Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1885 din 24.06.2016

pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 503 din 05 iulie 2016SmartCity1

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei,în baza prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 6.693/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 29 iulie 2010.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Eugen-Dragoş Doroş Bucureşti, 24 iunie 2016. Nr. 1.885. ANEXĂNORME TEHNICE de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import Titlul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentele norme stabilesc procedura de declarare a mărfurilor la import utilizând Sistemul român de procesare automată a declaraţiei vamale la import. Articolul 2Sistemul român de procesare automată a declaraţiei vamale la import este un sistem bazat pe o aplicaţie informatică, denumită în continuare aplicaţia RCDPS, care asigură transmiterea electronică a datelor. Articolul 3Normele tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import se aplică tuturor mărfurilor care sunt declarate pentru import. Articolul 4În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a)DEI - document electronic de import: declaraţie vamală sub formă electronică, fără elemente de securitate şi siguranţă, întocmită în aplicaţia RCDPS, în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei şi care conţine datele menţionate în anexa 9 la acest regulament; b)DEISS - document electronic de import cu elemente de securitate şi siguranţă: declaraţie vamală sub formă electronică, cu elemente de securitate şi siguranţă, întocmită în aplicaţia RCDPS, în situaţia menţionată la art. 130 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, denumit în continuare cod, pentru plasarea mărfurilor în unul dintre regimurile vamale prevăzute la art. 14 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei şi care conţine datele menţionate în anexa 9 la acest regulament; c)MRN - număr unic de înregistrare al DEI/DEISS, alocat de aplicaţia RCDPS; d)discrepanţe minore - orice eroare materială care, în principal, nu afectează operaţiunea de import în cauză; e)discrepanţe majore - orice eroare care împiedică acordarea liberului de vamă şi care nu poate fi tratată ca o discrepanţă minoră; f)birou vamal de primă intrare - biroul vamal definit la art. 1 pct. 15 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii; g)birou vamal de import - biroul vamal definit la art. 159 alin. (3) din cod. Titlul IIDeclararea mărfurilor la import utilizând declaraţia vamală sub formă electronică Capitolul IÎntocmirea şi înregistrarea declaraţiei vamale sub formă electronică Articolul 5Declararea mărfurilor la import se realizează prin completarea de către declarant, în aplicaţia RCDPS, a DEI/DEISS, în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei. Articolul 6(1) După completare, DEI/DEISS se transmite prin intermediul aplicaţiei RCDPS către biroul vamal competent, cu respectarea dispoziţiilor cuprinse la art. 170 din cod.(2) DEI se depune la biroul vamal de import.(3) DEISS se depune la biroul vamal de primă intrare pe teritoriul României.(4) Depunerea şi înregistrarea DEI/DEISS la biroul vamal competent sunt certificate declarantului prin comunicarea MRNului aferent acesteia, atribuit în mod automat de către aplicaţia RCDPS. Capitolul IIAcceptarea declaraţiei vamale sub formă electronică Articolul 7Documentul tipărit după forma DEI/DEISS din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant, se depune la biroul vamal competent însoţit de documentele justificative în condiţiile prevăzute la art. 163 din cod. Articolul 8Lucrătorul vamal identifică DEI/DEISS în aplicaţia RCDPS pe baza MRN-lui alocat acesteia şi verifică existenţa documentelor în condiţiile prevăzute la art. 163 din cod. Articolul 9(1) În cazul în care respectă dispoziţiile stabilite la art. 172 din cod, acceptarea DEI/DEISS este comunicată declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV Acceptată".(2) Dacă DEI/DEISS nu este acceptată, biroul vamal comunică aceasta declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV Neacceptată", informându-l totodată despre motivele neacceptării. Capitolul IIIDecizia de control Articolul 10În situaţia în care, în urma efectuării analizei de risc, pe baza informaţiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a altor elemente privind operaţiunea de import, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla documentele justificative şi/sau mărfurile declarate, această decizie este menţionată în DEI/DEISS prin înscrierea în câmpul „Rezultatul controlului" a codului „A2" cu semnificaţia „Considerat satisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea „Declaraţie în aşteptarea efectuării plăţii datoriilor vamale". Articolul 11(1) Dacă lucrătorul vamal ia decizia de a controla documentele justificative şi/sau mărfurile declarate, această decizie este comunicată declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV sub control documentar" sau „Declaraţie de import sub control fizic".(2) Biroul vamal solicită declarantului/reprezentantului vamal punerea la dispoziţie a documentelor justificative pentru aplicarea dispoziţiilor regimului vamal pentru care mărfurile sunt declarate.(3) Controlul se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din cod şi ale art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii. Capitolul IVEfectuarea controlului Articolul 12Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanţe între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative şi/sau mărfurile controlate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în DEI/DEISS prin înscrierea în câmpul „Rezultatul controlului" a codului „A1" cu semnificaţia „Satisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea „Declaraţie în aşteptarea efectuării plăţii datoriilor vamale". Articolul 13Atunci când în timpul efectuării controlului se constată discrepanţe între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative şi/sau mărfurile controlate, lucrătorul vamal decide dacă acestea sunt considerate minore sau majore. Articolul 14(1) În situaţia în care se constată discrepanţe minore între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative şi/sau mărfurile controlate, acestea sunt comunicate declarantului pentru rezolvare, stabilindu-i-se un termen de răspuns conform prevederilor art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446. Comunicarea se face prin intermediul aplicaţiei RCDPS prin înscrierea în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului", a codului „A4" cu semnificaţia „Discrepanţe minore" şi trecerea DEI/DEISS în starea „DV în aşteptarea acceptării discrepanţelor minore de către declarant".(2) Dacă declarantul comunică că acceptă modificarea datelor ce au generat discrepanţe, lucrătorul vamal modifică declaraţia conform celor constatate şi înscrie în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului", codul „A1" cu semnificaţia „Satisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea „Declaraţie în aşteptarea efectuării plăţii datoriilor vamale".(3) În cazul în care declarantul comunică faptul că nu acceptă modificarea datelor din DEI/DEISS sau termenul acordat a expirat, lucrătorul vamal înscrie în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului", codul „B1" cu semnificaţia „Nesatisfăcător" şi comunică acest rezultat declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS prin trecerea DEI/DEISS în starea „Respins pentru import", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă. Articolul 15(1) Când în urma controlului se constată discrepanţe majore între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative şi/sau mărfurile controlate, acestea sunt comunicate declarantului.(2) Înainte de luarea deciziei de a nu acorda liberul de vamă lucrătorul vamal comunică, prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor, declarantului motivele care au stat la baza acesteia conform prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.(3) Declarantului/Reprezentantului i se acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care iar fi nefavorabilă în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.(4) Dacă fie din analiza punctului de vedere al declarantului/reprezentantului, fie la expirarea termenului acordat, menţionat la alin. (2) lucrătorul vamal decide că discrepanţele sunt în continuare majore, rezultatul este comunicat prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin înscrierea în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului", a codului „B1" cu semnificaţia „Nesatisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea „Respins pentru import", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă. Capitolul VPlata datoriei vamale Articolul 16(1) Lucrătorul vamal cu atribuţii financiar-contabile verifică efectuarea de către declarant a plăţii datoriei vamale şi a celorlalte taxe exigibile la plasarea mărfurilor sub regimul vamal respectiv şi/sau, după caz, constituirea garanţiei.(2) Când se constată efectuarea plăţii şi/sau garantării sumelor respective se procedează la validarea plăţii/constituirii garanţiei, DEI/DEISS trecând în starea „DV În aşteptarea liberului de vamă".(3) În cazul în care se constată neefectuarea plăţii şi/sau, după caz, a garantării sumelor respective, aceasta se comunică declarantului, stabilindu-i-se un termen conform prevederilor art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446, pentru remedierea situaţiei. Comunicarea se face prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV transmisă la declarant pentru rezolvarea problemelor legate de plata/garantarea datoriei vamale".(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), efectuarea plăţii şi/sau, după caz, a garantării sumelor respective de către declarant se comunică biroului vamal prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV în aşteptarea liberului de vamă". Neefectuarea plăţii şi/sau, după caz, a garantării sumelor respective de către declarant sau expirarea termenului acordat pentru remedierea situaţiei determină trecerea DEI/DEISS în starea „Respins pentru import", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă, fiind aplicabile prevederile art. 198 alin. (1) lit. (b) pct. (iii) din cod. Capitolul VILiberul de vamă Articolul 17(1) Liberul de vamă se acordă conform dispoziţiilor stabilite la art. 194-195 din cod, art. 245-246 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.(2) Data acordării liberului de vamă este înscrisă în DEI/DEISS şi se comunică declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „Liber de vamă". Articolul 18La cererea declarantului/reprezentantului, lucrătorul vamal responsabil cu acordarea liberului de vamă autentifică un exemplar pe suport hârtie al declaraţiei vamale, tipărit din aplicaţia RCDPS, pe hârtie obişnuită format A4 şi care certifică înscrisurile din DEI/DEISS pentru care s-a acordat liber de vamă. Autentificarea datelor înscrise în acest document se face prin aplicarea semnăturii şi a ştampilei lucrătorului vamal. Capitolul VIIModificarea şi invalidarea declaraţiei vamale sub formă electronică A. Modificarea şi invalidarea declaraţiei vamale sub formă electronică înainte de acordarea liberului de vamă Articolul 19(1) În aplicarea art. 173 din cod şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la acest articol, cererea de modificare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicaţia RCDPS şi se transmite biroului vamal competent, declaraţia trecând în starea „DV sub rectificare la declarant".(2) Documentele care stau la baza modificărilor solicitate se depun la biroul vamal însoţite de un document tipărit după cererea de rectificare din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant. Articolul 20Dacă cererea de modificare este acceptată de către biroul vamal, declarantul procedează la modificarea DEI/DEISS conform datelor menţionate în cerere, declaraţia trecând în starea „Acceptată". Declaraţia vamală rectificată păstrează MRN-ul şi data acceptării declaraţiei iniţiale. Articolul 21(1) În cazul în care biroul vamal decide că există motive de respingere a cererii, acesta comunică declarantului motivele respingerii.(2) Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii lucrătorul vamal comunică declarantului, prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor, motivele care au stat la baza acesteia conform prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.(3) Declarantului/Reprezentantului i se acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care iar fi nefavorabilă în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.(4) Dacă fie din analiza punctului de vedere al declarantului, fie la expirarea termenului acordat, menţionat la alin. (3), lucrătorul vamal decide respingerea cererii, acesta comunică declarantului motivele respingerii, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul aplicaţiei RCDPS, declaraţia trecând în starea „DV Acceptată - rectificare neautorizată". Articolul 22(1) În aplicarea art. 174 din cod şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la acest articol, cererea de invalidare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicaţia RCDPS şi se transmite biroului vamal competent.(2) Documentele care stau la baza cererii de invalidare se depun la biroul vamal însoţite de un document tipărit după cererea de invalidare din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant. Articolul 23Dacă cererea de invalidare este acceptată de biroul vamal, lucrătorul vamal desemnat procedează la invalidarea informatică a declaraţiei, DEI/DEISS trecând în starea „DV Invalidată". Articolul 24(1) În cazul în care biroul vamal decide că există motive de respingere a cererii se aplică prevederile art. 21 alin. (2) şi (3).(2) Dacă, fie din analiza punctului de vedere al declarantului, fie la expirarea termenului acordat, lucrătorul vamal decide respingerea cererii, acesta comunică declarantului motivele respingerii, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia trecând în starea „Acceptată".B. Modificarea şi invalidarea declaraţiei vamale sub formă electronică după acordarea liberului de vamă Articolul 25(1) În aplicarea art. 173 alin. (3) din cod şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la acest articol, cererea de modificare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicaţia RCDPS şi se transmite biroului vamal competent.(2) Documentele care stau la baza modificărilor solicitate se depun la biroul vamal însoţite de un document tipărit după cererea de modificare din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant. Articolul 26Dacă biroul vamal acceptă cererea de modificare, datele din DEI/DEISS sunt modificate de către lucrătorul vamal desemnat, corespunzător datelor solicitate în cerere. Declaraţia vamală modificată păstrează MRN-ul, data acceptării şi data acordării liberului de vamă ale declaraţiei iniţiale. Articolul 27În cazul în care biroul vamal respinge cererea de modificare, acesta comunică declarantului motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 28(1) În aplicarea art. 148 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la acest articol, cererea de invalidare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicaţia RCDPS şi se transmite biroului vamal competent.(2) Documentele care stau la baza cererii de invalidare se depun la biroul vamal însoţite de un document tipărit după cererea de invalidare din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant. Articolul 29Prevederile art. 23 se aplică în mod corespunzător. Articolul 30În cazul în care biroul vamal respinge cererea de invalidare, acesta comunică declarantului motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Titlul IIIProcedura alternativă Articolul 31Procedura alternativă se utilizează numai în cazul DEI şi doar în situaţia în care aplicaţia RCDPS nu funcţionează. Articolul 32(1) Utilizarea procedurii alternative şi a formularelor utilizate se agreează de către biroul vamal. La luarea deciziei de utilizare a procedurii alternative biroul vamal se asigură că orice declaraţie vamală înregistrată în aplicaţia RCDPS, care nu a fost procesată datorită nefuncţionării aplicaţiei, se invalidează.(2) Declarantul/Reprezentantul vamal este obligat să informeze în scris biroul vamal în legătură cu orice operaţiune de import, înregistrată în aplicaţia RCDPS şi care nu a primit liber de vamă, pentru a cărei finalizare se solicită utilizarea procedurii alternative. Articolul 33Biroul vamal acceptă o declaraţie vamală pe suport hârtie, cu condiţia ca aceasta să fie întocmită în conformitate cu prevederile din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei: a)fie prin intermediul documentului administrativ unic tipărit pe hârtie specială, prevăzut la lit. A din apendicele C1 la anexa 9 a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei; b)fie utilizând un formular de declaraţie vamală de import tipărit pe hârtie obişnuită, prevăzut în apendicele B1-D1 la anexa 9 a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei. Articolul 34(1) Orice declaraţie vamală introdusă în aplicaţia RCDPS, care nu a fost procesată datorită nefuncţionării aplicaţiei şi pentru care a fost luată decizia de utilizare a procedurii alternative, se invalidează de biroul vamal imediat ce a fost restabilită funcţionarea aplicaţiei.(2) Declaraţiile vamale care au fost întocmite în procedură alternativă şi au primit liber de vamă sunt preluate în sistemul informatic în maximum 24 de ore de la restabilirea funcţionării aplicaţiei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1885/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1885 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu