Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 225 din 31 martie 2008

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 304 din 18 aprilie 2008Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor, prevăzute în anexele nr. 1-4*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexele nr. 1-4 se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât cu aprobarea ministrului economiei şi finanţelor şi a ministrului muncii familiei şi egalităţii de şanse.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3)  Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI NUCLEARE

BUGETUL   DE   VENITURI   ŞI   CHELTUIELI   PE  ANUL   2008

                        mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Buget 2008

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd 15)

1

880.895

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

880.655

a) producţia vânduta

3

730.894

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

47.651

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare

6

- transferuri, cf.preved.legale in vigoare

7

d) producţia imobilizată

8

7.060

e)alte venituri din exploatare

9

95.050

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

240

a)venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

240

d)alte venituri financiare

14

0

3.

Venituri extraordinare

15

0

ii.

CHELTUIELI TOTALE

(rd.17 + rd. 46 + rd.49)

16

880.409

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

879.239

a)cheltuieli materiale

18

394.479

b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

6.215

c)cheltuieli privind mărfurile

20

34.026

d)cheltuieli cu personalul, din care:

21

175.675

-salarii

22

115.010

- contracte de mandat/contracte de performanţă

23

151

-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:

24

36.015

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

25

28.241

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt şomaj

26

1.440

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

6.334

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

24.499

-cotă de energie

28a

8.210

- cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin.3, lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:

29

7.809

- tichete de creşă(cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

30

- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

31

6.181

-fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

274

-tichete de masă

33

8.206

e)ajustâri de valori privind imobilizările corporale si necorporale

34

72.657

f)alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

196.187

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:

36

126.546

-cheltuieli de protocol, din care:

37

50

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

38

-cheltuieli de reclamă şi publicitate

39

500

0

1

2

3

4

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

40

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi

(cf.art.2 din Legea nr. 192/2006)

41

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

-alte cheltuieli, din care:

43

69.641

-taxă pt. activitate a de exploatare a resurselor minerale

44

-redevenţa din concesionarea bunurilor publice

45

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

1.170

-cheltuieli privind dobânzile

47

1.120

-alte cheltuieli financiare

48

50

3.

Cheltuieli extraordinare

49

0

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

486

IV

IMPOZIT PE PROFIT

51

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

486

1.

Rezerve legale

53

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

486

3.

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

55

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

56

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6.

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiului financiar de referinţă

58

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

8.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct,1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare

60

VI

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

61

110.879

1.

Surse proprii

62

72.657

2.

Alocaţii de la buget

63

33.218

3.

Credite bancare

64

0

- interne

65

0

- externe

66

0

4.

Alte surse

67

5.004

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

68

110.879

1.

Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor in curs la finele anului

69

62.479

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

70

48.400

- interne

71

48.400

- externe

72

0

1

2

3

4

VIII

REZERVE, din care:

73

1.

Rezerve legale

74

2.

Rezerve statutare

75

3.

Alte rezerve

76

IV

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1

Venituri totale

78

880.895

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

880.409

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

80

4.050

4.

Număr mediu de salariaţi total

81

4.050

5.

Fond de salarii, din care:

82

115.010

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

83

114.780

b) alte cheltuieli cu personalul

84

230

6.

Ciştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)

85

2.362

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.78/rd.81) - in preţuri curente

86

218

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.78/rd.81) - in preţuri comparabile

87

218

9.

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

88

0

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x1000) (rd.77/rd.76)

89

999

11

Plăţi restante - total

90

23.020

- preţuri curente

91

23.020

- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preturilor prognozate)

92

23.020

12

Creanţe restante - total

93

9.880

- preţuri curente

94

9.880

- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor prognozate)

95

9.880

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ „HIDROELECTRICA" - S.A.

BUGETUL   DE   VENITURI   ŞI   CHELTUIELI   PE  ANUL   2008

            mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Buget 2008

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

2.143.763

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

2.143.763

a) producţia vândută

3

2.113.743

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare

6

- transferuri, cf.preved.legale în vigoare

7

d) producţia imobilizată

8

e)alte venituri din exploatare, din care:

9

30.020

-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

9a

-alte venituri din exploatare

9b

30.020

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

0

a)venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

d)alte venituri financiare

14

3.

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE

(rd.17 + rd. 46 + rd.49)

16

2.113.763

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

2.058.763

a)cheltuieli materiale

18

20.000

b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)

19

368.000

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d)cheltuieli cu personalul, din care:

21

403.420

-salarii

22

248.349

- contracte de mandat/contracte de performanţă

23

646

-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

24

92.249

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

25

65.519

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj

26

5.952

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

20.778

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

62.176

- sume aferente influentei din litigii, drepturi de personal

28a

48.530

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21, al(3), lit.c) din Legea nr571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

2.506

- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

30

0

1

2

3

4

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

31

830

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

1.676

- tichete de masă

33

9.464

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi ne corporale

34

670.756

f)alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

596.587

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

36

531.112

-cheltuieli de protocol, din care:

37

450

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

38

-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

39

300

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

40

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pielei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

41

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

850

-alte cheltuieli, din care:

43

65.475

-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

-redevenţa din concesionarea bunurilor publice

45

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

55.000

-cheltuieli privind dobânzile

47

10.716

-alte cheltuieli financiare

48

44.284

3.

Cheltuieli extraordinare

49

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

30.000

IV

IMPOZIT PE PROFIT

51

4.800

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

25.200

1.

Rezerve legale

53

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

3.

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

55

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

7.000

6.

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă

58

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

12.600

8.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

60

5.600

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

61

1.107.500

1.

Surse proprii

62

750.000

0

1

2

3

4

2.

Alocaţii de la buget

63

7.500

3.

Credite bancare

64

350.000

- interne

65

- externe

66

350.000

4.

Alte surse

67

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

68

1.107.500

1.

Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

69

907.500

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

70

200.000

- interne

71

- externe

72

200.000

VIII

REZERVE, din care:

73

1.500

1.

Rezerve legale

74

1.500

2.

Rezerve statutare

75

3.

Alte rezerve

76

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1.

Venituri totale

78

2.143.763

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

2.113.763

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

80

5.250

4.

Număr mediu de salariaţi total

81

5.250

5.

Fond de salarii, din care:

82

248.349

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

83

247.804

b) alte cheltuieli cu personalul

84

545

6.

Câştigul mediu lunar pe salariat*

85

3.933

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente

86

408

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile

87

9.

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (miih MW/persoane)

88

5.491

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

( cheltuieli totale/ venituri totalex1000)

(rd.16/rd.1x1000)

89

986

11

Plaţi restante -total

90

139.256

- preturi curente

91

139.256

- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preturilor prognozate)

92

139.256

12

Creanţe restanţe -total

93

45.062

- preturi curente

94

45.062

- preţuri comparabile (rd.98x indicele de creştere a preţurilor prognozate)

95

45.062

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL ECONOMIEI Şl FINANŢELOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ „ICEMENERG" - S.A.

BUGETUL   DE   VENITURI   ŞI   CHELTUIELI   PE  ANUL   2008

            mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Buget 2008

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

19.020

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

18970

a) productia vândută

3

18 480

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:

5

0

- subvenţii, cf.preved legale în vigoare

6

- transferuri, cf.preved.legale în vigoare

7

d) producţia imobilizată

8

e)alte venituri din exploatare, din care:

9

490

2

Venituri financiare-total, din care:

10

50

a)venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

50

d)alte venituri financiare

14

3.

Venituri extraordinare

15

ii.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)

16

18620

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

18620

a)cheltuieli materiale

18

1 750

b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

300

c)cheltuieli privind mărfurile

20

d)cheltuieli cu personalul, din care:

21

9605

-salarii

??

fi 879

- contracte de mandat/contracte de performanţă

23

304

-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

24

1.868

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

25

1.401

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj

26

72

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

395

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

554

- cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin.3, lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:

29

134

- tichete de creşă(cf.art.3 din Legea nr.193/2006)

30

- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

31

50

-fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

-tichete de masă

33

370

e)ajustăh de valori privind imobilizările corporale si necorporale

34

1.000

f)alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

5 965

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:

36

5 965

0

1

2

3

4

-cheltuieli de protocol, din care:

37

8

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

38

-cheltuieli de reclamă şi publicitate

39

40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

40

20

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

20

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

-alte cheltuieli, din care:

43

-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

-redevenţa din concesionarea bunurilor publice

45

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

0

-cheltuieli privind dobânzile

47

-alte cheltuieli financiare

48

3.

Cheltuieli extraordinare

49

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

400

IV

IMPOZIT PE PROFIT

51

61

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

339

1.

Rezerve legale

53

20,0

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

3.

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

55

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6.

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă

58

32

7.

Minim 50% vârsâminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

160

8.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

60

128

VI

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

61

1.500

1.

Surse proprii

62

1.000

2.

Alocaţii de la buget

63

500

3.

Credite bancare

64

- interne

65

- externe

66

4.

Alte surse

67

0

1

2

3

4

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

68

1.500

1.

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

69

1.500

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

70

0

- interne

71

- externe

72

VIII

REZERVE, din care:

73

20

1.

Rezerve legale

74

20

2.

Rezerve statutare

75

3.

Alte rezerve

76

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1

Venituri totale

78

19 020

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

18.620

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

80

212

4

Număr mediu de salariaţi total

81

212

5.

Fond de salarii, din care:

82

6.879

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

83

6.599

b) alte cheltuieli cu personalul

84

280

6.

Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)

85

2.594

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente

86

90

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri comparabile

87

9.

Productivitatea muncii din activitatea de cercetare pe total personal mediu lei/pers

88

35

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totale x1000) (rd.77/rd.76)

89

979

11

Plăţi restante -total

90

927

- preţuri curente

91

927

- preţuri comparabile(rd.91x indicele de creştere a preturilor prognozate)

92

927

12

Creanţe restante - total

93

251,8

- preturi curente

94

251,8

- preţuri comparabile(rd. 94x indicele de creştere a preţurilor prognozate)

95

251,8

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

SOCIETATEA NAŢIONALĂ „NUCLEARELECTRICA" - S.A.

BUGETUL   DE   VENITURI   ŞI   CHELTUIELI   PE  ANUL   2008

            mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Buget 2008

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

1.367.939

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

1.365.939

a) producţia vândută

3

1.182.676

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

181.163

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare

6

- transferuri, cf.preved.legale în vigoare

7

d) producţia imobilizată

8

e)alte venituri din exploatare

9

2.100

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

2.000

a)venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

2.000

d)alte venituri financiare

14

3.

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE  (rd.17 + rd. 46 + rd.49)

16

1.353.243

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

1.223.076

a)cheltuieli materiale

18

156.786

b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

30.616

c)cheltuieli privind mărfurile

20

181.163

d)cheltuieli cu personalul, din care:

21

233.548

-salarii

22

170.085

- contracte de mandat/contracte de performanţă

23

382

-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

24

57.453

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

25

44.611

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. somai

26

2.060

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

10.782

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

5.628

- cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin.3, lit.c) din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:

29

3.402

- tichete de creşă(cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

30

- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

31

-fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

1.819

- tichete de masă

33

400

e)ajustări de valori privind imobilizările corporale si necorporale

34

326.500

f)alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

294.463

0

1

2

3

4

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:

36

224.463

-cheltuieli de protocol, din care:

37

250

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

38

-cheltuieli de reclamă şi publicitate

39

1.500

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

40

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr 193/2006)

41

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

50

-alte cheltuieli, din care:

43

70.000

-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

-redevenţa din concesionarea bunurilor publice

45

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

130.167

-cheltuieli privind dobânzile

47

130.167

-alte cheltuieli financiare

48

3.

Cheltuieli extraordinare

49

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

14.696

IV

IMPOZIT PE PROFIT

51

2.351

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

12.345

1.

Rezerve legale

53

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

3.

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute

de lege

55

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

11.111

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6.

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă

58

1.235

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

8.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

60

VI

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

61

503.994

1.

Surse proprii

62

313.464

2.

Alocaţii de la buget

63

190.530

3.

Credite bancare

64

0

- interne

65

- externe

66

4.

Alte surse

67

0

1

2

3

4

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

68

503.994

1.

Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

69

338.965

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

70

165.029

- interne

71

- externe

72

165.029

VIII

REZERVE, din care:

73

0

1.

Rezerve legale

74

0

2.

Rezerve statutare

75

3.

Alte rezerve

76

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1.

Venituri totale

78

1.367.939

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

1.353.243

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

80

2.316

4.

Număr mediu de salariaţi total

81

2.316

5.

Fond de salarii, din care:

82

170.085

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

83

169.435

b) alte cheltuieli cu personalul

84

650

6.

Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)

85

6.097

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente

86

591

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri comparabile

87

9.

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh/persoană)

88

4.383

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)

89

989

11

Plăţi restante - total

90

193.000

- preţuri curente

91

193.000

- preţuri comparabile(rd.91x indicele de creştere a preturilor prognozate)

92

193.000

12

Creanţe restante -total

93

20.000

- preţuri curente

94

20.000

- preţuri comparabile(rd.94x indicele de creştere a preţurilor prognozate)

95

20.000


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 225/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 225 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 225/2008
Ordin 960 2008
pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 971/225/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor si a anexelor nr. 2 si 16 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei aflati sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor
Ordin 3204 2008
pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 971/225/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor si a anexelor nr. 2 si 16 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei aflati sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu