Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1885 din 24.06.2016

pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 503 din 05 iulie 2016SmartCity1

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei,în baza prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 6.693/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 29 iulie 2010.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Eugen-Dragoş Doroş Bucureşti, 24 iunie 2016. Nr. 1.885. ANEXĂNORME TEHNICE de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import Titlul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentele norme stabilesc procedura de declarare a mărfurilor la import utilizând Sistemul român de procesare automată a declaraţiei vamale la import. Articolul 2Sistemul român de procesare automată a declaraţiei vamale la import este un sistem bazat pe o aplicaţie informatică, denumită în continuare aplicaţia RCDPS, care asigură transmiterea electronică a datelor. Articolul 3Normele tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import se aplică tuturor mărfurilor care sunt declarate pentru import. Articolul 4În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a)DEI - document electronic de import: declaraţie vamală sub formă electronică, fără elemente de securitate şi siguranţă, întocmită în aplicaţia RCDPS, în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei şi care conţine datele menţionate în anexa 9 la acest regulament; b)DEISS - document electronic de import cu elemente de securitate şi siguranţă: declaraţie vamală sub formă electronică, cu elemente de securitate şi siguranţă, întocmită în aplicaţia RCDPS, în situaţia menţionată la art. 130 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, denumit în continuare cod, pentru plasarea mărfurilor în unul dintre regimurile vamale prevăzute la art. 14 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei şi care conţine datele menţionate în anexa 9 la acest regulament; c)MRN - număr unic de înregistrare al DEI/DEISS, alocat de aplicaţia RCDPS; d)discrepanţe minore - orice eroare materială care, în principal, nu afectează operaţiunea de import în cauză; e)discrepanţe majore - orice eroare care împiedică acordarea liberului de vamă şi care nu poate fi tratată ca o discrepanţă minoră; f)birou vamal de primă intrare - biroul vamal definit la art. 1 pct. 15 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii; g)birou vamal de import - biroul vamal definit la art. 159 alin. (3) din cod. Titlul IIDeclararea mărfurilor la import utilizând declaraţia vamală sub formă electronică Capitolul IÎntocmirea şi înregistrarea declaraţiei vamale sub formă electronică Articolul 5Declararea mărfurilor la import se realizează prin completarea de către declarant, în aplicaţia RCDPS, a DEI/DEISS, în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei. Articolul 6(1) După completare, DEI/DEISS se transmite prin intermediul aplicaţiei RCDPS către biroul vamal competent, cu respectarea dispoziţiilor cuprinse la art. 170 din cod.(2) DEI se depune la biroul vamal de import.(3) DEISS se depune la biroul vamal de primă intrare pe teritoriul României.(4) Depunerea şi înregistrarea DEI/DEISS la biroul vamal competent sunt certificate declarantului prin comunicarea MRNului aferent acesteia, atribuit în mod automat de către aplicaţia RCDPS. Capitolul IIAcceptarea declaraţiei vamale sub formă electronică Articolul 7Documentul tipărit după forma DEI/DEISS din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant, se depune la biroul vamal competent însoţit de documentele justificative în condiţiile prevăzute la art. 163 din cod. Articolul 8Lucrătorul vamal identifică DEI/DEISS în aplicaţia RCDPS pe baza MRN-lui alocat acesteia şi verifică existenţa documentelor în condiţiile prevăzute la art. 163 din cod. Articolul 9(1) În cazul în care respectă dispoziţiile stabilite la art. 172 din cod, acceptarea DEI/DEISS este comunicată declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV Acceptată".(2) Dacă DEI/DEISS nu este acceptată, biroul vamal comunică aceasta declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV Neacceptată", informându-l totodată despre motivele neacceptării. Capitolul IIIDecizia de control Articolul 10În situaţia în care, în urma efectuării analizei de risc, pe baza informaţiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a altor elemente privind operaţiunea de import, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla documentele justificative şi/sau mărfurile declarate, această decizie este menţionată în DEI/DEISS prin înscrierea în câmpul „Rezultatul controlului" a codului „A2" cu semnificaţia „Considerat satisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea „Declaraţie în aşteptarea efectuării plăţii datoriilor vamale". Articolul 11(1) Dacă lucrătorul vamal ia decizia de a controla documentele justificative şi/sau mărfurile declarate, această decizie este comunicată declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV sub control documentar" sau „Declaraţie de import sub control fizic".(2) Biroul vamal solicită declarantului/reprezentantului vamal punerea la dispoziţie a documentelor justificative pentru aplicarea dispoziţiilor regimului vamal pentru care mărfurile sunt declarate.(3) Controlul se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din cod şi ale art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii. Capitolul IVEfectuarea controlului Articolul 12Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanţe între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative şi/sau mărfurile controlate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în DEI/DEISS prin înscrierea în câmpul „Rezultatul controlului" a codului „A1" cu semnificaţia „Satisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea „Declaraţie în aşteptarea efectuării plăţii datoriilor vamale". Articolul 13Atunci când în timpul efectuării controlului se constată discrepanţe între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative şi/sau mărfurile controlate, lucrătorul vamal decide dacă acestea sunt considerate minore sau majore. Articolul 14(1) În situaţia în care se constată discrepanţe minore între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative şi/sau mărfurile controlate, acestea sunt comunicate declarantului pentru rezolvare, stabilindu-i-se un termen de răspuns conform prevederilor art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446. Comunicarea se face prin intermediul aplicaţiei RCDPS prin înscrierea în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului", a codului „A4" cu semnificaţia „Discrepanţe minore" şi trecerea DEI/DEISS în starea „DV în aşteptarea acceptării discrepanţelor minore de către declarant".(2) Dacă declarantul comunică că acceptă modificarea datelor ce au generat discrepanţe, lucrătorul vamal modifică declaraţia conform celor constatate şi înscrie în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului", codul „A1" cu semnificaţia „Satisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea „Declaraţie în aşteptarea efectuării plăţii datoriilor vamale".(3) În cazul în care declarantul comunică faptul că nu acceptă modificarea datelor din DEI/DEISS sau termenul acordat a expirat, lucrătorul vamal înscrie în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului", codul „B1" cu semnificaţia „Nesatisfăcător" şi comunică acest rezultat declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS prin trecerea DEI/DEISS în starea „Respins pentru import", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă. Articolul 15(1) Când în urma controlului se constată discrepanţe majore între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative şi/sau mărfurile controlate, acestea sunt comunicate declarantului.(2) Înainte de luarea deciziei de a nu acorda liberul de vamă lucrătorul vamal comunică, prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor, declarantului motivele care au stat la baza acesteia conform prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.(3) Declarantului/Reprezentantului i se acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care iar fi nefavorabilă în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.(4) Dacă fie din analiza punctului de vedere al declarantului/reprezentantului, fie la expirarea termenului acordat, menţionat la alin. (2) lucrătorul vamal decide că discrepanţele sunt în continuare majore, rezultatul este comunicat prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin înscrierea în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului", a codului „B1" cu semnificaţia „Nesatisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea „Respins pentru import", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă. Capitolul VPlata datoriei vamale Articolul 16(1) Lucrătorul vamal cu atribuţii financiar-contabile verifică efectuarea de către declarant a plăţii datoriei vamale şi a celorlalte taxe exigibile la plasarea mărfurilor sub regimul vamal respectiv şi/sau, după caz, constituirea garanţiei.(2) Când se constată efectuarea plăţii şi/sau garantării sumelor respective se procedează la validarea plăţii/constituirii garanţiei, DEI/DEISS trecând în starea „DV În aşteptarea liberului de vamă".(3) În cazul în care se constată neefectuarea plăţii şi/sau, după caz, a garantării sumelor respective, aceasta se comunică declarantului, stabilindu-i-se un termen conform prevederilor art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446, pentru remedierea situaţiei. Comunicarea se face prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV transmisă la declarant pentru rezolvarea problemelor legate de plata/garantarea datoriei vamale".(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), efectuarea plăţii şi/sau, după caz, a garantării sumelor respective de către declarant se comunică biroului vamal prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV în aşteptarea liberului de vamă". Neefectuarea plăţii şi/sau, după caz, a garantării sumelor respective de către declarant sau expirarea termenului acordat pentru remedierea situaţiei determină trecerea DEI/DEISS în starea „Respins pentru import", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă, fiind aplicabile prevederile art. 198 alin. (1) lit. (b) pct. (iii) din cod. Capitolul VILiberul de vamă Articolul 17(1) Liberul de vamă se acordă conform dispoziţiilor stabilite la art. 194-195 din cod, art. 245-246 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.(2) Data acordării liberului de vamă este înscrisă în DEI/DEISS şi se comunică declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „Liber de vamă". Articolul 18La cererea declarantului/reprezentantului, lucrătorul vamal responsabil cu acordarea liberului de vamă autentifică un exemplar pe suport hârtie al declaraţiei vamale, tipărit din aplicaţia RCDPS, pe hârtie obişnuită format A4 şi care certifică înscrisurile din DEI/DEISS pentru care s-a acordat liber de vamă. Autentificarea datelor înscrise în acest document se face prin aplicarea semnăturii şi a ştampilei lucrătorului vamal. Capitolul VIIModificarea şi invalidarea declaraţiei vamale sub formă electronică A. Modificarea şi invalidarea declaraţiei vamale sub formă electronică înainte de acordarea liberului de vamă Articolul 19(1) În aplicarea art. 173 din cod şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la acest articol, cererea de modificare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicaţia RCDPS şi se transmite biroului vamal competent, declaraţia trecând în starea „DV sub rectificare la declarant".(2) Documentele care stau la baza modificărilor solicitate se depun la biroul vamal însoţite de un document tipărit după cererea de rectificare din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant. Articolul 20Dacă cererea de modificare este acceptată de către biroul vamal, declarantul procedează la modificarea DEI/DEISS conform datelor menţionate în cerere, declaraţia trecând în starea „Acceptată". Declaraţia vamală rectificată păstrează MRN-ul şi data acceptării declaraţiei iniţiale. Articolul 21(1) În cazul în care biroul vamal decide că există motive de respingere a cererii, acesta comunică declarantului motivele respingerii.(2) Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii lucrătorul vamal comunică declarantului, prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor, motivele care au stat la baza acesteia conform prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.(3) Declarantului/Reprezentantului i se acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care iar fi nefavorabilă în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.(4) Dacă fie din analiza punctului de vedere al declarantului, fie la expirarea termenului acordat, menţionat la alin. (3), lucrătorul vamal decide respingerea cererii, acesta comunică declarantului motivele respingerii, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul aplicaţiei RCDPS, declaraţia trecând în starea „DV Acceptată - rectificare neautorizată". Articolul 22(1) În aplicarea art. 174 din cod şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la acest articol, cererea de invalidare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicaţia RCDPS şi se transmite biroului vamal competent.(2) Documentele care stau la baza cererii de invalidare se depun la biroul vamal însoţite de un document tipărit după cererea de invalidare din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant. Articolul 23Dacă cererea de invalidare este acceptată de biroul vamal, lucrătorul vamal desemnat procedează la invalidarea informatică a declaraţiei, DEI/DEISS trecând în starea „DV Invalidată". Articolul 24(1) În cazul în care biroul vamal decide că există motive de respingere a cererii se aplică prevederile art. 21 alin. (2) şi (3).(2) Dacă, fie din analiza punctului de vedere al declarantului, fie la expirarea termenului acordat, lucrătorul vamal decide respingerea cererii, acesta comunică declarantului motivele respingerii, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia trecând în starea „Acceptată".B. Modificarea şi invalidarea declaraţiei vamale sub formă electronică după acordarea liberului de vamă Articolul 25(1) În aplicarea art. 173 alin. (3) din cod şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la acest articol, cererea de modificare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicaţia RCDPS şi se transmite biroului vamal competent.(2) Documentele care stau la baza modificărilor solicitate se depun la biroul vamal însoţite de un document tipărit după cererea de modificare din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant. Articolul 26Dacă biroul vamal acceptă cererea de modificare, datele din DEI/DEISS sunt modificate de către lucrătorul vamal desemnat, corespunzător datelor solicitate în cerere. Declaraţia vamală modificată păstrează MRN-ul, data acceptării şi data acordării liberului de vamă ale declaraţiei iniţiale. Articolul 27În cazul în care biroul vamal respinge cererea de modificare, acesta comunică declarantului motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 28(1) În aplicarea art. 148 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la acest articol, cererea de invalidare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicaţia RCDPS şi se transmite biroului vamal competent.(2) Documentele care stau la baza cererii de invalidare se depun la biroul vamal însoţite de un document tipărit după cererea de invalidare din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant. Articolul 29Prevederile art. 23 se aplică în mod corespunzător. Articolul 30În cazul în care biroul vamal respinge cererea de invalidare, acesta comunică declarantului motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Titlul IIIProcedura alternativă Articolul 31Procedura alternativă se utilizează numai în cazul DEI şi doar în situaţia în care aplicaţia RCDPS nu funcţionează. Articolul 32(1) Utilizarea procedurii alternative şi a formularelor utilizate se agreează de către biroul vamal. La luarea deciziei de utilizare a procedurii alternative biroul vamal se asigură că orice declaraţie vamală înregistrată în aplicaţia RCDPS, care nu a fost procesată datorită nefuncţionării aplicaţiei, se invalidează.(2) Declarantul/Reprezentantul vamal este obligat să informeze în scris biroul vamal în legătură cu orice operaţiune de import, înregistrată în aplicaţia RCDPS şi care nu a primit liber de vamă, pentru a cărei finalizare se solicită utilizarea procedurii alternative. Articolul 33Biroul vamal acceptă o declaraţie vamală pe suport hârtie, cu condiţia ca aceasta să fie întocmită în conformitate cu prevederile din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei: a)fie prin intermediul documentului administrativ unic tipărit pe hârtie specială, prevăzut la lit. A din apendicele C1 la anexa 9 a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei; b)fie utilizând un formular de declaraţie vamală de import tipărit pe hârtie obişnuită, prevăzut în apendicele B1-D1 la anexa 9 a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei. Articolul 34(1) Orice declaraţie vamală introdusă în aplicaţia RCDPS, care nu a fost procesată datorită nefuncţionării aplicaţiei şi pentru care a fost luată decizia de utilizare a procedurii alternative, se invalidează de biroul vamal imediat ce a fost restabilită funcţionarea aplicaţiei.(2) Declaraţiile vamale care au fost întocmite în procedură alternativă şi au primit liber de vamă sunt preluate în sistemul informatic în maximum 24 de ore de la restabilirea funcţionării aplicaţiei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1885/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1885 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu