Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2027 din 14 noiembrie 2007

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeste sume de la bugetul de stat

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 811 din 28 noiembrie 2007In temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „RADIONAV" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeşte sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „RADIONAV" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 300/295/136/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „RADIONAV" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 5 martie 2007, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Compania Naţională de Radiocomunicaţii „RADIONAV" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor,

Radian Doru Tufă

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII NAVALE „RADIONAV" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007

                                                                                                                                              - mii lei -

INDICATOR

Nr. rd.

BVC 2007 aprobat

BVC 2007 rectificat

Diferenţe

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

3.743,00

3.743,00

0,00

100,00

1

Venituri din exploatare -total, din care:

2

3.723,00

3.723,00

0,00

100,00

a) producţia vândută

3

455,00

455,00

0,00

100,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

2.600,00

2.600,00

0,00

100,00

- subvenţii, cf.prevlegale în vigoare

5a

2.600,00

2.600,00

0,00

100,00

- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare

5b

d) producţia imobilizată

6

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

668,00

668,00

0,00

100,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

668,00

668,00

0,00

100,00

2

Venituri financiare - total, din care:

10

20,00

20,00

0,00

100,00

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

5,00

5,00

d) alte venituri financiare

14

15,00

15,00

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)

16

3.738,00

3.738,00

0,00

100,00

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

17

3.553,00

3.553,00

0,00

100,00

a) cheltuieli materiale

18

200,00

200,00

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)

19

50,00

50,00

0,00

100,00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

2.209,69

2.209,69

0,00

100,00

- salarii

22

1.595,32

1.595,32

0,00

100,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

23

424,97

424,97

0,00

100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

297,36

297,36

0,00

100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

31,90

31,90

0,00

100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

95,71

95,71

0,00

100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

189,40

189,40

0,00

100,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

48,00

48,00

0,00

100,00

- cheltuieli sociale 2 %, din care:

28a

31,90

31,90

0,00

100,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006)

28a1

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)

28b

- fd. accidente de muncă şi boli profesionale

28c

12,12

12,12

0,00

100,00

- fd. garantare creanţe salariaţi

28d

3,98

3,98

0,00

100,00

- tichete de masă

29

141,40

141,40

0,00

100,00

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

30

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

1.093,31

1.093,31

0,00

100,00

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din

33

627,12

627,12

0,00

100,00

- cheltuieli de protocol, din care:

34

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)

34a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

35

0,20

0,20

0,00

100,00

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)

35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)

35b

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

- alte cheltuieli, din care:

37

466,19

466,19

0,00

100,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

2

Cheltuieli financiare -total, din care:

40

185,00

185,00

0,00

100,00

- cheltuieli privind dobânzile

41

5,00

5,00

0,00

100,00

- alte cheltuieli financiare

42

180,00

180,00

0,00

100,00

3

Cheltuieli extraordinare

43

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

44

5,00

5,00

0,00

100,00

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din

45

0,25

0,25

0,00

100,00

- fond de rezervă

46

0,25

0,25

0,00

100,00

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

47

VI

IMPOZIT PE PROFIT

48

0,76

0,76

0,00

100,00

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

49

4,24

4,24

0,00

100,00

1

Rezerve legale

50

0,25

0,25

0,00

100,00

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

51

3,99

3,99

0,00

100,00

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

52

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor

imprumuturi externe

53

5

Alte repartizări prevăzute de lege

54

6

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

55

0,39

0,39

0,00

100,00

7

Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau maioritar de stat

56

2,00

2,00

0,00

100,00

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.l-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

57

1,60

1,60

0,00

100,00

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

58

450,00

455,00

5,00

101,11

1

Surse proprii

59

400,00

400,00

0,00

100,00

2

Alocaţii de la buget

60

50,00

55,00

5,00

110,00

3

Credite bancare

61

- interne

62

- externe

63

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

4

Alte surse

64

5,00

101,11

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

65

450,00

455,00

5,00

101,11

1

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

66

450,00

455,00

5,00

101,11

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

67

- interne

68

- externe

69

X

REZERVE, din care:

70

1

Rezerve legale

71

2

Rezerve statutare

72

3

Alte rezerve

73

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

74

1

Venituri totale

75

3.743,00

3.743,00

0,00

100,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

76

3.738,00

3.738,00

0,00

100,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

77

75

75

0,00

100,00

4

Nr. mediu de personal total

78

75

75

0,00

100,00

5

Fond de salarii, din care:

79

1.595,32

1.595,32

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

80

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:

81

118,80

118,80

0,00

100,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001

82

38,00

38,00

0,00

100,00

- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001

83

34,00

34,00

0,00

100,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

84

1.312,52

1.312,52

0,00

100,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

85

e) alte cheltuieli cu personalul

86

164,00

164,00

0,00

100,00

6

Câştigul mediu lunar pe salariat

87

1.478,06

1.478,06

0,00

100,00

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente

88

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile

89

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

90

40.384,00

40.384,00

0,00

100,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 10001

91

998,66

998,66

0,00

100,00

11

Plăţi restante - total

92

543,00

543,00

0,00

100,00

- preţuri curente

93

543,00

543,00

0,00

100,00

- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preţurilor prognozat)

94

12

Creanţe restante - total

95

216,00

216,00

0,00

100,00

- preţuri curente

96

216,00

216,00

0,00

100,00

- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preţurilor prognozat)

97

Indicator fizic = nr. cuvinte transmise şi recepţionate


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2027/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2027 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu