Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1885 din 24.06.2016

pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 503 din 05 iulie 2016SmartCity1

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei,în baza prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 6.693/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 29 iulie 2010.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Eugen-Dragoş Doroş Bucureşti, 24 iunie 2016. Nr. 1.885. ANEXĂNORME TEHNICE de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import Titlul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentele norme stabilesc procedura de declarare a mărfurilor la import utilizând Sistemul român de procesare automată a declaraţiei vamale la import. Articolul 2Sistemul român de procesare automată a declaraţiei vamale la import este un sistem bazat pe o aplicaţie informatică, denumită în continuare aplicaţia RCDPS, care asigură transmiterea electronică a datelor. Articolul 3Normele tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import se aplică tuturor mărfurilor care sunt declarate pentru import. Articolul 4În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a)DEI - document electronic de import: declaraţie vamală sub formă electronică, fără elemente de securitate şi siguranţă, întocmită în aplicaţia RCDPS, în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei şi care conţine datele menţionate în anexa 9 la acest regulament; b)DEISS - document electronic de import cu elemente de securitate şi siguranţă: declaraţie vamală sub formă electronică, cu elemente de securitate şi siguranţă, întocmită în aplicaţia RCDPS, în situaţia menţionată la art. 130 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, denumit în continuare cod, pentru plasarea mărfurilor în unul dintre regimurile vamale prevăzute la art. 14 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei şi care conţine datele menţionate în anexa 9 la acest regulament; c)MRN - număr unic de înregistrare al DEI/DEISS, alocat de aplicaţia RCDPS; d)discrepanţe minore - orice eroare materială care, în principal, nu afectează operaţiunea de import în cauză; e)discrepanţe majore - orice eroare care împiedică acordarea liberului de vamă şi care nu poate fi tratată ca o discrepanţă minoră; f)birou vamal de primă intrare - biroul vamal definit la art. 1 pct. 15 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii; g)birou vamal de import - biroul vamal definit la art. 159 alin. (3) din cod. Titlul IIDeclararea mărfurilor la import utilizând declaraţia vamală sub formă electronică Capitolul IÎntocmirea şi înregistrarea declaraţiei vamale sub formă electronică Articolul 5Declararea mărfurilor la import se realizează prin completarea de către declarant, în aplicaţia RCDPS, a DEI/DEISS, în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei. Articolul 6(1) După completare, DEI/DEISS se transmite prin intermediul aplicaţiei RCDPS către biroul vamal competent, cu respectarea dispoziţiilor cuprinse la art. 170 din cod.(2) DEI se depune la biroul vamal de import.(3) DEISS se depune la biroul vamal de primă intrare pe teritoriul României.(4) Depunerea şi înregistrarea DEI/DEISS la biroul vamal competent sunt certificate declarantului prin comunicarea MRNului aferent acesteia, atribuit în mod automat de către aplicaţia RCDPS. Capitolul IIAcceptarea declaraţiei vamale sub formă electronică Articolul 7Documentul tipărit după forma DEI/DEISS din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant, se depune la biroul vamal competent însoţit de documentele justificative în condiţiile prevăzute la art. 163 din cod. Articolul 8Lucrătorul vamal identifică DEI/DEISS în aplicaţia RCDPS pe baza MRN-lui alocat acesteia şi verifică existenţa documentelor în condiţiile prevăzute la art. 163 din cod. Articolul 9(1) În cazul în care respectă dispoziţiile stabilite la art. 172 din cod, acceptarea DEI/DEISS este comunicată declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV Acceptată".(2) Dacă DEI/DEISS nu este acceptată, biroul vamal comunică aceasta declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV Neacceptată", informându-l totodată despre motivele neacceptării. Capitolul IIIDecizia de control Articolul 10În situaţia în care, în urma efectuării analizei de risc, pe baza informaţiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a altor elemente privind operaţiunea de import, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla documentele justificative şi/sau mărfurile declarate, această decizie este menţionată în DEI/DEISS prin înscrierea în câmpul „Rezultatul controlului" a codului „A2" cu semnificaţia „Considerat satisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea „Declaraţie în aşteptarea efectuării plăţii datoriilor vamale". Articolul 11(1) Dacă lucrătorul vamal ia decizia de a controla documentele justificative şi/sau mărfurile declarate, această decizie este comunicată declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV sub control documentar" sau „Declaraţie de import sub control fizic".(2) Biroul vamal solicită declarantului/reprezentantului vamal punerea la dispoziţie a documentelor justificative pentru aplicarea dispoziţiilor regimului vamal pentru care mărfurile sunt declarate.(3) Controlul se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din cod şi ale art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii. Capitolul IVEfectuarea controlului Articolul 12Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanţe între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative şi/sau mărfurile controlate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în DEI/DEISS prin înscrierea în câmpul „Rezultatul controlului" a codului „A1" cu semnificaţia „Satisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea „Declaraţie în aşteptarea efectuării plăţii datoriilor vamale". Articolul 13Atunci când în timpul efectuării controlului se constată discrepanţe între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative şi/sau mărfurile controlate, lucrătorul vamal decide dacă acestea sunt considerate minore sau majore. Articolul 14(1) În situaţia în care se constată discrepanţe minore între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative şi/sau mărfurile controlate, acestea sunt comunicate declarantului pentru rezolvare, stabilindu-i-se un termen de răspuns conform prevederilor art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446. Comunicarea se face prin intermediul aplicaţiei RCDPS prin înscrierea în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului", a codului „A4" cu semnificaţia „Discrepanţe minore" şi trecerea DEI/DEISS în starea „DV în aşteptarea acceptării discrepanţelor minore de către declarant".(2) Dacă declarantul comunică că acceptă modificarea datelor ce au generat discrepanţe, lucrătorul vamal modifică declaraţia conform celor constatate şi înscrie în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului", codul „A1" cu semnificaţia „Satisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea „Declaraţie în aşteptarea efectuării plăţii datoriilor vamale".(3) În cazul în care declarantul comunică faptul că nu acceptă modificarea datelor din DEI/DEISS sau termenul acordat a expirat, lucrătorul vamal înscrie în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului", codul „B1" cu semnificaţia „Nesatisfăcător" şi comunică acest rezultat declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS prin trecerea DEI/DEISS în starea „Respins pentru import", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă. Articolul 15(1) Când în urma controlului se constată discrepanţe majore între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative şi/sau mărfurile controlate, acestea sunt comunicate declarantului.(2) Înainte de luarea deciziei de a nu acorda liberul de vamă lucrătorul vamal comunică, prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor, declarantului motivele care au stat la baza acesteia conform prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.(3) Declarantului/Reprezentantului i se acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care iar fi nefavorabilă în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.(4) Dacă fie din analiza punctului de vedere al declarantului/reprezentantului, fie la expirarea termenului acordat, menţionat la alin. (2) lucrătorul vamal decide că discrepanţele sunt în continuare majore, rezultatul este comunicat prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin înscrierea în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului", a codului „B1" cu semnificaţia „Nesatisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea „Respins pentru import", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă. Capitolul VPlata datoriei vamale Articolul 16(1) Lucrătorul vamal cu atribuţii financiar-contabile verifică efectuarea de către declarant a plăţii datoriei vamale şi a celorlalte taxe exigibile la plasarea mărfurilor sub regimul vamal respectiv şi/sau, după caz, constituirea garanţiei.(2) Când se constată efectuarea plăţii şi/sau garantării sumelor respective se procedează la validarea plăţii/constituirii garanţiei, DEI/DEISS trecând în starea „DV În aşteptarea liberului de vamă".(3) În cazul în care se constată neefectuarea plăţii şi/sau, după caz, a garantării sumelor respective, aceasta se comunică declarantului, stabilindu-i-se un termen conform prevederilor art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446, pentru remedierea situaţiei. Comunicarea se face prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV transmisă la declarant pentru rezolvarea problemelor legate de plata/garantarea datoriei vamale".(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), efectuarea plăţii şi/sau, după caz, a garantării sumelor respective de către declarant se comunică biroului vamal prin trecerea DEI/DEISS în starea „DV în aşteptarea liberului de vamă". Neefectuarea plăţii şi/sau, după caz, a garantării sumelor respective de către declarant sau expirarea termenului acordat pentru remedierea situaţiei determină trecerea DEI/DEISS în starea „Respins pentru import", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă, fiind aplicabile prevederile art. 198 alin. (1) lit. (b) pct. (iii) din cod. Capitolul VILiberul de vamă Articolul 17(1) Liberul de vamă se acordă conform dispoziţiilor stabilite la art. 194-195 din cod, art. 245-246 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.(2) Data acordării liberului de vamă este înscrisă în DEI/DEISS şi se comunică declarantului prin intermediul aplicaţiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „Liber de vamă". Articolul 18La cererea declarantului/reprezentantului, lucrătorul vamal responsabil cu acordarea liberului de vamă autentifică un exemplar pe suport hârtie al declaraţiei vamale, tipărit din aplicaţia RCDPS, pe hârtie obişnuită format A4 şi care certifică înscrisurile din DEI/DEISS pentru care s-a acordat liber de vamă. Autentificarea datelor înscrise în acest document se face prin aplicarea semnăturii şi a ştampilei lucrătorului vamal. Capitolul VIIModificarea şi invalidarea declaraţiei vamale sub formă electronică A. Modificarea şi invalidarea declaraţiei vamale sub formă electronică înainte de acordarea liberului de vamă Articolul 19(1) În aplicarea art. 173 din cod şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la acest articol, cererea de modificare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicaţia RCDPS şi se transmite biroului vamal competent, declaraţia trecând în starea „DV sub rectificare la declarant".(2) Documentele care stau la baza modificărilor solicitate se depun la biroul vamal însoţite de un document tipărit după cererea de rectificare din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant. Articolul 20Dacă cererea de modificare este acceptată de către biroul vamal, declarantul procedează la modificarea DEI/DEISS conform datelor menţionate în cerere, declaraţia trecând în starea „Acceptată". Declaraţia vamală rectificată păstrează MRN-ul şi data acceptării declaraţiei iniţiale. Articolul 21(1) În cazul în care biroul vamal decide că există motive de respingere a cererii, acesta comunică declarantului motivele respingerii.(2) Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii lucrătorul vamal comunică declarantului, prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor, motivele care au stat la baza acesteia conform prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.(3) Declarantului/Reprezentantului i se acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care iar fi nefavorabilă în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.(4) Dacă fie din analiza punctului de vedere al declarantului, fie la expirarea termenului acordat, menţionat la alin. (3), lucrătorul vamal decide respingerea cererii, acesta comunică declarantului motivele respingerii, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul aplicaţiei RCDPS, declaraţia trecând în starea „DV Acceptată - rectificare neautorizată". Articolul 22(1) În aplicarea art. 174 din cod şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la acest articol, cererea de invalidare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicaţia RCDPS şi se transmite biroului vamal competent.(2) Documentele care stau la baza cererii de invalidare se depun la biroul vamal însoţite de un document tipărit după cererea de invalidare din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant. Articolul 23Dacă cererea de invalidare este acceptată de biroul vamal, lucrătorul vamal desemnat procedează la invalidarea informatică a declaraţiei, DEI/DEISS trecând în starea „DV Invalidată". Articolul 24(1) În cazul în care biroul vamal decide că există motive de respingere a cererii se aplică prevederile art. 21 alin. (2) şi (3).(2) Dacă, fie din analiza punctului de vedere al declarantului, fie la expirarea termenului acordat, lucrătorul vamal decide respingerea cererii, acesta comunică declarantului motivele respingerii, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia trecând în starea „Acceptată".B. Modificarea şi invalidarea declaraţiei vamale sub formă electronică după acordarea liberului de vamă Articolul 25(1) În aplicarea art. 173 alin. (3) din cod şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la acest articol, cererea de modificare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicaţia RCDPS şi se transmite biroului vamal competent.(2) Documentele care stau la baza modificărilor solicitate se depun la biroul vamal însoţite de un document tipărit după cererea de modificare din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant. Articolul 26Dacă biroul vamal acceptă cererea de modificare, datele din DEI/DEISS sunt modificate de către lucrătorul vamal desemnat, corespunzător datelor solicitate în cerere. Declaraţia vamală modificată păstrează MRN-ul, data acceptării şi data acordării liberului de vamă ale declaraţiei iniţiale. Articolul 27În cazul în care biroul vamal respinge cererea de modificare, acesta comunică declarantului motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 28(1) În aplicarea art. 148 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la acest articol, cererea de invalidare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicaţia RCDPS şi se transmite biroului vamal competent.(2) Documentele care stau la baza cererii de invalidare se depun la biroul vamal însoţite de un document tipărit după cererea de invalidare din aplicaţia RCDPS, semnat de către declarant. Articolul 29Prevederile art. 23 se aplică în mod corespunzător. Articolul 30În cazul în care biroul vamal respinge cererea de invalidare, acesta comunică declarantului motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Titlul IIIProcedura alternativă Articolul 31Procedura alternativă se utilizează numai în cazul DEI şi doar în situaţia în care aplicaţia RCDPS nu funcţionează. Articolul 32(1) Utilizarea procedurii alternative şi a formularelor utilizate se agreează de către biroul vamal. La luarea deciziei de utilizare a procedurii alternative biroul vamal se asigură că orice declaraţie vamală înregistrată în aplicaţia RCDPS, care nu a fost procesată datorită nefuncţionării aplicaţiei, se invalidează.(2) Declarantul/Reprezentantul vamal este obligat să informeze în scris biroul vamal în legătură cu orice operaţiune de import, înregistrată în aplicaţia RCDPS şi care nu a primit liber de vamă, pentru a cărei finalizare se solicită utilizarea procedurii alternative. Articolul 33Biroul vamal acceptă o declaraţie vamală pe suport hârtie, cu condiţia ca aceasta să fie întocmită în conformitate cu prevederile din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei: a)fie prin intermediul documentului administrativ unic tipărit pe hârtie specială, prevăzut la lit. A din apendicele C1 la anexa 9 a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei; b)fie utilizând un formular de declaraţie vamală de import tipărit pe hârtie obişnuită, prevăzut în apendicele B1-D1 la anexa 9 a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei. Articolul 34(1) Orice declaraţie vamală introdusă în aplicaţia RCDPS, care nu a fost procesată datorită nefuncţionării aplicaţiei şi pentru care a fost luată decizia de utilizare a procedurii alternative, se invalidează de biroul vamal imediat ce a fost restabilită funcţionarea aplicaţiei.(2) Declaraţiile vamale care au fost întocmite în procedură alternativă şi au primit liber de vamă sunt preluate în sistemul informatic în maximum 24 de ore de la restabilirea funcţionării aplicaţiei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1885/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1885 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu