Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.20 din 07.01.2016

privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 16 din 08 ianuarie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014 , cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă formatul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli, anexele de fundamentare a acestuia, precum şi instrucţiunile de completare, prevăzute în anexele nr. 1-6. Articolul 2Începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia întocmirii bugetelor de venituri şi cheltuieli în formatul prevăzut în anexa nr. 1.Articolul 3Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 5La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 2.032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 23 decembrie 2013. Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic ........ ........... Sediul/Adresa ........ ........ ........... Cod unic de înregistrare ................ BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul ..... ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic ........ ............ Sediul/Adresa ........ ........ ............ Cod unic de înregistrare ........ ........ Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora ANEXA Nr. 3Gradul de realizare a veniturilor totale mii lei -

Nr. crt. Indicatori Prevederi an N-2 % 4 = 3/2 Prevederi an precedent (N-1) % 7 = 6/5
Aprobat Realizat Aprobat Realizat
0 1 2 3 4 5 6 7
I. Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:
1 Venituri din exploatare*)
2. Venituri financiare
3. Venituri extraordinare

*) Veniturile totale şi veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat. Conducătorul unităţii, ........ ........ ............. Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ........ ................ ............ ANEXA Nr. 41 )1) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil. Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare ANEXA Nr. 5Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante mii lei -

Nr. crt. Măsuri Termen de realizare An precedent (N–1) An curent (N) An N+1 An N+2
Preliminat/Realizat Influenţe (+/–) Influenţe (+/–) Influenţe (+/–)
Rezultat brut (+/–) Plăţi restante Rezultat brut Plăţi restante Rezultat brut Plăţi restante Rezultat brut Plăţi restante
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pct. I Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante
1 Măsura 1 ........ ................ X X
2 Măsura 2 ........ ................ X X
Măsura n ............ X X
TOTAL pct. I X X
Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I
1 Cauza 1 ........ ................ X X
2 Cauza 2 ........ ................ X X
Cauza n ........ ............. X X
TOTAL pct. II X X
Pct. III TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

Conducătorul unităţii, ........ ........ ............. Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ........ ................ ............ ANEXA Nr. 6INSTRUCŢIUNI pentru completarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară Operatorii economici prevăzuţi în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, vor întocmi formularul de buget de venituri şi cheltuieli şi anexele de fundamentare a acestuia, potrivit prevederilor prezentului ordin.I. Cadrul general privind bugetul de venituri şi cheltuieli ● Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri şi cheltuieli - se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, numai coloana aferentă anului curent, respectiv „Propuneri an curent" (N). În procedura de avizare şi aprobare, bugetul de venituri şi cheltuieli va fi însoţit de următoarele anexe de fundamentare, denumite după cum urmează: • Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora • Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale • Anexa nr. 4 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare • Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante Anexele nr. 1-5 vor fi întocmite de toţi operatorii economici cărora li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013.Anexele de fundamentare nr. 2-5 nu se publică în Monitorul Oficial al României. II. Reguli generale privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli - anexa nr. 1 - cuprinde indicatorii economico-financiari programaţi pentru anul curent şi estimaţi pentru următorii 2 ani. 2. La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul curent se va avea în vedere nivelul preliminat/realizat al acestora din anul precedent sau nivelul realizat din ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale în vigoare, după caz. 3. Pentru indicatorii la care în anul curent se modifică modalitatea de calcul, pentru comparabilitate se va utiliza aceeaşi metodă de determinare ca în anul precedent. 4. Pentru indicatorii economico-financiari care se modifică semnificativ faţă de anul precedent şi pentru alţi indicatori menţionaţi distinct în prezentele instrucţiuni, operatorul economic va justifica aceste modificări într-o notă de fundamentare, semnată de persoanele autorizate, şi care va fi prezentată împreună cu anexele nr. 1-5. În nota de fundamentare se va menţiona că proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.5. Bugetul de venituri şi cheltuieli (anexa nr. 1), precum şi anexele de fundamentare nr. 2-5 vor fi prezentate organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în vederea avizării, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic (Excel). 6. Veniturile şi cheltuielile totale se estimează astfel încât indicele de creştere a cheltuielilor totale, de regulă, să nu depăşească indicele de creştere a veniturilor totale. 7. Nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzut în anexele nr. 1-5 poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de administraţie, cu excepţia indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013.8. Structura indicatorilor economico-financiari din anexele de fundamentare nr. 2-5 poate fi adaptată de către operatorii economici, instituţiile iniţiatoare şi instituţiile avizatoare, după caz, în funcţie de specificul activităţii operatorului economic, precum şi ca urmare a aplicării Reglementărilor contabile conforme cu IFRS, după caz. 9. La completarea anexelor de fundamentare nr. 2-5 vor fi avute în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la conţinutul economic al indicatorilor economico-financiari, precum şi ale altor acte normative în vigoare, incidente.III. Modul de completare a bugetului de venituri şi cheltuieli - anexa nr. 1 a anexelor de fundamentare nr. 2-5 şi corelarea indicatorilor economico-financiari 1. Anexa nr. 1 - „Bugetul de venituri şi cheltuieli" Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din anexele de fundamentare nr. 2-5, după caz. La completarea anexei nr. 1 se vor avea în vedere şi următoarele corelaţii: • Rd. 12, col. 4 şi 5 din anexa nr. 1 = rd. 87, col. 5 şi 6 din anexa nr. 2; • Rd. 13, col. 4 şi 5 din anexa nr. 1 = rd. 88, col. 5 şi 6 din anexa nr. 2. Repartizarea profitului brut contabil se va face potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, altor acte normative speciale şi altor prevederi legale.La rândul 31 se va completa participarea salariaţilor la profit, pentru care se constituie provizion potrivit prevederilor legale. Repartizarea profitului se va face fără a se lua în calcul participarea salariaţilor la profit, rândul 31 completându-se numai pentru evidenţierea statistică a acesteia. Repartizarea profitului prevăzută la rândurile 25-35 se va determina prin reîntregirea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit cu suma prevăzută la rândul 31. • Rd. 46 „Cheltuieli pentru investiţii" ≤ rd. 43 „Surse de finanţare a investiţiilor" - rd. 45 „Alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori" 2. Anexa de fundamentare nr. 2 - „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora" - are rolul de a fundamenta în structură şi trimestrial nivelul indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzuţi în anexa nr. 1. Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz, şi următoarelor precizări: a)rd. (87) - Cheltuieli de natură salarială - cheltuielile cu salariile şi bonusurile acordate salariaţilor în bani şi/sau natură, în condiţiile legii; b)rd. (90) - Cheltuieli cu sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază prevăzute de CCM - se va completa cu valoarea totală a sporurilor, primelor şi a tuturor bonificaţiilor, care se raportează la salariul de bază şi se acordă conform contractului colectiv de muncă (CCM); c)rd. (91) - alte bonificaţii conform CCM - se va completa cu valoarea tuturor bonificaţiilor acordate conform CCM, dar care nu se determină prin raportare la salariul de bază; d)rd. (92) - Bonusuri - se va completa cu valoarea avantajelor acordate salariaţilor, în scop personal, în bani şi/sau în natură, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv sau individual de muncă; e)rd. (104) - rd.(112) - Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete - pentru aceste cheltuieli se va prezenta în Nota de fundamentare modul de determinare a acestora, atât a indemnizaţiei fixe lunare, cât şi a componentei variabile, conform prevederilor legale. La rândurile 108 şi 111 se va include şi indemnizaţia secretariatelor; f)rd. (146) - Venituri neimpozabile - se vor prezenta în nota de fundamentare categoriile de venituri neimpozabile; g)rd. (147) - Cheltuieli nedeductibile fiscal - se va completa cu valoarea cheltuielilor nedeductibile fiscal, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru fiecare cheltuială, în nota de fundamentare se vor preciza suma şi justificarea includerii în această categorie de cheltuieli.După rd. 151-153 se vor introduce, după caz, rânduri suplimentare numerotate astfel: 151-153 (a, b...), pentru a se evidenţia distinct cheltuielile suplimentare cu salariile şi numărul de personal aferent, conform politicii salariale aprobate prin legea anuală a bugetului de stat; h)rd. (152) - Număr de personal prognozat la finele anului - vor fi incluse şi persoanele care au contractul individual de muncă suspendat, în condiţiile legii; i)rd. (156) –– Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) - se va calcula ca raport între valoarea veniturilor totale din exploatare şi numărul mediu de salariaţi; j)rd. (157) –– Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea de produse finite/persoană) - se va calcula ca raport între cantitatea de produse finite a cărei expresie valorică se regăseşte în veniturile din exploatare şi reprezintă mai mult de 50% din nivelul acestora şi numărul mediu de salariaţi; k)rd. 158-162 - se vor completa de către operatorii economici care calculează productivitatea muncii în unităţi fizice; l)rd. 159 - QPF - reprezintă cantitatea de produse finite; m)rd. 160 - p - reprezintă preţul mediu pentru produsele finite luate în calcul la stabilirea productivităţii muncii; n)rd. 158-162, la fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul curent se vor completa datele din col. 4 - Aprobat - prevederi an precedent (N–1) de către operatorii economici pentru care s-a aprobat productivitatea muncii în unităţi fizice; o)Creşterea câştigului mediu lunar pe salariat (rd. 155) - se vor avea in vedere prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, astfel cum se stabileşte prin legea anuală a bugetului de stat;p)indicatorii economico-financiari aferenţi anului precedent, din coloanele 4 şi 5 ale anexei de fundamentare nr. 2, vor fi corelaţi cu structura indicatorilor prevăzuţi în coloana 6d; r)indicatorii economico-financiari repartizaţi pe trimestre se prezintă cumulat de la începutul anului la finele fiecărui trimestru.3. Anexa de fundamentare nr. 3 - „Gradul de realizare a veniturilor totale" - are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii 2 ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent. Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz. La completarea anexei de fundamentare nr. 3 se vor avea în vedere şi următoarele corelaţii: • Rd. I, col. 5 şi 6 din anexa nr. 3 = rd. 1, col. 4 şi 5 din anexa nr. 2 (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat); • Rd. 1, col. 5 şi 6 din anexa nr. 3 = rd. 2, col. 4 şi 5 din anexa nr. 2 (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat); • Rd. 2, col. 5 şi 6 din anexa nr. 3 = rd. 22, col. 4 şi 5 din anexa nr. 2; • Rd. 3, col. 5 şi 6 din anexa nr. 3 = rd. 28, col. 4 şi 5 din anexa nr. 2. 4. Anexa de fundamentare nr. 4 - „Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare" - are ca scop estimarea programului de investiţii şi încadrarea acestuia în sursele de finanţare, conform prevederilor legale. Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz. La completarea anexei de fundamentare nr. 4 se vor avea în vedere şi următoarele corelaţii: • Rd. I col. 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 4 = rd. 43 col. 4, 5, 7 şi 8 din anexa nr. 1; • Rd. II col. 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 4 = rd. 46 col. 4, 5, 7 şi 8 din anexa nr. 1; • Rd. I col. 4, 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 4 ≥ rd. II col. 4, 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 4; • Rd. I 1a) col. 4, 5 şi 6 din anexa nr. 4 ≤ rd. 127 col. 4, 5 şi 6 din anexa nr. 2; • Rd. I 2) col. 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 4 = rd. 44 col. 4, 5, 7 şi 8 din anexa nr. 1; • Rd. I col. 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 4 = rd. 43 - rd. 45, col. 4, 5, 7 şi 8 din anexa nr. 1. În programul de investiţii vor putea fi introduse obiective noi de investiţii numai după asigurarea angajamentelor contractate în anii precedenţi pe seama surselor de finanţare a investiţiilor pe anul în curs şi anii următori, cu excepţia categoriilor de investiţii a căror finanţare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, precum şi din fonduri externe rambursabile. 5. Anexa de fundamentare nr. 5 - „Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante" - are ca scop reflectarea efectelor măsurilor concrete de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante. Se va completa conform cerinţelor din structura anexei şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari şi măsurile avute în vedere la realizarea programelor din celelalte anexe, după caz. La completarea anexei de fundamentare nr. 5 se vor avea în vedere şi următoarele precizări şi corelaţii: Referitor la pct. I „Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante": Pentru fiecare măsură înscrisă la pct. I col. 1 se va consemna conţinutul acesteia (de exemplu: reducerea numărului de personal, reducerea plăţilor restante, ca urmare a încasării creanţelor), care va fi avut în vedere la cuantificarea influenţelor asupra rezultatului brut şi/sau a plăţilor restante, după caz, din col. 5-10, corespunzătoare. Referitor la pct. II „Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la punctul I". Pentru fiecare cauză înscrisă la pct. II, col. 1, se va consemna conţinutul acesteia (de exemplu: majorarea preţurilor la utilităţi, intrarea în insolvenţă a debitorilor), care va fi avut în vedere la cuantificarea influenţelor asupra rezultatului brut şi/sau a plăţilor restante, după caz, din col. 5-10, corespunzătoare. La determinarea rezultatului brut şi a plăţilor restante pentru anul curent, din anexa nr. 1, rândul 22 şi 55, coloana 5, vor fi avute în vedere influenţele totale prevăzute la „Total General pct. III" aferent col. 5 şi 6, pentru anul curent, şi „Total General pct. III" aferent col. 3 şi 4, pentru anul precedent. • pct. III „Total General" col. 3 + pct. III „Total General" col. 5, anexa nr. 5 = rd. 22 col. 5 anexa nr. 1; • pct. III „Total General" col. 4 + pct. III „Total General" col. 6, anexa nr. 5 = rd. 55 col. 5 anexa nr. 1. Operatorul economic va prezenta în mod detaliat, în nota de fundamentare, cauzele care diminuează efectele măsurilor de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante, prezentate la punctul II. Valorile înscrise în coloanele 5-10 din anexa de fundamentare nr. 5, pct. I, vor purta semnul „+", iar cele de la pct. II semnul „–" în funcţie de influenţa acestora asupra rezultatului brut şi a plăţilor restante. Valoarea înscrisă la pct. III „Total General", coloana 3, va purta semnul plus sau minus, în funcţie de natura rezultatului brut preliminat/realizat în anul precedent, respectiv (+) profit sau (–) pierdere. Valorile înscrise la pct. III „Total General", col. 5-10, se vor determina prin însumarea valorilor rezultate la pct. I şi II în mod corespunzător. La col. 2 „Termen de realizare" se va completa perioada aferentă anului în care se finalizează măsura/cauza, respectiv trimestru/an. La col. 3 şi 4 „An precedent (N–1)" se va completa numai pct. III. În mod similar se va proceda la completarea coloanelor aferente estimărilor pentru anii următori. IV. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat, conform art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, va fi însoţit de anexele prevăzute la pct. I, cu menţiunea că anexele nr. 1 şi 2 vor avea următoarele coloane:ANEXA Nr. 1AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic ........ ................ ................ ......... Sediul/Adresa ........ ................ ................ ........ .......... Cod unic de înregistrare ........ ................ ........ ............ BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul ........ ..........

- mii lei -
Indicatori Nr. rd. Aprobat an curent (N) Propuneri rectificare an curent (N) % 6 = 5/4 x 100 Prevederi %
9 = 7/5 x 100 10 = 8/7 x 100
An N + 1 An N + 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANEXA Nr. 2AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic ........ ................ ................ ......... Sediul/Adresa ........ ................ ................ ........ .......... Cod unic de înregistrare ........ ................ ........ ............ Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -
Indicatori Nr. rd. An precedent (N-1) An curent (N) Propuneri rectificare an curent (N) % % din care:
Aprobat Realizat Aprobat Realizat la ....*)
conform HG/Ordin comun conform Hotărârii C.A. conform HG/Ordin comun conform Hotărârii C.A. Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
0 1 2 3 4 4a 5 6 6a 7 8 9 = 8/5 x 100 10 = 8/6a x 100 11 12 13 14

*) Se va completa cu indicatorii economico-financiari realizaţi la sfârşitul trimestrului precedent celui în care se solicită rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli. Pentru operatorii economici pentru care la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli iniţial s-au avut în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 coloana va conţine indicatorii economico-financiari realizaţi la 30.06.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 20/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 20 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 20/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu