Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (5) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1887 din 20 decembrie 2004

pentru publicarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul de cooperare transfrontaliera intre Ungaria si Romania pentru anul 2003 (numarul 2003/005-702), semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1275 din 30 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in conformitate cu dispozitiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba publicarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul de cooperare transfrontaliera intre Ungaria si Romania pentru anul 2003 (numarul 2003/005-702), semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003, cuprins in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         MEMORANDUM DE FINANTARE*)

    *) Traducere.

    Comisia Europeana, numita in continuare "COMISIA", actionand pentru si in numele Comunitatii Europene, numita in continuare "COMUNITATEA"
    pe de o parte, si
    Guvernul Romaniei, numit in continuare "BENEFICIARUL"
    pe de alta parte,

    AU CONVENIT DUPA CUM URMEAZA:

    Masura mentionata in art. 1 de mai jos se pune in aplicare si se finanteaza din resurse bugetare ale COMUNITATII, conform dispozitiilor prevazute in prezentul Memorandum. Cadrul tehnic, legal si administrativ in care se aplica masura mentionata in art. 1 este stabilit in Conditiile generale anexate la Acordul-cadru din 12 martie 1991, intre COMISIE si BENEFICIAR si completat prin conditiile din prezentul Memorandum si Dispozitiile speciale anexate la acesta.
    Art. 1
    NATURA SI OBIECTUL
    In cadrul programului sau de ajutoare, COMUNITATEA contribuie, sub forma unei finantari nerambursabile, la finantarea urmatoarei MASURI:
    Numarul programului: 2003/005-702
    Titlul:              Programul de cooperare transfrontaliera intre Ungaria
                         si Romania pentru anul 2003
    Durata:              Pana la data de 30 noiembrie 2005
    Art. 2
    ANGAJAMENTUL COMUNITATII
    Contributia financiara a COMUNITATII se stabileste la maximum 3 MEUR, numita in continuare "FINANTARE NERAMBURSABILA CE".
    Art. 3
    DURATA SI DATA INCETARII VALABILITATII
    In scopul prezentei MASURI, FINANTAREA NERAMBURSABILA CE este disponibila pentru contractare pana la data de 30 noiembrie 2005, conform dispozitiilor din prezentul Memorandum. Toate contractele trebuie incheiate pana la aceasta data. Orice sold din FINANTAREA NERAMBURSABILA CE care nu a fost folosit pana la aceasta data va fi anulat.
    Termenul de executare a contractelor din FINANTAREA NERAMBURSABILA CE este 30 noiembrie 2006.
    COMISIA poate accepta, totusi, in cazuri exceptionale, prelungirea corespunzatoare a perioadei de contractare sau a perioadei de executare a contractelor, daca acest lucru este solicitat la timp si este justificat de catre BENEFICIAR. Prezentul Memorandum inceteaza la data la care expira perioada de executare a contractelor din FINANTAREA NERAMBURSABILA CE. Toate fondurile care nu au fost cheltuite se returneaza Comisiei.
    Art. 4
    ADRESE
    Corespondenta referitoare la punerea in aplicare a MASURII, in care se mentioneaza numarul si titlul MASURILOR, se transmite la urmatoarele adrese:

    pentru COMUNITATE:
    Dl Jonathan Scheele
    Seful Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti
    Str. Jules Michelet nr. 18 - 20
    70154 Bucuresti
    Romania
    Fax: 00 4021 212 88 08

    pentru BENEFICIAR:
    Dl Alexandru Farcas
    Ministrul Integrarii Europene
    Guvernul Romaniei
    Str. Apolodor nr. 17
    Latura Nord, sector 5
    Bucuresti
    Romania
    Fax: 00 4021 336 85 09
    Art. 5
    NUMARUL EXEMPLARELOR ORIGINALE
    Prezentul Memorandum este redactat in doua exemplare in limba engleza.
    Art. 6
    INTRAREA IN VIGOARE
    Prezentul Memorandum intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti. Nici un fel de cheltuieli efectuate inainte de aceasta data nu sunt eligibile pentru FINANTAREA NERAMBURSABILA CE.
    Anexele fac parte integranta din prezentul Memorandum.

    Redactat la Bucuresti                    Redactat la Bucuresti
    Data                                     Data

    pentru BENEFICIAR                        pentru COMUNITATE
    Dl Alexandru Farcas                      Dl Jonathan Scheele
    Ministrul Integrarii Europene            Seful Delegatiei Comisiei
    Coordonatorul national al asistentei     Europene in Romania

    Anexe:
    1. Acord-cadru (anexele A si B)
    2. Dispozitii speciale (anexa C)
    3. Transparenta/Publicitate (anexa D)

                                  ACORD-CADRU

    Comisia Comunitatilor Europene, denumita in cele ce urmeaza "Comisia", actionand pentru si in numele Comunitatii Economice Europene, denumita in cele ce urmeaza "Comunitatea"
    pe de o parte, si
    Romania
    de cealalta parte
    si impreuna denumite "parti contractante",
    avand in vedere faptul ca Romania este eligibila de a beneficia de Programul de asistenta PHARE din partea Comunitatii, prevazut in Regulamentul nr. 3906/89 din 18 decembrie 1989 al Consiliului Comunitatii Europene, modificat prin Regulamentul nr. 2698/90 din 17 septembrie 1990,
    avand in vedere faptul ca este convenabila mentionarea in cele de mai jos a cadrului tehnic, legal si administrativ pentru executarea masurilor finantate in Romania in cadrul programului de asistenta al Comunitatii,

    AU CONVENIT DUPA CUM URMEAZA:

    Art. 1
    Pentru a promova cooperarea dintre partile contractante in scopul sprijinirii procesului reformei economice si sociale din Romania, partile contractante sunt de acord sa implementeze masuri in domeniul cooperarii financiare, tehnice si al altor forme de cooperare, asa cum s-a specificat in Regulamentul mentionat mai sus, care vor fi finantate si implementate in cadrul tehnic, legal si administrativ stabilit in acest Acord. Detaliile specifice ale fiecarei masuri (sau set de masuri) vor fi introduse intr-un memorandum ce va fi convenit intre partile contractante (denumit in continuare "Memorandum de finantare"), pentru care este oferit un model in anexa nr. 2(C).
    Romania intreprinde toate actiunile necesare pentru a asigura executarea corespunzatoare a tuturor masurilor.
    Art. 2
    Fiecare MASURA finantata in cadrul acestui acord va fi implementata in conformitate cu Conditiile generale din anexa A, care vor fi considerate ca fiind incluse in fiecare Memorandum de finantare.
    Memorandumul de finantare poate schimba sau suplimenta Conditiile generale, dupa cum va fi necesar pentru implementarea masurii in discutie.
    Art. 3
    Pentru problemele legate de masurile finantate in cadrul acestui acord, Comisia va fi reprezentata de Delegatia sa, imediat ce aceasta este infiintata in Bucuresti, care se va asigura, din partea Comisiei, ca masura este executata in conformitate cu practicile financiare si tehnice legale.
    Art. 4
    Cand partile contractante convin astfel, Comisia poate delega responsabilitatea sa integrala sau partiala privind implementarea unei masuri catre o terta parte, stat sau agentie.
    In acest caz termenii si conditiile unei asemenea delegari vor fi mentionati in acordul ce urmeaza sa fie incheiat intre Comisie si terta parte, stat sau agentie, cu acordul Guvernului Romaniei.
    Art. 5
    Orice disputa legata de acest acord care nu poate fi rezolvata prin consultare, va fi solutionata in conformitate cu procedura de arbitraj mentionata in anexa B.
    Art. 6
    Acest Acord este intocmit in doua exemplare, in limba engleza.
    Art. 7
    Acest Acord va intra in vigoare la data la care partile contractante se vor informa reciproc despre aprobarea sa in conformitate cu legislatia sau procedura interna a fiecarei parti. Acordul va continua sa fie in vigoare pentru o perioada nedefinita, daca nu isi inceteaza valabilitatea prin notificarea scrisa a uneia dintre partile contractante catre cealalta.
    La incheierea duratei de valabilitate a acestui acord orice masura aflata inca in curs de executie va fi dusa la indeplinire conform termenilor memorandumului de finantare aferent si Conditiilor generale stabilite prin prezentul acord.
    Art. 8
    Prevederile acestui acord se vor aplica si cooperarii tehnice si a altor tipuri de cooperare convenite intre partile contractante, care prin natura lor nu sunt cuprinse intr-un memorandum specific finantat in baza Programului de asistenta PHARE, la cererea Guvernului Romaniei.

    Anexele vor fi considerate parte integranta a acestui acord.

    Intocmit la Bucuresti                   Intocmit la Bucuresti
    in ziua de 12 martie 1991               in ziua de 12 martie 1991

    Eugen Dijmarescu                        Frans Andriessen
    Ministru de stat                        Vicepresedinte al Comisiei Europene
    ROMANIA                                 COMUNITATEA

    ANEXA A

          CONDITII GENERALE PRIVIND MEMORANDUMURILE DE FINANTARE

    In aceste Conditii generale termenul de "Beneficiar" va fi inteles ca referitor la Guvernul Romaniei.

    TITLUL I
    FINANTAREA PROIECTELOR

    Art. 1
    OBLIGATIA COMUNITATII
    Angajamentul Comunitatii, numit in cele ce urmeaza "finantarea gratuita a CEE", a carui valoare este mentionata in Memorandumul de finantare, va determina limita in cadrul careia se va desfasura angajarea si executia platilor prin contracte si devize aprobate corespunzator.
    Orice cheltuieli ce depasesc finantarea gratuita a CEE, vor fi suportate de Beneficiar.
    Art. 2
    DISPONIBILITATEA FINANTARII GRATUITE A CEE
    Acolo unde executia unei masuri depinde de angajamentele financiare asupra resurselor proprii ale beneficiarilor sau asupra altor surse de fonduri, finantarea gratuita a CEE va deveni disponibila in momentul in care devin disponibile si sumele angajate de Beneficiar si/sau celelalte surse de fonduri, conform celor prevazute in memorandumul de finantare.
    Art. 3
    CHELTUIREA
    Contractele sunt eligibile pentru plati in baza acestui memorandum de finantare numai daca sunt incheiate inainte de data de expirare a Memorandumului de finantare. Platile in cadrul unor asemenea contracte pot avea loc in timpul unei perioade de maximum 12 luni de la data de expirare a memorandumului de finantare. Orice prelungire exceptionala a acestei perioade trebuie sa fie aprobata de Comisie.
    In cadrul limitei stabilite pentru finantarea gratuita a CEE, cererile pentru fonduri sub forma unui program de lucru vor fi prezentate Delegatiei Comisiei de catre Beneficiar, conform agendei stabilite in Memorandumul de finantare. Documentele justificative referitoare la platile facute pentru realizarea unei anumite masuri vor fi puse la dispozitie in sprijinul cererii de fonduri, atunci cand Comisia o solicita.
    Oricum, in cadrul anumitor contracte din cadrul masurii poate fi prevazuta plata direct de catre Comisie catre contractanti. Fiecare contract va indica proportia si momentul efectuarii platii, impreuna cu documentele justificative necesare.
    Pentru partea de program implementata de Beneficiar, autoritatea de implementare va inainta un program de lucru cu cel putin 9 luni inainte de data de expirare a Memorandumului de finantare, pentru aprobarea de catre Comisie a contractelor ce mai trebuie incheiate pentru implementarea programului. Programul de lucru trebuie sa cuprinda propuneri pentru utilizarea dobanzilor nete provenite din conturile deschise in cursul implementarii programului, cu conditia ca intreaga finantare gratuita a CEE sa fi fost angajata anterior.
    In ceea ce priveste masurile executate pe baza unor devize estimative, in conditiile in care Memorandumul de finantare nu poate prevedea altfel, o prima transa de plata, care nu va depasi 20% din totalul devizului aprobat de Comisie, poate fi efectuata in favoarea Beneficiarului, in aceleasi conditii mentionate la paragraful 2 de mai sus.

    TITLUL II
    ACHIZITIONAREA

    Art. 4
    GENERALITATI
    Procedura de urmat pentru incheierea contractelor de lucrari, livrari si de cooperare tehnica va fi mentionata in Memorandumul de finantare, urmand principiile de mai jos.
    Art. 5
    CONDITII DE PARTICIPARE
    1. Cu exceptia prevederilor art. 6, Comisia si Beneficiarul vor lua masurile necesare pentru a asigura egalitatea conditiilor de participare la astfel de contracte, in special prin publicarea in timp util a invitatiilor la licitatie. Anunturile urmeaza sa fie facute pentru Comunitate cel putin in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene si pentru statele beneficiare in jurnalul oficial corespunzator.
    2. Conditiile generale ale contractelor trebuie sa fie intocmite in conformitate cu modelele din uzanta internationala, cum ar fi reglementarile generale si conditiile pentru contractele de livrari finantate din fondurile PHARE.
    Art. 6
    DEROGAREA DE LA PROCEDURILE STANDARD
    Acolo unde este recunoscuta urgenta situatiei sau unde aceasta este justificata pe baza naturii, importantei reduse sau a unor caracteristici particulare ale anumitor masuri (de exemplu: operatii de finantare in doua etape, operatii multifazate, specificatii tehnice particulare etc.) si ale contractelor respective, Beneficiarul poate, de acord cu Comisia, sa autorizeze in mod exceptional:
    - acordarea contractelor in urma unor invitatii restranse la licitatie;
    - incheierea contractelor prin acord direct;
    - realizarea contractelor prin departamente de lucrari publice.
    O astfel de derogare trebuie sa fie mentionata in Memorandumul de finantare.
    Art. 7
    ACORDAREA CONTRACTELOR DE LUCRARI SI LIVRARI
    Comisia si Beneficiarul se vor asigura ca pentru fiecare operatie oferta selectata este cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, in special din punct de vedere al calificarilor si garantiilor oferite de licitatori, al costului si al calitatii serviciilor, al naturii si al conditiilor de executie a lucrarilor sau a livrarilor, al costului lor de utilizare si valori tehnice.
    Rezultatele invitatiilor la licitatie vor trebui publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene cat de repede posibil.
    Art. 8
    CONTRACTELE DE COOPERARE TEHNICA
    1. Contractele de Cooperare Tehnica, care pot lua forma contractelor pentru studii, supravegherea lucrarilor sau de asistenta tehnica, vor fi incheiate dupa negocierea directa cu consultantul sau, daca se justifica din punct de vedere tehnic, economic sau financiar, ca urmare a invitatiei la licitatie.
    2. Contractele vor trebui sa fie intocmite, negociate si incheiate fie de Beneficiar, fie de Comisie atunci cand se prevede astfel in memorandumul de finantare.
    3. In situatia in care contractele urmeaza sa fie intocmite, negociate si incheiate de Beneficiar, Comisia va propune o lista scurta cu unul sau mai multi candidati, pe baza criteriilor de garantare a calificarilor, experientei si independentei lor si tinand seama de disponibilitatea acestora pentru proiectul in discutie.
    4. In cazul unei proceduri directe de negociere, cand Comisia a propus mai multi candidati, Beneficiarul este liber sa aleaga dintre cei propusi candidatul cu care intentioneaza sa incheie contractul.
    5. Cand exista recurs la o procedura de licitare contractul va fi acordat candidatului care a inaintat oferta confirmata de Beneficiar si de Comisie ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

    TITLUL III
    ACORDAREA DE FACILITATI

    Art. 9
    PRIVILEGII GENERALE
    Personalului care participa la masurile finantate de Comunitate, precum si membrilor de familie ai acestuia, li se pot acorda avantaje, privilegii si scutiri nu mai putin favorabile decat cele acordate in mod obisnuit altor straini angajati in statul Beneficiarului, in cadrul oricaror alte acorduri bilaterale sau multinationale ori aranjamente pentru programe de asistenta economica si de cooperare tehnica.
    Art. 10
    FACILITATI DE STABILIRE, INSTALARE, INTRARE SI REZIDENTA
    In cazul contractelor de lucrari, de livrari sau de servicii, persoanele fizice sau juridice eligibile pentru participarea la procedurile de licitatie vor avea drept de instalare temporara si de rezidenta in cazurile in care importanta contractului justifica aceasta. Acest drept va fi obtinut numai dupa emiterea invitatiei de participare la licitatie, va servi personalului necesar efectuarii studiilor preparatorii pentru redactarea ofertelor si va expira la o luna dupa desemnarea contractantului.
    Beneficiarul va permite personalului care ia parte la contractele de lucrari, livrari sau de servicii finantate de Comunitate si membrilor de familie apropiati ai acestuia sa intre in statul Beneficiarului, sa se stabileasca in stat, sa lucreze acolo si sa paraseasca statul respectiv, asa cum o justifica natura contractului.
    Art. 11
    IMPORTUL SI RE-EXPORTUL DE ECHIPAMENT
    Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru importul de echipament profesional cerut pentru executarea masurii, in conformitate cu legile, regulile si reglementarile in vigoare ale Beneficiarului.
    Beneficiarul va acorda in plus persoanelor fizice si juridice care au executat contracte de lucrari, livrari sau servicii permisele necesare pentru re-exportul echipamentului mentionat.
    Art. 12
    CONTROLUL IMPORTURILOR SI SCHIMBURILOR VALUTARE
    Pentru executarea masurilor Beneficiarul se obliga sa acorde autorizatii de import, precum si autorizatii pentru achizitionarea valutei necesare si sa aplice reglementarile nationale privind controlul asupra schimburilor valutare, fara discriminare intre statele membre ale Comunitatii, Albania, Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia si fosta Republica Iugoslava a Macedoniei.
    Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru repatrierea fondurilor primite pentru executarea masurii, conform reglementarilor de control al schimburilor valutare in vigoare in statul Beneficiarului.
    Art. 13
    IMPOZITARE si VAMA
    1. Plata impozitelor, taxelor vamale si a taxelor de import nu va fi finantata din finantarea gratuita a CEE.
    2. Importurile in baza contractelor de livrari, incheiate de autoritatile Beneficiarului si finantate din finantarea gratuita a CEE, vor putea intra in statul Beneficiarului fara a fi supuse taxelor vamale, altor taxe din import, impozitelor sau unui regim fiscal cu efect echivalent.
    Beneficiarul va asigura ca importurile respective sa fie eliberate din punctul de intrare pentru a fi livrate catre contractant, asa cum se prevede in contract, si pentru folosinta imediata conform cerintelor pentru implementarea normala a contractului, fara a tine seama de intarzieri sau de dispute in ceea ce priveste stabilirea taxelor vamale, platilor ori a impozitelor mentionate mai sus.
    3. Contractele pentru livrari sau servicii oferite de firme externe sau romanesti, finantate din finantarea gratuita a CEE, nu vor fi supuse in statul Beneficiarului platii T.V.A., timbrului fiscal sau taxelor de inregistrare ori altor impuneri fiscale avand efect similar, indiferent daca aceste taxe exista sau urmeaza sa fie instituite.
    4. Persoanelor fizice si juridice, inclusiv personalul expatriat din statele membre ale Comunitatii Europene, care executa contracte de cooperare tehnica finantate din finantarea gratuita a CEE, vor fi scutite de la plata impozitului pe profit si pe venit in statul Beneficiarului.
    5. Efectele personale si gospodaresti importate pentru uz personal de catre persoanele fizice (si membrii familiilor lor), altele decat cele achizitionate local, angajate in indeplinirea sarcinilor definite in contractele de cooperare tehnica, vor fi scutite de taxe vamale, de import, de alte taxe si impozite fiscale cu acelasi efect, efectele personale si gospodaresti respective urmand sa fie reexportate sau sa se dispuna de ele in tara conform reglementarilor in vigoare in statul Beneficiarului, dupa terminarea contractului.
    6. Persoanele fizice si juridice ce importa echipament profesional, asa cum se prevede la art. 11, daca solicita astfel, vor beneficia de sistemul de admitere temporara, asa cum este definit prin legislatia nationala a Beneficiarului in ceea ce priveste echipamentul respectiv.

    TITLUL IV
    EXECUTAREA CONTRACTELOR

    Art. 14
    ORIGINEA LIVRARILOR
    Beneficiarul se declara de acord ca, atunci cand Comisia nu autorizeaza altfel, materialele si livrarile necesare pentru executarea contractelor trebuie sa fie originare din Comunitate, Albania, Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia si Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei.
    Art. 15
    PROCEDURI DE EFECTUARE A PLATILOR
    1. Pentru contractele finantate din finantarea gratuita a CEE documentele de licitatie vor fi intocmite si platile vor fi efectuate fie in Unitati Europene de Cont (ECU) sau, conform legilor si reglementarilor privind schimbul valutar ale Beneficiarului, in valuta Beneficiarului, ori in valuta statului in care ofertantul isi are inregistrat sediul de afaceri sau in valuta statului in care sunt produse livrarile.
    2. Cand documentele de licitatie sunt intocmite in ECU, platile in cauza vor fi efectuate, in mod corespunzator in valuta prevazuta in contract, pe baza ratei de schimb a ECU in ziua precedenta efectuarii platii.
    3. Beneficiarul si Comisia vor lua toate masurile necesare pentru a asigura executia platilor in cel mai scurt timp posibil.

    TITLUL V
    COLABORAREA DINTRE COMISIE SI BENEFICIAR

    Art. 16
    INSPECTIE SI EVALUARE
    1. Comisia va avea dreptul sa-si trimita proprii agenti sau reprezentantii corespunzator autorizati pentru a duce la indeplinire orice misiune tehnica sau financiara sau de audit pe care o considera necesara pentru a urmari executia masurii. In orice caz, Comisia va comunica in avans autoritatilor Beneficiarului trimiterea unor astfel de misiuni.
    Beneficiarul va pune la dispozitie toate informatiile si documentele care vor fi solicitate de aceasta si va lua toate masurile pentru a facilita munca persoanelor imputernicite sa aduca la indeplinire evaluarile sau inspectiile.
    2. Beneficiarul:
    a) va pastra inregistrari si documente contabile adecvate pentru identificarea lucrarilor, livrarilor sau serviciilor finantate in baza Memorandumului de finantare, conform procedurilor legale de contabilitate;
    b) va asigura ca agentii sau reprezentantii mai sus mentionati ai Comisiei sa aiba dreptul de a inspecta toata documentatia si inregistrarile contabile relevante privitoare la cele finantate in baza Memorandumului de finantare si va asista Curtea de Conturi a Comunitatii Europene in executarea evaluarii contabile privind utilizarea finantarii gratuite a CEE.
    Comisia va putea, de asemenea, sa execute o evaluare ulterioara si o evaluare contabila finala a programului. Evaluarea ulterioara va analiza realizarea obiectivelor/scopurilor programelor, precum si impactul asupra dezvoltarii si restructurarii sectorului implicat.
    Evaluarea contabila finala va examina datele financiare la nivel local ale programului, oferind o parere independenta asupra corectitudinii si compatibilitatii contractelor si platilor, precum si asupra conformitatii lor cu prevederile memorandumului de finantare. Evaluarea contabila va stabili balanta fondurilor neangajate si/sau necheltuite care vor fi rambursate Comisiei.
    Art. 17
    URMARIREA MASURILOR
    Ca urmare a executarii masurii, Comisia poate solicita orice explicatie si, atunci cand este necesar, poate cadea de acord cu Beneficiarul asupra unei noi orientari in ceea ce priveste masura care sa fie considerata mai bine adaptata obiectivelor avute in vedere.
    Beneficiarul va face rapoarte catre Comisie, conform planului mentionat in Memorandumul de finantare, pe toata perioada de executie a masurii si dupa incheierea acesteia.
    Comisia, pe baza rapoartelor si, dupa caz, a evaluarii ulterioare, va proceda la inchiderea oficiala a programului si va informa tara beneficiara despre data inchiderii oficiale a programului.

    TITLUL VI
    PREVEDERI GENERALE SI FINALE

    Art. 18
    CONSULTARI - DISPUTE
    1. Orice problema legata de executarea sau interpretarea Memorandumului de finantare sau a acestor Conditii generale va fi subiect de consultare intre Beneficiar si Comisie, conducand, in cazul in care este necesar, la un amendament la Memorandumul de finantare.
    2. In situatia in care se constata neindeplinirea unei obligatii stabilite in Memorandumul de finantare si in aceste Conditii Generale, care nu au fost subiect al unor masuri de remediere luate in timp util, Comisia va putea suspenda finantarea masurii dupa consultarea cu Beneficiarul.
    3. Beneficiarul poate renunta total sau partial la executia masurii. Partile contractante vor stabili detaliile respectivei renuntari printr-un schimb de scrisori.
    Art. 19
    ANUNT - ADRESE
    Orice anunt si orice acord intre parti, prevazute aici, trebuie sa aiba forma unei comunicari scrise, cu referire explicita la numarul si la titlul masurii. Astfel de anunturi sau de acorduri vor fi facute prin scrisoare adresata partii autorizate sa primeasca cele mentionate si vor fi trimise la adresa anuntata de partea respectiva. In caz de urgenta sunt permise comunicari prin telefax, comunicari telegrafice sau prin telex, care vor fi considerate valabile, cu conditia confirmarii imediate prin scrisoare. Adresele sunt mentionate in Memorandumul de finantare.

    ANEXA B

                              ARBITRAJ

    Orice disputa intre partile contractante, rezultand din acordul-cadru sau din Memorandumul de finantare, care nu este rezolvata prin aplicarea procedurilor mentionate la art. 18 din Conditiile generale, referitoare la Memorandumul de finantare, va fi supusa arbitrarii de catre un tribunal de arbitraj, dupa cum urmeaza:
    Partile la arbitraj vor fi Beneficiarul, pe de o parte, si Comisia, pe de alta parte.
    Tribunalul de arbitraj va fi compus din trei arbitri, numiti dupa cum urmeaza:
    - un arbitru va fi numit de Beneficiar;
    - un al doilea arbitru va fi numit de Comisie;
    - al treilea arbitru (numit in continuare si "conducator") va fi numit prin acordul partilor sau, in cazul unui dezacord, de Secretarul General al O.N.U.
    Daca oricare dintre parti nu reuseste sa numeasca un arbitru, acesta va fi numit de conducator.
    Daca un arbitru numit conform acestei proceduri demisioneaza, decedeaza sau devine incapabil sa isi desfasoare activitatea, un alt arbitru va fi numit in acelasi mod ca si arbitrul caruia ii ia locul; un astfel de succesor va avea toate puterile si indatoririle arbitrului initial.

    ANEXA C

    1. Obiective si descriere
    Obiectivele generale ale programului sunt:
    - Promovarea bunelor relatii de vecinatate si a stabilitatii in regiunile de frontiera ale tarilor din Europa Centrala si de Est prin finantarea unor proiecte care vor avea ca rezultat beneficii concrete pentru regiunile si comunitatile existente de ambele parti ale frontierelor;
    - Promovarea cooperarii intre regiunile de frontiera din ambele tari, ajutand aceste regiuni sa depaseasca problemele specifice de dezvoltare, care ar putea aparea, intre altele, in legatura cu pozitia acestora in cadrul economiilor nationale, in interesul comunitatilor locale si intr-un mod compatibil cu protectia mediului;
    - Promovarea crearii si dezvoltarii unor retele de cooperare de ambele parti ale frontierei si stabilirea unor legaturi intre aceste legaturi si retele comunitare mai largi.
    Obiectivele si rezultatele specifice ale proiectelor sunt reflectate in urmatoarele domenii prioritare:
    - Intarirea cooperarii economice in regiunea de frontiera prin cresterea competitivitatii in sectorul industrial si comercial si a capacitatii de schimbare din regiunea de frontiera (proiectul HU 2003/005-830.01), precum si prin intensificarea turismului transfrontalier (proiectele HU 2003/005-830.01 si RO 2003/005-702.01);
    - Promovarea protectiei mediului prin imbunatatirea conditiilor de mediu pentru resursele de apa de suprafata si subterane (proiectul HU 2003/005-830.02) si prin crearea unui "coridor verde" transfrontalier romano-ungar de conservare a biodiversitatii (proiectul RO 2003/005-702.01);
    - Instituirea unui mecanism flexibil de finantare a asa-numitelor "proiecte la scara redusa si de la om la om" in domeniul dezvoltarii socio-economice (dezvoltare economica regionala, masuri de formare si ocupare a fortei de munca, imbunatatirea fluxului de informatii si comunicare, schimburi culturale, sprijin pentru presa etc.) cu impact transfrontalier (proiectele HU 2003/005-830.03 si RO 2003/005-702.02);
    In vederea pregatirii unor portofolii de proiecte mature si pentru intarirea capacitatii de programare si gestionare a proiectelor in domeniul programelor de cooperare transfrontaliera, printre activitatile finantate de Romania se numara si cea destinata pregatirii proiectelor (proiectul RO 2003/005-702.03).
    Programul a fost elaborat pe baza contactelor bilaterale dintre Romania si Ungaria, precum si a consultarilor cu Delegatiile CE din ambele tari si a recomandarilor din partea DG Extindere, ce reflecta de fapt dispozitiile Regulamentului Comisiei nr. 2760/98 privind punerea in aplicare a programelor de cooperare transfrontaliera in cadrul programelor Phare. Proiectele selectate pentru a beneficia de ajutor in cadrul Programului Phare de cooperare transfrontaliera Ungaria - Romania 2003 sunt in conformitate cu continutul proiectului de programare comun (DPC).

    Prioritatea DPC: Dezvoltarea economica

    Phare HU-2003/005-830.01: "Schema de finantare nerambursabila pentru dezvoltarea economica transfrontaliera" (2,000 MEUR)

    Regiunea de frontiera este caracterizata, in primul rand, prin importante diferente ale nivelurilor de dezvoltare ale zonelor nedezvoltate si in curs de dezvoltare. Aceste diferente se inregistreaza in special in domeniul infrastructurii si dezvoltarii industriale. In acelasi timp, regiunea dispune de importante resurse proprii care ar putea fi folosite pentru initierea dezvoltarii economice si eliminarea diferentelor existente.
    Un instrument important care ar putea contribui la cresterea economica in regiunea de frontiera este turismul datorita particularitatilor geografice ale regiunii, un cadru natural propice acestei activitati: ample posibilitati de practicare a turismului ecvestru, balneoclimateric, de tratament, ecologic si pe rauri. In regiunea de frontiera exista o mare varietate de amenajari turistice care ar putea atrage locuitorii din tara vecina si ar putea duce la dezvoltarea turismului transfrontalier. O conditie de baza in acest sens este imbunatatirea conditiilor de gazduire, atat in noile, cat si in vechile obiective turistice din regiune, precum si imbunatatirea calitatii serviciilor si a strategiei de comercializare.
    Un alt factor important ar putea fi progresul in sectorul cercetarii si dezvoltarii si imbunatatirea conditiilor de transfer in domeniul inovarii. Rezultatele din sectorul cercetarii si dezvoltarii se concretizeaza in produse, tehnologii si activitati noi, care contribuie la crearea unei baze pentru modernizarea economiei. In prezent, districtul Csongrad dispune de cea mai mare baza de cercetare care are un rol extrem de important. Cadrul institutional din acest sector poate constitui baza pentru dezvoltarea economiei, dar, actualmente, in regiunea de frontiera numai o parte din rezultate sunt utilizate.
    Intarirea capacitatii de adaptare a regiunii, precum si diversificarea activitatilor de cercetare si dezvoltare pot crea cadrul propice pentru o dezvoltarea economica flexibila, cu mijloace proprii de modernizare. Cele mai multe probleme de cooperare au aparut in legatura cu diferentele din cadrul institutional specific celor doua tari, nivelurile diferite ale atributiilor institutiilor acestora si fluxul insuficient de informatii. Pentru ca actiunile de cooperare sa fie mai eficiente, ar fi importanta imbunatatirea schimbului de informatii si a dezvoltarii cooperarii institutionale.
    O problema importanta o reprezinta distribuirea inegala si necontrolata a informatiilor, care ar putea duce la o crestere a diferentelor regionale. Astfel, este importanta stabilirea unei baze de schimburi de informatii, destinata posibililor beneficiari ai rezultatelor obtinute din activitatile de cercetare si dezvoltare (organizatii economice, institutii), precum si pentru cercetatori si inventatori. Este important, de asemenea, ca acestia sa fie ajutati in gasirea modului eficient de utilizare a rezultatelor din acest sector (noi marci de fabricatie, tehnologii). In acest sens, o necesitate de baza o reprezinta aceea de a avea posibilitatea de utilizare a unor servicii de comunicare performante, care sa permita distribuirea celor mai recente informatii la nivel regional. Contactele prin retele de comunicare si prin metode personale au si ele un rol in formarea unei comunitati, care este esential pentru dezvoltarea economica transfrontaliera comuna.
    In acest context, schema de finantare nerambursabila propusa va acorda asistenta pentru urmatoarele activitati din domeniile Formarii si inovarii si Turismului:
    - Formare si inovare:
        - Organizarea de stagii de formare, conferinte si seminarii pe teme legate de activitatea de afaceri transfrontaliera.
        - Sprijin in formarea grupurilor, formarea de retele pentru cercetarea comuna si dezvoltarea de noi produse, servicii si tehnologii competitive.
        - Crearea conditiilor adecvate intalnirilor, conferintelor, seminariilor si activitatilor de cercetare si dezvoltare pe teme specifice din domeniul mentionat mai sus.
    - Turism: Valorificarea patrimoniului cultural si a resurselor naturale.
        - Dezvoltarea armonizata a turismului in teritoriile transfrontaliere, a cooperarii culturale, a ecoturismului si a turismului in scopuri medicale.
        - Rezultatele scontate ale acestui proiect sunt: largirea gamei de produse si servicii conform cerintelor pietei (produse, servicii si tehnologii nou create, cu o considerabila valoare adaugata intelectuala, guvernarea intreprinderii pe baza criteriilor de calitate, o abordare in functie de calitate a IMM-urilor si a altor organizatii);
        - Activitatea de cercetare si dezvoltarea sporita si rezultate inovatoare in regiunea de frontiera;
        - Numarul mai mare de turisti din regiunea transfrontaliera.
    Proiectele care au fost deja partial finantate din alt program cu fonduri UE nu pot beneficia de ajutor financiar din aceste programe PHARE.

    Prioritatea DPC: Proiecte privind protectia mediului si gospodarirea apelor

    Phare HU-2003/005-830.02: "Retele de infrastructuri de cooperare transfrontaliera in domeniul protectiei mediului (Schema de finantare nerambursabila)" (2,500 MEUR)

    In regiunea de frontiera, exista trei unitati geografice care se ocupa de gospodarirea apelor: Regiunea Tisa de Sus, Valea Koros (inclusiv zona de captare a apei din raurile Koros si Berettyo si terenul dintre raurile Koros si Maros) si Regiunea Tisa de Jos. Aceste zone cuprind terenuri amenintate din punctul de vedere al inundatiilor, apelor interioare, al lipsei de apa sau al proastei calitati a apei si al bazelor de apa afectate, care dau o anumita importanta dezvoltarii infrastructurii de administrare a apelor si a cooperarii transfrontaliere in domeniul administrarii apelor in regiunea de frontiera. Regiunea de frontiera romano-ungara se confrunta anual cu una sau mai multe dintre aceste probleme.
    Utilizarea utilitatilor de apa si canalizare la scara mica este o solutie buna din punct de vedere economic si ecologic, care ajuta la eliminarea restrictiilor in domeniul utilitatilor publice (eliminarea diferentei dintre numarul de locuinte legate la reteaua de apa si numarul de locuinte legate la sistemul de canalizare) intr-un mod eficient. Aceasta este conditia necesara si adecvata pentru ca micile comunitati sa puna in aplicare programe mai ieftine de tratare a apei reziduale menajere, in loc sa aplice solutii urbane costisitoare.
    Din schema de finantare nerambursabila propusa se vor finanta activitati din domeniul calitatii apei si prevenirii inundatiilor, cum ar fi protectia bazei de apa (ex. instituirea unui cadru de monitorizare teritoriala pentru prevenirea si reactia rapida in cazul aparitiei unor riscuri de afectare a mediului), conservarea resurselor de apa de suprafata si subterane (ex. achizitionarea echipamentului de monitorizare pentru zonele amenintate, instalatii de prevenire a poluarii), instituirea unor sisteme de monitorizare a inundatiilor (achizitionarea echipamentului si a programelor informatice), masuri de prevenire a inundatiilor (ex. reabilitarea, modernizarea instalatiilor de prevenire a inundatiilor, a sistemului de indiguire si colectare a apei, controlul apei, statii de pompare, structuri de redirectionare a apei), masuri preventive pentru apele interioare (ex. imbunatatirea distributiei apei, constructia de canale), solutii de tratare si evacuare a apelor reziduale menajere nepericuloase si evacuarea namolului in gospodarii.
    Proiectele deja finantate partial dintr-un alt program cu fonduri UE nu pot beneficia de ajutor financiar din acest program Phare.

    Phare RO-2003/005-702.01: "Coridorul romano-ungar pentru conservarea biodiversitatii" (1,950 MEUR)

    Peisajul variat din partea de vest a Romaniei si din partea de est a Ungariei contine ecosisteme deosebit de valoroase din punct de vedere al conservarii biodiversitatii. Printre acestea, o mare parte se afla in ecosistemele din Bihor.
    In ecosistemele muntoase prevaleaza carstul impadurit, care este caracteristic acestei zone, cu specii de animale si plante protejate atat la nivel national, cat si international, cu numeroase pesteri si alte elemente carstice care confera o nota unica si care au o valoare deosebita din punct de vedere stiintific si turistic. Toate acestea au dus la o propunere de declarare a acestui parc national, desi exista deja ca atare, dar avea doar caracter formal si era nefunctional.
    Zonele mlastinoase de campie erau mult mai numeroase in trecut, dar odata cu extinderea comunitatilor umane si cu agricultura intensiva din ultimele secole, acestea au fost serios afectate, suprafata lor s-a redus mult, regimul lor hidrologic a fost, de asemenea, transformat prin lucrari de regularizare si asanare.
    Printre acestea se remarca rezervatia naturala din padurea Radvani situata langa comuna Cefa, o rezerva importanta ca loc de trecere, hrana si cuibarit pentru un numar mare de pasari protejate atat la nivel european, cat si la nivel international. Aceasta zona protejata se situeaza pe coridorul panonic-bulgar de migrare a pasarilor si animalelor care se invecineaza de-a lungul frontierei si cu zona protejata Kis-Sarret de langa Biharugra, care face parte din parcul national Koros-Maros din Ungaria.
    Pe listele directivelor cu privire la pasari 79/409/CEE si la habitate 92/43/CEE se afla numeroase specii de plante, animale si habitate.
    Riscurile curente ale protejarii naturii in zonele respective sunt legate de lipsa de planuri de gestionare corespunzatoare si de lipsa echipamentului necesar pentru monitorizare si protectie. Apoi, realizarea unui cadru de cooperare transfrontaliera prin crearea unui "coridor verde" in vederea dezvoltarii cooperarii pentru planificarea si implementarea unor masuri comune de gestionare a fost privita ca o sansa de ambele parti.
    In acest context, proiectul, al carui beneficiar este Regia Nationala a Padurilor - Directia Silvica Bihor (care administreaza padurile din zonele protejate respective), isi propune sa realizeze urmatoarele activitati pentru abordarea riscurilor mentionate si pentru dezvoltarea initiativelor durabile de ecoturism in regiune:

    Componenta 1: Pregatirea planurilor de gestionare; pregatirea specificatiilor tehnice si a documentelor pentru licitatie
    Proiectul va finanta asistenta tehnica, asistenta care are urmatoarele atributii:
    - sprijinirea Directiei Silvice Bihor in vederea pregatirii planurilor de gestionare pentru zonele interesate. Se vor explora posibilitati de sinergie si cooperare cu parcul national Koros-Maros.
    De asemenea, planul de gestionare va trebui sa stabileasca prioritatile tinand seama de resursele disponibile pentru cheltuieli de intretinere si exploatare, pentru asigurarea durabilitatii masurilor propuse. In acest context, prin asistenta tehnica va trebui sa se redefineasca evaluarea necesitatilor in ceea ce priveste monitorizarea si lucrarile.
    - sprijinirea Directiei Silvice Bihor si a parcului national Koros-Maros in vederea identificarii si implementarii programelor comune de cercetare
    - sprijinirea Directiei Silvice Bihor in vederea identificarii activitatilor de sensibilizare care urmeaza sa fie implementate in cadrul componentei 4
    - sprijinirea Directiei Silvice Bihor in vederea realizarii unui program pentru promovarea ecoturismului in zonele interesate si in cooperare cu parcul national Koros-Maros. Aceasta activitate include definirea activitatilor de promovare care urmeaza sa fie implementate in cadrul componentei 5.
    Prin asistenta tehnica se va evalua cererea potentiala, se vor formula recomandari in lumina celor mai bune practici din UE in domeniul ecoturismului si se va asigura sustinerea financiara a masurilor propuse. Se vor formula recomandari clare in ceea ce priveste raspunderile institutiilor pentru masurile propuse.
    Toate aceste activitati se vor realiza in stransa consultare cu toti sustinatorii interesati (ONG-uri, locuitori din zona ...)
    Prin asistenta tehnica se vor pregati specificatiile tehnice si documentele pentru licitatie in vederea achizitionarii de echipament in cadrul componentei de monitorizare (componenta 2) si a lucrarilor pentru protectia siturilor (componenta 3.a) si pentru centrele de vizitatori (componenta 3.b).

    Componenta 2: Achizitionarea echipamentului pentru programul de monitorizare
    Activitatea de monitorizare in aceste zone protejate va consta in colectarea datelor in vederea realizarii unei baze de date privind urmatoarele componente: apa, aer, sol, fauna, flora si impact antropic. Baza de date va furniza informatii pentru imbunatatirea si implementarea planului de gestionare. Pentru a se asigura un cadru optim de cooperare transfrontaliera, echipamentul achizitionat in cadrul acestei componente va trebui sa fie la un nivel tehnic comparabil cu echipamentul Administratiei Parcului National Koros-Maros din Ungaria.
    In cadrul acestei componente, se va finanta achizitionarea echipamentului necesar, cum ar fi tehnica/componente informatice; echipament de laborator pentru analiza primara a apei, aerului, solului, faunei, florei; statii meteo automatizate, GIS (sistem de informatii geografice); echipament foto si video in conformitate cu necesitatile programelor de monitorizare.

    Componenta 3: Realizarea infrastructurii pentru gestionarea zonelor protejate
    a) Protejarea si conservarea siturilor:
    In cadrul acestei componente se vor finanta urmatoarele lucrari/activitati:
    - Constructia si reabilitarea cailor de acces in zonele protejate
    - Echipament la hotarul zonelor protejate (garduri, gard viu, bariere, pietre de hotar, indicatoare de avertizare etc.); acestea se vor realiza pentru a nu distruge coridoarele de trecere a animalelor salbatice
    - Echipament de intretinere
    - Echipament pentru personalul de teren (uniforme, echipament de comunicatii etc.)
    b) Crearea unui centru administrativ si a patru centre de vizitatori
    In cadrul acestei activitati se vor acorda fonduri in vederea construirii si utilarii unui centru administrativ pentru parcul national din muntii Apuseni si a patru centre de vizitatori, unul in rezervatia naturala din padurea Radvani si trei in parcul national din muntii Apuseni.
    Regia Nationala a Padurilor - Directia Silvica Bihor va suporta cheltuielile de exploatare pentru aceste constructii.

    Componenta 4: Programe de sensibilizare publica si de educatie ecologica
    Aceasta componenta va fi finantata de Regia Nationala a Padurilor - Directia Silvica Bihor.
    Se vor organiza campanii de sensibilizare a publicului, seminarii si intalniri in cadrul tuturor comunitatilor invecinate cu distribuire de materiale de informare. Aceste activitati se vor realiza in cooperare cu institutiile specializate si cu ONG-uri.

    Componenta 5: Realizarea si promovarea programelor turistice
    In cadrul acestei componente se vor finanta programe de promovare a ecoturismului din fiecare zona protejata in conformitate cu planurile de gestionare a acestora. Aceste programe se vor efectua tinand seama de echipamentul din zonele protejate. Se va promova interesul de a vizita intreaga retea de zone protejate din ambele state si se va defini un circuit transfrontalier de vizitare.
    In cadrul acestei componente, se vor finanta activitati cum ar fi dotarea centrelor de vizitatori cu materiale de informare, realizarea unor trasee turistice, platforme de observare refugii, panouri informative etc.

    Conditii:

    Trebuie realizat intregul cadru legal referitor la aspecte de mediu si trebuie obtinute toate avizarile si aprobarile legale inainte de lansarea licitatiei pentru componente de lucrari.
    Beneficiarul (Regia Nationala a Padurilor - Directia Silvica Bihor) se angajeaza sa reinvesteasca toate veniturile rezultate din activitati de turism pentru intretinerea infrastructurii turistice si pentru protejarea siturilor.

    Prioritatea documentului de programare comun: Fondul Comun al Proiectelor Mici

    Phare HU-2003/005-830.03 "Fondul Comun al Proiectelor Mici" (1.000 MEUR) si RO-2003/005-702.02

    Fondul Comun al Proiectelor Mici va fi creat ca un mecanism flexibil care finanteaza proiecte "la scara redusa si de la om la om" cu impact transfrontalier referitoare la: cooperarea in domeniul afacerilor, dezvoltarea intreprinderilor, transfer de tehnologie si marketing, pentru intreprinderile mici si mijlocii, formare, ocuparea fortei de munca, mediu, masuri pentru schimburi culturale si medicale, imbunatatirea fluxului informational si a comunicatiilor intre regiunile limitrofe etc. Pentru a obtine un impact suficient, aceste mecanisme trebuie implementate in perspectiva multianuala. Proiectul este, intr-adevar, continuarea primului Fond Comun al Proiectelor Mici, care a fost finantat in cadrul Programului Phare de cooperare transfrontaliera RO/HU 2000, si a Fondului Comun al Proiectelor Mici finantat in cadrul programelor Phare 2001 si 2002. In consecinta, ambele parti au convenit sa continue aceasta initiativa in 2003.
    Fondul Comun al Proiectelor Mici va functiona in conformitate cu Liniile directoare specifice dezvoltate pentru exercitiul 2000 si aprobate de Serviciile Comisiei (Delegatiile CE) si cu "Ghidul practic pentru proceduri contractuale finantate din bugetul general al Comunitatilor Europene in contextul actiunilor externe". Vor fi elaborate de catre ambele tari linii directoare comune precise, care vor fi aprobate de Delegatiile CE din Ungaria si Romania.
    Agentiile de implementare din Ungaria si Romania vor prezenta o solicitare pentru propuneri de proiecte, care trebuie sa fie deschisa si corecta pentru toate organizatiile eligibile. O echipa de evaluatori adecvata va evalua cererile prezentate. Deciziile finale se adopta pe baza recomandarilor Comitetului comun de evaluare.
    In multe cazuri, candidatii pentru proiect vor necesita asistenta de dezvoltare considerabila. Pot fi organizate ateliere de formare si informare pentru a informa si asista potentialii participanti, astfel incat sa se asigure un inalt grad de transparenta si sa se incurajeze propunerile de calitate.
    Obiectivul Fondului Comun al Proiectelor Mici este de a pune la dispozitie o contributie Phare totala de 500 000 EUR/regiune de frontiera. Pana la 7% din contributia Phare (maximum 35 000 EUR pentru fiecare tara) poate fi utilizata pentru cheltuieli legate de pregatirea, selectarea, evaluarea si monitorizarea asistentei.
    Cofinantarea este necesara si va reprezenta un criteriu de eligibilitate a proiectelor. Cofinantarea minima va fi de 10% din costul fiecarui proiect de mica amploare. Proiectelor deja finantate partial dintr-un alt program din fonduri UE nu li se poate acorda sprijin din acest program Phare.

    Activitati de sprijin

    Phare RO-2003/005-702.03: "Asistenta tehnica pentru programare multianuala si implementarea programelor Phare de cooperare transfrontaliera Romania - Ungaria" (0,550 MEUR)

    Proiectul va oferi asistenta tehnica pe termen scurt agentiei de implementare pentru programele Phare de cooperare transfrontaliera Ungaria - Romania din fiecare tara. Aceasta asistenta se refera la toate activitatile legate de ciclul de viata al proiectelor Phare de cooperare transfrontaliera (identificare, programare, contractare, implementare etc.), inclusiv revizuirea documentelor Fondului Comun al Proiectelor Mici.
    Autoritatile de implementare implicate in faza de programare vor fi sprijinite cu expertiza pe termen scurt, pentru ca acestea sa poata produce documentatie de fond adecvata, studii de fezabilitate, documentatii tehnice de proiect, termeni de referinta, specificatii tehnice si dosare de licitatie etc.

    2. Bugetul

 ______________________________________________________________________________
| Programul Phare 2003 de cooperare transfrontaliera la granita dintre Romania |
| si Ungaria (EUR)                                                             |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|   CRIS No   |  Titlul proiectului       |Constructia   |Investitie|  Phare   |
|             |                           |institutionala|din       |  Total   |
|             |                           |din fonduri   |fonduri   |          |
|             |                           |Phare         |Phare     |          |
|_____________|___________________________|______________|__________|__________|
|HU 2003/005- | Schema de finantare       |           0  | 2.000.000| 2.000.000|
|830.01       | nerambursabila pentru     |              |          |          |
|             | dezvoltarea economica     |              |          |          |
|             | transfrontaliera          |              |          |          |
|_____________|___________________________|______________|__________|__________|
|HU 2003/005- | Retele de infrastructuri  |           0  | 2.500.000| 2.500.000|
|830.02       | de cooperare              |              |          |          |
|             | transfrontaliera in       |              |          |          |
|             | domeniul protectiei       |              |          |          |
|             | mediului (Schema de       |              |          |          |
|             | finantare)                |              |          |          |
|_____________|___________________________|______________|__________|__________|
|RO 2003/005- | Coridorul romano-ungar    |     250.000  | 1.700.000| 1.950.000|
|702.01       | pentru conservarea        |              |          |          |
|             | biodiversitatii           |              |          |          |
|_____________|___________________________|______________|__________|__________|
|HU 2003/005- | Fondul Comun al           |     500.000  |         0|   500.000|
|830.03       | Proiectelor Mici (FCPM)   |              |          |          |
|_____________|                           |______________|__________|__________|
|RO 2003/005- |                           |     500.000  |         0|   500.000|
|702.02       |                           |              |          |          |
|_____________|___________________________|______________|__________|__________|
|RO 2003/005- |Asistenta tehnica pentru   |     550.000  |         0|   550.000|
|702.03       |programare multianuala si  |              |          |          |
|             |implementarea programelor  |              |          |          |
|             |Phare de cooperare         |              |          |          |
|             |transfrontaliera           |              |          |          |
|             |Romania - Ungaria          |              |          |          |
|_____________|___________________________|______________|__________|__________|
|             |                     TOTAL |   1.800.000  | 6.200.000| 8.000.000|
|_____________|___________________________|______________|__________|__________|

    In conformitate cu Liniile directoare Phare pentru 1999 si cu Liniile directoare revizuite pentru 2002, toate proiectele de investitii sprijinite de Phare trebuie sa primeasca cofinantare din fonduri publice nationale.

    Contributia comunitara se poate ridica pana la 75% din valoarea totala a cheltuielilor publice eligibile*1).
    Cofinantarea pentru proiectele de constructie institutionala este acordata de beneficiar care are responsabilitatea efectuarii anumitor costuri de infrastructura si de implementare operationala, prin finantarea resurselor umane si a altor tipuri de resurse necesare in vederea unei absorbtii efective si eficiente a asistentei Phare.
------------
    *1) Impozitele nu reprezinta un element eligibil pentru cofinantare.

    3. Masuri in vederea implementarii

    3.1. Masuri in vederea implementarii in Ungaria
    a.) Gestionarea fondurilor si a proiectului de catre tara candidata
    Programul va fi gestionat in conformitate cu procedurile Sistemului Extins de Implementare Descentralizat Phare (EDIS) stabilite in Decizia de acreditare EDIS, semnata de Ungaria si Comisie*2). Inaintea adoptarii Deciziei de acreditare EDIS, implementarea se va face urmand procedurile Sistemului de implementare descentralizat Phare (SID)*3). Cu toate acestea, descentralizarea extinsa se va aplica cel mai tarziu incepand cu data aderarii.
    Coordonatorul national al asistentei (CNA) va avea responsabilitatea generala pentru programarea si monitorizarea programelor Phare. Responsabilul national cu autorizarea finantarii (RNAF) si responsabilii cu autorizarea programului (RAP) vor asigura ca programele sunt implementate in conformitate cu procedurile stabilite in Decizia de acreditare EDIS si/sau in Manualul SID, precum si cu alte instructiuni ale Comisiei si ca toate contractele necesare implementarii Memorandumului de finantare sunt atribuite pe baza procedurilor si documentelor standard definite si publicate recent de catre Comisia Europeana in vederea implementarii actiunilor externe. CNA si RAP au o responsabilitate comuna in privinta coordonarii programelor Phare (inclusiv programul Phare de cooperare transfrontaliera), ISPA si SAPARD, precum si a Fondurilor Structurale si de Coeziune.
    Fondul National (FN) din cadrul Ministerului Finantelor din Ungaria, condus de RNAF, va supraveghea gestionarea financiara a programului si va avea responsabilitatea raportarii catre Comisia Europeana. RNAF va detine responsabilitatea generala pentru gestionarea financiara a fondurilor Phare. Acesta se va asigura ca sunt respectate regulile Phare, reglementarile si procedurile referitoare la achizitii, raportare si gestionare financiara, precum si normele comunitare de acordare a ajutoarelor de stat, si ca functioneaza sistemul de raportare si informare cu privire la proiect. Aceasta include responsabilitatea raportarii tuturor cazurilor suspecte si dovedite de frauda sau nereguli. RNAF va avea raspunderea deplina asupra fondurilor Phare ale unui program pana la incheierea acestuia.
------------
    *2) In conformitate cu normele stabilite in Regulamentul Consiliului 1605/2002 (Regulamentul financiar), in special art. 164, in Regulamentul Comisiei 2342/2002 (Normele de aplicare a Regulamentului financiar) si in anexa la Regulamentul Consiliului 1266/1999.
    *3) In conformitate cu normele stabilite in Regulamentul Consiliului 1605/2002 (Regulamentul financiar), in Regulamentul Comisiei 2342/2002 (Normele de aplicare a Regulamentului financiar) si in anexa la Regulamentul Consiliului 1266/1999.

    b.) Dimensiunea proiectului
    Toate proiectele vor fi mai mari de 2 milioane EUR, cu exceptia proiectului 2003/005-830.03, Fondul Comun al Proiectelor Mici (FCPM), care va oferi finantare nerambursabila pentru micro-proiecte, inclusiv pentru actiuni "de la om la om" si mici proiecte-pilot in regiunea de granita. Acest lucru justifica proiecte cu o valoare mai mica de 2 milioane EUR. Acest lucru este, de asemenea, in conformitate cu art. 5 alin. (2) din Regulamentul CE nr. 2760/98.
    c.) Termene de contractare si executare a contractelor; termene de programare
    Toate contractele trebuie incheiate pana la 30 noiembrie 2005.
    Executarea contractelor trebuie sa se incheie pana la 30 noiembrie 2006. Angajamentele bugetare care nu au condus la plati timp de trei ani de la data asumarii legale vor fi dezangajate.
    d.) Procedura de verificare si incheiere a conturilor si recuperarea fondurilor
    Se va introduce o procedura de verificare si incheiere a conturilor in conformitate cu dispozitiile art. 53 alin. 5 din Regulamentul financiar*4) si ale art. 42 din Normele de aplicare ale Regulamentului financiar*5).
    Orice nereguli sau fraude*6) descoperite in orice moment pe parcursul implementarii programului vor conduce la recuperarea fondurilor de catre Comisie.
    Daca implementarea unei masuri nu pare sa justifice fie o parte, fie totalitatea asistentei alocate, Comisia va efectua o analiza corespunzatoare a situatiei, in special solicitand tarii beneficiare sa isi prezinte observatiile intr-o perioada de timp determinata si sa corecteze neregulile.
    In urma analizei mentionate in paragraful anterior, Comisia poate reduce, suspenda sau anula asistenta legata de masurile respective, daca analiza scoate la iveala nereguli, o utilizare necorespunzatoare a fondurilor sau nerespectarea uneia dintre conditiile prevazute in Memorandumul de finantare si, in special, orice schimbare semnificativa care afecteaza natura sau conditiile de implementare ale masurii pentru care nu s-a cerut aprobarea Comisiei. Orice reducere sau anulare a fondurilor conduce la recuperarea sumelor platite.
    In cazul in care considera ca o neregula nu a fost corectata sau ca o parte a unei operatiuni sau intreaga operatiune nu justifica partial sau total asistenta acordata, Comisia va efectua o analiza corespunzatoare a situatiei si va solicita tarii beneficiare sa isi prezinte observatiile intr-o perioada de timp determinata. In urma analizei, daca tara beneficiara nu a luat masuri de corectare a situatiei, Comisia poate:
    (a) reduce sau anula orice avans;
    (b) anula in totalitate sau partial asistenta acordata pentru masura respectiva.
    Comisia trebuie sa stabileasca dimensiunea masurii corective, avand in vedere natura neregulii constatate si gravitatea oricaror deficiente in sistemele de control si de gestionare.
    Orice fonduri neutilizate pana la data de expirare a programului vor fi recuperate de Comisie. O declaratie finala scrisa, insotita de documentatia aferenta, va fi emisa de catre Responsabilul national cu autorizarea finantarii (RNAF), la doua luni dupa ce toate platile au fost efectuate, in care este prezentata suma totala contractata si achitata. Va fi inclusa si o balanta finala a bancii care sa prezinte soldurile existente la Fondul National (FN)/Agentia de implementare (AI) si la Oficiul de Plati si Contractare Phare (OPCP).
    Desi fondurile neutilizate si neeligibile sunt recuperate dupa expirarea Memorandumului de finantare, se poate emite un ordin complementar de recuperare dupa efectuarea auditului final privind corectitudinea si concordanta contractelor si platilor, precum si conformitatea acestora cu dispozitiile Memorandumului de finantare, luand in considerare opinia independenta a auditului final.
    RNAF va asigura rambursarea oricaror fonduri neutilizate sau a oricarei plati necuvenite, intr-un interval de 60 de zile calendaristice de la data notificarii. Daca RNAF nu returneaza suma pe care o datoreaza Comunitatii, tara beneficiara trebuie sa plateasca aceasta suma Comisiei. Se vor aplica, referitor la sumele nerestituite, penalizari pentru intarzierea platilor, prin aplicarea regulilor prevazute in regulamentul financiar care reglementeaza bugetul Comunitatii.
------------
    *4) Regulamentul Consiliului 1605/2002 din 25 iunie 2002.
    *5) Regulamentul Comisiei 2342/2002 din 23 decembrie 2002.
    *6) Conform definitiei de la pct. 8a (Masuri de audit si anti-frauda in statele candidate) din prezentul document.

    e.) Fluxuri financiare
    Comisia va transfera fonduri catre FN, in conformitate cu Memorandumul de intelegere semnat de Comisie si de Ungaria in decembrie 1998. La cererea RNAF, fondurile vor fi transferate intr-un cont bancar separat, in euro, care va fi deschis si gestionat de catre FN, la o banca stabilita in prealabil si de comun acord cu Comisia.
    aa) Transferul de fonduri catre Fondul National
    O suma egala cu pana la 20% din fondurile ce urmeaza a fi gestionate local*, reprezentand prefinantarea*7), va fi transferata la FN in urma semnarii Memorandumului de finantare si a Acordurilor de finantare (AF) intre FN si Agentiile de implementare (AI)/Oficiul de Plati si Contractare Phare (OPCP). Dispozitiile art. 2 si 13 din Memorandumul de intelegere privind infiintarea Fondului National trebuie, de asemenea, sa fie respectate. In plus, RNAF trebuie sa inainteze Comisiei desemnarea responsabililor desemnati ca RAP si o descriere a sistemului implementat, subliniind fluxul informational dintre FN si AI/OPCP si modul in care vor decurge platile.
    Se vor efectua doua realimentari de fonduri egale cu pana la 30% fiecare din fondurile gestionate local. A doua realimentare se va opera atunci cand 5% din buget va fi platit de catre agentiile de implementare (AI) si de catre OPCP. A treia realimentare poate fi ceruta atunci cand 35% din bugetul total in vigoare a fost platit. A patra realimentare se va plati cand se achita 70% din bugetul total in vigoare si cand toate cheltuielile au fost efectuate (si anume, contractate in totalitate). Dupa cel mult doua luni de la efectuarea tuturor platilor, Fondul National va prezenta un raport final de cheltuieli, care va declansa operatia de regularizare a tuturor transferurilor raportata la ultima cheltuiala efectuata, ceea ce in stadiul respectiv va reprezenta platile efectuate (incetarea cheltuielilor)*8).
    In mod exceptional, RNAF poate cere plata in avans a unor procente mai mari decat cele mentionate mai sus, conform procedurilor prevazute in Memorandumul de intelegere mentionat anterior. Nu se poate face nici o realimentare daca nu au fost respectate etapele mentionate mai sus, in afara de cazul in care exista o autorizare expresa prealabila a Comisiei in acest sens.
------------
    *7) Conform definitiei de la art. 81.1.b.i din Regulamentul financiar.
    *8) Conform definitiei de la art. 105 din Normele de aplicare.

    bb.) Transferul de fonduri catre Agentiile de implementare
    Fondul National va transfera fonduri Agentiilor de implementare (AI), inclusiv Oficiului de Plati si Contractare Phare (OPCP), in conformitate cu Acordurile de finantare (AF) semnate de FN si de AI/OPCP, daca este cazul. Se vor deschide conturi bancare pentru subprograme in numele Agentiei de implementare/OPCP responsabile/responsabil cu administrarea financiara a subprogramelor, conform art. 13 din Memorandumul de intelegere privind infiintarea Fondului National.

    In conformitate cu SID, fiecare acord de finantare va fi aprobat in prealabil de catre Comisia Europeana. In cazul in care FN este agentul platitor pentru OPCP/Agentia de implementare (AI), nu se vor efectua transferuri de fonduri de la FN catre OPCP/AI. OPCP si Agentiile de implementare (AI) trebuie sa fie fiecare conduse de catre un responsabil cu autorizarea programului (RAP), numit de RNAF, dupa consultarea CNA. RAP va raspunde de toate operatiunile efectuate de catre OPCP/AI.
    Pentru contractele cu fonduri retinute pentru o perioada de garantie, totalul general al fondurilor legat de aceste contracte, asa cum a fost calculat de RAP si stabilit de catre Comisie, va fi platit Agentiei de implementare inainte de incheierea oficiala a programului. Agentia de implementare isi asuma responsabilitatea deplina de a depune fondurile pana la plata finala si de a se asigura ca fondurile mentionate anterior vor fi folosite numai pentru a face plati legate de clauzele de retinere. Agentia de implementare isi asuma in continuare responsabilitatea deplina fata de contractanti, in sensul indeplinirii obligatiilor legate de clauzele de retinere. Fondurile care nu au fost platite contractantilor dupa decontarea platilor finale vor fi returnate Comisiei. Anual, Comisia va primi de la RNAF o situatie generala a folosirii fondurilor depuse in conturi cu garantie si in special a platilor efectuate din aceste conturi, precum si a dobanzilor acumulate.
    cc.) Dobanda
    In principiu, toate conturile bancare*9) vor fi purtatoare de dobanda. Dobanda va fi raportata Comisiei Europene. Prin decizia Comisiei, pe baza propunerii RNAF, dobanda poate fi reinvestita in program.
------------
    *9) In special, dar nu exclusiv, conturile detinute de FN, OPCP si AI.

    f.) Agentiile de implementare vor raspunde de subprograme dupa cum urmeaza:
    Agentia de implementare a intregului program va fi Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala din cadrul Cabinetului primului-ministru.
    g.) Evaluarea impactului asupra mediului si conservarea naturii
    Procedurile de evaluare a impactului asupra mediului, stabilite in directiva Agentiei de Implementare Europeana (EIA)*10), se aplica in totalitate pentru toate proiectele de investitii Phare. Daca directiva EIA nu a fost inca transpusa in totalitate, procedurile trebuie sa fie similare celor stabilite in directiva mentionata anterior. Daca un proiect se afla sub incidenta anexei 1 sau anexei 2 la Directiva EIM, indeplinirea procedurii EIA trebuie sa fie corespunzator documentata*11).
    In cazul in care un proiect poate afecta zone importante pentru conservarea naturii, trebuie realizata o evaluare corespunzatoare, conform dispozitiilor art. 6 din Directiva privind conservarea habitatelor naturale*12).
    Toate proiectele de investitii trebuie indeplinite cu respectarea legislatiei comunitare din domeniul mediului. Fisele de proiect vor contine clauze specifice in conformitate cu legislatia UE relevanta in domeniul mediului, in functie de tipul de activitate desfasurata in cadrul fiecarui proiect de investitii.
------------
    *10) Directiva 85/337/CEE; JO L 175/40; 05.07.1985; modificata de Directiva 97/11/CEE; JO L 73/5; 14.03.1997.
    *11) In anexa EIA la fisa corespunzatoare proiectului de investitii.
    *12) Directiva 92/43/CEE; JO 206/7; 22.07.1992.

    h.) Reguli speciale pentru anumite componente ale programului

    Schema de finantare nerambursabila
    In cazul schemelor de finantare nerambursabila, masurile exacte de implementare vor fi precizate in fisele de proiect corespunzatoare, in baza urmatoarelor principii:
    - Procedurile si formatele care urmeaza a fi utilizate pentru implementarea schemelor si acordarea finantarii vor urmari dispozitiile Ghidului practic. Se va acorda o atentie speciala procesului de selectie a proiectelor beneficiare, care trebuie realizata la nivel tehnic prin intermediul comitetelor de selectie formate din experti numiti de catre autoritati care cofinanteaza planurile, precum si de catre administratiile corespunzatoare si grupurile de interese implicate in planuri.
    - RAP pentru programul a carei schema de finantare nerambursabila este finantat trebuie sa isi mentina responsabilitatea contractuala si financiara privind implementarea planurilor. In special, RAP trebuie sa aprobe in mod oficial cererea de oferte, formularele de inscriere, criteriile de evaluare, precum si procesul de selectie si rezultatele acestuia. RAP trebuie, de asemenea, sa semneze contractele de finantare nerambursabila cu beneficiarii si sa asigure monitorizarea si controlul financiar corespunzator in temeiul autoritatii si responsabilitatii sale. Cu aceasta rezerva, gestionarea planurilor poate fi descentralizata de sub autoritatea RAP catre organismele corespunzatoare la nivel sectorial si regional.
    - Anterior acreditarii EDIS, va fi necesara aprobarea prealabila a Delegatiei Comisiei Europene la Budapesta, in conformitate cu dispozitiile capitolului 6 din Ghidul practic (control prealabil descentralizat).
    - Implementarea proiectelor selectate prin prestarea de lucrari si servicii, furnizarea de materiale, subcontractate de catre beneficiarii finali ai finantarilor individuale, vor trebui sa respecte regulamentul achizitiilor publice din Ghidul practic.
    - In urma evaluarii pozitive a capacitatii agentiei de implementare de a administra din punct de vedere operational si financiar proiectele in mod corect si eficient (cf. sectiunii 11 si anexei 4 din Ghidul de programare al Phare din 2003), Delegatia Comisiei poate decide sa isi retraga aprobarea prealabila referitoare la subcontractarea derulata de beneficiarii finali ai finantarilor nerambursabile. Dispozitiile detaliate care reglementeaza rolul Delegatiei in etapa de subcontractare mentionata anterior vor fi prevazute, dupa caz, in schimbul de scrisori dintre Delegatie si autoritatile nationale dupa exercitiul de evaluare mentionat.
    - Schemele de finantare nerambursabila nu vor include proiecte pentru care contributia Phare este mai mare de 2 MEUR si mai mica de 50 000 EUR. Se poate renunta la limita inferioara in urma evaluarii mentionate privind capacitatea agentiei de implementare de a asigura o gestiune financiara sanatoasa. Limita inferioara nu se aplica in cazul ONG-urilor.
    Angajamentele financiare in conditiile Phare devin operationale la data semnarii contractelor de finantare nerambursabila de catre RAP din domeniu. Proiectele trebuie sa fie implementate integral inainte de data la care expira executia contractului din Memorandumul de finantare actual.

    3. Fondul Proiectelor Mici

    Fondul Proiectelor Mici va finanta proiecte de maxim 50 000 EUR (cu contributie Phare). Nu va include investitii materiale, in afara celor referitoare la mica infrastructura, care nu dau nastere la venituri nete substantiale.
    In ceea ce priveste Fondul Proiectelor Mici de cooperare transfrontaliera, se pot utiliza maxim 7% din contributia Phare pentru cheltuieli referitoare la pregatirea, selectarea, evaluarea si monitorizarea asistentei.

    3.2. Masuri in vederea implementarii in Romania
    a.) Gestionarea fondurilor si a proiectului de catre tara candidata
    Programul va fi gestionat in conformitate cu procedurile stabilite de Sistemul Extins de Implementare Descentralizat Phare (EDIS), stabilite in Decizia de acreditare a EDIS si in Acordul de Implementare a EDIS (Acordul de implementare EDIS; EIM) incheiat intre Romania si Comisie*14). Inainte de incheierea acordului mentionat, implementarea se va face urmand procedurile*15) Sistemului de Implementare Descentralizat Phare (SID). Cu toate acestea, descentralizarea extinsa se aplica cel tarziu de la data aderarii.
    Coordonatorul national al asistentei (CNA) va avea responsabilitatea generala pentru programarea si monitorizarea programelor Phare. Responsabilul national cu autorizarea finantarii (RNAF) si responsabilii cu autorizarea programului (RAP) vor asigura ca programele sunt implementate in conformitate cu procedurile prevazute in Decizia de acreditare EDIS si/sau in Manualul SID, precum si cu celelalte instructiuni ale Comisiei, si ca toate contractele necesare pentru implementarea Memorandumului de finantare sunt adjudecate pe baza metodologiei si documentelor standard, definite si publicate ultima data de Comisia Europeana in vederea implementarii actiunilor externe. CNA si RNAF detin raspunderea comuna a coordonarii dintre Phare (inclusiv Programul Phare de cooperare transfrontaliera), ISPA si SAPARD, precum si a Fondurilor de Coeziune si Structurale.
    Fondul National (FN) din Ministerul de Finante al Romaniei, condus de RNAF, va supraveghea gestionarea financiara a programului si va avea responsabilitatea raportarii catre Comisia Europeana. RNAF detine responsabilitatea generala a gestionarii financiare a fondurilor Phare. El va asigura ca sunt respectate regulile, regulamentele si procedurile Phare privind achizitiile, raportarea si gestionarea financiara, precum si normele comunitare de acordare a ajutoarelor de stat si ca sistemul de raportare si informare cu privire la proiect este operational. Aceasta include responsabilitatea de a raporta toate cazurile de frauda si neregulile, prezumtive sau reale. RNAF are raspunderea deplina a fondurilor Phare alocate unui program, pana la incheierea acestuia.
------------
    *14) In conformitate cu regulile prevazute de Regulamentul Consiliului 1605/2002, in special art. 164, Regulamentul Comisiei 2342/2002 (Norme de aplicare a Regulamentului financiar) si anexa la Regulamentul Consiliului 1266/1999
    *15) In conformitate cu normele stabilite in Regulamentul Consiliului 1605/2002 (regulamentul financiar), Regulamentul Consiliului 2342/2002 (Normele de aplicare a regulamentului financiar) si anexa la Regulamentul Consiliului 1266/1999

    b.) Dimensiunea proiectului
    Valoarea proiectelor va fi mai mare de 2 MEUR, cu exceptia urmatoarelor:
    2003/005-702.02 "Fondul Comun al Proiectelor Mici" (FCPM), asa cum se arata mai jos.
    2003/005-702.03 "Asistenta tehnica pentru programarea si implementarea multianuala a programelor Phare de cooperare transfrontaliera pentru Romania si Ungaria", avand in vedere ca natura proiectelor este aceea a constructiei institutionale.
    c.) Termenul limita de contractare si executie a contractelor; termen limita de programare
    Toate contractele trebuie incheiate pana la 30 noiembrie 2005. In nici un caz perioada de contractare nu poate depasi 3 ani de la data angajarii globale.
    Executia tuturor contractelor trebuie sa se incheie pana la 30 noiembrie 2006. Angajamentele bugetare care nu au dat nastere la plati in trei ani de la data angajamentului legal sunt dezangajate.
    d.) Procedura de verificare si incheiere a conturilor si recuperarea fondurilor
    Se va elabora metoda de verificare si incheiere a conturilor in conformitate cu art. 53 alin. (5) din Regulamentul financiar*16) si art. 42 din Normele de aplicare a Regulamentului financiar*17).
    Orice neregula sau frauda dovedita*18), descoperita in orice moment al implementarii programului, va atrage dupa sine recuperarea fondurilor de catre Comisie.
    Daca se constata ca aplicarea unei masuri nu justifica fie o parte, fie totalitatea asistentei financiare acordate, Comisia va efectua examinarea corespunzatoare a cazului, in special solicitand tarii beneficiare sa prezinte observatiile sale intr-o perioada de timp data si sa corecteze neregulile.
    In urma analizei mentionate in paragraful anterior, Comisia poate reduce, suspenda sau anula asistenta legata de masurile mentionate, daca analiza a scos la iveala nereguli, o utilizare necorespunzatoare a fondurilor sau nerespectarea uneia din conditiile Memorandumului de finantare, in special orice modificare semnificativa care afecteaza natura sau conditiile de implementare a masurii pentru care nu s-a cerut aprobarea Comisiei. Orice reducere sau anulare a asistentei va atrage dupa sine recuperarea sumelor platite.
    In cazul in care considera ca o neregula nu a fost corectata sau ca o parte a unei operatiuni ori totalitatea ei nu justifica valoarea totala sau partiala a asistentei acordate, Comisia va efectua o analiza corespunzatoare a cazului si va solicita tarii beneficiare sa-si prezinte observatiile intr-o perioada de timp data. Dupa examinare, in situatia in care tara beneficiara nu a intreprins masuri corective, Comisia poate:
    (a) sa reduca sau sa anuleze orice avans;
    (b) sa anuleze, partial sau in totalitate, asistenta acordata in aplicarea masurii.
    Comisia va stabili dimensiunea corectiei in functie de natura neregulilor si de amploarea deficientelor in sistemele de gestiune si control.
    Fondurile neutilizate pana la data expirarii programului vor fi recuperate de Comisie. RNAF va intocmi, in termen de doua luni dupa efectuarea platilor, o situatie finala cu documentele aferente, in care va arata suma totala contractata si achitata. Se va anexa, de asemenea, o balanta finala a bancii privind apropierea conturilor, care sa evidentieze soldurile existente in (FN)/AI/OPCP.
    Sub rezerva recuperarii fondurilor neutilizate si neeligibile dupa expirarea Memorandumului de finantare, se poate emite un ordin de recuperare complementar dupa efectuarea auditului final privind corectitudinea si consecventa contractelor si a platilor, precum si conformitatea acestora cu dispozitiile Memorandumului de finantare, luandu-se in considerare concluzia independenta din auditul final.
    RNAF va asigura rambursarea fondurilor neutilizate sau orice plata necuvenita in termen de 60 de zile calendaristice de la data notificarii. Daca RNAF nu restituie suma datorata Comunitatii, tara beneficiara trebuie sa restituie Comisiei suma respectiva. Se vor aplica, referitor la sumele nerestituite, penalizari pentru intarzierea platilor, prin aplicarea regulilor prevazute in regulamentul financiar care reglementeaza bugetul Comunitatii.
------------
    *16) Regulamentul Consiliului 1605/2002 din 25 iunie 2002
    *17) Regulamentul Comisiei 2342/2002 din 23 decembrie 2002
    *18) Conform definitiei de la alin. 8 lit. (a) (Masuri referitoare la audit si anti-frauda ale tarilor candidate) din prezentul document

    e.) Fluxuri financiare
    Comisia va transfera fonduri catre FN in conformitate cu Memorandumul de intelegere semnat de Comisie si de Romania in decembrie 1998. La solicitarea RNAF, fondurile vor fi transferate intr-un cont bancar separat, in euro, care va fi deschis si administrat de FN, la o banca agreata cu Comisia.
    aa.) Transferul de fonduri catre Fondul National
    O suma de maxim 20% din fondurile care vor fi administrate pe plan local*) reprezentand prefinantarea*19) va fi transferata la FN dupa semnarea Memorandumului de finantare si a Acordurilor de finantare (AF) intre FN si Agentiile de implementare (AI)/Oficiul de Plati si Contractare Phare (OPCP). Se vor respecta, de asemenea, dispozitiile prevazute in art. 2 si art. 13 ale Memorandumului de intelegere cu privire la FN. In plus, RNAF trebuie sa prezinte Comisiei lista persoanelor desemnate in calitate de RAP si o descriere a sistemului implementat, evidentiindu-se fluxul informational dintre FN si AI/OPCP, precum si modul in care se vor efectua platile.
    Se vor efectua inca doua transferuri de maxim 30% din fiecare fond administrat pe plan local. Al doilea transfer va avea loc atunci cand AI si OPCP vor fi varsat 5% din buget. Al treilea transfer poate fi solicitat dupa plata a 35% din bugetul total in vigoare. Un al patrulea transfer se va efectua atunci cand se va varsa 70% din bugetul total in vigoare si cand toate cheltuielile vor fi asumate (cu alte cuvinte, contractate integral). In maxim doua luni de la efectuarea platilor, Fondul National (FN) va prezenta un raport final de cheltuieli, care va declansa operatia de regularizare a tuturor transferurilor raportata la ultima cheltuiala efectuata, ceea ce in stadiul respectiv va reprezenta platile efectuate (incetarea cheltuielilor)*20).
    In mod exceptional, RNAF poate solicita plata unor procentaje mai mari decat cele mentionate anterior, in conformitate cu procedurile expuse in Memorandumul de intelegere. Nici o plata intermediara nu poate fi efectuata daca nu au fost respectate procentele mentionate, in afara cazului in care exista autorizarea data in mod expres de conducerea Comisiei.
------------
    *19) Conform definitiei din art. 81 alin. (1) lit. (b) pct. (i)
    *20) Conform definitiei de la art. 105 din normele de aplicare

    bb.) Transfer de fonduri catre agentiile de implementare
    Fondul National va transfera fonduri catre AI, inclusiv catre OPCP, in conformitate cu acordurile de finantare semnate intre Fondurile Nationale si AI/APCP, acolo unde este cazul. Conturile bancare pentru subprograme se deschid in numele Agentiei de implementare/OPCP din domeniu care raspunde de administrarea financiara a subprogramului, in conformitate cu art. 13 din Memorandumul de intelegere referitor la infiintarea Fondului National.
    In temeiul SID, fiecare acord de finantare va fi contrasemnat in prealabil de Comisia Europeana. In cazurile in care FN este el insusi agentul platitor fata de OPCP/AI, nu va exista un transfer de fonduri de la FN catre OPCP/AI. OPCP si agentiile de implementare trebuie conduse fiecare in parte de catre un responsabil cu autorizarea programului (RAP) numit de RNAF dupa consultarea CNA. RAP va raspunde de toate operatiunile derulate de OPCP si Agentia de implementare din domeniu.
    Referitor la contractele cu fonduri aflate in conservare pentru o perioada de garantie, suma totala a fondurilor aferente acestor contracte, calculata si stabilita de Comisie, va fi platita Agentiei de implementare inainte de inchiderea oficiala a programului. Agentia de implementare isi asuma responsabilitatea deplina de a depune fondurile pana la scadenta ultimei plati si de a asigura ca fondurile mentionate vor fi utilizate doar pentru efectuarea platilor legate de clauzele de conservare.
    Agentia de implementare isi asuma, de asemenea, responsabilitatea deplina fata de contractanti de a respecta obligatiile legate de clauzele de conservare. Fondurile care nu au fost achitate contractantilor dupa decontarea ultimelor plati se restituie Comisiei. RNAF va prezenta Comisiei o situatie anuala generala privind utilizarea fondurilor depuse in conturile de garantie - si in special a platilor efectuate din aceste conturi - precum si a dobanzilor acumulate.
    cc.) Dobanda
    In principiu, toate conturile bancare*21) sunt purtatoare de dobanda. Dobanda se raporteaza Comisiei Europene. Prin decizie a Comisiei, pe baza propunerii RNAF, dobanda poate fi reinvestita in program.
    f.) Agentiile de implementare vor avea raspunderea subprogramelor, astfel:
    Agentia de implementare a intregului program va fi Ministerul Integrarii Europene.
    g.) Evaluarea impactului asupra mediului si conservarea naturii
    Procedurile de evaluare a impactului asupra mediului, asa cum au fost stabilite de Directiva Agentiei de Implementare Europeana (EIA)*22) se aplica integral pentru toate proiectele de investitii din programul Phare. Daca directiva EIA nu a fost transpusa inca integral, procedurile trebuie sa fie similare celor stabilite in directiva mentionata. In cazul in care un proiect se incadreaza in domeniul anexei I sau al anexei II din Directiva EIM, punerea in practica a procedurii trebuie sa fie documentata*23) corespunzator.
    In cazul in care un proiect poate afecta zone importante pentru conservarea naturii, trebuie realizata o evaluare*24) corespunzatoare, conform dispozitiilor art. 6 din Directiva privind conservarea habitatelor naturale*25).
    Toate proiectele de investitii se deruleaza in conformitate cu legislatia Comunitatii in materie de mediu. Fisele de proiect vor include clauze specifice privind conformitatea cu legislatia UE din domeniul mediului, in functie de tipul de activitate derulata prin fiecare proiect de investitii.
-----------
    *21) In special, dar nu in exclusivitate, conturile administrate de FN, OPCP si Agentiile de implementare
    *22) Directiva 85/337/CEE, JO L 175/40, 5.07.1985; asa cum a fost modificata de Directiva 97/11/CEE, JO L 73/5, 14.03.1997
    *23) In anexa EIA la fisa proiectului de investitii corespunzator
    *24) Directiva 92/43/CEE; JO 206/7, 22.07.1992
    *25) In anexa privind conservarea naturii la fisa proiectului de investitii corespunzator

    h.) Reguli speciale pentru anumite componente ale programului

    Schema de finantare nerambursabila
    In cazul schemelor de finantare nerambursabila, masurile exacte de implementare vor fi precizate in fisele de proiect corespunzatoare, in baza urmatoarelor principii:
    - Procedurile si formatele care urmeaza a fi utilizate pentru implementarea schemelor si acordarea finantarii vor urmari dispozitiile Ghidului practic. Se va acorda o atentie speciala procesului de selectie a proiectelor beneficiare, care trebuie realizata la nivel tehnic prin intermediul comitetelor de selectie formate din experti numiti de catre autoritati care cofinanteaza planurile, precum si de catre administratiile corespunzatoare si grupurile de interese implicate in planuri.
    - RAP pentru programul a carei schema de finantare nerambursabila este finantat trebuie sa isi mentina responsabilitatea contractuala si financiara privind implementarea planurilor. In special, RAP trebuie sa aprobe in mod oficial cererea de oferte, formularele de inscriere, criteriile de evaluare, precum si procesul de selectie si rezultatele acestuia. RAP trebuie, de asemenea, sa semneze contractele de finantare nerambursabila cu beneficiarii si sa asigure monitorizarea si controlul financiar corespunzator in temeiul autoritatii si responsabilitatii sale. Cu aceasta rezerva, gestionarea planurilor poate fi descentralizata de sub autoritatea RAP catre organismele corespunzatoare la nivel sectorial si regional.
    - Anterior acreditarii EDIS, va fi necesara aprobarea prealabila a Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, in conformitate cu dispozitiile capitolului 6 din Ghidul practic (control prealabil descentralizat).
    - Implementarea proiectelor selectate prin prestarea de lucrari si servicii, furnizarea de materiale subcontractate de beneficiarii finali ai finantarilor individuale, va face obiectul regulamentelor referitoare la achizitii din Ghidul practic.
    - In urma unei evaluari pozitive a capacitatii Agentiei de implementare de a gestiona din punct de vedere operational si financiar planurile in mod clar si eficient (cf. Sectiunii 11 si anexei 4 din Ghidul Programului Phare 2003), Delegatia Comisiei Europene poate hotari sa isi retraga aprobarea prealabila privind subcontractarea efectuata de catre beneficiarii finali ai finantarii individuale. Dispozitiile detaliate care reglementeaza rolul Delegatiei in cadrul fazei de subcontractare prevazute anterior va fi mentionata, daca este cazul, in schimbul de scrisori dintre Delegatie si Autoritatile Nationale dupa exercitiul de evaluare mentionat anterior.
    - Schemele de finantare nu vor include proiecte pentru care contributia Phare este mai mare de 2 milioane EUR si mai mica de 50 000 EUR. Aceasta limita inferioara poate fi anulata ca urmare a evaluarii mentionate anterior a capacitatii Agentiei de implementare de a da asigurari privind o gestionare financiara stabila. Aceasta limita inferioara nu se aplica in cazul ONG-urilor.
    Angajamentele financiare in termeni Phare vor intra in vigoare la data semnarii contractelor de finantare de catre RAP autorizate. Proiectele trebuie implementate integral inainte de data de expirare a executiei contractului din prezentul Memorandum de finantare.

    Fondul Proiectelor Mici

    Fondul Proiectelor Mici va finanta proiecte de maximum 50 000 EUR (cu contributie Phare). Nu va include investitii materiale, in afara celor referitoare la mica infrastructura, care nu dau nastere la venituri nete substantiale.
    In ceea ce priveste Fondul Proiectelor Mici de cooperare transfrontaliera se pot utiliza maxim 7% din contributia Phare pentru cheltuieli referitoare la pregatirea, selectarea, evaluarea si monitorizarea asistentei.

    4. Monitorizare si evaluare

    JMC (Comitetul Comun de Monitorizare) monitorizeaza implementarea proiectului. Comitetul include Responsabilul national cu autorizarea finantarii (RNAF), Coordonatorul national al asistentei (CNA) si serviciile Comisiei. JMC se intruneste cel putin o data pe an pentru a examina toate programele cu finantare Phare in scopul evaluarii progresului in indeplinirea obiectivelor stabilite in memorandumurile de finantare si in Parteneriatul pentru aderare. JMC poate recomanda schimbarea prioritatilor si/sau realocarea fondurilor Phare. In plus, o data pe an, JMC evalueaza progresul inregistrat in toate programele de asistenta de preaderare finantate de UE (Phare, ISPA si SAPARD).
    Pentru programul Phare, JMC este asistat de subcomitetele de monitorizare sectoriale (SMSC) care includ CNA, RAP-ul fiecarei agentii de implementare (si OPCP unde este cazul) si serviciile Comisiei. SMSC va examina in detaliu progresul inregistrat in fiecare program, inclusiv componentele si contractele acestuia, grupate de JMC in sectoare de monitorizare adecvate. Fiecare sector este condus de un SMSC pe baza rapoartelor periodice de monitorizare elaborate de Agentia de Implementare si a evaluarilor intermediare efectuate de evaluatori independenti. SMSC formuleaza recomandari privind aspectele de gestionare si proiectare, asigurandu-se ca acestea sunt efectuate. SMSC raporteaza catre JMC, caruia ii prezinta avize detaliate privind toate programele Phare finantate in sectorul sau.
    Serviciile Comisiei se asigura ca o evaluare ulterioara se efectueaza dupa incheierea programului.

    5.) Audit si masuri antifrauda

    a) Efectuate de catre statele candidate*13)
    In fiecare an vor fi trimise Comisiei un plan de audit si un rezumat al rezultatelor auditurilor efectuate. Rapoartele de audit vor fi puse la dispozitia Comisiei.
    Autoritatea nationala de control financiar competenta trebuie sa efectueze un control financiar adecvat asupra implementarii programului.
    Tarile beneficiare trebuie sa asigure investigarea si tratarea corespunzatoare ale cazurilor de frauda si nereguli, suspecte sau reale, rezultate din controalele nationale si cele de la nivelul Comunitatii.
    Prin neregula se intelege orice incalcare a dispozitiilor legislatiei nationale sau comunitare*14), a prezentului Memorandum de finantare sau a contractelor incheiate ca urmare a acestuia sau care rezulta dintr-o actiune sau omisiune a unui agent economic, care are sau poate avea efectul de prejudiciere a bugetului general al Comunitatilor sau a bugetelor gestionate de acestea, fie prin reducerea sau pierderea venitului ce revine din propriile resurse colectate direct in numele Comunitatilor Europene, fie printr-o alta cheltuiala nejustificata.
    Prin frauda se intelege orice actiune sau omisiune intentionata privind:
    (i) folosirea sau prezentarea de documente ori de declaratii false, incorecte sau incomplete, care are ca efect insusirea fara drept ori retinerea ilegala de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele gestionate de acestea ori in numele acestora;
    (ii) nedivulgarea informatiilor care ar constitui incalcarea unei obligatii specifice, avand acelasi efect;
    (iii) deturnarea unor fonduri si folosirea lor in alte scopuri decat cele pentru care au fost initial acordate.
    Autoritatile nationale trebuie sa asigure functionarea unui mecanism de control si raportare echivalent cu cel prevazut in Regulamentul Comisiei nr. 1681/1994*15).
    Toate cazurile de frauda si nereguli, reale sau suspectate, precum si toate masurile legate de acestea, luate de autoritatea nationala, trebuie raportate fara intarziere in special serviciilor Comisiei. Daca nu exista nici un caz real sau suspectat de frauda si nici o neregula de raportat, tara beneficiara trebuie sa instiinteze Comisia despre acest lucru in termen de doua luni de la incheierea fiecarui trimestru.
------------
    *13) In conformitate cu regulile stabilite in art. 54 din Regulamentul financiar
    *14) Definita ca totalitatea regulilor comunitare care se aplica intre partile la Memorandumul de finantare (de exemplu Acordurile Europene, Acordul-cadru, Memorandumul de intelegere privind instituirea Fondului National etc.)
    *15) JO L 178, 12.07.1994, p.p. 43 - 46

    b) Efectuate de catre Comisie
    Toate memorandumurile de finantare, precum si contractele incheiate ca urmare a acestora sunt supuse supravegherii si controlului financiar de catre Comisie (inclusiv de Biroul European Antifrauda) si auditurilor Curtii de Conturi Europene. Acestea includ controale la fata locului si, atat timp cat Sistemul extins descentralizat nu este inca aplicabil Agentiei de Implementare din tara candidata respectiva, masuri precum verificarea prealabila a procedurilor de licitatie si contractare, efectuate de Delegatia CE din tara candidata respectiva.
    Pentru a asigura o protectie eficienta a intereselor financiare ale Comunitatii, Comisia poate face controale si inspectii la fata locului conform dispozitiilor Regulamentului Consiliului (Euratom, CE) nr. 2185/1996*16).
    Conturile si operatiunile Fondului National si, acolo unde este cazul, ale OPCP si ale tuturor Agentiilor de Implementare relevante pot fi controlate dupa cum considera Comisia, de catre un auditor extern angajat de Comisie, fara a aduce atingere atributiilor Comisiei si ale Curtii de Conturi a Comunitatilor Europene, asa cum se mentioneaza in documentul "Conditiile generale privind memorandumul de finantare", anexat la Acordul-cadru.
------------
    *16) JO L 292, 15.11.1996, p.p. 2 - 5

    6. Transparenta/publicitate

    Fiecare Responsabil cu autorizarea programului (RAP) raspunde de asigurarea masurilor necesare pentru o publicitate adecvata a tuturor activitatilor finantate prin program. Acest lucru se va realiza in stransa legatura cu Delegatia Comisiei Europene.

    7.1. Conditii speciale
    In cazul in care angajamentele convenite nu sunt indeplinite din motive care intra in limitele competentelor Guvernului Ungariei si/sau ale Guvernului Romaniei, Comisia Europeana poate sa modifice programul cu scopul ca, daca aceasta considera necesar, Comisia sa poata anula tot programul sau o parte din acesta si/sau sa realoce fondurile neutilizate in alte scopuri, in concordanta cu obiectivele Programului Phare.
    7.2. Conditii speciale pentru Romania
    Pentru implementarea cu succes a Programului Transfrontalier Phare 2003 dintre Romania si Ungaria, Guvernul Romaniei trebuie sa faca un efort deosebit pentru identificarea si remedierea deficientelor si a slabiciunilor in gestionarea programelor de cooperare transfrontaliera. Pana la 31 martie 2004, Coordonatorul national al asistentei va elabora si va prezenta Comisiei un plan de construire a capacitatii de cooperare transfrontaliera, pentru perioada 2004 - 2006, in care sa precizeze actiunile necesare pentru intarirea agentiei de implementare si a autoritatilor de implementare. Planul trebuie sa acopere masurile necesare pentru a se asigura ca organismele mai sus mentionate au personal corespunzator, angajat cu norma intreaga, bugete de functionare corespunzatoare si ca sunt indeplinite toate celelalte conditii pentru implementarea actualelor si viitoarelor programe de cooperare transfrontaliera. Documentul va descrie primele actiuni concrete deja puse in practica pentru a aduce capacitatea administrativa la un nivel adecvat pentru anul 2004 (resurse umane si logistica: transport, acces la numere de telefon internationale etc.). Nici un contract cofinantat de Phare pentru Romania nu poate fi semnat inainte ca aceasta conditie sa fie indeplinita.

    Bugetul pe alocari globale si per componenta - Romania

 ______________________________________________________________________________
|        Programe      |   Buget Phare in MEUR   |Total |Beneficiar|IFI| Total |
|                      |                         |Phare |    *)    | *)| global|
|______________________|_________________________|______|__________|___|_______|
|                      |Investitie|Constructie   |(I+CI)|          |   |       |
|                      |          |Institutionala|      |          |   |       |
|______________________|__________|______________|______|__________|___|_______|
|   2003/005-702.01    |          |              |      |          |   |       |
|______________________|__________|______________|______|__________|___|_______|
|Coridorul romano-ungar|   1.700  |     0.250    | 1.950|   0.650  |   | 2.600 |
|pentru conservarea    |          |              |      |          |   |       |
|biodiversitatii       |          |              |      |          |   |       |
|______________________|__________|______________|______|__________|___|_______|
|   2003/005-702.02    |          |              |      |          |   |       |
|______________________|__________|______________|______|__________|___|_______|
|Fondul Comun al       |   0.000  |     0.500    | 0.500|   0.000  |   | 0.500 |
|Proiectelor Mici      |          |              |      |          |   |       |
|(FCPM)                |          |              |      |          |   |       |
|______________________|__________|______________|______|__________|___|_______|
|   2003/005-702.03    |          |              |      |          |   |       |
|______________________|__________|______________|______|__________|___|_______|
|Asistenta tehnica     |   0.000  |     0.550    | 0.550|   0.000  |   | 0.550 |
|pentru programarea    |          |              |      |          |   |       |
|anuala si punerea in  |          |              |      |          |   |       |
|practica a programelor|          |              |      |          |   |       |
|Phare de cooperare    |          |              |      |          |   |       |
|transfrontaliera intre|          |              |      |          |   |       |
|Romania si Ungaria    |          |              |      |          |   |       |
|______________________|__________|______________|______|__________|___|_______|
|         TOTAL        |   1.700  |     1.300    | 3.000|   0.650  |   | 3.650 |
|______________________|__________|______________|______|__________|___|_______|
    *)
    *)

    ANEXA D PRIVIND

    INFORMAREA SI PUBLICITATEA PENTRU PROGRAMELE PHARE, ISPA SI SAPARD ALE COMUNITATILOR EUROPENE

    1. Obiectiv si sfera de actiune

    Masurile de informare si publicitate privind asistenta din partea Comunitatii Europene prin Programul Phare au intentia de a creste gradul de constientizare a publicului si transparenta actiunilor UE, precum si de a crea o imagine consistenta privind masurile respective in toate tarile beneficiare. Informarea si publicitatea privesc masurile care primesc o contributie de la Programul Phare.

    2. Principii generale

    Fiecare responsabil cu autorizarea programului care raspunde de implementarea memorandumurilor financiare si a altor forme de asistenta va raspunde pentru publicitatea la fata locului. Aceasta actiune se va desfasura in cooperare cu Delegatiile Comisiei Europene, care vor fi informate asupra demersurilor facute in acest scop.
    Autoritatile nationale si regionale competente vor desfasura activitatile necesare pentru a asigura aplicarea efectiva a acestor aranjamente si pentru a colabora cu Delegatia Comisiei Europene la fata locului.
    Masurile de informare si publicitate descrise mai jos se bazeaza pe prevederile reglementarilor si deciziilor ce se aplica fondurilor structurale. Acestea sunt:
    - Reglementarea (CEE) 1159/2000 Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L130/30 din 31 mai 2000;
    - Decizia Comisiei din 31 mai 1994; Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L152/39 din 18 iunie 1994.
    Prevederi specifice privind ISPA sunt incluse in:
    - Decizia Comisiei din 22 iunie 2001; Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L182/58
    Masurile de informare si publicitate trebuie sa fie conforme cu prevederile reglementarilor si deciziilor mai sus mentionate. Un manual de conformitate poate fi pus la dispozitia autoritatilor nationale, regionale si locale de catre Delegatia Comisiei Europene din tara respectiva.

    3. Informarea si publicitatea privind programele Phare

    Informarea si publicitatea vor face subiectul unui set de masuri coerente, definite de autoritatile nationale, regionale si locale competente, in colaborare cu Delegatiile Comisiei Europene, pentru durata memorandumului de finantare, si va privi atat programele, cat si alte forme de asistenta.
    Costul informarii si publicitatii referitoare la proiecte individuale va fi suportat din bugetul alocat proiectelor respective.
    Cand sunt implementate programe Phare, se vor aplica masurile mentionate mai jos la lit. (a) si (b):
    (a) Autoritatile competente din tarile beneficiare trebuie sa publice continutul programelor si al altor forme de asistenta in forma cea mai potrivita. Ele trebuie sa asigure faptul ca asemenea documente sunt distribuite in mod corespunzator si trebuie sa le puna la dispozitia partilor interesate. Ele trebuie sa asigure prezentarea consecventa pe tot teritoriul tarii beneficiare a materialelor de informare si publicitate produse.
    (b) Masurile de informare si publicitate la fata locului trebuie sa cuprinda urmatoarele:
    (i) In cazul investitiilor de infrastructura cu un cost ce depaseste 1 milion euro:
    - panouri ridicate pe locurile respective, care sa fie instalate in concordanta cu prevederile reglementarilor si deciziilor mentionate in paragraful 2 de mai sus, si specificatii tehnice din manual, care sa fie furnizate de catre Delegatia Comisiei Europene in tara respectiva.
    - Placute permanente pentru lucrarile de infrastructura accesibile publicului larg, care sa fie instalate conform prevederilor reglementarilor si deciziilor mentionate in paragraful 2 de mai sus, si specificatii tehnice din manual care sa fie furnizate de catre Delegatia Comisiei Europene din tara respectiva.
    (ii) In cazul investitiilor productive, masuri pentru dezvoltarea potentialului local si orice alte masuri beneficiind de finantare Phare, ISPA sau SAPARD:
    - masuri care sa constientizeze beneficiarii potentiali si publicul larg cu privire la asistenta Phare, ISPA sau SAPARD, in concordanta cu reglementarile citate la paragraful 3(b)(i) de mai sus;
    - masuri adresate solicitantilor de ajutoare de stat, partial finantate de Phare, ISPA sau SAPARD sub forma unei indicatii in formularele care trebuie sa fie completate de asemenea solicitanti, ca parte a ajutorului vine din partea UE si in mod special de la programele Phare, ISPA sau SAPARD, in concordanta cu reglementarile de mai sus.

    4. Vizibilitatea asistentei UE in cercurile de afaceri si printre potentialii beneficiari si pentru publicul larg

    4.1. Cercurile de afaceri
    Cercurile de afaceri trebuie implicate cat mai mult posibil in asistenta care le priveste in modul cel mai direct.
    Autoritatile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor potrivite pentru diseminarea informatiilor catre potentialii beneficiari, in special catre intreprinderile mici si mijlocii. Acestea trebuie sa cuprinda si o indicatie privind procedurile administrative care trebuie urmate.
    4.2. Alti beneficiari potentiali
    Autoritatile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor potrivite pentru diseminarea informatiilor catre toate persoanele care beneficiaza sau care ar putea beneficia de masuri privind instruirea, ocuparea fortei de munca sau dezvoltarea resurselor umane. In acest sens, se va asigura cooperarea dintre organismele de invatamant profesional implicate in ocuparea fortei de munca, afaceri si grupurile de afaceri, centrele de instruire si organizatiile neguvernamentale.

    Formulare
    Formularele emise de autoritatile nationale, regionale sau locale privind anuntarea, solicitarea si acordarea de fonduri nerambursabile de asistenta destinate beneficiarilor finali sau oricarei alte entitati eligibile pentru asemenea asistenta vor trebui sa indice faptul ca UE si in mod special Programele Phare, ISPA sau SAPARD furnizeaza sprijinul financiar. Notificarea de asistenta transmisa beneficiarilor va mentiona volumul sau procentul de asistenta finantat de programul in cauza. Daca asemenea documente poarta stema nationala sau regionala, ele vor purta de asemenea si insemnul UE de aceeasi marime.
    4.3. Publicul general

    Media
    Autoritatile competente vor informa mass-media, in maniera cea mai potrivita, despre actiunile co-finantate de UE si in special de Phare, ISPA sau SAPARD. Asemenea participare va fi reflectata in mod corect in aceasta informare.
    In acest scop, lansarea operatiunilor (dupa ce au fost adoptate de Comisie) si fazele importante ale implementarii lor vor face subiectul unor masuri de informare, cu precadere in mass-media regionala (presa, radio si televiziune). Trebuie asigurata o colaborare corespunzatoare cu Delegatia Comisiei Europene din tara beneficiara.
    Principiile mentionate in cele doua paragrafe precedente se vor aplica anunturilor, cum ar fi comunicate de presa sau comunicate de publicitate.

    Actiuni informative
    Organizarea de actiuni informative, cum ar fi conferinte, seminarii, targuri si expozitii in legatura cu implementarea operatiunilor partial finantate de Programele Phare, ISPA sau SAPARD va urmari sa faca explicita participarea UE. Poate fi folosita ocazia pentru a se expune steagurile europene in camerele unde au loc intalniri si se pune emblema UE pe documente, in functie de situatie. Delegatia Comisiei Europene din tara beneficiara va ajuta, dupa necesitati, la pregatirea si realizarea acestor evenimente.

    Materiale informative
    Publicatiile (cum ar fi brosuri si pliante) despre programe si masuri similare finantate sau co-finantate de Phare, ISPA sau SAPARD trebuie sa contina pe pagina de titlu o indicatie clara a participarii UE, precum si simbolul UE, in cazul in care stema nationala sau regionala este folosita.
    In cazul in care asemenea publicatii includ o prefata, aceasta trebuie semnata atat de persoana responsabila in tara beneficiara, cat si de delegatul Comisiei, in numele acesteia, pentru a asigura ca participarea UE este clara.
    Aceste publicatii se vor referi la organismele nationale si regionale responsabile cu informarea partilor interesate.
    Principiile mentionate mai sus se vor aplica, de asemenea, si materialelor audiovizuale.

    5. Aranjamente speciale privind panouri, placute permanente si postere

    Pentru a asigura vizibilitatea masurilor finantate partial de programele Phare, ISPA sau SAPARD, tarile beneficiare vor asigura faptul ca urmatoarele masuri de informare si publicitate se supun urmatoarelor:

    Panouri
    Panourile care furnizeaza informatii privind participarea UE la finantarea investitiei ar trebui ridicate la locul tuturor proiectelor in care participarea UE ajunge pana la de 1 milion euro sau mai mult. Chiar in cazul in care autoritatile nationale sau regionale competente nu ridica un panou care sa anunte propria lor implicare in finantare, asistenta UE trebuie mentionata oricum pe un panou special. Panourile trebuie sa fie de o marime corespunzatoare anvergurii operatiunii (tinand seama de marimea co-finantarii din partea UE) si trebuie sa fie pregatite conform instructiunilor prevazute in manualul tehnic ce se poate obtine de la Delegatiile Comisiei Europene, la care se face referire mai sus.
    Panourile vor fi mutate din loc nu mai devreme de sase luni dupa terminarea lucrarilor si inlocuite, in cazurile in care este posibil, de o placuta permanenta in conformitate cu specificatiile descrise in manualul tehnic la care se face referire mai sus.

    Placute permanente
    Placute permanente ar trebui amplasate in zonele accesibile publicului larg (centre de congrese, aeroporturi, statii etc.). In plus fata de insemnul UE, asemenea placute trebuie sa specifice partea finantata de UE, alaturi de o mentiune a programului in cauza (Phare, ISPA sau SAPARD).
    In cazul in care o autoritate nationala, regionala sau locala sau un alt beneficiar decide sa ridice un panou, sa plaseze o placuta permanenta, sa afiseze un poster sau sa ia orice alta masura pentru a da informatii despre proiecte cu un cost mai mic de 1 milion euro, participarea UE trebuie de asemenea sa fie indicata.

    6. Prevederi finale

    Autoritatile nationale, regionale sau locale implicate pot lua, in orice situatie, masuri suplimentare, daca le considera a fi necesare. Ele vor consulta Delegatia Comisiei Europene si o vor informa despre initiativele pe care le au in vedere, astfel incat Delegatia sa poata participa in mod corespunzator in realizarea acestora.
    Pentru a inlesni implementarea acestor prevederi, Comisia, prin intermediul Delegatiilor sale la fata locului, va asigura asistenta tehnica sub forma indrumarii asupra cerintelor de design, in cazul in care este necesar. Se va realiza un manual, scris in limba tarii respective, care va contine indicatii detaliate in forma electronica si acesta va fi disponibil la cerere.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1887/2004

 
13.06.2020 16:42:01  Anonim  a scris :
Oferta rapida de împrumut între persoane fizice Sunt mister fabio zola, ac?ionar ?i finan?ator, ofer credite interna?ionale cu o rata dobânda nominala de 2%. Am un capital care va fi folosit în scurt timp pentru a acorda credit între persoane fizice ?i pe termen lung, acest lucru este a?a, acord de la 5000 € pentru 40.000.000 pentru to?i oamenii fiind serios în nevoile reale. Sunt disponibil pentru a satisface to?i clien?ii într-o perioada Maximum 72 de ore dupa primirea formularului de cerere de credit. raspunde?i direct la e-mailul meu: fabio.zola12@gmail.com cordial
   
 
13.06.2020 16:40:36  Anonim  a scris :
Oferta rapida de împrumut între persoane fizice Sunt mister fabio zola, ac?ionar ?i finan?ator, ofer credite interna?ionale cu o rata dobânda nominala de 2%. Am un capital care va fi folosit în scurt timp pentru a acorda credit între persoane fizice ?i pe termen lung, acest lucru este a?a, acord de la 5000 € pentru 40.000.000 pentru to?i oamenii fiind serios în nevoile reale. Sunt disponibil pentru a satisface to?i clien?ii într-o perioada Maximum 72 de ore dupa primirea formularului de cerere de credit. raspunde?i direct la e-mailul meu: fabio.zola12@gmail.com cordial
   
 
13.06.2020 16:37:27  Anonim  a scris :
ÎNCARCARE DE BANA ÎN 72H - FARA TAXE O modalitate u?oara de a ob?ine împrumutul dorit. Fie pentru o situa?ie de urgen?a (cheltuieli medicale, costul înlocuirii unui vehicul, costuri de repara?ii etc.) sau pentru un proiect mai pu?in vital (oportunitate de a pleca într-o calatorie, oportunitate investi?ii imobiliare, autovehicule second-hand etc.) va rog sa ma contactati pentru mai multa intelegere E-mail ; castanoy052@gmail.com
   
 
13.06.2020 16:36:34  Anonim  a scris :
oferim un împrumut de la 1000 la 20.000.000 de euro? în termeni foarte simpli Oferim un împrumut de la 1000 de euro la 500.000? în termeni foarte simpli. De asemenea, facem investi?ii ?i împrumuturi între persoane fizice, pe termen mediu ?i lung. Nu le cunoa?tem utilizarile ?i transferurile noastre sunt asigurat de o banca pentru securitatea tranzac?iilor. Pentru toate cererile dvs. de propuneri de rate ?i pla?i în etape ?i va voi fi ajutor. În cele din urma, sunte?i datorii ?i nu pute?i rezolva din lipsa de bani. Institu?ia noastra ofera acum o solu?ie rapida ?i fiabila ?i de securitate. . A?adar, va rugam sa ne contacta?i pentru mai multe informa?ii; lucio.meno1@gmail.com
   
 
13.06.2020 16:34:05  Anonim  a scris :
Buna domni?oara, domnule Dau împrumuturi oricui dore?te ajutor financiar foarte onest. Acesta este un împrumut între persoana fizica serioasa ?i rapida, cu doua condi?ii foarte simple. Rata dobânzii mele pe durata acestui împrumut este de 2%, iar rambursarea se face lunar. Daca sunte?i interesat, contacta?i-ne prin e-mail; marco.douglas12@gmail.com
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1887/2004
Ordonanţa 15 2005
pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile in implementarea programelor PHARE prevazute in Memorandumul de finantare incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul national PHARE 2003 pentru Romania, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003, in Memorandumul de finantare incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul de cooperare transfrontaliera intre Bulgaria si Romania pentru anul 2003, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003, in Memorandumul de finantare incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul de cooperare transfrontaliera intre Ungaria si Romania pentru anul 2003, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003, in Memorandumul de finantare incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la programul "Initiativa Granite Externe 2003 pentru Romania", semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2003, si in Memorandumul de finantare incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar in domeniul securitatii nucleare pentru Romania, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu