Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2027 din 14 noiembrie 2007

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeste sume de la bugetul de stat

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 811 din 28 noiembrie 2007In temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „RADIONAV" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeşte sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „RADIONAV" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 300/295/136/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „RADIONAV" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 5 martie 2007, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Compania Naţională de Radiocomunicaţii „RADIONAV" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor,

Radian Doru Tufă

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII NAVALE „RADIONAV" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007

                                                                                                                                              - mii lei -

INDICATOR

Nr. rd.

BVC 2007 aprobat

BVC 2007 rectificat

Diferenţe

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

3.743,00

3.743,00

0,00

100,00

1

Venituri din exploatare -total, din care:

2

3.723,00

3.723,00

0,00

100,00

a) producţia vândută

3

455,00

455,00

0,00

100,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

2.600,00

2.600,00

0,00

100,00

- subvenţii, cf.prevlegale în vigoare

5a

2.600,00

2.600,00

0,00

100,00

- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare

5b

d) producţia imobilizată

6

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

668,00

668,00

0,00

100,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

668,00

668,00

0,00

100,00

2

Venituri financiare - total, din care:

10

20,00

20,00

0,00

100,00

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

5,00

5,00

d) alte venituri financiare

14

15,00

15,00

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)

16

3.738,00

3.738,00

0,00

100,00

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

17

3.553,00

3.553,00

0,00

100,00

a) cheltuieli materiale

18

200,00

200,00

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)

19

50,00

50,00

0,00

100,00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

2.209,69

2.209,69

0,00

100,00

- salarii

22

1.595,32

1.595,32

0,00

100,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

23

424,97

424,97

0,00

100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

297,36

297,36

0,00

100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

31,90

31,90

0,00

100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

95,71

95,71

0,00

100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

189,40

189,40

0,00

100,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

48,00

48,00

0,00

100,00

- cheltuieli sociale 2 %, din care:

28a

31,90

31,90

0,00

100,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006)

28a1

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)

28b

- fd. accidente de muncă şi boli profesionale

28c

12,12

12,12

0,00

100,00

- fd. garantare creanţe salariaţi

28d

3,98

3,98

0,00

100,00

- tichete de masă

29

141,40

141,40

0,00

100,00

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

30

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

1.093,31

1.093,31

0,00

100,00

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din

33

627,12

627,12

0,00

100,00

- cheltuieli de protocol, din care:

34

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)

34a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

35

0,20

0,20

0,00

100,00

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)

35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)

35b

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

- alte cheltuieli, din care:

37

466,19

466,19

0,00

100,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

2

Cheltuieli financiare -total, din care:

40

185,00

185,00

0,00

100,00

- cheltuieli privind dobânzile

41

5,00

5,00

0,00

100,00

- alte cheltuieli financiare

42

180,00

180,00

0,00

100,00

3

Cheltuieli extraordinare

43

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

44

5,00

5,00

0,00

100,00

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din

45

0,25

0,25

0,00

100,00

- fond de rezervă

46

0,25

0,25

0,00

100,00

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

47

VI

IMPOZIT PE PROFIT

48

0,76

0,76

0,00

100,00

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

49

4,24

4,24

0,00

100,00

1

Rezerve legale

50

0,25

0,25

0,00

100,00

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

51

3,99

3,99

0,00

100,00

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

52

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor

imprumuturi externe

53

5

Alte repartizări prevăzute de lege

54

6

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

55

0,39

0,39

0,00

100,00

7

Minim 50 % Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau maioritar de stat

56

2,00

2,00

0,00

100,00

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.l-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

57

1,60

1,60

0,00

100,00

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

58

450,00

455,00

5,00

101,11

1

Surse proprii

59

400,00

400,00

0,00

100,00

2

Alocaţii de la buget

60

50,00

55,00

5,00

110,00

3

Credite bancare

61

- interne

62

- externe

63

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

4

Alte surse

64

5,00

101,11

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

65

450,00

455,00

5,00

101,11

1

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

66

450,00

455,00

5,00

101,11

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

67

- interne

68

- externe

69

X

REZERVE, din care:

70

1

Rezerve legale

71

2

Rezerve statutare

72

3

Alte rezerve

73

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

74

1

Venituri totale

75

3.743,00

3.743,00

0,00

100,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

76

3.738,00

3.738,00

0,00

100,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

77

75

75

0,00

100,00

4

Nr. mediu de personal total

78

75

75

0,00

100,00

5

Fond de salarii, din care:

79

1.595,32

1.595,32

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

80

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:

81

118,80

118,80

0,00

100,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001

82

38,00

38,00

0,00

100,00

- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001

83

34,00

34,00

0,00

100,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

84

1.312,52

1.312,52

0,00

100,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

85

e) alte cheltuieli cu personalul

86

164,00

164,00

0,00

100,00

6

Câştigul mediu lunar pe salariat

87

1.478,06

1.478,06

0,00

100,00

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente

88

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile

89

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

90

40.384,00

40.384,00

0,00

100,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 10001

91

998,66

998,66

0,00

100,00

11

Plăţi restante - total

92

543,00

543,00

0,00

100,00

- preţuri curente

93

543,00

543,00

0,00

100,00

- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preţurilor prognozat)

94

12

Creanţe restante - total

95

216,00

216,00

0,00

100,00

- preţuri curente

96

216,00

216,00

0,00

100,00

- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preţurilor prognozat)

97

Indicator fizic = nr. cuvinte transmise şi recepţionate


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2027/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2027 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu