Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2031/C din 29 iulie 2004

privind aprobarea Statutului Corpului executorilor pentru organizatiile cooperatiste de credit

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 735 din 16 august 2004


SmartCity3


    In temeiul Hotararii Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    tinand seama de dispozitiile art. IV din Legea nr. 122/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit,

    ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Statutul Corpului executorilor pentru organizatiile cooperatiste de credit, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia organizarea instantelor, resurse umane si statistica judiciara si Directia publicitate mobiliara, imobiliara si notari publici vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                            p. Ministrul justitiei,
                            Rodica Constantinovici,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                                 STATUTUL
    Corpului executorilor pentru organizatiile cooperatiste de credit

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In temeiul prevederilor art. IV din Legea nr. 122/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit se adopta prezentul statut pentru organizarea si functionarea Corpului executorilor pentru organizatiile cooperatiste de credit.
    In categoria organizatiilor cooperatiste de credit, potrivit art. 2 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile ulterioare, sunt cuprinse cooperativele de credit, precum si casele centrale ale acestor cooperative.
    Corpul executorilor se poate infiinta in fiecare cooperativa de credit persoana juridica sau in cadrul casei centrale a cooperativelor de credit, autorizate de Banca Nationala a Romaniei conform dispozitiilor ordonantei de urgenta prevazute la alin. 2.
    Executorii constituiti in organizatiile cooperatiste de credit, in continuare, in prezentul statut, sunt desemnati si prin "executori" sau "executor", dupa caz.
    Art. 2
    Executorii sunt investiti sa indeplineasca orice activitati legale in scopul realizarii voluntare sau, cand este cazul, prin executare silita a obligatiilor stabilite prin titlurile executorii ce apartin organizatiei cooperatiste de credit.
    In tot cursul executarii, executorii au indatorirea sa isi exercite atributiile si sa efectueze orice act necesar pentru indeplinirea executarii, cu respectarea stricta a dispozitiilor Codului de procedura civila si a celorlalte reglementari aplicabile in materie.
    Actul indeplinit de executor, purtand stampila si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.
    Art. 3
    Executorii, precum si oricare alt personal angajat in compartimentul acestora au obligatia sa pastreze secretul profesional, inclusiv secretul cu privire la actele, datele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, chiar si dupa incetarea functiei, cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de aceasta obligatie.
    Art. 4
    Cand este cazul, pe baza datelor prezentate de executor, conducerea organizatiei cooperatiste de credit se poate adresa instantei de executare solicitandu-i sa obtina, potrivit legii, informatiile necesare pentru efectuarea executarii silite de la cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit sau detin alte bunuri ale acestora, supuse urmaririi, inclusiv de la banci ori alte institutii la care debitorii urmariti sunt titulari de conturi.
    Dispozitiile alin. 1 se aplica in mod corespunzator si in cazul in care, pentru indeplinirea efectiva a executarii silite, executorul considera necesar concursul organelor de politie, al jandarmeriei sau al altor agenti ai fortei publice.
    Art. 5
    Daca, referitor la aceleasi bunuri, se efectueaza mai multe executari silite de catre executorii unor organizatii cooperatiste de credit diferite, intreaga executare se va reuni la executorul care a inceput cel dintai executarea.
    In cazul in care bunurile prevazute la alin. 1 sunt urmarite si pentru realizarea unei executari silite de competenta executorului judecatoresc sau a altor organe de executare prevazute de lege, intreaga executare se va reuni la executorul judecatoresc investit, daca legea nu prevede altfel.
    Art. 6
    Controlul profesional curent al activitatii executorilor si avizarea asupra legalitatii actelor intocmite de acestia se asigura de catre compartimentul juridic al organizatiei cooperatiste de credit.
    Seful corpului executorilor este subordonat direct sefului compartimentului juridic al organizatiei.

    CAP. 2
    Organizarea activitatii executorilor

    Art. 7
    Corpul executorilor organizatiei cooperatiste de credit se infiinteaza de catre organul ei de conducere care, totodata, hotaraste numarul executorilor necesari, corespunzator volumului activitatii curente, repartizeaza executorii din corpul constituit la casa centrala pentru activitatea din cooperativele de credit afiliate la aceasta, numeste seful corpului si, in conditiile reglementarilor interne adoptate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile ulterioare, si ale prezentului statut, stabileste atributiile Corpului executorilor si relatiile functionale ale acestuia cu celelalte compartimente ale organizatiei cooperatiste de credit.
    Art. 8
    Executor pentru organizatiile cooperatiste de credit poate fi persoana care indeplineste conditiile generale prevazute de reglementarile in vigoare pentru numirea in functia de executor judecatoresc, precum si conditiile de angajare stabilite de conducerea organizatiei.
    Art. 9
    In termen de 10 zile de la numirea unei persoane in functia de executor, conducerea Casei centrale a cooperativelor de credit in cadrul careia acesta isi desfasoara activitatea va solicita Ministerului Justitiei inregistrarea executorului in evidenta speciala intocmita la compartimentul de resort, scop in care se va prezenta stampila acestuia, specimenul lui de semnatura, datele privind starea sa civila, domiciliul si studiile efectuate.
    Dupa confirmarea in scris a inregistrarii prevazute la alin. 1 executorul isi poate exercita efectiv atributiile ca atare, in baza legitimatiei de serviciu eliberate sub semnatura conducatorului casei centrale prevazute la alin. 1.

    CAP. 3
    Competenta executorilor organizatiilor cooperatiste de credit

    Art. 10
    Executorii au urmatoarele atributii:
    a) pun in executare titlurile executorii apartinand organizatiei cooperatiste de credit pentru care isi desfasoara activitatea si efectueaza actele de executare necesare in toate formele de executare silita prevazute de Codul de procedura civila si de alte dispozitii legale aplicabile in materie;
    b) notifica actele judiciare si extrajudiciare;
    c) comunica actele de procedura;
    d) recupereaza pe cale amiabila creantele organizatiei creditoare;
    e) aplica masurile asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca in favoarea organizatiei creditoare;
    f) intocmesc procesele-verbale de constatare in cazul ofertei reale, urmate de consemnarea sumei de catre debitorul urmarit, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
    g) intocmesc, potrivit legii, protestul de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si cecurilor, dupa caz;
    h) constata starea de insolvabilitate a debitorului urmarit;
    i) efectueaza orice alte acte sau operatiuni prevazute de dispozitiile legale, aplicabile executarii titlurilor executorii apartinand organizatiilor cooperatiste de credit.
    Executorilor organizatiilor cooperatiste de credit le este strict interzis sa efectueze acte de executare in temeiul unor titluri executorii apartinand persoanelor fizice sau juridice, altele decat organizatia pentru care este abilitat sa isi desfasoare activitatea.
    Art. 11
    Executorii organizatiilor cooperatiste de credit isi desfasoara activitatea, exercitandu-si atributiile prevazute la art. 10, pe intregul teritoriu al Romaniei.

    CAP. 4
    Drepturile, indatoririle si raspunderea executorilor organizatiilor cooperatiste de credit

    Art. 12
    Drepturile si indatoririle executorilor organizatiilor cooperatiste de credit, corespunzatoare activitatii depuse in baza unui contract de munca sau a altei conventii, sunt cele prevazute de reglementarile legale aplicabile fiecaruia dintre raporturile juridice respective, precum si de regulamentele interne ale acestor organizatii.
    Art. 13
    Exercitarea functiei de executor al organizatiilor cooperatiste de credit este incompatibila cu:
    a) activitatea salarizata sau in baza unui contract de colaborare in afara organizatiei pentru care isi desfasoara activitatea, cu exceptia activitatii didactice universitare;
    b) calitatea de deputat sau de senator ori de consilier in consiliile judetene sau locale, pe durata mandatului;
    c) desfasurarea unei activitati comerciale;
    d) calitatea de asociat intr-o societate in nume colectiv, de asociat comanditat in societatile in comandita simpla sau pe actiuni, de administrator al unei societati cu raspundere limitata sau pe actiuni, de membru al consiliului de conducere, de director general sau director al unei societati comerciale, de administrator al unei societati civile, precum si cu orice activitati care lezeaza demnitatea profesiei de executor sau care aduc atingere bunelor moravuri.
    Art. 14
    Raspunderea civila a executorului organizatiilor cooperatiste de credit poate fi angajata, in conditiile legii, pentru cauzarea de prejudiciu prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.
    Asigurarea de raspundere profesionala a executorului se poate realiza de catre si in contul organizatiei cooperatiste de credit in care isi desfasoara activitatea, daca aceasta este expres stipulata, dupa caz, in regulamentul intern al organizatiei sau in conventia incheiata de aceasta cu executorul.
    Art. 15
    Este interzis executorilor organizatiilor cooperatiste de credit sa achizitioneze, direct sau prin interpusi, pentru ei sau pentru altii, bunurile ce au format obiectul activitatii de executare silita sau sa faca acte de executare in propria lor cauza ori in cauzele privind rudele si afinii pana la gradul al patrulea inclusiv.
    Art. 16
    Raspunderea disciplinara a executorului organizatiilor cooperatiste de credit se stabileste in conditiile si in cazurile prevazute de regulamentul de organizare si functionare a organizatiei si de celelalte reglementari aplicabile in materie. In aceleasi conditii raspunderea disciplinara a executorului intervine si pentru urmatoarele abateri:
    a) incalcarea incompatibilitatilor si interdictiilor prevazute de prezentul statut;
    b) intarzierea sistematica si neglijenta in efectuarea lucrarilor;
    c) nerespectarea secretului profesional;
    d) savarsirea unor fapte care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale.
    Art. 17
    In afara prevederilor art. 14 si 16, in conditiile legii, poate fi angajata, dupa caz, si raspunderea materiala, administrativa sau penala a executorului organizatiilor cooperatiste de credit.
    Art. 18
    In caz de suspendare sau de incetare a raportului de munca, stampila, legitimatia, registrele si lucrarile executorului in cauza vor fi predate sefului corpului de executori al organizatiei cooperatiste de credit.
    In termen de 3 zile de la suspendarea sau incetarea raportului de munca al executorului, casa centrala a cooperativelor de credit competenta va solicita Ministerului Justitiei radierea acestuia din evidenta prevazuta la art. 9 alin. 1.

    CAP. 5
    Desfasurarea activitatii executorilor organizatiilor cooperatiste de credit

    Art. 19
    Executorul organizatiilor cooperatiste de credit indeplineste actele de executare silita si celelalte acte care sunt de competenta sa, in baza dispozitiei scrise a sefului corpului de executori al organizatiei si a avizului prealabil obligatoriu al compartimentului juridic.
    Toate actele intocmite de executor se redacteaza in limba romana.
    Persoanele interesate in efectuarea executarii, care nu inteleg sau nu vorbesc limba romana, au dreptul sa ia cunostinta, printr-un interpret sau traducator, de cuprinsul oricaror acte intocmite de executor, precum si de celelalte acte depuse la dosarul executarii.
    Art. 20
    In indeplinirea atributiilor lor, executorii organizatiilor cooperatiste de credit intocmesc procese-verbale despre masurile luate si constatarile facute, daca reglementarile aplicabile in materie nu prevad altfel.
    Unul dintre exemplarele proceselor-verbale intocmite potrivit alin. 1 se depune la dosarul executarii, iar celelalte se comunica persoanelor interesate.
    Art. 21
    Actele care prezinta erori materiale sau omisiuni vadite vor fi corectate sau completate de catre executor, la cererea partilor ori din oficiu. Despre corectarea sau completarea efectuata se va face mentiune pe toate exemplarele actului, sub semnatura executorului si cu aplicarea stampilei. In acest scop partile vor fi instiintate sa prezinte toate exemplarele actului care urmeaza sa fie corectat sau completat, dupa caz.
    Art. 22
    Actele executorilor sunt supuse, in conditiile legii, controlului judecatoresc.
    Cei interesati sau vatamati prin actele de executare pot formula contestatii la executare in conditiile prevazute de Codul de procedura civila, daca prin lege nu se dispune altfel.
    Art. 23
    Corpul executorilor organizatiilor cooperatiste de credit va intocmi evidenta si arhiva lucrarilor efectuate pentru fiecare organizatie.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 24
    Prezentul statut intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 25
    Dosarele de executare aflate in curs de rezolvare la data intrarii in vigoare a prezentului statut pot fi preluate de catre executorii organizatiilor cooperatiste de credit pe baza solicitarilor scrise adresate de acestea presedintelui instantei de executare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2031/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2031 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu