Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2245 din 16.09.2016

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 21 septembrie 2016SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (2) şi art. 4 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 28 august 2008, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dispoziţiile art. 3, 13-14, 16, 19-25, 29-31 şi 41-46 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂREGULAMENT-CADRU privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Prezentul regulament-cadru stabileşte:a)termenii şi condiţiile generale ale operaţiunilor de piaţă cu titluri de stat efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, în scopul administrării datoriei publice guvernamentale şi implementării planului de finanţare în condiţii eficiente; b)obligaţiile entităţilor mandatate de Ministerul Finanţelor Publice să administreze piaţa primară şi/sau secundară a titlurilor de stat; c)obligaţiile entităţilor mandatate de Ministerul Finanţelor Publice să administreze sistemele de depozitare şi decontare a titlurilor de stat; d)drepturile şi obligaţiile dealerilor primari pe piaţa internă a titlurilor de stat. (2) În sensul prezentului regulament-cadru, operaţiunile de piaţă cu titluri de stat cuprind:

(i) operaţiunile de plasare a titlurilor de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă, în formă dematerializată, în monedă naţională sau în valută;
(ii) operaţiuni de administrare a pasivelor, respectiv de răscumpărare în avans sau de preschimbare a titlurilor de stat;
(iii) operaţiuni de administrare a riscului valutar şi de dobândă, operaţiuni efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 2(1) Pentru monitorizarea şi evaluarea activităţii dealerilor primari pe piaţa internă a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României se constituie Comitetul de evaluare format din 2 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi 2 reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României.(2) Membrii Comitetului de evaluare vor fi desemnaţi după cum urmează:a)reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice prin ordin al ministrului finanţelor publice; b)reprezentanţii Băncii Naţionale a României prin ordin al guvernatorului Băncii Naţionale a României. (3) Comitetul de evaluare are următoarele atribuţii:a)analizează activitatea desfăşurată de entităţile care şi-au exprimat interesul de a deveni dealeri primari prin urmărirea îndeplinirii obligaţiilor şi condiţiilor prevăzute în prezentul regulament-cadru, precum şi pe cele stabilite în reglementările administratorilor de piaţă; b)decide acordarea calităţii de dealer primar entităţilor solicitante specificate la art. 17 în baza unei cereri formulate în acest sens şi depuse la Banca Naţională a României; c)analizează pe baze continue activitatea dealerilor primari existenţi, în scopul:

(i) menţinerii/retragerii calităţii de dealer primar;
(ii) suspendării calităţii de dealer primar, ca urmare a neîndeplinirii temporare a condiţiilor de acces, stabilite de administratorul de piaţă;
(iii) stabilirii unui clasament în funcţie de performanţa activităţii derulate de dealerii primari.

d)decide sancţionarea dealerilor primari şi soluţionează contestaţiile, pe baza prevederilor reglementărilor în vigoare aplicabile activităţii dealerilor primari. (4) Comitetul de evaluare este un organism permanent, care se întruneşte la solicitarea a cel puţin 2 membri şi care adoptă toate deciziile prin vot, membrii Ministerului Finanţelor Publice având drept de veto. Articolul 3(1) În scopul organizării şi funcţionării eficiente a activităţii dealerilor primari pe platforma de cotare agreată de Ministerul Finanţelor Publice se constituie Comitetul de piaţă format din: câte un reprezentant al fiecărui dealer primar, 3 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi 1 reprezentant al Băncii Naţionale a României.(2) Membrii Comitetului de piaţă vor fi desemnaţi după cum urmează:a)reprezentantul fiecărui dealer primar va fi desemnat de instituţia pe care o reprezintă printr-o scrisoare adresată Ministerului Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României; b)reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice prin ordin al ministrului finanţelor publice; c)reprezentantul Băncii Naţionale a României prin ordin al guvernatorului Băncii Naţionale a României. (3) Comitetul de piaţă are următoarele atribuţii:a)stabileşte condiţiile de cotare pe platforma electronică de cotare şi tranzacţionare agreată de Ministerul Finanţelor Publice; b)stabileşte seriile de titluri de stat/maturităţile pentru care dealerii primari vor desfăşura activităţi specifice de formatori de piaţă, prin furnizarea de cotaţii ferme de vânzare/cumpărare. (4) Comitetul de piaţă este un organism permanent, care se întruneşte cu o frecvenţă stabilită prin regulamentul propriu şi care adoptă toate deciziile prin vot, membrii Ministerului Finanţelor Publice având drept de veto. Articolul 4(1) Titlurile de stat sunt emise conform unui program indicativ anual, stabilit şi anunţat în luna decembrie a fiecărui an de Ministerul Finanţelor Publice. Programul este detaliat prin anunţuri/prospecte de emisiune periodice şi poate fi modificat în funcţie de evoluţiile pieţelor financiare şi necesităţile de finanţare.(2) Pentru asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al Trezoreriei Statului şi necesităţile de finanţare, Ministerul Finanţelor Publice poate anunţa şi alte emisiuni de titluri de stat, cel mai târziu în ziua lucrătoare precedentă datei de organizare a plasării acestora.(3) În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în cadrul licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.(4) În vederea acoperirii riscurilor specifice unor obligaţii de natura datoriei guvernamentale existente şi/sau viitoare, Ministerul Finanţelor Publice poate anunţa în cursul anului şi alte operaţiuni de piaţă având ca activ suport titlurile de stat, aşa cum sunt menţionate la art. 1 alin. (2) pct. (ii) şi (iii). Articolul 5În sensul prezentului regulament-cadru, pieţele primare şi secundare de titluri de stat reprezintă un cadru de plasare şi tranzacţionare a acestor instrumente financiare, cu următoarele caracteristici: a)funcţionează regulat; b)reglementările emise de autorităţile de reglementare, autorizare şi supraveghere sau de administratorul de piaţă definesc condiţiile de funcţionare şi de acces pe piaţa respectivă; c)respectă cerinţele de raportare şi transparenţă stabilite prin reglementări, în vederea asigurării protecţiei investitorilor. Articolul 6Ministerul Finanţelor Publice poate emite reglementări, poate acţiona în calitate de administrator de piaţă şi/sau poate mandata, integral sau parţial, activităţile specifice pieţei primare şi/sau secundare titlurilor de stat, către unul sau mai mulţi administratori de piaţă în conformitate cu prezentul regulament-cadru. Capitolul IIAdministratori de piaţă mandataţi Articolul 7În sensul prezentului regulament-cadru administratorul de piaţă reprezintă entitatea mandatată de Ministerul Finanţelor Publice prin convenţie sau acord să organizeze şi să coordoneze activitatea de plasare şi de tranzacţionare a emisiunilor de titluri de stat, să emită reglementări în acest scop şi alte documente relevante. Articolul 8Administratorii de piaţă mandataţi emit cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi menţin reglementări transparente şi nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective, cu privire la condiţiile de acces al participanţilor şi metodologia de derulare a operaţiunilor cu titluri de stat pe pieţele respective, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Articolul 9Administrarea pieţei primare/secundare a titlurilor de stat constă în: a)elaborarea, implementarea şi aplicarea reglementărilor privind condiţiile şi procedurile de acces/admitere, excludere şi suspendare a participanţilor la/de pe piaţa primară/secundară a titlurilor de stat; b)stabilirea condiţiilor, a procedurilor de tranzacţionare şi a obligaţiilor aferente; c)monitorizarea activităţii participanţilor; d)elaborarea, implementarea şi aplicarea procedurilor privind modul de determinare şi publicare a preţurilor şi a cotaţiilor, tipurile de contracte şi operaţiuni permise, standardele contractuale; e)adoptarea măsurilor necesare funcţionării în mod regulat şi ordonat, inclusiv sub aspect tehnic, a pieţei primare/secundare şi verificarea respectării regulilor acesteia; f)administrarea şi diseminarea către public a informaţiilor privind emisiunile de titluri de stat; g)elaborarea şi implementarea mecanismelor de securitate şi control al sistemelor informatice, pentru protecţia drepturilor de proprietate şi a informaţiilor confidenţiale; h)asigurarea păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor stocate, a fişierelor şi a bazelor de date, inclusiv în situaţia unor calamităţi naturale, dezastre şi alte evenimente deosebite. Articolul 10Administratorul de piaţă mandatat poate asigura şi alte servicii conexe, după cum urmează: a)servicii de investigare a potenţialului pieţei titlurilor de stat, a comportamentului investitorilor faţă de tranzacţionarea acestora, sondarea pieţei cu privire la oportunitatea dezvoltării de produse, operaţiuni şi instrumente noi având ca suport activ titlurile de stat, inclusiv analiza statistică a rezultatelor; b)organizarea de mese rotunde şi simpozioane cu scopul dezvoltării pieţei, organizarea de cursuri de pregătire profesională şi de calificare a personalului care activează pe această piaţă; c)editarea şi comercializarea de materiale în domeniul pieţei titlurilor de stat. Articolul 11(1) Reglementările emise de administratorii de piaţă mandataţi trebuie să cuprindă obligaţiile participanţilor decurgând din:a)organizarea şi administrarea pieţei titlurilor de stat; b)condiţiile şi procedurile de acces şi categoriile de participanţi; c)regulile privind plasamentul şi tranzacţiile desfăşurate pe piaţa titlurilor de stat; d)standardele profesionale impuse participanţilor pe aceste pieţe; e)condiţiile de acces la sistemele informatice ale administratorului de piaţă, dacă este cazul; f)măsurile disciplinare pentru încălcarea regulilor stabilite de administratorul de piaţă. (2) Pentru operaţiunile de piaţă primară desfăşurate pe piaţa reglementată şi administrată de Bursa de Valori Bucureşti, autorizată şi supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, reglementările specificate la alin. (1) includ şi reguli emise de Bursa de Valori Bucureşti pentru punerea în aplicare a prezentului regulament-cadru, conform cadrului specific de derulare a operaţiunilor de piaţă primară. Articolul 12Administratorii de piaţă mandataţi permit accesul participanţilor care: a)îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament-cadru şi condiţiile prevăzute în reglementările administratorului de piaţă; b)fac dovada dotării tehnice adecvate, stabilite de administratorul pieţei; c)au o structură organizatorică cerută prin reglementările aplicabile pieţei interne a titlurilor de stat. Capitolul IIIPiaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României Secţiunea 1Piaţa primară a titlurilor de stat, administrată de Banca Naţională a României Articolul 13(1) Piaţa primară a titlurilor de stat cuprinde totalitatea operaţiunilor legate de emiterea de către Ministerul Finanţelor Publice a titlurilor de stat şi plasarea acestora prin intermediul Băncii Naţionale a României, în scopul atragerii pe termen scurt, mediu sau lung a capitalurilor financiare disponibile.(2) Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară administrată de Banca Naţională a României se realizează prin subscripţie publică, licitaţie, sindicalizare sau prin orice altă metodă stabilită şi agreată de emitent împreună cu Banca Naţională a României, în calitate de administrator de piaţă, conform prezentului regulament-cadru. Articolul 14Piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României funcţionează în conformitate cu prezentul regulament-cadru şi cu reglementările emise de Banca Naţională a României în calitate de administrator de piaţă. Articolul 15Participanţii pe piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României sunt dealerii primari care pot desfăşura operaţiuni în nume şi cont propriu şi/sau în numele şi în contul clienţilor, persoane fizice şi/sau juridice, rezidente ori nerezidente. Articolul 16(1) În sensul prezentei secţiuni, prin dealer primar se înţelege oricare dintre entităţile specificate la art. 17 care a fost acceptată de către Comitetul de evaluare ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute în legislaţia în vigoare, pentru a derula operaţiuni cu titluri de stat pe piaţa internă în mod direct cu Ministerul Finanţelor Publice şi a semnat acordul bilateral prezentat ca model în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament-cadru.(2) Prevederile acordului pot fi modificate prin acordul părţilor fără ca modificările acestuia să creeze un tratament discriminatoriu între dealerii primari cu care Ministerul Finanţelor Publice a încheiat astfel de acorduri. Articolul 17Dealeri primari pot fi: a)instituţii de credit, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, autorizate în statele membre ale Uniunii Europene şi/sau în celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European; b)societăţi de servicii de investiţii financiare, astfel cum sunt definite la art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)instituţii echivalente celor prevăzute la lit. b), autorizate în statele membre ale Uniunii Europene şi/sau în celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European; d)alte entităţi, cu excepţia celor menţionate la lit. a), b) şi c) acceptate de Ministerul Finanţelor Publice pentru a derula direct operaţiuni cu titluri de stat pe piaţa primară internă, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Articolul 18Entităţile care solicită dobândirea calităţii de dealer primar trebuie să respecte criteriile prevăzute în reglementările specifice emise de administratorul de piaţă. Secţiunea a 2-aDrepturile şi obligaţiile dealerilor primari Articolul 19Dealerii primari au următoarele drepturi: a)pot fi contraparte în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice, în funcţie de criteriile avute în vedere de Ministerul Finanţelor Publice pentru fiecare tip de operaţiune cu titluri de stat, precum şi alte criterii solicitate în ceea ce priveşte derularea operaţiunilor de piaţă secundară a titlurilor de stat, răscumpărare, preschimbare înainte de scadenţă, repo şi reverse repo, plasamente colateralizate, facilitatea de împrumut de titluri de stat, a tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate etc., atunci când cadrul procedural specific datoriei publice, aferent acestor operaţiuni, prevede şi permite acest lucru, în ceea ce priveşte:

(i) participarea directă la licitaţiile şi subscripţiile publice de titluri de stat organizate pe piaţa primară, prin transmiterea de oferte în nume şi cont propriu şi/sau în numele şi în contul clienţilor;
(ii) participarea directă la sesiunile de oferte necompetitive, prin transmiterea de oferte în nume şi cont propriu, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare;
(iii) participarea directă la operaţiunile de răscumpărare anticipată şi/sau de preschimbare a titlurilor de stat organizate de Ministerul Finanţelor Publice, prin transmiterea de oferte în nume şi cont propriu şi/sau în numele şi în contul clienţilor săi;
(iv) participarea directă la operaţiunile de administrare a lichidităţilor (tranzacţii repo şi reverse repo, plasamente colateralizate) şi utilizarea facilităţii de împrumut a titlurilor de stat (security lending facility) şi la efectuarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate (swap valutar, swap pe rata dobânzii) în baza documentaţiei ISDA, atunci când cadrul procedural specific datoriei publice, aferent acestor operaţiuni, prevede şi permite acest lucru;

b)să utilizeze titlul de „Dealer primar pe piaţa internă a titlurilor de stat" sau, după caz, titlul de „Cel mai bun dealer primar al statului român/Best Romanian Primary Dealer" ca urmare a situării pe primul loc la ultima evaluare a performanţei activităţii pe piaţa titlurilor de stat efectuată conform prevederilor art. 30 lit. b) din prezentul regulament-cadru, în perioada valabilităţii respectivului clasament; c)pot fi contraparte în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice în procesul de selecţie a administratorilor sau a intermediarilor pentru emisiunile realizate pe pieţele externe în funcţie de performanţa înregistrată în activitatea efectuată pe piaţa primară şi piaţa secundară a titlurilor de stat, de existenţa capabilităţilor în ceea ce priveşte derularea acestor operaţiuni, cu condiţia de a face parte din lista de dealeri aprobată de Ministerul Finanţelor Publice în cadrul programului de emisiuni externe; în aceste condiţii poate participa la turnee de promovare pe pieţele externe, alături de reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi/sau ai Băncii Naţionale a României; d)pot deveni contraparte a statului român prin Ministerul Finanţelor Publice în legătură cu alte tipuri de împrumuturi contractate sau garantate direct de stat, atunci când cadrul procedural specific datoriei publice prevede şi permite acest lucru; e)să participe la activităţile de marketing privind piaţa titlurilor de stat în rândul investitorilor, alături de reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României şi/sau ai Ministerului Finanţelor Publice; f)să participe la consultări pe teme privind strategia de administrare a datoriei publice sau politica de emisiuni de titluri de stat a Ministerului Finanţelor Publice; g)să participe la întâlnirile Comitetului de piaţă; h)pot oferi recomandări privind amendamente legislative în domeniul datoriei publice. Articolul 20Dealerii primari au următoarele obligaţii, care trebuie îndeplinite cumulativ: a)să adjudece în nume propriu şi/sau în numele clienţilor minimum 3% din totalul valorii adjudecate de către Ministerul Finanţelor Publice, aferentă emisiunilor de titluri de stat plasate în perioada evaluată pe piaţa internă, denominate în monedă naţională şi/sau în valută; metodologia de calcul şi perioada evaluată se stabilesc în regulamentul administratorului de piaţă; b)să adjudece în nume propriu minimum 2% din totalul valorii ponderate adjudecate de către Ministerul Finanţelor Publice, aferentă emisiunilor de titluri de stat plasate în perioada evaluată pe piaţa internă, denominate în monedă naţională şi/sau în valută; coeficienţii de ponderare, metodologia de calcul, precum şi perioada de evaluare se stabilesc în reglementările administratorului de piaţă; c)să deruleze în nume propriu pe piaţa secundară tranzacţii de vânzare şi cumpărare cu titluri de stat emise pe piaţa internă în moneda naţională sau în valută, cu o valoare de decontare ponderată de minimum 3% din totalul ponderat al tranzacţiilor cu titluri de stat derulate pe piaţa secundară în perioada evaluată; coeficienţii de ponderare, metodologia de calcul, precum şi perioada de evaluare se stabilesc în regulamentul administratorului de piaţă; d)să îndeplinească cumulativ condiţiile minime de cotare zilnică în platforma electronică de cotare şi tranzacţionare agreată de Ministerul Finanţelor Publice, specificate la art. 24; e)să menţină în evidenţele proprii conturi de custodie pentru clienţi. Articolul 21Dealerii primari colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice şi îndeplinesc atribuţii după cum urmează: a)oferă consultanţă Ministerului Finanţelor Publice, respectiv furnizează date şi analize privind condiţiile de piaţă, inclusiv opinii primite din partea clienţilor, asigură accesul la rapoartele de analiză emise de propriile departamente de cercetare pe subiecte relevante pieţei titlurilor de stat şi activităţii de administrare a datoriei publice, cum ar fi: politica monetară, situaţia macroeconomică şi financiară, piaţa instrumentelor cu venit fix, strategii de alocare pe clase de active etc., atât la nivel local, cât şi internaţional; b)furnizează rapoarte lunare în formatul solicitat de Ministerul Finanţelor Publice, rezultat după consultarea prealabilă a dealerilor primari, precum şi orice informaţii şi/sau documente solicitate de acesta în legătură cu activitatea derulată pe piaţa titlurilor de stat; c)încurajează schimbul de informaţii şi experienţă, pe teme, cum ar fi administrarea portofoliului, tehnici de administrare a riscului etc. şi oferă recomandări specifice privind amendamente legislative în domeniul datoriei publice; d)furnizează la cererea Ministerului Finanţelor Publice cotaţii ferme sau indicative pentru tranzacţiile cu titluri de stat din piaţa secundară, operaţiunile de răscumpărări/preschimbări de titluri de stat înainte de scadenţă, tranzacţii reversibile, plasamente colateralizate şi accesează facilitatea de împrumut de titluri de stat atunci când cadrul procedural specific datoriei publice prevede şi permite acest lucru; e)depun eforturi pentru lărgirea şi diversificarea bazei de clienţi ce investesc în titluri de stat emise pe piaţa internă în moneda naţională sau în valută, prin activităţi de promovare, întâlniri/turnee de promovare de tip non-deal roadshow/conferinţe telefonice organizate cu şi pentru investitori şi prin conturi deschise pentru clienţi noi. Secţiunea a 3-aActivitatea de formator de piaţă Articolul 22(1) În scopul asigurării şi creşterii transparenţei în formarea preţului şi a lichidităţii titlurilor de stat, dealerii primari vor desfăşura activităţi specifice de formatori de piaţă pentru seriile de titluri de stat sau maturităţile stabilite de Comitetul de piaţă, prin furnizarea de cotaţii ferme de vânzare şi cumpărare pe platforma electronică de cotare şi tranzacţionare agreată de Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru, în condiţiile agreate de Comitetul de piaţă.(2) Activitatea de cotare desfăşurată de participanţi pe platforma electronică agreată de Ministerul Finanţelor Publice nu se substituie activităţii de tranzacţionare a titlurilor de stat. Articolul 23(1) Activitatea de formator de piaţă va fi analizată şi evaluată de către Ministerul Finanţelor Publice conform metodologiei de calcul prevăzute în această secţiune şi constituie unul dintre criteriile de evaluare a performanţei activităţii dealerilor primari pe piaţa secundară, criteriu care va fi preluat în reglementările administratorului de piaţă. (2) Analiza şi evaluarea activităţii de formator de piaţă se realizează lunar, pe baza rapoartelor de activitate furnizate zilnic de către platforma electronică agreată de Ministerul Finanţelor Publice. Perioada de evaluare cuprinde zilele lucrătoare din luna respectivă, cu ajustările prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. d).(3) Activitatea de cotare a formatorilor de piaţă se analizează prin prisma indicatorilor menţionaţi la art. 24 şi a punctajelor aferente, prin aplicarea metodologiei de calcul prezentate la art. 25. Articolul 24Obligaţiile minime de cotare zilnică pe platforma electronică de cotare şi tranzacţionare, ce trebuie îndeplinite cumulativ, sunt următoarele: a)furnizarea de cotaţii de vânzare şi cumpărare pentru seriile de titluri de stat specificate la lit. d), timp de minimum 3 ore zilnic, în intervalul 10,00-17,30; b)marja maximă între cotaţiile de vânzare şi cumpărare să fie de 25 de puncte de bază; c)volumul minim pentru fiecare serie de titluri de stat cotată să fie de 5 milioane de lei, atât pentru cotaţia de vânzare, cât şi pentru cotaţia de cumpărare; d)cotarea a minimum 4 serii de titluri de stat cu maturităţi de 1, 3, 5, 7, 10 ani, dintre cele stabilite periodic de Comitetul de piaţă, astfel: două serii cu maturitatea reziduală mai mică de 5 ani şi două serii cu maturitatea reziduală mai mare sau egală cu 5 ani. Articolul 25(1) Punctajul total pentru activitatea de formator de piaţă este de 15 puncte şi va fi alocat fiecărui dealer primar în funcţie de respectarea obligaţiilor minime de cotare pentru perioada de evaluare, conform alin. (2) şi (3).(2) Dealerilor primari care îndeplinesc obligaţiile minime de cotare pentru fiecare criteriu prezentat la art. 24, în fiecare zi lucrătoare a perioadei de evaluare, li se acordă 7,5 puncte, fiind eligibili să primească punctaj şi pentru performanţele superioare obligaţiilor minime de cotare. În situaţia în care una sau mai multe dintre obligaţiile minime de cotare nu este îndeplinită în oricare din zilele aferente perioadei de evaluare, punctajul alocat conform acestui alineat este zero. (3) Dealerilor primari care au performanţe superioare obligaţiilor minime de cotare pentru fiecare criteriu prezentat la art. 24, în limitele prevederilor alin. (4) lit. c), li se alocă diferenţa de 7,5 puncte până la punctajul total, proporţional, după cum urmează:

(i) 2,5 puncte - media ponderată zilnică a marjei de cotare, prin cotarea fermă a marjei medii ponderate de vânzare-cumpărare mai mică de 25 de puncte de bază. Ponderarea în cazul fiecărui dealer primar se efectuează cu perioada de cotare efectivă pe fiecare serie de titluri de stat pentru care se oferă cotaţii ferme;
(ii) 2,0 puncte - media ponderată zilnică a volumului de titluri cotat, prin cotarea fermă a unui volum mediu ponderat în valoare mai mare de 5 milioane de lei. Ponderarea în cazul fiecărui dealer primar se efectuează cu perioada de cotare efectivă pe fiecare serie de titluri de stat pentru care se oferă cotaţii ferme;
(iii) 1,5 puncte - media zilnică a perioadei de cotare, cu un timp mediu de cotare mai mare de 3 ore;
(iv) 1,0 puncte - numărul zilnic al seriilor de titluri de stat cu maturitatea reziduală egală sau mai mare de 5 ani, prin cotarea fermă a mai mult de 2 serii de titluri de stat cu maturitatea reziduală egală sau mai mare de 5 ani;
(v) 0,5 puncte - numărul zilnic al seriilor de titluri de stat cu maturitatea reziduală mai mică de 5 ani, prin cotarea fermă a mai mult de 2 serii de titluri de stat cu maturitatea reziduală mai mică de 5 ani.

(4) Metodologia de calcul aplicabilă alin. (3) este următoarea:a)pentru fiecare criteriu specificat la art. 24, la sfârşitul fiecărei zile de cotare se calculează coeficienţi zilnici individuali, în funcţie de valorile medii înregistrate individual de fiecare dealer primar raportate la valorile de referinţă aferente obligaţiilor minime de cotare, astfel:

(i) se determină diferenţa dintre valoarea individuală înregistrată de fiecare dealer primar şi valorile de referinţă, cu excepţia marjei dintre cotaţiile de vânzare şi cumpărare unde diferenţa se determină între marja maximă (25 de puncte de bază) şi cea medie realizată de dealerul primar. În cadrul unui criteriu, dacă valoarea individuală este egală cu valoarea de referinţă, coeficientul zilnic individual este egal cu zero;
(ii) se determină valoarea maximă a indicatorului calculat la pct. (i);
(iii) se determină coeficienţii zilnici individuali în cadrul fiecărui criteriu după următoarea formulă:

unde: Czi - coeficientul zilnic individual; Di - diferenţa între valoarea individuală şi valoarea de referinţă aferentă obligaţiilor minime de cotare (în cazul marjei dintre cotaţiile de vânzare şi cumpărare se calculează diferenţa dintre marja maximă de 25 de puncte de bază şi cea medie realizată de dealerul primar); MC - maximul dintre valorile Di înregistrate în cadrul criteriului de către dealerii primari, în cazul în care dealerul primar îşi îndeplineşte obligaţiile minime de cotare zilnice pentru criteriul respectiv; în cazul în care dealerul primar nu îşi îndeplineşte obligaţiile minime de cotare zilnice pentru criteriul respectiv MC se înlocuieşte cu Vr; Vr - valoarea de referinţă - 25 de puncte de bază pentru marja vânzare-cumpărare, 5 mil. RON pentru volumul de titluri cotat, 3 ore pentru timpul mediu de cotare, 2 pentru numărul de serii cotate zilnic cu maturitatea reziduală mai mare sau egală cu 5 ani şi 2 pentru numărul de serii cotate zilnic cu maturitatea reziduală mai mică de 5 ani; b)punctajul aferent perioadei de evaluare se calculează folosind coeficienţii zilnici individuali pentru fiecare criteriu. Etapele de calcul aferente punctajului total pentru perioada de evaluare se realizează astfel:

(i) se calculează media lunară a coeficienţilor zilnici individuali pentru un anumit criteriu pentru fiecare dealer primar;
(ii) punctajul individual pentru fiecare criteriu, aferent fiecărui dealer primar, se calculează după următoarea formulă:

Pic - punctajul individual pentru criteriul respectiv; Mli - media lunară a coeficienţilor zilnici individuali pentru criteriul respectiv aferentă fiecărui dealer primar; MaxMli - valoarea maximă dintre Mli aferentă dealerilor primari în cadrul criteriului respectiv; PC - punctaj criteriu;

(iii) punctajul fiecărui dealer primar aferent perioadei de evaluare pentru performanţele ce depăşesc obligaţiile minime de cotare se obţine prin însumarea valorilor Pic pentru fiecare criteriu;
(iv) punctajul total pentru activitatea de formator de piaţă se obţine prin însumarea punctajului obţinut conform pct. (iii) cu punctajul obţinut la alin. (2), iar pe baza acestuia se realizează clasamentul perioadei de evaluare;
c) în cazul în care un dealer primar nu îndeplineşte toate obligaţiile minime de cotare zilnice, pentru fiecare criteriu, în perioada de evaluare:
(i) mai mult de 5 zile lucrătoare nu primeşte punctajul aferent activităţii de formator de piaţă pentru perioada de evaluare, urmând a se aplica prevederile art. 42 alin. (1);
(ii) cel mult 5 zile lucrătoare se calculează în conformitate cu alin. (4) lit. a) pct. (iii) coeficienţi zilnici individuali pozitivi pentru criteriile respectate şi negativi pentru cele nerespectate. Coeficienţii negativi se calculează în acelaşi mod ca şi coeficienţii zilnici individuali, prin înlocuirea Mc cu Vr.. Limita pentru coeficienţii zilnici individuali negativi este de –1 în cazul dealerilor primari care nu au cotat în ziua respectivă sau au înregistrat marje de cotare superioare nivelului de 50 de puncte de bază;

d)în cazul în care obligaţiile minime de cotare nu sunt îndeplinite într-o zi sau mai multe zile de către un număr de 5 sau mai mulţi dealeri primari, Comitetul de piaţă evaluează situaţia şi poate decide, în cazuri justificate datorate unor evenimente extraordinare, eliminarea zilei sau zilelor respective din cuprinsul perioadei de evaluare. Secţiunea a 4-aPiaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României Articolul 26Piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României reprezintă totalitatea operaţiunilor cu titluri de stat care se derulează între deţinătorii acestor instrumente financiare. Articolul 27Tranzacţiile pe piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României se derulează conform reglementărilor emise în acest sens de Banca Naţională a României. Articolul 28Prin participant pe piaţa secundară se înţelege entitatea care a fost acceptată de Banca Naţională a României să deruleze operaţiuni cu titluri de stat pe această piaţă ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de acces stabilite în reglementările emise de aceasta. Secţiunea a 5-aEvaluarea şi monitorizarea activităţii dealerilor primari pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României Articolul 29(1) Administratorul pieţei primare şi/sau secundare a titlurilor de stat stabileşte şi menţine proceduri eficiente pentru monitorizarea permanentă a respectării prezentului regulament-cadru şi a reglementărilor proprii. (2) Administratorul de piaţă va monitoriza activitatea desfăşurată de către dealerii primari pentru a identifica încălcarea regulilor pieţei primare sau secundare (cu excepţia activităţii de formator de piaţă în conformitate cu secţiunea a 3-a). Articolul 30Comitetul de evaluare va analiza activitatea dealerilor primari pe baze continue, lunar, din două perspective: a)menţinerea calităţii de dealer primar, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a obligaţiilor prevăzute la art. 20; b)stabilirea unui clasament în funcţie de performanţa activităţii derulate de dealerii primari, fiind urmărite elemente cantitative, referitoare la activitatea desfăşurată pe piaţa primară şi secundară, precum şi elemente de ordin calitativ. Criteriile de evaluare care conduc la stabilirea unui punctaj corespunzător elementelor calitative şi cantitative vor fi prevăzute în reglementările administratorului de piaţă. Articolul 31În evaluarea activităţii dealerului primar se vor lua în considerare activităţile desfăşurate în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru şi cu reglementările administratorului de piaţă. Capitolul IVPiaţa titlurilor de stat administrată de Bursa de Valori Bucureşti Secţiunea 1Operaţiunile de piaţă primară desfăşurate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, autorizată şi supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară Articolul 32(1) Piaţa primară a titlurilor de stat cuprinde totalitatea operaţiunilor legate de emiterea de către Ministerul Finanţelor Publice a titlurilor de stat şi plasarea acestora prin mecanismele Bursei de Valori Bucureşti, în scopul atragerii pe termen scurt, mediu sau lung a capitalurilor financiare disponibile.(2) Pe piaţa primară administrată de Bursa de Valori Bucureşti reglementată şi supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Finanţelor Publice poate emite titluri de stat pentru diferite categorii de investitori, cum ar fi persoane fizice, sau alte categorii de investitori.(3) Derularea operaţiunilor se va efectua în conformitate cu prevederile convenţiei încheiate între Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucureşti, Depozitarul Central, precum şi a documentelor emise în aplicarea acesteia, care pot viza şi alte elemente specifice pentru derularea operaţiunilor de piaţă primară, cum ar fi perioada de alocare, metoda de alocare, dreptul altor participanţi la Bursa de Valori Bucureşti de a efectua operaţiuni de cumpărare şi altele.(4) Metoda de vânzare, categoriile de investitori, caracteristicile emisiunilor de titluri de stat, precum şi intermediarii care vor asigura vânzarea acestora se anunţă de Ministerul Finanţelor Publice prin prospecte de emisiune.(5) Derularea activităţilor de intermediere prevăzute la alin. (4) se va efectua de către intermediarii care au calitatea de participanţi la Bursa de Valori Bucureşti, conform reglementărilor acesteia. Secţiunea a 2-aOperaţiunile de piaţă secundară desfăşurate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, autorizată şi supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară Articolul 33Piaţa secundară a titlurilor de stat a Bursei de Valori Bucureşti se organizează şi funcţionează conform reglementărilor emise în acest sens de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi reglementărilor Bursei de Valori Bucureşti, aprobate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Capitolul VDepozitarii titlurilor de stat Articolul 34(1) Depozitarea şi decontarea operaţiunilor cu titluri de stat au loc în cadrul sistemelor de depozitare şi decontare a titlurilor de stat, administrate de entităţile mandatate de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de depozitari ai titlurilor de stat, în conformitate cu cadrul legal incident sistemelor respective şi cu regulile acestora.(2) Sistemele de depozitare şi decontare a titlurilor de stat asigură funcţia de depozitar pentru aceste instrumente şi sunt organizate pe baza sistemului deţinerilor directe şi/sau indirecte, sistemul deţinerilor indirecte fiind caracterizat prin existenţa unuia sau mai multor niveluri de intermediari între depozitarul titlurilor de stat şi deţinătorul final al titlurilor de stat.(3) În sensul prezentului capitol, prin intermediar se înţelege entitatea care păstrează în custodie şi administrează titluri de stat pentru clienţii săi, în conformitate cu reglementările în vigoare.(4) Dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat, pentru participanţii la sistemul de depozitare şi decontare, se dobândeşte prin înscrierea titlurilor de stat în conturile în nume propriu deschise în evidenţele depozitarului. În toate celelalte cazuri, în funcţie de sistemul de deţineri, dreptul de proprietate se dobândeşte prin înscrierea în conturile deschise în numele clienţilor în evidenţele intermediarilor, sub rezerva existenţei titlurilor de stat în evidenţele depozitarului, în cazul sistemului deţinerilor indirecte, sau prin înscrierea în conturile individuale deschise de către participanţi în sistemul depozitarului, în cazul sistemului de deţineri directe.(5) Dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat, precum şi determinarea opozabilităţii, conţinutului, întinderii şi efectelor asupra titlurilor de stat constituite drept garanţie sunt guvernate de legea statului unde drepturile au fost valabil înscrise, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificări şi completări ulterioare, şi ale art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(6) Procesarea operaţiunilor cu titluri de stat în cadrul sistemelor de depozitare şi decontare a tranzacţiilor cu titluri de stat se face în conformitate cu reglementările emise de depozitarii titlurilor de stat. Articolul 35Intermediarii vor evidenţia deţinerile clienţilor lor separat de deţinerile proprii. Articolul 36(1) Decontarea tranzacţiilor cu titluri de stat în cadrul sistemelor de depozitare şi decontare se face cu respectarea principiului „livrare contra plată" (principiul DvP) potrivit căruia livrarea instrumentelor financiare se realizează dacă şi numai dacă are loc plata fondurilor băneşti corespunzătoare. În cadrul sistemelor de depozitare şi decontare se pot realiza şi transferuri fără plată, numai pentru acele operaţiuni cu instrumente financiare care nu necesită un transfer corespunzător de fonduri, cu respectarea regulilor respectivelor sisteme.(2) Depozitarul titlurilor de stat nu este răspunzător de transferul dreptului de proprietate în conturile deschise în evidenţele intermediarilor.(3) Intermediarii pieţei titlurilor de stat sunt direct răspunzători de asigurarea respectării principiului DvP pentru decontarea tranzacţiilor derulate în numele clienţilor lor, inclusiv în numele altor participanţi pentru care acţionează în calitate de agent de decontare în sistem, în conformitate cu reglementările emise de depozitarul titlurilor de stat.(4) În cazul titlurilor de stat admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată, administrată de Bursa de Valori Bucureşti, autorizată şi supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat se realizează în conformitate cu cadrul juridic aplicabil pieţelor de capital. Articolul 37Sistemele de depozitare şi decontare a titlurilor de stat gestionează diferit contractele de garanţie, după cum acestora le sunt aplicabile, după caz, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Articolul 38Înregistrarea ipotecilor mobiliare şi a oricăror sarcini asupra titlurilor de stat se va realiza cu respectarea reglementărilor emise de depozitarii titlurilor de stat şi în concordanţă cu prevederile legale incidente. Articolul 39Decontarea fondurilor aferente operaţiunilor cu titluri de stat se efectuează cu respectarea reglementărilor în domeniu şi a regulilor sistemelor în care se efectuează decontarea fondurilor. Articolul 40În zilele declarate de Guvernul României drept zile nelucrătoare, dar care sunt zile bancare, evenimentele de plată de tipul cupon/dobândă, răscumpărare parţială/totală, răscumpărare opţională, aferente emisiunilor de titluri de stat scadente în aceste zile, vor fi amânate pentru prima zi lucrătoare următoare, fără plata de dobânzi moratorii. Capitolul VISancţiuni Articolul 41Sancţiunile pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament-cadru se aplică de către Ministerul Finanţelor Publice, Comitetul de evaluare, Bursa de Valori Bucureşti şi de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit prevederilor prezentului capitol şi legislaţiei în vigoare. Articolul 42(1) Pentru nerespectarea obligaţiilor aferente activităţii de formator de piaţă prevăzute la art. 20 lit. d), în condiţiile stabilite la art. 25 lit. d), Ministerul Finanţelor Publice aplică dealerilor primari sancţiuni ce pot consta în suspendarea parţială sau totală a drepturilor dealerilor primari prevăzute la art. 19.(2) Sancţiunea stabilită se comunică de către Ministerul Finanţelor Publice printr-o notificare trimisă dealerului primar, cu menţionarea datei şi a perioadei de aplicare.(3) Dealerii primari pot formula contestaţie împotriva sancţiunilor aplicate, prin înregistrarea acesteia la sediul Ministerul Finanţelor Publice în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării sancţiunii.(4) Soluţionarea contestaţiei se comunică de către Ministerul Finanţelor Publice în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării primirii contestaţiei. Articolul 43(1) Pentru nerespectarea de către dealerii primari a obligaţiilor prevăzute la art. 20 lit. a)-c) şi lit. e), Comitetul de evaluare aplică sancţiuni care constau în avertisment scris.(2) Avertismentul scris se comunică de către Comitetul de evaluare printr-o notificare trimisă dealerului primar.(3) Dealerul primar poate formula contestaţie împotriva sancţiunilor aplicate conform alin. (1) prin transmiterea către Comitetul de evaluare în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării. În cazul în care ultima zi a termenului de depunere a contestaţiei este o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în prima zi lucrătoare următoare.(4) Soluţionarea contestaţiei se comunică de către Comitetul de evaluare în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea contestaţiei. În cazul în care ultima zi a termenului de comunicare a contestaţiei este o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare următoare. Articolul 44(1) Acumularea a trei sancţiuni aplicate în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 43 alin. (1) în decursul unei perioade de 12 luni consecutive conduce în mod automat la retragerea calităţii de dealer primar.(2) Retragerea calităţii de dealer primar se comunică de către Comitetul de evaluare printr-o notificare trimisă acestuia în care se va menţiona data de la care sancţiunea privind retragerea calităţii de dealer primar devine aplicabilă.(3) Dealerul primar poate formula contestaţie împotriva sancţiunilor aplicate conform alin. (1) prin transmiterea către Comitetul de evaluare în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării. În cazul în care ultima zi a termenului de depunere a contestaţiei este o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în prima zi lucrătoare următoare.(4) Soluţionarea contestaţiei se comunică de către Comitetul de evaluare în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea contestaţiei. În cazul în care ultima zi a termenului de comunicare a contestaţiei este o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare următoare.(5) În perioada soluţionării contestaţiei, aplicarea sancţiunii privind retragerea calităţii de dealer primar se suspendă. Articolul 45Sancţiunile aplicate dealerilor primari pot fi făcute publice de către Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 46Administratorii de piaţă pot retrage dreptul de acces unui participant, dacă acesta nu mai respectă condiţiile de acces prevăzute în reglementările administratorilor de piaţă. Retragerea dreptului de acces pentru un participant nerezident se notifică autorităţii de supraveghere/autorităţii competente din statul de origine. Capitolul VIIDispoziţii finale Articolul 47(1) Dealerii primari, precum şi salariaţii acestora pot înfiinţa asociaţii profesionale având drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea şi impunerea unor reguli de conduită şi etică profesională în desfăşurarea operaţiunilor pe piaţa titlurilor de stat din România.(2) Semnarea acordurilor bilaterale între Ministerul Finanţelor Publice şi fiecare dealer primar autorizat la data publicării prezentului regulament se va realiza înainte de data de 1 ianuarie 2017, urmând să producă efecte de la data de 1 ianuarie 2017. ANEXĂ la regulamentul-cadru Model de acord bilateral între dealerul primar şi Ministerul Finanţelor Publice Între Ministerul Finanţelor Publice (MFP), cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal/unic de înregistrare 8609468, în calitate de emitent al titlurilor de stat, reprezentat prin ........ ........., având funcţia de ministru al finanţelor publice, şi ........ ........ ............, cu sediul în ........ ........ ..............., cod fiscal/unic de înregistrare........ ........ .........., în calitate de dealer primar, reprezentat prin ........ ............, având funcţia de ........ ................ ............, se încheie prezentul acord. 1. Obiectul acordului Prezentul acord are ca obiect formalizarea relaţiilor între emitent şi dealerul primar, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile dealerului primar în scopul promovării unei organizări şi funcţionări eficiente a pieţei interne a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, denumit în continuare Regulament-cadru. 2. Drepturile şi obligaţiile dealerului primar 2.1. Dealerul primar are următoarele drepturi: a)poate fi contraparte în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice, în funcţie de criteriile avute în vedere de emitent pentru fiecare tip de operaţiune cu titluri de stat, precum şi alte criterii solicitate în ceea ce priveşte derularea operaţiunilor de piaţă secundară a titlurilor de stat, răscumpărare, preschimbare înainte de scadenţă, repo şi reverse repo, plasamente colateralizate, facilitatea de împrumut de titluri de stat, a tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate etc., atunci când cadrul procedural specific datoriei publice, aferent acestor operaţiuni, prevede şi permite acest lucru, în ceea ce priveşte:

(i) participarea directă la licitaţiile şi subscripţiile publice de titluri de stat organizate pe piaţa primară, prin transmiterea de oferte în nume şi cont propriu şi/sau în numele şi în contul clienţilor;
(ii) participarea directă la sesiunile de oferte necompetitive, prin transmiterea de oferte în nume şi cont propriu, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare;
(iii) participarea directă la operaţiunile de răscumpărare în avans şi/sau de preschimbare a titlurilor de stat organizate de Ministerul Finanţelor Publice, prin transmiterea de oferte în nume şi cont propriu şi/sau în numele şi în contul clienţilor săi;
(iv) participarea directă la operaţiunile de administrare a lichidităţilor (tranzacţii repo şi reverse repo, plasamente colateralizate) şi utilizarea facilităţii de împrumut a titlurilor de stat (security lending facility) şi la efectuarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate (swap valutar, swap pe rata dobânzii) în baza documentaţiei ISDA;

b)să utilizeze titlul de „Dealer primar pe piaţa internă a titlurilor de stat" sau, după caz, titlul de „Cel mai bun dealer primar al statului român/Best Romanian Primary Dealer" ca urmare a situării pe primul loc la ultima evaluare a performanţei activităţii pe piaţa titlurilor de stat efectuată conform prevederilor art. 30 lit. b) din Regulamentul-cadru, în perioada valabilităţii respectivului clasament; c)poate fi contraparte în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice în procesul de selecţie a administratorilor sau a intermediarilor pentru emisiunile realizate pe pieţele externe în funcţie de performanţa înregistrată în activitatea efectuată pe piaţa primară şi piaţa secundară a titlurilor de stat, de existenţa capabilităţilor în ceea ce priveşte derularea acestor operaţiuni, cu condiţia de a face parte din lista de dealeri aprobată de Ministerul Finanţelor Publice în cadrul programului de emisiuni externe; în aceste condiţii poate participa la turnee de promovare pe pieţele externe, alături de reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi/sau ai Băncii Naţionale a României; d)poate deveni contraparte a statului român prin Ministerul Finanţelor Publice în legătură cu alte tipuri de împrumuturi contractate sau garantate direct de stat; e)să participe la activităţile de marketing privind piaţa titlurilor de stat în rândul investitorilor, alături de reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României şi/sau ai Ministerului Finanţelor Publice; f)să participe la consultări pe teme privind strategia de administrare a datoriei publice sau politica de emisiuni de titluri de stat a Ministerului Finanţelor Publice; g)să participe la şedinţele Comitetului de piaţă; h)poate oferi recomandări privind amendamente legislative în domeniul datoriei publice.2.2. Dealerul primar are următoarele obligaţii, care trebuie îndeplinite cumulativ: a)să adjudece în nume propriu şi/sau în numele clienţilor minimum 3% din totalul valorii adjudecate de către Ministerul Finanţelor Publice, aferentă emisiunilor de titluri de stat plasate în perioada evaluată pe piaţa internă, denominate în monedă naţională şi/sau în valută; metodologia de calcul şi perioada evaluată se stabilesc în regulamentul administratorului de piaţă; b)să adjudece în nume propriu minimum 2% din totalul valorii ponderate adjudecate de către Ministerul Finanţelor Publice, aferente emisiunilor de titluri de stat plasate în perioada evaluată pe piaţa internă, denominate în monedă naţională şi/sau în valută; coeficienţii de ponderare, metodologia de calcul, precum şi perioada de evaluare se stabilesc în reglementările administratorului de piaţă; c)să deruleze în nume propriu pe piaţa secundară tranzacţii de vânzare şi cumpărare cu titluri de stat emise pe piaţa internă în moneda naţională sau în valută, cu o valoare de decontare ponderată de minimum 3% din totalul ponderat al tranzacţiilor cu titluri de stat derulate pe piaţa secundară în perioada evaluată; coeficienţii de ponderare, metodologia de calcul, precum şi perioada de evaluare se stabilesc în regulamentul administratorului de piaţă; d)să îndeplinească cumulativ condiţiile minime de cotare zilnică în platforma electronică de cotare şi tranzacţionare agreată de Ministerul Finanţelor Publice specificate la art. 24 din Regulamentul-cadru; e)să menţină în evidenţele proprii conturi de custodie pentru clienţi.2.3. În situaţia nerespectării termenului de decontare, specificat în documentele de lansare a emisiunii, a sumelor aferente rezultatelor operaţiunilor de plasare de titluri de stat şi a rezultatelor operaţiunilor de răscumpărare înainte de scadenţă sau de preschimbare a titlurilor de stat efectuate de Ministerul Finanţelor Publice prin intermediul Băncii Naţionale a României, în calitate de administrator de piaţă, dealerul primar va plăti o dobândă penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, nivelul acesteia urmând a fi stabilit de către administratorul de piaţă în reglementările proprii. 3. Colaborarea cu Ministerul Finanţelor Publice Dealerul primar colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice şi îndeplineşte atribuţii, după cum urmează: a)oferă consultanţă Ministerului Finanţelor Publice, respectiv furnizează date şi analize privind condiţiile de piaţă, inclusiv opinii primite din partea clienţilor, asigură accesul la rapoartele de analiză emise de propriile departamente de cercetare pe subiecte relevante pieţei titlurilor de stat şi activităţii de administrare a datoriei publice, cum ar fi: politica monetară, situaţia macroeconomică şi financiară, piaţa instrumentelor cu venit fix, strategii de alocare pe clase de active etc., atât la nivel local, cât şi internaţional; b)furnizează rapoarte lunare în formatul solicitat de Ministerul Finanţelor Publice, rezultat după consultarea prealabilă a dealerilor primari, precum şi orice informaţii şi/sau documente solicitate de acesta în legătură cu activitatea derulată pe piaţa titlurilor de stat; c)încurajează schimbul de informaţii şi experienţă, pe teme, cum ar fi administrarea portofoliului, tehnici de administrare a riscului etc. şi oferă recomandări specifice privind amendamente legislative în domeniul datoriei publice; d)furnizează la cererea Ministerului Finanţelor Publice cotaţii ferme sau indicative pentru tranzacţiile cu titluri de stat din piaţa secundară, operaţiunile de răscumpărări/preschimbări de titluri de stat înainte de scadenţă, tranzacţii reversibile, plasamente colateralizate şi accesează facilitatea de împrumut de titluri de stat atunci când cadrul procedural specific datoriei publice prevede şi permite acest lucru; e)depune eforturi pentru lărgirea şi diversificarea bazei de clienţi ce investesc în titluri de stat emise pe piaţa internă în moneda naţională sau în valută, prin activităţi de promovare, întâlniri/turnee de promovare de tip non-deal roadshow/ conferinţe telefonice organizate cu şi pentru investitori.4. Activitatea de formator de piaţă pe platforma electronică de cotare şi tranzacţionare agreată de Ministerul Finanţelor Publice 4.1. În scopul asigurării şi creşterii transparenţei în formarea preţului şi a lichidităţii titlurilor de stat, dealerul primar va desfăşura activităţi specifice de formator de piaţă pentru seriile de titluri de stat/maturităţile stabilite de Comitetul de piaţă prin furnizarea de cotaţii ferme de vânzare/cumpărare pe platforma electronică de cotare şi tranzacţionare agreată de Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile cap. III secţiunea a 3-a din Regulamentul-cadru, în condiţiile agreate de Comitetul de piaţă. 4.2. Activitatea de formator de piaţă va fi analizată şi evaluată de către Ministerul Finanţelor Publice conform metodologiei de calcul prevăzute în art. 25 din Regulamentul-cadru şi constituie unul dintre criteriile de evaluare a performanţei activităţii dealerilor primari pe piaţa secundară ce va fi preluat în reglementările administratorului de piaţă. 5. Evaluarea dealerului primar Comitetul de evaluare va analiza activitatea dealerilor primari pe baze continue, lunar, din două perspective: a)menţinerea calităţii de dealer primar, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a obligaţiilor prevăzute la pct. 2.2; b)stabilirea unui clasament în funcţie de performanţa activităţii derulate de dealerii primari, fiind urmărite elemente cantitative, referitoare la activitatea desfăşurată pe piaţa primară şi secundară, precum şi elemente de ordin calitativ. Criteriile de evaluare care conduc la stabilirea unui punctaj corespunzător elementelor calitative şi cantitative vor fi prevăzute în reglementările administratorului de piaţă.6. Perioada acordului 6.1. Acordul de dealer primar este valabil pe perioada deţinerii calităţii de dealer primar obţinută în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 6.2. Părţile pot solicita rezilierea prezentului acord cu o înştiinţare scrisă în prealabil cu 30 de zile în care vor fi precizate argumentele care stau la baza deciziei. În cazul în care înştiinţarea vine din partea dealerului primar acesta îşi pierde calitatea de dealer primar la expirarea perioadei de 30 de zile. 7. Amendamente 7.1. Prevederile prezentului acord pot fi modificate prin acordul părţilor fără ca modificările acestuia să creeze un tratament discriminatoriu între dealerii primari cu care emitentul a încheiat astfel de acorduri. 7.2. Aspectele de natură tehnică cu privire la cotarea şi tranzacţionarea pe platforma electronică agreată de emitent pot fi modificate la propunerea Comitetului de piaţă, prin modificarea Regulamentului-cadru. 8. Sancţiuni În cazul în care dealerul primar nu îndeplineşte prevederile prezentului acord, se aplică sancţiunile prevăzute la cap. VI din Regulamentul-cadru. 9. Confidenţialitate 9.1. Părţile vor asigura confidenţialitatea tuturor informaţiilor, a datelor (inclusiv a datelor cu caracter personal), a documentelor la care au acces, ca urmare a derulării prezentului acord, şi se obligă că nu vor dezvălui şi nu vor utiliza aceste informaţii, date, documente confidenţiale, în totalitate sau parţial în interes propriu sau în orice alt scop, nici după încetarea acestuia, fără consimţământul prealabil al celeilalte părţi. Informaţiile, datele (inclusiv cele cu caracter personal), documentele confidenţiale la care părţile au acces ca urmare a derulării prezentului acord vor fi folosite şi/sau prelucrate de părţi numai în scopul executării acordului. 9.2. Cu titlu de excepţie, informaţiile, datele, documentele obţinute ca urmare a derulării prezentului acord vor putea fi divulgate în aceleaşi condiţii aplicabile dealerului primar către orice entităţi din cadrul grupului de companii din care face parte dealerul primar. 10. Dispoziţii finale 10.1. Dealerul primar se angajează să respecte prevederile legislaţiei incidente în vigoare, în ceea ce priveşte drepturile, responsabilităţile şi obligaţiile sale şi procedurile aferente. 10.2. În situaţia existenţei de discrepanţe între prevederile prezentului acord şi legislaţia în vigoare se vor aplica prevederile legale în vigoare. 10.3. Prezentul acord va produce efecte începând cu data de ........ ...........*)*) Data de la care prezentul acord va produce efecte juridice nu poate fi mai devreme de data de 1 ianuarie 2017. 10.4. Prezentul acord s-a semnat la data de ........ ........., la Bucureşti, în două exemplare originale, ambele având valoare juridică egală, din care un exemplar pentru emitent şi un exemplar pentru dealerul primar. Emitent ........ ........ ............ Dealer primar, ........ ................ ...........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2245/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2245 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu