Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2164 din 21 decembrie 2007

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007

ACT EMIS DE:                MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 111 din 12 februarie 2008In temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii publice, ministrul mediului şi dezvoltării durabile şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 14.- (1) Anexele nr. I, MA, NB, MIA, IIIB, IVA, IVB şi VI fac parte integrantă din prezentele norme metodologice şi transpun prevederile anexelor MA, NB, MIA, IIIB, IVA, IVB şi VI la Directiva Consiliului Uniunii Europene 98/8/CE privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 123 din 24 aprilie 1998, p.1, modificată prin Regulamentul nr. 1.882/2003/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. 1.284 din 31 octombrie 2003, prevederile Directivei Comisiei 2006/50/CE din 29 mai 2006 de modificare a anexelor IVA şi IVB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor biocide, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 142 din 30 mai 2006, ale Directivei 2006/140/CE din 20 decembrie 2006 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea fluorurii de sulfuril ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 414 din 30 decembrie 2006, şi ale Directivei Comisiei 2007/20/CE din 3 aprilie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea diclofluanidului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 94 din 4 aprilie 2007.

(2) Anexele nr. IA şi IB vor fi publicate după elaborarea acestora de către Consiliul Uniunii Europene."

2. Inainte de anexa nr. MA la normele metodologice se introduce anexa nr. I - Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide, având conţinutul anexei nr. 1 la prezentul ordin.

3. Anexa nr. IVA la normele metodologice se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

4. Anexa nr. IVB la normele metodologice se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

5. La anexa nr. VI la normele metodologice se introduce un nou punct, punctul 98, cu următorul cuprins:

„98. Conţinutul şi rapoartele de evaluare pentru aplicarea principiilor comune din anexa nr. VI la normele metodologice sunt disponibile pe site-ul Comisiei Europene la adresa: http://ec.europa, eu./comm/environment/biocides/index.htm."

Art. II. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - (1) Prevederile de la poziţia 1 din anexa nr. 1 la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

(2) Prevederile de la poziţia 2 din anexa nr. 1 la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 martie 2009.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătăţii publice,

Bogdan Ştefan,

secretar de stat

p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. I la normele metodologice)

LISTA

substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide

Poziţia

Denumirea comună

Denumirea IUPAC/Numere de identificare

Puritatea minimă a

substanţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă

Data includerii

Termen limită pentru punere în conformitate cu art. 16(3) din Directiva 98/8/CE [cu excepţia produselor care conţin mai mult decât o substanţă activă, pentru care termenul limită de punere în conformitate cu art. 16(3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanţele

active ale respectivelor produse]

Data la care expiră

includerea

Tip de

produs

Dispoziţii specificeţ1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Fluorură de sulfuril

Difluorură de sulfuril Nr. CE: 220-281-5

Nr. CAS: 2699-79-8

> 994 g/kg

1.01.2009

31.12.2010

31.12.2018

8

- Autorizaţiile se supun următoarelor condiţii:

1.  produsul poate fi vândut doar către utilizatorii profesionali şi utilizat de către personal instruit cum să-l folosească;

2.  măsurile care vizează reducerea riscurilor sunt prevăzute atât pentru operatori, cât şi pentru celelalte persoane prezente;

3. sunt monitorizate concentraţiile de fluorură de sulfuril aflate în stratul superior al troposferei.

- începând cu data de 1.01.2009, la fiecare 5 ani, deţinătorii autorizaţiei transmit Comisiei Europene rapoartele de monitorizare prevăzute la pct. 3.

2.

Diclofluanid

N-(Diclorofluor-

metil-tio)-

N',N',-

dimetil-N-

fenilsulfamidă

Nr. CE:

214-118-7

Nr. CAS:

1085-98-9

> 960 g/kg

1.03.2009

28.02.2011

28.02.2019

8

Autorizaţiile se supun următoarelor condiţii:

1.  produsele autorizate pentru utilizare industrială şi/sau profesională trebuie folosite cu echipament corespunzător de protecţie personală;

2. ţinându-se cont de riscurile identificate pentru sol, trebuie luate măsuri corespunzătoare scăderii riscului şi protejării acestui compartiment;

3. etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială indică faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie depozitat după tratare pe o suprafaţă impermeabilă dură pentru a se evita pierderi directe pe sol şi că orice pierderi trebuie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. IVA la normele metodologice)

DATE  DE  BAZĂ

pentru substanţe active microorganisme, inclusiv virusuri şi fungi

1.   In sensul aplicării prezentei anexe, termenul microorganisme trebuie înţeles ca incluzând şi virusurile şi fungii. Dosarele referitoare la microorganisme trebuie să conţină toate punctele enumerate la „Cerinţe pentru dosar". La aceste dosare pot fi aduse date suplimentare, după caz. Pentru toate microorganismele care fac obiectul cererii de includere în anexa nr. I sau anexa nr. IA, trebuie furnizate toate cunoştinţele relevante şi informaţiile din literatură. Informaţiile privind identificarea şi caracterizarea unui microorganism, inclusiv modul de acţiune, sunt deosebit de importante şi trebuie indicate în secţiunile I-IV; acestea constituie baza pentru evaluarea posibilelor efecte asupra mediului şi sănătăţii omului.

2.  Acolo unde informaţia nu este necesară datorită naturii microorganismului, se aplică prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din ordin.

3. In sensul art. 6 alin. (1) din ordin, trebuie pregătit un dosar referitor la tulpina microorganismului, cu excepţia cazului în care informaţiile demonstrează că specia este cunoscută ca fiind suficient de omogenă în privinţa tuturor caracteristicilor sau solicitantul furnizează alte argumente în conformitate cu art. 3 alin. (1) şi (2) din ordin.

4.  Acolo unde microorganismul a fost modificat genetic în sensul art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, trebuie furnizată o copie a evaluării datelor referitoare la riscurile pentru mediu în conformitate cu dispoziţiile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007.

5.   In cazul în care este cunoscut faptul că acţiunea produsului biocid este parţial sau total datorată efectului unei toxine/metabolit sau dacă se prevăd reziduuri semnificative de toxine/metaboliţi fără nicio legătură cu efectul microorganismului activ, trebuie prezentat un dosar cu privire la toxină/metabolit, conform cerinţelor anexei nr. IIA şi, după caz, conform părţilor relevante din anexa nr. IIIA.

Cerinţe pentru dosar Secţiuni

I.  Identitatea microorganismului

II. Proprietăţi biologice ale microorganismului

III. Informaţii suplimentare privind microorganismul

IV. Metode analitice

V.  Efecte asupra sănătăţii omului

VI. Reziduuri în/pe materiale tratate, alimente şi hrana animalelor

VII. Evoluţia şi comportamentul în mediu

VIII. Efecte asupra organismelor non-ţintă

IX. Clasificare şi etichetare

X. Rezumatul şi evaluarea secţiunilor I-IX, inclusiv concluziile evaluării riscului şi recomandări Datele prezentate în continuare sunt necesare pentru susţinerea informaţiilor aferente punctelor menţionate anterior.

I. IDENTITATEA MICROORGANISMULUI

1.1. Solicitant

1.2. Fabricant

1.3. Denumirea şi descrierea speciei, caracterizarea tulpinii

1.3.1. Numele comun al microorganismului (inclusiv nume alternative şi nume care nu se mai folosesc)

1.3.2.  Numele taxonomic şi tulpina, care să indice dacă este vorba despre o variantă stoc sau despre o tulpină mutantă ori un organism modificat genetic (OMG); pentru virusuri, desemnarea taxonomică a agentului, serotipului, a tulpinii sau a mutantului

1.3.3.  Numărul de referinţă al colecţiei şi culturii unde este depozitată această cultură

1.3.4.  Metode, proceduri şi criterii folosite pentru a se stabili prezenţa sau identitatea microorganismului (de exemplu, morfologie, biochimie, serologie etc.)

1.4. Specificarea materialului folosit la fabricarea produselor formulate

1.4.1. Conţinutul în microorganisme

1.4.2. Identitatea şi conţinutul de impurităţi, aditivi şi microorganisme contaminante

1.4.3.  Profilul analitic al loturilor

II.  PROPRIETĂŢI BIOLOGICE ALE MICROORGANISMULUI

2.1. Istoricul microorganismului şi al utilizărilor sale. Prezenţa în natură şi distribuţia geografică

2.1.1.  Istoric

2.1.2.  Originea şi prezenţa în natură

2.2.  Informaţii despre organismul/organismele-ţintă

2.2.1.  Descrierea organismului/organismelor-ţintă

2.2.2.  Mod de acţiune

2.3.  Interval de specificitate în raport cu gazda şi efecte asupra speciilor, altele decât organismul-ţintă

2.4. Stadii de dezvoltare/ciclu de viaţă ale/al microorganismului

2.5.  Infecţiozitate, capacitatea de dispersie şi colonizare

2.6.  Relaţie cu agenţi patogeni vegetali, animali sau umani, cunoscuţi

2.7.  Stabilitate genetică şi factorii care o influenţează

2.8.  Informaţii despre producerea de metaboliţi (în special toxine)

2.9. Antibiotice şi alţi agenţi antimicrobieni

2.10.  Rezistenţa la factorii de mediu

2.11.  Efecte asupra materialelor, substanţelor şi produselor

III.  INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND MICROORGANISMUL

3.1.  Fucţia

3.2.  Domeniul preconizat de utilizare

3.3.  Tipul/tipurile de produs şi categoria de utilizatori pentru care microorganismul ar trebui să figureze în anexele nr. I, IA sau IB

3.4.  Metoda de producţie şi controlul de calitate

3.5.  Informaţii referitoare la apariţia rezistenţei organismului/ organismelor-ţintă sau posibilitatea ca acestea să o dezvolte

3.6.  Metode pentru prevenirea pierderii virulenţei stocului de bază a microorganismului

3.7.  Metode recomandate şi precauţii în timpul manipulării, depozitării, transportului şi în caz de incendiu

3.8.  Proceduri de distrugere sau decontaminare

3.9.  Măsuri în caz de accident

3.10.  Proceduri de gestionare a deşeurilor

3.11.  Plan de supraveghere utilizat pentru microorganismul activ, cuprinzând manipulare, depozitare, transport şi utilizare

IV.  METODE ANALITICE

4.1.  Metode de analiză a microorganismului aşa cum este fabricat

4.2.  Metode de determinare şi cuantificare a reziduurilor (viabile sau neviabile)

V. EFECTE ASUPRA SĂNĂTĂŢII OMULUI

Nivelul I

5.1. Informaţii de bază

5.1.1.  Date medicale

5.1.2.  Supravegherea medicală a personalului de la instalaţiile de fabricare

5.1.3.  Observaţii referitoare la sensibilizare/alergenitate

5.1.4. Observaţii directe, de exemplu, cazuri clinice

5.2. Studii de bază

5.2.1. Sensibilizare

5.2.2 Toxicitate acută, patogenitate şi infecţiozitate

5.2.2.1. Toxicitate acută orală, patogenitate şi infecţiozitate

5.2.2.2.  Toxicitate  acută  prin   inhalare,   patogenitate  şi infecţiozitate

5.2.2.3.  Doza unică intraperitoneală/subcutanată

5.2.3. Testarea in vitro a genotoxicităţii

5.2.4. Studiu pe culturi de celule

5.2.5. Informaţii despre patogenitatea şi toxicitatea pe termen scurt

5.2.5.1. Efecte asupra sănătăţii după expuneri repetate prin inhalare

5.2.6.  Tratament propus: măsuri de prim ajutor, tratament medical

5.2.7. Patogenitate şi infecţiozitate la om şi alte mamifere, în condiţii de imunosupresie

Sfârşitul nivelului I

Nivelul II

5.3. Studii de toxicitate specifică, patogenitate şi infecţiozitate

5.4. Genotoxicitate - Studii in vivo pe celule somatice

5.5. Genotoxicitate - Studii in vivo pe celule germinale Sfârşitul nivelului II

5.6.  Rezumatul toxicităţii pentru mamifere, a patogenităţii şi infecţiozităţii şi evaluare globală

VI. REZIDUURI ÎN/PE MATERIALE TRATATE, ALIMENTE ŞI HRANA ANIMALELOR

6.1. Persistenţa şi posibilitatea de multiplicare în/pe materiale tratate, produse alimentare, hrană pentru animale

6.2.  Informaţii suplimentare necesare

6.2.1.  Reziduuri neviabile

6.2.2.  Reziduuri viabile

6.3.  Rezumatul şi evaluarea reziduurilor în/pe materiale tratate, alimente, hrană pentru animale

VII.  EVOLUŢIA ŞI COMPORTAMENTUL IN MEDIU

7.1.  Persistentă si multiplicare

7.1.1. Sol

7.1.2. Apă

7.1.3. Aer

7.2.  Mobilitate

7.3. Rezumatul şi evaluarea evoluţiei şi comportamentului în mediu

VIII.  EFECTE ASUPRA ORGANISMELOR NON-ŢINTĂ

8.1.  Efecte asupra păsărilor

8.2.  Efecte asupra organismelor acvatice

8.2.1.  Efecte asupra peştilor

8.2.2.  Efecte asupra nevertebratelor de apă dulce

8.2.3.  Efecte asupra creşterii algelor

8.2.4.  Efecte asupra plantelor, altele decât algele

8.3.  Efecte asupra albinelor

8.4.  Efecte asupra artropodelor, altele decât albinele

8.5.  Efecte asupra râmelor

8.6.  Efecte asupra microorganismelor din sol

8.7. Studii suplimentare

8.7.1.  Plante terestre

8.7.2.  Mamifere

8.7.3. Alte specii şi procese relevante

8.8.  Rezumatul şi evaluarea efectelor asupra organismelor non-ţintă

IX.  CLASIFICARE Şl ETICHETARE

Dosarul trebuie însoţit de o propunere motivată pentru alocarea unei substanţe active care este sub forma unui microorganism, la unul din grupele de risc specificate în art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă, precum şi indicaţii referitoare la necesitatea aplicării pe produse a semnului de pericol biologic prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006.

X.  REZUMATUL ŞI EVALUAREA SECŢIUNILOR I-IX, INCLUSIV CONCLUZIILE EVALUĂRII RISCURILOR Şl RECOMANDĂRI

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. IVB la normele metodologice)

DATE COMUNE

pentru produsele biocide microorganisme, inclusiv virusuri si fungi

1. In sensul aplicării prezentei anexe, termenul microorganisme trebuie înţeles ca incluzând şi virusurile şi fungii. Prezenta anexă precizează datele necesare pentru autorizarea unui produs biocid pe bază de preparate de microorganisme. Pentru toate produsele biocide pe bază de preparate care conţin microorganisme şi care fac obiectul unei solicitări de autorizare, trebuie furnizate toate cunoştinţele relevante şi informaţiile din literatură. Informaţiile privind identificarea şi caracterizarea tuturor componentelor unui produs biocid sunt deosebit de importante şi trebuie indicate în secţiunile I-IV; acestea constituie baza pentru evaluarea posibilelor efecte asupra mediului şi sănătăţii omului.

2. Acolo unde informaţia nu este necesară datorită naturii produsului biocid, se aplică prevederile art. 3 din Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007.

3. Dacă autorităţii competente îi este comunicată o justificare pe care o consideră acceptabilă, informaţiile pot fi extrase din datele existente. Acolo unde este cazul, trebuie aplicate în special prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, cu modificările ulterioare, pentru a reduce la minimum testările pe animale.

4. Acolo unde a fost efectuată testarea, trebuie furnizată o descriere (specificare) detailată a materialului utilizat şi a impurităţilor sale, conform prevederilor secţiunii II. Acolo unde este necesar, vor fi solicitate datele prevăzute în anexa nr. NB şi anexa nr. IIIB pentru toate componentele cu relevanţă toxicologică/ecotoxicologică din produsul biocid, în special dacă acestea sunt substanţe potenţial periculoase, în sensul definiţiei cuprinse la art. 10 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările ulterioare.

5. In cazul unui preparat nou, poate fi acceptată o extrapolare pornindu-se de la anexa nr. IVA, cu condiţia să fie evaluate toate efectele posibile ale constituenţilor şi în special patogenitatea şi infecţiozitatea.

Cerinţe pentru dosar Secţiuni:

I.  Identitatea produsului biocid

II.  Proprietăţi fizice, chimice şi tehnice ale produsului biocid

III.  Date referitoare la aplicare

IV.  Informaţii suplimentare privind produsul biocid

V.  Metode analitice

VI.  Date privind eficacitatea

VII.  Efecte asupra sănătăţii omului

VIII.  Reziduuri în/pe materiale tratate, alimente şi hrana animalelor

IX.  Evoluţia şi comportamentul în mediu

X.  Efecte asupra organismelor non-ţintă

XI. Clasificarea, ambalarea şi etichetarea produsului biocid

XII.   Rezumatul şi evaluarea secţiunilor I-IX, inclusiv concluziile evaluării riscului şi recomandări

Datele prezentate în continuare sunt necesare pentru susţinerea informaţiilor aferente punctelor menţionate anterior

I.  IDENTITATEA PRODUSULUI BIOCID

1.1. Solicitant

1.2.  Fabricantul produsului biocid şi al microorganismului/ microorganismelor

1.3.   Denumirea comercială sau denumirea comercială propusă şi numărul codului de dezvoltare, atribuit produsului biocid de către producător

1.4.  Informaţii detaliate privitoare la compoziţia cantitativă şi calitativă a produsului biocid

1.5. Starea fizică şi natura produsului biocid

1.6.  Funcţia

II. PROPRIETĂŢI FIZICE, CHIMICE ŞI TEHNICE ALE PRODUSULUI BIOCID

2.1. Aspecte (culoare şi miros)

2.2. Stabilitate la depozitare şi termen de valabilitate

2.2.1.   Efectele luminii, temperaturii şi umidităţii asupra caracteristicilor tehnice ale produsului biocid

2.2.2. Alţi factori care influenţează stabilitatea

2.3.  Explozivitate şi proprietăţi oxidante

2.4.   Punct de aprindere şi alte indicaţii referitoare la inflamabilitatea sau aprindere spontană

2.5. Aciditate, alcalinitate şi valoarea pH-ului

2.6. Viscozitate şi tensiune superficială

2.7. Caracteristici tehnice ale produsului biocid

2.7.1.  Umectabilitate

2.7.2.  Persistenţa spumei

2.7.3.  Capacitatea de a forma suspensii şi stabilitatea în suspensie

2.7.4. Testul de cernere umedă şi testul de cernere uscată

2.7.5.  Distribuţia granulometrică (pulberi fine şi umectabile, granule), conţinutul prafului/particule fine (granule), frecare şi friabilitate (granule)

2.7.6.  Capacitatea de a forma emulsii, proprietatea de a fi reemulsionabil, stabilitatea emulsiilor

2.7.7.  Capacitatea de curgere, de turnare şi de formare a pulberilor

2.8.   Compatibilitate fizică, chimică şi biologică cu alte produse, inclusiv produse biocide a căror utilizare trebuie autorizată sau înregistrată

2.8.1. Compatibilitate fizică

2.8.2. Compatibilitate chimică

2.8.3. Compatibilitate biologică

2.9. Rezumatul şi evaluarea proprietăţilor fizice, chimice şi tehnice ale produsului biocid

III.  DATE REFERITOARE LAAPLICARE

3.1.  Domeniul preconizat de utilizare

3.2.  Mod de acţiune

3.3.  Detalii privind utilizarea preconizată

3.4.  Doza de aplicare

3.5.  Conţinutul în microorganisme al materialului utilizat (de exemplu, în dispozitivul de aplicare sau în momeală)

3.6.  Metoda de aplicare

3.7.  Numărul şi frecvenţa aplicărilor şi durata protecţiei

3.8.  Perioadele de aşteptare necesare sau alte precauţii necesare pentru a se evita efectele adverse asupra sănătăţii omului, a animalelor şi a mediului

3.9.  Instrucţiuni de utilizare propuse

3.10.  Categoria de utilizatori

3.11.  Informaţii referitoare la apariţia şi creşterea rezistenţei

3.12.  Efecte asupra materialelor sau produselor tratate cu produsul biocid

IV.  INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND PRODUSUL BIOCID

4.1.  Ambalarea şi compatibilitatea produsului biocid cu materialele ambalajelor propuse

4.2.  Proceduri de curăţare a echipamentului de aplicare utilizat pentru aplicări

4.3.   Perioade de reintroducere, perioade de aşteptare necesare sau alte măsuri de precauţie pentru protecţia omului, septelului şi mediului

4.4.  Metode şi precauţii recomandate pentru manipulare, depozitare şi transport sau în caz de incendiu

4.5.  Măsuri în caz de accident

4.6.  Proceduri de distrugere sau decontaminare, aplicabile produsului biocid şi ambalajului acestuia

4.6.1.  Incinerare controlată

4.6.2. Altele

4.7.   Plan de supraveghere ce trebuie utilizat pentru microorganismul activ şi alte microorganisme conţinute în produsul biocid, cuprinzând manipulare, depozitare, transport şi utilizare

V METODE ANALITICE

5.1.  Metode de analiză pentru produsul biocid

5.2.  Metode de determinare şi cuantificare a reziduurilor

VI.  DATE PRIVIND EFICACITATEA

VII.  EFECTE ASUPRA SĂNĂTĂŢII OMULUI

7.1. Studii de bază pentru toxicitatea acută

7.1.1. Toxicitatea acută pe cale orală

7.1.2. Toxicitatea acută prin inhalare

7.1.3. Toxicitatea acută percutanată

7.2. Studii suplimentare pentru toxicitatea acută

7.2.1.  Iritarea pielii

7.2.2.  Iritarea ochilor

7.2.3. Sensibilizarea pielii

7.3.  Date referitoare la expunere

7.4.  Date toxicologice disponibile referitoare la substanţele inactive

7.5.   Studii suplimentare referitoare la combinaţii între produse biocide

7.6. Rezumatul şi evaluarea efectelor asupra sănătăţii omului

VIII.   REZIDUURI ÎN/PE MATERIALE TRATATE, ALIMENTE ŞI HRANA ANIMALELOR

IX.  EVOLUŢIA ŞI COMPORTAMENTUL ÎN MEDIU

X.  EFECTE ASUPRA ORGANISMELOR NON-ŢINTĂ

10.1.  Efecte asupra păsărilor

10.2.  Efecte asupra organismelor acvatice

10.3.  Efecte asupra albinelor

10.4.  Efecte asupra artropodelor, altele decât albinele

10.5.  Efecte asupra râmelor

10.6.  Efecte asupra microorganismelor din sol

10.7.  Studii suplimentare asupra altor specii sau studii de nivel superior, precum studiile asupra unor organisme non-ţintă selectate

10.7.1.  Plante terestre

10.7.2.  Mamifere

10.7.3. Alte specii şi procese relevante

10.8.  Rezumatul şi evaluarea efectelor asupra organismelor non-ţintă

XI. CLASIFICAREA, AMBALAREA ŞI ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

Conform art. 66 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, trebuie prezentate propuneri justificate pentru clasificarea şi etichetarea produsului biocid, în conformitate cu Hotărârea Guvernului  nr. 92/2003. Clasificarea constă în descrierea categoriei/categoriilor de pericol şi atribuirea frazelor de risc pentru toate proprietăţile periculoase. In funcţie de clasificare, trebuie prezentată o propunere de etichetare cuprinzând simbolul/simbolurile de pericol, frazele de risc şi frazele de prudenţă. Clasificarea şi etichetarea trebuie să ţină cont de substanţele conţinute de produsul biocid. Dacă este necesar, trebuie furnizate autorităţii competente specimene pentru ambalajul propus.

Dosarul trebuie să fie însoţit de o propunere justificată pentru alocarea la unul dintre grupurile de risc specificate în art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă, împreună cu indicaţii referitoare la necesitatea aplicării pe produse a semnului de pericol biologic prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006.

XII. REZUMATUL ŞI EVALUAREA SECŢIUNILOR I-XI, INCLUSIV CONCLUZIILE EVALUĂRII RISCURILOR ŞI RECOMANDĂRI


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2164/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2164 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu