Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1523/192392 din 16 august 2001

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitatii de 3 milioane tone de carbune energetic de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat in anul 2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              Nr. 1.523 din 16 august 2001
              MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
              Nr. 192.392 din 21 august 2001
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 521 din 30 august 2001

    Ministrul finantelor publice si ministrul industriei si resurselor,
    in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor,
    avand in vedere dispozitiile art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitatii de 3 milioane tone de carbune energetic de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat in anul 2001,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitatii de 3 milioane tone de carbune energetic de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat in anul 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 29 iunie 2001, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                           Gheorghe Gherghina,
                            secretar de stat

                   Ministrul industriei si resurselor,
                            Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitatii de 3 milioane tone de carbune energetic de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat in anul 2001

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Compania Nationala a Lignitului Oltenia - S.A. Targu Jiu, Compania Nationala a Huilei - S.A. Petrosani si Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti, denumite in continuare furnizori, vor livra pana la data de 30 octombrie 2001 o cantitate de 3 milioane tone de carbune energetic pentru acumulare de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, ca stoc rezerva de stat.
    (2) Livrarea cantitatii de 3 milioane tone de carbune energetic se va efectua catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si Societatea Comerciala "CET" - S.A. Govora in conditia franco-depozit si numai in limita valorica de maximum 1.800 miliarde lei.
    Art. 2
    (1) Acumularea de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat a cantitatii de 3 milioane tone de carbune energetic, ca stoc rezerva de stat, se face prin compensare cu obligatiile restante la data de 31 decembrie 2000 datorate bugetului de stat de catre furnizori, actualizate cu eventualele plati efectuate in contul acestora, reprezentand impozite, taxe, contributii, precum si cu majorarile de intarziere aferente acestora, dupa caz.
    (2) Compensarea obligatiilor de plata datorate si neachitate se face in cursul anului 2001, in limita sumei de maximum 1.800 miliarde lei, dar nu mai mult decat nivelul obligatiilor de plata fata de bugetul de stat si neachitate, pe baza proceselor-verbale de compensare a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitatii de 3 milioane tone de carbune energetic de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat in anul 2001, denumite in continuare procese-verbale de compensare, incheiate pana la data de 24 decembrie 2001.
    (3) In cazul in care obligatiile datorate la 31 decembrie 2000 la bugetul de stat sunt esalonate la plata, compensarea acestora se face afectandu-se ratele din graficul de esalonare cu termene de plata in ordine cronologica.
    (4) Livrarea si contractarea cantitatilor de carbune energetic se va efectua in conditiile prevazute de Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 2
    Compensarea obligatiilor de plata datorate si neachitate bugetului de stat la data de 31 decembrie 2000

    Art. 3
    (1) Compensarea obligatiilor de plata restante la data de 31 decembrie 2000 prevazute la art. 2 se face pe baza Procesului-verbal de compensare intocmit de furnizor conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    (2) Procesul-verbal de compensare se intocmeste in 5 exemplare originale si se completeaza la pct. 1 in baza Borderoului [anexa nr. 1a)], iar la pct. 2, pe baza Situatiei privind nivelul obligatiilor restante si modul de stingere prin compensare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001 [anexa nr. 1b)], atat pentru activitatea exploatarilor miniere, cat si pentru activitatea proprie a furnizorului.
    (3) Borderoul [anexa nr. 1a)] si Situatia privind nivelul obligatiilor restante si modul de stingere prin compensare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001 [anexa nr. 1b)], fac parte integranta din Procesul-verbal de compensare.
    (4) Situatia privind nivelul obligatiilor restante si modul de stingere prin compensare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001 [anexa nr. 1b)] se intocmeste de catre furnizor pentru activitatea proprie si pentru exploatarea miniera, completand la cap. A nivelul obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2000, actualizate cu eventualele plati efectuate in contul acestora, in 4 exemplare, confirmate de organul fiscal la care este inregistrat furnizorul ca platitor de impozite si taxe, respectiv exploatarea miniera.
    Art. 4
    (1) Procesele-verbale de compensare completate la pct. 1 si 2, insotite de Borderou [anexa nr. 1a)], vor fi transmise de furnizor la Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare sau la Societatea Comerciala "CET" - S.A. Govora, dupa caz, care va confirma la pct. 3 al Procesului-verbal de compensare suma inscrisa la pct. 1.
    (2) In continuare procesele-verbale de compensare, insotite de Borderou [anexa nr. 1a)], vor fi transmise Ministerului Industriei si Resurselor si apoi Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, care vor confirma, pe propria raspundere, incadrarea cantitatii de carbune energetic, prevazuta sa fie acumulata de la furnizori, conform programului stabilit de Ministerul Industriei si Resurselor, si a sumelor reprezentand contravaloarea acesteia inscrise de furnizori si confirmate de Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare sau de Societatea Comerciala "CET" - S.A. Govora, in limita valorica a plafonului maxim aprobat.
    (3) Procesele-verbale de compensare confirmate potrivit alin. (2) sunt transmise apoi de catre furnizorul care a initiat Procesul-verbal de compensare directiei generale a finantelor publice a judetului la care acesta este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, pentru aprobarea compensarii pe totalul companiei/societatii, completand la pct. 6 sumele ce se vor compensa si care nu pot depasi suma inscrisa la pct. 1 din Procesul-verbal de compensare.
    (4) Suma aprobata la compensare, inscrisa la pct. 6 din Procesul-verbal de compensare, va fi repartizata de furnizor pe exploatari miniere si pentru activitatea proprie, completandu-se in mod corespunzator cap. B din Situatia privind nivelul obligatiilor restante si modul de stingere prin compensare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001 [anexa nr. 1b)], si va fi confirmata de directia generala a finantelor publice a judetului unde este inregistrat furnizorul ca platitor de impozite si taxe.
    (5) Dupa aprobarea compensarii prevazute la pct. 6 din Procesul-verbal de compensare directia generala a finantelor publice a judetului la care furnizorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe retine doua exemplare, unul pentru operarea in evidenta pe platitori a stingerii obligatiilor de plata datorate bugetului de stat, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru exploatarea miniera, si unul pentru preluarea si prelucrarea datelor in cadrul serviciului buget, iar celelalte exemplare le transmite:
    a) furnizorului, pentru operarea in evidenta contabila a stingerii obligatiilor de plata catre bugetul de stat, care va transmite cate o copie xerox la exploatarile miniere si cate o copie xerox la organul fiscal in evidenta caruia este inregistrata exploatarea miniera ca platitor de impozite si taxe;
    b) Ministerului Industriei si Resurselor, pentru evidentierea incadrarii in limita valorica aprobata a acumularii de carbune prin compensare;
    c) Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, pentru operare in evidenta contabila.

    CAP. 3
    Reflectarea in contabilitate a operatiunilor de compensare

    Art. 5
    (1) In contabilitatea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat operatiunile de stingere a obligatiilor de plata datorate de furnizori conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001 se reflecta in creditul contului 701 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" - analitic distinct 701.04 "Finantarea in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001".
    (2) In creditul acestui cont se inregistreaza sumele datorate si neachitate furnizorului, care intra in actiunea de stingere a obligatiilor bugetare, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001.
    (3) Pe baza Procesului-verbal de compensare, primit de la directia generala a finantelor publice a judetului la care este inregistrat furnizorul ca platitor de impozite si taxe, se efectueaza inregistrarea:

    234 "Furnizori"                 = 701 "Finantarea in baza unor acte
        analitic distinct             normative speciale" - analitic distinct
                                      701.04 "Finantarea in baza Ordonantei de
                                      urgenta a Guvernului nr. 100/2001"

cu sumele inscrise la pct. 6 din Procesul-verbal de compensare (anexa nr. 1).
    (4) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat intocmeste Contul de executie privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001, conform anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice, pe baza sumelor evidentiate in cadrul contului 701 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" - analitic distinct 701.04 "Finantarea in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001".
    (5) Contul de executie respectiv se prezinta ca anexa distincta la darea de seama contabila trimestriala si anuala pentru institutiile publice.
    (6) Sumele compensate, potrivit legii, nu se cuprind in "Contul de executie a bugetului institutiilor publice" (anexa nr. 10) si "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) la bilantul contabil pentru institutiile publice.
    Art. 6
    (1) Inregistrarea in contabilitatea furnizorilor a compensarii obligatiilor de plata datorate bugetului de stat cu sumele de incasat de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat se face prin articolul contabil:

              %                     = 411 "Clienti"/analitic
    441 "Impozit pe profit"           Administratia Nationala a
    4423 "Taxa pe valoarea            Rezervelor de Stat
         adaugata de plata"
    444 "Impozit pe venitul
        din salarii"
    446 "Alte impozite,
        taxe si varsaminte
        asimilate"
    447 - "Fonduri speciale
        - taxe si varsaminte
          asimilate"
    448 "Alte datorii si
        creante cu bugetul
        de stat"

cu sumele prevazute la cap. B din Situatia privind nivelul obligatiilor restante si modul de stingere prin compensare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 7
    In operatiunea de compensare intra numai livrarile de carbune efectuate pana la data de 30 octombrie 2001.
    Art. 8
    (1) Procesul-verbal de compensare si Situatia privind nivelul obligatiilor restante si modul de stingere prin compensare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001 reprezinta documentele justificative de inregistrare a operatiunilor de compensare a obligatiilor restante in evidenta analitica pe platitor, cat si in evidenta contabila a furnizorilor si a beneficiarilor implicati in procedura de compensare.
    (2) Data compensarii obligatiilor de plata datorate bugetului de stat de catre furnizori este data la care conducatorul compartimentului competent din cadrul directiei generale a finantelor publice judetene in evidenta careia este inregistrat furnizorul a aprobat operatiunea de compensare mentionata la pct. 6 din Procesul-verbal de compensare prezentat in anexa nr. 1.
    Art. 9
    Directia generala a finantelor publice judeteana, in evidenta careia este inregistrat furnizorul, prin serviciul buget va prelua si va prelucra datele din procesele-verbale de compensare a obligatiilor de plata datorate catre bugetul de stat de furnizori si va transmite informatiile respective Ministerului Finantelor Publice - Directia generala a tehnologiei informatiei cel mai tarziu pana la data de 10 ianuarie a anul 2002.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Ministerul Industriei si Resurselor
    Furnizorul*1) .....................
    Sediul ............................
    Codul fiscal ......................

                       PROCES-VERBAL Nr. ......./.........
de compensare a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitatii de 3 milioane tone de carbune energetic de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat in anul 2001
                                                        _______________________
                                                       |       Cod fiscal      |
                                                       |_______________________|
                                                       | 1)                    |
                                                       |_______________________|
                                                       | 2)                    |
                                                       |_______________________|
________________________________________________________________________________
                       Explicatii                              Nr.        Sume
                                                               rand       lei
________________________________________________________________________________
 Furnizorul*1) ..................................
 1. Suma reprezentand contravaloarea cantitatii de carbune
 energetic livrata, prevazuta pentru acumulare ca stoc la
 rezerva de stat, conform borderoului anexat                    01    ..........

        Director,         Conducatorul compartimentului
                               financiar-contabil,

 Directia generala a finantelor publice a judetului
 ................. la care este inregistrat furnizorul*1)
 ..........................................................

 2. Obligatiile datorate bugetului de stat la 31 decembrie
 2000 de furnizor*1) si neachitate la data incheierii
 Procesului-verbal de compensare in suma totala de ........     02    ..........
 din care:
 a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agentii economici
 ...............................                                03    ..........
 b) 01.01.01 Majorari aferente impozitului pe profit de la
 agentii economici ........................................     04    ..........
 c) 02.01.01 Impozit pe salarii ...........................     05    ..........
 d) 02.01.01 Majorari aferente impozitului pe salarii
 ....................................                           06    ..........
 e) 06.01.02 Impozit pe veniturile din salarii ............     07    ..........
 f) 06.01.02 Majorari aferente impozitului pe veniturile
 din salarii ..............................................     08    ..........
 g) 08.01.07 Contributia agentilor economici pentru
 invatamantul de stat .....................................     09    ..........
 h) 08.01.07 Majorari aferente contributiei agentilor
 economici pentru invatamantul de stat ....................     10    ..........
 i) 09.01.09 Contributia agentilor economici pentru
 persoanele cu handicap ...................................     11    ..........
 j) 09.01.09 Majorari aferente contributiei agentilor
 economici pentru persoanele cu handicap ..................     12    ..........
 k) 13.01 T.V.A. ..........................................     13    ..........
 l) 13.01 Majorari aferente T.V.A. ........................     14    ..........
 m) 17.01.04 Taxa pe activitati de prospectiuni, exploatare
 si explorare a resurselor minerale .......................     15    ..........
 n) 17.01.04 Majorari aferente taxei pe activitati de
 prospectiuni, exploatare si explorare a resurselor
 minerale .................................................     16    ..........
 o) 17.01.18 Taxa asupra unor activitati daunatoare
 sanatatii si din publicitatea lor ........................     17    ..........
 p) 17.01.18 Majorari aferente taxei asupra unor activitati
 daunatoare sanatatii si din publicitatea lor .............     18    ..........
 q) 22.01.07 Venituri din concesiuni, redevente miniere ...     19    ..........
 r) 22.01.07 Majorari aferente veniturilor din concesiuni,
 redevente miniere ........................................     20    ..........
 s) 11.09.01 Contributia agentilor economici pentru
 constituirea fondului pentru reducerea riscurilor
 tehnologice ..............................................     21    ..........
 t) 11.09.01 Majorari aferente contributiei agentilor
 economici pentru constituirea fondului pentru reducerea
 riscului tehnologic ......................................     22    ..........

      Director,                      Sef de serviciu,

 3. Confirmarea de catre .....................*2) a sumelor
 reprezentand contravaloarea facturilor primite de la
 furnizor*1) pentru cantitatea de ............ tone carbune     23    ..........

           Director,          Conducatorul compartimentului
                                   financiar-contabil,
             L.S.

 4. Ministerul Industriei si Resurselor
 Confirmam pe propria raspundere realitatea sumelor inscrise
 la pct. 1 si 2.

           Director,

             L.S.

 5. Administratia Nationala a Rezervelor de Stat
 Confirmam pe propria raspundere realitatea datelor
 inscrise la pct. 1 si 3

          Director,          Conducatorul compartimentului
                                   financiar-contabil,
             L.S.

 Organul fiscal teritorial la care este inregistrat
 furnizorul de carbune*1) ..................................
 6. In limita valorica maxima aprobata pe anul ..... pentru
 acumulare de carbune energetic se sting obligatiile
 datorate bugetului de stat de catre furnizor*1) in suma
 totala de ............, din care:                              24    ..........
 a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agentii economici .....    25    ..........
 b) 01.01.01 Majorari aferente impozitului pe profit de la
 agentii economici .........................................    26    ..........
 c) 02.01.01 Impozit pe salarii ............................    27    ..........
 d) 02.01.01 Majorari aferente impozitului pe salarii ......    28    ..........
 e) 06.01.02 Impozit pe veniturile din salarii .............    29    ..........
 f) 06.01.02 Majorari aferente impozitului pe veniturile din
 salarii ...................................................    30    ..........
 g) 08.01.07 Contributia agentilor economici pentru
 invatamantul de stat ......................................    31    ..........
 h) 08.01.07 Majorari aferente contributiei agentilor
 economici pentru invatamantul de stat .....................    32    ..........
 i) 09.01.09 Contributia agentilor economici pentru
 persoanele cu handicap ....................................    33    ..........
 j) 09.01.09 Majorari aferente contributiei agentilor
 economici pentru persoanele cu handicap ...................    34    ..........
 k) 13.01 T.V.A. ...........................................    35    ..........
 l) 13.01 Majorari aferente T.V.A. .........................    36    ..........
 m) 17.01.04 Taxa pe activitatile de prospectiuni, explorare
 si exploatare a resurselor minerale .......................    37    ..........
 n) 17.01.04 Majorari aferente taxei pe activitatile de
 prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale
 ...........................................................    38    ..........
 o) 17.01.18 Taxa asupra unor activitati daunatoare
 sanatatii si din publicitatea lor .........................    39    ..........
 p) 17.01.18 Majorari aferente taxei asupra unor activitati
 daunatoare sanatatii si din publicitatea lor ..............    40    ..........
 q) 22.01.07 Venituri din concesiuni, redevente miniere ....    41    ..........
 r) 22.01.07 Majorari aferente veniturilor din concesiuni,
 redevente miniere .........................................    42    ..........
 s) 11.09.01 Contributia agentilor economici pentru
 constituirea fondului pentru reducerea riscurilor
 tehnologice ...............................................    43    ..........
 t) 11.09.01 Majorari aferente contributiei agentilor
 economici pentru constituirea fondului pentru reducerea
 riscurilor tehnologice ....................................    44    ..........

       Aprobat compensarea

            Director

       Data ................              Sef de serviciu,
________________________________________________________________________________
    *1) Compania, societatea nationala furnizoare de carbune, dupa caz.
    *2) Denumirea agentului economic care depoziteaza carbunele energetic: Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare sau Societatea Comerciala "CET" Govora.

    ANEXA 1 a)

                                 BORDEROU
de compensare a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitatii de 3 milioane tone de carbune energetic de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat in anul 2001
 ______________________________________________________________________________
|  BENEFICIAR |                         |           | Furnizor: .............. |
|Administratia|                         |  FACTURA  |    - Exploatarea miniera |
| Nationala a |        DEPOZITAR        |___________|__________________________|
| Rezervelor  |                         |Nr. | Data | Cantitate| Valoare in lei|
|   de Stat   |                         |    |      |          |   (inclusiv   |
|             |                         |    |      |          |    T.V.A.)    |
|_____________|_________________________|____|______|__________|_______________|
|             | - Societatea Comerciala |____|______|__________|_______________|
|             | de Producere a Energiei |____|______|__________|_______________|
|             | Electrice si Termice    |____|______|__________|_______________|
|             | "Termoelectrica" - S.A. |____|______|__________|_______________|
|             |            -            |____|______|__________|_______________|
|             |            -            |____|______|__________|_______________|
|             |            -            |____|______|__________|_______________|
|_____________|_________________________|____|______|__________|_______________|
|             | - RAAN Sucursala ...... |____|______|__________|_______________|
|_____________|_________________________|____|______|__________|_______________|
|             | - Societatea Comerciala |____|______|__________|_______________|
|             |   "CET Govora" - S.A.   |____|______|__________|_______________|
|_____________|_________________________|____|______|__________|_______________|

    MINISTERUL INDUSTRIEI                    BENEFICIAR
        SI RESURSELOR

          Director,                 Director,     Conducatorul compartimentului
                                                       financiar-contabil,

              DEPOZITAR                        FURNIZOR

    Director,      Conducatorul         Director,       Conducatorul
                 compartimentului                     compartimentului
                financiar-contabil,                  financiar-contabil,

    ANEXA 1 b)

 __________________________________________________________________
| Compania Nationala/Societatea Nationala | Total              |   |
|_________________________________________|____________________|___|
|                                         | Activitate proprie |   |
|_________________________________________|____________________|___|
|                                         | Exploatare miniera |   |
|_________________________________________|____________________|___|

    Sediul ................................
    Codul fiscal ..........................

                               SITUATIE
privind nivelul obligatiilor restante si modul de stingere prin compensare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001
                                                                     - lei -
 ______________________________________________________________________________
| CAPITOLUL A                                  Obligatii restante              |
|______________________________________________________________________________|
|                                             |       | din care: |  Majorari  |
|                   Denumirea                 | Debit | esalonate |     de     |
|                                             |       | la plata  | intarziere |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
|                      1                      |   2   |     3     |      4     |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 01.01.01 - Impozit pe profit de la agentii  |       |           |            |
| economici                                   |       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 02.01.01 - Impozit pe salarii               |       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 06.01.02 - Impozit pe veniturile din salarii|       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 08.01.07 - Contributia agentilor economici  |       |           |            |
| pentru invatamantul de stat                 |       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 09.01.09 - Contributia agentilor economici  |       |           |            |
| pentru persoane cu handicap                 |       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 13.01 - T.V.A.                              |       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 17.01.04 - Taxa pe activitati de            |       |           |            |
| prospectiuni, explorare si exploatare a     |       |           |            |
| resurselor minerale                         |       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 17.01.18 - Taxa asupra unor activitati      |       |           |            |
| daunatoare sanatatii si din publicitatea lor|       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 22.01.07 - Venituri din concesiuni,         |       |           |            |
| redevente miniere                           |       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 11.09.01 - Contributia agentilor economici  |       |           |            |
| pentru constituirea fondului pentru         |       |           |            |
| reducerea riscurilor tehnologice            |       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|

           Director,                         Seful compartimentului
             L.S.                              financiar-contabil,

 ______________________________________________________________________________
|                                Confirmat                                     |
|     Organul fiscal in evidenta caruia este inregistrata ca platitor de       |
|          impozite si taxe compania/societatea/unitatea miniera               |
|                                                                              |
|                 Director,                                                    |
|                                                                              |
|       Data .....................                   Sef de serviciu,          |
|                    L.S.                                                      |
|______________________________________________________________________________|

                                                                     - lei -
 ______________________________________________________________________________
| CAPITOLUL B                                  Situatia compensarii            |
|______________________________________________________________________________|
|                                             |       | din care: |  Majorari  |
|                   Denumirea                 | Debit | esalonate |     de     |
|                                             |       | la plata  | intarziere |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
|                      1                      |   2   |     3     |      4     |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 01.01.01 - Impozit pe profit de la agentii  |       |           |            |
| economici                                   |       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 02.01.01 - Impozit pe salarii               |       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 06.01.02 - Impozit pe veniturile din salarii|       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 08.01.07 - Contributia agentilor economici  |       |           |            |
| pentru invatamantul de stat                 |       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 09.01.09 - Contributia agentilor economici  |       |           |            |
| pentru persoane cu handicap                 |       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 13.01 - T.V.A.                              |       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 17.01.04 - Taxa pe activitati de            |       |           |            |
| prospectiuni, explorare si exploatare a     |       |           |            |
| resurselor minerale                         |       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 17.01.18 - Taxa asupra unor activitati      |       |           |            |
| daunatoare sanatatii si din publicitatea lor|       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 22.01.07 - Venituri din concesiuni,         |       |           |            |
| redevente miniere                           |       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|
| 11.09.01 - Contributia agentilor economici  |       |           |            |
| pentru constituirea fondului pentru         |       |           |            |
| reducerea riscurilor tehnologice            |       |           |            |
|_____________________________________________|_______|___________|____________|

           Director,                         Seful compartimentului
             L.S.                              financiar-contabil,

 ______________________________________________________________________________
|                           Aprobat compensarea                                |
|     Directia generala a finantelor publice in evidenta careia este           |
|                    inregistrata compania/societatea                          |
|                                                                              |
|                 Director,                                                    |
|                                                                              |
|        Data stingerii obligatiilor                 Sef de serviciu,          |
|      din procesul-verbal ...........                                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    ADMINISTRATIA NATIONALA
    A REZERVELOR DE STAT

                            CONTUL DE EXECUTIE
privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2001
                                                          - mii lei -
______________________________________________________________________
                                         Codul
    Denumirea indicatorilor            Capitolul         Suma
                                        Titlul
                                       Articolul
______________________________________________________________________
Alte actiuni economice                   69.01
______________________________________________________________________
Cheltuieli de capital                       70
______________________________________________________________________
Stocuri pentru rezerve materiale
nationale si de mobilizare                  71
______________________________________________________________________

   Ordonatorul principal de credite,     Conducatorul compartimentului
                   L.S.                       financiar contabil,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 192392/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 192392 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu