Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1926 din 07.05.2020

pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 376 din 11 mai 2020SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, având în vedere Decizia (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import şi TVA conform Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin. Articolul 2
(1) Prin organizaţii aprobate de autorităţile competente din statele membre, în sensul art. 1 alin. (1) lit. c) din Decizia (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020 (Decizia 2020/491), se înţelege organizaţiile cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin unităţile sale subordonate să beneficieze de o astfel de scutire.
(2) În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA, organizaţiile prevăzute la alin. (1) depun o cerere în acest sens la: a)direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepţia contribuabililor mijlocii şi a contribuabililor care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti; b)administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, pentru contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora; c)administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepţia contribuabililor mijlocii; d)Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ilfov.
(3) Cererile se analizează de comisiile instituite în temeiul art. 1 din Procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.554/2016.
(4) Cererea prevăzută la alin. (2) se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
(5) Comisia prevăzută la alin. (3) decide asupra aprobării sau respingerii cererii privind autorizarea prevăzute la alin. (2). În acest sens, comisia emite „Decizia privind aprobarea/ respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA", întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin. Decizia se semnează de preşedintele comisiei în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii la organul fiscal competent şi se comunică solicitantului potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Decizia privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA este valabilă pentru toate importurile care îndeplinesc condiţiile pentru aplicarea scutirii, efectuate de titularul deciziei în perioada acoperită de Decizia 2020/491, respectiv 30 ianuarie 2020-31 iulie 2020, şi se acordă persoanei care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a)este o organizaţie cu caracter caritabil sau filantropic; b)nu înregistrează la data depunerii cererii obligaţii fiscale restante administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal central în vederea recuperării; c)declară că îndeplineşte condiţiile prevăzute de Decizia 2020/491 pentru aplicarea scutirii.
(6) Pentru verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (5) lit. b), comisia prevăzută la alin. (3) solicită certificat de atestare fiscală în format electronic prin intermediul aplicaţiei informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF.
(7) În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia întocmită conform alin. (5) cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum şi menţiunea potrivit căreia decizia respectivă poate fi contestată, în baza dispoziţiilor legale în vigoare.
(8) Decizia privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA se prezintă în original la autoritatea vamală, care menţionează pe verso numărul şi data declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie şi reţine o copie.
(9) Direcţia generală a vămilor organizează evidenţa operaţiunilor de import efectuate în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA în temeiul Deciziei 2020/491, în vederea transmiterii către Comisia Europeană a informaţiilor prevăzute la art. 2 din decizie.
(10) Organele cu atribuţii de control din cadrul ANAF efectuează verificări la organizaţiile care au obţinut decizii privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA, asupra modului în care sunt respectate prevederile Deciziei 2020/491.
(11) În situaţia constatării de către organele cu atribuţii de control din cadrul ANAF a nerespectării prevederilor prezentului ordin, organizaţiilor li se anulează Decizia privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA de către autoritatea care a eliberat-o şi care va înştiinţa autoritatea vamală în vederea încasării taxelor la import şi a TVA aferente operaţiunilor care au fost efectuate cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare.
Articolul 3Organizaţiile cu caracter caritabil sau filantropic sunt considerate autorizate conform prevederilor art. 2 alin. (1) pentru importurile efectuate anterior datei intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin şi care se încadrau în prevederile Deciziei 2020/491 şi fac obiectul controlului ulterior al organelor cu atribuţii de control din cadrul ANAF. Articolul 4Persoanele care au efectuat importuri fără a beneficia de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA anterior datei intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin şi se încadrau în prevederile Deciziei 2020/491 pot solicita rambursarea taxelor la import şi a TVA la organele vamale competente, în conformitate cu prevederile referitoare la rambursarea/remiterea taxelor la import din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu ANEXA Nr. 1LISTA bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import şi TVA conform Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020

Nr. crt. Numele produsului Descrierea produsului Codul NC Rata dreptului convenţional
1. Dispozitive medicale Aparate respiratoare pentru îngrijire intensivă şi subintensivă ex 9019 20 00 scutire
Ventilatoare medicale (aparate pentru respiraţie artificială) ex 9019 20 00 scutire
Alte aparate de oxigenoterapie, inclusiv corturi de oxigen ex 9019 20 00 scutire
Aparat pentru oxigenarea extracorporală cu membrană (ECMO) ex 9018 90 scutire
2. Monitoare Monitoare multiparametri, inclusiv versiunile lor portabile ex 8528 52 91 14%, dar acum scutite de drepturi vamale autonome
ex 8528 52 99 14%, dar acum scutite de drepturi vamale autonome
ex 8528 59 00 14%
3. Pompe - Pompe de perfuzie pentru medicină - Pompe peristaltice pentru nutriţie eternă - Pompe de aspiraţie ex 9018 90 50 scutire
ex 9018 90 84 scutire
ex 8413 81 00 scutire
Sonde de aspiraţie, injectomate ex 9018 90 50 scutire
4. Tuburi Tuburi endotraheale ex 9018 90 60 ex 9019 20 00 scutire
Tuburi sterile de la ex 3917 21 10 la ex 3917 39 00 6,5%
5. Căşti Căşti NIV/CPAP (noninvazive) ex 9019 20 00 scutire
6. Măşti NIV pentru faţă (noninvazive) Măşti NIV pentru faţă (noninvazive) şi măşti pentru protecţia gurii şi nasului ex 9019 20 00 scutire
Nr. crt. Numele produsului Descrierea produsului Codul NC Rata dreptului convenţional
7. Sisteme/Maşini de aspiraţie Sisteme de aspiraţie ex 9019 20 00 scutire
Maşini electrice de aspiraţie ex 9019 20 00 scutire
ex 8543 70 90 3,7%
8. Umidificatoare Umidificatoare ex 8415 între 2,2 şi 2,7%
ex 8509 80 00 2,2%
ex 8479 89 97 1,7%
9. Laringoscoape Laringoscoape ex 9018 90 20 scutire
10. Consumabile medicale - Kituri/Truse de intubaţie - Foarfece laparoscopice ex 9018 90 scutire
Seringi, cu sau fără ace 9018 31 scutire
Ace metalice tubulare şi ace pentru suturi 9018 32 scutire
Ace, catetere, canule ex 9018 39 scutire
Truse de acces vascular ex 9018 90 84 scutire
11. Staţii de monitorizare, dispozitive de monitorizare a pacientului - Aparate electrodiagnostice Staţii de monitorizare centrală pentru terapie intensivă ex 9018 90 scutire
- Dispozitive de monitorizare a pacientului capabile să urmărească simultan doi sau mai mulţi parametri fiziologici - Aparate electrodiagnostice 9018 19 10 ex 9018 19 90 scutire scutire
12. Scaner cu ultrasunete Aparate pentru diagnostic prin scanare ultrasonică (ecografe) 9018 12 00 scutire
13. Electrocardiografe Electrocardiografe 9018 11 00 scutire
14. Scannere/sisteme computerizate de tomografie Aparate de tomografie computerizată Aparate de scanare 9022 12 ex 9022 14 00 scutire scutire
15. Măşti - Mască de faţă textilă, fără filtru înlocuibil sau părţi mecanice, incluzând măşti chirurgicale şi măşti de faţă confecţionate din materiale textile neţesute - Mască de faţă FFP2 şi FFP3 ex 6307 90 98 ex 6307 90 98 6,3% 6,3%
Măşti chirurgicale din hârtie ex 4818 90 10 ex 4818 90 90 scutire scutire
Măşti de gaz cu piese mecanice sau filtre înlocuibile pentru protecţie împotriva agenţilor biologici. Includ, de asemenea, măşti care încorporează protecţie pentru ochi sau scuturi faciale 9020 00 00 1,7%
16. Mănuşi Mănuşi din plastic ex 3926 20 00 6,5%
Mănuşi chirurgicale din cauciuc 4015 11 00 2%
Alte mănuşi de cauciuc ex 4015 19 00 2,7%
Mănuşi tricotate sau croşetate care au fost impregnate sau acoperite cu materiale plastice sau cauciuc ex 6116 10 8,9%
Mănuşi din material textil care nu sunt tricotate sau croşetate ex 6216 00 7,6%
17. Scuturi din plastic pentru faţă - Scuturi de unică folosinţă şi reutilizabile - Scuturi din plastic pentru faţă (acoperind mai mult decât zona ochilor) - Viziere ex 3926 20 00 ex 3926 90 97 6,5%
18. Ochelari de protecţie Ochelari de protecţie ex 9004 90 10 ex 9004 90 90 2,9% 2,9%
Nr. crt. Numele produsului Descrierea produsului Codul NC Rata dreptului convenţional
19. Combinezoane - halate impermeabile - diverse tipuri, diferite dimensiuni - îmbrăcăminte de protecţie pentru uz chirurgical/medical alcătuit din pâslă sau materiale neţesute impregnate, acoperite sau laminate (ţesături de la poziţiile 56.02 sau 56.03) Îmbrăcăminte şi accesorii pentru îmbrăcăminte (inclusiv mănuşi, mitene şi mănuşi cu un deget), pentru orice utilizare, din cauciuc vulcanizat ex 4015 90 00 5%
Îmbrăcăminte de protecţie din material plastic ex 3926 20 00 6,5%
Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte din hârtie ex 4818 50 00 scutire
Îmbrăcăminte, alcătuite din ţesături tricotate sau croşetate de la poziţiile 5903, 5906 sau 5907 ex 6113 00 10 ex 6113 00 90 8% 12%
Alte articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croşetate 6114 12%
Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz chirurgical/medical din pâslă sau neţesute, impregnate sau nu, acoperite sau laminate (ţesături de la poziţiile 5602 sau 5603) Aceasta include articole de îmbrăcăminte lipite. ex 6210 10 12%
Alte articole de îmbrăcăminte de protecţie din materiale textile, ţesături sau ţesături care sunt impregnate, acoperite sau laminate (de la poziţiile 5903, 5906 sau 5907) ex 6210 20 ex 6210 30 ex 6210 40 ex 6210 50 12% 12% 12% 12%
20. Huse/acoperitori pentru încălţăminte Huse/Acoperitori pentru încălţăminte ex 3926 90 97 ex 4818 90 10 ex 6307 90 98 6,5% scutire 6,3%
21. Articole pentru acoperit capul Caschete din material textil ex 6505 00 30 2,7%
Pălării şi alte articole pentru acoperit capul, căşti de păr din orice material ex 6505 00 90 2,7%
Alte articole pentru acoperit capul, chiar căptuşite sau împodobite ex 6506 2,7%
22. Termometre Termometre cu lichid pentru citire directă, inclusiv termometru clinic standard „Mercur în sticlă" 9025 11 20 ex 9025 11 80 scutire 2,8%
Termometre digitale sau termometre cu infraroşu pentru amplasare pe frunte ex 9025 19 00 scutire
23. Săpun de mâini Săpun şi produse organice tensioactive şi preparate pentru toaletă ex 3401 11 00 ex 3401 19 00 scutire
Săpun şi preparate organice tensioactive Săpun sub alte forme ex 3401 20 10 ex 3401 20 90 scutire scutire
Agenţi organici de suprafaţă (în afară de săpun) - cationici ex 3402 12 scutire
Agenţi organici de suprafaţă şi preparate pentru spălarea pielii, sub formă de lichid sau cremă şi puse la vânzare cu amănuntul, indiferent dacă conţin sau nu săpun ex 3401 30 00 4%
24. Distribuitor de dezinfectant pentru mâini montat pe perete Distribuitor de dezinfectant pentru mâini montat pe perete ex 8479 89 97 1,7%
Nr. crt. Numele produsului Descrierea produsului Codul NC Rata dreptului convenţional
25. Alcool, în litri Nedenaturat, care conţine în volum 80% sau mai mult alcool etilic 2207 10 00 19,2 €/hl
Denaturat, de orice concentraţie de alcool ex 2207 20 00 10,2 €/hl
Nedenaturat, care conţine în volum mai puţin de 80% alcool ex 2208 90 91 ex 2208 90 99 1 €/% vol./hl + 6,4 €/hl 1 €/% vol./hl
26. Soluţie apă oxigenată Preparate dezinfectante pe bază de apă oxigenată, pentru curăţarea suprafeţelor Dezinfectanţi Apă oxigenată, solidificată sau nu cu uree 2847 00 00 5,5%
Alte preparate dezinfectante 3808 94 6%
27. Cărucioare pentru urgenţe Cărucioare pentru persoane cu handicap (scaune cu rotile) ex 8713 90 00 scutire
Paturi şi tărgi pentru mutarea pacienţilor în spitale, clinici ex 9402 90 00 scutire
28. Prelevator de ARN Prelevator de ARN ex 9027 80 scutire
29. Kituri de testare pentru COVID-19/Instrumente şi aparate utilizate pentru testele de diagnostic - Kituri de testare pentru coronavirus - Reactivi de diagnosticare pe bază de reacţii imunologice ex 3002 13 00 ex 3002 14 00 ex 3002 15 00 ex 3002 90 90 scutire
Reactivi de diagnosticare pentru testul de reacţie polimerază în lanţ (PCR) cu acid nucleic ex 3822 00 00 scutire
Instrumente utilizate în laboratoarele clinice pentru diagnosticul in vitro ex 9027 80 80 scutire
Kituri de testare ex 9018 90 ex 9027 80 scutire scutire
30. Tampoane Vată, tifoane, feşe şi articole similare (de exemplu, pansamente, cataplasme), impregnate sau acoperite cu substanţe farmaceutice pentru scopuri medicale, chirurgicale ex 3005 90 scutire scutire
31. Echipamente pentru înfiinţarea spitalelor de campanie Paturi de spital ex 9402 90 00 scutire
Corturi ex 6306 22 00 ex 6306 29 00 12%
Corturi din plastic ex 3926 90 97 12%
32. Medicamente Apă oxigenată, prezentată ca medicament Paracetamol, Hidroxiclorochină, Lopinavir/Ritonavir, Remdesivir, Tocilizumab, Favipiravir, Umifenovir ex 3003 90 00 ex 3004 90 00 ex 3003 ex 3004 scutire
33. Sterilizatoare medicale, chirurgicale sau de laborator Sterilizatoare medicale, chirurgicale sau de laborator 8419 20 00 scutire
34. Propan-1-ol (alcool propilic) şi propan-2-ol (alcool izopropilic) Propan-1-ol (alcool propilic) şi propan-2-ol (alcool izopropilic) 2905 12 00 5,5%
35. Eteri, eter-alcooli, eter-fenoli, eter-alcool-fenoli, peroxizi de alcool, peroxizi de eter, peroxizi cetonici Eteri, eter-alcooli, eter-fenoli, eter-alcool-fenoli, peroxizi de alcool, peroxizi de eter, peroxizi cetonici ex 2909 scutire/5,5%
Nr. crt. Numele produsului Descrierea produsului Codul NC Rata dreptului convenţional
36. Acid formic Acid formic şi sărurile lui 2915 11 00 2915 12 00 5,5%
37. Acid salicilic Acid salicilic şi sărurile lui 2918 21 00 6,5%
38. Câmpuri operatorii de unică folosinţă formate din ţesături de la poziţia 5603, de tipul celor utilizate în timpul procedurilor chirurgicale Câmpuri operatorii de unică folosinţă formate din ţesături de la poziţia 5603, de tipul celor utilizate în timpul procedurilor chirurgicale 6307 90 92 6,3%
39. Materiale neţesute, chiar impregnate, acoperite sau laminate Materiale neţesute, chiar impregnate, acoperite, acoperite sau laminate ex 5603 11 10 ex 5603 94 90 4,3% 4,3%
40. Articole de tipul celor utilizate în scopuri chirurgicale, medicale sau igienice, care nu sunt destinate vânzării cu amănuntul Cearceafuri de hârtie ex 4818 90 scutire
41. Sticlărie de laborator, sterilă sau farmaceutică Sticlărie de laborator, sterilă sau farmaceutică, chiar gradată sau calibrată ex 7017 10 00 ex 7017 20 00 ex 7017 90 00 3% 3% 3%
42. Dispozitive medicale Consola ECMO/ECLS - Oxigenatoare membranei extracorporale/Sistem extracorporal de susţinere a vieţii ex 9018 90 84 scutire
Izolete cu presiune negativă pentru transportul pe targă ex 9402 90 00 scutire
Scannere termice ex 9018 20 00 ex 9025 19 00 scutire scutire
43. Camere de izolare cu presiune negativă Camere de izolare cu presiune negativă ex 9406
44. Unitate de terapie intensivă mobilă Unitate de terapie intensivă mobilă ex 8716

ANEXA Nr. 2Denumirea organizaţiei ........ ........ .......... Codul de identificare fiscală ........ ........... Adresa ........ ................ ................ ........ Telefon ........ ................ .......... Nr. de înregistrare ........ ........... . CERERE privind autorizarea pentru importul de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale şi ale Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020, solicităm aprobarea pentru desfăşurarea activităţilor de import în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA. În acest sens, declar pe propria răspundere că: I. Organizaţia pe care o reprezint: • este o organizaţie cu caracter caritabil sau filantropic; • nu înregistrează obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii; • deţine evidenţe contabile care permit autorităţilor competente supravegherea operaţiunilor pentru care se solicită scutirea de la plata taxelor la import şi a TVA; • va plăti taxele la import şi TVA aferente bunurilor importate în regim de scutire dacă nu va fi respectată oricare dintre condiţiile pentru acordarea scutirii. II. Bunurile pentru care solicităm scutirea de taxe la import şi TVA sunt destinate uneia dintre următoarele utilizări: • distribuirea gratuită către persoanele contaminate sau cu risc de a fi contaminate cu COVID-19 sau implicate în combaterea epidemiei de COVID-19; • punerea, în mod gratuit, la dispoziţia persoanelor contaminate sau cu risc de a fi contaminate cu COVID-19 sau implicate în combaterea epidemiei de COVID-19, bunurile rămânând în proprietatea organizaţiei. III. Am luat cunoştinţă despre cerinţele prevăzute la art. 78, 79 şi 80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 şi la art. 55, 56 şi 57 din Directiva 2009/132/CE, conform cărora: 1. Bunurile care beneficiază de scutire de taxe la import şi TVA nu pot fi împrumutate, închiriate sau transferate, contra cost sau gratuit, fără informarea în prealabil a autorităţilor vamale. În cazul în care bunurile sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizaţii care are dreptul la aceeaşi scutire de taxe la import şi TVA, aceasta se acordă în continuare, cu condiţia ca bunurile să fie utilizate în scopurile care le conferă dreptul la o astfel de scutire. În alte cazuri, împrumutul, închirierea sau transferul bunurilor se realizează cu plata prealabilă a taxelor la import şi a TVA la nivelul/cota aplicabil(ă) la data împrumutului, a închirierii sau a transferului, în funcţie de tipul bunurilor şi de valoarea în vamă recunoscută sau acceptată la acea dată de către autorităţile vamale. 2. În cazul bunurilor cu folosinţă îndelungată care beneficiază de scutire de taxe la import şi TVA, după ce nu mai sunt folosite pentru scopurile care le dau dreptul la această scutire, nu pot fi împrumutate, închiriate sau transferate, contra cost sau gratuit, decât cu înştiinţarea în prealabil a autorităţilor vamale. În cazul în care bunurile sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizaţii care are dreptul să beneficieze de aceeaşi scutire de taxe la import şi TVA, aceasta se aplică în continuare, cu condiţia ca această organizaţie să le folosească pentru scopurile care le dau dreptul la această scutire. În alte cazuri, împrumutul, închirierea sau transferul bunurilor se realizează cu plata prealabilă a taxelor la import şi a TVA la nivelul/cota aplicabil(ă) la data împrumutului, a închirierii sau a transferului, în funcţie de tipul de mărfuri şi de valoarea în vamă recunoscută sau acceptată la acea dată de către autorităţile vamale.3. În situaţia în care organizaţia pe care o reprezint nu mai îndeplineşte condiţiile care dau dreptul la scutire sau dacă pentru bunurile admise cu scutire de taxe la import şi TVA sunt propuse alte utilizări decât cele specificate, trebuie să informez autorităţile vamale în acest sens. În cazul bunurilor care rămân în posesia organizaţiei pe care o reprezint şi care nu mai îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul la scutire, atunci când acestea sunt transferate unei alte organizaţii care are dreptul la scutire, aceasta se acordă în continuare, cu condiţia ca organizaţia să folosească bunurile respective în scopurile care le conferă dreptul la această scutire. În alte cazuri, bunurile sunt supuse plăţii taxelor la import şi a TVA la nivelul/cota aplicabil(ă) la data la care aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite, în funcţie de tipul de bunuri şi de valoarea în vamă recunoscută sau acceptată la acea dată de către autorităţile vamale. Bunurile care beneficiază de scutire şi care sunt utilizate de către organizaţia pe care o reprezint pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate scutirile sunt supuse la plata taxelor la import şi a TVA la nivelul/cota aplicabil(ă) la data la care încep să fie utilizate în alt scop, în funcţie de tipul de bunuri şi de valoarea în vamă stabilită sau acceptată la acea dată de către autorităţile vamale. Reprezentantul legal al organizaţiei, ........ ................ ..............., ........ ................ .............. (numele şi prenumele) (semnătura) Data ........ ........... ANEXA Nr. 3MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........ ......... Unitatea fiscală ........ ........... DECIZIE privind aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA Nr. ............ din .............. În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale şi ale Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020, pe baza cererii depuse şi înregistrate sub nr. ..............., se aprobă/respinge autorizarea desfăşurării activităţii de import în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA, de către organizaţia ..............., cu sediul social în localitatea ........ ..........., str. ........ ........ nr. ......, codul de identificare fiscală ............., telefon ............., reprezentată legal de către ........ ................ ........ ........... (numele şi prenumele) Autorizarea desfăşurării activităţii de import a fost respinsă din următorul (următoarele) motiv (motive): ........ ........ ............ Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent potrivit art. 272 alin. (6) din acelaşi act normativ. Conducătorul organului fiscal, ........ ................ ........ .......... Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ............... Cod: ........ ...............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1926/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1926 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1926/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu