Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.207 din 20.12.2016

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1032 din 21 decembrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Direcţia generală are în structura organizatorică următoarele componente:a)conducerea direcţiei generale; b)Serviciul 1 - Reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională; c)Serviciul 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul; d)Serviciul 3 - Contencios; e)Serviciul 4 - Contracte şi jurisdicţia imputaţiilor; f)Serviciul 5 - Drept internaţional; g)Serviciul 6 - Coordonare asistenţă juridică; h)Biroul secretariat şi evidenţă; i)Structura de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (la nivel de compartiment). 2. La articolul 8 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)urmăreşte îndeplinirea de către structurile ministerului a obiectivelor stabilite prin documente programatice elaborate la nivelul ministerului sau al Guvernului, care privesc activitatea normativă a ministerului; 3. La articolul 8 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)asigură înregistrarea, evidenţa, multiplicarea, prin tipografia ministerului, şi difuzarea ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne care, potrivit legii, nu se publică în Monitorul Oficial al României la celelalte structuri ale ministerului, păstrează evidenţa difuzărilor şi după abrogarea/ieşirea din vigoare a acestora; 4. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Directorul general se află în subordinea directă a ministrului şi în subordinea nemijlocită a persoanei desemnate să coordoneze activitatea direcţiei generale. Directorii generali adjuncţi se află în subordinea nemijlocită a directorului general. 5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Directorul general răspunde, în condiţiile legii, potrivit fişei postului, în faţa ministrului şi a persoanei desemnate să coordoneze activitatea direcţiei generale de întreaga activitate pe care o desfăşoară direcţia generală. 6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13Directorii generali adjuncţi răspund, în condiţiile legii, potrivit fişelor posturilor, în faţa directorului general de activitatea structurilor care le sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii sau competenţe care le sunt dispuse sau delegate de către directorul general. 7. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Serviciul reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională îndeplineşte atribuţii referitoare la planificarea, elaborarea, avizarea, promovarea şi realizarea altor activităţi procedurale având ca finalitate emiterea, adoptarea sau aprobarea proiectelor de acte normative din domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale.(2) Serviciul reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a)întocmeşte sau contribuie la întocmirea documentelor programatice de la nivelul ministerului sau al Guvernului, care privesc planificarea promovării proiectelor de acte normative; b)participă sau colaborează cu structurile iniţiatoare din cadrul ministerului la elaborarea proiectelor de acte normative, potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la activitatea normativă în minister; c)exercită calitatea de iniţiator al proiectelor de acte normative care privesc organizarea activităţii juridice în minister; d)formulează propuneri de avize la proiecte de ordine, instrucţiuni sau dispoziţii cu caracter normativ pentru care ministrul afacerilor interne, secretarii de stat sau secretarul general au calitatea de emitent; e)colaborează cu structurile similare ale altor autorităţi publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative care vizează competenţele ministerului; f)analizează proiectele de acte normative cu care a fost sesizat ministerul, iniţiate de alte autorităţi publice, şi întocmeşte propuneri de avize; g)îndeplineşte activităţile procedurale referitoare la promovarea şi avizarea proiectelor de acte normative; h)propune conducerii direcţiei generale sesizarea structurilor interesate cu privire la necesitatea unor intervenţii normative, atunci când constată că evoluţia legislaţiei sau sarcinile rezultate din documentele programatice impun asemenea intervenţii; i)informează periodic conducerea direcţiei generale cu privire la stadiul elaborării proiectelor de acte normative prevăzute în documentele programatice sau care constituie sarcini ale ministerului; j)monitorizează şi controlează respectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea normativă în minister; k)evaluează eficienţa aplicării prevederilor legale în vigoare privind activitatea normativă în minister, informează conducerea direcţiei generale cu privire la concluziile rezultate şi formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii normative; l)redactează documentele necesare susţinerii în Guvern a proiectelor de acte normative înscrise pe agendele de lucru ale şedinţelor Guvernului; m)elaborează puncte de vedere referitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, potrivit competenţei, în situaţia în care unitatea, instituţia sau structura solicitantă ori structura ierarhic superioară nu dispune de asistenţă juridică proprie; n)elaborează, atunci când este necesar, studii cu privire la cadrul normativ din competenţa ministerului; o)participă la efectuarea unor acţiuni de îndrumare şi control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, conform dispoziţiilor şi ordinelor conducerii ministerului şi ale conducerii direcţiei generale; p)formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile ce vizează activitatea normativă a ministerului sau a direcţiei generale, repartizate spre soluţionare de conducerea direcţiei generale; r)îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic, de natura celor prevăzute la alin. (1), stabilite prin lege sau dispuse de conducerea direcţiei generale. 8. La capitolul V, titlul secţiunii a 6-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 6-aServiciul contracte şi jurisdicţia imputaţiilor 9. La articolul 19, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19Serviciul contracte şi jurisdicţia imputaţiilor îndeplineşte, potrivit legii, următoarele atribuţii principale: 10. La articolul 19, literele k) şi l) se abrogă. 11. La articolul 19, literele j) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins: j)elaborează puncte de vedere referitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, potrivit competenţei, în situaţia în care unitatea, instituţia sau structura solicitantă ori structura ierarhic superioară nu dispune de asistenţă juridică proprie; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... m)participă la efectuarea unor acţiuni de îndrumare, sprijin şi control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, conform dispoziţiilor şi ordinelor conducerii ministerului şi ale conducerii direcţiei generale; 12. La articolul 19, după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1) , cu următorul cuprins: m^1) formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile repartizate spre soluţionare de conducerea direcţiei generale; 13. La articolul 19, literele n) - s) se abrogă . 14. La capitolul V, după secţiunea a 6-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea 61, cu articolul 191, având următorul cuprins: Secţiunea 61 Serviciul coordonare asistenţă juridică Articolul 191 Serviciul coordonare asistenţă juridică îndeplineşte, potrivit legii, următoarele atribuţii principale: a)coordonează şi, după caz, poate verifica activitatea de asistenţă juridică desfăşurată la nivelul unităţilor din aparatul central al ministerului, al instituţiilor şi structurilor din subordinea ministerului şi al unităţilor subordonate acestora; b)la solicitarea conducerii direcţiei generale sau a ministerului, efectuează evaluări şi analize privind activitatea de asistenţă juridică desfăşurată la nivelul structurilor ministerului şi, după caz, formulează propuneri; c)efectuează, conform dispoziţiei conducerii direcţiei generale, acţiuni cu caracter de îndrumare şi sprijin al activităţii consilierilor juridici ai unităţilor din aparatul central al ministerului, din instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi din unităţile din subordinea acestora; d)efectuează, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, acţiuni de control la unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile din subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora şi participă, din dispoziţia conducerii ministerului, în colective la acţiuni de control sau de verificare în legătură cu activitatea de asistenţă juridică; e)desfăşoară activităţile necesare pentru examinarea candidaţilor în vederea ocupării posturilor de consilier juridic vacante din structura aparatului central al ministerului şi structurile subordonate unor unităţi centrale; f)organizează şi păstrează evidenţa consilierilor juridici în activitate din unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile din subordinea ministerului şi din unităţile subordonate acestora; g)organizează, ori de câte ori este nevoie, întruniri profesionale cu consilierii juridici, în vederea consultării şi îndrumării acestora în probleme de interes comun; h)sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului cu competenţe în acordarea asistenţei juridice în unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora şi organizează sau participă, după caz, la desfăşurarea de cursuri de formare profesională, cursuri de capacitate, iniţiere sau avansare în gradul următor, potrivit dispoziţiilor care reglementează acest domeniu de activitate; i)elaborează puncte de vedere referitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, potrivit competenţei, în situaţia în care unitatea, instituţia sau structura solicitantă ori structura ierarhic superioară nu dispune de asistenţă juridică proprie; j)formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile repartizate spre soluţionare de conducerea direcţiei generale; k)formulează răspunsuri la solicitările privind liberul acces la informaţii de interes public, repartizate serviciului de către conducerea direcţiei generale; l)îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea direcţiei generale. 15. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. 16. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.
Articolul IIOrdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul afacerilor interne, Ioan-Dragoş Tudorache Bucureşti, 20 decembrie 2016. Nr. 207. ANEXA Nr. 11 )1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la regulament) ORGANIGRAMA Direcţiei generale juridice *) La nivel de compartiment. ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2 la regulament) DIAGRAMA DE RELAŢII a Direcţiei generale juridiceSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 207/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 207 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu