Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 177 din 30 aprilie 1996

privind autorizarea retelelor VSAT pentru comunicatii in serviciu fix prin satelit

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 108 din 28 mai 1996


SmartCity3


    Ministrul comunicatiilor,
    avand in vedere cerintele pietei, dezvoltarea tehnologica, precum si evolutia reglementarilor pe plan european in domeniul comunicatiilor prin satelit,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 453/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si al Decretului nr. 31/1996 privind numirea ministrului comunicatiilor,
    emite prezentul ordin.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentul ordin reglementeaza exploatarea, in regim de retele independente, a infrastructurii retelelor VSAT si a terminalelor VSAT, pentru aplicatiile suportate de acestea.
    (2) Retelele VSAT si terminalele VSAT autorizate functioneaza in benzile de frecvente atribuite exclusiv sau in partaj serviciului fix prin satelit.
    Art. 2
    (1) Persoanele fizice si persoanele juridice romane pot fi autorizate sa instaleze si sa opereze pentru uz propriu:
    a) retelele VSAT cu statii coordonatoare in Romania sau terminale VSAT racordate la retele VSAT, autorizate sa furnizeze servicii unui grup inchis de utilizatori;
    b) terminale VSAT racordate la retele VSAT cu statii coordonatoare in strainatate;
    c) statii SNG, cu caracter temporar, pentru transmisii de radio si televiziune ocazionale.
    (2) Persoanele juridice romane pot fi autorizate sa instaleze si sa opereze retele VSAT, cu statii coordonatoare in Romania, destinate unuia sau mai multor grupuri inchise de utilizatori, precum si sa furnizeze acestor grupuri inchise de utilizatori urmatoarele servicii:
    a) sa racordeze la reteaua VSAT autorizata terminale VSAT ale utilizatorilor;
    b) sa puna la dispozitia utilizatorilor terminale VSAT si sa le racordeze la reteaua VSAT autorizata;
    c) sa puna la dispozitia utilizatorilor functiile de control si de gestiune, precum si capacitatile de transmisie/receptie ale statiei coordonatoare din reteaua VSAT autorizata.
    (3) Reprezentantele in Romania ale persoanelor juridice straine pot fi autorizate sa instaleze si sa opereze, pentru uz propriu, terminale VSAT racordate la retele VSAT cu statii coordonatoare in strainatate.
    (4) Persoanele juridice straine pot fi autorizate, temporar, sa instaleze si sa opereze, pentru uz propriu, statii SNG pentru transmisii de radio si de televiziune ocazionale.
    Art. 3
    Furnizarea oricaror servicii de telecomunicatii, altele decat cele mentionate in art. 2 alin. (2), se poate efectua numai cu autorizarea Ministerului Comunicatiilor.
    Art. 4
    (1) Conectarea directa sau indirecta la reteaua publica de telecomunicatii a retelelor VSAT si a terminalelor VSAT, in scopul retransmiterii datelor sau telefoniei vocale din reteaua VSAT in reteaua publica si invers, nu este admisa.
    (2) Nu constituie o incalcare a prevederilor alin. (1):
    a) conectarea indirecta la reteaua publica de telecomunicatii a retelelor VSAT cu statie coordonatoare in Romania, pentru uz propriu, destinate transmisiilor de date ale persoanelor juridice care detin licente pentru furnizarea unor servicii de telecomunicatii deschise concurentei limitate;
    b) interconectarea, prin circuite inchiriate de uz privat, a terminalelor VSAT, pentru comunicatii interne in cadrul aceluiasi grup inchis de utilizatori.
    Art. 5
    In scopul autorizarii, in cazul retelelor VSAT partajate intre grupuri inchise de utilizatori, se defineste si se trateaza separat reteaua destinata fiecarui grup inchis de utilizatori.
    Art. 6
    In scopul autorizarii, statiile de emisie/receptie utilizate la transportul programelor de radio si de televiziune sunt asimilate statiilor coordonatoare din retelele VSAT.
    Art. 7
    Transportul programelor de radio si de televiziune prin retelele VSAT autorizate in conditiile prezentului ordin exclude posibilitatea difuzarii directe catre public.
    Art. 8
    Statiile de sol ale retelelor VSAT vor fi exploatate cu respectarea stricta a prevederilor Regulamentului radiocomunicatiilor, anexat la Conventia internationala a telecomunicatiilor, precum si a reglementarilor nationale in vigoare privind radiocomunicatiile.
    Art. 9
    In acceptiunea prezentului ordin se definesc:
    a) retea VSAT (Very Small Aperture Terminals): configuratie de statii de sol dependente (numite in continuare terminale VSAT), conectate intre ele printr-un satelit de telecomunicatii, sub controlul unei statii de sol coordonatoare (numita in continuare statie coordonatoare).
    Reteaua VSAT poate fi unidirectionala, daca o statie efectueaza numai transmisii, iar restul statiilor, numai receptii, sau bidirectionala, daca toate statiile efectueaza transmisii/receptii.
    Terminalele VSAT pot fi interconectate printr-o statie coordonatoare centrala (configuratie "stea") sau direct, controlul retelei fiind atribuit unuia dintre terminale (configuratie "mesh") .
    Statia coordonatoare poate asigura functionarea terminalelor VSAT fie intr-un singur grup, fie in mai multe grupuri separate. De asemenea, poate dispune de capacitati pentru transmisii de radio si de televiziune;
    b) reteaua VSAT functioneaza in regim de retea independenta, daca are ca unica destinatie satisfacerea unor servicii sau facilitati necesare proprietarului sau unor grupuri inchise de utilizatori;
    c) grup inchis de utilizatori: grup de utilizatori persoane juridice cu acelasi tip de activitate de baza si interese economice comune care justifica necesitatea unei retele proprii de telecomunicatii;
    d) serviciu de telecomunicatii: furnizarea oricarui tip de telecomunicatii contra cost;
    e) segment spatial: capacitate alocata pe satelitul de telecomunicatii pentru asigurarea legaturilor de radiocomunicatii ascendente si descendente dintre statiile de sol si satelitul respectiv;
    f) statie SNG (Satellite News Gathering): statie de sol de emisie/receptie transportabila, destinata, in principal, realizarii unor circuite audio si video ocazionale prin satelit.

    CAP. 2
    Procedura de autorizare

    Art. 10
    Instalarea si operarea retelelor VSAT cu statii coordonatoare in Romania, pentru uz propriu sau pentru fiecare grup inchis de utilizatori, sunt permise numai dupa obtinerea autorizatiei de operare.
    Art. 11
    Racordarea si operarea de terminale VSAT la retele VSAT, cu statii coordonatoare in Romania, sunt permise pe baza autorizatiei de operare a retelei VSAT implicate, cu respectarea conditiilor de utilizare prevazute in prezentul ordin.
    Art. 12
    Racordarea si operarea terminalelor VSAT la retelele VSAT, cu statii coordonatoare in strainatate, sunt permise pe baza autorizatiei tehnice de functionare, cu respectarea conditiilor de utilizare prevazute in prezentul ordin.
    Art. 13
    Fiecare statie coordonatoare si orice terminal VSAT emisie/receptie se vor supune, in prealabil, unei certificari de conformitate pe baza careia se elibereaza acordul de procurare a echipamentelor.
    Art. 14
   Punerea in functiune a fiecarei statii coordonatoare sau a oricaror terminale VSAT emisie/receptie este permisa numai dupa obtinerea individuala a autorizatiei tehnice de functionare.
    Art. 15
    Terminalele VSAT, utilizate numai pentru receptii, se vor supune autorizarii de tip, conform reglementarilor in vigoare.
    Art. 16
    Accesul, de pe teritoriul national, al fiecarei statii coordonatoare si al oricarui terminal VSAT, la satelitii de telecomunicatii ai organizatiilor internationale la care Romania este parte, se poate face numai cu acordul operatorului segmentului spatial autorizat de Ministerul Comunicatiilor.
    Art. 17
    Accesul la alte sisteme de sateliti de telecomunicatii este permis sub rezerva respectarii angajamentelor internationale ale Romaniei, care se gestioneaza prin Ministerul Comunicatiilor.
    Art. 18
    (1) Autorizarea retelelor VSAT si a serviciilor de telecomunicatii furnizate este supusa unor taxe de autorizare, in cuantumul prevazut de lege, care se fac venit la bugetul de stat.
    (2) In scopul aplicarii taxelor de autorizare, se stabilesc urmatoarele:
    a) fiecare retea VSAT cu statie coordonatoare in Romania, destinata uzului propriu, precum si fiecare grup inchis de utilizatori, realizat printr-o retea VSAT cu statie coordonatoare in Romania, se asimileaza cu o retea de telecomunicatii independenta nationala;
    b) fiecare terminal VSAT, racordat la o retea VSAT cu statie coordonatoare in strainatate, se asimileaza cu o retea de telecomunicatii independenta locala;
    c) serviciile prevazute la art. 2 alin. (2), pentru fiecare grup inchis de utilizatori, se asimileaza cu servicii de telecomunicatii nationale destinate unui grup inchis de utilizatori.
    Art. 19
    Autorizatiile tehnice, controlul permanent al respectarii prevederilor autorizatiilor, precum si celelalte activitati asociate sunt supuse unor tarife, potrivit reglementarilor in vigoare, care se percep de catre organismul specializat.
    Art. 20
    Utilizarea pe teritoriul national a capacitatilor satelitilor de telecomunicatii ai organizatiilor internationale la care Romania este parte este supusa unor tarife, bazate pe cheltuielile specifice si pe acordurile de exploatare internationale, care se percep de catre operatorul segmentului spatial autorizat de Ministerul Comunicatiilor.
    Art. 21
    Pentru eliberarea autorizatiilor si a acordurilor prevazute in prezentul ordin, se stabilesc urmatoarele competente:
    a) autorizatii de operare:
    - Directia generala de reglementari in domeniul comunicatiilor din Ministerul Comunicatiilor;
    b) acorduri de procurare, autorizatii de tip si autorizatii tehnice de functionare:
    - Regia Autonoma "Inspectoratul general al radiocomunicatiilor";
    c) acorduri de acces la segmentul spatial al satelitilor de telecomunicatii ai organizatiilor internationale la care Romania este parte:
    - Regia Autonoma "Radiocomunicatii".
    Art. 22
    Autorizatiile si acordurile eliberate titularilor nu sunt transmisibile.

    CAP. 3
    Autorizatia de operare

    Art. 23
    Autorizatia de operare se elibereaza, in conditiile achitarii taxelor de autorizare prevazute la art. 18, in termen de 30 de zile de la data depunerii de catre solicitant a documentatiei complete, si anume:
    a) documente doveditoare ale statutului legal, obiectului si inregistrarii activitatii;
    b) descrierea retelei VSAT si a aplicatiilor preconizate, precum si indicarea satelitilor de telecomunicatii utilizati;
    c) lista grupului inchis de utilizatori si elementele de identificare a acestora, in cazul unei retele VSAT destinate acestui scop;
    d) acordul de procurare al statiei coordonatoare;
    e) acordul de acces la segmentul spatial, in cazul utilizarii satelitilor de telecomunicatii ai organizatiilor internationale la care Romania este parte.
    Art. 24
    Autorizatia de operare se elibereaza pentru o perioada de pana la 5 ani si poate fi reinnoita in conditiile reglementarilor in vigoare.
    Art. 25
    Directia generala de reglementari in domeniul comunicatiilor din Ministerul Comunicatiilor:
    a) poate solicita titularului autorizatiei de operare informatii sau documente legate de functionarea si de serviciile retelei VSAT autorizate;
    b) poate verifica respectarea prevederilor autorizatiei printr-o persoana delegata in acest scop.

    CAP. 4
    Autorizarea statiilor SNG

    Art. 26
    Statiile SNG, pentru transmisiuni ocazionale pe o perioada de maximum 30 de zile, se autorizeaza de catre Regia Autonoma "Inspectoratul general al radiocomunicatiilor", cu aprobarea Directiei generale de reglementari in domeniul comunicatiilor din Ministerul Comunicatiilor, in termen de 10 zile de la data depunerii documentatiei necesare de catre solicitant.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 27
    (1) Pana la intrarea in vigoare a noii legi a telecomunicatiilor, retelele VSAT si terminalele VSAT care fac obiectul prezentului ordin se autorizeaza provizoriu, pe durata de un an, fara plata taxelor de autorizare prevazute la art. 18.
    (2) In termen de un an de la intrarea in vigoare a noii legi a telecomunicatiilor, autorizatiile existente la data noii legi vor fi eliberate conform prevederilor si pentru durata de valabilitate prevazute de prezentul ordin, cu plata taxelor de autorizare.
    Art. 28
    (1) Autorizatia de operare poate fi revocata partial sau total de catre Directia generala de reglementari in domeniul comunicatiilor din Ministerul Comunicatiilor, daca titularul incalca obligatiile prevazute in aceasta si prevederile prezentului ordin.
    (2) Masura revocarii autorizatiei de operare se ia dupa avertizarea prealabila pentru intrarea in legalitate si verificarea realitatii sustinerilor titularului de autorizatie, comunicate in cel mult 30 de zile de la primirea avertizarii.
    (3) Autorizatia tehnica de functionare se revoca de catre Regia Autonoma "Inspectoratul general al radiocomunicatiilor", daca titularul incalca grav sau repetat regulamentele in vigoare privind radiocomunicatiile.
    Art. 29
    Directia generala de reglementari in domeniul comunicatiilor din Ministerul Comunicatiilor poate delega Regiei Autonome "Inspectoratul general al radiocomunicatiilor" competentele in domeniul eliberarii autorizatiei de operare, prevazute la art. 21 lit. a).
    Art. 30
    (1) Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei si va fi pus in aplicare prin grija Directiei generale de reglementari in domeniul comunicatiilor din Ministerul Comunicatiilor si a Regiei Autonome "Inspectoratul general al radiocomunicatiilor".
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 35/1992.

              Ministrul comunicatiilor,
              Ioan Ovidiu MunteanSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 177/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 177 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu