Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 222 din 8 februarie 2008

privind continutul dosarului preturilor de transfer

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 129 din 19 februarie 2008In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 79 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă conţinutul dosarului preţurilor de transfer prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) In vederea stabilirii preţurilor de transfer, contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal competent, să întocmească şi să prezinte, în termenele stabilite de acesta, dosarul preţurilor de transfer.

(2)  In funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, contribuabilul trebuie să furnizeze şi alte informaţii, la cererea organului fiscal competent, în completarea dosarului preţurilor de transfer.

(3)  Solicitarea organului fiscal competent de întocmire şi prezentare, de către contribuabil, a dosarului preţurilor de transfer va fi efectuată în scris.

(4) Solicitarea de întocmire şi prezentare a dosarului preţurilor de transfer se va emite în cursul desfăşurării unei inspecţii fiscale generale sau parţiale.

(5) Formatul solicitării este prezentat în anexa nr. 2.

(6) Stabilirea termenului de către organul fiscal competent, pentru punerea la dispoziţie de către contribuabil a dosarului preţurilor de transfer, va avea în vedere numărul de persoane afiliate implicate în tranzacţii, numărul de tranzacţii efectuate şi complexitatea acestora, precum şi perioada de timp pe care se desfăşoară tranzacţiile. Termenul pentru punerea la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer va fi de maximum 3 luni calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, la solicitarea scrisă a contribuabilului, cu o perioadă egală cu cea stabilită iniţial.

(7) Inspecţia fiscală poate fi suspendată până la punerea la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer, la propunerea organului de inspecţie fiscală, aprobată de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscală, în temeiul art. 2 lit. h) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 708/2006 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei   fiscale, modificat şi   completat prin Ordinul preşedintelui  Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală nr. 1.182/2007.

Art. 3. - (1) Refuzul de prezentare a dosarului preţurilor de transfer sau prezentarea incompletă a acestuia la termenul stabilit de către organele fiscale reprezintă efectuarea de tranzacţii cu persoane afiliate fără justificarea cuantumului preţurilor de transfer practicate.

(2) Organele fiscale competente, în cazul efectuării de către contribuabil de tranzacţii cu persoane afiliate fără justificarea cuantumului preţurilor de transfer practicate, vor estima cuantumul preţurilor de transfer.

(3)  Estimarea prevăzută la alin. (2) va fi efectuată prin procedura prezentată în anexa nr. 3.

Art. 4. - Organul fiscal competent, în sensul art. 2, este reprezentat de organul fiscal cu competenţă de exercitare a inspecţiei fiscale din cadrul structurilor teritoriale şi centrale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 5. -In cazul în care contribuabilul aplică acorduri de preţ în avans emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, nu mai este necesară întocmirea şi prezentarea dosarului preţurilor de transfer pentru tranzacţiile şi perioadele la care se referă acordurile.

Art. 6. - Prezentul ordin se completează cu Liniile directoare privind preţurile de transfer emise de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C176/1 din 28 iulie 2006.

Art. 7. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Direcţia generală de inspecţie fiscală, Direcţia antifraudă fiscală, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen Ciorici

ANEXA Nr. 1

DOSARUL

preţurilor de transfer

CAPITOLUL I

Intocmirea dosarului preţurilor de transfer

Art. 1. - Dosarul preţurilor de transfer va conţine:

A.  Informaţii despre grup:

1. structura organizatorică a grupului, legală şi operaţională, inclusiv participaţiile, istoricul şi datele financiare referitoare la acesta;

2.  descrierea generală a activităţii grupului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri faţă de anul fiscal precedent;

3.   descrierea şi implementarea aplicării metodologiei preţurilor de transfer în cadrul grupului, dacă este cazul;

4. prezentarea generală a tranzacţiilor între persoane afiliate, din Uniunea Europeană:

a) modul de tranzacţionare;

b) modul de facturare;

c) contravaloarea tranzacţiilor;

5.  descrierea generală a funcţiilor şi riscurilor asumate de persoanele afiliate, inclusiv schimbările intervenite în acest sens faţă de anul precedent;

6. prezentarea deţinătorilor de active necorporale, din cadrul grupului (patent, nume, know-how etc.) şi redevenţele plătite sau primite;

7. prezentarea acordurilor de preţ în avans încheiate de către contribuabil sau de către alte societăţi din cadrul grupului, în legătură cu acesta, cu excepţia celor emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

B.  Informaţii despre contribuabil:

1. prezentarea detaliată a tranzacţiilor cu persoanele afiliate:

a) modul de tranzacţionare;

b) modul de facturare;

c) contravaloarea tranzacţiilor;

2.  prezentarea analizei comparative:

a) caracteristicile bunurilor sau serviciilor;

b)  analiza funcţională (funcţii, riscuri, mijloace fixe utilizate etc);

c) termenii contractuali;

d) circumstanţele economice;

e) strategii de afaceri specifice;

f)  informaţii cu privire la tranzacţii comparabile externe sau interne;

3.  prezentarea persoanelor afiliate şi a sediilor permanente ale acestora implicate în aceste tranzacţii sau înţelegeri;

4.  descrierea metodei de calcul al preţurilor de transfer si argumentarea criteriilor de selecţie a acesteia:

a)  în cazul în care nu se folosesc metode tradiţionale de determinare a preţurilor de transfer se va justifica această opţiune;

b) în toate cazurile în care nu se aplică metoda de comparare a preţurilor se va justifica această opţiune;

5.  descrierea altor condiţii considerate ca fiind relevante pentru contribuabil.

Art. 2. - (1) Marja de comparare reprezintă intervalul de valori ale preţului sau profitului aferente tranzacţiilor comparabile între companii comparabile independente.

(2)   Pentru determinarea valorilor extreme, marja de comparare va fi împărţită în 4 segmente. Segmentele de maxim şi de minim reprezintă rezultatele extreme. In vederea stabilirii intervalului de comparare nu se vor utiliza rezultatele extreme din cadrul marjei de comparare.

(3) In condiţiile în care contravaloarea preţului de transfer stabilit de contribuabil nu este cuprinsă in intervalul de comparare, organul fiscal competent stabileşte valoarea mediană ca fiind preţul de transfer la preţ de piaţă. Valoarea mediană reprezintă acea valoare care se regăseşte la mijlocul intervalului de comparare.

(4)  Dacă nu se poate identifica valoarea mediană, se face media aritmetică a celor două valori de mijloc ale intervalului de comparare.

(5) Analiza comparativă va avea în vedere criteriile teritoriale în următoarea ordine: naţional, Uniunea Europeană, internaţional.

CAPITOLUL II

Solicitarea şi prezentarea dosarului preţurilor de transfer

Art. 3. - (1) Dosarul preţurilor de transfer va fi înaintat organului fiscal competent în termenul stabilit de acesta, într-un singur exemplar. In cazul în care există documente în limba străină, acestea vor fi însoţite de traduceri în limba română, certificate de traducători autorizaţi.

(2)  Filele vor fi îndosariate, respectiv vor fi numerotate şi însoţite de opis.

(3)  Informaţiile care sunt disponibile şi în format electronic vor fi înaintate organului fiscal competent într-un format accesibil, stabilit de comun acord cu organul fiscal competent.

(4)  In cazul în care ulterior contribuabilul completează dosarul cu elemente suplimentare, acestea vor fi însoţite de trimiteri la informaţiile cu care sunt în legătură, după caz.

ANEXA Nr. 2

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală.......................

Nr................/zz.ll.aa

SOLICITARE

de întocmire şi prezentare a dosarului preţurilor de transfer

Denumirea contribuabilului:........................................................................................................................................................................ .................

Codul de identificare fiscală........................................................................................................................................................................................,

Domiciliul fiscal: localitatea:....................................., bd./str.............................. nr........, bl......, sc....., et......, ap.....judeţul/sectorul............., codul poştal....................

Domnului/Doamnei administrator/director general,

Vă informăm că începând cu data de................................veţi face obiectul unei verificări fiscale în ceea ce priveşte determinarea corectă a preţurilor de transfer şi înregistrarea lor în evidenţa contabilă.

Pentru buna desfăşurare a verificării vă rugăm să întocmiţi, pentru a fi prezentat organelor de inspecţie fiscală, dosarul preţurilor de transfer. In situaţia în care aplicaţi acorduri de preţ în avans emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, nu mai este necesară întocmirea si prezentarea dosarului preţurilor de transfer pentru tranzacţiile şi perioadele la care se referă acordurile.

Perioada şi tranzacţiile pentru care se va întocmi dosarul preţurilor de transfer:.............................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Pe parcursul verificării aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate şi/sau juridică.

Menţionăm că aveţi posibilitatea de a solicita o singură dată amânarea datei de începere a verificării, pentru motive justificate.

Prezenta solicitare de întocmire şi prezentare a dosarului preţurilor de transfer a fost emisă în baza art. 79 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Vă asigurăm de întreaga noastră colaborare pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale.

Conducătorul activităţii,

...............................................................

(Funcţia, numele şi prenumele, semnătură)

Ştampila

Persoana de contact:............................................, telefon:................

ANEXA Nr. 3

PROCEDURA DE ESTIMARE

a cuantumului preţurilor de transfer

Art. 1. - Raportul de inspecţie fiscală va cuprinde un capitol distinct „Estimarea preţurilor de transfer".

Art. 2. - Capitolul „Estimarea preţurilor de transfer" va cuprinde următoarele:

1. prezentarea motivului de fapt cu privire la neprezentarea/ prezentarea incompletă a dosarului preţurilor de transfer, urmare a două solicitări consecutive. Prezentarea incompletă a dosarului preţurilor de transfer reprezintă lipsa datelor necesare organului fiscal competent, pentru stabilirea dacă preţurile de transfer practicate sunt la preţ de piaţă;

2.  prezentarea temeiului de drept cu privire la solicitările dosarului preţurilor de transfer/completării dosarului preţurilor de transfer, conform art.79 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sancţiunilor contravenţionale aferente constatate şi aplicate, conform art. 129 alin. (1) lit. e), respectiv art. 129 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. estimarea preţurilor de transfer.

Art. 3. - Estimarea preţurilor de transfer prevăzută la art. 2 alin. 3 se va efectua astfel:

1.  identificarea a 3 exemple de tranzacţii similare cu cele care urmează a face obiectul estimării;

2. tranzacţiile similare, conform pct. 1, având în vedere lipsa datelor prin neprezentarea/prezentarea incompletă a dosarului preţurilor de transfer, vor fi identificate conform datelor generale ale tranzacţiilor care urmează a face obiectul estimării, aflate la dispoziţia organului fiscal competent în momentul estimării;

3.  pentru stabilirea valorii estimate a tranzacţiei se va utiliza valoarea medie aritmetică a cuantumurilor tranzacţiilor similare identificate conform pct. 1.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 222/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 222 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu