Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1885 din 24.06.2016

pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 503 din 05 iulie 2016SmartCity1

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei,în baza prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 6.693/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 29 iulie 2010.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Eugen-Dragoş Doroş Bucureşti, 24 iunie 2016. Nr. 1.885. ANEXĂNORME TEHNICE de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import Titlul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentele norme stabilesc procedura de declarare a mărfurilor la import utilizând Sistemul român de procesare automată a declaraţiei vamale la import. Articolul 2Sistemul român de procesare automată a declaraţiei vamale la import este un sistem bazat pe o aplicaţie informatică, denumită în continuare aplicaţia RCDPS, care asigură transmiterea electronică a datelor. Articolul 3Normele tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import se aplică tuturor mărfurilor care sunt declarate pentru import. Articolul 4În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a)DEI - document electronic de import: declaraţie vamală sub formă electronică, fără elemente de securitate şi siguranţă, întocmită în aplicaţia RCDPS, în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei şi care conţine datele menţionate în anexa 9 la acest regulament; b)DEISS - document electronic de import cu elemente de securitate şi siguranţă: declaraţie vamală sub formă electronică, cu elemente de securitate şi siguranţă, întocmită în aplicaţia RCDPS, în situaţia menţionată la art. 130 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, denumit în continuare cod, pentru plasarea mărfurilor în unul dintre regimurile vamale prevăzute la art. 14 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei şi care conţine datele menţionate în anexa 9 la acest regulament; c)MRN - număr unic de înregistrare al DEI/DEISS, alocat de aplicaţia RCDPS; d)discrepanţe minore - orice eroare materială care, în principal, nu afectează operaţiunea de import în cauză; e)discrepanţe majore - orice eroare care împiedică acordarea liberului de vamă şi care nu poate fi tratată ca o discrepanţă minoră; f)birou vamal de primă intrare - biroul vamal definit la art. 1 pct. 15 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii; g)birou vamal de import - biroul vamal definit la art. 159 alin. (3) din cod. Titlul IIDeclararea mărfurilor la import utilizând declaraţia vamală sub formă electronică Capitolul IÎntocmirea şi înregistrarea declaraţiei vamale sub formă electronică Articolul 5Declararea mărfurilor la import se realizează prin completarea de către declarant, în aplicaţia RCDPS, a DEI/DEISS, în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei. Articolul 6(1) După completare, DEI/DEISS se transmite prin intermediul aplicaţiei RCDPS către biroul vamal competent, cu respectarea dispoziţiilor cuprinse la art. 170 din cod.(2) DEI se depune la biroul vamal de import.(3) DEISS se depune la biroul vamal de primă intrare pe teritoriul României.(4) Depunerea şi înregistrarea DEI/DEISS la biroul vamal competent sunt certificate declarantului prin comunicarea MRNului aferent acesteia, atribuit în mod automat de către aplicaţia RCDPS. Capitolul IIAcceptarea declaraţiei vamale sub formă electronică Articolul 7Documentul tipărit după forma DEI/DEISS din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant, se depune la biroul vamal competent însoţit de documentele justificative în condiţiile prevăzute la art. 163 din cod. Articolul 8Lucrătorul vamal identifică DEI/DEISS în aplicaţia RCDPS pe baza MRN-lui alocat acesteia şi verifică existenţa documentelor în condiţiile prevăzute la art. 163 din cod. Articolul 9(1) În cazul în care respectă dispoziţiile stabilite la art. 172 din cod, acceptarea DEI/DEISS este comunicată declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV Acceptată".(2) Dacă DEI/DEISS nu este acceptată, biroul vamal comunică aceasta declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV Neacceptată", informându-l totodată despre motivele neacceptării. Capitolul IIIDecizia de control Articolul 10În situaţia în care, în urma efectuării analizei de risc, pe baza informaţiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a altor elemente privind operaţiunea de import, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla documentele justificative şi/sau mărfurile declarate, această decizie este menţionată în DEI/DEISS prin înscrierea în câmpul „Rezultatul controlului" a codului „A2" cu semnificaţia „Considerat satisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea „Declaraţie în aşteptarea efectuării plăţii datoriilor vamale". Articolul 11(1) Dacă lucrătorul vamal ia decizia de a controla documentele justificative şi/sau mărfurile declarate, această decizie este comunicată declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV sub control documentar" sau „Declaraţie de import sub control fizic".(2) Biroul vamal solicită declarantului/reprezentantului vamal punerea la dispoziţie a documentelor justificative pentru aplicarea dispoziţiilor regimului vamal pentru care mărfurile sunt declarate.(3) Controlul se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din cod şi ale art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii. Capitolul IVEfectuarea controlului Articolul 12Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanţe între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative şi/sau mărfurile controlate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în DEI/DEISS prin înscrierea în câmpul „Rezultatul controlului" a codului „A1" cu semnificaţia „Satisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea „Declaraţie în aşteptarea efectuării plăţii datoriilor vamale". Articolul 13Atunci când în timpul efectuării controlului se constată discrepanţe între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative şi/sau mărfurile controlate, lucrătorul vamal decide dacă acestea sunt considerate minore sau majore. Articolul 14(1) În situaţia în care se constată discrepanţe minore între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative şi/sau mărfurile controlate, acestea sunt comunicate declarantului pentru rezolvare, stabilindu-i-se un termen de răspuns conform prevederilor art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446. Comunicarea se face prin intermediul aplicaţiei RCDPS prin înscrierea în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului", a codului „A4" cu semnificaţia „Discrepanţe minore" şi trecerea DEI/DEISS în starea „DV în aşteptarea acceptării discrepanţelor minore de către declarant".(2) Dacă declarantul comunică că acceptă modificarea datelor ce au generat discrepanţe, lucrătorul vamal modifică declaraţia conform celor constatate şi înscrie în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului", codul „A1" cu semnificaţia „Satisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea „Declaraţie în aşteptarea efectuării plăţii datoriilor vamale".(3) În cazul în care declarantul comunică faptul că nu acceptă modificarea datelor din DEI/DEISS sau termenul acordat a expirat, lucrătorul vamal înscrie în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului", codul „B1" cu semnificaţia „Nesatisfăcător" şi comunică acest rezultat declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS prin trecerea DEI/DEISS în starea „Respins pentru import", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă. Articolul 15(1) Când în urma controlului se constată discrepanţe majore între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative şi/sau mărfurile controlate, acestea sunt comunicate declarantului.(2) Înainte de luarea deciziei de a nu acorda liberul de vamă lucrătorul vamal comunică, prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor, declarantului motivele care au stat la baza acesteia conform prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.(3) Declarantului/Reprezentantului i se acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care iar fi nefavorabilă în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.(4) Dacă fie din analiza punctului de vedere al declarantului/reprezentantului, fie la expirarea termenului acordat, menţionat la alin. (2) lucrătorul vamal decide că discrepanţele sunt în continuare majore, rezultatul este comunicat prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin înscrierea în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului", a codului „B1" cu semnificaţia „Nesatisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea „Respins pentru import", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă. Capitolul VPlata datoriei vamale Articolul 16(1) Lucrătorul vamal cu atribuţii financiar-contabile verifică efectuarea de către declarant a plăţii datoriei vamale şi a celorlalte taxe exigibile la plasarea mărfurilor sub regimul vamal respectiv şi/sau, după caz, constituirea garanţiei.(2) Când se constată efectuarea plăţii şi/sau garantării sumelor respective se procedează la validarea plăţii/constituirii garanţiei, DEI/DEISS trecând în starea „DV În aşteptarea liberului de vamă".(3) În cazul în care se constată neefectuarea plăţii şi/sau, după caz, a garantării sumelor respective, aceasta se comunică declarantului, stabilindu-i-se un termen conform prevederilor art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446, pentru remedierea situaţiei. Comunicarea se face prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV transmisă la declarant pentru rezolvarea problemelor legate de plata/garantarea datoriei vamale".(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), efectuarea plăţii şi/sau, după caz, a garantării sumelor respective de către declarant se comunică biroului vamal prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV în aşteptarea liberului de vamă". Neefectuarea plăţii şi/sau, după caz, a garantării sumelor respective de către declarant sau expirarea termenului acordat pentru remedierea situaţiei determină trecerea DEI/DEISS în starea „Respins pentru import", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă, fiind aplicabile prevederile art. 198 alin. (1) lit. (b) pct. (iii) din cod. Capitolul VILiberul de vamă Articolul 17(1) Liberul de vamă se acordă conform dispoziţiilor stabilite la art. 194-195 din cod, art. 245-246 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.(2) Data acordării liberului de vamă este înscrisă în DEI/DEISS şi se comunică declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „Liber de vamă". Articolul 18La cererea declarantului/reprezentantului, lucrătorul vamal responsabil cu acordarea liberului de vamă autentifică un exemplar pe suport hârtie al declaraţiei vamale, tipărit din aplicaţia RCDPS, pe hârtie obişnuită format A4 şi care certifică înscrisurile din DEI/DEISS pentru care s-a acordat liber de vamă. Autentificarea datelor înscrise în acest document se face prin aplicarea semnăturii şi a ştampilei lucrătorului vamal. Capitolul VIIModificarea şi invalidarea declaraţiei vamale sub formă electronică A. Modificarea şi invalidarea declaraţiei vamale sub formă electronică înainte de acordarea liberului de vamă Articolul 19(1) În aplicarea art. 173 din cod şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la acest articol, cererea de modificare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicaţia RCDPS şi se transmite biroului vamal competent, declaraţia trecând în starea „DV sub rectificare la declarant".(2) Documentele care stau la baza modificărilor solicitate se depun la biroul vamal însoţite de un document tipărit după cererea de rectificare din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant. Articolul 20Dacă cererea de modificare este acceptată de către biroul vamal, declarantul procedează la modificarea DEI/DEISS conform datelor menţionate în cerere, declaraţia trecând în starea „Acceptată". Declaraţia vamală rectificată păstrează MRN-ul şi data acceptării declaraţiei iniţiale. Articolul 21(1) În cazul în care biroul vamal decide că există motive de respingere a cererii, acesta comunică declarantului motivele respingerii.(2) Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii lucrătorul vamal comunică declarantului, prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor, motivele care au stat la baza acesteia conform prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.(3) Declarantului/Reprezentantului i se acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care iar fi nefavorabilă în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.(4) Dacă fie din analiza punctului de vedere al declarantului, fie la expirarea termenului acordat, menţionat la alin. (3), lucrătorul vamal decide respingerea cererii, acesta comunică declarantului motivele respingerii, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul aplicaţiei RCDPS, declaraţia trecând în starea „DV Acceptată - rectificare neautorizată". Articolul 22(1) În aplicarea art. 174 din cod şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la acest articol, cererea de invalidare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicaţia RCDPS şi se transmite biroului vamal competent.(2) Documentele care stau la baza cererii de invalidare se depun la biroul vamal însoţite de un document tipărit după cererea de invalidare din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant. Articolul 23Dacă cererea de invalidare este acceptată de biroul vamal, lucrătorul vamal desemnat procedează la invalidarea informatică a declaraţiei, DEI/DEISS trecând în starea „DV Invalidată". Articolul 24(1) În cazul în care biroul vamal decide că există motive de respingere a cererii se aplică prevederile art. 21 alin. (2) şi (3).(2) Dacă, fie din analiza punctului de vedere al declarantului, fie la expirarea termenului acordat, lucrătorul vamal decide respingerea cererii, acesta comunică declarantului motivele respingerii, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia trecând în starea „Acceptată".B. Modificarea şi invalidarea declaraţiei vamale sub formă electronică după acordarea liberului de vamă Articolul 25(1) În aplicarea art. 173 alin. (3) din cod şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la acest articol, cererea de modificare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicaţia RCDPS şi se transmite biroului vamal competent.(2) Documentele care stau la baza modificărilor solicitate se depun la biroul vamal însoţite de un document tipărit după cererea de modificare din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant. Articolul 26Dacă biroul vamal acceptă cererea de modificare, datele din DEI/DEISS sunt modificate de către lucrătorul vamal desemnat, corespunzător datelor solicitate în cerere. Declaraţia vamală modificată păstrează MRN-ul, data acceptării şi data acordării liberului de vamă ale declaraţiei iniţiale. Articolul 27În cazul în care biroul vamal respinge cererea de modificare, acesta comunică declarantului motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 28(1) În aplicarea art. 148 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la acest articol, cererea de invalidare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicaţia RCDPS şi se transmite biroului vamal competent.(2) Documentele care stau la baza cererii de invalidare se depun la biroul vamal însoţite de un document tipărit după cererea de invalidare din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant. Articolul 29Prevederile art. 23 se aplică în mod corespunzător. Articolul 30În cazul în care biroul vamal respinge cererea de invalidare, acesta comunică declarantului motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Titlul IIIProcedura alternativă Articolul 31Procedura alternativă se utilizează numai în cazul DEI şi doar în situaţia în care aplicaţia RCDPS nu funcţionează. Articolul 32(1) Utilizarea procedurii alternative şi a formularelor utilizate se agreează de către biroul vamal. La luarea deciziei de utilizare a procedurii alternative biroul vamal se asigură că orice declaraţie vamală înregistrată în aplicaţia RCDPS, care nu a fost procesată datorită nefuncţionării aplicaţiei, se invalidează.(2) Declarantul/Reprezentantul vamal este obligat să informeze în scris biroul vamal în legătură cu orice operaţiune de import, înregistrată în aplicaţia RCDPS şi care nu a primit liber de vamă, pentru a cărei finalizare se solicită utilizarea procedurii alternative. Articolul 33Biroul vamal acceptă o declaraţie vamală pe suport hârtie, cu condiţia ca aceasta să fie întocmită în conformitate cu prevederile din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei: a)fie prin intermediul documentului administrativ unic tipărit pe hârtie specială, prevăzut la lit. A din apendicele C1 la anexa 9 a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei; b)fie utilizând un formular de declaraţie vamală de import tipărit pe hârtie obişnuită, prevăzut în apendicele B1-D1 la anexa 9 a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei. Articolul 34(1) Orice declaraţie vamală introdusă în aplicaţia RCDPS, care nu a fost procesată datorită nefuncţionării aplicaţiei şi pentru care a fost luată decizia de utilizare a procedurii alternative, se invalidează de biroul vamal imediat ce a fost restabilită funcţionarea aplicaţiei.(2) Declaraţiile vamale care au fost întocmite în procedură alternativă şi au primit liber de vamă sunt preluate în sistemul informatic în maximum 24 de ore de la restabilirea funcţionării aplicaţiei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1885/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1885 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu