Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 222 din 8 februarie 2008

privind continutul dosarului preturilor de transfer

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 129 din 19 februarie 2008In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 79 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă conţinutul dosarului preţurilor de transfer prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) In vederea stabilirii preţurilor de transfer, contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal competent, să întocmească şi să prezinte, în termenele stabilite de acesta, dosarul preţurilor de transfer.

(2)  In funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, contribuabilul trebuie să furnizeze şi alte informaţii, la cererea organului fiscal competent, în completarea dosarului preţurilor de transfer.

(3)  Solicitarea organului fiscal competent de întocmire şi prezentare, de către contribuabil, a dosarului preţurilor de transfer va fi efectuată în scris.

(4) Solicitarea de întocmire şi prezentare a dosarului preţurilor de transfer se va emite în cursul desfăşurării unei inspecţii fiscale generale sau parţiale.

(5) Formatul solicitării este prezentat în anexa nr. 2.

(6) Stabilirea termenului de către organul fiscal competent, pentru punerea la dispoziţie de către contribuabil a dosarului preţurilor de transfer, va avea în vedere numărul de persoane afiliate implicate în tranzacţii, numărul de tranzacţii efectuate şi complexitatea acestora, precum şi perioada de timp pe care se desfăşoară tranzacţiile. Termenul pentru punerea la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer va fi de maximum 3 luni calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, la solicitarea scrisă a contribuabilului, cu o perioadă egală cu cea stabilită iniţial.

(7) Inspecţia fiscală poate fi suspendată până la punerea la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer, la propunerea organului de inspecţie fiscală, aprobată de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscală, în temeiul art. 2 lit. h) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 708/2006 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei   fiscale, modificat şi   completat prin Ordinul preşedintelui  Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală nr. 1.182/2007.

Art. 3. - (1) Refuzul de prezentare a dosarului preţurilor de transfer sau prezentarea incompletă a acestuia la termenul stabilit de către organele fiscale reprezintă efectuarea de tranzacţii cu persoane afiliate fără justificarea cuantumului preţurilor de transfer practicate.

(2) Organele fiscale competente, în cazul efectuării de către contribuabil de tranzacţii cu persoane afiliate fără justificarea cuantumului preţurilor de transfer practicate, vor estima cuantumul preţurilor de transfer.

(3)  Estimarea prevăzută la alin. (2) va fi efectuată prin procedura prezentată în anexa nr. 3.

Art. 4. - Organul fiscal competent, în sensul art. 2, este reprezentat de organul fiscal cu competenţă de exercitare a inspecţiei fiscale din cadrul structurilor teritoriale şi centrale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 5. -In cazul în care contribuabilul aplică acorduri de preţ în avans emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, nu mai este necesară întocmirea şi prezentarea dosarului preţurilor de transfer pentru tranzacţiile şi perioadele la care se referă acordurile.

Art. 6. - Prezentul ordin se completează cu Liniile directoare privind preţurile de transfer emise de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C176/1 din 28 iulie 2006.

Art. 7. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Direcţia generală de inspecţie fiscală, Direcţia antifraudă fiscală, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen Ciorici

ANEXA Nr. 1

DOSARUL

preţurilor de transfer

CAPITOLUL I

Intocmirea dosarului preţurilor de transfer

Art. 1. - Dosarul preţurilor de transfer va conţine:

A.  Informaţii despre grup:

1. structura organizatorică a grupului, legală şi operaţională, inclusiv participaţiile, istoricul şi datele financiare referitoare la acesta;

2.  descrierea generală a activităţii grupului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri faţă de anul fiscal precedent;

3.   descrierea şi implementarea aplicării metodologiei preţurilor de transfer în cadrul grupului, dacă este cazul;

4. prezentarea generală a tranzacţiilor între persoane afiliate, din Uniunea Europeană:

a) modul de tranzacţionare;

b) modul de facturare;

c) contravaloarea tranzacţiilor;

5.  descrierea generală a funcţiilor şi riscurilor asumate de persoanele afiliate, inclusiv schimbările intervenite în acest sens faţă de anul precedent;

6. prezentarea deţinătorilor de active necorporale, din cadrul grupului (patent, nume, know-how etc.) şi redevenţele plătite sau primite;

7. prezentarea acordurilor de preţ în avans încheiate de către contribuabil sau de către alte societăţi din cadrul grupului, în legătură cu acesta, cu excepţia celor emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

B.  Informaţii despre contribuabil:

1. prezentarea detaliată a tranzacţiilor cu persoanele afiliate:

a) modul de tranzacţionare;

b) modul de facturare;

c) contravaloarea tranzacţiilor;

2.  prezentarea analizei comparative:

a) caracteristicile bunurilor sau serviciilor;

b)  analiza funcţională (funcţii, riscuri, mijloace fixe utilizate etc);

c) termenii contractuali;

d) circumstanţele economice;

e) strategii de afaceri specifice;

f)  informaţii cu privire la tranzacţii comparabile externe sau interne;

3.  prezentarea persoanelor afiliate şi a sediilor permanente ale acestora implicate în aceste tranzacţii sau înţelegeri;

4.  descrierea metodei de calcul al preţurilor de transfer si argumentarea criteriilor de selecţie a acesteia:

a)  în cazul în care nu se folosesc metode tradiţionale de determinare a preţurilor de transfer se va justifica această opţiune;

b) în toate cazurile în care nu se aplică metoda de comparare a preţurilor se va justifica această opţiune;

5.  descrierea altor condiţii considerate ca fiind relevante pentru contribuabil.

Art. 2. - (1) Marja de comparare reprezintă intervalul de valori ale preţului sau profitului aferente tranzacţiilor comparabile între companii comparabile independente.

(2)   Pentru determinarea valorilor extreme, marja de comparare va fi împărţită în 4 segmente. Segmentele de maxim şi de minim reprezintă rezultatele extreme. In vederea stabilirii intervalului de comparare nu se vor utiliza rezultatele extreme din cadrul marjei de comparare.

(3) In condiţiile în care contravaloarea preţului de transfer stabilit de contribuabil nu este cuprinsă in intervalul de comparare, organul fiscal competent stabileşte valoarea mediană ca fiind preţul de transfer la preţ de piaţă. Valoarea mediană reprezintă acea valoare care se regăseşte la mijlocul intervalului de comparare.

(4)  Dacă nu se poate identifica valoarea mediană, se face media aritmetică a celor două valori de mijloc ale intervalului de comparare.

(5) Analiza comparativă va avea în vedere criteriile teritoriale în următoarea ordine: naţional, Uniunea Europeană, internaţional.

CAPITOLUL II

Solicitarea şi prezentarea dosarului preţurilor de transfer

Art. 3. - (1) Dosarul preţurilor de transfer va fi înaintat organului fiscal competent în termenul stabilit de acesta, într-un singur exemplar. In cazul în care există documente în limba străină, acestea vor fi însoţite de traduceri în limba română, certificate de traducători autorizaţi.

(2)  Filele vor fi îndosariate, respectiv vor fi numerotate şi însoţite de opis.

(3)  Informaţiile care sunt disponibile şi în format electronic vor fi înaintate organului fiscal competent într-un format accesibil, stabilit de comun acord cu organul fiscal competent.

(4)  In cazul în care ulterior contribuabilul completează dosarul cu elemente suplimentare, acestea vor fi însoţite de trimiteri la informaţiile cu care sunt în legătură, după caz.

ANEXA Nr. 2

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală.......................

Nr................/zz.ll.aa

SOLICITARE

de întocmire şi prezentare a dosarului preţurilor de transfer

Denumirea contribuabilului:........................................................................................................................................................................ .................

Codul de identificare fiscală........................................................................................................................................................................................,

Domiciliul fiscal: localitatea:....................................., bd./str.............................. nr........, bl......, sc....., et......, ap.....judeţul/sectorul............., codul poştal....................

Domnului/Doamnei administrator/director general,

Vă informăm că începând cu data de................................veţi face obiectul unei verificări fiscale în ceea ce priveşte determinarea corectă a preţurilor de transfer şi înregistrarea lor în evidenţa contabilă.

Pentru buna desfăşurare a verificării vă rugăm să întocmiţi, pentru a fi prezentat organelor de inspecţie fiscală, dosarul preţurilor de transfer. In situaţia în care aplicaţi acorduri de preţ în avans emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, nu mai este necesară întocmirea si prezentarea dosarului preţurilor de transfer pentru tranzacţiile şi perioadele la care se referă acordurile.

Perioada şi tranzacţiile pentru care se va întocmi dosarul preţurilor de transfer:.............................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Pe parcursul verificării aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate şi/sau juridică.

Menţionăm că aveţi posibilitatea de a solicita o singură dată amânarea datei de începere a verificării, pentru motive justificate.

Prezenta solicitare de întocmire şi prezentare a dosarului preţurilor de transfer a fost emisă în baza art. 79 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Vă asigurăm de întreaga noastră colaborare pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale.

Conducătorul activităţii,

...............................................................

(Funcţia, numele şi prenumele, semnătură)

Ştampila

Persoana de contact:............................................, telefon:................

ANEXA Nr. 3

PROCEDURA DE ESTIMARE

a cuantumului preţurilor de transfer

Art. 1. - Raportul de inspecţie fiscală va cuprinde un capitol distinct „Estimarea preţurilor de transfer".

Art. 2. - Capitolul „Estimarea preţurilor de transfer" va cuprinde următoarele:

1. prezentarea motivului de fapt cu privire la neprezentarea/ prezentarea incompletă a dosarului preţurilor de transfer, urmare a două solicitări consecutive. Prezentarea incompletă a dosarului preţurilor de transfer reprezintă lipsa datelor necesare organului fiscal competent, pentru stabilirea dacă preţurile de transfer practicate sunt la preţ de piaţă;

2.  prezentarea temeiului de drept cu privire la solicitările dosarului preţurilor de transfer/completării dosarului preţurilor de transfer, conform art.79 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sancţiunilor contravenţionale aferente constatate şi aplicate, conform art. 129 alin. (1) lit. e), respectiv art. 129 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. estimarea preţurilor de transfer.

Art. 3. - Estimarea preţurilor de transfer prevăzută la art. 2 alin. 3 se va efectua astfel:

1.  identificarea a 3 exemple de tranzacţii similare cu cele care urmează a face obiectul estimării;

2. tranzacţiile similare, conform pct. 1, având în vedere lipsa datelor prin neprezentarea/prezentarea incompletă a dosarului preţurilor de transfer, vor fi identificate conform datelor generale ale tranzacţiilor care urmează a face obiectul estimării, aflate la dispoziţia organului fiscal competent în momentul estimării;

3.  pentru stabilirea valorii estimate a tranzacţiei se va utiliza valoarea medie aritmetică a cuantumurilor tranzacţiilor similare identificate conform pct. 1.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 222/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 222 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu