercite profesii prevazute in nomenclatorul de functii al Ministerului Sanatatii si Familiei, care presteaza activitati conexe actului medical sau sunt in relatie contractuala cu cabinetele de libera practica pentru servicii conexe actului medical, pot raporta prin medicii de specialitate care au solicitat serviciile respective servicii efectuate de acestia si cuprinse in anexa nr. 3, daca sunt considerate indispensabile in stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice."
    2. Articolul 4 din anexa nr. 1 devine articolul 4 alineatul (1) si se modifica dupa cum urmeaza:
    "Art. 4
    (1) Numarul de puncte estimat pe luna pentru serviciile medicale acordate de medicii de specialitate in specialitatile clinice nu poate depasi numarul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luandu-se in considerare ca pentru o consultatie medicala este necesara o durata de 15 minute in medie si in cadrul aceluiasi program de lucru se poate acorda, pe langa consultatii, si un anumit numar de servicii medicale si tratamente cuprinse in anexa nr. 3. Punctajul aferent acestor servicii medicale si tratamente nu poate depasi 150 de puncte in medie pe zi, corespunzator unui program de 7 ore/zi. In situatia in care programul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore/zi, punctajul aferent numarului de servicii medicale si tratamente scade sau creste corespunzator."
    3. La articolul 4 din anexa nr. 1 se introduce alineatul (2) care va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Serviciile conexe actului medical, efectuate in paralel cu activitatea medicala, prestate de persoanele sau cabinetele de practica organizate conform legii, mentionate la art. 2 alin. (4), pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat, in vederea decontarii de casele de asigurari de sanatate cu care sunt in relatie contractuala, complementar cu activitatea corespunzatoare programului propriu de lucru. Punctajul aferent serviciilor conexe actului medical nu poate depasi 200 de puncte in medie pe zi, aferente celui care le presteaza, reprezentand consultatii si/sau servicii, dupa caz. La contractele furnizorilor de servicii medicale, incheiate cu casele de asigurari de sanatate, se vor anexa: actele doveditoare privind relatia contractuala dintre furnizorul de servicii medicale si furnizorul de servicii conexe actului medical, din care sa reiasa calitatea de angajat sau de prestator de servicii in cabinetul de practica organizat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, aprobata si modificata prin Legea nr. 598/2001, acte aditionale care sa contina datele de identitate ale persoanelor care presteaza servicii publice conexe actului medical, dovada acreditarii acestora, avizul de libera practica, programul de activitate, tipul de servicii conform anexei nr. 3."
    4. Alineatul (1) al articolului 5 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Pentru fiecare luna a fiecarui trimestru casele de asigurari de sanatate platesc furnizorilor de servicii medicale ambulatorii clinice sume lunare in functie de valoarea estimata a punctului si de numarul de puncte efectiv realizat in luna respectiva, luandu-se in considerare ca pentru o consultatie medicala sunt necesare in medie 15 minute si in cadrul aceluiasi program de lucru se poate acorda, pe langa consultatii, si un anumit numar de servicii medicale si tratamente cuprinse in anexa nr. 3. Punctajul aferent acestor servicii medicale si tratamente nu poate depasi 150 de puncte in medie pe zi, corespunzator unui program de 7 ore/zi. In situatia in care programul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore/zi, punctajul aferent numarului de servicii medicale si tratamente scade sau creste corespunzator. Furnizorii de servicii medicale ambulatorii clinice primesc si contravaloarea serviciilor conexe actului medical solicitate de acestia, in conditiile respectarii art. 4 alin. (2)."
    5. Litera b) a alineatului (2) al articolului 5 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "b) in raport cu gradul profesional: valoarea de referinta a prestatiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestatia medicului primar numarul total de puncte se majoreaza cu 20%; valoarea de referinta a prestatiei medicilor cu competenta in acupunctura, fitoterapie, homeopatie si planificare familiala, care lucreaza exclusiv in aceste activitati, este cea a medicului specialist."
    6. Fraza a 3-a "Lista cuprinzand cabinetele medicale din asistenta medicala ambulatorie de specialitate la care se aplica majorarile de la lit. a) si procentul de majorare se stabilesc anual de directiile de sanatate publica si se avizeaza de casele de asigurari de sanatate" din cuprinsul literei b) a alineatului (2) al articolului 5 din anexa nr. 1 devine litera c) a alineatului (2) al articolului 5 si va avea acelasi cuprins.
    7. Articolul 6 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    La finele fiecarui trimestru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate calculeaza valoarea definitiva a unui punct in functie de fondul aferent trimestrului respectiv pentru plata serviciilor medicale de specialitate din ambulatoriul de specialitate in specialitatile clinice, din care s-a dedus suma aferenta serviciilor de terapie fizicala acordate in bazele de tratament, si de punctele aferente serviciilor medicale efectiv realizate de catre furnizorii de servicii medicale clinice in trimestrul respectiv, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1). Casele de asigurari de sanatate, pe baza valorii definitive a punctului din trimestrul respectiv, recalculeaza sumele cuvenite furnizorilor de servicii medicale clinice."
    8. Alineatul (2) al articolului 8 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Numarul investigatiilor paraclinice negociat este orientativ, existand obligatia incadrarii in valoarea totala a contractului, defalcata pe trimestre. In cazul in care cererea de investigatii paraclinice conduce la depasirea valorii aferente unei luni din valoarea totala a contractului, se vor intocmi liste de asteptare ale asiguratilor, care vor fi verificate lunar de casele de asigurari de sanatate. Fac exceptie cazurile de urgenta stabilite de medicul care a facut trimiterea. Casele de asigurari de sanatate analizeaza aceste situatii si pot incheia cu furnizorii de servicii medicale paraclinice un act aditional de suplimentare a valorii contractate, utilizand sumele neconsumate de catre alti furnizori de servicii paraclinice, cu incadrarea in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie."
    9. Alineatul (2) al articolului 17 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Erorile de calcul constatate dupa expirarea unui trimestru vor fi corectate pana la sfarsitul anului. Pentru specialitatile clinice acestea se corecteaza astfel: numarul de puncte platit eronat in plus sau in minus intr-un trimestru anterior, fata de cel realizat, se recalculeaza in trimestrul in care s-a constatat eroarea, la valoarea definitiva a punctului stabilita pentru trimestrul in care s-a produs eroarea, sumele respective afectand valoarea definitiva a punctului in trimestrul in care s-a constatat eroarea.
    Suma aferenta terapiei fizicale pentru un trimestru se majoreaza sau se diminueaza cu sumele aferente erorilor constatate in trimestrele anterioare.
    In situatia in care dupa incheierea anului financiar precedent se constata erori de calcul aferente acestuia, sumele platite in plus sau in minus se regularizeaza conform legii."
    10. In anexa nr. 1 se introduce articolul 25 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Medicii de specialitate care au contract de munca sau integrare clinica in sectiile de spital pot sa acorde servicii medicale in ambulatoriul de specialitate al spitalului, in afara programului de lucru pe sectie, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, aferente asistentei medicale ambulatorii de specialitate."
    11. Anexa nr. 3 se modifica dupa cum urmeaza:
    a) La capitolul II "Servicii medicale si tratamente", pozitia nr. 274 "Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete)" va avea urmatorul cuprins:
    "274. Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete)
          (numai la recomandarea medicului endocrinolog)                 20"
    b) La capitolul II "Servicii medicale si tratamente" se elimina urmatoarele pozitii:
    "59. Tumorilor fetei, simple, insotite de plastie                    20
    60. Microstomiei                                                     30
    62. Plastii ale buzelor cu lambouri locale triunghiulare             30
    64. Tratamentul chirurgical al retractiei cicatriceale a
        comisurii gurii, transplant de piele                             30
    65. Rezectie modelanta pentru microdactilie                          20
    66. Plastie cu lambou triunghiular in sechele cicatriceale
        fata palmara degete, un deget                                    30
    67. Tenorafie tendoane, flexoare degete, mana sau antebrat,
        fiecare tendon                                                   20
    68. Amputatie traumatica cu lipsa de parti moi la nivelul
        unui deget, plastie Grossfinger timp I + II                      50
    70. Reconstructie de pavilion cu lambou Filatov                      30
    71. Ablatia limitata a unor tumori benigne ale mamelei               30
    72. Malformatie congenitala a pavilionului urechii, simpla           30
    76. Acoperirea defectelor primare                                    20
    152. Determinarea acuitatii vizuale (biomicroscopia polului
         anterior, ex. FO, tonometria)                                   10
    213. Tratamentul luxatiei soldului, genunchiului                     10
    313. Examen laringe dupa anestezie de contact si ancoraj de
         epiglota                                                        10
    338. Gustometrie                                                     20
    339. Olfactometrie                                                   20"
    c) La capitolul II "Servicii medicale si tratamente" se introduce pozitia nr. 366 cu urmatorul cuprins:
    "366. Biometrie                                                      15"
    d) La capitolul II "Servicii medicale si tratamente", subcapitolul "Consultatia oftalmologica include si explorarea functiei aparatului lacrimal, prescriptia corectiei optice si tratamentul ambliopiei" va avea urmatorul cuprins:
    "Consultatia oftalmologica include si explorarea functiei aparatului lacrimal, prescriptia corectiei optice si tratamentul ambliopiei, determinarea acuitatii vizuale (biomicroscopia polului anterior, ex. FO, tonometria)"
    e) La capitolul II "Servicii medicale si tratamente", subcapitolul "Consultatia ORL include: examen nas-sinusuri, examen bucofaringoscopic, rinoscopie posterioara, examenul laringoscopic si hipofaringoscopic, examenul otoscopic, examen vestibular, examen nervi cranieni" va avea urmatorul cuprins:
    "Consultatia ORL include: examen nas-sinusuri, examen bucofaringoscopic, rinoscopie posterioara, examenul laringoscopic si hipofaringoscopic, examenul otoscopic, examen vestibular, examen nervi cranieni, gustometrie, olfactometrie"
    f) La sfarsitul capitolului II "Servicii medicale si tratamente" se introduce urmatorul text:
    "Pentru planificare familiala consultatia se puncteaza similar cu orice consultatie de specialitate (consultatie initiala, respectiv consultatie de control)."
    12. Nota 4 din subsolul anexei nr. 6 va avea urmatorul cuprins:
    "NOTA 4
    Persoanele nominalizate la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale, aprobata si modificata prin Legea nr. 783/2001, ale caror drepturi sunt stabilite prin acte normative speciale, beneficiaza de serviciile stomatologice prevazute in prezenta anexa fara plata contravalorii acestor servicii. Casele de asigurari de sanatate deconteaza integral contravaloarea serviciilor stomatologice acordate acestor categorii de persoane furnizorilor de servicii stomatologice cu care se afla in relatii contractuale, la tarifele din anexa."
    Art. 2
    Se introduce anexa nr. 13 cu urmatorul cuprins:

    "ANEXA 13

                                 LISTA
serviciilor medicale de inalta performanta acordate in centrele de referinta si conditiile in care se acorda suma globala fixa negociata

    a) Lista serviciilor medicale de inalta performanta:
    - RMN
    - CT (computer tomograf)
    - Ecografie generala si cardiaca
    - Mamografie
    - Osteodensitometrie - DEXA
    - Ergometrie
    - Scintigrafie
    - Holter (EKG)
    - Radioscopie
    - Radiografie
    - Urografie
    - Cistografie
    - Angiografie
    b) Conditiile in care se acorda suma globala fixa negociata:
    1. Centrele de referinta incheie contracte de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate din raza administrativ-teritoriala in care acestea isi au sediul, oferind servicii medicale asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia de asigurari de sanatate a acestora.
    Casele de asigurari de sanatate care au incheiat contract de furnizare de servicii medicale cu centrele de referinta vor negocia o suma globala fixa in functie de numarul de servicii medicale necesare persoanelor asigurate, stabilit in functie de cererea inregistrata in anul anterior in zona deservita de centrul de referinta si de capacitatea tehnica pentru aparatura din dotare.
    Suma globala fixa negociata si trecuta in contract se defalcheaza pe trimestre si luni si se suporta din fondul aprobat asistentei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitatile paraclinice.
    2. Serviciile medicale de inalta performanta efectuate in centrele de referinta se deconteaza de casele de asigurari de sanatate cu care acestea au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale, daca aceste servicii au fost efectuate in baza recomandarii medicale atat pentru pacienti internati in unitati sanitare cu paturi, cat si pentru cei in regim ambulatoriu.
    Serviciile medicale de inalta performanta: RMN, CT, scintigrafia si angiografia se efectueaza in conditiile prevazute la art. 10 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 630/4.234/2001.
    3. Serviciile medicale de inalta performanta prevazute la lit. a), efectuate in centrele de referinta pentru asiguratii internati in unitati sanitare cu paturi, se deconteaza direct de catre casele de asigurari de sanatate, in baza contractelor incheiate cu acestea."

    Art. 3
    Prevederile prezentului ordin sunt valabile incepand cu luna septembrie 2002.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Presedintele Casei Nationale
                          de Asigurari de Sanatate,
                        prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

                 Presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
                          prof. dr. Mircea Cinteza

                                  Avizat
                      Ministerul Sanatatii si Familiei
                     p. Ministrul sanatatii si familiei,
                                 Radu Deac,
                              secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 238/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 238 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu